Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek"

Transcriptie

1 Augusus 2003 ECN-C Onrendabele op berekeningsmehodiek M. de Noord E.J.W. van Sambeek

2 Veranwoording Di rappor is geschreven in opdrach van he Miniserie van Economische Zaken onder he ECN raamwerkconrac Beleidsanalyses Duurzame Energie De werkzaamheden onder di conrac zijn bij ECN opgenomen onder projecnummer Conacpersoon bij ECN voor he bovengenoemd projec en di rappor is E.J.W. van Sambeek, elefoon: , Absrac This repor describes he mehodology used o calculae he financial gap of renewable elecriciy sources and echnologies. This mehodology is used for calculaing he producion subsidy levels (MEP subsidies) for new renewable elecriciy projecs in 2004 and 2005 in he Neherlands. 2 ECN-C

3 INHOUD 1. INLEIDING 5 2. BEREKENINGSMETHODIEK ONRENDABELE TOPPEN Definiie onrendabele op Rendemen op kapiaal Belasingen en afschrijvingen Energie InveseringsAfrek Perioden Cash flow berekeningen Operaionele kosen biomassa/afval bij- en meesoken Warmewaardering bij WKK-opies Onrendabele op berekening Effec van de beleidsperiode op de onrendabele op HANDLEIDING ONRENDABELE TOP MODEL Inleiding Modelsrucuur Inpus Cash Flow Oupu 15 BIJLAGE A LIJST VAN GEBRUIKTE VARIABELEN 16 A.1 Perioden: 16 A.2 Variabelen 16 ECN-C

4 4 ECN-C

5 1. INLEIDING In he kader van he vassellen van de MEP-subsidies voor 2004 en 2005 berekenen ECN en KEMA de onrendabele oppen van duurzame elekricieisopies. Di rappor beschrijf de berekeningsmehodiek die word gebruik in he onrendabele op model (OT-model), waarmee deze berekeningen worden uigevoerd. Daarnaas geef di rappor een handleiding in he gebruik van he onrendabele op model. Hoofdsuk 2 geef de berekeningsmehodiek. Hoofdsuk 3 geef een handleiding in he gebruik van he OT-model. ECN-C

6 2. BEREKENINGSMETHODIEK ONRENDABELE TOPPEN 2.1 Definiie onrendabele op De onrendabele op (OT) is he producieafhankelijk gedeele van de inkomsen da nodig is om de neo conane waarde van een invesering op nul e doen uikomen: NCW(OT) = 0 (1) waarbij: NCW(OT) de neo conane waarde als funcie van de onrendabele op De onrendabele op word berekend aan de hand van een cash flow berekening. Een belangrijk onderscheid me convenionele cash flow berekeningen is da nie he projecrendemen word uigerekend (inerne renevoe) maar da de onrendabele op als funcie van de cash flows en een minimum vereis rendemen op kapiaal word berekend. Essenieel is da de waarde van he rendemen op kapiaal dan als inpu zal moeen dienen, deze moe dus van evoren worden bepaald. In di verband word onderscheid gemaak ussen equiy (eigen vermogen) en deb (bankleningen). 2.2 Rendemen op kapiaal De rendemenen waarmee gerekend word zijn: Rene op bankleningen: 6% Rendemen op eigen vermogen: 15% Bij de beschreven mehodiek is nie explicie rekening gehouden me een minimale deb service coverage raio waaraan een projec gedurende de loopijd van een lening moe voldoen. 2.3 Belasingen en afschrijvingen In de cash flow berekeningen word rekening gehouden me belasing op de wins van he projec. Afschrijvingen en renebealingen van de belasbare wins afgerokken. Wanneer he belasbaar inkomen door afschrijvingen negaief is, word aangenomen da di negaief resulaa kan worden afgerokken van een posiief resulaa elders in he bedrijf. Als belasingpercenage is 35% aangehouden. De periode waarover afgeschreven word is 10 jaar. 2.4 Energie InveseringsAfrek He effec van de EIA (Energie Inveseringsafrek) is meegenomen in de invesering mis deze op de echnologie in kwesie van oepassing is. De EIA is afhankelijk van de hooge van de oale invesering. De afrek voor 2003 is 55% over een oaal inveseringsbedrag van en hoogse 99 miljoen euro. De maximale afrek per projec is dus derhalve 54,5 miljoen euro in bedrijfsjaar 1. Per echnologie is op basis van represenaieve schaalgrooes geconroleerd of deze maximale afrek zou worden overschreden. Indien di he geval is de EIA-afrek afgeop op 54,5 miljoen euro. In de berekeningsmehodiek zoals die hier gehaneerd is word he EIA-voordeel eruggerekend naar zijn conane waarde. Vervolgens word aangenomen da he EIA-voordeel na he eerse 6 ECN-C

7 bedrijfsjaar word gebruik om een afbealing op de lening e doen. De oaal reserende lening is dan: VV = D C o - CW(EIA) (2) waarbij: EIA = C 55% τ me: D Aandeel vreemd vermogen van de oale invesering VV Vreemd vermogen na afrek van EIA-voordeel EIA Effec van de EIA-afrek in jaar 1, C o oale invesering C He inveseringsbedrag waarover afrek mogelijk is, als C o 99 mln euro dan C = C o, anders C = 99 mln euro τ belasingpercenage CW(EIA) EIA-effec verdisconeerd naar jaar 0 Rene en aflossing gedurende de res van de loopijd van de lening worden bepaald door he vreemd vermogen na afrek van he EIA-voordeel (VV). Rene en aflossing vormen samen een annuïei. 2.5 Perioden Ten behoeve van de cash flow berekeningen worden de volgende perioden onderscheiden: Beleidsperiode: T b 10 jaar Termijn van lening van de bank: T r 10 jaar Afschrijvingsermijn : T b 10 jaar Economische levensduur van he projec: T variabel, afhankelijk van de echnologie. De beleidsperiode is de ermijn waarover de producenenvergoeding aan producenen word uigekeerd. De beleidsperiode sar bij he eerse jaar van elekricieisproducie en loop dan onafgebroken door o en me he iende bedrijfsjaar. De loopijd van de banklening is gekoppeld aan de beleidsperiode. 2.6 Cash flow berekeningen He inkomen voor belasingen word als volg uigerekend: IVB = (OT + EL - VK )Q - U.FK (3) me: bedrijfsjaar, 0 < T [jaar] IVB inkomen voor belasingen in jaar [ ] OT onrendabele op [ /kwh] EL elekricieisprijs in jaar [ /kwh], EL = 0 in geval bijof meesook (zie ook 2.6.1) VK variabele kosen in jaar [ /kwh] Q producie in jaar [kwh] U unigrooe [kw] FK vase kosen in jaar [ /kw] ECN-C

8 waarbij: Q = U.H me: H aanal draaiuren in jaar [h] In de berekeningen is een jaaronafhankelijk, dus consan aanal draaiuren aangehouden. In de variabele kosen zijn alle (marginale) kosen meegenomen die samenhangen me de producie van elekriciei, dus in he geval van biomassa/afval ook brandsofkosen. In he geval van windenergie zijn ook kosen van onbalans ingevolge de programmaveranwoordelijkheid meegenomen. In de vase kosen zijn alle onkosen meegenomen welke onafhankelijk zijn van de producie van elekriciei. Hierbij kan aan loonkosen, jaarlijkse kosen voor onderhoudsconracen, verzekeringen, ec. worden gedach. De vase en variabele kosen zijn eveneens jaaronafhankelijk in de berekeningen meegenomen 1. He inkomen na belasingen word als volg uigerekend: INB = (1-τ) IVB + τ (DEP + R ) (4) me: INB inkomen na belasing in jaar [ ] DEP afschrijvingen in jaar [ ] DEP = C o /T b voor T b R renebealingen in jaar [ ] (R = 0 als > T r ) Operaionele kosen biomassa/afval bij- en meesoken De inveseringen die voor biomassa/afval bij- en meesook opies zijn genomen bereffen meerinveseringen. Di zijn inveseringen die nodig zijn om een besaande insallaie geschik e maken voor bij- of meesook. Di beeken da slechs addiionele kosen worden meegeeld in de berekeningen. Effecen brandsofsubsiuie Doorda he bij mee- en bijsook om addiionele inveseringen bij een besaande cenrale gaa, word de verkoop van geproduceerde elekriciei nie meegeeld in de cash flow berekening. Deze is immers nie addiioneel. Gekeken is naar de baen van uigespaarde primaire brandsof (kolen of gas) als gevolg van he mee- en bijsoken en opziche van de kosen van de inze van secundaire brandsof. Aangezien de brandsofsubsiuie een nadelig effec kan hebben op he rendemen van de oale insallaie is hiervoor een brandsofsubsiuiefacor meegenomen in de berekeningen. Deze facor represeneer he omgerekende rendemensverlies voor de oale insallaie uigedruk als percenage van de maximale e besparen hoeveelheid primaire brandsof. Deze brandsofsubsiuiefacor beva o.a. ook de addiionele kosen en gevolge van corrosie, rookgasreiniging, ec. In formulevorm: K b = B s. P s - α. B p. P p (5) 1 In sommige gevallen is er op basis van de beschikbare informaie voor gekozen om alle operaionele kosen oe e rekenen aan de vase kosen of variabele kosen. 8 ECN-C

9 me: K b oale brandsofkosen [ /] B s hoeveelheid secundaire brandsof [GJ] P s prijs secundaire brandsof [ /GJ] α brandsofsubsiuiefacor [%], waarbij α 1 B p hoeveelheid primaire brandsof [GJ] P p prijs primaire brandsof [ /GJ] Kosen van secundaire brandsof De kosen van de secundaire brandsof (biomassa) worden als volg uigerekend: K Z Q s K = (6) Es ηe me: K secundaire brandsofkosen in jaar [ ] K s kosen van secundaire brandsof [ /on] Z aanal GJ e per kwh e ; Z = 0,0036 [GJ e /kwh e ] Q elekricieisproducie in jaar [kwh e ] E s energie inhoud secundaire brandsof [GJ/on] η e elekrisch rendemen [%] Besparing op primaire brandsof De besparing op he gebruik van primaire brandsof (kolen/gas) word als volg uigerekend: S = Q Z p, (7) ηe α E p me: S p, besparing op primaire brandsof [on] of [m 3 ] α brandsofsubsiuiefacor, zie (2) [%] E p energie inhoud primaire brandsof [GJ/on] of [GJ/m 3 ] Warmewaardering bij WKK-opies Voor de waardering van de geleverde warme bij WKK-opies word eers he equivalene volume aan aardgas berekend da zou zijn gebruik om een zelfde hoeveelheid warme e leveren. Di word gedaan aan de hand van een hermisch referenie rendemen voor de producie van warme ui gas. In de berekeningen is uigegaan van een referenie rendemen van 90%. W = Q Zη h vol, (8) ηeη ref Egas me: W vol, volume van de equivalene warme in jaar [m 3 aardgas] η h hermisch rendemen WKK insallaie [%] η ref hermisch rendemen van de referenie [%] E gas energie inhoud van aardgas, E gas = 0,03165 [GJ/m 3 ] ECN-C

10 De waarde van de warmelevering door WKK insallaies word nu als volg berekend: W = W ( BSB + K ) (9) wkk, vol, p me: W wkk, waarde van de warmelevering door WKK in jaar [ ] BSB besparing op BSB [ /m 3 ] K p primaire brandsofkosen (aardgas) [ /m 3 ] 2.7 Onrendabele op berekening Voor he berekenen van de onrendabele op word uigegaan van he rendemen op eigen vermogen. Hiervoor word dus nie uigegaan van he projecrendemen. Aangezien he rendemen op eigen vermogen uigangspun van de berekeningen is gewees, volsaa he uisluiend e kijken naar he equiy gedeele van de invesering in de cash flows. De NCW berekeningen op basis van rendemen op equiy gaan nu als volg: CW e = INB A T = 1 (1+ re ) NCW e = CWe E. Co T INB A = E. C o = 1 (1 + re ) = 0 (11) me: (N)CW e (Neo) Conane Waarde equiy [ ] r e rendemen op equiy [%] A annuïei van de lening [ ] E he gedeele equiy in de oale invesering [%], de waarde hiervan varieer per echnologie. waarbij: (10) A = D + R (12) me D de aflossing van de lening in jaar, D = 0 als > T r. De annuïei word bepaald op basis van de leningsermijn T r, de bankrene en he geleende deel van he inveseringsbedrag. De waarde van de annuïei is ijdonafhankelijk, dus consan voor de duur van de lening. De formule voor de onrendabele op op basis van rendemen op equiy word nu als volg: OT (1 τ )( Q ( EL T E. Co = 1 = T VK = 1 ) U. FK (1+ r ) (1 + r ) Q (1 τ ) e e ) + τ ( DEP + R ) A (13) Effec van de beleidsperiode op de onrendabele op In de berekeningsmehodiek word onderscheid gemaak ussen de economische levensduur van een insallaie en de ermijn waarover de MEP-subsidie word uigekeerd. De MEP-subsidie geld voor een periode van 10 jaar vanaf he momen van ingebruikname van een insallaie. De economische levensduur van duurzame elekricieisinsallaies is doorgaans langer. Om een basis e verschaffen voor he vassellen van een producenenvergoeding dien de onrendabele op 10 ECN-C

11 over de economische levensduur e worden omgerekend naar een onrendabele op over 10 jaar. Deze berekeningswijze zorg ervoor da de inveseerder zekerheid word geboden da hij binnen 10 jaar he onrendabele deel van zijn invesering kan dekken. Daarmee zijn echer nog nie alle kosen gedek. De producen moe ook na 10 jaar als hij geen producenenvergoeding meer krijg blijven produceren om uieindelijk zijn hele invesering erug e verdienen en zijn vereise rendemen e behalen. Hierdoor word de uieindelijke OT-berekening als volg: OT = E. C o T = 1 (1 τ )( Q ( EL VK T b = 1 ) U. FK (1 + re ) Q (1 τ ) (1+ r ) e ) + τ ( DEP + R ) A (14) He verschil van formule (14) me formule (13) beref de periode waarover in de noemer gesommeerd word (T b i.p.v. T). ECN-C

12 3. HANDLEIDING ONRENDABELE TOP MODEL 3.1 Inleiding In di hoofdsuk word een kore de handleiding gegeven bij he OT model, versie Bij deze versie besaa de mogelijkheid een een Mone Carlo onzekerheidsanalyse (MCA) ui e voeren me he op MS Excel Deze handleiding rich zich echer op he model 3.2 Modelsrucuur He OT-model besaa ui een MS Excel besand me de volgende workshees: Inpu_Oupu Hierin word de waarde van de inpu variabelen door de gebruiker ingevoerd. In deze shee word evens de oupu weergegeven van de cash flow berekening, namelijk de onrendabele op. Me een kleurcodering van de inpuvelden is aangegeven welke velden de gebruiker wel of nie kan invoeren. Cashflow In de shee Cashflow vind de cash flow berekening plaas. In deze shee kan door de gebruiker nies worden ingevoerd. Colofon Hierin worden naas de vermelding van de duurzame bron de kenmerken weergegeven van de modelversie zoals aueur, daum, ec. Tevens is hier een kleurcodering van de inpu weergegeven (wel/nie inpu door gebruiker mogelijk). 12 ECN-C

13 3.3 Inpus De inpuvariabelen in de shee Inpu_Oupu_User zijn weergegeven in Tabel 3.1. Als voorbeeld zijn de waarden voor wind op land voor de berekening van de onrendabele op voor de MEP-subsidie van 2004 ingevuld. Tabel 3.1 Inpuvariabelen ui Inpu_Oupu_User INPUTVARIABELEN Waarde Eenheid Uni grooe 1000 kw e Uni grooe elekricieisdeel 1000 kw e Bedrijfsijd/vollasuren 1800 Uren/jaar Economische levensduur 15 Jaar Elekrisch rendemen 0% Thermisch rendemen WKK 0% Referenierendemen WKK 0% Besparing op BSB voor WKK 0,0000 Euro/ m 3 Inveseringskosen 1125 Euro/ kw e Onderhoudskosen vas 39 Euro/ kw e Onderhoudskosen variabel 0 Euro/kWh e Overige operaionele kosen 0 Euro/kWh e Energie inhoud secundaire brandsof 0 GJ/on Kosen secundaire brandsof 0 Euro/on Brandsofkosen e vervangen brandsof 0,00 Euro/on of Euro/m 3 Effeciviei brandsofsubsiuie 0% E-inhoud e vervangen brandsof 0 GJ/on of GJ/ m 3 Markprijs sroom 0,0271 Euro/kWh Kosen van onbalans 0,006 Euro/kWh EIA van oepassing? ja EIA 55% EIA max Euro Gedeele van de invesering in aanmerking EIA 85% Rene lening 5% Vereise reurn on equiy 15% Equiy share in invesering 20% Deb share in invesering 80% Venooschapsbelasing 35% Termijn lening 10 Jaar Afschrijvingsermijn 10 Jaar Beleidsperiode 10 Jaar Belangrijk is om de eenheid van de unigrooe in e voeren: di kan in kw e of in kw h. Di is me name van belang als daa zoals inveseringskosen, onderhoudskosen ec. is gegeven in een van beide eenheden. De overige eenheden zoals weergegeven in de kolom Eenheid worden dan auomaisch aangepas. Le op brandsofkosen e vervangen brandsof en E-inhoud e vervangen brandsof : deze moeen me dezelfde basiseenheid worden ingevoerd (per on of per m 3 ). 3.4 Cash Flow In deze shee vind de cash flow berekening plaas op basis van de mehode beschreven in Hoofdsuk 2. Posiieve bedragen in de cash flow zijn baen voor he projec. Negaieve bedragen zijn kosen voor he projec. ECN-C

14 Belangrijke regels van de cash flow zijn aangegeven me een leer, in een apare kolom word weergegeven wa he verband is me eerdere regels me gebruikmaking van deze leercodering. In Tabel 3.2 is een overzich van de cash flow onderdelen weergegeven. Als voorbeeld zijn de waarden voor wind op land voor de berekening van de onrendabele op voor de MEP-subsidie van 2005 ingevuld. Tabel 3.2 Overzich van de cash flows Jaar 0 1 Invesering Euro -1,100,000 Elekricieisopbrengs kwh 1,800,000 A Operaionele kosen Euro -39,000 B Brandsofkosen Euro 0 Besparing primaire brandsof Ton of m 3 0 C Besparing primaire brandsof Euro 0 D Markwaarde elekriciei Euro 37,980 WKK volume equivalene warme m 3 0 E WKK waarde warmelevering Euro 0 F Inkomen oaal Euro C+D+E 37,980 G Kosen oaal Euro A+B -39,000 H Bruo inkomen Euro F+G -1,020 J Afschrijving Euro -110,000 K Rene Euro -35,478 L Aflossing Euro -56,413 M Toale lasen lening Euro K+L -91,891 Belasbaar inkomen Euro H+J+K -146,498 N Belasing Euro 51,274 Neo inkomen na belasing Euro H+M+N -41,637 In de cashflow shee is evens een samenvaing en breakdown van de inveseringen weergegeven voor deb / equiy en he effec van de EIA, zie Tabel 3.3. Als voorbeeld zijn wederom de waarden voor wind op land voor de berekening van de onrendabele op voor de MEP-subsidie van 2005 ingevuld. Tabel 3.3 Overzich invesering, financiering en EIA A Toale invesering Euro E + F + G 1,100,000 B WACC % 5.6 C Invesering in aanmerking voor EIA Euro A x 85% 935,000 D Energie Inveserings Afrek Euro C x 55% 514,250 E NCW(EIA) Euro D/(1 + B)^1 170,443 F Aandeel lening Euro 80% x A - E 709,557 G Aandeel equiy Euro 20% x A 220, ECN-C

15 3.5 Oupu De oupu is weergegeven onderaan de shee Inpu_Oupu. Deze oupu is de onrendabele op uigedruk in c/kwh. ECN-C

16 BIJLAGE A LIJST VAN GEBRUIKTE VARIABELEN A.1 Perioden: Beleidsperiode: T b 10 jaar Termijn van lening van de bank: T r 10 jaar Afschrijvingsermijn : T b 10 jaar Economische levensduur van he projec: T variabel, afhankelijk van de echnologie A.2 Variabelen In volgorde van verschijning: D Aandeel vreemd vermogen van de oale invesering VV Vreemd vermogen na afrek van EIA-voordeel EIA Effec van de EIA-afrek in jaar 1 C o oale invesering C He inveseringsbedrag waarover afrek mogelijk is, als C o 99 mln euro dan C = C o, anders C = 99 mln euro τ belasingpercenage CW(EIA) EIA-effec verdisconeerd naar jaar 0 bedrijfsjaar, 0 < T [jaar] IVB inkomen vòòr belasingen in jaar [ ] OT onrendabele op [ /kwh] EL elekricieisprijs in jaar [ /kwh], EL = 0 in geval bijof meesook VK variabele kosen in jaar [ /kwh] Q producie in jaar [kwh] U unigrooe [kw] FK vase kosen in jaar [ /kw] H aanal draaiuren in jaar [h] INB inkomen na belasing in jaar [ ] DEP afschrijvingen in jaar [ ] (DEP = 0 als > T b ) R renebealingen in jaar [ ] (R = 0 als > T r ) K b oale brandsofkosen [ /] B s hoeveelheid secundaire brandsof [GJ] P s prijs secundaire brandsof [ /GJ] α brandsofsubsiuiefacor [%], waarbij α 1 B p hoeveelheid primaire brandsof [GJ] P p prijs primaire brandsof [ /GJ] K secundaire brandsofkosen in jaar [ ] K s kosen van secundaire brandsof [ /on] Z aanal GJ e per kwh e ; Z = 0,0036 [GJ e /kwh e ] Q elekricieisproducie in jaar [kwh e ] 16 ECN-C

17 E s energie inhoud secundaire brandsof [GJ/on] η e elekrisch rendemen [%] S p, besparing op primaire brandsof [on] of [m 3 ] α brandsofsubsiuiefacor, zie (2) [%] E p energie inhoud primaire brandsof [GJ/on] of [GJ/m 3 ] W vol, volume van de equivalene warme in jaar [m 3 aardgas] η h hermisch rendemen WKK insallaie [%] η ref hermisch rendemen van de referenie [%] E gas energie inhoud van aardgas, E gas = 0,03165 [GJ/m 3 ] W wkk, waarde van de warmelevering door WKK in jaar [ ] BSB besparing op BSB [ /m 3 ] K p primaire brandsofkosen (aardgas) [ /m 3 ] (N)CW e (Neo) Conane Waarde van equiy [ ] r e rendemen op equiy [%] A annuïei van de lening [ ] E he gedeele equiy in de oale invesering [%], de waarde hiervan varieer per echnologie. ECN-C

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op markwaardebasis Jasper Holke Klein Juni 2009 Vrije Universiei Faculei der Exace Weenschappen Sudieriching Bedrijfswiskunde en Informaica De

Nadere informatie

Stappenplan. Winning Aardwarmte voor Glastuinbouw. Ammerlaan Grond & Hydrocultuur VOF. Voor een krachtige klimaatneutrale glastuinbouw.

Stappenplan. Winning Aardwarmte voor Glastuinbouw. Ammerlaan Grond & Hydrocultuur VOF. Voor een krachtige klimaatneutrale glastuinbouw. December 2013 Sappenplan Winning Aardwarme voor Glasuinbouw Rik van den Bosch: Ben Flipse: Radboud Vorage: Vleesomaenbedrijf A+G van den Bosch Ammerlaan Grond & Hydroculuur VOF GreenhouseGeoPower 1 Voor

Nadere informatie

1: OVER HET JAAR 1999 4

1: OVER HET JAAR 1999 4 : OVER HET JAAR 999 4 _ m () ERHATUM Pag 5 Resulaa 999 na financieringsiasen moe zijn: 954 Pag 47 Desinveseringen in immaeriële vase aciva moe zijn: Desinveseringen in maeriële vase aciva Kengeallen 5

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Draadloze communicatie

Hoofdstuk 6: Draadloze communicatie Elekronica: Tweede kandidauur indusrieel ingenieur 1 Hoofdsuk 6: Draadloze communicaie 1: Principewerking He is de bedoeling in di hoofdsuk de elemenaire principes van draadloze communicaie e besuderen.

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

Lean IT: hype of volgend niveau?

Lean IT: hype of volgend niveau? procesverbeering Op naar groere klanevredenheid me Lean IT Lean IT: hype of volgend niveau? De Lean-filosofie is succesvol gebleken in de producieindusrie en lijk op he eerse gezich ook direc oe e passen

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND

EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND Gerber Hebbink Erik van Amerongen Juni 2002 Samenvaing Di paper doe verslag van een onderzoek naar he verband ussen financiële marken en de reële economie aan de

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoorde

Maatschappelijk verantwoorde groene IT MVO Meer dan alleen maar groene IT Maaschappelijk veranwoorde informaievoorziening en IT Organisaies zijn seeds meer bezig me duurzaamheid en maaschappelijk veranwoord ondernemen (mvo). De aueurs

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet?

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet? Gebouwauomaisering WKO Amserdam Science Park Drie gebouwen, één syseem, o och nie? B+U 2 2014 33 In de bouw is men gewend e wheelen en e dealen binnen besaande siuaies. Zo ook was he geval bij de realisaie

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Pda s in de organisatie

Pda s in de organisatie mobiel werken Handvaen voor mobiel beleid Pda s in de organisaie He gebruik van pda s in organisaies is aanrekkelijk omda werknemers daarmee alijd en overal over de laase informaie kunnen beschikken. De

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen devices on he go Risico s van mobiel werken Informaie beveiliging in de mobiele wereld Mobiel werken is al lang geen hype meer. Inmiddels is he zakelijk gebruik van mobiele apparauur vrijwel volledig ingeburgerd.

Nadere informatie

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde)

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde) 1 8 G Z 6 4 I 5 1 15 5 3 35 4 Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en nauurkunde 3 x-y,5 y 1,5 1,5 1 3 4 5 x Inhoud 1 Coninue dynamische modellen 1.1 Groeimodellen 1.1 1. Opdrachen 1.4 Modelleren.1

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur archiecuur sofware Archiecuur producsofware onwikkel evoluionair Archiecuur en dynamiek van producsofware Producsofwareonwikkeling ken een voorgeschreven dynamiek waarin produc- en procesverbeeringen een

Nadere informatie

Voorwoord. Hoofdstukken:

Voorwoord. Hoofdstukken: Voorwoord Di boek behandel de belangrijkse begrippen en mehoden ui de analyse van 'funcies van één variabele' en de analyische vlakke meekunde als een samenhangend geheel Begrippen en mehoden, waarmee

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie