Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool Sunte Werfert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool Sunte Werfert"

Transcriptie

1 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert

2 Sunte Werfert schoolgds schoolvakantes adressen 2

3 Woord vooraf Waarom een schoolgds? De bassschooltjd vormt een belangrjk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de knderen als voor u. Jarenlang s er dezelfde weg van hus naar school en weer terug. In de loop der jaren vertrouwt u uw knd zo n uur toe aan de zorg van het personeel van de bassschool. Een bassschool kes je dan ook met zorg! Scholen onderscheden zch steeds meer, n werkwjzen, sfeer, resultaten en vse. Dat maakt dat u echt ets te kezen hebt. Deze schoolgds s bedoeld voor ouders en verzorgers, de hun knderen nu op onze school hebben en voor ouders en verzorgers van toekomstge leerlngen. In deze schoolgds staat vermeld wat u van ons kunt verwachten, maar ook wat de school van u verwacht. Uw betrokkenhed bj de gang van zaken op school s voor ons en uw knd van groot belang. We gaan ut van een goede samenwerkng n een open sfeer. Wj hechten veel waarde aan een persoonljk contact met u. U bent altjd welkom met vragen en opmerkngen. We wensen u veel leesplezer. Met vrendeljk groet, Ben Hollander, Waarnemend drecteur schoolvakantes adressen 3

4 Inhoud Een woord vooraf 1. Onze school 2. Waar staat de school voor - vse 3. Organsate van het onderwjs 4. Welke vakken krjgt uw knd op school? 5. Hoe volgen wj de ontwkkelng van uw knd? 6. Passend Onderwjs 7. We zjn wj - personeel 8. Welke plek hebben onze ouders op school - samenwerkng 9. Welke schoolontwkkelngen spelen er dt jaar? 10. Met we werken wj samen externe contacten 11. Belangrjke adressen schoolvakantes adressen 4

5 1. Onze school 1.1 Naamgevng en hstore. Sunte Werfert heeft als oudste school van Elst een rjke hstore. Onze school s ontstaan ut een samenvoegng van kleuterscholen Klen Dumpje en St. Theresa en de lagere scholen St. Henrcus en St. Werenfrdus. In 1985 heeft de school, op aanreken van de hstorsche krng Marthame Elst, de naam Sunte Werfert meegekregen. Sunte Werfert s de Oudbetuwse benamng voor Snt Werenfrdus, de eerste pastoor van Elst. Hj overleed omstreeks 760 en werd n Elst begraven. Volgens een legende werd Werenfrdus lchaam na zjn dood opgeëst door de nwoners van Westervoort. Tjdens zjn leven had hj gezegd dat hj het lefst n Elst begraven wlde worden. Voorts werd besloten zjn lchaam n een onbemand bootje op de Rjn te leggen en het lot te laten bepalen waar Werenfrdus laatste rustplaats zou komen. Het bootje voer, tegen de stroom n, naar de Betuwe-oever. Onze school staat n een rustge buurt n het centrum van Elst. Onze leerlngen komen vooral ut de oude kern: de wjken De Eshof, de Konngnnebuurt, de Muzekbuurt, Brenenshof en ut het butengebed. Onze school s gehusvest n een up-to-date, sfeervol en karakterstek gebouw. Het gebouw dateert ut 1953 en s zowel n 1992 als n 2006 verbouwd en aangepast aan de esen de aan een modern schoolgebouw gesteld worden. 1.2 We zjn wj Sunte Werfert s een RK bassschool, waar een team van 10 leerkrachten onderwjs geeft aan ca. 180 leerlngen verdeeld over 7 groepen. Op Sunte Werfert s er veel aandacht voor de persoonljke en de persoonljkhedsontwkkelng. Op Sunte Werfert werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dt betekent echter net dat er klasskaal lesgegeven wordt. Wj komen tegemoet aan de onderwjsbehoefte van eder knd. Er s dus volop rumte voor dfferentate. Ons sfeervolle gebouw staat n het centrum van Elst. 1.3 SKO Batavorum Onze school maakt deel ut van Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum. In Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum hebben 9 bassscholen ut de gemeenten Lngewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld, waaronder onze school. Het aantal personeelsleden bedraagt crca 200 en het aantal leerlngen crca Kjk voor meer nformate op schoolvakantes adressen 5

6 2. Waar staat de school voor - vse Het onderwjs op Sunte Werfert s gebaseerd op 3 kernwaarden: 1 Haal het beste ut jezelf; 2 Wj zjn samen school; leerkrachten, leerlngen en ouders; 3 Sunte Werfert staat mdden n de gemeenschap (de maatschappj). Deze kernwaarden worden als volgt utgewerkt. 2.1 Haal het beste ut jezelf Vanut de hstore van de school s er altjd veel aandacht besteed aan het behalen van goede resultaten. Anno 2016 betekent dt meer dan goed leren rekenen, lezen en spellen. In de drehoek ouders-leerkracht-knd zjn we steeds op zoek hoe we bj onze knderen de ntrnseke motvate aan kunnen boren om het beste ut zchzelf te halen. Dus ook om een goede persoon te zjn en te oefenen om n de toekomst een goede burger te zjn. Hoe rusten we knderen toe om een goede plek n de maatschappj te verwerven op bass van hun kenns, vaardgheden en persoonljkhed. Een prachtge zoektocht, de ondersteund wordt door actverende werkvormen als onderzoekend en ontdekkend leren, maar ook door samenwerken en samen leren. Door de utgangspunten van de Vreedzame School en aandacht voor de 21ste Eeuwse Vaardgheden. Voor leerkrachten s Haal het beste ut jezelf een persoonljke en gezamenljke ambte om ons onderwjs en de begeledng van onze leerlngen zo goed mogeljk gestalte te geven, met aandacht voor alle aspecten van de ontwkkelng van de leerlng en door het goede voorbeeld te geven. Ook voor onze ouders s haal het beste ut jezelf belangrjk. Je bewust zjn van je rol als ouder maakt toch dat je als ouder ook het beste ut jezelf wlt halen? Samen met de school, elkaar ondersteunend om voor de knderen een optmaal resultaat te bereken. 2.2 Samen school Op Sunte Werfert hebben ouders een belangrjke rol. Ouders zjn betrokken en doen graag mee. Met ondersteunng van een acteve Oudercommsse s er veel mogeljk op Sunte Werfert. Ook de MR draagt haar steentje bj als het gaat om meedenken over het beled van de school. Maar dt s net alles. Het belangrjkste s dat ouders een acteve bjdrage leveren aan wat er op school gebeurt. Vanut een goed contact met de leerkracht leveren de ouders een bjdrage aan het onderwjs en de ontwkkelng van hun knd op school. Ondersteunng bj allerle les- en leeractvteten s meer dan welkom en vndt regelmatg plaats. Door de bjdrage van betrokken ouders kunnen we nog beter het beste ut onze leerlngen halen. Door thus postef over school te spreken dragen ouders bj aan een postef schoolklmaat waarn knderen goed gedjen en tot ontwkkelng komen Mdden n de gemeenschap Als oudste school van Elst maken we snds jaar en dag deel ut van de Elster gemeenschap, ons stukje maatschappj. Sterker nog, we zjn ons bewust van onze rol bj het vormen van deze gemeenschap. We noemen ons vol trots een bloeende dorpsschool. Hermee bedoelen we dat onze school een rol vervult n de gemeenschap. De bndng met de RK kerk s door de jaren heen een stuk mnder geworden, desondanks zjn wj trots op onze bjdragen als bjvoorbeeld onze jaarljkse vastenacte. De start en fnsh van de Elster Avond4daagse s ook een moo voorbeeld. Ook de bndng met de Elster ondernemers, van we velen hun knderen op Sunte Werfert (gehad) hebben s hecht. Zj ondersteunen onze school mddels de Club van 50. (sponsorng). schoolvakantes adressen 6

7 In bovenstaande kernwaarden zet u ook de speerpunten terug van het strategsch beledsplan van SKO Batavorum: Haal het beste ut jezelf = kwaltet en egenaarschap Samen school zjn = maatschappeljke betrokkenhed en egenaarschap Mdden n de gemeenschap = maatschappeljke betrokkenhed Op bass van bovenstaande beschrjvng van onze kernwaarden s de school voortdurend n ontwkkelng. 2.4 De Vreedzame School Leerkrachten, knderen en ouders werken samen aan een postef, velg en democratsch klmaat op school. Wj verbnden ons hermee aan het concept de Vreedzame school. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarn knderen zch gehoord en gezen voelen, een stem krjgen, en waarn knderen leren wat het betekent om een democratsch burger te zjn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschllen tussen mensen, conflcten vreedzaam oplossen, een bjdrage leveren aan het algemeen belang en actef verantwoordeljk wllen zjn voor de gemeenschap. Knderen ervaren dat het utmaakt dat ze er zjn, dat ze er toe doen. De Vreedzame School s geen methode met alleen lessen. Er s wel een lessensere. De beschouwen we als een kapstok, waaraan de leerkracht houvast heeft en de een zekere mate van contnuïtet garandeert. 2.5 De katholeke denttet Sunte Werfert s een katholeke school met een open karakter en qua denttet toegankeljk voor een breed publek. Het katholeke karakter komt tot utng n: de waarden en normen de gehanteerd worden bj de utgangspunten van de leervakken en vormngsgebeden; de wjze waarop de leerkrachten en knderen met elkaar omgaan; het geven van het vak catechese door mddel van gezamenljke projecten. Op onze school dragen we de normen en waarden de we nastreven, over aan de knderen en ze zjn onderdeel van ons dageljks handelen. Onze denttet s nauw verbonden met het pedagogsche klmaat en de zorgverbredng op onze school. In de praktjk betekent dt dat we vorm en nhoud geven aan onze katholeke denttet door: catecheseonderwjs; met name rond de grote katholeke feestdagen; aandacht voor andere levensbeschouwngen; ondersteunng bj de voorberedng van de 1e Commune; te streven naar een goede samenwerkng met de paroche; organsate en utvoerng van een project rondom de vastenacte. schoolvakantes adressen 7

8 2.6 Verdere utgangspunten Ons onderwjs s naar nhoud en organsate zo ngercht dat de leerlngen n begnsel bnnen een tjdvak van acht aaneengesloten jaren, n een ononderbroken ontwkkelngsproces de school kunnen doorlopen. Er zjn doorgaande ljnen n de leer- en vormngsgebeden. Leernhouden en leermddelen zjn op elkaar afgestemd. Wj noemen dt een jaarklassensysteem met methodsch onderwjs. We streven er naar ons pedagogsch en ddactsch handelen zo af te stemmen dat onze leerlngen weng verschl n aanpak ervaren tussen de verschllende leerkrachten en n de verschllende groepen. We stemmen ons onderwjs zoveel mogeljk af op de voortgang n de ontwkkelng van de leerlngen, want wj zjn ons ervan bewust, dat knderen zch n verschllend tempo ontwkkelen. We maken het onderwjs voor de leerlngen zo aantrekkeljk mogeljk, door varate aan te brengen n de werkvormen. Coöperatef Leren s een werkvorm waarbj knderen heel gestructureerd leren samenwerken. Ut onderzoek n gebleken dat knderen herdoor beter leren. Dt passen we n de hele school toe. Daarnaast s er rumte voor onderzoeken leren. Met name bj de wereldorënterende vakken wordt de neuwsgerghed van knderen gewekt en gebrukt als motvator om tot goede onderzoeksvragen te komen. Vervolgens gaat de leerlng alleen of n een groepje op onderzoek ut. In de groepen 1-2 en gedeelteljk ook n de groepen 3, werken we met bassprncpes van het ervarngsgercht onderwjs en het ontwkkelngsgercht onderwjs. schoolvakantes adressen 8

9 3. Organsate van het onderwjs Als uw knd 4 jaar wordt, mag het naar school. Wj stellen het op prjs als u uw knd rum een jaar van te voren aanmeldt bj onze school. U krjgt daar een bevestgng van. Ongeveer 3 maanden voor de 4e verjaardag, nemen wj contact met u op voor een ntake. Mocht uw knd een specale onderwjsbehoefte hebben, dan bespreken wj samen met u wat deze s, en of wj de aangewezen school zjn voor uw knd. Na deze ntake gaan we over tot nschrjvng van uw knd. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de drecteur (ze adressen). 3.2 De jongste kleuters Vlak voordat uw knd 4 jaar wordt en naar school komt, stuurt de groepsleerkracht u een utnodgng om afspraken te maken over de wendagen We spreken dan ver dagdelen af, waarop uw knd de school bezoekt om alvast wat te wennen. Vanaf de 4e verjaardag mag uw knd hele dagen naar school komen. Knderen de nstromen n een hogere groep worden drect geplaatst. Om snel op een juste wjze met uw knd om te gaan, wllen we graag meer weten over de perode voor hj/zj bj ons op school komt. We krjgen de nformate onder andere van de peuterspeelzaal of het knderdagverbljf en we vragen de ouders om een ntakeformuler n te vullen. De groepsleerkracht bespreekt deze gegevens met u n de eerste weken dat de kleuter bj ons op school zt. 3.3 Ons onderwjssysteem Sunte Werfert werkt met het jaarklassensysteem. Dt s een systeem waarbj de leerstof verdeeld s over acht leerjaren bnnen homogene leeftjdsgroepen. Knderen de qua ontwkkelng en vorderngen ongeveer even ver zjn, ztten n dezelfde groep. Een knd dat aan het end van het schooljaar de stof voldoende beheerst, gaat door naar het volgende leerjaar. Bnnen één klas (leerjaar) wordt er gedfferenteerd op 3 nveaus. Dt betekent dat de leerstof bnnen één groep op 3 nveaus wordt verwerkt; van bjna helemaal zelfstandg tot verlengde nstructe. We werken, om tegemoet te komen aan verschllen tussen knderen, zowel met een apart programma voor mnder begaafde leerlngen, als met een apart aanbod voor meer begaafde leerlngen. In de groepen 1 tot en met 3 werken we met behulp van planborden. Herop staat welke werkjes knderen kunnen kezen. Knderen n de hogere groepen werken met een weektaak met verplchte en de keuzeopdrachten. De knderen werken her op vaste tjden aan. Elk knd bepaalt zelf de volgorde van deze opdrachten. Zj geven op de overzchtsljst aan welke opdrachten zj al gemaakt hebben. Het werken met een weektaak heeft tot doel dat knderen zelf leren plannen en organseren en verantwoordeljkhed leren nemen voor hun egen werk. 3.4 Onze groepen Vanwege ons onderwjssysteem ztten over het algemeen knderen van dezelfde leeftjd bj elkaar n een groep (homogene leeftjdsgroepen). De kleuters ztten n heterogene leeftjdsgroepen (knderen van 4, 5 en 6 jaar ztten bj elkaar n de groep). Een kleutergroep start aan het begn van het schooljaar met ongeveer 18 kleuters. In de loop van het jaar neemt de groep n omvang toe, door tussentjdse toelatng van 4-jargen. schoolvakantes adressen 9

10 De groepsgrootte van de overge groepen vareert per leerjaar. De gemddelde groepsgrootte lgt tussen 25 en 30. Elke groep heeft over het algemeen 2 parttme leerkrachten de gezamenljk de verantwoordng over de groep hebben. 3.5 Handelngsgercht werken We hanteren een cyclus waarbj we steeds onderzoeken wat de groep en de ndvduele leerlng nodg heeft, zodat we ons onderwjs op het gebed van rekenen, technsch lezen en spellng goed kunnen nrchten. Aan het end van elk schooljaar maken we een groepsoverzcht voor bovenstaande vakken waarbj we de resultaten, de stmulerende en belemmerende factoren van onze leerlngen n kaart brengen, van daarut bepalen we de onderwjsbehoeften. In het begn van het schooljaar geven we n een groepsplan weer hoe we ons onderwjs n de vakken vorm geven. We komen zoveel mogeljk tegemoet aan de behoeften van de leerlngen. De groepsplannen worden op bass van evaluates actueel gehouden. Voor een aantal leerlngen ledt dat tot ndvduele leerlngbesprekngen, waarbj regelmatg ouders of externe deskundgen worden utgenodgd. Bnnen deze cyclus legt de IB-er ook klassenbezoeken af. We kennen eenzelfde cyclus met betrekkng tot de CITO-toetsen, de jaarljks n januar en jun worden afgenomen. Na edere afname maken we een School Zelf Evaluate, en op bass daarvan kunnen aanpassngen plaatsvnden. het rekenng houden met verschllen tussen leerlngen. Dfferentate naar nstructe, naar nhoud maar ook naar verwerkngsdepte en nteresse. Zo komen we tegemoet aan het egen ontwkkelngstempo van knderen. 3.7 Coöperatef Leren Leerlngen werken bj coöperatef leren (samenwerkend leren) n klene groepjes op een gestructureerde maner samen aan een leertaak met een gemeenschappeljk doel. Coöperatef Leren stmuleert dat de leerlngen actef de aangeboden nformate bewerken, toepassen of oefenen. Doordat de leerlngen met elkaar over de leerstof praten, elkaar utdagen om een moeljk begrp ut te leggen, hun gedachten onder woorden brengen, ondergaat de leerstof een persoonljke bewerkng en krjgt daardoor meer betekens voor de leerlng. Leerlngen leren op deze maner met elkaar en van elkaar. Coöperatef Leren wordt n alle groepen systematsch ngezet. 3.6 Zelfstandg werken In alle groepen van de school leren de knderen zelfstandg te werken. Dt s belangrjk voor het ontwkkelen van de vaardgheden plannen, organseren, omgaan met utgestelde aandacht en ontwkkelen van het vermogen zelf problemen op te lossen. Bjkomend voordeel s dat de leerkracht op deze maner tjd heeft om leerlngen de extra hulp nodg hebben, te begeleden. In het verlengde hervan bedt zelfstandg werken ook een weg naar meer dfferentate ofwel schoolvakantes adressen 10

11 3.8 Schooltjden Op Sunte Werfert hanteren wj een contnurooster volgens het model verkorte mddagpauze. De knderen eten met de leerkracht n de klas en gaan daarna een half uur buten spelen. De school s elke schooldag vanaf uur open. We hebben een nloop tot uur. Om uur gaat de bel en dat s het sgnaal voor de ouders om afsched te nemen. Groep 1 tot en met 4 Groep 5 tot en met 8 Maandag uur uur Dnsdag uur uur Woensdag uur uur Donderdag uur uur Vrjdag uur uur 3.9 Vakanterooster Schoolverzum Het volgen van onderwjs op onze school s net vrjbljvend. Wj verwachten dat leerlngen aanwezg zjn gedurende de lessen. Mocht uw knd onverhoopt net aanwezg kunnen zjn, dan verwachten wj van u dat u dt vóór aanvangstjd meldt. Ontvangen wj voor 9.00 uur s morgens geen bercht van u, dan nemen wj contact met u op. Wj onderscheden geoorloofde en net geoorloofde absente. Zekte kan edereen overkomen en s net te voorkomen. Bj regelmatg ongeoorloofd verzum stellen wj de leerplchtambtenaar op de hoogte de daarna contact met u opneemt. In sommge gevallen kunt u een verlofaanvraag te doen bj de drecte. Voor kort verlof neemt de drecte herover een beslssng. Het verzoek voor langdurend verlof moet worden ngedend bj de leerplchtambtenaar. Het s net toegestaan om verlof aan te vragen voor verlengng van vakantes. Knderen mogen vanaf hun verde jaar naar de bassschool. Ze zjn dan nog net leerplchtg. Vanaf hun vjfde jaar zjn knderen leerplchtg. 1e schooldag maandag 29 augustus 2016 Herfstvakante 24 t/m 28 oktober 2016 Kerstvakante 26 december 2016 t/m 6 januar 2017* Voorjaarsvakante 27 februar t/m 3 maart 2017 Mevakante 24 aprl t/m 5 me 2017 Hemelvaart 25 en 26 me 2017 Zomervakante 17 jul t/m 25 augustus 2017** * Vrjdag 23 december 2015 om uur vrj ** Vrjdag 14 jul 2017 om uur vrj Studedagen zjn net n het schema opgenomen. U ontvangt herover rum van te voren bercht. schoolvakantes adressen 11

12 Verlof kan alleen worden verleend onder de volgende condtes: als een ouder n verband met zjn/haar werk net n staat s tjdens de zomervakante vrj te nemen. Dt verlof mag eenmaal per schooljaar worden verleend; als vakanteverlof noodzakeljk s op grond van een medsche of socale ndcate betreffende een van de geznsleden; In geval van gewchtge omstandgheden zoals verhuzng, het bjwonen van een huweljk, het overljden van bloedverwanten, een huweljks of ambtsjubleum. U moet hervoor een verlofaanvraagformuler nvullen, dt s va de drecte verkrjgbaar of te downloaden van onze webste. Net geaccepteerd als extra schoolverlof worden: een tweede vakante; het bezoeken van een pretpark; een of meerdere dagen eerder met vakante of later terugkomen van vakante; een weekendje weg met utloop. Wj verzoeken u vrendeljk met het bovenstaande rekenng te houden en net onnodg en ongevraagd verlof op te nemen. De onderwjsnspecte en de leerplchtambtenaar houden her streng toezcht op. schoolvakantes adressen 12

13 4. Welke vakken krjgt uw knd op school? 4.1 Actvteten n de kleutergroepen Kleuters leren door mddel van spel. Wj maken daar gebruk van door te zorgen dat er veel materaal s waarvan kleuters kunnen leren. De school gebrukt dt als bass en zorgt voor een utdagende en speelrjke leeromgevng. Het s belangrjk de betrokkenhed bj wat ze doen en horen, zo groot mogeljk te maken. We proberen de betrokkenhed te verhogen door een wsselend en gevareerd aanbod van materalen en speelhoeken. Zo worden knderen steeds tot neuw spel utgedaagd, waardoor zj zch op alle gebeden zo goed mogeljk kunnen ontwkkelen. In de dageljkse krng besteden we veel aandacht aan taal-, denk- en rekenactvteten, muzek en spelletjes de gercht zjn op het bevorderen van verschllende ontwkkelngsgebeden (concentrate, geheugen en waarnemng, het verrjken van de woordenschat en het taalbegrp). Het spelen en werken met materalen neemt een flnk gedeelte van de dag n beslag. De kleuters kunnen werken n speelhoeken met expresse en ontwkkelngsmateralen. We laten de knderen hun egen keuze bepalen met behulp van een planbord maar er worden ook regelmatg opdrachten gegeven. Alle ontwkkelngsaspecten, zoals socaal-emotonele ontwkkelng, zntugljke vormng, motorek, taal, rekenen en verstandeljke vormng komen n rume mate aan bod. Ook s er voldoende tjd voor bewegen. Als het goed weer s, spelen de knderen buten op de speelplaats. Bj slecht weer n de speelzaal de specaal voor de kleuters s ngercht. De ontwkkelng van alle kleuters wordt gevolgd met behulp van observateljsten. Wj leggen hern bjzonderheden en vorderngen van elke kleuter vast. De knderen doen dt zelf ook n de vorm van een portfolo, waar ze hun werkjes n verzamelen en waarmee de knderen hun ouders kunnen laten zen wat ze allemaal geleerd hebben op school. Vanaf het moment dat een knd een eerste stap n de wereld zet, krjgt het te maken met de ander. Zonder de ander kun je net functoneren. Op school speel en werk je samen en schoolvakantes adressen 13

14 zo ontdek je dat je medeleerlngen net hetzelfde zjn als jj. Je hebt nvloed op de ander, de ander op jou. Hoe ga je met elkaar om op een zodange maner dat je elkaar leert respecteren en waarderen? Hoe ga je met volwassenen om? Wj vnden het belangrjk dat knderen jong leren om de ander op een correcte maner tegemoet te treden. We werken n de groepen 1-2 met het model de Axenroos van F. Cuveler en de methode Meer om het ljf. De Axenroos laat knderen aan de hand van totemderen en daarbj behorende kernwoorden, eenvoudg zen wat gedrag s. Meer om het ljf s gebaseerd op de Axenroos en bedt spelvormen, gesprekken, dramatsche expresse en rollenspelen. Leerlngen maken op deze maner kenns met hun egen gedrag en dat van de ander en leren hoe hermee om te gaan. Tegeljkertjd daagt een aantal actvteten de knderen ut tot gerchte samenwerkng. We bevorderen het leren met en van elkaar. Deze lesvormen dragen bj aan een goed groepsklmaat. 4.2 Groep 1 tot en met Lezen Het leesonderwjs start n groep 1 en 2 met voorberedende leesactvteten, meestal vanut de lesmethode Schatkst. Lezen s een belangrjk onderdeel van ons onderwjs. We lezen veel en op veel verschllende maneren: aanvankeljk lezen n groep 3, technsch lezen vanaf groep 3-4, begrjpend lezen vanaf groep 4, het tutorlezen, waarbj een oudere leerlng een jongere leerlng begeledt, edere dag een kwarter stllezen voor edereen, voorlezen voor de kleuters door leerlngen van groep 6. We gebruken de leesmethoden Velg Leren Lezen, Estafette en Neuwsbegrp Schrjven De knderen van groep 1 en 2 voeren een aantal actvteten ut n het kader van de voorberedng op het vak schrjven. In groep 3 starten we met een schrjfprogramma dat aanslut bj de nzchten van José Schraven, de knderen van de groepen 4 tot en met 8 gebruken de lesmethode Pennenstreken. Deze methode slut drect aan bj de leesmethoden Taal Nog steeds leren we de knderen foutloos schrjven (spellng), maar we besteden veel meer dan vroeger aandacht aan andere aspecten van taal, zoals spreken en lusteren. Daarnaast vnden we het belangrjk dat een knd leert zjn menng goed onder woorden te brengen. Andere taalaspecten de wj belangrjk vnden, zjn stellen, oftewel het schrfteljk weergeven van gedachten en menngen en ontleden. In de groepen 4 t/m 8 gebruken we de neuwste verse van de lesmethode Taalactef. Deze methode bedt ons de mogeljkhed om op dre nveaus te dfferentëren Rekenen en wskunde In de groepen 1 en 2 maken de leerkrachten gebruk van de lesmethode Schatkst en de voorloper van Wereld n Getallen. Aantrekkeljke thema s vormen her het utgangspunt voor het actef opdoen van ervarngen met het realstsch rekenen. De rekenbegrppen, het werken met hoeveelheden, ordenen, het tellen en de cjfers tot en met 10 komen op een speelse wjze aan de orde. We gebruken hervoor ook de methode Bewegend rekenen, waarbj het getalbegrp motorsch wordt ondersteund. In de groepen 3 t/m 8 werken we met de rekenmethode Wereld n Getallen 4. Deze methode bedt: mogeljkheden voor dfferentate op dre nveaus; veel aandacht voor oefenen, herhalen en automatseren; vaak en doelgercht oefenen n alle fasen van het leerproces: bj de startopgave, bj de nstructe en bj het zelfstandg werken; voor rekenzwakke knderen één oplossngsstratege; Voor de rekensterke knderen na de weektaak op plusnveau, het pluswerkboek waar zj verdepng van de aangeboden leerstof krjgen. schoolvakantes adressen 14

15 4.2.5 Wereldorënterende vakken In de groepen 1 tot en met 4 geven we de vakken aardrjkskunde en geschedens net afzonderljk. We behandelen onderwerpen aan de hand van projecten de voor jonge knderen nteressant zjn. Daarmee wordt kenns en nzcht bjgebracht op het gebed van de wereldorëntate. In de groepen 4 t/m 8 geven we de zogenaamde zaakvakken. Van oudsher zjn dt aardrjkskunde, geschedens en natuur & technek. We hebben n schooljaar gekozen voor de modernste methoden op het gebed van de zaakvakken. Dt betekent dat er we van de knderen een acteve leerhoudng verwachten; de zj overgens maar al te graag aannemen. Knderen onderzoeken veel aan de hand van opdrachten en nstructe ut de methoden (van Blnk) en aan de hand van egen vragen. ICT en technek spelen her een grote rol bj Socale competentes en Burgerschap In de lessen van De Vreedzame School besteden we veel aandacht aan de ontwkkelng van de socale en emotonele vaardgheden. De Vreedzame School s een compleet programma voor bassscholen voor socale competente en democratsch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarn knderen zch gehoord en gezen voelen, een stem krjgen, en waarn knderen leren om samen beslssngen te nemen en conflcten op te lossen. Knderen voelen zch verantwoordeljk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschllen tussen mensen. Er zjn 6 blokken waar elk schooljaar aan wordt gewerkt. Blok 1 We horen bj elkaar; Blok 2 We lossen conflcten zelf op; Blok 3 We hebben oor voor elkaar; Blok 4 We hebben hart voor elkaar; Blok 5 We dragen allemaal ons steentje bj; Blok 6 We zjn allemaal anders Engels We geven n de groepen 7 en 8 onderwjs n de Engelse taal. De herbj gebrukte lesmethode The Team besteedt aandacht aan de eerste begnselen ervan. Het praktsch gebruk van de Engelse taal n dageljkse stuates staat voorop. schoolvakantes adressen 15

16 4.2.8 Godsdenstge vormng en levensbeschouwng Als lesmethode voor het vakgebed godsdenst/levensbeschouwng gebruken we op onze school de methoden Hemel en Aarde (groep 1 tot en met 5) en Trefwoord (groep 6 tot en met 8). De thema s van bede methoden sluten aan bj de belevngs- en ervarngswereld van de knderen, bj actuele ontwkkelngen en vraagstukken n de samenlevng en zjn steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod van gewone en bjbelverhalen Expresseactvteten Onder expresseactvteten verstaan we actvteten zoals handvaardghed, tekenen, muzek en drama. Bj handvaardghed/tekenen volgen we een jaarplan vanut de methode Ut de kunst. We vnden de koppelng van cultuureducate aan andere leeractvteten, bjvoorbeeld d.m.v. thematsch werken belangrjk Bewegngsonderwjs De groepen 1 en 2 beschkken over een egen, goed geoutlleerd speellokaal n de school. Eén keer per week geven we een gymles ut de lesmethode Bewegngsonderwjs n het speellokaal en één keer per week een les Bewegen op muzek ut dezelfde methode. De groepen 3 tot en met 8 gaan eenmaal per week voor een dubbel sport-uur naar sportcentrum De Helster. Bj de lessen bewegngsonderwjs volgen wj de lesmethode Planmatg Bewegngsonderwjs Informate- en computertechnologe (ICT) De meeste knderen zjn al computer (knoppen) vaardg als ze op school komen. Regelmatg zen we de kleuters al swpen op een beeldscherm. Dt kennen ze al van mobele telefoon en Pad. Desondanks besteden we op school aandacht aan een goed en functoneel gebruk van de computers. De computers worden ngezet als hulpmddel bj de ondersteunng van het onderwjs. Een aantal lesmethoden werkt met dgtale verwerkng. De school beschkt over voldoende desktops, laptops en tablets Typevaardghed In groep 6 krjgen alle knderen typevaardghed als onderdeel van het schrjfonderwjs. Omdat knderen later veel tjd achter een toetsenbord zullen doorbrengen, s het fjn als je goed (blnd) leert typen. Naast schrjven s het dus een belangrjk mddel om je goed en snel schrfteljk te kunnen utdrukken. We doen dt va het webbased programma Typeworld, met de ntente dat de knderen thus ook oefenen. De oefentjd op school s beperkt Overge leeractvteten Naast de met name genoemde leergebeden besteden we op onze school ook aandacht aan bevorderng van socale redzaamhed, waaronder: gedrag n het verkeer; gezond en redzaam gedrag; mleu en technek; cultuureducate. Deze actvteten komen afzonderljk of n samenhang met andere vakken aan de orde. schoolvakantes adressen 16

17 4.3 Evenementen en verngen In de loop van een schooljaar vnden er verschllende evenementen plaats waarbj de gebrukeljke routne doorbroken wordt. Zo zjn er bjvoorbeeld: de verjaardag van de leerkracht; de Knderboekenweek; het Snterklaasfeest; de Kerstverng; Carnaval; de Vastenacte; een sport- en spelmddag voor groep 1 en 2 (themamddag); Konngsdag en de Konngsspelen; de schoolsport- en speldag voor groep 3 tot en met 8; het schoolkamp voor groep 8 (dre dagen aan het begn van het schooljaar); excurses en/of voorstellngen n het kader van cultuureducate. In het cultuurbeledsplan s er een aanbod vastgesteld voor alle groepen van de school. Dt bestaat ut een combnate van voorstellngen en workshops. Cultuureducate heeft tot doel knderen te laten kenns maken met onder andere toneel, muzek en beeldende vormng. We gaan ook regelmatg op excurse. het zomerfeest (gezamenljke afslutng van het schooljaar door leerlngen, ouders en leerkrachten). Verjaardagen. Als uw knd jarg s, mag het vanzelfsprekend trakteren, maar geen snoep. Er zjn zoveel andere mogeljkheden, zoals doosjes rozjnen, zoute koekjes, kaas, worst, frut. Ook leerkrachten stellen deze traktate erg op prjs. Sunte Werfert voert een ant-snoep beled. schoolvakantes adressen 17

18 5. Hoe volgen wj de ontwkkelng van uw knd? 5.1 Toetsen en observeren Sunte Werfert kent een utgebred toetssysteem om de vorderngen van de leerlngen n kaart te brengen. Wj vnden dt belangrjk. Daarnaast observeren wj leerlngen voortdurend. Dt geeft ons veel nformate over taakgedrag, werkhoudng, concentrate, etc. Met de methodegebonden toetsen onderzoeken we of leerlngen de leerstof de n de klas s aangeboden begrjpen en goed verwerkt hebben. De leerkracht kan op bass hervan kezen voor herhalng, verdepng, verrjkng of doorgaan met de volgende leerstof. Wj nemen ook 2x per jaar de CITO-toetsen af, n januar en n jun. Dt zjn landeljk genormeerde toetsen. Hermee kunnen we zen hoe leerlngen presteren n vergeljkng tot leeftjdsgenootjes n het hele land. We bepalen met de toetsresultaten ook of ons onderwjsaanbod goed s. 5.2 Leerlng Volg Systeem (LVS) Het LVS bestaat o.a. ut een verzamelng van de toetsresultaten van zowel de methodetoetsen als de CITO-toetsen. Het LVS maakt onderdeel ut van het leerlngdosser. Hern zjn alle gegevens van de leerlng opgenomen de relevant zjn om het beeld van de leerlng (en het gezn) zo compleet mogeljk te maken. Ook eventuele onderzoeksresultaten van externe nstantes worden aan het leerlngdosser toegevoegd. De nterne rapportage maakt ook deel ut van het leerlngdosser. De nterne rapportage s bestemd voor de leerkrachten. Ouders kunnen op verzoek (op afspraak) nzage krjgen n het leerlngdosser. 5.3 Rapportage en rapporten Onze leerkrachten houden u graag op de hoogte van de vorderngen van uw knd. Dt gebeurt zowel mondelng als schrfteljk (rapport). Wj nodgen u dre keer per jaar ut voor een zogenaamd 10-mnutengesprek. In februar en n jun s het 10-mnutengesprek gekoppeld aan het rapport. Wlt u tussentjds nformate, of zjn er andere bespreekpunten, dan bent u welkom bj de leerkracht (graag op afspraak). 5.4 Hoe wj omgaan met knderen de extra zorg nodg hebben Wj doen als team ons uterste best elk knd de zorg te geven de het nodg heeft. Dt geldt met name voor de knderen de extra zorg nodg hebben. We doen dt door: oefenstof op maat, extra utleg en hulp. Inden gewenst overlegt de leerkracht met de Intern Begeleder (IB-er). Samen bespreken ze hoe het vervolg er ut zet; een observate of onderzoek door de IB-er; een leerlngbesprekng. De leerkracht bespreekt de leerlngen met de IB-er. Aan de orde komen zaken op het cogntef gebed, gedrag en socaal emotonele ontwkkelng; het opstellen van een groepsplan/handelngsplan, waarbj de nzet van extra materaal of extra hulp van de leerkracht beschreven wordt; verder onderzoek te (laten) doen. Inden de resultaten achterbljven bj de verwachtngen wordt de IB-er ngeschakeld. De kan het knd observeren of n overleg met ouders externe deskundghed nschakelen. schoolvakantes adressen 18

19 5.5 Leesproblemen en dyslexe We hebben een protocol opgesteld om leesproblemen bj leerlngen (groep 1 t/m 4) vroegtjdg te onderkennen en effectef aan te pakken. Dt houdt n dat we n een vroeg stadum de problemen sgnaleren en snel en doelgercht kunnen aanpakken. Het sgnaleren gebeurt door observate en vastleggen van gegevens de te maken hebben met de begnnende geletterdhed, het aanvankeljk lezen, het voortgezet technsch lezen en spellng. Daarnaast toetsen we leerlngen van groep 2 tot en met 4 regelmatg op vaardgheden de bj deze onderdelen horen. Het doelgercht aanpakken betekent dat problemen de zjn gesgnaleerd, snel en met de juste methodeken worden aangepakt. U vndt deze aanpak terug n de groepsplannen. Voor de groepen 5 tot en met 8 hebben we ook een protocol voor het sgnaleren en handelen bj leerlngen met leesproblemen, zodat we ook her effectef en doelgercht kunnen werken. Sunte Werfert heeft een grondwet. Een set van belangrjke regels, de voor edereen rchtnggevend zjn. Onze grondwet bestaat ut 4 regels: Wj werken en spelen samen; wj zorgen voor rust n de school; wj gaan goed met de materalen om; wj gaan respectvol met elkaar om. Voor de knderen hebben we deze n rjmvorm gezet, zodat ze gemakkeljk te onthouden zjn. Het voorbeeld dat de leerkrachten (en thus de ouders) geven met betrekkng tot postef gedrag s van groot belang. Er zal mnder gepest worden n een klmaat waar dudeljkhed heerst over de omgang met elkaar, waar verschllen worden aanvaard en waar ruzes net met geweld worden opgelost maar utgesproken. Agressef gedrag van ouders en leerlngen wordt op onze school net geaccepteerd. Leerkrachten zullen dudeljk stellng nemen tegen dergeljke gedrag. 5.6 Socale Velghed Socale Velghed s maatschappeljk een hot tem. Vanaf 1 augustus 2016 moet edere bassschool een beledsplan hebben en beled voeren op het gebed van socale velghed. Pestbeled s een onderdeel van de socale velghed. Hoe hard we er ook aan werken; op alle scholen en n alle tjden wordt gepest. Belangrjk s de vraag hoe de school dt planmatg en systematsch tegen gaat. Door onze aanpak bnnen de lesmethode De Vreedzame School leren we knderen op een posteve en fjne maner met elkaar omgaan. We noemen dt preventef handelen van de school; gercht op het voorkómen van peststuates. Als er desondanks toch peststuates voorkomen, dan zal de school dt altjd n overleg met de ouders oppakken. Dt noemen we curatef handelen. De school heeft een beledsplan Socale Velghed, waarn heel dudeljk s beschreven hoe de school handelt n dergeljke stuates. De Stuurgroep Vreedzame School s het orgaan dat zorg draagt voor een goede afhandelng n geval van pesten op school. schoolvakantes adressen 19

20 5.7 Is uw knd zek? Als uw knd zek s, meldt u dt drect bj de school. Inden de leerlng langere tjd net naar school kan komen, bespreken we samen met de ouders of verzorgers hoe we het onderwjs, rekenng houdend met de zekte, kunnen voortzetten. We maken herbj gebruk van de deskundghed van een consulent onderwjsondersteunng zeke leerlngen. Het s onze wetteljke plcht om voor elke leerlng, ook als hj zek s, te zorgen voor goed onderwjs. Daarnaast vnden wj het mnstens zo belangrjk, dat de leerlng n deze stuate contact bljft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerlng moet weten en ervaren dat hj ook dan meetelt en erbj hoort. Het contnueren van het onderwjs, aangepast aan de problematek, s belangrjk om leerachterstanden zoveel mogeljk te voorkomen en socale contacten n stand te houden. 5.8 Endtoets Bassonderwjs Aan het end van de bassschoolperode neemt groep 8 deel aan de Centrale Endtoets Bassonderwjs, een toets de kenns, nzcht en toepassngsvaardghed onderzoekt. Snds schooljaar s edere school verplcht een endtoets af te nemen. Wj nemen de CITO Endtoets af bj onze leerlngen. Heronder zet u een tabel met daarn het gemddelde op de CITO Endtoets en de utstroomgegevens van de afgelopen 2 jaar. Een krtsche noot s herbj op zjn plaats: In de meda worden tegenwoordg rangljsten gepresenteerd van de ctoscores van de verschllende bassscholen. Het s net just de ctoscores hervoor te gebruken. Een school de zjn uterste best doet om de zorgleerlngen bnnen de school een passend aanbod te geven, zal altjd lager scoren dan een school de snel verwjst naar specaal bassonderwjs. Ook kan de samenstellng van de endgroep per jaar verschllen. Enge voorzchtghed s dus geboden bj het vergeljken van de endscores met andere scholen of eerdere groepen 8. In s er geen sprake meer van een zgn. dubbel adves. Het schooladves s eendudg Cto endtoets 535,08 Utstroom vervolgonderwjs Aantal % Aantal % VWO tweetalg 0 0% 0 0% VWO 5 14,7% 3 12% HAVO/VWO 1 2,9% 0 0% HAVO 5 14,7% 6 24% VMBO T/Havo 4 11,8% 0 0% VMBO 5 14,7% 11 44% MAVO 9 26,5% 0 0% VMBO Kader-T 3 8,8% 0 0% VMBO Kader 1 2,9% 5 20% VMBO BB/KB 1 2,9% 0 0% 5.7 Begeledng naar het voortgezet onderwjs Wj nformeren ouders van knderen n groep 8 n de loop van het schooljaar over de verschllende vormen van voortgezet onderwjs. In het najaar houdt de leerkracht met alle leerlngen en hun ouders ndvdueel een schoolkeuzegesprek. De leerkracht brengt vervolgens n januar aan de ouders adves ut over het meest geschkte type onderwjs voor hun knd na de bassschool en bespreekt dat met hen. Het schooladves dat de school de ouders meegeeft, s gebaseerd op de kenns en de ervarng de gedurende 8 jaar met het knd zjn opgedaan. De leerkracht van groep 8 geeft ook aan dat alleen n utzonderljke gevallen de resultaten van de endtoets een rol van betekens spelen. Er wordt nformate verstrekt over de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwjs. De school voor voortgezet onderwjs beslst over de toelatng. In de meeste gevallen neemt deze het schooladves over. N.B. U als ouder, zorgt zelf voor de aanmeldng van uw knd op de school van uw keuze. schoolvakantes adressen 20

21 6. Passend Onderwjs 6.1 Wet Passend Onderwjs Met ngang van 1 augustus 2014 s de Wet Passend onderwjs n werkng getreden. Elk knd heeft recht op goed onderwjs dat aanslut op de onderwjsbehoefte van het knd; ook als dt een bjzondere onderwjsbehoefte s. Met dt beled stmuleert de overhed dat zoveel mogeljk knderen naar een gewone school n de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopledng en op meetellen n de samenlevng. Knderen de het echt nodg hebben, kunnen, net als nu, naar het specaal onderwjs. Dat bljft. Scholen hebben zorgplcht. Dat betekent dat scholen élk knd een passende onderwjsplek moeten beden. Of op de school waar u uw knd aanmeldt, eventueel met extra ondersteunng, of op een andere school n het reguler of specaal onderwjs. Ouders worden her nauw bj betrokken en scholen gaan beter samenwerken. 6.2 Hoofdpunten Wet passend onderwjs Iedere school heeft zorgplcht ; dt betekent: Ouders melden hun knd aan bj de school de hun voorkeur heeft. Bnnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogeljk aanbod op de egen, een andere regulere of een specale school bnnen de rego regelen. De school heeft herbj een zorgplcht. De school regelt de extra ondersteunng n de klas of een plek op een andere school of de plaatsng n het specaal onderwjs. Ouders hoeven dus net meer zelf een ngewkkelde ndcateprocedure te doorlopen. De landeljke ndcatesystematek s afgeschaft. Het accent verschuft van het medsch labelen van knderen, naar wat zj daadwerkeljk nodg hebben om onderwjs te kunnen volgen. De onderwjsbehoefte s vanaf nu het utgangspunt. Scholen stellen een schoolondersteunngsprofel op. Hern geven zj aan welke onderwjsondersteunng ze aan leerlngen kunnen beden (ze hervoor onze webste: Leraren scholen zch verder n het omgaan met verschllende soorten leerlngen n de klas. Herdoor kunnen leerlngen zo veel mogeljk extra ondersteunng n de klas krjgen, n plaats van daarbuten. Samenwerken s noodzakeljk: Kan de school waar de leerlng s aangemeld net zelf n de benodgde onderwjsondersteunng voorzen, dan s het de verantwoordeljkhed van de school om (bnnen het samenwerkngsverband) een school te schoolvakantes adressen 21

22 vnden de wel een passend aanbod kan doen. Is het net haalbaar om de leerlng bnnen het reguler onderwjs te plaatsen, dan kan een aanbod op het specaal onderwjs worden gedaan. Het samenwerkngsverband Passend Wjs s verantwoordeljk voor de toekennng en bekostgng van lchte en zware ondersteunng aan knderen met een extra onderwjsbehoefte. Samenwerkngsverbanden hebben een egen budget voor extra ondersteunng. Betalen en bepalen van onderwjsondersteunng komt hermee n één hand. De keuze, om leerlngen n het specaal onderwjs te plaatsen, bljft bestaan. Samenwerkngsverbanden stellen een ondersteunngsplan op waarn zj onder meer aangeven welk nveau van bassondersteunng zj beden, hoe zj met elkaar een samenhangend geheel aan ondersteunngsvoorzenngen hebben gecreëerd, hoe de beschkbare mddelen worden verdeeld, op welke wjze verwjzng naar het specaal onderwjs plaatsvndt en hoe zj ouders nformeren. Samenwerkngsverbanden kunnen aan scholen extra ondersteunng n de klas toekennen voor leerlngen met een extra ondersteunngsbehoefte. Er s dus meer rumte voor maatwerk. Ouders en leraren hebben va de ondersteunngsplanraad nstemmngsrecht op het beled en de verdelng van het budget van het samenwerkngsverband. Voor meer nfo: Ga naar de webste Passend Onderwjs op Sunte Werfert Op grond van bovengenoemd utgangspunten zal over elke leerlng de aangemeld wordt op Sunte Werfert en waarvan bj aanmeldng dudeljk s dat er van de school een extra zorgnvesterng gevraagd wordt, een beslut genomen worden. Hervoor heeft de school een procedure opgesteld de op hoofdljnen bestaat ut: een orënterend gesprek met ouders; daarna volgt schrfteljke aanmeldng, de school beoordeelt of er- eventueel- sprake s van een onderwjsondersteunngsvraag (nformateplcht ouders). Beslssng over toelaatbaarhed (overleg met ouders); kan er op dat moment geen beslssng worden genomen dan volgt verplchte tjdeljke plaatsng. Geen toelatng: De school heeft zes tot ten weken de tjd om de toelatng te bevestgen. Als de school de gevraagde extra ondersteunng net kan beden, komt zj bnnen de genoemde zes tot ten weken met een voorstel voor een andere regulere/specale school de wel een passend programma kan beden. Dt gaat n nauw overleg met de ouders. Om te weten welke extra ondersteunng onze school kan beden, kunt u ons School Ondersteunngs Plan (SOP) nzen op Voor knderen de veel extra ondersteunng nodg hebben, kan er vanaf groep 6 een OPP (Ontwkkelngs Perspectef Plan) opgesteld worden, waarn de school beargumenteerd aangeeft op welke vakken de leerlng andere enddoelen krjgt dan de andere leerlngen. Bassscholen hebben op grond van wetgevng een wetteljke opdracht om gedfferenteerd onderwjs te geven en om n te spelen op de behoeften van zorgleerlngen. Maar de aard en zwaarte van de handcap en de feteljke omstandgheden maken het mogeljk net te voldoen aan een plaatsngsverzoek van de ouders. Ouders kunnen nadat het beslut n een gesprek s toegelcht, eventueel bezwaar aantekenen bj het bevoegd gezag. schoolvakantes adressen 22

23 7. We zjn wj - personeel 7.1. Ons team Ons team bestaat ut 10 leerkrachten, één ntern begeleder (IB-er), de concërge en de drecteur. Mw. Marleen de Kever s Intern Begeleder. Henk Nels s de concërge. Ben Hollander s waarnemend drecteur. 7.2 Personeelsbeled haal het beste ut jezelf Sunte Werfert heeft aandacht voor de kwaltet van haar personeel. Regelmatg houden we functonerngsgesprekken en ontwkkelngsgesprekken en leggen we klassenbezoeken af. Herbj staat steeds het functoneren, het welbevnden en de professonele ontwkkelng van de leerkracht centraal. Onze kernwaarde haal het beste ut jezelf s herbj ledend. 7.3 Scholng van leraren Jaarljks stellen wj als team een scholngsplan vast voor het komende schooljaar. De keuze van deze scholng staat n relate met de onderwjskundge ontwkkelng van de school. Leerkrachten zjn, net als leerlngen, noot utgeleerd. Het s belangrjk dat we de ontwkkelngen n het onderwjs volgen en bljven werken aan het vergroten van onze deskundghed. Schooljaar staan ICT, en onderzoekend leren op de scholngsagenda. Ook ronden we het mplementatetraject van De Vreedzame School af. Naast teamscholng kunnen leerkrachten ook ndvdueel een stude volgen. Als wj een een studedag voor het hele team of voor een groep leerkrachten houden, hebben de leerlngen vrj. In dergeljke gevallen wordt u rum van tevoren op de hoogte gebracht zodat u passende maatregelen kunt nemen. 7.4 Vervangng Wj zorgen bj afwezghed van personeel voor vervangng. Her voor werken wj samen met Mobltetscentrum IPPON n Elst. Er worden altjd gedplomeerde leerkrachten ngezet. In een heel enkel geval s er geen nvaller beschkbaar en wordt de groep verdeeld. 7.5 Stagares Wj geven studenten van de lerarenopledng bassonderwjs graag de kans om het vak van groepsleerkracht op onze school te leren. De stagare voert, n overleg met de groepsleerkracht, een aantal opdrachten ut. Daarnaast kan de stagare behulpzaam zjn bj de dageljkse praktjk. Behalve stagares van de lerarenopledng bassonderwjs werken we ook met SPW-stagares (Socaal pedagogsch werk) van het ROC en studenten lchameljke opvoedng van de Hogeschool Arnhem-Njmegen. schoolvakantes adressen 23

24 8. Welke plek hebben onze ouders op school - samenwerkng Op Sunte Werfert hebben ouders een belangrjke rol. Ouders zjn betrokken en wllen graag meedoen. Met ondersteunng van een acteve Oudercommsse s er altjd veel mogeljk op Sunte Werfert. Ook de MR draagt haar steentje bj als het gaat om meedenken over het beled van de school. Maar dt s net alles. Het belangrjkste s dat ouders een acteve bjdrage leveren aan wat er op school gebeurt. Ouders leveren door goed contact met de leerkracht een bjdrage aan het onderwjs en de ontwkkelng van hun knd op school. Ondersteunng bj allerle les- en leeractvteten s meer dan welkom. Door deze bjdrage van betrokken ouders kunnen de leerlngen nog beter het beste ut zchzelf halen. Door thus postef over school te spreken dragen ouders bj aan een postef schoolklmaat waarn knderen goed gedjen en tot ontwkkelng komen. 8.1 Communcate met ouders Wj hechten aan een goede en open communcate op bass van erkende ongeljkhed. De leerkracht als professonal betreffende het onderwjs, en de ouders als experts van hun egen knd. Informateoverdracht s belangrjk om ouders bj de school betrokken te houden. Wj proberen ouders zo goed mogeljk te nformeren. Deze nformatevoorzenng kent 2 componenten: 1. Wat s belangrjk om te weten: Dt staat op onze webste en krjgt u van ons va de mal. Ook de tradtonele schoolkalender mag her genoemd worden. Op utdrukkeljk verzoek van ouders bljven we deze maken. 2. Wat s leuk om te weten: Dt vndt u n de wekeljkse neuwsbref, op onze Facebookpagna, op Schoolflts (nformatescherm n de schoolhal), en deels op de webste. Daarnaast gaan we natuurljk gewoon met u n gesprek: ndvduele gesprekken tussen ouders en leerkracht; de nformateavond aan het begn van het schooljaar, over het programma van de betreffende groep n dat schooljaar; de 10-mnuten-gesprekken, waar onder andere het rapport wordt besproken. 8.2 Medezeggenschapsraad (MR) en Gemeenschappeljke Medezeggenschapsraad (GMR) Va de medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken, meepraten en meebeslssen over het op school gevoerde beled. Onze medezeggenschapsraad bestaat ut maxmaal 3 ouders en 3 teamleden. Zaken waar de MR zch zoal mee bezg houdt zjn: Fnancën, Personeelsbeled, Passend Onderwjs, Beheer van de gebouwen, vakanterooster en andere beledszaken op schoolnveau. Naast bovengenoemde medezeggenschapsraad s er bnnen SKO Batavorum een gemeenschappeljke medezeggenschapsraad (GMR). schoolvakantes adressen 24

25 Onze medezeggenschapsraad heeft een aantal bevoegdheden overgedragen aan de GMR. De GMR overlegt dan bnnen het kader van de overgedragen bevoegdheden over aangelegenheden de de alle scholen gezamenljk aangaan. 8.3 Oudercommsse Sunte Werfert prjst zch gelukkg met een acteve commsse van betrokken ouders. Het doel van de OR s het ondersteunen van het team bj het organseren van allerle actvteten. De OR helpt met de utvoerng van actvteten als sportdag, Snterklaas, Kerstms, excurses, carnaval, afsched schoolverlaters, enz. Deze actvteten worden n overleg met de leerkrachten georganseerd. Er zjn op onze school nogal wat actvteten, waarbj de hulp van ouders zeer op prjs wordt gesteld. Voorbeelden daarvan zjn hulp bj het onderhoud van de speelplaats, bj het speel - en leermateraal, bj handvaardghed, bj sport- en speldagen en bj excurses. Als wj een beroep op u doen, dan hopen wj, dat u de rumte en de tjd vndt om u n te zetten! 8.4 Ouderbjdrage Aan alle ouders wordt een ouderbjdrage gevraagd. Deze s bedoeld om alle actvteten zoals herboven beschreven, mogeljk te maken. De MR stelt de hoogte van deze bjdrage vast en de Oudercommsse nt deze. Hoewel het formeel een vrjwllge bjdrage betreft, leert de praktjk dat alle ouders deze wel betalen; het geld gaat mmers rechtstreeks naar de knderen. De hoogte van de vrjwllge ouderbjdrage s 35,- per leerlng per jaar. Hervan wordt 25,- gereserveerd voor het schoolresje en 10,- voor andere actvteten gedurende het schooljaar. Eenmaal per jaar legt de OC verantwoordng af en bespreekt de algemene gang van zaken, zoals het fnancële overzcht, de bestedng van het afgelopen jaar en de begrotng van het neuwe jaar. schoolvakantes adressen 25

26 Als ouders de vrjwllge bjdrage net betalen, dan wordt er overlegd met ouders wat de consequentes zjn voor het deelnemen van de knderen aan actvteten de ut de ouderbjdrage worden betaald en onder schooltjd vallen. 8.5 Luzenbrgade Deze werkgroep bestaat ut ouders en heeft als taak om drect na elke schoolvakante, alle leerlngen en personeelsleden te controleren op hoofdlus. Ook wordt de werkgroep ngeschakeld n perodes dat het hoofdlusprobleem wat groter s. Wanneer er hoofdlus geconstateerd wordt bj een knd, delen we dt net aan het knd zelf mee, maar neemt de leerkracht telefonsch contact op met de ouders. Als er n een groep hoofdlus s geconstateerd vndt na twee weken hercontrole van de hele klas plaats. 8.6 Club van 50 De school prjst zch gelukkg met onze Stchtng Vrenden van Sunte Werfert ; kortweg Club van vjftg. De Club van vjftg s een stchtng, ngeschreven bj de Kamer van Koophandel en bestaat ut een groep mensen de zch betrokken voelt bj onze school. Va een jaarljks sponsorbedrag van vjftg euro voorzen zj de school van extra geld. Ieder jaar kjkt de Club van Vjftg, samen met de schoolledng naar een znvolle en welkome bestedng, de normaal gesproken net ut het regulere schoolbudget betaald kan worden. Een eder de de Sunte Werfert een warm hart toedraagt en bered s dt jaarljks sponsorbedrag te betalen, kan ld worden. Als tegenprestate ontvangt u de Sunte Werfert voordeelpas. Op vertoon van deze pas ontvangt u bj een groot aantal ondernemers n Elst kortng op uw aankoop. 8.7 Informateverstrekkng gescheden ouders Als ouders zjn gescheden dan s een school n prncpe verplcht aan de ouder de net het ouderljke gezag heeft, als er naar gevraagd wordt, nformate over zjn/haar knderen te verstrekken (op grond van artkel I:377c van het Burgerljk Wetboek). Het artkel kent twee beperkngen: 1. de nformate wordt net verstrekt als de school de nformate net op dezelfde wjze aan de ouder met ouderljk gezag zou kunnen verschaffen, en 2. als het verschaffen van de nformate tegen het belang van het knd n gaat. 8.8 Verzekerngen Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum heeft voor de onder haar bestuur staande scholen een aantal verzekerngen afgesloten. Deze verzekerng s een zgn. vangnetverzekerng. Schades de op school ontstaan worden altjd nden mogeljk verhaald op de verzekerng van de betrokkenen. U dent dus te zorgen voor een goede aansprakeljkhedsverzekerng. Heeft u n relate met de school schade geleden, en uw AVP vergoedt dt net, nformeer dan bj de drecte of dt onder de schoolverzekerng valt. 8.9 Klachtenregelng Een goed, velg klmaat en goede onderlnge contacten zjn voor alle belanghebbenden n de school een voorwaarde om goed te kunnen functoneren. Toch vnden op school soms gebeurtenssen plaats waar ouders, leerlngen of personeelsleden samen net utkomen. U bent dan net machteloos, maar kunt een klacht ndenen. Een klacht ndenen kan op elk moment, maar hetgeen waarover geklaagd wordt mag net langer dan een jaar voor het ndenen van een klacht hebben plaatsgevonden. Wel weegt de klachtencommsse bj haar utspraak mee of er genoeg moete s gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankeljk oordeel van de klachtencommsse kan voor alle partjen een oplossng betekenen. Een procedure bj de klachtencommsse duurt echter lang en vraagt veel van de betrokkenen. In veel gevallen s het beter te proberen het net zover te laten komen. Dat schoolvakantes adressen 26

27 kan door met elkaar n gesprek te gaan (ouders, leerkracht en/of drecteur) en samen naar een oplossng te zoeken. Zo n oplossng vnden s net altjd even gemakkeljk. Het vraagt nspannngen van ouders en van de school, zj moeten bered zjn het gesprek aan te gaan. Op onze school geldt, zoals wetteljk voorgeschreven, een klachtenregelng (wj hebben ons geconformeerd aan de landeljke klachtenregelng Prmar en Voortgezet Onderwjs). Deze s op verzoek voor edereen ter nzage. Hoe gaat de procedure bj een klacht n zjn werk en wat houdt de klachtenregelng n: Op onze school s één leerkracht contactpersonen voor klachten. Als het u net lukt een probleem op te lossen, kunt u terecht bj deze contactpersoon. Zj kan u advseren met we u het beste n gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook doorverwjzen naar de vertrouwenspersoon. Deze kan bemddelen bj het conflct. Voor de scholen van SKO Batavorum s dat mevrouw I. Blanken. Is het herna nog net gelukt het probleem op te lossen, dan verwjst de vertrouwenspersoon naar een onafhankeljke klachtencommsse. Onze school s aangesloten bj de Landeljke Klachtencommsse Katholek Onderwjs. Het adres staat achter n deze gds. Partjen krjgen van de klachtencommsse eerst de gelegenhed onderlng tot overeenstemmng te komen, lukt dat net, dan volgt een hoorzttng. Na de zttng beslst de klachtencommsse of de klager geljk heeft. Een utspraak van de klachtencommsse s net te vergeljken met de utspraak van een rechter. De commsse kan er net voor zorgen dat de school beslssngen terugdraat. De school mag zelf beslssen of de utspraken van de commsse worden overgenomen. U kunt net tegen een utspraak n beroep. Wel kunt u een rechtszaak begnnen tegen het schoolbestuur. Op school s, bj de drecteur, naast de klachtenregelng, de brochure Klachten op school, hoe los je ze op? ter nzage. Deze kan ook worden gedownload va Voor klachten de betrekkng hebben op seksuele ntmdate of ernstg psychsch of fysek geweld kunt u ook terecht bj de specaal hervoor aangestelde vertrouwensnspecteur bj het Centraal meldpunt Vertrouwensnspecteurs: Ze verder de adressenljst achter n deze gds. schoolvakantes adressen 27

28 9. Welke schoolontwkkelngen spelen er dt schooljaar? Iedere school s voortdurend n ontwkkelng. De maatschappj verandert en vraagt steeds andere dngen van de school. Ook door de nterne processen kunnen ontwkkelngen ontstaan. De school heeft jaarljks een aantal speerpunten op de agenda, en deze krjgen dan, naast de dageljkse gang van zaken, de volle aandacht. Voor schooljaar zjn dt de onderstaande ontwkkelngen: 9.1 Vreedzame School In januar 2015 zjn we een Vreedzame School geworden. Wat dt betekent heeft u elders n deze gds al gelezen, of al ondervonden. Dt jaar zetten wj deze ontwkkelng door. De mplementate van het concept De Vreedzame School kost mnmaal 2 jaar. 9.2 Onderzoekend en Ontdekkend Leren De komende jaren besteedt Sunte Werfert veel aandacht aan onderzoekend en ontdekkend leren. Herbj sluten we aan bj de natuurljke neuwsgerghed van knderen. Voor knderen s het veel leuker om zelf ut te vnden hoe ets werkt, waarom dngen zjn zoals ze zjn, dan het alsmaar van de leerkracht te horen. Het gaat dus om het ontwkkelen van een onderzoekende houdng. Vaardgheden de herbj horen zjn onderzoeken, presenteren, ICT-vaardghed, neuwsgerg zjn, samenwerken, createf zjn, probleemoplossend kunnen werken en denken, etc. Deze vaardgheden worden ook wel de vaardgheden van de 21e eeuw genoemd (21 Century Sklls). 9.3 Beb op school en leesonderwjs In schooljaar hebben we een verdepng n ons leesonderwjs aangebracht. We kennen veel verschllende leesvormen en zetten deze planmatg n. Denkt u aan voorlezen aan kleuters (door groep 6), tutorlezen, aanvankeljk en technsch lezen, begrjpend en studerend lezen en ook nog het stllezen. Daarbj gaat het vooral om leesplezer. Om dt te bevorderen gaan we schooljaar aan de slag met de Beb Op School. Dt garandeert ons een actuele en leuke collecte Bebboeken. BOS s een ntatef van de openbare bblotheek; we krjgen als het ware ons egen beb op school. 9.4 Samenwerkng met Knderopvang Nannes en Nannes na School. Iedere bassschool heeft de verplchtng aan ouders de daar om vragen, opvang voor hun knd(eren) aan te beden tussen 7.30 uur s ochtends en uur s avonds. Zowel op regulere schooldagen (voor en naschoolse opvang) als op dagen dat de bassschool gesloten s, bjvoorbeeld tjdens verlofdagen en schoolvakantes. schoolvakantes adressen 28

29 Sunte Werfert heeft n aprl 2016 een ntenteverklarng tot samenwerkng opgesteld met knderopvang Nannes n Elst. Zoekt u opvang voor uw knd, dan kunt u voor meer nformate en nschrjvng contact opnemen met Knderopvang Nannes. Het adres en telefoonnummer staan achter n deze gds. De samenwerkng tussen Sunte Werfert en Nannes gaat echter verder gaan dan de verplchtng ouders te wjzen op de mogeljkhed voor opvang. Bede partjen hebben utgesproken te onderzoeken op welke wjze wj de samenwerkng kunnen versterken. Ons utendeljke doel s om voor de betrokken knderen een doorgaande ontwkkelngsljn van 0-12 jaar te creëren vanut een gedeelde vse op onderwjs en opvang. Een boeend proces! schoolvakantes adressen 29

30 10 Met we werken wj samen - externe contacten Onze school s een zgn. netwerkschool. In het kader van Passend Onderwjs betekent dt dat wj de basszorg en basskenns n hus hebben, en voor specalstsche zorg zjn aangewezen op externe deskundghed. Wj hebben een breed netwerk van contacten dat ons standaard, of op aanvraag, ondersteunt bj de begeledng van uw knderen. Vanut de basszorg zjn dat bjvoorbeeld de schoolarts, schoolverpleegkundge, logopedste, schoolmaatschappeljk werk, etc. Voor specalstsche begeledng kunnen wj bnnen het Samenwerkngsverband Passend Wjs dverse dscplnes voor ondersteunng en onderzoek consulteren. Ook andere externe deskundghed s bnnen handberek. De IB-er s herbj de contactpersoon De schoolarts Vroegtjdg opsporen van gezondhedsproblemen s belangrjk. Alle 5-6 jargen en alle knderen n groep 7 worden door de assstent van de jeugdarts gescreend. U ontvangt rechtstreeks thus, herover bercht. De onderzoeken vnden op school plaats. Bj het onderzoek hoeft u net aanwezg te zjn. Bj de 5-6 jargen wordt er met behulp van door u ngevulde vragenljsten gekeken hoe het knd zch ontwkkelt op lchameljk, psychsch en socaal gebed. Zo nodg maakt de jeugdarts een vervolgafspraak met u om te kjken welke extra maatregelen nodg zjn ten behoeve van de gezondhed en het welbevnden van uw knd. Het tweede onderzoek, voor de jargen, vndt n groep 7-8 plaats. Jeugdgezondhedszorg houdt ook spreekuren voor alle andere leeftjden. Wanneer u aanledng zet voor een afspraak bj de jeugdarts of verpleegkundge kunt u dt bj de leerkracht of ntern begeleder aangeven. Voor opvoedkundge vragen kunt u ook terecht bj School Maatschappeljk Werk, waarvoor u zch kunt aanmelden va de ntern begeleder. Meer nformate over de gezondhed van knderen vndt u op U vndt jeugdgezondhedszorg onder VGZ/Jeugd en Gezondhed Klen Casus Overleg (KCO) en het LEJO Om ervoor te zorgen dat knderen met problemen snel geholpen worden, werken de jeugdarts, de maatschappeljk werker en onze ntern begeleder nauw samen n het Zorg en Adves Team. Va een aanmeldngsformuler vragen we u om toestemmng te verlenen om de problemen van uw knd n een overleg met de jeugdarts en de maatschappeljk werker te bespreken n een klen overleg (KCO). Dt kan betekenen dat u utgenodgd wordt op een spreekuur van de schoolarts of dat u geadvseerd wordt om een afspraak te maken met de maatschappeljk werker. Soms zjn problemen ngewkkeld of zjn ze net alleen meer schoolgebonden. In dat geval s beoordelng en samenwerkng vanut bredere deskundghed nodg. Hervoor s het LEJO opgezet. Het LEJO s een multdscplnar team waarn organsates samenwerken de werkzaam zjn n het domen schoolvakantes adressen 30

31 jeugd(hulp) n de gemeente Overbetuwe. Het LEJO bespreekt casuïstek en s er voor consultate en adves. Utgangspunten voor de samenwerkng: De gemeente Overbetuwe s regsseur van het LEJO. Een senor consulent jeugd van het Loket Samenleven zt het overleg voor. Het LEJO bestaat ut een vaste kern en een flexbele schl. Het LEJO werkt systeemgercht volgens het prncpe één gezn, één plan. Het LEJO komt één keer n de 14 dagen bjeen. Alle deelnemers (vaste kern en flexbele schl) kunnen casuïstek aanmelden. Aanmeldng gebeurt vooraf bj de voorztter. Casuïstek wordt alleen besproken wanneer de ouders en/of de jeugdge een toestemmngsverklarng hebben ondertekend. Na besprekng van de casus wjst het LEJO een casusregsseur aan, bj voorkeur emand ut de 1e ljn. Regstrate van de casussen vndt plaats n het Regesysteem Deelnemers LEJO: Vast: maatschappeljk werk, polte, stuw/jongerenwerk, socaal kernteam, leerplcht, jeugdgezondhedszorg (jeugdarts), Lndenhout (lokaal), consulenten. Flexbel: Lndenhout, Karakter, JBG, velghedshus, evt. anderen. U kunt de jeugdconsulenten van de gemeente bereken va emal of telefoonnummer Schoollogopede Logopede op de bassschool houdt zch bezg met alle aspecten de met taal, spreken en verstaan te maken hebben. De werkzaamheden van de logopedsten hebben een preventef karakter, om logopedsche problemen te voorkomen of n een vroeg stadum op te sporen. Daarom worden alle kleuters logopedsch gescreend. Naar aanledng van de screenng schoolvakantes adressen 31

32 10.5 Leergeld Oost Betuwe Mocht u als ouder fnanceel net n de gelegenhed zjn de schoolkosten voor uw knd te betalen, dan kunt u mogeljk terecht bj Leergeld Oost Betuwe. Deze stchtng ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen, of door een materële bjdrage n bjvoorbeeld een fets of een computer. U vndt het adres van Leergeld Oost Betuwe achter n deze schoolgds Verwjsndex De verwjsndex s er voor jongeren tot 23 jaar bj we zch problemen voordoen waardoor ze bedregd worden n hun ontwkkelng en mogeljk buten de maatschappj vallen en heeft als doel om hulpverleners met elkaar te verbnden. kunnen ouders worden opgeroepen voor een advesgesprek. In sommge gevallen zal het gaan om het geven van advezen voor de thusstuate, n andere gevallen zal de logopedst advseren naar een logopedepraktjk te gaan voor wekeljkse therape. Het s ook mogeljk leerlngen ut hogere groepen bj de logopedst aan te melden voor een screenng of onderzoek. Voor vragen over logopede kunt u terecht bj de IB-er. Desgewenst meldt de IB-er de leerlng dan aan Gemeente Overbetuwe Gemeenten zjn verantwoordeljk voor de rege n het jeugdbeled op grond van de Wet Maatschappeljke Ondersteunng (WMO). Zj moeten ervoor zorgen dat er op gemeenteljk nveau goede samenwerkng s n de jeugdzorg De Hogeschool Arnhem Njmegen De HAN bedt elk schooljaar studenten aan, de een stageplaats krjgen op Sunte Werfert voor hun praktsche vormng (ze 7.5.). Verder onderhoudt onze school contacten met: De andere Elster bassscholen; de andere Batavorumscholen ut Hussen, Heteren, Drel en Valburg; de Betuwse scholen en de school voor specaal onderwjs n Bemmel, dt alles n het kader van Passend Onderwjs; de scholen voor voortgezet onderwjs; de bblotheek; schoolvakantes adressen 32

33 11. Belangrjke adressen R.K. Bassschool Sunte Werfert Kostverloren DZ Elst waarnemend drecteur: Dhr. Ben Hollander T E Oudercommsse Voorztter: Mw. Mrjam Bos MR Voorztter: Dhr. Marcel Hofstee SKO Batavorum Hoenderk VM ELST Stchtng Leergeld Oost Betuwe Van Ambestraat AK Bemmel E Inspecte Prmar onderwjs E Vragen over onderwjs: (grats) Klachtenmeldng seksuele ntmdate en of msbruk Ernstg psychsch of fysek geweld: meldpunt vertrouwensnspecteurs T Schoolarts T Voor meer nformate: Schoollogopede Mevrouw A. Fennema T Stchtng Geschllen Commsses Bjzonder Onderwjs (GCBO) Postbus EH DEN HAAG T E Externe vertrouwenspersoon Mevrouw Ina Blanken T Knderopvang Nannes St. Maartenstraat DA ELST E T College van Bestuur: Dhr. Eddy Verrps T E Samenwerkngsverband Passend Wjs Postadres: Postbus CA Arnhem Bezoekadres: Beverweerdlaan AE Arnhem schoolvakantes adressen 33

34 Colofon Fotografe: Jeannet Verbeek Teksten: SKO Batavorum Ontwerp & realsate: Puntwee Vsuele communcate Bassschool Sunte Werfert s onderdeel van: schoolvakantes adressen

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2016-2017 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van

Dit is de digitale schoolgids van 2016 ntegraal kndcentrum 2017 Dt s de dgtale schoolgds van IKC De Abacus ntegraal kndcentrum IKC De Abacus IKC gds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf ntegraal kndcentrum Herbj presenteren

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

de Haafakkers schoolgids

de Haafakkers schoolgids 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool de Haafakkers de Haafakkers schoolgds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Dt s de schoolgds van het schooljaar 2016-2017. In deze gds

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2016-2017 IKC het Sterrenbos Knderopvang 2 4 jargen Onderwjs Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool De Elstar

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool De Elstar 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool De Elstar De Elstar schoolgds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Scholen verschllen van elkaar. Het kezen van een bassschool voor uw

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

informatieboekje brugklassen 2015-2016 Je groeit op de RGO

informatieboekje brugklassen 2015-2016 Je groeit op de RGO nformateboekje brugklassen 2015-2016 Je groet op de RGO INHOUD Voorwoord 5 Specaal voor de ouder(s)/verzorger(s) 6 Zorg bnnen de RGO 16 De start van het brugklasjaar, de eerste schoolweek 18 Waar moet

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

aan de slag tijdens de studiedag

aan de slag tijdens de studiedag Energek aan de slag tjdens de studedag Studedagengds voortgezet onderwjs Toetsng, evalueren om te leren, rekenen en taal Bureau ICE De neuwe generate toetsen en examens Haal meer ut uw studedag Studedagen

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 4 Verder n deze neuwsbref: Neuwe webstes voor Koraal Groep en alle stchtngen n 2015 Koraal Groep-voetbaltoernoo voor schoolverlaters Schatten

Nadere informatie

Kijk verder! Vind jouw route. welkom #opendagnhl. Ontdek meer op:

Kijk verder! Vind jouw route. welkom #opendagnhl. Ontdek meer op: Kjk verder! Vnd jouw route welkom #opendagnhl Ontdek meer op: Café C0030 Welkom! Welkom op de NHL Open Dag! Onze studenten en docenten vertellen je graag alles over onze opledngen, de hogeschool en het

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v STICHTING Openbaar Prmar Onderwjs HAARLEMMERMEER Aan; de gemeenteraad van Haarlemmermeer Cc; Burgemeester& Wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. wethouder Onderwjs De heer J.C.W. Nederstgt rtpmgente Haarlemmenneer

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie