Feitelijke onjuistheden De Inspectie heeft voor de afgesproken datum een reactie van u ontvangen. Naar aanleiding hiervan bericht ik u.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feitelijke onjuistheden De Inspectie heeft voor de afgesproken datum een reactie van u ontvangen. Naar aanleiding hiervan bericht ik u."

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus GR Utrecht Medcellpharma B.V. T.a.v. Flevoweg 9 E 2318 BZ LEIDEN Datum 18 augustus 2015 Onderwerp GMP inspectie Farmaceutische bedrijven Stadsplateau AZ Utrecht Postbus GR Utrecht T F Inlichtingen bij Geachte, In de aanbiedingsbrief bij het conceptrapport vroeg ik u uiterlijk 24 augustus 2015 om een reactie als u in paragraaf 1 t/m 14 van het rapport feitelijke onjuistheden aantrof. Daarnaast was er vanwege het resultaat van de inspectie geen sprake van het opvragen van een plan van aanpak. Ons kenmerk V Uw kenmerk Uw brief Feitelijke onjuistheden De Inspectie heeft voor de afgesproken datum een reactie van u ontvangen. Naar aanleiding hiervan bericht ik u. Aangezien door u geen feitelijke onjuistheden in het conceptrapport zijn vastgesteld, stelt de Inspectie dit rapport nu definitief vast. Eindrapport Omdat er geen wijzigingen als gevolg van feitelijke onjuistheden waren en paragraaf 16 in het rapport geen nadere invulling behoeft, vindt u bijgevoegd het eindrapport 1. Het GMP certificaat heeft u reeds eerder ontvangen. Volgende inspectie Tijdens een volgend inspectiebezoek zal de effectiviteit van het kwaliteitssysteem beoordeeld worden en zal tevens gekeken worden of de tekortkomingen voldoende zijn gecorrigeerd en geïmplementeerd. 1 Eindrapport: rapport waarin feitelijke onjuistheden zijn gecorrigeerd en waarin de reactie van de Inspectie op uw plan van aanpak, mits dit is gevraagd, is opgenomen. F143/01 Pagina 1 van 2

2 Afsluiten inspectie Met deze brief sluit de Inspectie het inspectiebezoek van 13 mei 2015 af. In de aanbiedingsbrief bij het conceptrapport is vermeld dat de Inspectie naast het eindrapport ook de afsluitingsbrief van dit inspectiebezoek op haar site zal zetten. Op die manier zal alle informatie over deze inspectielocatie in het kader van dit inspectietraject via internet beschikbaar zijn. Ons kenmerk V Datum 18 augustus 2015 Hoogachtend, Coördinerend/Specialistisch Senior Inspecteur F143/01 Pagina 2 van 2

3 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Medcellpharma B.V. te Leiden op 13 mei 2015 Utrecht, 2015

4 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): diversen 1. Geïnspecteerde site(s): Medcellpharma B.V. Flevoweg 9 E 2318 BZ LEIDEN 2. Activiteiten: Humaan Veterinair IMP 3. Datum van inspectie: 13 mei 2015 Fabrikant van eindproduct(en) Steriel Niet-steriel Biologisch Sterilisatie van excipient, actieve substantie of geneesmiddel Primair verpakken Secundair verpakken Controlelaboratorium Importeren Vrijgifte Opslag en distributie Produceren van actieve stof Anders: 4. Inspecteur(s): Expert(s): Naam van expert/assessor: Niet van toepassing Naam van de Competent Authority(ies): Niet van toepassing 5. Nummer vergunning(en) Farmatec aanvraagnummer 6139 F Farmatec-BMC/JZ- Registratie API Importeur EMA referentienummer 6. Datum vorige inspectie: 2 mei 2014 met een vervolginspectie op 20 mei 2014 Naam van inspecteur(s) vorige inspectie: 7. Introductie: Medcellpharma B.V. (hierna te noemen: Medcell) is registratiehouder van 33 in Nederland geregistreerde generieke geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen worden gemaakt bij bedrijven in de EU en worden daar op aangeven van Medcell geproduceerd. Voor een klein deel van de registraties (thans 5) is Medcell batch release site. Medcell is bezig ook voor andere registraties batch release site te worden. De geneesmiddelen worden nu niet op de Nederlandse markt afgezet, maar op markten buiten de EU. Naast fabrikant is Medcell ook geregistreerd als bemiddelaar. Op die basis kunnen geneesmiddelen direct van de producent in de EU naar de afnemer gestuurd worden. De rol van Medcell is die van bemiddelaar en registratiehouder. De activiteiten als bemiddelaar zijn niet apart geïnspecteerd tijdens onderhavige inspectie. Het kwaliteitssysteem dat in gebruik is voor de fabrikantenvergunning voldoet aan de vereisen voor een bemiddelaar, zoals vastgelegd in het EU GDP-richtsnoer (hoofdstuk 10). Veranderingen sinds de vorige inspectie: Onder de fabrikantenvergunning zijn thans daadwerkelijk in beperkte mate activiteiten uitgevoerd. batches zijn vrijgegeven. Internationale samenwerking: F129/01 Bladzijde 2 van 8

5 De Competent Authority van het land waar de inspectie plaatsvond was/was niet geïnformeerd en nam/nam niet deel aan de inspectie. Niet van toepassing 8. Doel en reden van de inspectie: GMP GDP GcLP Melding Routine Op verzoek van: Productspecifiek: Toetsingskader: Geneesmiddelenwet, Regeling Geneesmiddelenwet. Wet Dieren, Besluit diergeneesmiddelen, Regeling diergeneesmiddelen. EU Guidelines to Good Manufacturing Practice for medicinal products for human and veterinary use (EUDRALEX Volume 4). EU Guidelines on Good Distribution Practice of medicinal products for human use Anders: 9. Geïnspecteerde activiteiten en belangrijkste stappen van de inspectie: Kwaliteitssysteem, batch vrijgifte, uitbestede activiteiten. Niet geïnspecteerde activiteiten: Als gevolg van het beperkt aantal uitgevoerde activiteiten kon de uitvoering van kwaliteitssystemen, zoals deviaties, wijzigingen, klachten, zelfinspectie, PQR en management review niet geïnspecteerd worden. Daarnaast is het onderdeel personeel niet geïnspecteerd. 10. Bij inspectie aanwezige medewerkers: director consultant, QP 11. Observaties en bevindingen van de inspecteur(s), en tekortkomingen: 11.0 Follow-up tekortkomingen vorige inspectie. Na het inspectiebezoek van 20 mei 2014 zijn alleen overige tekortkomingen geconstateerd. Deze tekortkomingen zijn niet herhaald. In het betreffende onderdeel in hoofdstuk 15 van dit rapport zijn de tekortkomingen weergegeven die onvoldoende zijn gecorrigeerd Farmaceutisch Kwaliteitssysteem Na toekenning van de fabrikantenvergunning is het aantal activiteiten, uitgevoerd op basis van de fabrikantenvergunning, beperkt gebleven. Deviaties en CAPAs zijn niet voorgekomen. De jaarevaluatie over 2014 heeft niet plaatsgevonden, omdat in 2014 geen activiteiten onder de fabrikantenvergunning zijn uitgevoerd. Over 2015 zal een jaarevaluatie opgesteld worden (in 2016). Voor de wijziging die verband houdt met de geplande ingebruikname van een opslaglocatie in is nog geen change opgesteld. De SOP PQR () is naar aanleiding van de vorige inspectie aangepast. Het aandachtspunt post marketing commitments is nu opgenomen in de tekst van de SOP, maar ontbreekt nog in het template. PQRs zijn ook nog niet gemaakt, omdat het aantal batches of de tijdspanne benodigd voor een PQR (zoals beschreven in de procedure) nog niet is bereikt Personeel Dit is geen onderdeel geweest van de inspectie. Er is geen nieuw personeel betrokken bij de activiteiten Gebouwen en apparatuur F129/01 Bladzijde 3 van 8

6 Dit is niet van toepassing Documentatie In het organogram dat opgenomen is in zowel de SMF als de SOP Organisatie/vervanging () wordt de IGZ vermeld als onderdeel van de organisatie waaraan gerapporteerd moet worden. De IGZ is toezichthouder en maakt nooit deel uit van een organisatie Productie De vrijgiftedocumentatie van de.. batches die tot nu toe door de QP van Medcell zijn vrijgegeven is ingezien. Getoond is dat de benodigde informatie (inclusief batch records) digitaal ontvangen zijn. Review door de Medcell QP heeft plaatsgevonden conform de checklist. Monsters zijn bekeken door de QP en worden (zodra mogelijk) opgeslagen op de nieuw in te richten locatie in Lelystad. De SOP Specificaties () is naar aanleiding van de vorige inspectie aangepast. Opgenomen is nu dat eindproducten aan de vereisten van het registratiedossier moeten voldoen. De SOP Vrijgifte () is ook aangepast naar aanleiding van de vorige inspectie. Ook de checklist is aangepast. De eerste drie batch records moeten nu bij ieder product beoordeeld worden, daarna periodiek. Batch record review kan ook tijdens een audit uitgevoerd worden Kwaliteitsbewaking 11.7 Uitbestede activiteiten De SOP Leveranciersbeoordeling () is naar aanleiding van de vorige inspectie aangepast. Ook transporteurs vallen nu onder de reikwijdte van de procedure. Het QA contract met de belangrijkste loonproducent is sinds de voorgaande inspectie 2x aangepast. Een overzicht van de wijzigingen maakt deel uit van de documentatie. Het contract is ingezien, hierover zijn geen opmerkingen. Deze loonproducent is in 2014 geaudit door de QP van Medcell. Het rapport is ingezien, evenals de opvolging. De tweede producent is nog niet geaudit, omdat hier de batch release site nog niet omgezet is naar Medcell (de producent draagt nog de volledige verantwoordelijkheid). Medcell maakt gebruik van 1 transportbedrijf, gevestigd in. Dit bedrijf is in januari 2015 geaudit door de directeur en de QP van Medcell. Het is een klein bedrijf dat gebruik maakt van vrachtwagens van een bedrijf in. Het bedrijf in heeft hiertoe een contract met de vervoerder in. De inhoud van dit contract is onbekend. Medcell heeft verzuimd te controleren of dit contract de vereisten met betrekking tot goede distributiepraktijken bevat. Hierbij valt o.a. te denken aan: niet uitbesteden aan derden, juiste bewaarcondities, geen groupage. Overigens is door Medcell wel aangegeven dat de vrachtwagens verzegeld worden. Tussen het transportbedrijf in en de groothandel in (waar Medcell de producten aan levert) is een technical agreement aanwezig. Medcell is hierbij supervisor, echter geen partij. Op dit moment vindt vervoer van de loonproducent naar de afnemer plaats onder verantwoordelijkheid van de loonproducent, deze maakt echter gebruik van de door Medcell aangegeven vervoerder. Voordat het vervoer volledig onder verantwoordelijkheid van Medcell gaat plaatsvinden, moet het contract met het transportbedrijf in aangepast zijn. Het technical agreement tussen het transportbedrijf in en de groothandel in bevat de benodigde vereisten met betrekking tot GDP, zoals bijvoorbeeld dat het transport geen risico voor het product mag opleveren, vervoer altijd beneden 25 C moet plaatsvinden en geen groupage mag plaatsvinden, ook niet als de vrachtwagen niet volledig gevuld is. In het contract ontbreekt echter dat het bedrijf in een ander bedrijf inhuurt voor het feitelijke transport. Tevens ontbreekt dat uitbesteding van activiteiten niet mogelijk is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Geneesmiddelen kunnen enkele dagen bij het transportbedrijf in staan, voordat de reis naar de afnemer begint. In het contract is geen maximale verblijftijd of opslagconditie in vastgelegd. Beveiliging van de producten tegen bijvoorbeeld diefstal is niet geregeld. Het bedrijf in beschikt niet over een groothandelsvergunning, dus de verblijftijd moet beperkt blijven tot maximaal 72 uur Klachtenbehandeling en terugroepen van producten De SOP Retouren () is naar aanleiding van de vorige inspectie aangepast, retourvoorwaarden zijn F129/01 Bladzijde 4 van 8

7 opgenomen. Ook de SOP Recall () is aangepast, de contactgegevens van de IGZ zijn nu correct. Er zijn nog geen klachten, retouren of recall geweest Zelfinspectie Een zelfinspectie is nog niet uitgevoerd, omdat er in 2014 nog geen activiteiten onder de F-vergunning uitgevoerd zijn. Voor 2015 staat een zelfinspectie op de planning, in combinatie met de nieuwe opslaglocatie in Distributie en verzending Er is een SOP (Her)kwalificatie afnemers (). De procedure is summier, maar bevat de hoogst noodzakelijke elementen. Gezien de geringe omvang van de organisatie is dit acceptabel Site Master File Er was geen Site Master File beschikbaar Er was een Site Master File beschikbaar, gedateerd April Ondergetekende beoordeelt deze SMF als voldoende, met de observatie zoals beschreven in Overige zaken: 12.1 Andere specifieke zaken 12.2 Wettelijke bepalingen (bevindingen) 12.3 Vragen naar aanleiding van de beoordeling van een aanvraag voor een handelsvergunning (marketing authorisation) 12.4 Monstername door inspecteur Niet van toepassing 13. Verspreiding van het rapport: Openbaarmaking: IGZ CBG-MEB Bureau Diergeneesmiddelen Bedrijf (vergunninghouder/aanvrager) European Medicines Agency Anders: 14. Lijst van bijlage(n): Definition of Significant GMP Deficiencies 15. Lijst van tekortkomingen: GMP tekortkomingen: 15.1 Kritische Er zijn geen kritische tekortkomingen geconstateerd. F129/01 Bladzijde 5 van 8

8 15.2 Belangrijke Er zijn geen belangrijke tekortkomingen geconstateerd Overige In de SOP PQR is het aandachtspunt post marketing commitments in de tekst van de SOP opgenomen, maar ontbreekt nog in het template. (EU GMP 1.10) In het organogram dat opgenomen is in zowel de SMF als de SOP Organisatie/vervanging () wordt de IGZ vermeld als onderdeel van de organisatie waaraan gerapporteerd moet worden. De IGZ is toezichthouder en maakt nooit deel uit van een organisatie. (EU GMP 2.2 en 4.5) De afspraken met betrekking tot het uitbestede vervoer zijn onvoldoende op de volgende punten: - Het bedrijf in heeft een contract met de vervoerder in. De inhoud van dit contract is onbekend waarmee onbekend is of dit contract de vereisten met betrekking tot goede distributiepraktijken bevat. - In dit contract ontbreekt dat het bedrijf in een ander bedrijf inhuurt voor het feitelijke transport. Tevens ontbreekt dat uitbesteding van activiteiten niet mogelijk is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. - In het contract is geen maximale verblijftijd (72 uur) in vastgelegd. (EU GDP en 9.2) Andere tekortkomingen en aanbevelingen: 15.4 Wettelijke Er zijn geen wettelijke tekortkomingen geconstateerd Aanbevelingen Voordat het vervoer volledig onder verantwoordelijkheid van Medcell gaat plaatsvinden, moet het contract met het transportbedrijf in aangepast zijn. 16. Commentaar van de inspecteurs op de reactie van bedrijf op de tekortkomingen: Aanbevelingen voor verdere acties door bedrijf: 17. Samenvatting en conclusie: Op grond van bovenstaande concludeert ondergetekende dat Medcellpharma B.V., locatie Flevoweg 9 E te Leiden, wat betreft de geïnspecteerde activiteiten: voldoet aan GMP. voldoet aan GMP indien het plan van aanpak met betrekking tot de tekortkomingen als voldoende is beoordeeld. F129/01 Bladzijde 6 van 8

9 niet voldoet aan GMP. Handtekening: Datum: Naam: Mevr. drs. M.M. van der Meulen Coördinerend/Specialistisch Senior Inspecteur Organisatie: IGZ F129/01 Bladzijde 7 van 8

10 Definition of Significant Deficiencies 1 Critical Deficiency: A deficiency which has produced, or leads to a significant risk of producing either a product which is harmful to the human or veterinary patient or a product which could result in a harmful residue in a food producing animal. 2 Major Deficiency: A non-critical deficiency: which has produced or may produce a product, which does not comply with its marketing authorisation; or which indicates a major deviation from EU Good Manufacturing Practice; or (within EU) which indicates a major deviation from the terms of the manufacturing authorisation; or which indicates a failure to carry out satisfactory procedures for release of batches or (within EU) a failure of the Qualified Person to fulfil his legal duties; or a combination of several other deficiencies, none of which on their own may be major, but which may together represent a major deficiency and should be explained and reported as such; 3. Other Deficiency: A deficiency, which cannot be classified as either critical or major, but which indicates a departure from good manufacturing practice. (A deficiency may be other either because it is judged as minor, or because there is insufficient information to classify it as a major or critical). F129/01 Bladzijde 8 van 8

Vanwege het resultaat van de inspectie was er geen sprake van het opvragen van een plan van aanpak.

Vanwege het resultaat van de inspectie was er geen sprake van het opvragen van een plan van aanpak. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Birchwood Healthcare B.V. T.a.v. De directie Strausslaan 34 3055 CV ROTTERDAM Datum 13 juli 2015 Onderwerp GMP inspectie Farmaceutische bedrijven Stadsplateau

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Leyden Delta B.V. te Nijmegen op 18 februari Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Leyden Delta B.V. te Nijmegen op 18 februari Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Leyden Delta B.V. te Nijmegen op 18 februari 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): Diverse producten 1. Geïnspecteerde site(s):

Nadere informatie

Daarnaast vroeg de Inspectie u om een plan van aanpak welke zij tevens heeft ontvangen.

Daarnaast vroeg de Inspectie u om een plan van aanpak welke zij tevens heeft ontvangen. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Focus Farma en Focus Care Pharmaceuticals T.a.v. Lagedijk 1-3 1541 KA KOOG AAN DE ZAAN Datum 26 maart 2015 Onderwerp GMP en GDP inspectie Farmaceutische bedrijven

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Genmed B.V. te Zoetermeer, op 3 maart 2015. Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Genmed B.V. te Zoetermeer, op 3 maart 2015. Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Genmed B.V. te Zoetermeer, op 3 maart 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): Genmed B.V. Röntgenlaan

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Kiwi Farm B.V. te Katwijk, op 17 mei Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Kiwi Farm B.V. te Katwijk, op 17 mei Utrecht, 2016 3 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Kiwi Farm B.V. te Katwijk, op 17 mei 2016 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): Itch Care druppels 1. Geïnspecteerde site(s): Kiwi

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Castell Pharma B.V. te Venray, op 5 februari Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Castell Pharma B.V. te Venray, op 5 februari Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Castell Pharma B.. te enray, op 5 februari 2016 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1008119 2016-1294590 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Teva Pharma B.V. en Teva Pharmaceuticals Europe B.V. te Haarlem, op 4 mei 2017.

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Teva Pharma B.V. en Teva Pharmaceuticals Europe B.V. te Haarlem, op 4 mei 2017. Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Teva Pharma B.V. en Teva Pharmaceuticals Europe B.V. te Haarlem, op 4 mei 2017 Utrecht, 2017 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde

Nadere informatie

Feitelijke onjuistheden De Inspectie heeft voor de afgesproken datum een reactie van u ontvangen. Naar aanleiding hiervan bericht ik u.

Feitelijke onjuistheden De Inspectie heeft voor de afgesproken datum een reactie van u ontvangen. Naar aanleiding hiervan bericht ik u. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Dannalab B.V. T.a.v. de directie Wethouder Beversstraat 185 7543 BK ENSCHEDE Datum 3 februari 2015 Onderwerp GMP inspectie Geneesmiddelen En Medische Technologie

Nadere informatie

KNMP / Laboratorium der Nederlandse Apothekers T.a.v. De directie Alexanderstraat JL S-GRAVENHAGE. Datum 30 april 2015 Onderwerp GMP inspectie

KNMP / Laboratorium der Nederlandse Apothekers T.a.v. De directie Alexanderstraat JL S-GRAVENHAGE. Datum 30 april 2015 Onderwerp GMP inspectie > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht KNMP / Laboratorium der Nederlandse Apothekers T.a.v. De directie Alexanderstraat 11 2514 JL S-GRAVENHAGE Datum 30 april 2015 Onderwerp GMP inspectie Geachte,

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan ProBase Pharma B.V. te Leiden, op 18 mei Utrecht, 2017

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan ProBase Pharma B.V. te Leiden, op 18 mei Utrecht, 2017 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan ProBase Pharma B.V. te Leiden, op 18 mei 2017 Utrecht, 2017 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): ProBase Pharma B.V. Einsteinweg

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Cabot Norit Nederland B.V., onderdeel Activated Carbon Plant te Klazienaveen op 18 en 19 november 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Cabot Norit Nederland B.V., onderdeel Activated Carbon Plant te Klazienaveen op 18 en 19 november 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Cabot Norit Nederland B.V., onderdeel Activated Carbon Plant te Klazienaveen op 18 en 19 november 2015 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDPinspectiebezoek aan Roche Nederland B.V. te Woerden, op 15 maart Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDPinspectiebezoek aan Roche Nederland B.V. te Woerden, op 15 maart Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDPinspectiebezoek aan Roche Nederland B.. te Woerden, op 15 maart 2016 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1008499 2016-1285870 eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eind rapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Euro Registratie Collectief B.V. te Krimpen aan de IJssel, op 4 februari 2015.

Eind rapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Euro Registratie Collectief B.V. te Krimpen aan de IJssel, op 4 februari 2015. Eind rapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Euro Registratie Collectief B.. te Krimpen aan de IJssel, op 4 februari 2015 Utrecht, 2015 Documentnummer: 1004468 2015-1182995 Eindrapport Naam van product(en)

Nadere informatie

MAE Holding B.V. Amsterdamsestraatweg AB ABCOUDE. 2. GMP activiteiten: Humaan Veterinair IMP

MAE Holding B.V. Amsterdamsestraatweg AB ABCOUDE. 2. GMP activiteiten: Humaan Veterinair IMP aam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde locatie(s): MAE Holding B.. Amsterdamsestraatweg 22 1391 AB ABCOUDE 2. GMP activiteiten: Humaan eterinair IMP Fabrikant van eindproduct(en)

Nadere informatie

Plan van aanpak De reactie van de Inspectie op uw plan van aanpak vindt u in hoofdstuk 16 van het bijgevoegde eindrapport.

Plan van aanpak De reactie van de Inspectie op uw plan van aanpak vindt u in hoofdstuk 16 van het bijgevoegde eindrapport. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Svizera Europe B.. T.a.v., managing director Postbus 60300 1320 AY ALMERE Datum 8 april 2015 Onderwerp GMP en GDP inspectie Farmaceutische bedrijven Stadsplateau

Nadere informatie

Internationale Produktenhandel Hiproha B.V. T.a.v. de directie Bredendam SG RUCPHEN. Datum 6 juli 2015 Onderwerp GDP inspectie

Internationale Produktenhandel Hiproha B.V. T.a.v. de directie Bredendam SG RUCPHEN. Datum 6 juli 2015 Onderwerp GDP inspectie > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Internationale Produktenhandel Hiproha B.V. T.a.v. de directie Bredendam 4 4715 SG RUCPHEN Datum 6 juli 2015 Onderwerp GDP inspectie Farmaceutische bedrijven

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan MSD B.V. en N.V. Organon te Oss op 16 april Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan MSD B.V. en N.V. Organon te Oss op 16 april Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan MSD B.V. en N.V. Organon te Oss op 16 april 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): N.V. Organon MSD Global

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan BModesto B.V. te Lelystad op 31 juli 2015. Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan BModesto B.V. te Lelystad op 31 juli 2015. Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan BModesto B.V. te Lelystad op 31 juli 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): Diverse producten 1. Geïnspecteerde site(s): BModesto

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan axicorp Pharma B.V. te Den Haag, locatie Lelystad, op 18 augustus 2015.

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan axicorp Pharma B.V. te Den Haag, locatie Lelystad, op 18 augustus 2015. Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan axicorp Pharma B.. te Den Haag, locatie Lelystad, op 18 augustus 2015 Utrecht, 2015 Documentnummer: 1004697 2015-1241387 Eindrapport aam van product(en)

Nadere informatie

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur Inspectie beleid GDP Guideline Ageeth Dekker Senior Inspecteur Agenda 1. Inleiding 2. Groothandelsvergunning 3. GDP inspecties, rapportage en certificaat 4. Samenvatting 5. Vragen 2 Inleiding Nieuwe GDP

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan PharmaPack International B.V. te Breda, op 8 september Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan PharmaPack International B.V. te Breda, op 8 september Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan PharmaPack International B.. te Breda, op 8 september 2016 Utrecht, 2016 aam van product(en) en farmaceutische vorm(en): erschillende producten en toedieningsvormen

Nadere informatie

Janssen-Cilag B.V. T.a.v. de directie Dr Paul Janssenweg RH TILBURG. Datum 22 december 2014 Onderwerp GMP en GDP inspectie

Janssen-Cilag B.V. T.a.v. de directie Dr Paul Janssenweg RH TILBURG. Datum 22 december 2014 Onderwerp GMP en GDP inspectie > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Janssen-Cilag B.. T.a.v. de directie Dr Paul Janssenweg 150 5026 RH TILBURG Datum 22 december 2014 Onderwerp GMP en GDP inspectie Geachte heer, mevrouw, In de

Nadere informatie

Naam van expert/assessor: Niet van toepassing EL

Naam van expert/assessor: Niet van toepassing EL Naam van product(en) en farmaceutische vm(en): N.v.t. 1. Geïnspecteerde site(s): Ansynth Service B.V. Jan Vermeerlaan 204 4703 LE Roosendaal 2. Activiteiten: Humaan Veterinair IMP Fabrikant van eindproduct(en)

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Unit Dose Packs B.V. te Bergeijk, op 2 februari Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Unit Dose Packs B.V. te Bergeijk, op 2 februari Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Unit Dose Packs B.V. te Bergeijk, op 2 februari 2016 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): Vaste toedieningsvormen

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Batavia Biosciences te Leiden, op 9 juni Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Batavia Biosciences te Leiden, op 9 juni Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Batavia Biosciences te Leiden, op 9 juni 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): Batavia Biosciences B.V.

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Famar Nederland B.V. te Bladel, op 8 oktober Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Famar Nederland B.V. te Bladel, op 8 oktober Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Famar Nederland B.V. te Bladel, op 8 oktober 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): Famar Nederland B.V.

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP-API inspectiebezoek aan Euro-Chemicals B.V. te Denekamp, op 15 februari Utrecht, 2017

Eindrapport van het GDP-API inspectiebezoek aan Euro-Chemicals B.V. te Denekamp, op 15 februari Utrecht, 2017 Eindrapport van het GDP-API inspectiebezoek aan Euro-Chemicals B.. te Denekamp, op 15 februari 2017 Utrecht, 2017 1. Geïnspecteerde locatie(s): Euro-Chemicals B.. Knik 10 7591 PZ DENEKAMP 2. Activiteiten:

Nadere informatie

Eindrapport van het BCLA inspectiebezoek aan het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, op 9 juni Utrecht, 2015

Eindrapport van het BCLA inspectiebezoek aan het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, op 9 juni Utrecht, 2015 Eindrapport van het BCLA inspectiebezoek aan het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, op 9 juni 2015 Utrecht, 2015 1. Geïnspecteerde site(s): Catharina Ziekenhuis Michelangelo 2 5602 ZA EINDHOVEN Documentnummer:

Nadere informatie

In de aanbiedingsbrief bij het conceptrapport van 12 mei 2014 vroeg ik u uiterlijk 10 juni 2014 om een Plan van Aanpak.

In de aanbiedingsbrief bij het conceptrapport van 12 mei 2014 vroeg ik u uiterlijk 10 juni 2014 om een Plan van Aanpak. > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Added Pharma B.V... Smalstraat 3a 5341 TW OSS Datum 24 juni 2014 Onderwerp GDP inspectie Geachte mevrouw.. In de aanbiedingsbrief bij het conceptrapport van

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP-API inspectiebezoek aan Alliance Healthcare Nederland B.V. te Veghel, op 28 juli Utrecht, 2017

Eindrapport van het GDP-API inspectiebezoek aan Alliance Healthcare Nederland B.V. te Veghel, op 28 juli Utrecht, 2017 Eindrapport van het GDP-API inspectiebezoek aan Alliance Healthcare Nederland B.V. te Veghel, op 28 juli 2017 Utrecht, 2017 1. Geïnspecteerde locatie(s): Alliance Healthcare Nederland B.V. Pomphoekweg

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan B.V. Nederlandse Industrie Eiprodukten te Nunspeet op 9 december Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan B.V. Nederlandse Industrie Eiprodukten te Nunspeet op 9 december Utrecht, 2015 Eindrappt van het GMP inspectiebezoek aan B.V. Nederlandse Industrie Eiprodukten te Nunspeet op 9 december 2014 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vm(en): Microbiologisch controlelabatium

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan EVEpacks B.V. te Zaandam, op 5 augustus 2015. Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan EVEpacks B.V. te Zaandam, op 5 augustus 2015. Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan EEpacks B.. te Zaandam, op 5 augustus 2015 Utrecht, 2015 Documentnummer: 1005555 2015-1237202 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan SUN Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. te Hoofddorp op 1 december 2015.

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan SUN Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. te Hoofddorp op 1 december 2015. Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan SUN Pharmaceutical Industries (Europe) B.. te Hoofddorp op 1 december 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Xenikos B.V. te Nijmegen op 10 december Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Xenikos B.V. te Nijmegen op 10 december Utrecht, 2015 Eindrappt van het GMP inspectiebezoek aan Xenikos B.V. te Nijmegen op 10 december 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vm(en): Met toxine geladen antilichamen tegen T-cellen 1. Geïnspecteerde

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Henry Schein B.V. te Almere, op 25 februari Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Henry Schein B.V. te Almere, op 25 februari Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Henry Schein B.V. te Almere, op 25 februari 2015 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): Henry Schein B.V. Veluwezoom 16 1327 AG ALMERE 2. Activiteiten:

Nadere informatie

Top Pharma B.V T.a.v. Columbusweg 8b 5928 LC Venlo. Datum 17 augustus 2015 Onderwerp GDP inspectie. Geachte,

Top Pharma B.V T.a.v. Columbusweg 8b 5928 LC Venlo. Datum 17 augustus 2015 Onderwerp GDP inspectie. Geachte, > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Top Pharma B.V T.a.v. Columbusweg 8b 5928 LC Venlo Datum 17 augustus 2015 Onderwerp GDP inspectie Geachte, In reactie op het eindrapport van de GDP inspectie

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP- Inspectiebezoek aan ISA Therapeutics B.V. te Leiden, op 4 februari Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP- Inspectiebezoek aan ISA Therapeutics B.V. te Leiden, op 4 februari Utrecht, 2015 Eindrappt van het GMP- Inspectiebezoek aan ISA Therapeutics B.V. te Leiden, op 4 februari 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): ISA Therapeutics B.V.

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP-API inspectiebezoek aan Umicore Nederland B.V. te Eijsden, op 27 oktober Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP-API inspectiebezoek aan Umicore Nederland B.V. te Eijsden, op 27 oktober Utrecht, 2015 Eindrappt van het GMP-API inspectiebezoek aan Umice Nederland B.V. te Eijsden, op 27 oktober 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): Umice Nederland

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Abacus Medicine B.V. te Alkmaar, op 29 oktober Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Abacus Medicine B.V. te Alkmaar, op 29 oktober Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Abacus Medicine B.. te Alkmaar, op 29 oktober 2015 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1007165 2016-1300331 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan European Pharma B.V. te Groningen op 15 augustus Utrecht, 2017

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan European Pharma B.V. te Groningen op 15 augustus Utrecht, 2017 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan European Pharma B.. te Groningen op 15 augustus 2017 Utrecht, 2017 Documentnummer: 1015645 2017-2071505 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Centrafarm Services B.V., Centrafarm B.V. en Healthypharm B.V. te Etten-Leur, op 12 juni 2018

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Centrafarm Services B.V., Centrafarm B.V. en Healthypharm B.V. te Etten-Leur, op 12 juni 2018 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Centrafarm Services B.V., Centrafarm B.V. en Healthypharm B.V. te Etten-Leur, op 12 juni 2018 Utrecht, 2018 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Synergy Health Ede B.V. te Ede, op 15 oktober Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Synergy Health Ede B.V. te Ede, op 15 oktober Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Synergy Health Ede B.V. te Ede, op 15 oktober 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): Gammasterilisatie diverse producten 1. Geïnspecteerde

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Disphar International B.V. te Hengelo, op 13 januari 2015. Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Disphar International B.V. te Hengelo, op 13 januari 2015. Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Disphar International B.. te Hengelo, op 13 januari 2015 Utrecht, 2015 Documentnummer: 1003282 2015-1172117 eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische

Nadere informatie

Plan van aanpak De reactie van de Inspectie op uw plan van aanpak vindt u in hoofdstuk 16 van het bijgevoegde eindrapport.

Plan van aanpak De reactie van de Inspectie op uw plan van aanpak vindt u in hoofdstuk 16 van het bijgevoegde eindrapport. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Teva Nederland B.. t.a.v. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM Datum 7 april 2015 Onderwerp GMP en GDP inspectie Geachte, In de aanbiedingsbrief bij het definitief rapport

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Militair Geneeskundig Logistiek Centrum te Heerenveen, op 20 december 2017.

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Militair Geneeskundig Logistiek Centrum te Heerenveen, op 20 december 2017. Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Militair Geneeskundig Logistiek Centrum te Heerenveen, op 20 december 2017 Utrecht, 2018 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Europort Pharmaceuticals B.V. te Rotterdam, op 18 maart Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Europort Pharmaceuticals B.V. te Rotterdam, op 18 maart Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Europort Pharmaceuticals B.. te Rotterdam, op 18 maart 2016 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1008337 2016-1333540 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Militair Geneeskundig Logistiek Centrum te Heerenveen, op 25 maart 2015.

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Militair Geneeskundig Logistiek Centrum te Heerenveen, op 25 maart 2015. Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Militair Geneeskundig Logistiek Centrum te Heerenveen, op 25 maart 2015 Utrecht, 2015 Documentnummer: 1004469 2015-1211688 eindrapport Naam van product(en)

Nadere informatie

Daarnaast was er vanwege het resultaat van de inspectie geen sprake van het opvragen van een plan van aanpak.

Daarnaast was er vanwege het resultaat van de inspectie geen sprake van het opvragen van een plan van aanpak. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Medtronic B.V. T.a.v. de directie Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ HEERLEN Farmaceutische bedrijven Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Eind rapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Amgen Europe B.V. te Breda, op 26 mei Utrecht, 2015

Eind rapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Amgen Europe B.V. te Breda, op 26 mei Utrecht, 2015 Eind rapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Amgen Europe B.. te Breda, op 26 mei 2015 Utrecht, 2015 Documentnummer: 1004891 2015-1195001 eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Daarnaast vroeg de Inspectie u om een plan van aanpak welke zij tevens heeft ontvangen.

Daarnaast vroeg de Inspectie u om een plan van aanpak welke zij tevens heeft ontvangen. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Johnson & Johnson Consumer B.V. T.a.v. de directie Rooseveltweg 15 1314 SJ ALMERE Datum 29 juni 2015 Onderwerp GDP inspectie Farmaceutische bedrijven Stadsplateau

Nadere informatie

Schriftelijke reactie De reactie van de Inspectie op uw schriftelijke reactie vindt u in hoofdstuk 16 van het bijgevoegde eindrapport.

Schriftelijke reactie De reactie van de Inspectie op uw schriftelijke reactie vindt u in hoofdstuk 16 van het bijgevoegde eindrapport. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Boehringer Ingelheim B.. T.a.v. Comeniusstraat 6 1817 MS ALKMAAR Datum 4 mei 2015 Onderwerp GMP en GDP inspectie Farmaceutische bedrijven Stadsplateau 1 3521

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Mosadex C.V. te Leiden, op 5 januari Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Mosadex C.V. te Leiden, op 5 januari Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Mosadex C.V. te Leiden, op 5 januari 2016 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): Mosadex C.V. Nieuwenhuizenweg 17 2314 XP Leiden Documentnummer: V 1008044

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP en GDP inspectiebezoek aan AUV Groothandel B.V. te Cuijk, op 20 december Utrecht, 2017

Eindrapport van het GMP en GDP inspectiebezoek aan AUV Groothandel B.V. te Cuijk, op 20 december Utrecht, 2017 Eindrapport van het GMP en GDP inspectiebezoek aan AU Groothandel B.. te Cuijk, op 20 december 2016 Utrecht, 2017 Documentnummer: 1012638 2017-1387718 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan BModesto B.V. te Lelystad, op 3 februari Utrecht, 2015

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan BModesto B.V. te Lelystad, op 3 februari Utrecht, 2015 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan BModesto B.V. te Lelystad, op 3 februari 2015 Utrecht, 2015 1. Geïnspecteerde locatie(s): BModesto B.V. Artemisweg 105 8239 DD Lelystad Documentnummer: V1004448

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Rubigen B.V. te s-hertogenbosch op 2 februari Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Rubigen B.V. te s-hertogenbosch op 2 februari Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Rubigen B.V. te s-hertogenbosch op 2 februari 2016 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): Radionucliden generator voor Rb-82 1. Geïnspecteerde

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Sanofi-Aventis Nederland B.V. te Gouda, op 10 november Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Sanofi-Aventis Nederland B.V. te Gouda, op 10 november Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Sanofi-Aventis Nederland B.. te Gouda, op 10 november 2015 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1004467 2016-1255805 eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan European Medical Contract Manufacturing B.V. te Nijmegen op 12 mei 2015. Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan European Medical Contract Manufacturing B.V. te Nijmegen op 12 mei 2015. Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan European Medical Contract Manufacturing B.V. te Nijmegen op 12 mei 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan New Neopharm B.V. te Groningen, op 8 november Utrecht, 2017

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan New Neopharm B.V. te Groningen, op 8 november Utrecht, 2017 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan New Neopharm B.. te Groningen, op 8 november 2016 Utrecht, 2017 Documentnummer: 1010558 2017-1381846 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Daarnaast vroeg de Inspectie u om een plan van aanpak welke zij tevens heeft ontvangen.

Daarnaast vroeg de Inspectie u om een plan van aanpak welke zij tevens heeft ontvangen. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht EU-Pharma T.a.v. de directie De Steiger 41 1351 AC ALMERE Datum 20 juli 2015 Onderwerp GMP en GDP inspectie Farmaceutische bedrijven Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Ursapharm Benelux B.V. te Helmond, op 8 maart Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Ursapharm Benelux B.V. te Helmond, op 8 maart Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Ursapharm Benelux B.V. te Helmond, op 8 maart 2016 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): Ursapharm Benelux B.V. Steenovenweg 5 5708 HN HELMOND 2. Activiteiten:

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek PharmaCell Cell Manufacturing Facility B.V. te Geleen op 4 december Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek PharmaCell Cell Manufacturing Facility B.V. te Geleen op 4 december Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek PharmaCell Cell Manufacturing Facility B.V. te Geleen op 4 december 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP en GMP-API inspectiebezoek aan Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. te Heerenveen en Oudehaske, op 7 en 8 februari 2017

Eindrapport van het GMP en GMP-API inspectiebezoek aan Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. te Heerenveen en Oudehaske, op 7 en 8 februari 2017 Eindrapport van het GMP en GMP-API inspectiebezoek aan Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. te Heerenveen en Oudehaske, op 7 en 8 februari 2017 Utrecht, 2017 Naam van product(en) en farmaceutische

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP-API inspectiebezoek aan Remedy Bank Homeopathic Starting Materials te Akersloot op 10 november 2016 en 23 maart 2017

Eindrapport van het GMP-API inspectiebezoek aan Remedy Bank Homeopathic Starting Materials te Akersloot op 10 november 2016 en 23 maart 2017 Eindrapport van het GMP-API inspectiebezoek aan Remedy Bank Homeopathic Starting Materials te Akersloot op 10 november 2016 en 23 maart 2017 Utrecht, 2017 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Diverse producten. NL Pharma B.V. Patroonsweg 20 A-B 3892 DB ZEEWOLDE. 2. GMP activiteiten: Humaan Veterinair IMP

Diverse producten. NL Pharma B.V. Patroonsweg 20 A-B 3892 DB ZEEWOLDE. 2. GMP activiteiten: Humaan Veterinair IMP Documentnummer: 1001876 2014-1131456 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde locatie(s): Diverse producten NL Pharma B.. Patroonsweg 20 A-B 3892 DB ZEEWOLDE 2. GMP

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan AbbVie Logistics B.V. te Zwolle, op 8 januari 2016. Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan AbbVie Logistics B.V. te Zwolle, op 8 januari 2016. Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Abbie Logistics B.. te Zwolle, op 8 januari 2016 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1008041 2016-1293285 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan SOL Nederland B.V. te Tilburg, op 11 februari Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan SOL Nederland B.V. te Tilburg, op 11 februari Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan SOL Nederland B.. te Tilburg, op 11 februari 2016 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1008273 2016-1272281 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Delphi Pharmaceuticals B.V. te Berkel en Rodenrijs, op 20 oktober 2015.

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Delphi Pharmaceuticals B.V. te Berkel en Rodenrijs, op 20 oktober 2015. Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Delphi Pharmaceuticals B.. te Berkel en Rodenrijs, op 20 oktober 2015 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): Diverse geneesmiddelen

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Kuehne + Nagel Logistics B.V. te Schiphol, op 19 november Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Kuehne + Nagel Logistics B.V. te Schiphol, op 19 november Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Kuehne + Nagel Logistics B.V. te Schiphol, op 19 november 2014 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): Kuehne + Nagel Logistics B.V. Anchoragelaan 40 1118

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Synergy Health Utrecht B.V. te Utrecht op 15 juli Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Synergy Health Utrecht B.V. te Utrecht op 15 juli Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Synergy Health Utrecht B.V. te Utrecht op 15 juli 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): N.v.t. 1. Geïnspecteerde site(s): Synergy

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Tramedico B.V. en Tramedico Logistic Services B.V. te Weesp op 28 augustus 2015.

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Tramedico B.V. en Tramedico Logistic Services B.V. te Weesp op 28 augustus 2015. Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Tramedico B.. en Tramedico Logistic Services B.. te Weesp op 28 augustus 2015 Utrecht, 2015 Documentnummer: 1006124 2015-1241362 Eindrapport Naam van product(en)

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Baxalta Netherlands B.V. te Utrecht, op 14 maart Utrecht, 2017

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Baxalta Netherlands B.V. te Utrecht, op 14 maart Utrecht, 2017 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Baxalta Netherlands B.V. te Utrecht, op 14 maart 2017 Utrecht, 2017 1. Geïnspecteerde locatie(s): Baxalta Netherlands B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT Documentnummer:

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan IntraVacc, Institute for Translational Vaccinology te Bilthoven op 20 april 2017.

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan IntraVacc, Institute for Translational Vaccinology te Bilthoven op 20 april 2017. Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan IntraVacc, Institute for Translational Vaccinology te Bilthoven op 20 april 2017 Utrecht, 2017 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Bactimm B.V. te Nijmegen, op 1 juni Utrecht, 2017

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Bactimm B.V. te Nijmegen, op 1 juni Utrecht, 2017 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Bactimm B.V. te Nijmegen, op 1 juni 2017 Utrecht, 2017 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): Bactimm B.V. Middenkampweg

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Lysozyme Manufacturing Company B.V. te Nunspeet, op 9 december Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Lysozyme Manufacturing Company B.V. te Nunspeet, op 9 december Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Lysozyme Manufacturing Company B.V. te Nunspeet, op 9 december 2014 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): API Lysozyme, poeder 1. Geïnspecteerde

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Brocacef B.V. te Maarssen, op 7 december Utrecht, 2017

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Brocacef B.V. te Maarssen, op 7 december Utrecht, 2017 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Brocacef B.. te Maarssen, op 7 december 2016 Utrecht, 2017 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde locatie(s): Brocacef B.. Sportparkweg

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Takeda Nederland B.V. te Hoofddorp op 8 januari Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Takeda Nederland B.V. te Hoofddorp op 8 januari Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Takeda Nederland B.. te Hoofddorp op 8 januari 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde locatie(s): In het kader

Nadere informatie

Utrecht, september 2016

Utrecht, september 2016 Eindrapport van het inspectiebezoek in het kader van Geneesmiddelen zonder Handelsvergunning aan ziekenhuisapotheek Nij Smellinghe te Drachten, op 25 mei 2016 Utrecht, september 2016 Documentnummer: 1008874

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Impatients N.V. te Amsterdam, op 27 oktober Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Impatients N.V. te Amsterdam, op 27 oktober Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Impatients N.. te Amsterdam, op 27 oktober 2015 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1004803 2016-1248397 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Synergy Health Utrecht B.V. (microbiologisch laboratorium) te Ede, op 12 april 2016.

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Synergy Health Utrecht B.V. (microbiologisch laboratorium) te Ede, op 12 april 2016. Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Synergy Health Utrecht B.V. (microbiologisch laboratorium) te Ede, op 12 april 2016 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): n.v.t. 1.

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan DHL Supply Chain B.V. te Nijmegen op 21 april Utrecht, 2015

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan DHL Supply Chain B.V. te Nijmegen op 21 april Utrecht, 2015 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan DHL Supply Chain B.. te Nijmegen op 21 april 2015 Utrecht, 2015 Documentnummer: 1004495 2015-1241437 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

In de aanbiedingsbrief bij het conceptrapport van 8 juli 2014 vroeg ik u uiterlijk 5 augustus 2014 om een Plan van Aanpak.

In de aanbiedingsbrief bij het conceptrapport van 8 juli 2014 vroeg ik u uiterlijk 5 augustus 2014 om een Plan van Aanpak. > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Global Pharma Logistics B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM Datum 27 oktober 2014 Onderwerp GDP inspectie Geneesmiddelen En Medische Technologie Wilh. van Pruisenweg

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Air Liquide B.V. te Eindhoven, op 10 februari Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Air Liquide B.V. te Eindhoven, op 10 februari Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Air Liquide B.. te Eindhoven, op 10 februari 2016 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1008271 2016-1273621 eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en):

Nadere informatie

Daarnaast vroeg de Inspectie u om een plan van aanpak welke zij tevens heeft ontvangen.

Daarnaast vroeg de Inspectie u om een plan van aanpak welke zij tevens heeft ontvangen. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V. T.a.v. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST Datum 29 juni 2015 Onderwerp GDP inspectie Farmaceutische bedrijven Stadsplateau

Nadere informatie

Eindrapport van het inspectiebezoek in het kader van Geneesmiddelen zonder Handelsvergunning aan Medsen OOG-Apotheek te Rotterdam, op 23 maart 2017

Eindrapport van het inspectiebezoek in het kader van Geneesmiddelen zonder Handelsvergunning aan Medsen OOG-Apotheek te Rotterdam, op 23 maart 2017 Eindrapport van het inspectiebezoek in het kader van Geneesmiddelen zonder Handelsvergunning aan Medsen OOG-Apotheek te Rotterdam, op 23 maart 2017 Utrecht, april 2017 1. Geïnspecteerde site(s): Medsen

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Ciso Transport B.V. te Nijmegen, op 15 januari Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Ciso Transport B.V. te Nijmegen, op 15 januari Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Ciso Transport B.V. te Nijmegen, op 15 januari 2016 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): Ciso Transport B.V. St. Teunismolenweg 50B 6543 AG Nijmegen Middenkampweg

Nadere informatie

Feitelijke onjuistheden De Inspectie heeft voor de afgesproken datum een reactie van u ontvangen. Naar aanleiding hiervan bericht ik u.

Feitelijke onjuistheden De Inspectie heeft voor de afgesproken datum een reactie van u ontvangen. Naar aanleiding hiervan bericht ik u. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Meander Medisch Centrum T.a.v., lid Raad van Bestuur Postbus 1502 3800 BM AMERSFOORT Datum 13 juli 2015 Onderwerp GMP en GMP-Z inspectie Geachte, In de aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan A&N B.V. te Utrecht, op 24 mei Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan A&N B.V. te Utrecht, op 24 mei Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan A&N B.V. te Utrecht, op 24 mei 2016 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): A&N B.V. Proostwetering 20J 3543 AE Utrecht 2. Activiteiten: Aanschaffen (inkoop,

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Tjoapack Netherlands B.V. te Etten-Leur, op 1 september Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Tjoapack Netherlands B.V. te Etten-Leur, op 1 september Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Tjoapack Netherlands B.. te Etten-Leur, op 1 september 2015 Utrecht, 2016 Documentnummer: 1005553 2016-1246740 Eindrapport Naam van product(en) en farmaceutische

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/API inspectiebezoek aan Cambridge Major Laboratories Europe B.V. te Weert, op 13 januari 2015.

Eindrapport van het GMP/API inspectiebezoek aan Cambridge Major Laboratories Europe B.V. te Weert, op 13 januari 2015. Eindrapport van het GMP/API inspectiebezoek aan Cambridge Major Laboratories Europe B.V. te Weert, op 13 januari 2015 Utrecht, 2015 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s):

Nadere informatie

Thetaphar B.V. T.a.v. de directie Van Dijklaan WG WAALRE. Datum 6 februari 2015 Onderwerp GDP inspectie. Geachte,

Thetaphar B.V. T.a.v. de directie Van Dijklaan WG WAALRE. Datum 6 februari 2015 Onderwerp GDP inspectie. Geachte, > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Thetaphar B.V. T.a.v. de directie Van Dijklaan 5 5581 WG WAALRE Geneesmiddelen En Medische Technologie Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Herkel B.V. te Zeewolde, op 30 september Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Herkel B.V. te Zeewolde, op 30 september Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Herkel B.V. te Zeewolde, op 30 september 2015 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): Diverse producten 1. Geïnspecteerde site(s): Herkel

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan MSK Achil B.V. te Zaltbommel, op 7 juli Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan MSK Achil B.V. te Zaltbommel, op 7 juli Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan MSK Achil B.V. te Zaltbommel, op 7 juli 2015 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): MSK-Achil B.V. Ambacht 2 5301 KW ZALTBOMMEL Documentnummer: V1005327

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan PharmaCell B.V. te Maastricht op 3 december Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan PharmaCell B.V. te Maastricht op 3 december Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan PharmaCell B.V. te Maastricht op 3 december 2015 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): PharmaCell B.V. Oxfordlaan

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Vemaro B.V. te Venlo, op 8 december Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Vemaro B.V. te Venlo, op 8 december Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Vemaro B.V. te Venlo, op 8 december 2015 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): Vemaro B.V. Willem Barentszweg 22 5928 LM Venlo Documentnummer: V1007604

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Votksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Votksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Votksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Pharmaline B.V. T.a.v., gevestigd apotheker Münsterstraat 4 7575 ED OLDENZAAL

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Grapharma B.V. te Beek en Donk, op 17 november Utrecht, 2015

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Grapharma B.V. te Beek en Donk, op 17 november Utrecht, 2015 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Grapharma B.V. te Beek en Donk, op 17 november 2015 Utrecht, 2015 1. Geïnspecteerde locatie(s): Grapharma B.V. Beekerheide 22c Beek en Donk Documentnummer: V1006909

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan GlaxoSmithKline B.V. te Zeist, op 18 maart Utrecht, 2015

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan GlaxoSmithKline B.V. te Zeist, op 18 maart Utrecht, 2015 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan GlaxoSmithKline B.V. te Zeist, op 18 maart 2015 Utrecht, 2015 1. Geïnspecteerde locatie(s): GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST Documentnummer:

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Matrix Pharma B.V. en Dr. Fisher Farma B.V. te Lelystad, op 7 april 2016.

Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Matrix Pharma B.V. en Dr. Fisher Farma B.V. te Lelystad, op 7 april 2016. Eindrapport van het GMP/GDP inspectiebezoek aan Matrix Pharma B.. en Dr. Fisher Farma B.. te Lelystad, op 7 april 2016 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde locatie(s):

Nadere informatie

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Radboud Translational Medicine B.V. te Nijmegen, op 21 juni Utrecht, 2016

Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Radboud Translational Medicine B.V. te Nijmegen, op 21 juni Utrecht, 2016 Eindrapport van het GMP inspectiebezoek aan Radboud Translational Medicine B.V. te Nijmegen, op 21 juni 2016 Utrecht, 2016 Naam van product(en) en farmaceutische vorm(en): 1. Geïnspecteerde site(s): Radboud

Nadere informatie

Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Plesmanlaan CX AMSTERDAM. Datum 2 september 2014 Onderwerp GDP inspectie. Geachte..

Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Plesmanlaan CX AMSTERDAM. Datum 2 september 2014 Onderwerp GDP inspectie. Geachte.. > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Stichting Sanquin Bloedvoorziening Plesmanlaan 125 1066 CX AMSTERDAM Datum 2 september 2014 Onderwerp GDP inspectie Geneesmiddelen En Medische Technologie Wilh.

Nadere informatie