Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken."

Transcriptie

1 Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de doelsellingen word door de leefijd en he niveau van de spelers bepaald. De doelselling van de raining bepaal he rainingsplan en de inhoud van de raining : He plan : Een raining kan verdeeld worden in 4 onderdelen : - Warming-up - Condiioneel gedeele - Individuele echniek - Tacisch gedeele De rainingsinhoud kan van raining o raining en van rainer o rainer verschillen. Er is geen algemeen plan. He plan hang van de vasgeselde doelsellingen af. He word ook bepaald door he aanal eamrainingen per week, de duur van de rainingen en andere variabelen. Aldus kan een raining besaan ui acische, echnische en condiionele onderdelen of een combinaie van deze drie. De inhoud : De inhoud word samengeseld ui oefeningen en gegeven advies. Di is he echnische verhaal da door de rainer aan de spelers door oefeningen word gegeven en vergezeld word van demonsraies, verklaringen en correcies. De inhoud van de raining word door de rainer gebruik om he echnische verhaal aan de spelers door e geven. De oefeningen op zichzelf zijn onvolledig als zij nie van he echnische verhaal vergezeld gaan. Waarom een raining voorbereiden? Een raining voorbereiden is belangrijk. De rainer wee dan precies wa he hema en doelselling van de raining is wanneer hij op he veld arriveer. Ook hoef hij nie na e denken me he opzeen van de organisaie van zijn raining. De manier van rainen en insrucies en adviezen saan al op papier. He is een bewijs van kwaliei omda over de raining is nagedach en deze al in he hoofd van de rainer zi. De rainingsvoorbereiding saa de rainer oe om de raining kriisch e bekijken en evenuele problemen op e lossen. Een raining is een aaneenschakeling van serke en zwakke momenen. De rainer moe : - de organisaie klaar zeen voorda de spelers aankomen (velden, pionnen, goals, ballen, ec.) en klaar zijn om de spelers e verwelkomen. - Sar me een spel zoda spelers die vroeg arriveren beziggehouden worden (bijv.: jongleren). - Informeer de spelers: inroduceer de doelsellingen van de raining bij he begin en verel welke oefeningen gedaan zullen worden om deze doelsellingen e bereiken. - regelmaige drinkpauzes - regelmaige sreching. - cool down aan einde raining. - eindig me een kore discussie me de spelers over wa ze geleerd hebben. Een raining besaa nie alleen ui oefeningen. Meerdere elemenen zijn oegevoegd in de oefeningen. He is belangrijk om een raining goed voor e bereiden zoda u geen verassingen egenkom. Trainingsvoorwaarden en he raamwerk van uw raining : Voorda u sar me he maken van een raining: neem de ijd om uzelf de volgende vragen e sellen : - Hoelang duur de raining? (bepaal een effecieve ijd) - Hoeveel ruime is beschikbaar en welk maeriaal is aanwezig? - Hoeveel spelers? - Hoe is he weer? - Hoe is he veld? ( bijvoorbeeld: rain geen slidings als he veld is hard en droog) - Meer van bovensaande vragen die van belang kunnen zijn op he maken van je raining

2 Doelselling raining : U moe vassellen wa he hema of doelselling van de raining is. Als u raining een gedeele van he jaarplan is, de doelselling zal worden vasgeseld in de rainingsperiode je eam is. Bijvoorbeeld: duel 1 egen 1> elk raining in deze periode beva 1 egen 1 raining. Als u raining nie een gedeele van de jaarplanning is, u moe een doelselling kiezen naar gelang de leefijdsgroep, niveau en wa de eam moe verbeeren afhankelijk van he niveau van de speler. Keuze van de oefeningen : Wanneer u de doelselling van de oefening heef vasgeseld dien u de oefeningen e kiezen om die doelselling e bereiken. U moe ook rekening houden me de voorwaarden van uw raining: maeriaal, ruime, aanal beschikbare spelers. De oefeningen moeen afgesemd zijn op de doelselling van de raining. Wanneer u deze oefeningen kies vraag u uzelf dan seeds af: is deze oefening of wedsrijdvorm geschik om de rainingsdoelselling e bereiken? Zoals eerder genoemd: conroleer uw raining zoda u zeker wee da de oefeningen afgesemd zijn op de doelsellingen en aan de spelers aangepas zijn (leefijdsgroep, niveau).(bijvoorbeeld: laa uw beginnende spelers geen oefeningen doen me he geven van lange passes). De duur van de oefeningen : De duur van de oefeningen is afhankelijk van de duur van de raining en he aanal oefeningen da u wil geven. Wanneer u beslui hoelang een oefening duur, vergee dan nie om ijd e reserveren voor drinkpauzes. Gedurende de raining moe de ijd bijgehouden worden. Probeer u zich e houden aan he ijdsschema. Hoewel, geef nie eveel aandach aan de ijd. De spelers kunnen meer ijd nodig hebben om een oefening e begrijpen of ui e voeren. Een andere oefening kan goed werken en is efficiën en ineressan; soms is he beer om een bepaalde oefening langer e laen duren. Waarom een raining op papier help? Een goede hulp voor op he rainingsveld : He voordeel van een rainingsvoorbereiding is da u he mee kan nemen naar he rainingsveld. He geef diverse voordelen. He sel de rainer in saa om de geschreven raining bij de hand e hebben, he is een hulpmiddel me de ekeningen, de insrucies en he advies da aan de spelers gegeven word. He papier kan behulpzaam voor de coach zijn. He is alijd goed om da bij de hand e hebben. De rainer moe de raining in zijn hoofd hebben maar als hij ies vergeen is kan hij alijd op he formulier kijken. Verder kunnen noiies, aanbevelingen en vragen beschreven worden en hoef daarmee nie o he einde van de raining gewach e worden. He bijhouden van alle rainingssessies: Gooi he rainingsformulier nie weg als de raining afgelopen is. Noeer elke oefening die goed verliep. Bij he maken van de volgende raining kan di behulpzaam zijn. Ook wee je exac welke rainingen en oefeningen u in de afgelopen weken of maanden heb gedaan, de opmerkingen die u daarbij schreef, enz. Bewaar deze rainingen in uw archief. Di geef u de gelegenheid om e ween welke raining u eerder heb gegeven zoda u nie in herhalingen hoef e reden.

3 Eindermen +Opleiding en coachen debuanjes : U6 (5 jaar) Tijdens deze fase is er van voebalspel nog geen sprake. He kind leer algemene balvaardigheden aan zoals rappen, he werpen en he vangen van een bal om de coördinaie oog/hand e verbeeren. Deze vaardigheden leren ze he bes aan erwijl ze naas en los van elkaar spelen. Welkom in de wondere wereld van de voebalkuns is een zin die je als rainer kan gebruiken om de ouders en spelerjes e begroeen bij de sar van hun ondekkingsoch waarbij jij graag als gids diens zal doen. Als gids is he jouw aak de honger e sillen van die voebaljeugd die zo snel mogelijk vaardigheden wil leren me de bal. Zijn vraag is geenszins e leren rondjes lopen, of e leren sprinen of lasig e worden gevallen me allerlei springen huppeloefeningen. De jonge Messi s willen zoveel mogelijk me de bal leren, ze zijn leergierig en willen ros onen wa ze me die bal al kunnen. Me hun fanasie, verbeeldingskrach en vindingrijkheid, die hun leefijd eigen is, benuen ze reeds sponaan enkele bewegingen in oefeningen of kleine parijjes, waardoor onbewus de basis word gelegd voor hun verdere creaieve onwikkeling. Zeker bij deze jonge spelerjes moeen we af van de idee da speel- en wedsrijdvormen de basis vormen van een goede jeugdopleiding. Persoonlijk pleien we voor de selling da ondanks he fei da voebal een collecieve spor is, we de individuele kwalieien van een speler maximaal moeen proberen e benuen. Voor jongen kinderen is he beer om een aanal voebalvormen e herhalen. Vandaar ui kies je meesal voor een circuiraining. Een doorschuifsyseem me meesal 3 vormen ( pass - afwerken - dribbel). Di syseem help om een overzichelijke organisaie e hebben voor de raining. Circuiraining probeer de spelerjes zoveel als mogelijk kans e geven bezig e zijn en maak de kans op fileraining (silsaande spelerjes die moeen wachen) minimaal. Passvorm Afwerkvorm Wedsrijdvorm Pingelvorm Bij he aanleren van nieuwe echnieken haneer je meesal 3 fases: 1. De aandachsfase (als rainer aandach opeisen en afgeven), 2. De verwerkingsfase (vaak raag en frequen voordoen als rainer) 3. Doefase (uivoeren). Eindermen geen specifieke eindermen, enkel spelvreugde creëren Noa: Deze kinderen spelen wedsrijdvormen van 2-2 van eche wedsrijden is er dus nog geen sprake.

4 Jaarplan U6 ( 5jaar) MAAND OMSCHRIJVING OPMERKINGEN Augusus Balgewenning: Leer de spelerjes hoe Oog-voe-coördinaie een bal aanvoel. Oog-hand-coördinaie Sepember Leiden van de bal zonder hindernissen me alle delen van de voe. Leer ze me de ogen los e komen van die bal. Leer ze suren me de bal. Die bal is als een auo je moe suren waar je naaroe Okober Leiden van de bal MET hindernissen. Slalomdribbel. Dribbelen van egensander. wil. Verder los komen me de ogen van de bal. Leren suren me de auo maar nergens egenbosen. Kappen en draaien me de bal. November Scoren Leren plaasen van de bal. Om e scoren moe he scho nie hard maar goed gerich zijn. December Januari februari Maar April hema s. He houden van ess. Balconrole Posiiespel: he groe vlieguig bij balbezi. hema s. He houden van ess. He houden van ess als hulp voor he opmaken van de evaluaiefiches. Leren conroleren van een bal op speelse manier. Leren van de verschillende posiies bij balbezi op een speelse manier. He houden van ess als hulp voor he opmaken van de evaluaiefiches. Deze groep rain in de zaal gedurende de maanden januari februari

5 Eindermen + Opleiding en coachen duiveljes : U7-U8- U9 (6 o 8 jaar) De bal is rond..en die is moeilijk onder conrole e krijgen. Baas worden over de bal = eerse leerfase. In deze leefijdsfase gaa he om he onwikkelen van de echniek. 1e jaars : BAL ALS DOEL 2e jaars : BAL/BASISVORM ALS DOEL He onwikkelen van he balgevoel. De kinderen moeen baas worden over de bal, zoda de bal een middel word om spelbedoelingen e kunnen realiseren. Deze spelbedoelingen moeen in de oefensof o uiing kunnen komen. Mehodische aanpak om de leerdoelsellingen e realiseren (sapsgewijs werken): Van balgewenning naar doelgerichheid. Van bal als doel naar bal als middel. Aandachpunen voor de rainer Kennis en inzich in alle voebalechnische handelingen is een voorwaarde. Voor iedereen een bal beschikbaar. Heel belangrijk is, da de spelerjes alle oefeningen me de bal verwerken. Ondanks he fei da er dikwijls op kleine ruime word gespeeld moe er hier al aan een plaasgebonden paroon gedach worden. Laa de spelers creaief zijn. Veel afwisseling in raining. Per raining komen alle spelbedoelingen aan bod. Inspelen op de fanasiewereld van de kinderen. Zeer kore uileg. Zelf voordoen is beer dan uileggen. Spelerjes van deze leefijd saan zeer open voor nieuwe zaken. Vele en goede demonsraies zijn bij die leefijd zeer belangrijk. Acief deelnemen is dan ook noodzakelijk en daarom mogen de spelers nie e lang silsaan. Vermijd fileraining! Tijd goed benuen. Ongeach he speelse van he kind moe er och gerach worden de raining ordelijk e laen verlopen me de rainer als leider. Vleugel Piloo saar Vleugel Posiiespel aanleren beperk zich in de 1 se fase o he eigen maken van he vlieguigmodel, waarbij piloo - saar en 2 vleugeljes begrippen zijn die vloer aanleren dan de specifieke voebalermen In de 2 de fase geleidelijk aan werken me posiienummers EINDTERMEN BASISVAARDIGHEDEN: Oefeningen balgewenning Leiden van de bal binnen- en buienkan voe links en rechs, me de voezool meenemen Aanname bal links en rechs over de grond, binnen- en buienkan voe, voezool Aanname bal links en rechs van een suiende of hoge bal, voezool Pas geven me links en rechs binnenkan voe Pas geven me links en rechs wreef Pas geven me links en rechs buienkan voe Na aanname van de bal van riching veranderen, links, rechs en omdraaien Passeerbeweging/dribbel rechs en links me schijnbeweging, oversap 1-2 beweging Afwerken op doel Coördinaieoefeningen

6 Aandach voor discipline Eindermen + Opleiding en coachen duiveljes : U7-U8- U9 (6 o 8 jaar) ( vervolg ) EINDTERMEN WEDSTRIJDGERICHT: Meevoeballende keeper Opbouw van acherui Geen vase posiies Creaiviei, dribbelen kan en mag op elke posiie EINDTERMEN MENTAAL Beseffen da voeballen een eamspor is; winnen en verliezen doe je samen Leren acceperen da ieder individu anders is en daar respec voor hebben Leren da er hard gewerk (geraind) moe worden om een goede presaie e kunnen leveren Beslissingen van rainers, leiders en scheidsrechers leren acceperen Wisselbeuren horen er ook bij; iedereen wil graag voeballen U7-U8- U9 (6 o 8 jaar) U10 U11 U12 U13 (9 o 12 jaar) Vanaf U14 (13 o jaar)

7 Jaarplan: U7-U8- U9 (6 o 8 jaar) MAAND OMSCHRIJVING OPMERKINGEN KLEMTOON BIJ WEDSTRIJDEN Augusus sepember Balgewenning: Oog-voe-coördinaie Oog-hand-coördinaie Leiden van de bal zonder hindernissen me alle delen van de voe. Leer door spelerjes hoe een bal aanvoel. Leer ze me de ogen los e komen van die bal. Leer ze suren me de bal. Die bal is als een auo je moe suren waar je naaroe wil. Veel 1+K/1+K : He leren ondekken van de egensander en de bal. Zorg da ze vaak kunnen scoren. 1+K/1+K: He verder leren ondekken van een egensander. Okober Leiden van de bal MET hindernissen. Slalomdribbel. Dribbelen van egensander. Verder los komen me de ogen van de bal. Leren suren me de auo maar nergens egenbosen. Kappen en draaien me de bal. November Scoren Leren plaasen van de bal. Om e scoren moe he scho nie hard maar goed gerich zijn. December hema s. He houden van ess. He houden van ess als hulp voor he opmaken van de evaluaiefiches. 1+K/1+K: He verder leren ondekken van een egensander. 1+K/1+K: He verder leren ondekken van een egensander en he leren scoren me een plaasbal. 1+K/1+K Januari Training zaal Februari Training zaal Maar April Balconrole Zaalraining Balgewenning: Oog-voe-coördinaie Oog-hand-coördinaie Posiiespel: he groe vlieguig bij balbezi. hema s. He houden van ess. Leren conroleren van een bal op speelse manier. Leer door spelerjes hoe een bal aanvoel. Leren van de verschillende posiies bij balbezi op een speelse manier. He houden van ess als hulp voor he opmaken van de evaluaiefiches. 2+K/2+K: He leren ondekken van de hulp van een medespeler Veel 1+K/1+K : He leren ondekken van de egensander en de bal. Zorg da ze vaak kunnen scoren. 4+K/3+K: numerieke meerderheid zoda ploeg in meerderheid veel in balbezi kan blijven. 1+K/1+K, 2+K/1+K, 2+K/2+K, 4+K/4+K Enkele opmerkingen : Geef veel oefeningen, vooral pasoefeningen en dribbeloefeningen in de opselling ruiformaie. Die ruiformaie moe door de duiveljes gekend zijn voor ze naar de preminiemen doorgaan. Herhaal veelvuldig (vooral bij de laasejaars) he erugvallen op de opselling ruiformaie. Sel plezier (Funn) alijd voorop. Beseed daarom nagenoeg de helf van de duur van de raining aan he spelen van wedsrijdjes. Vooral veel 1/1-2/2. Slechs bij he afsluien van de raining mag een wedsrijdje 4/4 gespeeld worden. Geef voor he plezier en voor de compeiiegees aan e scherpen vaak ook esafeeparcours. Beseed ook veel aandach aan he oefenen van de minder goede voe. Bijna alle oefeningen, zoals pas-oefeningen, dribbelparcours of combinaievormen kunnen worden afgesloen me een rap op doel, kinderen doen he liefs de essenie van he spel en di is doelpunen scoren.

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

Testgedreven projectvoering

Testgedreven projectvoering esen Tesgedreven projecvoering Uiloop en budgeoverschrijding voorkomen In veel i-projecen worden fouen in requiremens en documenaie pas bij de esvoorbereiding ondek. Di is duur omda de fouen pas laa in

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan?

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan? acuele informaie voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van he pensioenfonds o Voorwoord nuoober Veel pensioenfondsen vereren in zwaar weer door de financiële crisis, vooral door de

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop Deze bouwse beva beselnr. - 55 cabine NS 2530-5556 huif NS 2530-5558 bufferbalk open (2x) - 5559 bufferbalk dich; virine (2x) - 5560 vacuüm gevormde cabine ramen - 5561 geës rooser.b.v. venilaor op huif

Nadere informatie

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten?

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten? IT-audi & Hoe goed ben u in conrol over de robuusheid van uw ICT-keen? Mehodiek voor bepalen van mae van beheersing van robuusheid in ICT-keens ICT-keens worden enerzijds seeds complexer en anderzijds

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur Trends in de inzendingen De essenies van drie jaar NK ICT Archiecuur He Nederlands Kampioenschap ICT Archiecuur is voor he eers georganiseerd in 2004 en heef o nu oe geleid o 25 archiecuurbeschrijvingen.

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Informatie over. Praktijkonderwijs

Informatie over. Praktijkonderwijs Informaie over Prakijkonderwijs Colofon Een uigave van he dr. Alea Jacobs College in Hoogezand 2009 Teks: Henk Blik Foografie: Sigh-by-Sie Layou: Jeroen de Jonge Drukkerij: Reinier van der Kooi Oplage:

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Pla n r-natige voorbefe ding

Pla n r-natige voorbefe ding nsrucie > eren mennen me... (2L) Rudolf Pesman en Pla n r-naige voorbefe ding Rudolf Pesman me Díesel. rkend paardendierenars rançoise Rey en inernaionale opmenners Tonnie Cazemier en Rudolf Pesman onderhouden

Nadere informatie

Het wiskunde B1,2-examen

Het wiskunde B1,2-examen Ger Koole, Alex van den Brandhof He wiskunde B,2 examen NAW 5/4 nr. 2 juni 2003 65 Ger Koole Faculei der Exace Weenschappen, Afdeling Wiskunde, Vrije Universiei, De Boelelaan 08 a, 08 HV Amserdam koole@cs.vu.nl

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

Een risico- en kostengedreven aanpak voor architectuur

Een risico- en kostengedreven aanpak voor architectuur Een risico- en kosengedreven aanpak voor archiecuur Risico- en kosenmanagemen als primair businessdoel Archiecuur is e beschouwen als een discipline die gedreven word door risico s en kosen. Risico- en

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Van grijs naar groen. Richtlijnen voor energiebesparingen in het rekencentrum. groene IT MVO. Esther Molenwijk

Van grijs naar groen. Richtlijnen voor energiebesparingen in het rekencentrum. groene IT MVO. Esther Molenwijk Van grijs naar groen Richlijnen voor energiebesparingen in he rekencenrum Ook binnen de ICT-branche word men zich seeds bewuser van de invloed van hun acivieien op he klimaa. Seeds meer ICT-managers houden

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering business alignmen case Overkoepelende aal en echnieken ArchiMae-mehode verbind archiecuurdomeinen In juli 2002 sare een aanal Nederlandse insiuen en bedrijven he projec ArchiMae. He doel is een aal voor

Nadere informatie

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis De Knaakbaak He begroingsprogramma van He Digiale Huis De Knaakbaak - gemaak door De Twee Snoeken Auomaisering - is een nieuwkomer in begroingsland, waarvan he markaandeel gesaag begin e groeien. He programma

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie

1 Inleidende begrippen

1 Inleidende begrippen 1 Inleidende begrippen 1.1 Wanneer is een pun in beweging? Leg di ui aan de hand van een figuur. Rus en beweging (blz. 19) Figuur 1.1 Een pun in beweging 1.2 Wanneer is een pun in rus? Leg di ui aan de

Nadere informatie

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl Eagevloeren Ruime creëre g Sysemen g Sysemen is gespecialiseerd in de producie en levering van Eagevloeren. Een eagevloer ook wel enresol, mezzanine, ussenvloer, verdiepingsvloer of bordes genoemd, is

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeeneraadsvergadering Neerijnen (16046\...) BESLUITENLIJST Daum : donderdag 25 april 2013 Tijd : 19.30 uur Plaas : raadzaal gemeenehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer C.

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoorde

Maatschappelijk verantwoorde groene IT MVO Meer dan alleen maar groene IT Maaschappelijk veranwoorde informaievoorziening en IT Organisaies zijn seeds meer bezig me duurzaamheid en maaschappelijk veranwoord ondernemen (mvo). De aueurs

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS Behorende bij de Bacheloropdrach HS Door: Julia Berkhou Lena Jezuia Sephen Willink Begeleider: Prof.dr. A.A. Soorvogel Daum: 17 juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Achergrondinformaie 3 2.1 He geij.................................

Nadere informatie

Voorkom onzichtbare verspilling: energiebehoefte

Voorkom onzichtbare verspilling: energiebehoefte Voorkom onzichbare verspilling: energiebehoefe van sofware Energie besparen dankzij zuinigere sofware De afgelopen jaren is de energie-efficiënie van ICT-sysemen al serk oegenomen als gevolg van de behoefe

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

Voorwoord. editie juli 2014

Voorwoord. editie juli 2014 ediie juli 2014 Voorwoord Graag vraag ik uw aandach voor deze nieuwsbrief. Opnieuw zoals u van ons gewend ben een nieuwsbrief vol lezenwaardige zaken. Ook een nieuwsbrief die op een bijzonder momen uikom.

Nadere informatie

digitale signaalverwerking

digitale signaalverwerking digiale signaalverwerking deel 2: sampling en digiale filerechniek Hoewel we de vorige keer reeds over he samplen van signalen gesproken hebben, komen we daar nu op erug, om de ermee samenhangende effecen

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak nauurkunde He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

2 Les- en leerstofopbouw

2 Les- en leerstofopbouw 2 Les- en leersofopbouw 2.7 Didacische benaderingen 2.7.7 Acierende werkormen Peer Dekkers & Wim Sonneeld Inleiding Toen u he in de klas uilegde snape ik he helemaal, maar oen ik he huis zelf ging proberen

Nadere informatie

elektriciteit voor 5TSO

elektriciteit voor 5TSO e Dirk Sarens 45 elekriciei voor 5TSO versie 1.0 1 2011 Dirk Sarens Versie 1.0 Schooljaar 2011-2012 Gemaak voor he leerplan D/2009/7841/036 Di boek kan worden gekoch via de websie www.nibook.com Had je

Nadere informatie

--- thuis voor elk talent --- Schoolgids 2015-2016

--- thuis voor elk talent --- Schoolgids 2015-2016 --- huis voor elk alen --- Schoolgids 2015-2016 Schoolgids Camminghaschool Schooljaar 2015 2016 1 WELKOM bij ons op school Wij zijn een school waar ieders alen opimaal de ruime krijg en we saan open voor

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 83 punen e behalen; he examen besaa ui 20 vragen. Voor

Nadere informatie

t-toets met één steekproef Onderzoeksmethoden: Statistiek 3 t obs = s N Marjan van den Akker Tweezijdige t-toets met één steekproef

t-toets met één steekproef Onderzoeksmethoden: Statistiek 3 t obs = s N Marjan van den Akker Tweezijdige t-toets met één steekproef -oe me één eekproef vergelijking van één eekproefgemiddelde me een norm (een van e voren bepaald gemiddelde probleem: σ ui populaie i nie bekend en he eekproefaanal i klein (

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Seizoencorrectie. Marcel van Velzen, Roberto Wekker en Pim Ouwehand. Statistische Methoden (10007)

Seizoencorrectie. Marcel van Velzen, Roberto Wekker en Pim Ouwehand. Statistische Methoden (10007) 109 Seizoencorrecie Marcel van Velzen, Robero Wekker en Pim Ouwehand Saisische Mehoden (10007) Den Haag/Heerlen, 2010 Verklaring van ekens. = gegevens onbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Rust en beweging

Hoofdstuk 1: Rust en beweging Hoofdsuk 1: Rus en beweging 1.1 Rus en beweging zijn relaief Ten opziche van he vlieguig is de passagier in................................................ Ten opziche van he aardoppervlak is he vlieguig

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen devices on he go Risico s van mobiel werken Informaie beveiliging in de mobiele wereld Mobiel werken is al lang geen hype meer. Inmiddels is he zakelijk gebruik van mobiele apparauur vrijwel volledig ingeburgerd.

Nadere informatie

1 Je zelfbeeld is nooit afgerond

1 Je zelfbeeld is nooit afgerond 1 Je zelfbeeld i nooi afgerond 1.1 Je heb heel veel geleerd in je leven 12 1.2 De poiieve en negaieve kan van je vanzelfprekendheden 13 1.3 Je kun je zelfbeeld zelf bijellen 14 1.4 Veranderingen in je

Nadere informatie

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding globalisaie Zeven sappen naar succesvolle offshore uibeseding Een beheers proces voorkom eleursellingen Offshore uibeseding is een complexe manier van werken en er zijn veel verschillende onderwerpen die

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIE-, GEBRUIKS- ONDERHOUDSVOORSCHRIFT N / N / N NL INHOUDSTAFEL INLEIDING Gebruikers van di handleiding Symbolen Geldende normen Waarschuwingen GEBRUIKERSHANDLEIDING Gebruik van de keel Vergrendeling

Nadere informatie

Gebruiksvriendelijke compiler voor het onderwijs

Gebruiksvriendelijke compiler voor het onderwijs Helium moe funcioneel programmeren onderseunen Gebruiksvriendelijke compiler voor he onderwijs Foumeldingen van compilers zijn vaak moeilijk e inerpreeren. Om he programmeeronderwijs e verbeeren word aan

Nadere informatie

www.aarde nu Voor een profielwerkstuk over de aarde Tweede Fase havo/vwo Leerlingenboekje wiskunde

www.aarde nu Voor een profielwerkstuk over de aarde Tweede Fase havo/vwo Leerlingenboekje wiskunde Voor een profielwerksuk over de aarde www.aarde nu In opdrach van: Vrije Universiei Amserdam Universiei van Amserdam Technische Universiei Delf Universiei Urech Wageningen Universiei Teksen: Gerard Heijmeriks

Nadere informatie

Bestemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D Besemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D Besemmingsplan Broek op Langedijk VASTGESTELD Inhoud Toeliching + bijlagen Regels + bijlagen Verbeelding juni 01 Projecnummer 1.00..0.0 O v e r z

Nadere informatie

J A A R R A P P O R T 2 0 1 3

J A A R R A P P O R T 2 0 1 3 J A A R R A P P O R T 2 0 1 3 2013 H R P u b l i c I S H A R I N G K N O W L E D G E A N D E X P E R I E N C E 1 2013 D e v o o r z i e r a a n h e w o o r d Philippe Lenaers HR Public is in 2013 als organisaie

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs Aandach voor allochone sudenen in he hoger onderwijs Inhoudsopgave Samenvaing en conclusies 5 1 Inleiding 15 1.1 Achergrond van he onderzoek 15 1.2 Opze van he onderzoek 16 1.3 Analyse van de nonrespons

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

De uitdaging. e~ ~ter ~aii/ 8 vergeten. 23 opleidingen die je leven veranderen. huismiddeltjes Een Nederlandse bio~boer in Toulouse - ~ - ~ -

De uitdaging. e~ ~ter ~aii/ 8 vergeten. 23 opleidingen die je leven veranderen. huismiddeltjes Een Nederlandse bio~boer in Toulouse - ~ - ~ - nr 22 juli/augusus 204 4,95 AUTONOOM, SPIRITUEEL & GROEN, : J Me de zon op je pad e er aii/ De uidaging 23 opleidingen die je leven veranderen 8 vergeen huismiddeljes Een Nederlandse bioboer in Toulouse

Nadere informatie

t 1 Hier staat hoe je een toetje maakt. 2 Het is

t 1 Hier staat hoe je een toetje maakt. 2 Het is Blok 2 LB 60-61 16-17 WB 12-13 Les 1 Maak een oeje INFORMATIE Leeseks Teks 1: Reep voor een oeje van peer in de vorm van een gezih (oe). Teks 1: oud AVI 2; nieuw AVI M3, me uizondering van he woord reep

Nadere informatie

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor Sae of he ar van securiy echnologie nvloed van veranderingen in de infornøie eclnologie op beveiliging Àueur: ir. Paul Overbeek Fysisch en Elekronísch Laboraoriu n - TNO Posbus 96864, 2509,JG Den Haag

Nadere informatie

Aan alle trainers van de afdeling E3 /E4 /E5 en F3 /F4 /F5 Jeugd

Aan alle trainers van de afdeling E3 /E4 /E5 en F3 /F4 /F5 Jeugd Aan alle trainers van de afdeling E3 /E4 /E5 en F3 /F4 /F5 Jeugd De trainingen voor de periode Start tweede trainingsblok van 4 weken 29 maart F-teams / 01 april 2016 E-teams 05 april F-teams / 08 april

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

EEN INVASIE VAN GELE HAARKWALLEN, CYANEA CAPILLATA

EEN INVASIE VAN GELE HAARKWALLEN, CYANEA CAPILLATA -46- EEN INVASIE VAN GELE HAARKWALLEN, CYANEA CAPILLATA.*» i hl»**m M- G. RAPPE De kwallen die aan onze kus voorkomen vormen een eerder bescheiden groepje van slechs enkele sooren die bovendien meesal

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

Lean IT: hype of volgend niveau?

Lean IT: hype of volgend niveau? procesverbeering Op naar groere klanevredenheid me Lean IT Lean IT: hype of volgend niveau? De Lean-filosofie is succesvol gebleken in de producieindusrie en lijk op he eerse gezich ook direc oe e passen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

Ernst de Boer en Albert Kleinjan

Ernst de Boer en Albert Kleinjan archiecuur verzekeringen Inernaionale afsemming archiecuur noodzakelijk Archiecuurimpac van rends in de verzekeringswereld In de voorbije jaren is archiecuur vaak synoniem geworden aan beheersing : conroleren

Nadere informatie

Voorwoord. Editie november 2013

Voorwoord. Editie november 2013 Ediie november 2013 Voorwoord Als eerse kijk ik erug op winig jaar voorzierschap Zichenburg-Kerkeuinen en laer Dekkershoek. Ik kan me nog herinneren da er beselauo s op ons bedrijvenerrein sonden van aannemers,

Nadere informatie

i$»4: MEE Rotterdam Rijn mond wa?s -/ fs: juni 4, JJ 41 ,lfl s Transitie van de ctiëntondersteuning2013-2015 is4. ):f:t.. 4,y 441; t 1 6 A.

i$»4: MEE Rotterdam Rijn mond wa?s -/ fs: juni 4, JJ 41 ,lfl s Transitie van de ctiëntondersteuning2013-2015 is4. ):f:t.. 4,y 441; t 1 6 A. :.. r r 1 juni MEE Roerdam Rijn mond Transiie van de ciënonderseuning213-215 i$»4: HZ --, P i4,j 441; 1 is4. 1h -,,,? / II 4,y - is; ii!,i,.- ç :6 1,.iV h 1 6 A.v4 47 1â ;fr 34., Ik, 4.1 I--, I. 4 a,,;

Nadere informatie

Al het goede van melk Aankoop Manager

Al het goede van melk Aankoop Manager Al he oede van melk Aankoop Manaer Funcie Je ben veranwoordelijk voor he onwikkelen en voeren van een aankoopbeleid waarbij zo unsi moelijk word aanekoch rekenin houdend me prijs, kwaliei, evenwichi assorimen

Nadere informatie

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS CONVE NANT K N DEROPVANG EN ONDERWJS { ( ì 'h!\ irl Ëf \- 'v 1, û \ e a i '.* L(l. ìli-, \ i, ù. * qr 'L,i /,! 2. \ al> - ç Di convenan beschrijf de samenwerkingsafspraken ussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

4.9 Berekening van dragend metselwerk onderworpen aan verticale belasting

4.9 Berekening van dragend metselwerk onderworpen aan verticale belasting De radioaciviei die mogelijk word uigesraald in consrucies, is hoofdzakelijk e wijen aan de aanwezigheid van radium (Ra 226) en/of horium (Th 232) in de kelder en in de gebruike maerialen. Ui de ondersaande

Nadere informatie

herfst winter 2015 speciale acties voor ü rust voor ogen met het eyezen glas aangenaam wij zijn boddeüs over ogen wat u moet weten

herfst winter 2015 speciale acties voor ü rust voor ogen met het eyezen glas aangenaam wij zijn boddeüs over ogen wat u moet weten herfs winer 2015 speciale acies voor ü rus voor ogen me he eyezen glas aangenaam wij zijn boddeüs over ogen wa u moe ween BODDEUS S NACHTS LENZEN DRAGEN IS NIET ENG HOE IS HET MET UW KIJKLEVEN GESTELD?

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

X Y e. p n+ e. X Y e. Y(stabiel)

X Y e. p n+ e. X Y e. Y(stabiel) Faculei Bèaweenschappen Ioniserende Sralen Pracicum chergrondinformaie Eigenschappen van ioniserende sraling Bij he uizenden van ioniserende sraling röngensraling en α-, β- en γ-sraling door maerie gaa

Nadere informatie

Trainingscyclus. verwijzing van alle tekens: - te coachen spelers. - tegenstander. - kaatser. - pion, petje. - bal. - keeper. - balbaan.

Trainingscyclus. verwijzing van alle tekens: - te coachen spelers. - tegenstander. - kaatser. - pion, petje. - bal. - keeper. - balbaan. Trainingscyclus verwijzing van alle tekens: - te coachen spelers - tegenstander - kaatser - pion, petje - bal - keeper - balbaan - looplijn - dribbel warming-up: met bal voorafgaand aan elke training *

Nadere informatie

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links Semwijzer COC Nederland Gayvoe parijvergelijking 2006 www.gayvoe.nl Parij is he zeer oneens Parij is he oneens Parij voel er wel wa voor Parij is posiief Selling CDA VVD D66 PvdA Algehele score Gelijke

Nadere informatie

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij?

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij? Basisleersof vragen: oplossingmodel. Een accu van ol lever een sroom van 50A aan een moor. Hoe groo is de weersand (impedanie) van de moor? Hoe groo is he geleverde vermogen in W en PK? Geg. Ω 4 Gevr.?

Nadere informatie