Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen."

Transcriptie

1 Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen :. figuur ligging 50 kv hoogspanningslijn 2. brief van Miniserie van EZ van 2 sepember 203: Uikoop en verkabeling Onderwerp : Verkabeling 50 Kv hoogspanningslijn, Ede Door middel van deze memo informeren wij u over de sand van zaken me berekking o he dossier hoogspanningslijnen. Inleiding Volgens he RIVM wijs inernaionaal onderzoek erop da kinderen die dichbij bij bovengrondse hoogspanningslijnen wonen meer kans hebben om leukemie e krijgen. Di is echer nie 00% bewezen. Voor andere aandoeningen zijn geen aanwijzingen voor verhoogde kansen. Boven de kern van Ede loop een 50 kv hoogspanningslijn van EdeNoord (Knuelweg) via de Zeeheldenbuur, Indische buur, Klaphek en Galvanisraa naar de Pascalsraa waar de lijn ondergronds via de Riekampen in zuidelijke riching loop en e zuiden van de A2 weer boven de grond kom en doorloop langs Wageningen naar Dodewaard. In de bijlage is de ligging van de 50 kv bovengrondse hoogspanningslijn binnen de kern van Ede weergegeven. Naas wins op he gebied van gezondheid heef he verkabelen (ondergronds leggen) voordelen van esheische/sedenbouwkundige aard en bied he (in beperke mae) kansen om percelen gelegen onder of bij de masen van de hoogspanningslijn e onwikkelen. Voorgeschiedenis De gemeene is al jaren op zoek naar financiële middelen om de 50 kv hoogspanningslijn e verkabelen. Hieronder een opsomming van de onwikkelingen van de laase jaren: geschae kosen voor he ondergronds brengen van de hoogspanningslijn (peildaum 2009): 5 mln, opbrengsen: vanui verkoop van gemeenegrond en bijdrage engevolge van pariculiere onwikkelingen (alle bedragen peildaum 2009) ; naar aanleiding van raadsvragen van de VVDfracie over de verkabeling en over veiligheidsrisico s besluien B&W op 5 sepember 2009: Vanwege he onbreken van middelen voorlopig af e zien van verdere pogingen o he ondergronds brengen van de 50 kv hoogspanningsleiding in de bebouwde kom van Ede en Geen brief e suren aan de newerkbeheerder me he verzoek om zodanige doelreffende voorzieningen e reffen da he inklimmen van de masen nie mogelijk is dan wel bemoeilijk word. ; 8 maar 203 heef B&W een brief naar de provincie Gelderland gesuurd me de vraag om een financiële bijdrage vanui de NUONgelden voor de verkabeling van de 50 kvlijn. Di naar aanleiding van de oezegging van de provincie om ruim mln beschikbaar e sellen aan de gemeene Apeldoorn om een hoogspanningslijn e verkabelen; 25 maar 203 raadsvragen (fracie ChrisenUnie) naar aanleiding van de brief van B&W aan de provincie anwoord: provincie onderzoek momeneel wa de omvang van he probleem in heel Gelderland. B&W wach die reacie af. Kosen voor verkabeling op peildaum 203 worden ingescha op 6 mln. De opbrengs van grondverkoop e.d. zal naar verwaching gezien he huidig economisch klimaa naar beneden bijgeseld moeen worden.

2 Blz. 2 Nieuwe informaie en landelijke verkabelingsprogramma en uikoopregeling Op 6 april 203 heef miniser Kamp (EZ) een brief naar de Tweede Kamer gesuurd me als onderwerp Wonen in de buur van hoogspanningsverbindingen, waarin een voorsel word gedaan voor een landelijk verkabelingsprogramma en een uikoopregeling voor 0 en 50 kv lijnen. Di voorsel is besproken in he algemeen overleg van 22 mei 203. Ui he verslag blijk da de heer Leege (VVD) de problemaiek bij 50 kv lijnen (Ede word me naam en oenaam genoemd) aan de orde sel en da de miniser oezeg ook deze lijnen mee e nemen in he plan: De heer Leege (VVD): "...Ik heb nog wel een aanvullend pun. We spreken over 380 kv en over 50 kv, maar in Nederland is er ook een knelpun over de 50 kv. Er is zo'n 50 kilomeer aan leidingen van regionale nebeheerders waarbij ook knelpunen zijn, bijvoorbeeld in de gemeene Ede. Kan de miniser in de oaaloplossing voor de 380 kv en de 50 kv meeen de 50kVleidingen meenemen, zoda we na di AO één oplossing hebben voor alle infrasrucuur op he gebied van de elekriciei in Nederland?" Reacie Miniser Kamp: "...De heer Leege zei da he gaa om hoogspanningsverbindingen van 0, 50, 220 en 380 kv, maar da er ook nog hoogspanningsverbindingen zijn van 50 kv. Da is waar. Da zijn er nie veel. In Ridderkerk en in Ede hebben wij ze. Ze zijn nie van TenneT maar van andere beheerders. He zeg de bewoners nie veel of een kabel nu van TenneT is of van een ander en of daar nu 0 kv doorheen gaa of 50 kv. Ik heb bekeken wa di nu zou beekenen. Kabels over een halve kilomeer exra onder de grond brengen is bij 0 kv en hoger nie mogelijk, maar bij 50 kv wel. Als je da doe en er blijven nog zeven huizen over die je ook wegkoop volgens dezelfde sysemaiek als wij hier doen, denk ik da wij da kunnen meenemen omda de bedragen die ik heb genoemd allemaal maximumbedragen zijn. Daarbij ga ik ervan ui da iedereen die he aanbod krijg om uigekoch e worden, da accepeer en da iedere gemeene meebeaal en meewerk me he besemmingsplan. He zal vas zo zijn da sommige mensen zich nie willen laen uikopen en da sommige gemeenen nie willen meewerken, dus dan houd ik wa geld over. Ik ben bereid om da in die 50kVverbindingen e seken, waarmee zij dus worden meegenomen in he oale plan. Ui he algemeen overleg is gebleken da brede seun van de poliieke parijen is voor he voorsel. De miniser heef oegezegd om de regelingen, die nodig zijn om he voorsel ui e voeren, verder ui e werken. Uivoering van he voorsel sar in 207. Inhoud van he programma Op 2 sepember 203 heef de gemeene een brief gekregen van he miniserie van EZ waarin de 50 kv lijn van Ede word genoemd als zijnde een lijn die in aanmerking kom voor he verkabelingsprogramma. Volgens de brief liggen in he buiengebied van de gemeene geen woningen direc onder overige hoogspanningslijnen. Verkabeling Verkabeling is van oepassing op 50/0/50 kv verbindingen die door bewoond gebied van bevolkingskernen lopen. Voor verkabeling regel he voorsel van he kabine da 75% van de kosen die de nebeheerder maak in rekening mag worden gebrach bij afnemers via de ransporarieven. De gemeene is veranwoordelijk voor de reserende 25% van de kosen die de nebeheerder maak. Di beeken nie da de gemeene per definiie zelf de kosen moe bealen, maar wel da de gemeene zorg da he benodigde bedrag bijeenkom. Uikoop Uikoop is van oepassing op alle woningen loodrech onder 50/0/50 kv verbindingen buien de bevolkingskernen. Bewoning van he bereffende pand moe vervolgens door de gemeene planologisch onmogelijk worden gemaak en he pand moe evenueel worden gesloop. Uikoop geschied op vrijwillige basis vanui de bewoner. Na conrole blijk inderdaad da binnen de gemeene Ede geen woningen loodrech onder een hoogspanningslijn liggen. Deze regeling is dan ook nie aan de orde voor Ede. To slo Op 5 november 203 organiseer he miniserie van Economische Zaken een informaiebijeenkoms om alle berokken gemeenen een uigebreide oeliching e geven en de mogelijkheid e bieden om vragen e sellen. Rikker Sniselaar zal namens de gemeene Ede aan deze bijeenkoms deelnemen. Als er meer informaie bekend is word u nader geïnformeerd.

3 schaal = : Ligging hoogspanningslijn 50 kv, Ede 400 m 9 sep 203, 5:38 0m Gemeene Ede Wegverkeerslawaai RMW202, [handige informaie Ligging hoogspanningslijn 50 kv, Ede], Geomilieu V2.3

4 f kkqj Skçr ONTVANGEN 7 SEP Miniserie van Economische Zaken > Reouradres Posbus EK Den Haag Direcoraageneraal Energie, Telecom & Mededinging Direcie Energiemark Gemeene Ede av. porefeuillehouder Ruimelijke Ordening Bezoekadres Posbus 9022 r Bezuidenhouseweg AC Den Haag 670 HK EDE GLD Om. ' ' Posadres Posbus EK Den Haag Facuuradres Posbus BD Den Haag Overheidsidenificaienr Daum 2 sepember 203 T (algemeen) Beref Uikoop en verkabeling Behandeld door drs. M.E. Reuver Geache heer, mevrouw, In de loop van de ijd zijn er siuaies onsaan waar woningen en hoogspanningsverbindingen zich zeer dich bij elkaar bevinden. Volgens onze gegevens is di ook he geval in uw gemeene. Zoals u wellich wee, heef he kabine een voorsel onwikkeld om bewoners zoveel mogelijk e onlasen van besaande hoogspanningsverbindingen die door woongebieden lopen. Op basis van di voorsel komen woningen in uw gemeene in aanmerking voor een uikoopregeling en/of zijn er hoogspanningsverbindingen die in aanmerking komen om onder de grond gebrach e worden. T F m.e.reuver minez.nl Ons kenmerk DGETMEM / Uw kenmerk Bijlage(n) De brief van 6 april 203 van de Miniser van Economische Zaken aan de Tweede Kamer waarin he voorsel omschreven saa, vind u als bijlage. Op 22 mei ji. heef de Miniser over di voorsel gesproken me de Tweede Kamer. Daarui bleek brede seun van de poliieke parijen voor he voorsel. De Miniser heef oegezegd om de regelingen, die nodig zijn om he voorsel ui e voeren, verder ui e werken. Uivoering van he voorsel sar in 207. Deze brief is bedoeld om u e informeren over de achergrond en de inhoud van di voorsel, over de mogelijkheden die he voorsel u als gemeene bied en over he verdere proces. Daarnaas willen we u vragen de gegevens voor uikoop en verkabeling in uw gemeene e conroleren. Op 5 november 203 organiseer he miniserie van Economische Zaken een informaiebijeenkoms om aan alle berokken gemeenen een uigebreide oeliching e geven en de mogelijkheid e bieden om vragen e sellen. Graag nodig ik u ui om aanwezig e zijn bij deze bijeenkoms. Waarom di voorsel? De hoge bevolkingsdichheid van Nederland in combinaie me de vraag naar elekriciei en he bijbehorende ranspornewerk hebben eroe geleid da in de loop van de ijd siuaies zijn onsaan waar woningen en hoogspanningsverbindingen zich zeer dich bij elkaar bevinden. Bij de aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen is he beleid om woningen zoveel mogelijk e vermijden. Di is he zogenaamde voorzorgsbeleid en aanzien van magneevelden da sinds 2005 gehaneerd word. Er is zodoende een groo verschil onsaan Pagina van 5

5 Direcoraageneraal Energie, Telecom & Mededinging Direcie Energiemark ussen he beleid voor nieuwe verbindingen en voor besaande verbindingen. He kabine heef een voorsel onwikkeld om hier wa aan e doen en zo he verschil ussen besaande en nieuwe siuaies e verkleinen. DGETMEM / He is belangrijk om e benadrukken, zoals de Miniser ook in zijn brief doe, da er in Nederland nergens sprake is van een onveilige siuaie. Regelmaig word in de discussies over wonen in de buur van hoogspanningsverbindingen verwezen naar gezondheids of veiligheidsrisico's. Nergens worden echer normen overschreden. Di is dan ook nie de reden voor he kabine om di voorsel e doen. He kabine erken wel da er een maaschappelijke wens is onsaan om ook bij besaande verbindingen bewoners e onlasen. Wa is he voorsel? He voorsel is een combinaie van he ondergronds brengen van verbindingen (verkabeling) en he uikopen van woningen. He uigangspun is om waar mogelijk hoogspanningsverbindingen e verkabelen. Da is echer nie bij alle verbindingen mogelijk of (financieel) proporioneel. Verkabeling is van oepassing op 50/0/50 kv verbindingen die door bewoond gebied van bevolkingskernen lopen. Verbindingen van 220/380 kv kunnen nie ondergronds gebrach worden. Bewoners die direc onder deze verbindingen wonen, me andere woorden waar de hoogspanningslijnen loodrech boven de woning hangen, kunnen een aanbod o uikoop krijgen. Di laase geld ook voor bewoners onder 50/0/50 kv buien bevolkingskernen. Beide regelingen gaan ui van vrijwilligheid. Geen enkele bewoner word door de uikoopregeling gedwongen e verhuizen en geen enkele gemeene word gedwongen om e verkabelen. In de brief van de Miniser saa een uigebreidere oeliching in welke siuaies verkabeld kan worden en voor welke siuaies uikoop een opie is. Tijdens he Kamerdeba heef Miniser Kamp aangegeven ook bovengrondse verbindingen van 50 kv aan de regeling oe e voegen. Vanwege de huidige financieeleconomische siuaie zullen beide regelingen nie eerder dan per januari 207 van krach worden. Di bied he kabine de gelegenheid om de regelingen verder ui e werken in overleg me berokken parijen en de Elekricieiswe aan e passen voor verkabeling. He bied daarnaas gemeenen de ijd om een beslissing e nemen over uikoop en/of verkabeling en om evenuele voorbereidingen e reffen. Wa beeken di voor uw gemeene? Bij zowel uikoop als verkabeling heef de gemeene een belangrijke rol bij de uivoering. In de bijlage ref u de gegevens aan over uikoop en/of de gegevens over verkabeling voor uw gemeene zoals wij die kennen. Als er woningen in aanmerking komen voor de uikoopregeling, zie u de adressen in de bijlage. Als een 50/0/50 kv verbinding in uw gemeene in aanmerking kom voor verkabeling, ref u van de bereffende verbinding een kaar. De gegevens zijn indicaief. He is mogelijk da er woningen ussen saan, die zich nie direc onder de verbinding bevinden, of juis woningen onbreken die wel aan di crierium Pagina 2 van 5

6 Direcoraageneraal Energie, Telecom & Mededinging Direcie Energiemark voldoen. Voor de uiwerking van de regeling is he van belang da de gegevens kloppen. Ik zou he zeer op prijs sellen als u de gegevens voor uw gemeene wil conroleren op juisheid en uw reacie aan EZ wil suren via he mailadres onderaan deze brief. DGETMEM / UikooD is van oepassing op alle woningen loodrech onder 220/380 kv hoogspanningsverbindingen en op woningen onder 50/0/50 kv verbindingen buien de bevolkingskern. He gaa uidrukkelijk alleen om woonhuizen. Als een bewoner in aanmerking wil komen voor uikoop, meld hij zich bij zijn gemeene. Aan uikoop sel he kabine de voorwaarde da de woning na uikoop nie opnieuw bewoond mag worden. Wij zien vooralsnog wee opies om aan deze voorwaarde e voldoen: herbesemming waardoor he pand een andere funcie krijg of herbesemming én sloop van he pand. Indien de gemeene nie aan deze voorwaarde wil voldoen, sel he Rijk geen geld beschikbaar voor uikoop van deze woning. Als de gemeene bereid is o herbesemming en evenueel sloop, krijg de bewoner op zijn verzoek een aanbod o uikoop van de gemeene. Hoe de hooge van he aanbod word vasgeseld, zal nog nader worden besproken. Vervolgens zorg he Rijk da de gemeene he benodigde bedrag krijg. Hiervoor reserveer he kabine vanaf 207 geld op de Rijksbegroing. Verkabeling is van oepassing op 50/0/50 kv verbindingen die door bewoond gebied van bevolkingskernen lopen. Voor verkabeling regel he voorsel van he kabine da 75% van de kosen die de nebeheerder maak, in rekening mogen worden gebrach bij afnemers via de ransporarieven. De gemeene is veranwoordelijk voor de reserende 25% van de kosen die de nebeheerder maak. Di beeken nie da de gemeene per definiie zelf deze kosen moe bealen, maar wel da de gemeene zorg da he benodigde bedrag bijeenkom. Overigens als een gemeene op di momen zou willen verkabelen, komen de kosen voor 00% voor rekening van de gemeene. Hoe gaa he verder? De komende ijd werken wij verder aan de vormgeving van de uikoopregeling en de benodigde weswijziging voor verkabeling. Op 5 november organiseren we in de ochend voor uikoop en in de middag voor verkabeling een bijeenkoms om aan alle berokken gemeenen een uigebreide oeliching e geven en de mogelijkheid e bieden om vragen e sellen. TenneT, de landelijk nebeheerder, zal bij de bijeenkoms over verkabeling aanwezig zijn om oeliching e geven op de prakijk van verkabeling. To nu oe heef he miniserie nog geen specifieke informaie versrek aan bewoners. Omda de gegevens indicaief zijn verzoeken wij u di ook nog nie e doen. Tijdens de bijeenkoms kunnen we afspraken maken over communicaie me bewoners. Pagina 3 van 5

7 Direcoraageneraal Energie, Telecom & Mededinging Direcie Energiemark Verzoek om reacie Ik verzoek u om aan e geven of u ineresse heef om deze informaiebijeenkoms over uikoop en/of verkabeling bij e wonen en of onze gegevens juis zijn. Graag verneem ik zo spoedig mogelijk en uierlijk 4 okober of u wel of nie aanwezig ben, of da een afgevaardigde van uw gemeene aanwezig kan zijn, via uikoodenverkabelingminez.nl. Na aanmelding onvang u verdere prakische informaie over de informaiebijeenkoms. DGETMEM / Indien u vragen heef dan kun u die bij aanmelding sellen zoda wij hiermee rekening kunnen houden bij de voorbereiding van de informaiebijeenkoms. Uieraard kun u ons ook elefonisch bereiken via Me vriendelijke groe, Mevr. mr. drs. J.H. Brouwer MTlid direcie Energiemark Pagina 4 van 5

8 Tweede Kamer der SaenGeneraal Vergaderjaar PKB Randsad 380 kv verbinding Haarlemmermeer Oos Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzier van de Tweede Kamer der SaenGeneraal Den Haag, 6 april 203 Onlangs heef uw Kamer mij verzoch (Kamersuk 3 574, nr. 28) uisluisel e geven over een uikoopregeling voor woningen die zich onder of in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen bevinden. In de zomer van 20 heef de miniser van Economische Zaken, Landbouw en Innovaie aangegeven (Kamersukken 200/,3 574, nr. 8) een regeling uie werken om bewoners zoveel mogelijk e onlasen van hoogspanningsverbindingen die door woongebieden lopen en daarbij de beaalbaarheid van de energievoorziening in gedachen e houden. Deze oezegging volgde op éen hoorziing van uw Kamer en een brief van TenneT aan uw Kamer over deze problemaiek. In deze brief sches ik u he voorsel voor een verkabelingsprogramma en uikoopregeling zoals ik da heb uigewerk conform de oezegging van mijn voorganger. He programma en de regeling zullen saren in 207. He kabine kies voor deze ermijn vanwege de huidige saa van de overheidsfinanciën en de inkomensposiies van burgers en bedrijven. Aanleiding Nederland ken een hoge bevolkingsdichheid en een bijbehorend dich ranspornewerk voor elekriciei. Di heef eroe geleid da in de loop van de ijd siuaies zijn onsaan waar woningen en hoogspanningsverbindingen dich bij elkaar saan. Deze siuaies zijn nie door oedoen van één parij onsaan. Tenneî heef op grond van de we de veranwoordelijkheid om e zorgen voor voldoende hoogspanningsverbindingen om daarmee e kunnen voldoen aan de vraag naar ranspor van, elekriciei. Gemeenen hebben besemmingsplannen vasgeseld waarmee wonen onder hoogspanningsverbindingen is oegesaan. Er zijn wijken onder of egen verbindingen aangebouwd. Burgers hebben de keuze gemaak om een woning e berekken in de buur van hoogspanningsverbindingen. ks ISSN sgravenha g e 203 Tweede Kamer, vergaderjaar , 3 574, nr. 29

9 Er is in Nederland nergens sprake van een onveilige siuaie. Vanui de Europese Unie is een refereniewaarde' en aanzien van de magneeveldserke bepaald voor bescherming van burgers. Aan deze refereniewaarde van 00 microîesla word in Nederland op alle voor he publiek oegankelijke plaasen voldaan, dus ook bij (besaande) hoogspannings verbindingen. Wel is er sprake van verschil van behandeling ussen relaief nieuwe verbindingen en besaande verbindingen. Vô5r 2005 waren er bij de planning van hoogspanningsverbindingen en de onwikkeling van woningbouw in de buur van verbindingen nauwelijks beperkingen. Tegenwoordig word bij de bouw van nieuwe hoogspanningsverbindingen nadrukkelijker dan eerder naar de ruimelijke inpassing gekeken. Bij he bepalen van nieuwe racés word he zogenaamde voorzorgsbeginsel berokken. 2 Hierbij worden woningen (en andere «gevoelige besemmingen») zoveel als redelijkerwijs mogelijk vermeden. Desijds is gekozen om he voorzorgsbeginsel e beperken o nieuwe siuaies, omda maaregelen in besaande siuaies vaak maaschappelijk groe gevolgen hebben (bijvoorbeeld de verplaasing van woningen of hoogspanningslijnen). Daar saa egenover da in nieuwe siuaies vaak veel meer keuzemogelijkheden aanwezig zijn en da prevenie aanzienlijk goedkoper kan zijn dan sanering. Al me al is er op meerdere plaasen een duidelijk verschil in ruimelijke inpassing onsaan ussen nieuwe en al besaande hoogspanningsverbindingen. Voorsel aanpak uikoop en verkabeling Me di voorsel kom he kabine vanaf 207 egemoe aan de maaschap pelijke wens om ook in besaande siuaies bewoners e onlasen van hoogspanningsverbindingen. Di voorsel bied een srucurele oplossing voor de mees direce gevallen van wonen in de buur van hoogspanningsverbindingen. He voorsel is een combinaie van he ondergronds brengen van verbindingen (verkabeling) en he uikopen van woningen. He uigangspun is om waar mogelijk hoogspanningsverbindingen e verkabelen. Buien bevolkingskernen is he verkabelen van hoogspanningsverbindingen (financieel) echer nie proporioneel vanwege he relaief kleine aanal woningen. Daarom word buien bevolkingskernen gekozen voor he uikopen van he beperke aanal woningen da direc onder de geleiders saa. Binnen bevolkingskerqen is verkabelen (financieel) wel proporioneel. Neechnisch is vérkabeling echer alleen veranwoord voor hoogspanningsverbindingen van 050 kv. Deze verbindingen zullen binnen bevolkingskernen dan ook worden verkabeld. Verbindingen van 220/380 kv kunnen op di momen vanwege neechnische redenen nie onder de grond worden gebrach. Woningen die direc onder de hoogspanningslijnen liggen bij verbindingen van 220/380 kv krijgen daarom, ne als buien bevolkingskernen, een aanbod o uikoop. 2 Aanbeveling (99969/EG) Me he voorzorgbeginsel adviseer he Rijk sinds 2005 om nieuwe siuaies e voorkomen waarin kinderen langdurig worden bloogeseld aan een magneeve)dserke die hoger is dan 0,4 microtesla. Tweede Kamer, vergaderjaar , 3 574, nr. 29

10 Verkabelingsprogramma Hoogspanningsverbindingen van 0 en 50 kv die door bewoond gebied van een bevolkingskern 3 lopen, komen in aanmerking voor verkabeling. He gaa dus nie om verbindingen die bijvoorbeeld over een indusriegebied, sporvelden of weiland lopen. Door he oepassen van deze en een aanal echnische crieria, kan circa 35 kilomeer bovengrondse verbinding verkabeld worden. De landelijke nebeheerder TenneT krijg de aak om de verkabeling ui e voeren. De oale kosen voor verkabeling komen op ongeveer 440 mln. He oale programma zal in 5 jaar afgerond moeen zijn. Uikoopregeling Woningen die direc onder de geleiders (de hoogspanningslijnen) saan van 220 en 380 kv verbindingen en 0 en 50 kvverbindingen buien de bevolkingskernen, komen in aanmerking voor uikoop. Hierbij is van belang da er een srucurele oplossing kom. Da beeken da de woning na uikoop nie opnieuw op de woningmark kom. De gemeenen krijgen zodoende een nadrukkelijke rol. Een bewoner die wil verhuizen meld zich bij de gemeene. He Rijk sel uisluiend geld beschikbaar voor de uikoopregeling aan de berokken gemeenen als die besluien o verwijderen van de woonfuncie (door herbesemming en/of sloop). Op die manier kan er, afhankelijk van de lokale siuaie en wensen, maawerk geleverd worden. De regeling heef een loopijd van 5 jaar. He gaa bij di voorsel om circa 400 woningen. De kosen zijn ongeveer 40 mln. Financiering De oale kosen van de regelingen bedragen 580 mln.: 440 mln voor verkabeling en 40 mln, voor uikoop. Di zijn maximale kosen, uigaande da alle gemeenen bijdragen aan verkabeling en da alle bewoners uigekoch willen worden. De kosen worden in he voorsel gedragen door de Rijksoverheid, gemeenes, burgers en bedrijven. Voor verkabeling voorzie he voorsel in een bijdrage van de berokken gemeenen van 25% van de kosen, omda verkabeling lokale voordelen oplever. De verbindingen verdwijnen immers onder de grond. Indien de gemeene nie voorzie in deze drempelbijdrage, zal de verkabeling in die gemeene nie plaasvinden. De overige kosen ( 330 mln) kan TenneT, na een weswijziging, doorberekenen in de ransporarieven. Deze kosen lopen enkele ienallen jaren mee in de arieven van TenneT. Door verkabeling sijg de kapiaalsbehoefe van TenneT me maximaal 00 mln. He uivoeren van he verkabelingsprogramma leid o hogere uigaven voor burgers en bedrijven als gevolg van hogere ransporaneven voor elekriciei. Aan de hand van de huidige mehode voor ariefregulering die de Auoriei Consumen en Mark (ACM) voor TenneT haneer, zijn de effecen van verkabeling voor afnemers berekend. He effec op de arieven van kleinverbruikers loop naar verwaching ijdens deze periode op o een maximum van ongeveer,30 euro exra per jaar en zal daarna weer afgebouwd worden. Voor een gemiddelde groe indusriële verbruiker, me uizondering van de energieinensieve indusrie, sijg de rekening volgens hezelfde syseem o per jaar. Hoewel he voor alle afnemers een verhoging van slechs 0,5 â procen van de oale Aansluiing is gezoch bij de definiie van bevolkingskernen van he cenraal Bureau voor de Saisiek (CBS). Cenraal Bureau voor de Saisiek, «Bevolkingskernen in Nederland, 2008», Den Haag 202. Tweede Kamer, vergaderjaar , 3 574, nr. 29 3

11 , elekricieisrekening beref, gaa he bij een klein aanal bedrijven in de energieinensieve indusrie och om groe bedragen. Zoals eerder aan uw Kamer gemeld laa ik de mogelijkheden onderzoeken om via aanpassing van de arievensysemaiek voor Nederlandse grooverbruikers een vermindering van nekosen (waaronder de ransporkosen) e bewerkselligen. Uikoop pas nie bij de weelijke aken van de nebeheerder TenneT, he aankopen en slopen van woningen zou een wezensvreemde aak voor TenneT zijn. De kosen kunnen daarom nie verrekend worden in de ransporarieven. Deze kosen zullen worden gedek vanui de algemene middelen. De uigaven lopen via de EZbegroing. Gezien he koopkrachbeeld en de budgeaire siuaie heef he kabine besloen da de eerse uigaven voor uikoop en verkabeling in 207 plaasvinden. Deze ermijn geef TenneT, gemeenen, burgers en he Rijk de gelegenheid om de uikoop en verkabeling goed voor e bereiden en in 207 ook daadwerkelijk e beginnen. Afsluiend He kabine vind he gezien de voorgeschiedenis van belang da bewoners en gemeenen hiermee zekerheid krijgen. Om nadere duidelijkheid e verschaffen, bereid ik in overleg me berokken parijen een weswijziging voor vrkabeling voor en onwerp ik een uikoopregeting, zoda beide ijdig in werking kunnen reden. Voor de volledigheid wijs ik erop da me he verkabelingsprogramma word voldaan aan he uiruilbeginsel ui de Srucuurvisie Elekricieisvoorziening III (SEV III). Di beginsel houd in da voor elke kilomeer nieuwe doorsnijding van een 220/380 kv hoogspanningverbinding ergens anders een kilomeer 050 kv verkabeld moe worden. Bovensaand verkabelingsprogramma voldoe ruimschoos aan di beginsel. Over SEV III is overigens in 200 aan uw Kamer oegezegd (Kamersukken II 2009/0, 3 40, nr. 7) da he gedurende de loopijd van drie keer zal worden geëvalueerd. De eerse evaluaie zou plaasvinden in 202. Vanwege prioriering van werkzaamheden en omda de voorbereiding meerijd in beslag nam dan voorzien, was he nie mogelijk om zoals oegezegd de evaluaie in 202 e laen plaasvinden. Inmiddels is de evaluaie gaande. Belanghebbende parijen zijn hierbij berokken. Ik verwach u voor he zomerreces 203 e informeren over de resulaen van de evaluaie. De miniser van Economische Zaken, H.G.J. Kamp Tweede Kamer, vergaderjaar , 3 574, nr. 29 4

12 Verkabelling L3O9.3 Ede GemeeneEde ': ' S» ;: '/'ji' j' 00 % 3 / cie. 4,. 4_ 4, _ _ 0 '..' 4 4' 2 gemeene Ede J 4_' / / ; d.. S % p 4' _._.'.!' 2.._ 4. ' 444? Id_ '" ' 4 7 4' 6 "....,. ' ' 6. 2, ; _...5 ',, '::: :'''' ' ' ' ' p6 2'2' ' ' 4'4' _ J 4 '. 4' f Jq 2 0 : Jl * 2 ' 4 '4.. _I " 2,, ' 6 ' Ede Verkabeling. / Legenda Saions 4,2 4 S " k k b gsokv 5 : 4$4;. vl 4 "'*..' 5 380,0 :0l Verbindinge n 220" ,0 / 2 0,0 :35 S _ '6 250 Al

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Beleid Infrastructuur en Milieu

Beleid Infrastructuur en Milieu Beleid Infrastructuur en Milieu Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders, gemeenteraad Datum : 8 december 2015 Opgesteld door : Rikkert Snitselaar Zaaknummer 40408 Bijlagen

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

35faöb 26 augustus 2008 R&S

35faöb 26 augustus 2008 R&S Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW08.0849 / ONDERWERP Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

Testgedreven projectvoering

Testgedreven projectvoering esen Tesgedreven projecvoering Uiloop en budgeoverschrijding voorkomen In veel i-projecen worden fouen in requiremens en documenaie pas bij de esvoorbereiding ondek. Di is duur omda de fouen pas laa in

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten?

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten? IT-audi & Hoe goed ben u in conrol over de robuusheid van uw ICT-keen? Mehodiek voor bepalen van mae van beheersing van robuusheid in ICT-keens ICT-keens worden enerzijds seeds complexer en anderzijds

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 574 PKB Randstad 380 kv verbinding Haarlemmermeer Oost Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

OVERZICHT. De Raad 09-12-2014 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02. Het Plein 19:00

OVERZICHT. De Raad 09-12-2014 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02. Het Plein 19:00 OVERZICHT De Raad 0--0 anvang: :00 Tijd Raadzaal.0 Molendijkzaal 0.0 Vermeerzaal.0 He Plein :00 :0 Tweerichingenvarian omgeving Kersenbaan vrz: Dijkserhuis pfh: Buijelaar secr: Bongers Onwikkeling groenvisie

Nadere informatie

Datum: 11 september 2014.

Datum: 11 september 2014. 2014/29 Raadsvragen van het raadslid raadslid Jan de Kluijver van de fractie ChristenUnie ingevolge artikel 43 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad. Binnengekomen d.d. 11 september 2014 Onderwerp:

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoorde

Maatschappelijk verantwoorde groene IT MVO Meer dan alleen maar groene IT Maaschappelijk veranwoorde informaievoorziening en IT Organisaies zijn seeds meer bezig me duurzaamheid en maaschappelijk veranwoord ondernemen (mvo). De aueurs

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeeneraadsvergadering Neerijnen (16046\...) BESLUITENLIJST Daum : donderdag 25 april 2013 Tijd : 19.30 uur Plaas : raadzaal gemeenehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer C.

Nadere informatie

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering business alignmen case Overkoepelende aal en echnieken ArchiMae-mehode verbind archiecuurdomeinen In juli 2002 sare een aanal Nederlandse insiuen en bedrijven he projec ArchiMae. He doel is een aal voor

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Ernst de Boer en Albert Kleinjan

Ernst de Boer en Albert Kleinjan archiecuur verzekeringen Inernaionale afsemming archiecuur noodzakelijk Archiecuurimpac van rends in de verzekeringswereld In de voorbije jaren is archiecuur vaak synoniem geworden aan beheersing : conroleren

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp-bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015

Openbaar. Ontwerp-bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 Collegevoorsel Openbaar Onderwerp Onwerp-besemmingsplan Nijmegen Midden 0 Programma Sedelijke onwikkeling Porefeuillehouder B. Velhuis Samenvaing He laase (geacualiseerde) besemmingsplan voor Nijmegen

Nadere informatie

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights Screen mei 2010 Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benuen Voor u lig he nieuwe magazine Screen van Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes. In di magazine willen we de parijen die bij he bevolkingsonderzoek naar

Nadere informatie

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS Behorende bij de Bacheloropdrach HS Door: Julia Berkhou Lena Jezuia Sephen Willink Begeleider: Prof.dr. A.A. Soorvogel Daum: 17 juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Achergrondinformaie 3 2.1 He geij.................................

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 83 punen e behalen; he examen besaa ui 20 vragen. Voor

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS CONVE NANT K N DEROPVANG EN ONDERWJS { ( ì 'h!\ irl Ëf \- 'v 1, û \ e a i '.* L(l. ìli-, \ i, ù. * qr 'L,i /,! 2. \ al> - ç Di convenan beschrijf de samenwerkingsafspraken ussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B vs C te D : Geneeskundige zorg, MRI-onderzoek : : 12 maart 2008

BINDEND ADVIES. : A te B vs C te D : Geneeskundige zorg, MRI-onderzoek : : 12 maart 2008 BINDEND ADVIES f Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B vs C e D : Geneeskundige zorg MRI-onderzoek : 20072296 : 12 maar 2008 Posadres Posbus 291 3700 AG Zeis Bezoekadres Sparrenheuvel16 3708 E Zeis

Nadere informatie

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan?

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan? acuele informaie voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van he pensioenfonds o Voorwoord nuoober Veel pensioenfondsen vereren in zwaar weer door de financiële crisis, vooral door de

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

te r Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

te r Geachte mevrouw Schultz van Haegen, e r Braban Waer NV. Telefoon 0736838888 Fa 073 683 89 99 Ineme wj.brabanwaer.n1 Kiderse www.duk1nbqabariwae.nl Miniserie van i&m Mevrouw drs. M.H. Schulz van Haegen Pos1ares Posbus 1068 Posbus 20901 2500

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

Impressie bijeenkomst provinciaal netwerk d.d

Impressie bijeenkomst provinciaal netwerk d.d Impressie bijeenkoms provinciaal newerk d.d. 11-11-16 Op 11 november jl. was he provinciale newerk bewonersiniiaieven op he gebied van wonen, welzijn en zorg e gas bij Luneen Wil Wel. Cenraal hema was

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 11 IB 185-1T11FD Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 2011 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken

Nadere informatie

lsolatieboxen met of zonder sluis?

lsolatieboxen met of zonder sluis? lsolaieboxen me of zonder sluis? Modelonderzoek naar he risico voor kruisinfecies bij verschillende bouwkundige onwerpen voor een medium-care verpleegafdeling in he Wilhelmina Kinderziekenhuis e Urech

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 voor buienlandse belasingplichigen IB 266-1T21FD BUI Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige)

Nadere informatie

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl Eagevloeren Ruime creëre g Sysemen g Sysemen is gespecialiseerd in de producie en levering van Eagevloeren. Een eagevloer ook wel enresol, mezzanine, ussenvloer, verdiepingsvloer of bordes genoemd, is

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult Werkboek meer Geluk J check! in 3Weken! Marjan van de Bul www.gelukfabriek.nl Unlock your Luck vormgeving www.somehingilse.nl Alsjeblief! Hier is jouw eigen werkboek voor meer geluk in 3 weken. Misschien

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken Voebalvereniging Noordwijk Posbus 130 2200 AC Noordwijk www.vvnoordwijk.nl besuur@vvnoordwijk.nl (Concep) Verslag; Algemene ledenvergadering van 21 november 2013 De agenda; 1 Opening, mededelingen en vasselling

Nadere informatie

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor Sae of he ar van securiy echnologie nvloed van veranderingen in de infornøie eclnologie op beveiliging Àueur: ir. Paul Overbeek Fysisch en Elekronísch Laboraoriu n - TNO Posbus 96864, 2509,JG Den Haag

Nadere informatie

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur archiecuur sofware Archiecuur producsofware onwikkel evoluionair Archiecuur en dynamiek van producsofware Producsofwareonwikkeling ken een voorgeschreven dynamiek waarin produc- en procesverbeeringen een

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

1 Inleidende begrippen

1 Inleidende begrippen 1 Inleidende begrippen 1.1 Wanneer is een pun in beweging? Leg di ui aan de hand van een figuur. Rus en beweging (blz. 19) Figuur 1.1 Een pun in beweging 1.2 Wanneer is een pun in rus? Leg di ui aan de

Nadere informatie

Een risico- en kostengedreven aanpak voor architectuur

Een risico- en kostengedreven aanpak voor architectuur Een risico- en kosengedreven aanpak voor archiecuur Risico- en kosenmanagemen als primair businessdoel Archiecuur is e beschouwen als een discipline die gedreven word door risico s en kosen. Risico- en

Nadere informatie

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T112-HCMEM-H579 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punen kunnen worden behaald. Anwoorden moeen alijd zijn voorzien van een berekening, oeliching

Nadere informatie

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding globalisaie Zeven sappen naar succesvolle offshore uibeseding Een beheers proces voorkom eleursellingen Offshore uibeseding is een complexe manier van werken en er zijn veel verschillende onderwerpen die

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt (UITVOERINGSBELEID) Van: (UITVOERINGSBELEID) Verzonden: iriiç1 29 mei 2015 9:01 Aan: (UITVOERINGSBELEID) Onderwerp: FW: Ber: RE: Kinderopvangoeslag Bijlagen: Berekening Kinderopvangoeslag 201 2.docx; ATT00001.x

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 2007 ijdvak 2 wiskunde A,2 He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Bestemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D Besemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D Besemmingsplan Broek op Langedijk VASTGESTELD Inhoud Toeliching + bijlagen Regels + bijlagen Verbeelding juni 01 Projecnummer 1.00..0.0 O v e r z

Nadere informatie

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur Trends in de inzendingen De essenies van drie jaar NK ICT Archiecuur He Nederlands Kampioenschap ICT Archiecuur is voor he eers georganiseerd in 2004 en heef o nu oe geleid o 25 archiecuurbeschrijvingen.

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde B,2 (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 86 punen e behalen; he examen besaa ui 9 vragen. Voor

Nadere informatie

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij?

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij? Basisleersof vragen: oplossingmodel. Een accu van ol lever een sroom van 50A aan een moor. Hoe groo is de weersand (impedanie) van de moor? Hoe groo is he geleverde vermogen in W en PK? Geg. Ω 4 Gevr.?

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs Aandach voor allochone sudenen in he hoger onderwijs Inhoudsopgave Samenvaing en conclusies 5 1 Inleiding 15 1.1 Achergrond van he onderzoek 15 1.2 Opze van he onderzoek 16 1.3 Analyse van de nonrespons

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader Bijlage 1: Toeliching weelijk kader 1. Woningwe 2015 Begin 2015 is de nieuwe Woningwe aangenomen. In de we zijn aangescherpe regels voor de oegelaen inselling voor de volkshuisvesing aan genomen. Toegelaen

Nadere informatie

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2 Uiwerkingen Toes IEEE, Modules en Daum: 9 sepember 007 Tijd: 0.40.0 (90 minuen) Opgave I) Di is een warmmakerje. In woorden is V is de serieschakeling van, en (de parallelschakeling van 3 en 4) of V =

Nadere informatie

Cliënt, de heer B. Kuis, wonend aan de Provincialeweg 162 (4909 AN) te Oosteind, gemeente

Cliënt, de heer B. Kuis, wonend aan de Provincialeweg 162 (4909 AN) te Oosteind, gemeente ll 10.109206 26/02/201 Tevens per e-mail: f.verseegh@ooserhou.nl en dennis.van.dongen@ooserhou.nl.9 Gemeeneraad Ooserhou NB.a.v. de heren F. Verseegh en D. van Dongen Posbus 10150 900 GB OOSTERHOUT m Ons

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F : No-claimteruggave : : 7 november 2007

BINDEND ADVIES. : A te B in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F : No-claimteruggave : : 7 november 2007 STICHTING KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORGVERZEKERINGEN A BINDEND ADVIES Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B in deze veregenwoordigd door C e D vs E e F : No-claimeruggave : 20070983 : 7 november 2007

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 1 Abma Schreurs Advocaen Noarissen Waerlandlaan 52, Purmerend Posbus 575 1440 AN Purmerend T 088 433 43 33 F 088 433 43 00 info@abmaschreurs.nl RC/2011.003068.01/JA/JA 1 VESTIGING OPSTALRECHT Op éénenderig

Nadere informatie

Het wiskunde B1,2-examen

Het wiskunde B1,2-examen Ger Koole, Alex van den Brandhof He wiskunde B,2 examen NAW 5/4 nr. 2 juni 2003 65 Ger Koole Faculei der Exace Weenschappen, Afdeling Wiskunde, Vrije Universiei, De Boelelaan 08 a, 08 HV Amserdam koole@cs.vu.nl

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Waarom de globale belastingdruk niet daalt

Waarom de globale belastingdruk niet daalt Waarom de globale belasingdruk nie daal Paul De Grauwe Toen de voorzier van he deparemen economie van de KULeuven zijn professoren vroeg om mee e doen aan he economische deba in de verkiezingsrijd door

Nadere informatie

Van grijs naar groen. Richtlijnen voor energiebesparingen in het rekencentrum. groene IT MVO. Esther Molenwijk

Van grijs naar groen. Richtlijnen voor energiebesparingen in het rekencentrum. groene IT MVO. Esther Molenwijk Van grijs naar groen Richlijnen voor energiebesparingen in he rekencenrum Ook binnen de ICT-branche word men zich seeds bewuser van de invloed van hun acivieien op he klimaa. Seeds meer ICT-managers houden

Nadere informatie

Eierland vroeger ennu

Eierland vroeger ennu Bij een zandsuppleie word zand vanui zee me schepen naar he land gebrach. De zee neem di zand langzaam weer erug, zoda men na een aanal/aren weer erug bij af is. In vergelijking me andere oplossingen is

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 2007 ijdvak 2 wiskunde A,2 He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

De Belastingsgrondslag van Registratierechten

De Belastingsgrondslag van Registratierechten De Belasingsgrondslag van Regisraierechen Soor Fiscaliei Seunun Beleidsrelevan onderzoek Besuurlijke Organisaie laanderen De Belasingsgrondslag van Regisraierechen (oorloige versie: mag nie versreid worden

Nadere informatie

SAMENVATTING. trlsg rf *b+ -Fffu. rfdd..r.a & & rëcà- Ll' rkb.í e baé!da. ï:r bcrocp. r.rr- J9en rrrrrrgzl6n

SAMENVATTING. trlsg rf *b+ -Fffu. rfdd..r.a & & rëcà- Ll' rkb.í e baé!da. ï:r bcrocp. r.rr- J9en rrrrrrgzl6n rbl? ll\ SAMENVATTNG rlsg rf *b+ -Fffu. rfdd..r.a & & rëcà- Ll' rkb.í e baé!da ï:r bcrocp r.rr- J9en rrrrrrgzl6n hnfr geldr * xccar dar agclegd -Ê ijklr id ern hoger prorgrbreide ruhrernie Fr*g unnen co-

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie