Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Famar Nederland B.V. te Bladel, op 8 oktober Utrecht, 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Famar Nederland B.V. te Bladel, op 8 oktober Utrecht, 2015"

Transcriptie

1 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Famar Nederland B.V. te Bladel, op 8 oktober 2015 Utrecht, 2015

2 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): Famar Nederland B.V. Industrieweg 1, Bladel 2. Activiteiten: Humaan Veterinair IMP 3. Datum van inspectie: Fabrikant van eindproduct(en) Steriel Niet-steriel Biologisch Sterilisatie van excipient, actieve substantie of geneesmiddel Primair verpakken Secundair verpakken Controlelaboratorium Importeren Vrijgifte Opslag en distributie Produceren van actieve stof Anders: invoer actieve stof 4. Inspecteur(s): Expert(s): Naam van expert/assessor: Niet van toepassing Naam van de Competent Authority(ies): Niet van toepassing 5. Nummer vergunning(en) Farmatec aanvraagnummer Registratie API Importeur EMA referentienummer F / 2646 FGL Farmatec-BMC/JZ API 6. Datum vorige inspectie: Naam van inspecteur(s) vorige inspectie: 7. Introductie: Korte beschrijving van het bedrijf en haar activiteiten. Famar Nederland B.V. maakt onderdeel uit van de Griekse groep. Famar is contractfabrikant van niet-steriele vloeibare en half-vaste toedieningsvormen. Het betreft geneesmiddelen (ruim 50%), voedingssupplementen, cosmetica en medische hulpmiddelen die worden afgevuld in vials, tubes en sachets. Famar beschikt ook over een veterinaire vergunning, maar die is nog niet nodig geweest. Tijdens de inspectie is afgesproken dat Famar de veterinaire vergunning gaat intrekken. Famar beschikt ook over een API-registratie waarbij tijdens de inspectie is afgesproken dat Famar die gaat corrigeren en actualiseren zodat er alleen maar API s opstaan die worden geïmporteerd van buiten de EER. Veranderingen sinds de vorige inspectie: - Famar maakt gebruik van een tweede locatie voor secundaire verpakking, namelijk zie onder Het QP bestand is aangepast, er loopt nog een aanvraag voor twee nieuwe QP s, zie onder Er zijn wijzigingen in het personeelsbestand waaronder een nieuwe productiemanager, F129/01 Bladzijde 2 van 9

3 technisch manager en QA/QC manager. De laatste functie wordt vanaf 1 mei 2015 ingevuld door de heer Internationale samenwerking: De Competent Authority van het land waar de inspectie plaatsvond was/was niet geïnformeerd en nam/nam niet deel aan de inspectie. Niet van toepassing 8. Doel en reden van de inspectie: GMP GDP GcLP Melding Routine Op verzoek van: Productspecifiek: Ontvangen documenten: *Site Master File *Productenlijst Toetsingskader: Geneesmiddelenwet, Regeling Geneesmiddelenwet. Wet Dieren, Besluit Diergeneesmiddelen, Regeling diergeneesmiddelen. EU Guidelines to Good Manufacturing Practice for medicinal products for human and veterinary use (EUDRALEX Volume 4). EU Guidelines on Good Distribution Practice of medicinal products for human use Anders: 9. Geïnspecteerde activiteiten en belangrijkste stappen van de inspectie: Productieruimtes, magazijnen, laboratoria, kwaliteitssystemen, documentatie. Niet geïnspecteerde activiteiten: Locatie. 10. Bij inspectie aanwezige medewerkers: directeur QA/QC manager QP (consultant) 11. Observaties en bevindingen van de inspecteur(s), en tekortkomingen: 11.0 Follow-up tekortkomingen vorige inspectie. In dit onderdeel zijn de kritische en/of belangrijke tekortkomingen in het rapport van het bezoek van 30 mei 2013 herhaald met in cursief een beschrijving van de situatie, zoals aangetroffen tijdens de inspectie van 8 oktober Aan het eind van elke tekortkoming volgt een conclusie welke vet is weergegeven. Er zijn geen belangrijke of kritische tekortkomingen geconstateerd. De overige tekortkomingen zijn niet herhaald. In het betreffende onderdeel in hoofdstuk 15 van dit rapport zijn de tekortkomingen (kritisch, belangrijk en of overige) weergegeven die onvoldoende zijn gecorrigeerd Farmaceutisch Kwaliteitssysteem Er worden diverse kwaliteitsmanagement bijeenkomsten gehouden variërend van dagelijks tot maandelijks. Daarnaast is er een (twee)jaarlijkse meeting van alle quality managers op corporate niveau. F129/01 Bladzijde 3 van 9

4 11.2 Personeel Famar heeft ongeveer 145 personeelsleden. Het QP bestand is onderhavig aan veranderingen. Voor de aanvraag voor twee nieuwe QP s, namelijk en is inmiddels advies verleend. Hierbij is geconcludeerd dat voldoet aan de eisen en nog niet, zoals besproken tijdens de inspectie Gebouwen en apparatuur Magazijn Het magazijn is bezocht tijdens de inspectie. Als ERP systeem wordt SAP gebruikt. Bij de monstername van vloeibare grondstoffen wordt gebruikt gemaakt van een roerstaaf die telkens gereinigd wordt. Er is hiervoor geen schoonmaakvalidatie uitgevoerd. De temperatuurspecificatie van het magazijn is C; er is geen actieve koeling. De temperatuurgegevens van het magazijn laten veel overschrijdingen van de bovengrens zien gedurende de zomermaanden, waarbij aangetekend moet worden dat het zelfs de gemiddelde temperatuur van alle loggers betreft. Gemiddelde waarden van boven 30 C zijn waargenomen. Er is echter slechts één notitie in de alarmenlijst opgenomen van deze overschrijdingen, vooral omdat procedure TD-00-WI-03 overschrijdingen van de gemiddelde temperatuur tot 48 uur accepteert. Er is daarbij pas sprake van alarmen als de gespecificeerde temperaturen met meer dan 5 C overschreden worden. De zomermapping in augustus 2015 is uitgevoerd door de firma met 46 loggers. Er zijn grote schommelingen te zien in het magazijn. Verder is opgemerkt dat de buitentemperatuur, die geldt als referentieconditie, gemeten is in de zon en niet in de schaduw. Productie De productieafdeling is bezocht en omvat vijf bereidingsruimtes en twaalf verpakkingsruimtes voor primaire en secundaire verpakking. Het uiterlijk van de productie-unit is sterk verbeterd, mede vanwege vernieuwing en vervanging van diverse wanden, deuren en vloeren. De gang van de productie-unit staat op overdruk ten opzichte van de sluizen en productieruimtes. Bij de performance borden na de omkleedsluis wordt een dagelijkse ochtendmeeting gehouden met als onderwerpen kwaliteit, planning, klachten en output. Het water voor de bereiding en schoonmaak is afkomstig uit het Purified Water systeem. Famar maakt gebruik van een tweede locatie voor secundaire verpakking, namelijk in het (zie onder 11.7). levert een ruimte en het personeel en de ruimte. Laboratoria De laboratoria zijn bezocht tijdens de inspectie. Zie onder Documentatie Tijdens de rondgang door productie is batch documentatie ingezien wat geen aanleiding gaf tot opmerkingen Productie Het Validatie Master Plan is ingezien en akkoord bevonden. Het protocol (CV.tank180.PRO ) en rapport (CV.tank180.RAP ) voor de schoonmaakvalidatie van tank 180 voor bereiding van zijn ingezien en akkoord bevonden Kwaliteitsbewaking In de laboratoria worden chemisch-fysische en microbiologische analyses uitgevoerd. Tevens worden ook de verpakkingsmaterialen ingekeurd. Aanbevolen is om bij de controle van de eerste levering van een verpakkingsmateriaal gebruik te maken van een visueel hulpmiddel, zoals een scan of overlay. Er was geen nieuwe apparatuur sinds de vorige inspectie en er is geen LIMS systeem in gebruik. Voor het HPLC systeem wordt Empower software gebruikt waarbij de data worden opgeslagen op een netwerkschijf waarvan frequent een back-up wordt gemaakt. Stabiliteitsmonsters worden bewaard in stabiliteitskasten die zijn aangesloten op een continu F129/01 Bladzijde 4 van 9

5 monitoringsysteem. Datzelfde geldt voor de opslag van retentiemonsters. Alarmen zijn lokaal waarneembaar en gaan tevens via een SMS naar de QC manager. Voor de SMS meldingen is geen back-up voorzien. In het microbiologisch laboratorium worden kiemgetallen bepaald en tevens de monsters van de omgevingsmonitoring bebroed en uitgelezen Uitbestede activiteiten De procedure voor supplier qualification schrijft een auditfrequentie voor van minimaal eens per vijf jaar voor contractfabrikanten en laboratoria, wat nogal laag is. Er wordt wel een risico-evaluatie uitgevoerd en een performance review. Als de risicoscore hoog is, moet eerder een audit gedaan worden. Voor leveranciers van verpakkingsmaterialen verplicht de procedure alleen een initiële audit. Famar maakt gebruik van een tweede locatie voor secundaire verpakking, namelijk in het fungeert feitelijk als loonfabrikant, want het levert een ruimte en het personeel. Famar heeft echter geen inzicht in de selectiemethode van personeel van De werkzaamheden worden onder toezicht van Famar verricht. Famar verzorgt ook de procedures, documentatie en training waaronder een algemene GMP training. Er is geen sprake van (tussen)opslag, want de materialen en eindproducten worden direct voor en na de werkzaamheden vervoerd van en naar Famar. De ruimte is niet bezocht tijdens de inspectie, omdat er geen activiteiten plaatsvonden en derhalve geen materialen aanwezig waren. Opgemerkt is dat het Quality Agreement met nog niet ondertekend is. De relevante procedures, instructies en protocollen zijn ingezien en akkoord bevonden. Analyses worden deels uitbesteed aan Voor beide was een recent auditrapport en Quality Agreement aanwezig. Er zijn nog niet met alle leveranciers van verpakkingsmaterialen Quality Agreements afgesloten en ook niet met alle leveranciers van API s Klachtenbehandeling en terugroepen van producten De afgelopen twee jaar heeft er geen recall plaatsgevonden. Ieder jaar wordt een mock recall uitgevoerd Zelfinspectie Het zelfinspectieprogramma 2014/2015 is ingezien. In 2014 waren acht audits gepland waarvan er één niet gedaan is, namelijk van Supply Chain en Planning. Hierbij is ten onrechte een statement opgesteld met als strekking dat deze afdeling minder GMP kritisch zou zijn Distributie en verzending Er is geen sprake van externe opslag en alle eindproducten worden ex-works afgezet. Het klantenoverzicht bevat de..klanten. Aan iedere klant is een primair QA contact en een QP toegewezen. Uit het overzicht is een nieuwe klant-product combinatie geselecteerd om de wijze van implementatie te beoordelen. Het betreft flesjes De transfer van onder andere dit product van naar Bladel is vastgelegd in CCNP Transfer. product families from to Bladel van Opgemerkt is dat dit document veel te summier is. Zo ontbreekt een aantal belangrijke onderwerpen, zoals een lijst van assessment eisen, activiteiten (waaronder voor faciliteiten, apparatuur, validatie, documentatie en registratie), deliverables, planningen, goedkeuring, referenties en approval van belanghebbenden. In het opvolgende document CCNP voor... van is wat meer documentatie voorhanden, maar ook in dat document ontbreken veel essentiële gegevens. Overigens is de procedure SOP POL-CQA-27 voor Transfer of Technology wel compleet en bevat de nodige stappen voor de aanpak van een dergelijk project Site Master File Er was geen Site Master File beschikbaar Er was een Site Master File beschikbaar, versie 18, gedateerd april Ondergetekenden beoordelen deze SMF als voldoende. F129/01 Bladzijde 5 van 9

6 12. Overige zaken: 12.1 Andere specifieke zaken Tijdens de inspectie is afgesproken dat Famar de veterinaire vergunning gaat intrekken. Tijdens de inspectie is afgesproken dat Famar de API registratie gaat corrigeren en actualiseren zodat er alleen maar API s op staan die worden geïmporteerd van buiten de EER Wettelijke bepalingen (bevindingen) Niet van toepassing Vragen naar aanleiding van de beoordeling van een aanvraag voor een handelsvergunning (marketing authorisation) Niet van toepassing Monstername door inspecteur Niet van toepassing 13. Verspreiding van het rapport: Openbaarmaking: IGZ CBG-MEB Bureau Diergeneesmiddelen Bedrijf (vergunninghouder/aanvrager) European Medicines Agency Anders: 14. Lijst van bijlage(n): Definition of Significant GMP Deficiencies 15. Lijst van tekortkomingen: GMP tekortkomingen: 15.1 Kritische Er zijn geen kritische tekortkomingen geconstateerd Belangrijke De voorgeschreven auditfrequentie voor leveranciers is in een aantal gevallen onvoldoende en de leverancierskwalificatie is nog niet afgerond voor een aantal leveranciers. Dit blijkt uit: a. De procedure voor supplier qualification schrijft een auditfrequentie voor van minimaal eens per vijf jaar voor contractfabrikanten en laboratoria, wat nogal laag is. b. Voor leveranciers van verpakkingsmaterialen verplicht de procedure alleen een initiële audit. c. Er zijn nog niet met alle leveranciers van verpakkingsmaterialen Quality Agreements afgesloten en ook niet met alle leveranciers van API s. [EU GMP hst. 7] De documentatie voor de transfer van product families en voor de transfer van is veel te summier. Zo ontbreekt een aantal belangrijke onderwerpen, zoals een lijst van assessment eisen, activiteiten (waaronder voor faciliteiten, apparatuur, validatie, documentatie en registratie), deliverables, planningen, goedkeuring, referenties en/of approval van belanghebbenden. [EU GMP 1.4, 1.8] De temperatuurgegevens van het magazijn laten veel overschrijdingen van 25 C zien gedurende de zomermaanden, waarbij aangetekend moet worden dat het zelfs de gemiddelde temperatuur van alle loggers betreft. Gemiddelde waarden van boven 30 C zijn waargenomen. Er is echter slechts één notitie in de F129/01 Bladzijde 6 van 9

7 alarmenlijst opgenomen van deze overschrijdingen, vooral omdat de procedure overschrijdingen van de gemiddelde temperatuur tot 48 uur accepteert. Er is daarbij pas sprake van alarmen als de gespecificeerde temperaturen met meer dan 5 C overschreden worden. Verder zijn tijdens zomermapping grote schommelingen te zien in het magazijn. Ook is bij de mapping de buitentemperatuur, die geldt als referentieconditie, gemeten in de zon en niet in de schaduw. [EU GMP 1.8, 3.19] 15.3 Overige Er is geen schoonmaakvalidatie uitgevoerd voor de schoonmaak van de roerstaaf die wordt gebruikt bij de monstername van vloeibare grondstoffen. [EU GMP Annex 15: 10.1] Er is geen back-up voorzien van de SMS meldingen bij alarmen van het monitoringsysteem voor de kasten voor stabiliteits- en retentiemonsters. [EU GMP 3.19] Voor het niet uitvoeren van de interne audit van Supply Chain en Planning is ten onrechte een statement opgesteld met als strekking dat deze afdeling minder GMP kritisch zou zijn. [EU GMP 9.1] Het Quality Agreement met was nog niet ondertekend. [EU GMP 7.14] Famar heeft geen inzicht in de selectiemethode van personeel van voor de betreffende werkzaamheden. [EU GMP 7.4] Andere tekortkomingen en aanbevelingen: 15.4 Wettelijke Er zijn geen wettelijke tekortkomingen geconstateerd Aanbevelingen Gebruik maken van een visueel hulpmiddel, zoals een scan of overlay, bij de controle van de eerste levering van een verpakkingsmateriaal. 16. Commentaar van de inspecteurs op de reactie van bedrijf op de tekortkomingen: Het plan van aanpak voor de belangrijke tekortkomingen dat is ontvangen op 14 januari 2016 met een aanvulling op 18 maart 2016 is als voldoende beoordeeld. Aanbevelingen voor verdere acties door bedrijf: Geen. 17. Samenvatting en conclusie: Op grond van bovenstaande concluderen de leden van het inspectieteam dat Famar Nederland BV, locatie Industrieweg 1 wat betreft de geïnspecteerde activiteiten: voldoet aan GMP (bijgesloten is het GMP certificaat). voldoet aan GMP indien het plan van aanpak met betrekking tot de tekortkomingen als F129/01 Bladzijde 7 van 9

8 voldoende is beoordeeld. niet voldoet aan GMP. <Het niet voldoen aan GMP is een overtreding van artikel 27 lid 1 van de Geneesmiddelenwet waarvoor een maatregel wordt opgelegd.> Volgende inspectie Bij de volgende inspectie zal beoordeeld worden of uw plannen daadwerkelijk geïmplementeerd zijn en of het kwaliteitssysteem wordt nageleefd. Afsluiten inspectie Met deze brief sluit ik het inspectiebezoek van 8 oktober 2015 af. Handtekening: Datum: Naam: Coördinerend/Specialistisch Senior Inspecteur Organisatie: IGZ F129/01 Bladzijde 8 van 9

9 Definition of Significant Deficiencies 1 Critical Deficiency: A deficiency which has produced, or leads to a significant risk of producing either a product which is harmful to the human or veterinary patient or a product which could result in a harmful residue in a food producing animal. 2 Major Deficiency: A non-critical deficiency: which has produced or may produce a product, which does not comply with its marketing authorisation; or which indicates a major deviation from EU Good Manufacturing Practice; or (within EU) which indicates a major deviation from the terms of the manufacturing authorisation; or which indicates a failure to carry out satisfactory procedures for release of batches or (within EU) a failure of the Qualified Person to fulfil his legal duties; or a combination of several other deficiencies, none of which on their own may be major, but which may together represent a major deficiency and should be explained and reported as such; 3. Other Deficiency: A deficiency, which cannot be classified as either critical or major, but which indicates a departure from good manufacturing practice. (A deficiency may be other either because it is judged as minor, or because there is insufficient information to classify it as a major or critical). F129/01 Bladzijde 9 van 9

Vanwege het resultaat van de inspectie was er geen sprake van het opvragen van een plan van aanpak.

Vanwege het resultaat van de inspectie was er geen sprake van het opvragen van een plan van aanpak. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Birchwood Healthcare B.V. T.a.v. De directie Strausslaan 34 3055 CV ROTTERDAM Datum 13 juli 2015 Onderwerp GMP inspectie Farmaceutische bedrijven Stadsplateau

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Leyden Delta B.V. te Nijmegen op 18 februari Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Leyden Delta B.V. te Nijmegen op 18 februari Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Leyden Delta B.V. te Nijmegen op 18 februari 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): Diverse producten 1. Geïnspecteerde site(s):

Nadere informatie

Feitelijke onjuistheden De Inspectie heeft voor de afgesproken datum een reactie van u ontvangen. Naar aanleiding hiervan bericht ik u.

Feitelijke onjuistheden De Inspectie heeft voor de afgesproken datum een reactie van u ontvangen. Naar aanleiding hiervan bericht ik u. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Medcellpharma B.V. T.a.v. Flevoweg 9 E 2318 BZ LEIDEN Datum 18 augustus 2015 Onderwerp GMP inspectie Farmaceutische bedrijven Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Genmed B.V. te Zoetermeer, op 3 maart 2015. Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Genmed B.V. te Zoetermeer, op 3 maart 2015. Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Genmed B.V. te Zoetermeer, op 3 maart 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): Genmed B.V. Röntgenlaan

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Kiwi Farm B.V. te Katwijk, op 17 mei Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Kiwi Farm B.V. te Katwijk, op 17 mei Utrecht, 2016 3 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Kiwi Farm B.V. te Katwijk, op 17 mei 2016 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): Itch Care druppels 1. Geïnspecteerde site(s): Kiwi

Nadere informatie

Daarnaast vroeg de Inspectie u om een plan van aanpak welke zij tevens heeft ontvangen.

Daarnaast vroeg de Inspectie u om een plan van aanpak welke zij tevens heeft ontvangen. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Focus Farma en Focus Care Pharmaceuticals T.a.v. Lagedijk 1-3 1541 KA KOOG AAN DE ZAAN Datum 26 maart 2015 Onderwerp GMP en GDP inspectie Farmaceutische bedrijven

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Cabot Norit Nederland B.V., onderdeel Activated Carbon Plant te Klazienaveen op 18 en 19 november 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Cabot Norit Nederland B.V., onderdeel Activated Carbon Plant te Klazienaveen op 18 en 19 november 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Cabot Norit Nederland B.V., onderdeel Activated Carbon Plant te Klazienaveen op 18 en 19 november 2015 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Teva Pharma B.V. en Teva Pharmaceuticals Europe B.V. te Haarlem, op 4 mei 2017.

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Teva Pharma B.V. en Teva Pharmaceuticals Europe B.V. te Haarlem, op 4 mei 2017. Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Teva Pharma B.V. en Teva Pharmaceuticals Europe B.V. te Haarlem, op 4 mei 2017 Utrecht, 2017 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan ProBase Pharma B.V. te Leiden, op 18 mei Utrecht, 2017

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan ProBase Pharma B.V. te Leiden, op 18 mei Utrecht, 2017 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan ProBase Pharma B.V. te Leiden, op 18 mei 2017 Utrecht, 2017 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): ProBase Pharma B.V. Einsteinweg

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Castell Pharma B.V. te Venray, op 5 februari Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Castell Pharma B.V. te Venray, op 5 februari Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Castell Pharma B.. te enray, op 5 februari 2016 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1008119 2016-1294590 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

KNMP / Laboratorium der Nederlandse Apothekers T.a.v. De directie Alexanderstraat JL S-GRAVENHAGE. Datum 30 april 2015 Onderwerp GMP inspectie

KNMP / Laboratorium der Nederlandse Apothekers T.a.v. De directie Alexanderstraat JL S-GRAVENHAGE. Datum 30 april 2015 Onderwerp GMP inspectie > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht KNMP / Laboratorium der Nederlandse Apothekers T.a.v. De directie Alexanderstraat 11 2514 JL S-GRAVENHAGE Datum 30 april 2015 Onderwerp GMP inspectie Geachte,

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan MSD B.V. en N.V. Organon te Oss op 16 april Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan MSD B.V. en N.V. Organon te Oss op 16 april Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan MSD B.V. en N.V. Organon te Oss op 16 april 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): N.V. Organon MSD Global

Nadere informatie

Feitelijke onjuistheden De Inspectie heeft voor de afgesproken datum een reactie van u ontvangen. Naar aanleiding hiervan bericht ik u.

Feitelijke onjuistheden De Inspectie heeft voor de afgesproken datum een reactie van u ontvangen. Naar aanleiding hiervan bericht ik u. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Dannalab B.V. T.a.v. de directie Wethouder Beversstraat 185 7543 BK ENSCHEDE Datum 3 februari 2015 Onderwerp GMP inspectie Geneesmiddelen En Medische Technologie

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDPinspectiebezoek aan Roche Nederland B.V. te Woerden, op 15 maart Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDPinspectiebezoek aan Roche Nederland B.V. te Woerden, op 15 maart Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDPinspectiebezoek aan Roche Nederland B.. te Woerden, op 15 maart 2016 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1008499 2016-1285870 eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eind rapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Euro Registratie Collectief B.V. te Krimpen aan de IJssel, op 4 februari 2015.

Eind rapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Euro Registratie Collectief B.V. te Krimpen aan de IJssel, op 4 februari 2015. Eind rapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Euro Registratie Collectief B.. te Krimpen aan de IJssel, op 4 februari 2015 Utrecht, 2015 Documentnummer: 1004468 2015-1182995 Eindrapport Naam van product(en)

Nadere informatie

Eindrapport van het BCLA inspectiebezoek aan het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, op 9 juni Utrecht, 2015

Eindrapport van het BCLA inspectiebezoek aan het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, op 9 juni Utrecht, 2015 Eindrapport van het BCLA inspectiebezoek aan het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, op 9 juni 2015 Utrecht, 2015 1. Geïnspecteerde site(s): Catharina Ziekenhuis Michelangelo 2 5602 ZA EINDHOVEN Documentnummer:

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan BModesto B.V. te Lelystad op 31 juli 2015. Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan BModesto B.V. te Lelystad op 31 juli 2015. Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan BModesto B.V. te Lelystad op 31 juli 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): Diverse producten 1. Geïnspecteerde site(s): BModesto

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan PharmaPack International B.V. te Breda, op 8 september Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan PharmaPack International B.V. te Breda, op 8 september Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan PharmaPack International B.. te Breda, op 8 september 2016 Utrecht, 2016 aam van product(en) en farmaceutische vorm(en): erschillende producten en toedieningsvormen

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Unit Dose Packs B.V. te Bergeijk, op 2 februari Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Unit Dose Packs B.V. te Bergeijk, op 2 februari Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Unit Dose Packs B.V. te Bergeijk, op 2 februari 2016 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): Vaste toedieningsvormen

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan B.V. Nederlandse Industrie Eiprodukten te Nunspeet op 9 december Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan B.V. Nederlandse Industrie Eiprodukten te Nunspeet op 9 december Utrecht, 2015 Eindrappt van het GMP inspectiebezoek aan B.V. Nederlandse Industrie Eiprodukten te Nunspeet op 9 december 2014 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vm(en): Microbiologisch controlelabatium

Nadere informatie

MAE Holding B.V. Amsterdamsestraatweg AB ABCOUDE. 2. GMP activiteiten: Humaan Veterinair IMP

MAE Holding B.V. Amsterdamsestraatweg AB ABCOUDE. 2. GMP activiteiten: Humaan Veterinair IMP aam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde locatie(s): MAE Holding B.. Amsterdamsestraatweg 22 1391 AB ABCOUDE 2. GMP activiteiten: Humaan eterinair IMP Fabrikant van eindproduct(en)

Nadere informatie

Naam van expert/assessor: Niet van toepassing EL

Naam van expert/assessor: Niet van toepassing EL Naam van product(en) en farmaceutische vm(en): N.v.t. 1. Geïnspecteerde site(s): Ansynth Service B.V. Jan Vermeerlaan 204 4703 LE Roosendaal 2. Activiteiten: Humaan Veterinair IMP Fabrikant van eindproduct(en)

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Batavia Biosciences te Leiden, op 9 juni Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Batavia Biosciences te Leiden, op 9 juni Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Batavia Biosciences te Leiden, op 9 juni 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): Batavia Biosciences B.V.

Nadere informatie

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur Inspectie beleid GDP Guideline Ageeth Dekker Senior Inspecteur Agenda 1. Inleiding 2. Groothandelsvergunning 3. GDP inspecties, rapportage en certificaat 4. Samenvatting 5. Vragen 2 Inleiding Nieuwe GDP

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP-API inspectiebezoek aan Euro-Chemicals B.V. te Denekamp, op 15 februari Utrecht, 2017

Eindrapport van het GDP-API inspectiebezoek aan Euro-Chemicals B.V. te Denekamp, op 15 februari Utrecht, 2017 Eindrapport van het GDP-API inspectiebezoek aan Euro-Chemicals B.. te Denekamp, op 15 februari 2017 Utrecht, 2017 1. Geïnspecteerde locatie(s): Euro-Chemicals B.. Knik 10 7591 PZ DENEKAMP 2. Activiteiten:

Nadere informatie

Plan van aanpak De reactie van de Inspectie op uw plan van aanpak vindt u in hoofdstuk 16 van het bijgevoegde eindrapport.

Plan van aanpak De reactie van de Inspectie op uw plan van aanpak vindt u in hoofdstuk 16 van het bijgevoegde eindrapport. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Svizera Europe B.. T.a.v., managing director Postbus 60300 1320 AY ALMERE Datum 8 april 2015 Onderwerp GMP en GDP inspectie Farmaceutische bedrijven Stadsplateau

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan axicorp Pharma B.V. te Den Haag, locatie Lelystad, op 18 augustus 2015.

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan axicorp Pharma B.V. te Den Haag, locatie Lelystad, op 18 augustus 2015. Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan axicorp Pharma B.. te Den Haag, locatie Lelystad, op 18 augustus 2015 Utrecht, 2015 Documentnummer: 1004697 2015-1241387 Eindrapport aam van product(en)

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Xenikos B.V. te Nijmegen op 10 december Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Xenikos B.V. te Nijmegen op 10 december Utrecht, 2015 Eindrappt van het GMP inspectiebezoek aan Xenikos B.V. te Nijmegen op 10 december 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vm(en): Met toxine geladen antilichamen tegen T-cellen 1. Geïnspecteerde

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP-API inspectiebezoek aan Alliance Healthcare Nederland B.V. te Veghel, op 28 juli Utrecht, 2017

Eindrapport van het GDP-API inspectiebezoek aan Alliance Healthcare Nederland B.V. te Veghel, op 28 juli Utrecht, 2017 Eindrapport van het GDP-API inspectiebezoek aan Alliance Healthcare Nederland B.V. te Veghel, op 28 juli 2017 Utrecht, 2017 1. Geïnspecteerde locatie(s): Alliance Healthcare Nederland B.V. Pomphoekweg

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Synergy Health Ede B.V. te Ede, op 15 oktober Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Synergy Health Ede B.V. te Ede, op 15 oktober Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Synergy Health Ede B.V. te Ede, op 15 oktober 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): Gammasterilisatie diverse producten 1. Geïnspecteerde

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP-API inspectiebezoek aan Umicore Nederland B.V. te Eijsden, op 27 oktober Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP-API inspectiebezoek aan Umicore Nederland B.V. te Eijsden, op 27 oktober Utrecht, 2015 Eindrappt van het GMP-API inspectiebezoek aan Umice Nederland B.V. te Eijsden, op 27 oktober 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): Umice Nederland

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan IntraVacc, Institute for Translational Vaccinology te Bilthoven op 20 april 2017.

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan IntraVacc, Institute for Translational Vaccinology te Bilthoven op 20 april 2017. Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan IntraVacc, Institute for Translational Vaccinology te Bilthoven op 20 april 2017 Utrecht, 2017 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan European Pharma B.V. te Groningen op 15 augustus Utrecht, 2017

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan European Pharma B.V. te Groningen op 15 augustus Utrecht, 2017 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan European Pharma B.. te Groningen op 15 augustus 2017 Utrecht, 2017 Documentnummer: 1015645 2017-2071505 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan EVEpacks B.V. te Zaandam, op 5 augustus 2015. Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan EVEpacks B.V. te Zaandam, op 5 augustus 2015. Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan EEpacks B.. te Zaandam, op 5 augustus 2015 Utrecht, 2015 Documentnummer: 1005555 2015-1237202 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Henry Schein B.V. te Almere, op 25 februari Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Henry Schein B.V. te Almere, op 25 februari Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Henry Schein B.V. te Almere, op 25 februari 2015 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): Henry Schein B.V. Veluwezoom 16 1327 AG ALMERE 2. Activiteiten:

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan SUN Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. te Hoofddorp op 1 december 2015.

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan SUN Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. te Hoofddorp op 1 december 2015. Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan SUN Pharmaceutical Industries (Europe) B.. te Hoofddorp op 1 december 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP- Inspectiebezoek aan ISA Therapeutics B.V. te Leiden, op 4 februari Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP- Inspectiebezoek aan ISA Therapeutics B.V. te Leiden, op 4 februari Utrecht, 2015 Eindrappt van het GMP- Inspectiebezoek aan ISA Therapeutics B.V. te Leiden, op 4 februari 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): ISA Therapeutics B.V.

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Centrafarm Services B.V., Centrafarm B.V. en Healthypharm B.V. te Etten-Leur, op 12 juni 2018

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Centrafarm Services B.V., Centrafarm B.V. en Healthypharm B.V. te Etten-Leur, op 12 juni 2018 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Centrafarm Services B.V., Centrafarm B.V. en Healthypharm B.V. te Etten-Leur, op 12 juni 2018 Utrecht, 2018 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Internationale Produktenhandel Hiproha B.V. T.a.v. de directie Bredendam SG RUCPHEN. Datum 6 juli 2015 Onderwerp GDP inspectie

Internationale Produktenhandel Hiproha B.V. T.a.v. de directie Bredendam SG RUCPHEN. Datum 6 juli 2015 Onderwerp GDP inspectie > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Internationale Produktenhandel Hiproha B.V. T.a.v. de directie Bredendam 4 4715 SG RUCPHEN Datum 6 juli 2015 Onderwerp GDP inspectie Farmaceutische bedrijven

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan European Medical Contract Manufacturing B.V. te Nijmegen op 12 mei 2015. Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan European Medical Contract Manufacturing B.V. te Nijmegen op 12 mei 2015. Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan European Medical Contract Manufacturing B.V. te Nijmegen op 12 mei 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Militair Geneeskundig Logistiek Centrum te Heerenveen, op 20 december 2017.

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Militair Geneeskundig Logistiek Centrum te Heerenveen, op 20 december 2017. Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Militair Geneeskundig Logistiek Centrum te Heerenveen, op 20 december 2017 Utrecht, 2018 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/API inspectiebezoek aan Cambridge Major Laboratories Europe B.V. te Weert, op 13 januari 2015.

Eindrapport van het GMP/API inspectiebezoek aan Cambridge Major Laboratories Europe B.V. te Weert, op 13 januari 2015. Eindrapport van het GMP/API inspectiebezoek aan Cambridge Major Laboratories Europe B.V. te Weert, op 13 januari 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Disphar International B.V. te Hengelo, op 13 januari 2015. Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Disphar International B.V. te Hengelo, op 13 januari 2015. Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Disphar International B.. te Hengelo, op 13 januari 2015 Utrecht, 2015 Documentnummer: 1003282 2015-1172117 eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische

Nadere informatie

Janssen-Cilag B.V. T.a.v. de directie Dr Paul Janssenweg RH TILBURG. Datum 22 december 2014 Onderwerp GMP en GDP inspectie

Janssen-Cilag B.V. T.a.v. de directie Dr Paul Janssenweg RH TILBURG. Datum 22 december 2014 Onderwerp GMP en GDP inspectie > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Janssen-Cilag B.. T.a.v. de directie Dr Paul Janssenweg 150 5026 RH TILBURG Datum 22 december 2014 Onderwerp GMP en GDP inspectie Geachte heer, mevrouw, In de

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Europort Pharmaceuticals B.V. te Rotterdam, op 18 maart Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Europort Pharmaceuticals B.V. te Rotterdam, op 18 maart Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Europort Pharmaceuticals B.. te Rotterdam, op 18 maart 2016 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1008337 2016-1333540 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP en GMP-API inspectiebezoek aan Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. te Heerenveen en Oudehaske, op 7 en 8 februari 2017

Eindrapport van het GMP en GMP-API inspectiebezoek aan Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. te Heerenveen en Oudehaske, op 7 en 8 februari 2017 Eindrapport van het GMP en GMP-API inspectiebezoek aan Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. te Heerenveen en Oudehaske, op 7 en 8 februari 2017 Utrecht, 2017 Naam van product(en) en farmaceutische

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP-API inspectiebezoek aan Remedy Bank Homeopathic Starting Materials te Akersloot op 10 november 2016 en 23 maart 2017

Eindrapport van het GMP-API inspectiebezoek aan Remedy Bank Homeopathic Starting Materials te Akersloot op 10 november 2016 en 23 maart 2017 Eindrapport van het GMP-API inspectiebezoek aan Remedy Bank Homeopathic Starting Materials te Akersloot op 10 november 2016 en 23 maart 2017 Utrecht, 2017 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Bactimm B.V. te Nijmegen, op 1 juni Utrecht, 2017

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Bactimm B.V. te Nijmegen, op 1 juni Utrecht, 2017 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Bactimm B.V. te Nijmegen, op 1 juni 2017 Utrecht, 2017 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): Bactimm B.V. Middenkampweg

Nadere informatie

In de aanbiedingsbrief bij het conceptrapport van 12 mei 2014 vroeg ik u uiterlijk 10 juni 2014 om een Plan van Aanpak.

In de aanbiedingsbrief bij het conceptrapport van 12 mei 2014 vroeg ik u uiterlijk 10 juni 2014 om een Plan van Aanpak. > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Added Pharma B.V... Smalstraat 3a 5341 TW OSS Datum 24 juni 2014 Onderwerp GDP inspectie Geachte mevrouw.. In de aanbiedingsbrief bij het conceptrapport van

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Abacus Medicine B.V. te Alkmaar, op 29 oktober Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Abacus Medicine B.V. te Alkmaar, op 29 oktober Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Abacus Medicine B.. te Alkmaar, op 29 oktober 2015 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1007165 2016-1300331 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische

Nadere informatie

Top Pharma B.V T.a.v. Columbusweg 8b 5928 LC Venlo. Datum 17 augustus 2015 Onderwerp GDP inspectie. Geachte,

Top Pharma B.V T.a.v. Columbusweg 8b 5928 LC Venlo. Datum 17 augustus 2015 Onderwerp GDP inspectie. Geachte, > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Top Pharma B.V T.a.v. Columbusweg 8b 5928 LC Venlo Datum 17 augustus 2015 Onderwerp GDP inspectie Geachte, In reactie op het eindrapport van de GDP inspectie

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Militair Geneeskundig Logistiek Centrum te Heerenveen, op 25 maart 2015.

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Militair Geneeskundig Logistiek Centrum te Heerenveen, op 25 maart 2015. Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Militair Geneeskundig Logistiek Centrum te Heerenveen, op 25 maart 2015 Utrecht, 2015 Documentnummer: 1004469 2015-1211688 eindrapport Naam van product(en)

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek PharmaCell Cell Manufacturing Facility B.V. te Geleen op 4 december Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek PharmaCell Cell Manufacturing Facility B.V. te Geleen op 4 december Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek PharmaCell Cell Manufacturing Facility B.V. te Geleen op 4 december 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s):

Nadere informatie

Utrecht, september 2016

Utrecht, september 2016 Eindrapport van het inspectiebezoek in het kader van Geneesmiddelen zonder Handelsvergunning aan ziekenhuisapotheek Nij Smellinghe te Drachten, op 25 mei 2016 Utrecht, september 2016 Documentnummer: 1008874

Nadere informatie

Eind rapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Amgen Europe B.V. te Breda, op 26 mei Utrecht, 2015

Eind rapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Amgen Europe B.V. te Breda, op 26 mei Utrecht, 2015 Eind rapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Amgen Europe B.. te Breda, op 26 mei 2015 Utrecht, 2015 Documentnummer: 1004891 2015-1195001 eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Rubigen B.V. te s-hertogenbosch op 2 februari Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Rubigen B.V. te s-hertogenbosch op 2 februari Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Rubigen B.V. te s-hertogenbosch op 2 februari 2016 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): Radionucliden generator voor Rb-82 1. Geïnspecteerde

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Herkel B.V. te Zeewolde, op 30 september Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Herkel B.V. te Zeewolde, op 30 september Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Herkel B.V. te Zeewolde, op 30 september 2015 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): Diverse producten 1. Geïnspecteerde site(s): Herkel

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Delphi Pharmaceuticals B.V. te Berkel en Rodenrijs, op 20 oktober 2015.

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Delphi Pharmaceuticals B.V. te Berkel en Rodenrijs, op 20 oktober 2015. Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Delphi Pharmaceuticals B.. te Berkel en Rodenrijs, op 20 oktober 2015 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): Diverse geneesmiddelen

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan New Neopharm B.V. te Groningen, op 8 november Utrecht, 2017

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan New Neopharm B.V. te Groningen, op 8 november Utrecht, 2017 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan New Neopharm B.. te Groningen, op 8 november 2016 Utrecht, 2017 Documentnummer: 1010558 2017-1381846 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Sanofi-Aventis Nederland B.V. te Gouda, op 10 november Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Sanofi-Aventis Nederland B.V. te Gouda, op 10 november Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Sanofi-Aventis Nederland B.. te Gouda, op 10 november 2015 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1004467 2016-1255805 eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Mosadex C.V. te Leiden, op 5 januari Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Mosadex C.V. te Leiden, op 5 januari Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Mosadex C.V. te Leiden, op 5 januari 2016 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): Mosadex C.V. Nieuwenhuizenweg 17 2314 XP Leiden Documentnummer: V 1008044

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Ursapharm Benelux B.V. te Helmond, op 8 maart Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Ursapharm Benelux B.V. te Helmond, op 8 maart Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Ursapharm Benelux B.V. te Helmond, op 8 maart 2016 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): Ursapharm Benelux B.V. Steenovenweg 5 5708 HN HELMOND 2. Activiteiten:

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP en GDP inspectiebezoek aan AUV Groothandel B.V. te Cuijk, op 20 december Utrecht, 2017

Eindrapport van het GMP en GDP inspectiebezoek aan AUV Groothandel B.V. te Cuijk, op 20 december Utrecht, 2017 Eindrapport van het GMP en GDP inspectiebezoek aan AU Groothandel B.. te Cuijk, op 20 december 2016 Utrecht, 2017 Documentnummer: 1012638 2017-1387718 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Brocacef B.V. te Maarssen, op 7 december Utrecht, 2017

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Brocacef B.V. te Maarssen, op 7 december Utrecht, 2017 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Brocacef B.. te Maarssen, op 7 december 2016 Utrecht, 2017 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde locatie(s): Brocacef B.. Sportparkweg

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Lysozyme Manufacturing Company B.V. te Nunspeet, op 9 december Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Lysozyme Manufacturing Company B.V. te Nunspeet, op 9 december Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Lysozyme Manufacturing Company B.V. te Nunspeet, op 9 december 2014 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): API Lysozyme, poeder 1. Geïnspecteerde

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Kuehne + Nagel Logistics B.V. te Schiphol, op 19 november Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Kuehne + Nagel Logistics B.V. te Schiphol, op 19 november Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Kuehne + Nagel Logistics B.V. te Schiphol, op 19 november 2014 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): Kuehne + Nagel Logistics B.V. Anchoragelaan 40 1118

Nadere informatie

Diverse producten. NL Pharma B.V. Patroonsweg 20 A-B 3892 DB ZEEWOLDE. 2. GMP activiteiten: Humaan Veterinair IMP

Diverse producten. NL Pharma B.V. Patroonsweg 20 A-B 3892 DB ZEEWOLDE. 2. GMP activiteiten: Humaan Veterinair IMP Documentnummer: 1001876 2014-1131456 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde locatie(s): Diverse producten NL Pharma B.. Patroonsweg 20 A-B 3892 DB ZEEWOLDE 2. GMP

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Synergy Health Utrecht B.V. (microbiologisch laboratorium) te Ede, op 12 april 2016.

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Synergy Health Utrecht B.V. (microbiologisch laboratorium) te Ede, op 12 april 2016. Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Synergy Health Utrecht B.V. (microbiologisch laboratorium) te Ede, op 12 april 2016 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): n.v.t. 1.

Nadere informatie

In de aanbiedingsbrief bij het conceptrapport van 8 juli 2014 vroeg ik u uiterlijk 5 augustus 2014 om een Plan van Aanpak.

In de aanbiedingsbrief bij het conceptrapport van 8 juli 2014 vroeg ik u uiterlijk 5 augustus 2014 om een Plan van Aanpak. > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Global Pharma Logistics B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM Datum 27 oktober 2014 Onderwerp GDP inspectie Geneesmiddelen En Medische Technologie Wilh. van Pruisenweg

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan PharmaCell B.V. te Maastricht op 3 december Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan PharmaCell B.V. te Maastricht op 3 december Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan PharmaCell B.V. te Maastricht op 3 december 2015 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): PharmaCell B.V. Oxfordlaan

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan MSK Achil B.V. te Zaltbommel, op 7 juli Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan MSK Achil B.V. te Zaltbommel, op 7 juli Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan MSK Achil B.V. te Zaltbommel, op 7 juli 2015 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): MSK-Achil B.V. Ambacht 2 5301 KW ZALTBOMMEL Documentnummer: V1005327

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Synergy Health Utrecht B.V. te Utrecht op 15 juli Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Synergy Health Utrecht B.V. te Utrecht op 15 juli Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Synergy Health Utrecht B.V. te Utrecht op 15 juli 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): N.v.t. 1. Geïnspecteerde site(s): Synergy

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan BModesto B.V. te Lelystad, op 3 februari Utrecht, 2015

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan BModesto B.V. te Lelystad, op 3 februari Utrecht, 2015 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan BModesto B.V. te Lelystad, op 3 februari 2015 Utrecht, 2015 1. Geïnspecteerde locatie(s): BModesto B.V. Artemisweg 105 8239 DD Lelystad Documentnummer: V1004448

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan A&N B.V. te Utrecht, op 24 mei Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan A&N B.V. te Utrecht, op 24 mei Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan A&N B.V. te Utrecht, op 24 mei 2016 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): A&N B.V. Proostwetering 20J 3543 AE Utrecht 2. Activiteiten: Aanschaffen (inkoop,

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Baxalta Netherlands B.V. te Utrecht, op 14 maart Utrecht, 2017

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Baxalta Netherlands B.V. te Utrecht, op 14 maart Utrecht, 2017 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Baxalta Netherlands B.V. te Utrecht, op 14 maart 2017 Utrecht, 2017 1. Geïnspecteerde locatie(s): Baxalta Netherlands B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT Documentnummer:

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Tjoapack Netherlands B.V. te Etten-Leur, op 1 september Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Tjoapack Netherlands B.V. te Etten-Leur, op 1 september Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Tjoapack Netherlands B.. te Etten-Leur, op 1 september 2015 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1005553 2016-1246740 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Orly Pharma B.V. te Venlo, op 7 maart Utrecht, 2017

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Orly Pharma B.V. te Venlo, op 7 maart Utrecht, 2017 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Orly Pharma B.V. te Venlo, op 7 maart 2017 Utrecht, 2017 1. Geïnspecteerde locatie(s): Orly Pharma B.V. Hudsonweg 3 5928 LW VENLO Documentnummer: V1014605 2017-140236

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Impatients N.V. te Amsterdam, op 27 oktober Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Impatients N.V. te Amsterdam, op 27 oktober Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Impatients N.. te Amsterdam, op 27 oktober 2015 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1004803 2016-1248397 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Tramedico B.V. en Tramedico Logistic Services B.V. te Weesp op 28 augustus 2015.

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Tramedico B.V. en Tramedico Logistic Services B.V. te Weesp op 28 augustus 2015. Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Tramedico B.. en Tramedico Logistic Services B.. te Weesp op 28 augustus 2015 Utrecht, 2015 Documentnummer: 1006124 2015-1241362 Eindrapport Naam van product(en)

Nadere informatie

Daarnaast was er vanwege het resultaat van de inspectie geen sprake van het opvragen van een plan van aanpak.

Daarnaast was er vanwege het resultaat van de inspectie geen sprake van het opvragen van een plan van aanpak. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Medtronic B.V. T.a.v. de directie Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ HEERLEN Farmaceutische bedrijven Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Medeco B.V. en Mediq Nederland B.V. h.o.d.n. Mediq Medeco te Oud-Beijerland, op 7 december 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Medeco B.V. en Mediq Nederland B.V. h.o.d.n. Mediq Medeco te Oud-Beijerland, op 7 december 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Medeco B.V. en Mediq Nederland B.V. h.o.d.n. Mediq Medeco te Oud-Beijerland, op 7 december 2016 Utrecht, 2017 1. Geïnspecteerde locatie(s): Medeco B.V. Alexander

Nadere informatie

Daarnaast vroeg de Inspectie u om een plan van aanpak welke zij tevens heeft ontvangen.

Daarnaast vroeg de Inspectie u om een plan van aanpak welke zij tevens heeft ontvangen. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht EU-Pharma T.a.v. de directie De Steiger 41 1351 AC ALMERE Datum 20 juli 2015 Onderwerp GMP en GDP inspectie Farmaceutische bedrijven Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Radboud Translational Medicine B.V. te Nijmegen, op 21 juni Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Radboud Translational Medicine B.V. te Nijmegen, op 21 juni Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Radboud Translational Medicine B.V. te Nijmegen, op 21 juni 2016 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): Radboud

Nadere informatie

Plan van aanpak De reactie van de Inspectie op uw plan van aanpak vindt u in hoofdstuk 16 van het bijgevoegde eindrapport.

Plan van aanpak De reactie van de Inspectie op uw plan van aanpak vindt u in hoofdstuk 16 van het bijgevoegde eindrapport. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Teva Nederland B.. t.a.v. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM Datum 7 april 2015 Onderwerp GMP en GDP inspectie Geachte, In de aanbiedingsbrief bij het definitief rapport

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Ciso Transport B.V. te Nijmegen, op 15 januari Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Ciso Transport B.V. te Nijmegen, op 15 januari Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Ciso Transport B.V. te Nijmegen, op 15 januari 2016 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): Ciso Transport B.V. St. Teunismolenweg 50B 6543 AG Nijmegen Middenkampweg

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Grapharma B.V. te Beek en Donk, op 17 november Utrecht, 2015

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Grapharma B.V. te Beek en Donk, op 17 november Utrecht, 2015 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Grapharma B.V. te Beek en Donk, op 17 november 2015 Utrecht, 2015 1. Geïnspecteerde locatie(s): Grapharma B.V. Beekerheide 22c Beek en Donk Documentnummer: V1006909

Nadere informatie

Schriftelijke reactie De reactie van de Inspectie op uw schriftelijke reactie vindt u in hoofdstuk 16 van het bijgevoegde eindrapport.

Schriftelijke reactie De reactie van de Inspectie op uw schriftelijke reactie vindt u in hoofdstuk 16 van het bijgevoegde eindrapport. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Boehringer Ingelheim B.. T.a.v. Comeniusstraat 6 1817 MS ALKMAAR Datum 4 mei 2015 Onderwerp GMP en GDP inspectie Farmaceutische bedrijven Stadsplateau 1 3521

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan DHL Supply Chain B.V. te Nijmegen op 21 april Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan DHL Supply Chain B.V. te Nijmegen op 21 april Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan DHL Supply Chain B.. te Nijmegen op 21 april 2015 Utrecht, 2015 Documentnummer: 1004495 2015-1241437 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eindrapport van het inspectiebezoek in het kader van Geneesmiddelen zonder Handelsvergunning aan Medsen OOG-Apotheek te Rotterdam, op 23 maart 2017

Eindrapport van het inspectiebezoek in het kader van Geneesmiddelen zonder Handelsvergunning aan Medsen OOG-Apotheek te Rotterdam, op 23 maart 2017 Eindrapport van het inspectiebezoek in het kader van Geneesmiddelen zonder Handelsvergunning aan Medsen OOG-Apotheek te Rotterdam, op 23 maart 2017 Utrecht, april 2017 1. Geïnspecteerde site(s): Medsen

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Takeda Nederland B.V. te Hoofddorp op 8 januari Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Takeda Nederland B.V. te Hoofddorp op 8 januari Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Takeda Nederland B.. te Hoofddorp op 8 januari 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde locatie(s): In het kader

Nadere informatie

Feitelijke onjuistheden De Inspectie heeft voor de afgesproken datum een reactie van u ontvangen. Naar aanleiding hiervan bericht ik u.

Feitelijke onjuistheden De Inspectie heeft voor de afgesproken datum een reactie van u ontvangen. Naar aanleiding hiervan bericht ik u. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Meander Medisch Centrum T.a.v., lid Raad van Bestuur Postbus 1502 3800 BM AMERSFOORT Datum 13 juli 2015 Onderwerp GMP en GMP-Z inspectie Geachte, In de aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Tulipa Logistic C.V. te Belfeld, op 5 april Utrecht, 2017

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Tulipa Logistic C.V. te Belfeld, op 5 april Utrecht, 2017 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Tulipa Logistic C.V. te Belfeld, op 5 april 2016 Utrecht, 2017 1. Geïnspecteerde locatie(s): Tulipa Logistic C.V. Craenakker 9 5951 CC BELFELD Documentnummer:

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan AbbVie Logistics B.V. te Zwolle, op 8 januari 2016. Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan AbbVie Logistics B.V. te Zwolle, op 8 januari 2016. Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Abbie Logistics B.. te Zwolle, op 8 januari 2016 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1008041 2016-1293285 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan SOL Nederland B.V. te Tilburg, op 11 februari Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan SOL Nederland B.V. te Tilburg, op 11 februari Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan SOL Nederland B.. te Tilburg, op 11 februari 2016 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1008273 2016-1272281 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Air Liquide B.V. te Eindhoven, op 10 februari Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Air Liquide B.V. te Eindhoven, op 10 februari Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Air Liquide B.. te Eindhoven, op 10 februari 2016 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1008271 2016-1273621 eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan ADV Groothandel B.V. te Den Haag, op 26 april Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan ADV Groothandel B.V. te Den Haag, op 26 april Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan ADV Groothandel B.V. te Den Haag, op 26 april 2016 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): ADV Groothandel B.V. Boomsluiterskade 299 2511 VJ Den Haag Documentnummer:

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Vemaro B.V. te Venlo, op 8 december Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Vemaro B.V. te Venlo, op 8 december Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Vemaro B.V. te Venlo, op 8 december 2015 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): Vemaro B.V. Willem Barentszweg 22 5928 LM Venlo Documentnummer: V1007604

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Cabot Norit Nederland B.V., onderdeel Pharmaceuticals te Klazienaveen op 18 en 19 november 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Cabot Norit Nederland B.V., onderdeel Pharmaceuticals te Klazienaveen op 18 en 19 november 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Cabot Norit Nederland B.V., onderdeel Pharmaceuticals te Klazienaveen op 18 en 19 november 2015 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Votksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Votksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Votksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Pharmaline B.V. T.a.v., gevestigd apotheker Münsterstraat 4 7575 ED OLDENZAAL

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V. te Duiven, op 12 en 13 februari 2015.

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V. te Duiven, op 12 en 13 februari 2015. Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V. te Duiven, op 12 en 13 februari 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): Tabletten

Nadere informatie