35faöb 26 augustus 2008 R&S

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "35faöb 26 augustus 2008 R&S"

Transcriptie

1 Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW / ONDERWERP Planschadeverzoeken n.a.v. besemmingsplan Ooserveld-Norg annex raadsvoorsel beschikbaarselling kredie / EERDERE BESLUITVORMING VOORSTEL A OPENBAAR ja nee acief passief ' INFORMEREN BETROKKENEN v J a nee / BIJLAGEN ' INFORMATIE RAAD ACTIEF 1. Raadsvoorsel. 2. Concepbrieven. 3. SAOZ-rapporen ja nee / VOORGESTELD BESLUIT -Overeenkomsig de planschadeadviezen van de SAOZ een vergoeding oekennen plus weelijke rene vanaf daum indiening verzoek aan: 1. de heer en mevrouw Terpsra van ; 2. de heer Vaandrager en mevrouw de Wi van ; 3. mevrouw S.N. Heidema-Boelsra van ; 4. de heer en mevrouw Seenbeek van ,-; 5. de heer en mevrouw Flach van ,-; 6. mevrouw H.B. Bosma-Riekerken van ,- en 7. de heer en mevrouw Van Veen van ,- 8. bepalen da he weelijk voorgeschreven drempelbedrag ad 300,- aan elk van verzoekers word uibeaald 9. bepalen da de hiervoor genoemde bealingen uierlijk 30 dagen na he beslui van de raad o beschikbaarselling van he benodigde kredie; - De gemeeneraad via inliggende voordrach voor e sellen he voor oekenning van bovengenoemde planschades benodigde kredie beschikbaar e sellen van en di kredie e zijner ijd e dekken ui de grondexploiaie van he plan Ooserveld-Norg I OR ia MIDDELENINZET Invesering Jaarias Dekking BEHANDELING IN v Vergadering B&Wd.d. Raadscommissie d.d. "> - 278,000,-plus weelijke rene en drempelbedraqen Grondexploiaie Ooserveld-Norg 2 sepember 2008 Raad d.d. / BESLUIT B&W ' PARAFEN B&W Beslui d.d. Conform Bespreken Burgemeeser J. Kemkers G. Wolers J. Dam O.L. Keizer / ADVIES COMMISSIE ARCHIEF Advies commissie d.d. Paraaf verzending Verzonden d.d.

2 Aangekomen d.d. / OVERWEGINGEN He besemmingsplan Ooserveld-Norg is vorig jaar onherroepelijk geworden. Naar aanleiding hiervan zijn verzoeken om planschadevergoeding ingediend door: 1. de heer en mevrouw Terpsra, Volmachenlaan 7 e Norg op 10 december de heer Vaandrager en mevrouw de Wi, Volmachenlaan 5 e Norg op 10 december mevrouw Heidema-Boelsra, Volmachenlaan 9 e Norg op 11 december de heer en mevrouw Seenbeek, Eerse Laan 16 e Norg op 24 januari de heer en mevrouw Flach, Drosenlaan 6 e Norg op 29 januari mevrouw Bosma-Riekerken, Drosenlaan 2 e Norg op 11 december 2007 en 7. de heer en mevrouw Van Veen, Drosenlaan 4 e Norg op 3 april Ui de adviezen van SAOZ blijk da er verlies van uizich, vermindering van privacy en in een drieal gevallen enige verkeershinder zal opreden. He oaal aan oe e kennen bedragen, waaroe SAOZ adviseer, bedraag ,- Mijn advies is om: SAOZ hierin e volgen elke verzoeker he drempelbedrag ad 300,- erug e bealen en - e bepalen da de over de vergoedingen verschuldigde weelijke rene word uibeaald vanaf de daum, waarop de verzoeken zijn ingediend - evens e bepalen da deze bedragen uierlijk 30 dagen na de daum van he beslui van de gemeeneraad o beschikbaarselling van he voor uibealing benodigde kredie. Voor he plan Ooserveld-Norg besaa nog geen door de raad vasgeselde grondexploiaie noch is de exploiaie van he plan geopend. Kosen van planschade zijn reguliere kosen die aan de grondexploiaie kunnen worden oegerekend. Voorgeseld word om vooruilopende op de grondexploiaie de kosen van planschade e aciveren en e zijner ijd oe e rekenen aan de nog vas e sellen grondexploiaie Ooserveld-Norg. De gemeeneraad kan daaroe een voorsel worden gedaan zoals bij di advies is gevoegd. OVERLEG Afdeling Naam RESÖT \ ^ Confom> // Anders ^^ '// V, // «^

3 Aan de gemeeneraad GEMEENTE NOORDENVELD Agendapun Documennr.: RV Roden, Onderwerp Beschikbaarselling kredie voor de uibealing van oe e kennen planschades plan Ooserveld-Norg Onderdeel programmabegroing: Nee Voorsel Voor de uibealing van de rechens oe e kennen planschades plan Ooserveld-Norg een kredie beschikbaar e sellen van ,00 en deze kosen ijdelijk e aciveren op ermijn e berekken bij de vas e sellen grondexploiaie Ooserveld-Norg Moivering AANDACHTSPUNTEN: Inleiding Door uw gemeeneraad is op 22 sepember 2005 he besemmingsplan Ooserveld- Norg vasgeseld. Di plan is op 5 juli 2006 inwerkinggereden en is op grond van de beslissing van de Raad van Saen op 26 sepember 2007 onherroepelijk geworden. Op 11 en 12 december 2007 en 25 en 30 januari 2008 zijn bij ons college verzoeken binnen gekomen om oekenning van planschade. Deze verzoeken zijn door ons afgehandeld conform de daarvoor geldende weeljke regelingen. Doelselling/probleemselling Voor uibealing van de rechens oe e kennen planschades is overeenkomsig he budgerech van de gemeeneraad noodzakelijk da u een me de oe e kennen planschades corresponderend kredie beschikbaar e sellen. Hoe bereiken we he doel/lossen we he probleem op? Middels beschikbaarsellen van een kredie er grooe van is he budge aanwezig om de rechens oe e kennen planschades ui e bealen.

4 Maaschappelijk draagvlak De procedure is gevoerd conform de weelijk regelingen. De aanvragers zijn volledig bij de procedure berokken gewees,wa o.a. mag blijken ui de verkregen adviezen van SAOZ e Roerdam Kosen Voor uibealing is een kredie van noodzakelijk. Planschades behoren o de reguliere kosen van een grondexploiaie. Uw raad heef nog geen exploiaieopze Ooserveld-Norg vasgeseld. Daarom word voorgeseld de genoemde kosen e aciveren (op de balans e plaasen) en deze e gelegener ijd oe e rekenen aan de nog vas e sellen grondexploiaie Ooserveld-Norg. Tijdpad He goed gebruik om direc na oekenning van de planschades o uibealing over e gaan. Di kan nie worden uigevoerd vanwege he onbrekend budge. Daarom zal worden overgegaan o uibealing maximaal 30 dagen na he beslui van uw raad o vasselling van he benodigd kredie. He is in he belang van de aanvragers om de besluivorming van uw gemeeneraad nie ui e sellen. Ter inzage liggende sukken B&W-beslui o oekenning van de rechens vas e sellen planschades plan Ooserveld- Norg Burgemeeser en Wehouders van de gemeene Noordenveld, J.H. van der Laan, burgemeeser A.H. Doornbos,secrearis Overleg Raadscommissie Di voorsel is besproken in de vergadering van de Raadscommissie op Commissie «kan zich me he voorsel verenigen??» De A.J. Russchen, voorzier W.F.C. Damman, griffier

5 No: Onderwerp: De Raad van de gemeene Noordenveld, gelezen he voorsel van Burgemeeser en Wehouders van : ; gele op de bepalingen van de : Gemeenewe; BESLUIT Voor uibealing van de rechens oekennen planschades plan Ooserveld-Norg een kredie beschikbaar e sellen van ,00 en di kredie voorlopig e aciveren en e zijner ijd e berekken bij de nog vas e sellen grondexploiaie Ooserveld-Norg Roden, De Raad van de gemeene Noordenveld, Voorzier, griffier,

6 GEMEENTE NOORDENVELD BEZOEKADRES Raadhuissraa AA Roden POSTADRES Posbus AC Roden WEBSiTE/E-MAlL TELEFOON/FAX T (050) F (050) Langhou & Wiarda jurisen T.a.v. mr. E. Wiarda Posbus AA HEERENVEEN U W B R I E F V A N ONDERWERP ONS K E N M E R K A A N T A L B IJ LAGEN 10 december 2007 Planschadeverzoek de heer Terpsra en mevrouw Van der Kallen U UW KENMERK B E H A N D E L D DOOR RODEN vps H.D. Weserhof 262 augusus 2008 Geache heer Wiarda, In vervolg op onze brief van 19 juni 2008 over uw verzoek om vergoeding van planschade en gevolge van he besemmingsplan Ooserveld-Norg aan de heer U. Terpsra en mevrouw M.J.M van der Kallen, Volmachenlaan 7 e Norg, delen wij u he volgende mede. Anders dan in genoemde brief vermeld, is de beslissingsbevoegdheid op planschadeverzoeken aan ons College oegekend. In onze vergadering van 19 augusus 2008 hebben wij besloen he planschadeadvies van de Siching Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) van juni 2008, nummer / / e volgen en he daarin genoemde bedrag aan de heer Terpsra en mevrouw Van der Kallen oe e kennen wegens schade als bedoeld in arikel 49 van de We op de Ruimelijke Ordening. He advies van SAOZ is u reeds oegezonden bij genoemde brief van 19 juni He daarin genoemde bedrag zal worden vermeerderd me de weelijk verschuldigde rene. Deze zal worden berekend vanaf 11 december 2007, zijnde de..daum van indiening van uw verzoek. He oaalbedrag zal aan uw cliënen worden overgemaak. Tevens onvangen zij he beaalde drempelbedrag ad 300,- erug. Een en ander zal uierlijk 1 sepember 2008 plaasvinden. Tegen di beslui kun u op grond van de Algemene we besuursrech binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is verzonden, een bezwaarschrif indienen bij he College van Burgemeeser en Wehouders van de gemeene Noordenveld, p/a Commissie voor de Bezwaarschrifen, Posbus 109, 9300 AC Roden. He bezwaarschrif dien e worden onderekend en moe enminse he volgende bevaen: a. de naam en he adres van de indiener; b. de dagekening; c. een omschrijving van he beslui waaregen he bezwaar is gerich en d. de gronden van he bezwaar.

7 Wij verrouwen erop u hiermee voldoende e hebben geïnformeerd. Me vriendelijke groe, Burgemeeser en Wehouders van de gemeene Noordenveld, namens hen, Mevrouw drs. T. Peper, hoofd Afdeling Ruime & Samenleving.

8 GEMEENTE NOORDENVELD BEZOEKADRES Raadhuissraa AA Roden POSTADRES Posbus AC Roden WEBSITE/ TELEFOON/FAX T (050) F (050) > Langhou & Wiarda jurisen T.a.v. mr. E. Wiarda Posbus AA HEERENVEEN UW B R I E F V A N ONDERWERP ONS K E N M E R K AANTAL 8 IJ LAGEN 10 december 2007 Planschadeverzoek de heer Vaandrager en mevrouw De Wi U UW KENMERK B E H A N D E L D DOOR V O O R I N F O T O E S T E L RODEN vps H.D. Weserhof 262 augusus 2008 Geache heer Wiarda, In vervolg op onze brief van 19 juni 2008 over uw verzoek om vergoeding van planschade en gevolge van he besemmingsplan Ooserveld-Norg aan de heer Ph. Vaandrager en mevrouw E.M. de Wi, Volmachenlaan 5 e Norg, delen wij u he volgende mede. Anders dan in genoemde brief vermeld, is de beslissingsbevoegdheid op planschadeverzoeken aan ons College oegekend. In onze vergadering van 19 augusus 2008 hebben wij besloen he pianschadeadvies van de Siching Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) van juni 2008, nummer / / e volgen en he daarin genoemde bedrag aan de heer Vaandrager en mevrouw De Wi oe e kennen wegens schade als bedoeld in arikel 49 van de We op de Ruimelijke Ordening. He advies van SAOZ is u reeds oegezonden bij genoemde brief van 19 juni He daarin genoemde bedrag zal worden vermeerderd me de weelijk verschuldigde rene. Deze zal worden berekend vanaf 10 december 2007, zijnde de daum van indiening van uw verzoek. He oaalbedrag zal aan uw cliënen worden overgemaak. Tevens onvangen zij he beaalde drempelbedrag ad 300,- erug. Een en ander zal uierlijk 1 sepember 2008 plaasvinden Tegen di beslui kun u op grond van de Algemene we besuursrech binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is verzonden, een bezwaarschrif indienen bij he College van Burgemeeser en Wehouders van de gemeene Noordenveld, p/a Commissie voor de bezwaarschrifen, Posbus 109, 9300 AC Roden. He bezwaarschrif dien e worden onderekend en moe enminse he volgende bevaen: a. de naam en he adres van de indiener; b. de dagekening; c. een omschrijving van he beslui waaregen he bezwaar is gerich en d. de gronden van he bezwaar.

9 Wij verrouwen erop u hiermee voldoende e hebben geïnformeerd. Me vriendelijke groe, Burgemeeser en Wehouders van de gemeene Noordenveid, namens hen, Mevrouw drs. T. Peper, hoofd Afdeling Ruime & Samenleving.

10 GEMEENTE NOORDENVELD BEZOEKADRES Raadhuissraa AA Roden POSTADRES Posbus AC Roden WEBSITE/ TELEFOON/FAX T (050) F (050) Langhou & Wiarda jurisen T.a.v. mr. E. Wiarda Posbus AA HEERENVEEN U W B R I E F V A N ONDERWERP ONS KENMERK A A N T A L B IJ LAGEN 11 december 2007 Planschadeverzoek mevrouw S.N. Heidema U UW KENMERK B E H A N D E L D DOOR VOOR INFO T O E S T E L RODEN vps H.D. Weserhof 262 augusus 2008 Geache heer Wiarda In vervolg op onze brief van 19 juni 2008 over uw verzoek om vergoeding van planschade en gevolge van he besemmingsplan Ooserveld-Norg aan mevrouw S. N. Heidema-Boelsra, Volmachenlaan 9 e Norg, delen wij u he volgende mede. Anders dan in genoemde brief vermeld, is de beslissingsbevoegdheid op planschadeverzoeken aan ons College oegekend. In onze vergadering van 19 augusus 2008 hebben wij besloen he planschadeadvies van de Siching Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) van juni 2008, nummer / / e volgen en he daarin genoemde bedrag aan mevrouw Heidema oe e kennen wegens schade als bedoeld in arikel 49 van de We op de Ruimelijke Ordening. He advies van SAOZ is u reeds oegezonden bij genoemde brief van 19 juni He daarin genoemde bedrag zal worden vermeerderd me de weelijke verschuldigde rene. Deze zal worden berekend vanaf 11 december 2007, zijnde de daum van indiening van uw verzoek. He oaalbedrag zal aan uw cliën worden overgemaak. Tevens onvang zij he beaalde drempelbedrag ad 300,- erug. Een en ander zal uierlijk 1 sepember 2008 plaasvinden. Tegen di beslui kun u op grond van de Algemene we besuursrech binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is verzonden, een bezwaarschrif indienen bij he College van Burgemeeser en Wehouders van de gemeene Noordenveld, p/a Commissie voor de bezwaarschrifen, Posbus 109, 9300 AC Roden. He bezwaarschrif dien e worden onderekend en moe enminse he volgende bevaen: a. de naam en he adres van de indiener; b. de dagekening; c. een omschrijving van he beslui waaregen he bezwaar is gerich en d. de gronden van he bezwaar.

11 Wij verrouwen erop u hiermee voldoende e hebben geïnformeerd. Me vriendelijke groe, Burgemeeser en Wehouders van de gemeene Noordenveld, namens hen, Mevrouw drs. T. Peper, hoofd Afdeling Ruime & Samenleving.

12 GEMEENTE NOORDENVELD BEZOEKADRES T Raadhuissraa AA Roden POSTADRES Posbus AC Roden WEBSITE/ TELEFOON/FAX T (050) F (050) > Langhou & Wiarda jurisen T.a.v. mr. E. Wiarda Posbus AA HEERENVEEN UW B R I E F V A N ONDERWERP ONS K E N M E R K A A N T A L B IJ LAGEN 24 januari 2008 UW KENMERK Planschadeverzoek de heer en mevrouw Seenbeek B E H A N D E L D D O O R U V O O R I N F O T O E S T E L RODEN vps H.D. Weserhof 262 augusus 2008 Geache heer Wiarda, In vervolg op onze brief van 19 juni 2008 over uw verzoek om vergoeding van planschade en gevolge van he besemmingsplan Ooserveld-Norg aan de heer H.G. Seenbeek en mevrouw H. E. Seenbeek- Kalff, Eerse Laan 16 e Norg, delen wij u he volgende mede. Anders dan in genoemde brief vermeld, is de beslissingsbevoegdheid op planschadeverzoeken aan ons College oegekend. In onze vergadering van 19 augusus 2008 hebben wij besloen he planschadeadvies van de Siching Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) van juni 2008, nummer / / e volgen en he daarin genoemde bedrag aan de heer en mevrouw Seenbeek oe e kennen wegens schade als bedoeld in arikel 49 van de We op de Ruimelijke Ordening. He advies van SAOZ is u reeds oegezonden bij genoemde brief van 19 juni He daarin genoemde bedrag zal worden vermeerderd me de weelijk verschuldigde rene. Deze zal worden berekend vanaf 24 januari 2008, zijnde de daum van indiening van uw verzoek. He oaalbedrag zal aan uw cliënen worden overgemaak. Tevens onvang zij he beaalde drempelbedrag ad 300,- erug. Een en ander zal uierlijk 1 sepember 2008 plaasvinden Tegen di beslui kun u op grond van de Algemene we besuursrech binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is verzonden, een bezwaarschrif indienen bij he College van Burgemeeser en Wehouders van de gemeene Noordenveld, p/a Commissie voor de bezwaarschrifen, Posbus 109, 9300 AC Roden. He bezwaarschrif dien e worden onderekend en moe enminse he volgende bevaen: a. de naam en he adres van de indiener; b. de dagekening; c. een omschrijving van he beslui waaregen he bezwaar is gerich en d. de gronden van he bezwaar.

13 Wij verrouwen erop u hiermee voldoende e hebben geïnformeerd. Me vriendelijke groe, Burgemeeser en Wehouders van de gemeene Noordenveld, namens hen, Mevrouw drs. T. Peper, hoofd Afdeling Ruime & Samenleving.

14 GEMEENTE NOORDENVELD BEZOEKADRES Raadhuissraa AA Roden POSTADRES Posbus AC Roden WE BS IT E/E-M A I L TELEFOON/FAX T (050) F (050) Langhou & Wiarda jurisen T.a.v. mr. E. Wiarda Posbus AA HEERENVEEN U W B R I E F V A N ONDERWERP ONS K E N M E R K A A N T A L B IJ LAGEN 29 januari 2008 Planschadverzoek de heer en mevrouw Flach U UW KENMERK B E H A N D E L D DOOR V O O R I N F O T O E S T E L RODEN vps H.D. Weserhof 262 augusus 2008 Geache heer Wiarda, In vervolg op onze brief van 19 juni 2008 over uw verzoek om vergoeding van planschade en gevolge van he besemmingsplan Ooserveld-Norg aan de heer W. Flach en mevrouw P.C. Flach-Lanong, Drosenlaan 6 e Norg, delen wij u he volgende mede. Anders dan in genoemde brief vermeld, is de beslissingsbevoegdheid op planschadeverzoeken aan ons College oegekend. In onze vergadering van 19 augusus 2008 hebben wij besloen he planschadeadvies van de Siching Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) van juni 2008, nummer / / e volgen en he daarin genoemde bedrag aan de heer en mevrouw Flach oe e kennen wegens schade als bedoeld in arikel 49 van de We op de Ruimelijke Ordening. He advies van SAOZ is u reeds oegezonden bij genoemde brief van 19 juni He daarin genoemde bedrag zal worden vermeerderd me de weelijk verschuldigde rene. Deze zal worden berekend vanaf 29 januari 2008, zijnde de daum van indiening van uw verzoek. He oaalbedrag zal aan uw cliënen worden overgemaak. Tevens onvangen zij he beaalde drempelbedrag ad 300,- erug. Een en ander zal uierlijk 1 sepember 2008 plaasvinden Tegen di beslui kun u op grond van de Algemene we besuursrech binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is verzonden, een bezwaarschrif indienen bij he College van Burgemeeser en Wehouders van de gemeene Noordenveld, p/a Commissie voor de bezwaarschrifen, Posbus 109, 9300 AC Roden. He bezwaarschrif dien e worden onderekend en moe enminse he volgende bevaen: a. de naam en he adres van de indiener; b. de dagekening; c. een omschrijving van he beslui waaregen he bezwaar is gerich en d. de gronden van he bezwaar.

15 Wij verrouwen erop u hiermee voldoende e hebben geïnformeerd. Me vriendelijke groe, Burgemeeser en Wehouders van de gemeene Noordenveld, namens hen, Mevrouw drs. T. Peper, hoofd Afdeling Ruime & Samenleving.

16 GEMEENTE NOORDENVELD BEZOEKADRES Raadhuissraa AA Roden POSTADRES Posbus AC Roden WEBSITE/ TELEFOON/FAX T (050) F (050) Langhou & Wiarda jurisen T.a.v. mr. E. Wiarda Posbus AA HEERENVEEN UW B R I E F V A N ONDERWERP ONS K E N M E R K A A N T A L B IJ L A G E N 11 december 2007 Planschadeverzoek mevrouw H.B. Bosman U UW KENMERK B E H A N D E L D D O O R V O O R I N F O T O E S T E L vps H.D. Weserhof 262 augusus 2008 Geache heer Wiarda, In vervolg op onze brief van 19 juni 2008 over uw verzoek om vergoeding van planschade en gevolge van he besemmingsplan Ooserveld-Norg aan mevrouw H.B. Bosman-Riekerken, Drosenlaan 2 e Norg, delen wij u he volgende mede. Anders dan in genoemde brief vermeld, is de beslissingsbevoegdheid op planschadeverzoeken aan ons College oegekend. In onze vergadering van 19 augusus 2008 hebben wij besloen he pianschadeadvies van de Siching Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) van juni 2008, nummer / / e volgen en he daarin genoemde bedrag aan mevrouw Bosman oe e kennen wegens schade als bedoeld in arikel 49 van de We op de Ruimelijke Ordening. He advies van SAOZ is u reeds oegezonden bij genoemde brief van 19 juni He daarin genoemde bedrag zal worden vermeerderd me de weelijk verschuldigde rene. Deze zal worden berekend vanaf 11 december 2007, zijnde de daum van indiening van uw verzoek. He oaalbedrag zal aan uw cliëne worden overgemaak. Tevens onvang zij he beaalde drempelbedrag ad 300,- erug. Een en ander zal uierlijk 1 sepember 2008 plaasvinden Tegen di beslui kun u op grond van de Algemene we besuursrech binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is verzonden, een bezwaarschrif indienen bij he College van Burgemeeser en Wehouders van de gemeene Noordenveld, p/a Commissie voor de bezwaarschrifen, Posbus 109, 9300 AC Roden. He bezwaarschrif dien e worden onderekend en moe enminse he volgende bevaen: a. de naam en he adres van de indiener; b. de dagekening; c. een omschrijving van he beslui waaregen he bezwaar is gerich en d. de gronden van he bezwaar.

17 A Wij verrouwen erop u hiermee voldoende e hebben geïnformeerd. Me vriendelijke groe, Burgemeeser en Wehouders van de gemeene Noordenveld, namens hen, Mevrouw drs. T. Peper, hoofd Afdeling Ruime & Samenleving.

18 GEMEENTE NOORDENVELD BEZOEKADRES Raadhuissraa AA Roden POSTADRES Posbus AC Roden WEBSITE/ TELEFOON/FAX T (050) F (050) ^ LTO Noord T.a.v. ir. S. Boonsra Posbus AD DRACHTEN U W B R I E F V A N ONDERWERP ONSKENMERK A A N T A L B IJ LAGEN 3 april 2008 UW KENMERK Planschadeverzoek de heer en mevrouw Van U Veen 3 E H A N D E L D DOOR VOOR INFO T O E S T E L RODEN /sb/mh H.D. Weserhof 262 augusus 2008 Geache heer Boonsra, In vervolg op onze brief van 24 juni 2008 over uw verzoek om vergoeding van planschade en gevolge van he besemmingsplan Ooserveld-Norg aan de heer J. van Veen, Drosenlaan 4 e Norg delen wij u he volgende mede. In onze vergadering van 19 augusus 2008 hebben wij besloen he planschadeadvies van de Siching Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) van juni 2008, nummer e volgen en he daarin genoemde bedrag aan de heer Van Veen oe e kennen wegens schade als bedoeld in arikel 49 van de We op de Ruimelijke Ordening. He advies van SAOZ is u reeds oegezonden bij genoemde brief van 19 juni He daarin genoemde bedrag zal worden vermeerderd me de weelijk verschuldigde rene. Deze zal worden berekend vanaf 3 april 2008, zijnde de daum van indiening van uw verzoek. He oaalbedrag zal aan uw cliën worden overgemaak. Tevens onvang hij he beaalde drempelbedrag ad 300,- erug. Een en ander zal uierlijk 1 sepember 2008 plaasvinden Tegen di beslui kun u op grond van de Algemene we besuursrech binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is verzonden, een bezwaarschrif indienen bij he College van Burgemeeser en Wehouders van de gemeene Noordenveld, p/a Commissie voor de bezwaarschrifen, Posbus 109, 9300 AC Roden. He bezwaarschrif dien e worden onderekend en moe enminse he volgende bevaen: a. de naam en he adres van de indiener; b. de dagekening; c. een omschrijving van he beslui waaregen he bezwaar is gerich en d. de gronden van he bezwaar. Wij verrouwen erop u hiermee voldoende e hebben geïnformeerd.

19 - > Me vriendelijke groe, Burgemeeser en Wehouders van de gemeene Noordenveld, namens hen, Mevrouw drs. T. Peper, hoofd Afdeling Ruime & Samenleving.