Juli Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten"

Transcriptie

1 Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes

2 Inhoud Blz. 1. Inleiding Toeliching berekening canonpercenages Inleiding Verband ussen sroom opbrengsen en kapiaalwaarde Verband ussen waarde eigendomsrech en erfpachrech Bealingswijze erfpachrech De formulevariabelen Resumé Berekening canonpercenage Bijlage I Voorbeelden van de berekening van erfpachwaarde en canons 19 2

3 1. Inleiding Al sinds 1898 geef de gemeene Amserdam grond ui in erfpach. Di beeken da he overgroe deel van de bebouwing in de sad op erfpach rus. He erfpachselsel is een goede manier gebleken om ruimelijke ordening in de sad e kunnen suren, maar bovenal lever he nauurlijk inkomsen op. Aan de andere kan is er vanui de mark alijd kriiek e beluiseren gewees. De erfpachconracen ui de eerse helf van de winigse eeuw zijn voordurend me een eerse ijdvak van 75 jaar. Voor deze conracen dien een nieuwe canon e worden vasgeseld door drie deskundigen. Deze deskundigen zijn in de regel makelaars die lid zijn van de Makelaarsvereniging Amserdam (MvA). De MVA adviseer ieder half jaar haar leden over de e haneren canonpercenages bij deze herzieningen. To op heden gebeurde di op basis van he advies da de erfpachcommissie van de MVA op basis van cijfers van prof. Ankum ieder half jaar uibrach aan de MVA. De MVA heef aangegeven da de advisering in he vervolg bij een universiair insiuu ondergebrach moe worden en heef hieroe een verzoek neergelegd bij de SBV School of Real Esae. De voorliggende rapporage is he resulaa van di verzoek. In di rappor word he model uigewerk waarmee de percenages kunnen worden vasgeseld. De gebruike mehodiek volg de mehode zoals die beschreven is in he rappor Waardebepaling Erfpach, advisering over enkele aspecen van he Amserdamse erfpachselsel 1. Deze mehodiek heef ook de basis gevormd van de adviezen van prof. Ankum, waardoor me di rappor de coninuïei van de gebruike sysemaiek gewaarborgd is. He rappor is als volg opgebouwd. Allereers word in he kor de heorie gesches die en grondslag lig aan de gebruike mehode. Vervolgens word de mehode verder uigewerk. Bij deze schrifelijke oeliching hoor een Excel shee waarmee de verschillende percenages e berekenen zijn. Deze shee kan eenvoudig worden aangepas aan veranderende omsandigheden en lever zo een goed handva op om de canonpercenages vas e sellen. Een uidraai van di programma is in hoofdsuk 3 gegeven. He advies voor de MvA is vasgeseld door drs. L.B. Uienbogaard (direceur SBV), prof. P. van Gool (hoogleraar vasgoedeconomie), prof. L.A. Ankum (emerius hoogleraar financiering) en drs. J.P. Traudes (onderzoeker SBV). 1 Prof.dr. L.A. Ankum, Prof.dr. B. Kruij, Prof.dr. D.B. Needham en drs. L.B. Uienbogaard, Waardebepaling Erfpach, advisering over enkele aspecen van he Amserdamse erfpachselsel, december 1992, SBV. 3

4 2. Toeliching berekening canonpercenages 2.1 Inleiding Als eenmaal een grondwaarde voor bebouwde grond is vasgeseld kunnen de erfpachwaarde en de canon hierui afgeleid geworden. In di hoofdsuk word deze herleiding beschreven. Als belangrijke opmerking vooraf moe worden geseld da de werkwijze van de gemeene Amserdam op een aanal punen afwijk van de di hoofdsuk beschreven mehodiek. De oorzaak hiervan is he fei da de gemeene de erfpachwaarde gelijk sel aan de grondwaarde. De canon word gezien als de vergoeding voor de financiering van de grond, de adminisraiekosen en he financiële risico. Na afloop van een vase canonperiode word de canon aangepas aan de acuele renesand en de acuele grondwaarde. Na afloop van he vigerende ijdvak van vijfig jaar vind herwaardering van de grond plaas. Zoals ui di hoofdsuk zal blijken wijk de werkwijze van de gemeene Amserdam af van de economische heorie en de economische werkelijkheid waarbij: Een erfpachrech voor een bepaald ijdvak alijd minder waard is dan een eigendomsrech vanwege de beperkere duur van he rech en Een erfpachrech bij uigife een prijs heef die op vele verschillende manieren kan worden vergoed. De SBV School of Real Esae haneer een economisch zuivere berekeningswijze. Deze mehode is reeds in 1992 geadviseerd door de SBV en o medio 23 gehaneerd door prof. Ankum in zijn advisering aan he besuur van de MVA, en behoeve van de herziening van canons na afloop van een ijdvlak. In de wandelgangen saa di bekend als de mehode Ankum. 4

5 2.2 Verband ussen sroom opbrengsen en kapiaalwaarde He gebruiken van een perceel grond lever een coninue sroom economisch nu op, da als een aanal euro s (=N ) per jaar in jaar kan worden uigedruk. Tussen he economisch nu en de grondwaarde besaa een zeker verband. Veronderseld kan worden da di verband dezelfde vorm heef als he verband ussen de waarde en de sroom van nu c.q. opbrengsen bij andere duurzame consumpie- of produciegoederen c.q. beleggingsobjecen. Di is in de economische heorie een algemeen aanvaard verband en luid als volg: de waarde op ijdsip is gelijk aan de gedisconeerde (d.w.z. conan gemaake) waarde van de verwache sroom van nu c.q. opbrengs, gedurende de economische levensduur van da kapiaalgoed. He verband ussen grondwaarde en economisch nu kan ook in formule worden weergegeven. Als men vanui he ijdsip "nu" (=o) reken, dan is de desbereffende grondwaarde als G aan e geven. He gebruik van da perceel lever in he eerse jaar N 1 op, in he weede jaar N 2, enzovoors, o he oneindige (= ). In he geval van inflaie sijg N me he inflaiepercenage 2. Een nu da pas in de oekoms kan worden genoen heef "nu" een lagere waarde, waarvan de hooge e berekenen is door he nu e disconeren. Sel da de verwache waarde van he jaarlijkse nu over jaar van nu N bedraag, dan is de waarde nu (=o) ervan gelijk aan: N ( 1+ D) "D" geef de disconeringsvoe aan; de grooheid waarmee de mark de oekoms voor di objec gedisconeerd. Deze is gelijk e sellen aan de renevoe bij een risicoloze lening (doorgaans word de rene op saasobligaies daarvoor gehaneerd), verhoogd me een risico-oeslag, omda de opbrengsen nie zo zeker zijn als die van saasobligaies. Hoe onzekerder de opbrengsen, des e groer de oeslag. De oekomsverwachingen van de mark komen daardoor als zo danig erug in de disconovoe. De huidige waarde van de oekomsige sroom verwache opbrengsen is gelijk aan de som van de gedisconeerde waarden van die jaarlijkse opbrengsen, hegeen aan e geven is als: N Σ =1 (1 + D) 2) N kan door exerne omsandigheden ook kleiner worden, bijvoorbeeld door een rendbreuk in de markonwikkeling. 5

6 Omda eigendom van de grond he rech op deze sroom geef, gaa men ervan ui da de mark een kapiaalwaarde aan da eigendomsrech oeken, gelijk aan de waarde van de gedisconeerde opbrengsen. Me andere woorden: Eigendomsrech( G ) = Σ = 1 N (1 + D) Voorbeeld 1 Sel da een grondeigenaar eeuwigdurend een huur van 1,- per jaar kan onvangen. Hij heef een rendemenseis van 5. He eigendomsrech is dan : waarde G 1 (1,5) = = = Verband ussen waarde eigendomsrech en erfpachrech He verschil ussen he kopen van he eigendomsrech en he kopen van he erfpachrech is da men bij he eerse he gebruiksrech verkrijg o he oneindige en bij he laase slechs o he einde van he erfpachijdvak (de herziening of bij heruigife). Di verschil kom in de waardering van he erfpachrech o uidrukking. Sel da een perceel grond een jaarlijks nu oplever van N. Als men he eigendomsrech hierop verkrijg, dan heef di een waarde van: G = Σ = 1 N (1 + D) Als men he erfpachrech krijg en di word evenals de voorwaarden herzien in jaar n (c.q. daarna moe men er weer voor bealen) dan heef di een waarde gelijk aan: E n = Σ= 1 N (1 + D) 6

7 Voorbeeld 2 Sel de grondeigenaar ui voorbeeld 1 verhuur de grond slechs voor 5 jaar zonder afspraken voor de periode daarna. Di rech op 5 jaar een opbrengs van b.v. 1,- per jaar, is dan waard: E 5 1 = (1,5) = = 1 1,825 Grafiek 2.1 geef di weer. De oneindige sroom economisch nu is daar in wee perioden opgedeeld: =1 o en me =n en =n+1 o =. Bij he kopen van he eigendomsrech beaal men voor beide perioden, bij he kopen van he erfpachrech alleen voor de eerse. Grafiek 2.1: He jaarlijks economisch nu (N) voor een gebruiker van een perceel, alsmede de jaarlijkse waarde van da nu na verdisconering o jaar =. N sijg door inflaie en/of schaarse progressief en he erfpachrech eindig op =n. Grafiek 2.1 geef ook de jaarlijkse waarde "nu" (=) van he nu in ieder jaar aan. Da wil zeggen de jaarlijkse waarde gedisconeerd o =. De sommaie van die gedisconeerde waarden is he gearceerde oppervlak ussen de curve en de x-as. Oppervlak A sel de conane waarde gedurende de (erfpach)periode o n voor. De oppervlake B sel de conane waarde na afloop van de erfpachermijn voor. De waarde van he eigendomsrech word aangegeven door de oppervlaken: A + B. De waarde van he erfpachrech (E ) is he oppervlak A. He oppervlak B kan als volg berekend worden: N B = Σ +1 (1 + D) = n 7

8 Voor de waardebepaling van he erfpachrech kan nu een markconforme schaing worden gemaak. Sel da men op ijdsip =n he eigendomsrech koop, dan koop men he rech op die sroom economisch nu vanaf da momen o he oneindige. Dan word de waarde van die o = gedisconeerde sroom aangegeven door de grondwaarde op hezelfde ijdsip (G n ). Me andere woorden, de conane waarde van B op =n is gelijk aan G n. De conane waarde van B op = word dan aangegeven door: Gn n ( 1+ D) Samengeva, de kapiaalwaarde van he erfpachrech op een gegeven momen word aangegeven door de waarde van de grond (in vrije eigendom) op dazelfde momen, minus de verwache waarde van de grond (gedisconeerd o hezelfde momen) aan he eind van he erfpachijdvak: E = G Gn (1 + D) n Voorbeeld 3 Sel de buurman van de grondeigenaar ui voorbeeld 1 en 2 laa een makelaar zijn grond axeren. Deze deskundige scha de waarde op 2,-. Vervolgens kan de buurman eenvoudig de waarde van een ijdvak van 5 jaar hierui herleiden me de formule: E 2 = 2 5 (1,5) = 1825 Hierbij is hij voor he gemak uigegaan van de veronderselling da de grond in de ijd nie in waarde sijg. Gevolgrekking hierui is onder andere, da de waarde van he erfpachrech voor een bepaalde duur nooi meer kan bedragen dan de grondwaarde. Indien da rech word verkoch egen een afkoopsom, dan moe die afkoopsom lager liggen dan de grondwaarde. 8

9 3 Bij deze formule is uigegaan van de veronderselling da de canons jaarlijks vooraf worden voldaan Bealingswijze erfpachrech De gemeene kan op verschillende manieren de waarde van he erfpachrech over een bepaalde periode incasseren. In de onlangs aangepase voorwaarden van de gemeene Amserdam zijn de belangrijkse mogelijkheden: - afkoop van he erfpachrech van 5 jaar; - een vase canon voor 1 of 25 jaar; - een geïndexeerd canon en - ussenijdse afkoop Afkoop Bij afkoop word he erfpachrech over een bepaalde periode (E ) voorui voldaan. Voor alle perioden geld de in he voorgaande beschreven berekeningswijze; alleen de sommaieperioden verschillen. Bij he afkopen van een erfpachrech, geef de gemeene de mogelijkheid ui handen om gedurende de loopijd de waardesijging, die van de verwache onwikkeling afwijk, e incasseren. Vase canon Sel da de canon word weergegeven door C. Dan luid de regel 3 E n 1 = Σ = o C (1 + D) waarui in concree gevallen de vase canon C kan worden afgeleid. Een aanal rekenvoorbeelden is gegeven in bijlage I. Geïndexeerde canon Sel da de canon word geïndexeerd. Gemakshalve gaan we ervan ui, da de canon me een vas percenage (= i per jaar) sijg. Dan bedraag de canon in jaar : C = C (1+i), waarbij C de aanvangscanon aangeef. De regel voor de vasselling van de canon luid nu: E n 1 = Σ = o C (1 + i) (1 + D) waarui in concree gevallen de aanvangscanon C kan worden afgeleid. Tussenijdse afkoop of herziening Andere omsandigheden waaronder de gemeene beslissingen over de hooge van de canons c.q. afkoopsom in de loop van een ijdvak moe nemen zijn: - de herziening bij een besemmingsverandering en - he verzoek om in de loop van een ijdvak de canons af e kopen. Sel da he verzoek om de besemmingsverandering c.q. de ussenijdse afkoop een aanal jaren (=k) na begin van he ijdvak word ingediend. De waarde van he erfpachrech vanaf =k o einde van he ijdvak kan op de sandaardwijze worden berekend,.w.:

10 E k = G k G (1 + D) n n k De formulevariabelen Ui de hiervoor beschreven berekeningsmehode blijk da de waarde van een erfpachrech naas de loopijd afhankelijk is van drie variabelen, e ween de gehaneerde grondwaarde, de reswaarde en de disconeringsvoe. Op elk van deze variabelen word in deze paragraaf nader ingegaan. 1. Grondwaarde De canon c.q. afkoopsom word op basis van een veronderselde grondwaarde - de waarde van he eigendomsrech op he desbereffende perceel - bepaald. Deze grondwaarde word conform de algemene voorwaarden door onafhankelijke deskundigen vasgeseld. 2. Reswaarde Om de waarde van een erfpachrech ui de grondwaarde e herleiden moe de grondwaarde aan he eind van de loopijd van he erfpachrech gescha worden. Deze is moeilijk e schaen. Als zich geen bijzondere omsandigheden voordoen kan he bese de rend in grondwaarde over de afgelopen jaren doorgerokken worden. Echer er besaa geen goede prijsindex voor grond in Amserdam. Daarom word de inflaie als bese benadering van de oekomsige grondprijsonwikkeling gezien. Een beere voorspeller is nie voor handen. De inflaie die he CPB haneer voor de lange ermijn vooruizichen zien we hierbij als de bese voorspeller van de onwikkeling van de grondwaarde. 3. Disconeringsvoe Een belangrijke vraag bij de vasselling van een canon of een afkoopsom is welke disconeringsvoe moe worden gehaneerd. Deze disconovoe heef een groe invloed op de hooge van de canon. Voor de beanwoording van deze vraag zijn meerdere benaderingen denkbaar. De heoreisch bese mehode is he haneren van de vermogenskosenvoe van de gemeene Amserdam als uigangspun. Uieindelijk koop een erfpacher he erfpachrech van de gemeene. De canon is voor hem feielijk nies anders dan de renevergoeding en de aflossing van de financiering die de gemeene regel voor de erfpacher. He aansluien bij de financieringskosen van de gemeene is daarom een goed uigangspun. Echer in de prakijk is deze mehode nie mogelijk omda de inerne vermogenskosenvoe van de gemeene Amserdam nie bekend is. Er moeen dus andere mehoden worden gezoch. Mehode 1: he berekenen van een heoreische disconeringsvoe In de eerse plaas kan aansluiing worden gezoch bij een veel gebruike mehode, namelijk de werkelijke renevoe op langlopende saasobligaies e nemen en deze e verhogen me een risicooeslag. He probleem hierbij is de vraag hoe groo de risico-opslag moe zijn. Theoreisch zou de disconeringsvoe als volg moeen worden opgebouwd: d = r f + r l + r m + r a Waarbij: d = disconeringsvoe r f = rene voor risicoloze belegging (saasobligaies) 4 Voor rekenvoorbeelden zie bijlage 1. 1

11 r l = opslag voor illiquidiei grondbezi r m = opslag voor markrisico r a = opslag voor beheer- en adminisraiekosen Deze verschillende componenen van de disconeringsvoe laen zich nauwelijks objecief vassellen. Daarom is o op heden uigegaan van gesandaardiseerde opslagen van,5 voor woningen en 1 voor bedrijfshuisvesing. Di prakijkgegeven is gebaseerd op he fei da o op heden grond een berekkelijk veilige invesering is gewees. Omda de benodigde gegevens nie beschikbaar zijn wijzen wij deze mehode af. Mehode 2: he rendemen op vasgoedbeleggingen als disconeringsvoe De weede benadering is he aanhouden van de disconeringsvoe die voor vergelijkbare beleggingen word gehaneerd. Wa een vergelijkbare belegging is val moeilijk aan e geven. Wellich een belegging in een bebouwde onroerende zaak me een lange levensduur, zoals commerciële huurwoningen of kanoorgebouwen. He oale rendemen op onroerend goed is echer geen duidelijk markgegeven 5. Op de vasgoedmark word daarom doorgaans gerekend me he aanvangsrendemen, da wel een markgegeven is. He aanvangsrendemen is he rendemen da een belegger he eerse jaar na aankoop verkrijg. In de prakijk varieer he aanvangsrendemen da een belegger eis me de verwache waardeonwikkeling van he onroerend goed. Als een belegger een groe waardegroei verwach, is hij bereid zijn aanvangsrendemen lager e sellen. Een aanvangsrendemen is in deze zin ies anders dan een disconeringsvoe. Mehode 3: de hypoheekrene als disconeringsvoe Een derde mehode is om de disconovoe vas e sellen aan de hand van de vigerende hypoheekrene. Di lijk op he eerse gezich een goede mehode e zijn, de hypoheekrene is ensloe een goede afspiegeling van de kapiaalmark. Aan de andere kan is di ook de beperking van de hypoheekrene als basis voor de disconovoe. Op de hypoheekmark komen kore ermijnschommelingen voor die nies e maken hebben me de financiering van grond die per definiie een lange ermijn karaker heef. Bovendien verschillen de voorwaarden die aan hypoheken en grondslag liggen vaak van elkaar en zijn ze om deze reden vaak moeilijk vergelijkbaar. Om deze redenen nemen wij deze mehode nie over. Mehode 4: saasleningen me een opslag die herleid is ui de hypoheekmark Een vierde mehode ensloe is een combinaie van de eerse en derde mehode. Saasleningen worden daarbij als basis genomen en de opslag voor risico en adminisraiekosen word herleid ui de hypoheekmark. Deze mehode verdien onze voorkeur. De opslag voor risico en adminisraiekosen word als volg bepaald. De rene op de algemene saasleningen (he gemiddelde van alle leningen) en de gemiddelde hypoheekrene worden me elkaar vergeleken. He verschil ussen deze wee beschouwen wij als de bese benadering voor de risicovergoeding en de vergoeding voor adminisraiekosen die de financiële mark bij vasgoedfinancieringen eis. Door vervolgens he gemiddelde van di verschil ussen saasleningen en de hypoheekrene over de afgelopen winig jaar (,55) e nemen word een opslag verkregen die he lange ermijn karaker van erfpachrechen weerspiegel. 5 Sinds 1995 besaa de ROZ/IPD index, een index waarin rendemensgegevens van vasgoed opgenomen zijn. De ROZ/IPD index is voor he berekenen van de disconeringsvoe nie bruikbaar omda de reeks nog e kor is. Bovendien zijn de gegevens gebaseerd op waarderingen, wa een exra beperking geef. 11

12 He voordeel van deze mehode boven de zuivere hypoheekrene is drieledig: 1. er kan eenvoudig aansluiing worden gezoch bij de duur waarop de canon word vasgelegd. De vase canon voor 1 jaar word gebaseerd op saasleningen me een loopijd van 5-8 jaar en de vase canon voor 25 jaar word gebaseerd op de vijf langslopende saasleningen. 2. door bij de risico-opslag ui e gaan van he gemiddelde van de afgelopen winig jaar, worden kore ermijn schommelingen in de hypoheekrene afgevlak. Zo onsaa een risico opslag die he lange ermijn karaker van he erfpachrech weerspiegel. 3. door de algemene CBS- indices voor zowel saasleningen als hypoheekrene e nemen word een algemeen erkende grondslag genomen die een moeilijke discussie over de vraag welke hypoheekrene voor erfpach geld overbodig maak. 12

13 2.6 Resumé Resumerend bevelen wij derhalve de volgende formule variabelen aan: grondwaarde: de axaie van onafhankelijk deskundige van bebouwde grond geschae sijging grondwaarde: de CPB voorspelling voor de oekomsige lange ermijn inflaie disconeringsvoe: o voor een vase canon voor 1 jaar: he acuele effecieve rendemen van saasleningen me een loopijd van 5-8 jaar vermeerderd me een opslag van,55 o voor een vase canon voor 25 jaar: he acuele effecieve rendemen op de vijf langslopende saasleningen vermeerderd me een opslag van,55 De parameers zullen wee keer in he jaar aangepas worden, begin januari op basis van de cijfers van 31 december van he jaar ervoor en begin juli op basis van de cijfers van 3 juni. 13

14 3. Berekening canonpercenage In di hoofdsuk zijn de uidraaien gegeven van he spreadsheeprogramma me de canonberekeningen. Uigangspunen Afkoop en 25 jaar vas: Kapiaalmarkrene (vijf langslopende saasleningen) 4,2 Opslag voor risico en adminisraie,55 Effecieve disconovoe op jaarbasis 4,57 Effecieve disconovoe per half jaar 2,26 Tien jaar vas: Kapiaalmarkrene (middellange ermijn saasleningen (5-8 jaar)) 3,26 Opslag voor risico en adminisraie,55 Effecieve disconovoe op jaarbasis 3,81 Effecieve disconovoe per half jaar 1,89 Overige variabelen Groeivoe grondwaarde (verwache inflaie CPB) 1,5 Inflaie CBS (voorschrijdend 5-jaarsgemiddelde CBS) 2,98 Inflaie CBS (voorschrijdend 5-jaarsgemiddelde CBS) (per half jaar) 1,48 Index canon 1,98 Index canon (per half jaar),99 Loopijd (in jaren) 5 Halfjaarlijkse canonbealing vooraf Berekeningen 6 Ficieve grondwaarde: 1 Waarde van he erfpachrech 78 6 De waarde van he erfpachrech word berekend als de grondwaarde, verminderd me de breuk van de groeivoe van de grondwaarde gedurende de loopijd van he conrac en de disconovoe gedurende de loopijd van he conrac. De mehode geld alleen voor he Amserdamse syseem. 14

15 Aanvangscanon Waarde erfpachrech 78 van de grondwaarde Canonpercenage (per half jaar per 1 euro grondwaarde): Tien jaar vas 3,39 25 jaar vas 3,85 Geïndexeerd jaar 1 2,74 Canon (per half jaar) Tien jaar vas 1,7 25 jaar vas 1,92 Geïndexeerd jaar 1 1,36 Canonbealing en conane waarde in de ijd 1 jaar vas 25 jaar vas Geïndexeerd jaar nominaal CW nominaal CW nominaal CW 1,7 1,7 1,92 1,92 1,36 1,36,5 1,7 1,66 1,92 1,87 1,36 1,33 1 1,7 1,63 1,92 1,83 1,39 1,33 1,5 1,7 1,6 1,92 1,79 1,39 1,3 2 1,7 1,57 1,92 1,75 1,42 1,3 2,5 1,7 1,54 1,92 1,71 1,42 1,27 3 1,7 1,52 1,92 1,68 1,45 1,27 3,5 1,7 1,49 1,92 1,64 1,45 1,24 4 1,7 1,46 1,92 1,6 1,48 1,23 4,5 1,7 1,43 1,92 1,57 1,48 1,21 5 1,7 1,41 1,92 1,53 1,5 1,2 5,5 1,7 1,38 1,92 1,5 1,5 1,18 6 1,7 1,36 1,92 1,47 1,53 1,17 6,5 1,7 1,33 1,92 1,43 1,53 1,15 7 1,7 1,31 1,92 1,4 1,56 1,14 7,5 1,7 1,28 1,92 1,37 1,56 1,12 8 1,7 1,26 1,92 1,34 1,6 1,12 8,5 1,7 1,23 1,92 1,31 1,6 1,9 9 1,7 1,21 1,92 1,28 1,63 1,9 9,5 1,7 1,19 1,92 1,25 1,63 1,6 1 1,7 1,17 1,92 1,23 1,66 1,6 1,5 1,7 1,15 1,92 1,2 1,66 1,4 11 1,7 1,12 1,92 1,17 1,69 1,4 11,5 1,7 1,1 1,92 1,15 1,69 1,1 12 1,7 1,8 1,92 1,12 1,73 1,1 12,5 1,7 1,6 1,92 1,1 1,73,99 15

16 13 1,7 1,4 1,92 1,7 1,76,98 13,5 1,7 1,2 1,92 1,5 1,76, ,7 1, 1,92 1,3 1,79,96 14,5 1,7,99 1,92 1, 1,79, ,7,97 1,92,98 1,83,94 15,5 1,7,95 1,92,96 1,83, ,7,93 1,92,94 1,87,91 16,5 1,7,92 1,92,92 1,87, ,7,9 1,92,9 1,9,89 17,5 1,7,88 1,92,88 1,9, ,7,87 1,92,86 1,94,87 18,5 1,7,85 1,92,84 1,94, ,7,83 1,92,82 1,98,85 19,5 1,7,82 1,92,8 1,98,83 2 1,7,8 1,92,78 2,2,83 2,5 1,7,79 1,92,77 2,2, ,7,77 1,92,75 2,6,81 21,5 1,7,76 1,92,73 2,6, ,7,75 1,92,72 2,1,79 22,5 1,7,73 1,92,7 2,1, ,7,72 1,92,69 2,14,77 23,5 1,7,7 1,92,67 2,14, ,7,69 1,92,66 2,18,75 24,5 1,7,68 1,92,64 2,18, ,7,67 1,92,63 2,23,73 25,5 1,7,65 1,92,61 2,23, ,7,64 1,92,6 2,27,71 26,5 1,7,63 1,92,59 2,27, ,7,62 1,92,57 2,32,69 27,5 1,7,61 1,92,56 2,32, ,7,6 1,92,55 2,36,68 28,5 1,7,58 1,92,54 2,36, ,7,57 1,92,52 2,41,66 29,5 1,7,56 1,92,51 2,41,64 3 1,7,55 1,92,5 2,46,64 3,5 1,7,54 1,92,49 2,46, ,7,53 1,92,48 2,5,63 31,5 1,7,52 1,92,47 2,5, ,7,51 1,92,46 2,55,61 32,5 1,7,5 1,92,45 2,55,6 33 1,7,49 1,92,44 2,61,6 33,5 1,7,48 1,92,43 2,61, ,7,48 1,92,42 2,66,58 34,5 1,7,47 1,92,41 2,66, ,7,46 1,92,4 2,71,57 35,5 1,7,45 1,92,39 2,71, ,7,44 1,92,38 2,76,55 36,5 1,7,43 1,92,38 2,76,54 16

17 37 1,7,43 1,92,37 2,82,54 37,5 1,7,42 1,92,36 2,82, ,7,41 1,92,35 2,87,53 38,5 1,7,4 1,92,34 2,87, ,7,39 1,92,34 2,93,51 39,5 1,7,39 1,92,33 2,93,5 4 1,7,38 1,92,32 2,99,5 4,5 1,7,37 1,92,31 2,99, ,7,37 1,92,31 3,5,49 41,5 1,7,36 1,92,3 3,5, ,7,35 1,92,29 3,11,48 42,5 1,7,35 1,92,29 3,11, ,7,34 1,92,28 3,17,46 43,5 1,7,33 1,92,27 3,17, ,7,33 1,92,27 3,23,45 44,5 1,7,32 1,92,26 3,23, ,7,32 1,92,26 3,3,44 45,5 1,7,31 1,92,25 3,3, ,7,3 1,92,25 3,36,43 46,5 1,7,3 1,92,24 3,36, ,7,29 1,92,23 3,43,42 47,5 1,7,29 1,92,23 3,43, ,7,28 1,92,22 3,5,41 48,5 1,7,28 1,92,22 3,5,4 49 1,7,27 1,92,21 3,57,4 49,5 1,7,27 1,92,21 3,57,39 NCW

18 3.3.1 Toeliching De variabelen die van belang zijn bij he maken van de berekeningen zijn opgenomen in he scherm "uigangspunen". Deze variabelen hebben berekking op de grondwaarde, de inflaievoe, de loopijd van he conrac en de disconeringsvoe. Een aanal variabelen van he model zijn vrij aan e passen, namelijk de e verwache inflaie en de disconeringsvoe. De inflaievoe dien als basis voor de jaarlijkse veronderselde indexering van de canon en word vasgeseld op basis van de consumenenprijsindex van he CBS. De disconeringsvoe word berekend aan de hand he rendemen op de vijf langslopende, respecievelijk de middellange ermijn saasleningen, verhoogd me een oeslag voor risico en adminisraiekosen. De rene word berekend over de waarde van he erfpachrech aan he begin van de ermijn. Aan he eind van de ermijn van 5 jaar is he erfpachrech afbeaald Definiies Inflaie CBS: Di cijfer is he voorschrijdend vijfjarig gemiddelde consumenprijsindexcijfer (CPI) zoals da word opgeseld door he CBS. Index canon: De index waarmee de waarde van de canon groei, is gebaseerd op de inflaie CBS, verminderd me één procenpun. Opslag voor risico en adminisraie: Een opslag voor adminisraiekosen en enkele risicocomponenen, die verder uigewerk zijn in he bijgesloen rappor. Groeivoe grondwaarde: De verwache inflaie voor de komende vier jaar, zoals die berekend is door he CPB, uigaande van he voorzichige scenario. 18

19 Bijlage I Voorbeelden van de berekening van erfpachwaarde en canons Me behulp van de beschreven rekenmehoden kunnen de waarde van een erfpachrech en de jaarlijkse canons worden berekend. In deze bijlage worden enkele voorbeelden gegeven. Als basis dienen de beschreven basisformules: (1) E = G G (1 + y) n (1 + D) n (2) E n 1 = Σ = C (1 + i) (1 + D) waarbij: E = waarde erfpachrech G = grondwaarde in jaar y = percenage grondwaardesijging i = canon index percenage D = disconeringsvoe n = loopijd erfpachrech C = jaarlijkse canon 19

20 I.1 Kapiaalwaarde van he erfpachrech Tabel 1 geef enkele voorbeelden van de kapiaalwaarde van he erfpachrech aan naar de duur van he erfpachijdvak, naar de verwache rend van de grondwaarde en naar de disconeringsvoe. Er word uigegaan van een perceel grond me een huidige waarde (eigendomsrech) van 1.,=. Qua verwache rend in grondwaarde zie men da hoe sneller deze sijg, hoe lager de kapiaalwaarde van he erfpachrech.o.v. de grondwaarde is. Di is als volg e verklaren. Een (verwache) sijging in de grondwaarde word door de mark in de waarde van he eigendomsrech verdisconeerd. Als de mark di rech op 1.,= waardeer en de verwache sijging klein is, dan is he e verwachen jaarlijkse nu op kore ermijn groer dan op een perceel grond waaraan de mark ook een waarde van 1.,= geef en de verwache sijging groo is. Aangezien de erfpacher de beschikking over he jaarlijkse nu gedurende de eerse jaren krijg, dan is de waarde ervan hoger bij een kleinere sijging van de grondwaarde. Wa de disconeringsvoe beref, hoe hoger deze lig hoe groer de waarde van he erfpachrech. Tensloe word opgemerk da de waarde van he erfpachrech in geen geval kan uigaan boven de grondwaarde. Di is overeenkomsig de eerder gedane uispraken. Tabel 1: kapiaalwaarde erfpachrech bij grondwaarde 1.,= 7 Verwache rend grondwaarde Disconeringsvoe per jaar per jaar per jaar ,5 per jaar per jaar ) Een negaieve erfpachwaarde kan onsaan als de waardegroei van grond hoger is dan de disconeringsvoe 2

21 I.2 Bepaling canonpercenage bij vase en geïndexeerde canons Ook bij de nu volgende cijfervoorbeelden word uigegaan van een perceel grond me een waarde van 1.,=. Maar nu is de kwesie: hoe hoog moe de vase canon c.q. de geïndexeerde canon zijn bij verschillende aannamen bereffende disconeringsvoe, grondwaardesijging en indexeringspercenage. He principe is seeds: de conane waarde van de canons moe hezelfde bedragen als de waarde van he erfpachrech (E ). Een erfpachduur van 5 jaar word veronderseld. Tabel 2 geef de resulaen weer. Die kunnen worden besproken in ermen van he "canonpercenage", zijnde he percenage waarmee de grondwaarde (in di geval 1.,=) word vermenigvuldigd er bepaling van de aanvangscanon. Men zie da: - hoe hoger de disconeringsvoe, hoe hoger he canonpercenage. In alle gevallen lig he canonpercenage onder de disconeringsvoe; - hoe hoger de indexering, hoe lager he canonpercenage. Da percenage lig alijd lager bij een geïndexeerde dan bij een vase canon; - hoe hoger de verwache grondwaardesijging, hoe lager he canonpercenage. De conclusie die, vooruilopend op de navolgende berekeningen, kan worden gerokken is da er geen voor alijd vassaand canonpercenage besaa. De hooge van he vas e sellen canonpercenage is afhankelijk van: - de verlangde disconeringsvoe - de verwache grondwaardesijging - he gehaneerde indexeringspercenage (bij geïndexeerde canon) 21

22 Tabel 2A Erfpachbealing bij disconeringsvoe (d) = 5: - grondwaarde (G ) = 1.,= - duur erfpachrech (n) = 5 jaar - jaarlijkse bealing vooraf a) grondwaardesijging y= waarde erfpachrech = afkoopsom = 913,= Indexering(i) 1 p/j 3 p/j = vase canon Jaar Jaar ,8 41 4,1 28 2,8 Jaar b) grondwaardesijging y = 2 waarde erfpachrech = afkoopsom = 765,= Indexering(i) 1 p/j 3 p/j = vase canon Jaar Jaar ,4 24 2,4 Jaar c) grondwaardesijging y = 3,5 waarde erfpachrech = afkoopsom = 513,= Indexering(i) 1 p/j 3 p/j = vase canon Jaar Jaar ,7 16 1,6 1 1, Jaar

23 Tabel 2B Erfpachbealing bij disconeringsvoe (d) = 7: - grondwaarde (G ) = 1.,= - duur erfpachrech (n) = 5 jaar - jaarlijkse bealing vooraf a) grondwaardesijging y= waarde erfpachrech = afkoopsom = 966,= Indexering(i) 1 p/j 3 p/j = vase canon Jaar Jaar ,5 57 5,7 42 4,2 Jaar b) grondwaardesijging y=2 waarde erfpachrech = afkoopsom = 99,= Indexering(i) 1 p/j 3 p/j = vase canon Jaar Jaar ,2 54 5,4 4 4, Jaar c) grondwaardesijging y=3,5 waarde erfpachrech = afkoopsom = 81,= Indexering(i) 1 p/j 3 p/j = vase canon Jaar Jaar ,5 48 4,8 36 3,6 Jaar

24 Tabel 2C Erfpachbealing bij disconeringsvoe (d) = 9: - grondwaarde (G ) = 1.,= - duur erfpachrech (n) = 5 jaar - jaarlijkse bealing vooraf a) grondwaardesijging y= waarde erfpachrech = afkoopsom = 987,= Indexering(i) 1 p/j 3 p/j = vase canon Jaar Jaar ,3 74 7,4 58 5,8 Jaar b) grondwaardesijging y=2 waarde erfpachrech = afkoopsom = ƒ 964,= Indexering(i) 1 p/j 3 p/j = vase canon Jaar Jaar ,1 72 7,2 56 5,6 Jaar c) grondwaardesijging y=3,5 waarde erfpachrech = afkoopsom = 925,= Indexering(i) 1 p/j 3 p/j = vase canon Jaar Jaar ,7 69 6,9 54 5,4 Jaar

25 I.3 De acuele erfpachwaarde en canonpercenage He laase rekenvoorbeeld is gebaseerd op aannamen over de waardeonwikkeling van grond, de indexering en de disconeringsvoe zoals die bij he opsellen van di rappor, eind 1999, acueel waren. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiing gezoch bij de uigangspunen die de gemeene Amserdam zelf haneer. Aannamen: sel grondwaarde (G ) = 1.,-- sijging grondwaarde (y) = 3,5 indexering canon (i) =,9 (inflaie minus 1) disconeringsvoe (D) = 6,25 (lange rene plus risico opslag van 1,5) loopijd (n) = 5 jaar Uikomsen 1) afkoop = waarde 5-jarig erfpachrech (E ) 73,-- 2) Vas canon a) jaarlijkse canon 45,-- b) canon als percenage van de grondwaarde (G ) 4,51 c) canon als percenage van de erfpachwaarde (E ) 6,51 3) geïndexeerde canon a) aanvangscanon (jaar 1) 4,-- b) canon in jaar 5 62,-- c) aanvangscanon als van de grondwaarde (G ) 3,98 aanvangscanon als van de erfpachwaarde (E ) 5,45 25

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei Moderne wiskunde 9e ediie Havo A deel Uiwerkingen Hoofdsuk - Formules voor groei bladzijde 00 V-a = 08, ; 870 08, ; 70 0, 8; 60 00 00 870 70 08,, gemiddeld 0,8 b De beginhoeveelheid is 00 en de groeifacor

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS Behorende bij de Bacheloropdrach HS Door: Julia Berkhou Lena Jezuia Sephen Willink Begeleider: Prof.dr. A.A. Soorvogel Daum: 17 juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Achergrondinformaie 3 2.1 He geij.................................

Nadere informatie

Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek achter persoonlijke pensioenrekeningen in de uitkeringsfase. Netspar OCCASIONAL PAPERS

Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek achter persoonlijke pensioenrekeningen in de uitkeringsfase. Netspar OCCASIONAL PAPERS Nespar OCCASIONAL PAPERS Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek acher persoonlijke pensioenrekeningen in de uikeringsfase Techniek acher persoonlijke pensioenrekeningen in de uikeringsfase

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op markwaardebasis Jasper Holke Klein Juni 2009 Vrije Universiei Faculei der Exace Weenschappen Sudieriching Bedrijfswiskunde en Informaica De

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

De Belastingsgrondslag van Registratierechten

De Belastingsgrondslag van Registratierechten De Belasingsgrondslag van Regisraierechen Soor Fiscaliei Seunun Beleidsrelevan onderzoek Besuurlijke Organisaie laanderen De Belasingsgrondslag van Regisraierechen (oorloige versie: mag nie versreid worden

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T112-HCMEM-H579 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punen kunnen worden behaald. Anwoorden moeen alijd zijn voorzien van een berekening, oeliching

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

Seizoencorrectie. Marcel van Velzen, Roberto Wekker en Pim Ouwehand. Statistische Methoden (10007)

Seizoencorrectie. Marcel van Velzen, Roberto Wekker en Pim Ouwehand. Statistische Methoden (10007) 109 Seizoencorrecie Marcel van Velzen, Robero Wekker en Pim Ouwehand Saisische Mehoden (10007) Den Haag/Heerlen, 2010 Verklaring van ekens. = gegevens onbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek Augusus 2003 ECN-C--03-077 Onrendabele op berekeningsmehodiek M. de Noord E.J.W. van Sambeek Veranwoording Di rappor is geschreven in opdrach van he Miniserie van Economische Zaken onder he ECN raamwerkconrac

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 83 punen e behalen; he examen besaa ui 20 vragen. Voor

Nadere informatie

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten?

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten? IT-audi & Hoe goed ben u in conrol over de robuusheid van uw ICT-keen? Mehodiek voor bepalen van mae van beheersing van robuusheid in ICT-keens ICT-keens worden enerzijds seeds complexer en anderzijds

Nadere informatie

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2 Uiwerkingen Toes IEEE, Modules en Daum: 9 sepember 007 Tijd: 0.40.0 (90 minuen) Opgave I) Di is een warmmakerje. In woorden is V is de serieschakeling van, en (de parallelschakeling van 3 en 4) of V =

Nadere informatie

Afdeling Wetenschappelijk onderzoek en econometrie

Afdeling Wetenschappelijk onderzoek en econometrie Afdeling Weenschappelijk onderzoek en economerie Zeepbelvorming op de Nederlandse aandelenmark: een onderzoek me behulp van raionele en adapieve verwachingen A.I.A. Grousra Onderzoeksrappor WO& nr 549

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Waarom de globale belastingdruk niet daalt

Waarom de globale belastingdruk niet daalt Waarom de globale belasingdruk nie daal Paul De Grauwe Toen de voorzier van he deparemen economie van de KULeuven zijn professoren vroeg om mee e doen aan he economische deba in de verkiezingsrijd door

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

Gebruik van condensatoren

Gebruik van condensatoren Gebruik van condensaoren He spanningsverloop ijdens he laden Als we de schakelaar s sluien laden we de condensaor op. De condensaorspanning zal oenemen volgens een exponeniële funcie en de spanning over

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

Effecten van het budgettair beleid op private consumptie en besparingen: een onderzoek naar Ricardiaanse equivalentie

Effecten van het budgettair beleid op private consumptie en besparingen: een onderzoek naar Ricardiaanse equivalentie UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 00-003 Effecen van he budgeair beleid op privae consumpie en besparingen: een onderzoek naar Ricardiaanse equivalenie Scripie voorgedragen

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Herziening van de WWB-raming voor het Centraal Economisch Plan 2012

Herziening van de WWB-raming voor het Centraal Economisch Plan 2012 Herziening van de WWB-raming voor he Cenraal Economisch Plan 2012 CPB Achergronddocumen Maar 2012 Gijs Roelofs 1 Samenvaing In di CPB Achergronddocumen word een nieuwe ramingsregel voor he bijsandsvolume

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak wiskunde A (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Lokale Activiteiten Monitor. Is het iets waard, of kan het in de openhaard?

Lokale Activiteiten Monitor. Is het iets waard, of kan het in de openhaard? Is he ies waard, of kan he in de openhaard? 2 Afsudeerscripie van Bar den Nijs in he kader van de sudie Bedrijfswiskunde en Informaica, aan de Vrije Universiei e Amserdam. Urech, Sepember 2006 Begeleiders:

Nadere informatie

wiskunde A vwo 2015-I

wiskunde A vwo 2015-I wiskunde A vwo 05-I Diabeesrisicoes maximumscore 4 He aanal personen me verborgen diabees is binomiaal verdeeld me n = 400 en p = 0, 0 P( X 00 ) = P( X 99 ) Beschrijven hoe di me de GR berekend word De

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt (UITVOERINGSBELEID) Van: (UITVOERINGSBELEID) Verzonden: iriiç1 29 mei 2015 9:01 Aan: (UITVOERINGSBELEID) Onderwerp: FW: Ber: RE: Kinderopvangoeslag Bijlagen: Berekening Kinderopvangoeslag 201 2.docx; ATT00001.x

Nadere informatie

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS CONVE NANT K N DEROPVANG EN ONDERWJS { ( ì 'h!\ irl Ëf \- 'v 1, û \ e a i '.* L(l. ìli-, \ i, ù. * qr 'L,i /,! 2. \ al> - ç Di convenan beschrijf de samenwerkingsafspraken ussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Testgedreven projectvoering

Testgedreven projectvoering esen Tesgedreven projecvoering Uiloop en budgeoverschrijding voorkomen In veel i-projecen worden fouen in requiremens en documenaie pas bij de esvoorbereiding ondek. Di is duur omda de fouen pas laa in

Nadere informatie

www.aarde nu Voor een profielwerkstuk over de aarde Tweede Fase havo/vwo Leerlingenboekje wiskunde

www.aarde nu Voor een profielwerkstuk over de aarde Tweede Fase havo/vwo Leerlingenboekje wiskunde Voor een profielwerksuk over de aarde www.aarde nu In opdrach van: Vrije Universiei Amserdam Universiei van Amserdam Technische Universiei Delf Universiei Urech Wageningen Universiei Teksen: Gerard Heijmeriks

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak nauurkunde He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2003-I

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2003-I Eindexamen wiskunde A- vwo 003-I 4 Anwoordmodel Levensduur van kfiezeapparaen Maximumscore 4 Na,5 jaar zijn er 500 0,99 0,97 apparaen Na 3,5 jaar zijn er 500 0,99 0,97 0,87 apparaen He verschil hierussen

Nadere informatie

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur Trends in de inzendingen De essenies van drie jaar NK ICT Archiecuur He Nederlands Kampioenschap ICT Archiecuur is voor he eers georganiseerd in 2004 en heef o nu oe geleid o 25 archiecuurbeschrijvingen.

Nadere informatie

Ze krijgt 60% korting op het basisbedrag van 1000,- (jaarpremie) en moet dan 400,- (jaarpremie) betalen.

Ze krijgt 60% korting op het basisbedrag van 1000,- (jaarpremie) en moet dan 400,- (jaarpremie) betalen. 1a 1b G&R havo A deel 1 Tabellen en grafieken C. von Schwarzenberg 1/14 Een buspakje kan door de brievenbus, een pakke nie. Een zending die voorrang krijg. 1c 5, 40. (Worldpack Basic prioriy Buien Europa

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Overzicht Examenstof Wiskunde A

Overzicht Examenstof Wiskunde A Oefenoes ij hoofdsuk en Overzih Examensof Wiskunde A a X min 0, X max 0, Y min 0 en Y max 000. 0 lier per minuu. Als de ank leeg is, dan is W 0, dus 00 0 0 dus 0. Na 0 minuen is de ank leeg. a Neem de

Nadere informatie

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek Anwoordmodel VWO wa 00-II Anwoorden Speelgoedfabriek Voorwaarde II hoor bij immeren Voor immeren zijn 60x + 40y minuen nodig Voor immeren zijn 80 uur dus 4800 minuen beschikbaar 60x + 40y 4800 kom overeen

Nadere informatie

40 = = Kruislings vermenigvuldigen geeft 40( c + 3) = 100 c waaruit volgt dat

40 = = Kruislings vermenigvuldigen geeft 40( c + 3) = 100 c waaruit volgt dat Kern Analyse 00 ( + 0) 00 a = 0 geef S = =. We zoeken de oplossing van de vergelijking S = 85. Oplossen + 0+ 3 + 3 lever = 7. b ijd (uren) 0 3 7 7 57 percenage S 0 50 70 80 90 95 c S 80 60 40 0 O 0 0 30

Nadere informatie

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding Vr He spel over geneisch gemodificeerd voedsel Handleiding Achergrond Er besaa nog seeds veel discussie over geneisch gemodificeerd voedsel. Voorsanders hechen veel waarde aan de mogelijkheden, zoals goedkopere

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij?

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij? Basisleersof vragen: oplossingmodel. Een accu van ol lever een sroom van 50A aan een moor. Hoe groo is de weersand (impedanie) van de moor? Hoe groo is he geleverde vermogen in W en PK? Geg. Ω 4 Gevr.?

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeeneraadsvergadering Neerijnen (16046\...) BESLUITENLIJST Daum : donderdag 25 april 2013 Tijd : 19.30 uur Plaas : raadzaal gemeenehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer C.

Nadere informatie

35faöb 26 augustus 2008 R&S

35faöb 26 augustus 2008 R&S Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW08.0849 / ONDERWERP Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Uierlijk op juni de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school op de daaroe

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

ZZP ERS EN HUN PENSIOEN

ZZP ERS EN HUN PENSIOEN ZZP ERS EN HUN PENSIOEN De pensioengevolgen als he werknemersschap word ingeruild voor he zelfsandig ondernemerschap Annelies Langelaar 0583618 Maserscripie Universiei van Amserdam Maser Acuarial Sciences

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

Lineaire processen. HAVO - CM en EM

Lineaire processen. HAVO - CM en EM PERIODE STATISTIEK, COMBINATORIEK, Lineaire en Exponeniele funcies. DERDE WEEK Lineaire processen. HAVO - CM en EM Er is een duidelijk recep voor he opsellen van lineaire (rechlijnige) formules op basis

Nadere informatie

Bestemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D Besemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D Besemmingsplan Broek op Langedijk VASTGESTELD Inhoud Toeliching + bijlagen Regels + bijlagen Verbeelding juni 01 Projecnummer 1.00..0.0 O v e r z

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Formules maken

Hoofdstuk 6 - Formules maken Hoofdsuk 6 - Formules maken ladzijde 0 V-a Formule, wan de grafiek gaa door he pun (,) 0 en formule is exponenieel. Formule heef voor x = 0 geen eekenis, erwijl de grafiek door he pun (0, 3) gaa. Formule,

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

Geen enkel lakproces is gelijk aan andere systemen.

Geen enkel lakproces is gelijk aan andere systemen. My of i l er ec hni eki n er na i ona l T : +31( 0) 481461191 E : i nf o@my ogend. c om W: www. my ogend. c om Pos a dr es Wi l l em Al e x a nder s r a a 23c 6691E EGend Geen enkel lakproces is gelijk

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader Bijlage 1: Toeliching weelijk kader 1. Woningwe 2015 Begin 2015 is de nieuwe Woningwe aangenomen. In de we zijn aangescherpe regels voor de oegelaen inselling voor de volkshuisvesing aan genomen. Toegelaen

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F : No-claimteruggave : : 7 november 2007

BINDEND ADVIES. : A te B in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F : No-claimteruggave : : 7 november 2007 STICHTING KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORGVERZEKERINGEN A BINDEND ADVIES Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B in deze veregenwoordigd door C e D vs E e F : No-claimeruggave : 20070983 : 7 november 2007

Nadere informatie

Ernst de Boer en Albert Kleinjan

Ernst de Boer en Albert Kleinjan archiecuur verzekeringen Inernaionale afsemming archiecuur noodzakelijk Archiecuurimpac van rends in de verzekeringswereld In de voorbije jaren is archiecuur vaak synoniem geworden aan beheersing : conroleren

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 03 Tijdvak Inzenden scores Vul de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school in op de opisch leesbare

Nadere informatie

digitale signaalverwerking

digitale signaalverwerking digiale signaalverwerking deel 2: sampling en digiale filerechniek Hoewel we de vorige keer reeds over he samplen van signalen gesproken hebben, komen we daar nu op erug, om de ermee samenhangende effecen

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

Escalerende garantietoezeggingen: Een alternatief voor het StAr RAM-contract? Technische uitwerking

Escalerende garantietoezeggingen: Een alternatief voor het StAr RAM-contract? Technische uitwerking Escalerende garanieoezeggingen: Een alernaief voor he SAr RAM-conrac? Technische uiwerking Servaas van Bilsen, Roger J. A. Laeven en Theo E. Nijman April 7, 203 Absrac Di documen beva de echnische uiwerking

Nadere informatie

Een risico- en kostengedreven aanpak voor architectuur

Een risico- en kostengedreven aanpak voor architectuur Een risico- en kosengedreven aanpak voor archiecuur Risico- en kosenmanagemen als primair businessdoel Archiecuur is e beschouwen als een discipline die gedreven word door risico s en kosen. Risico- en

Nadere informatie