aan de slag tijdens de studiedag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aan de slag tijdens de studiedag"

Transcriptie

1 Energek aan de slag tjdens de studedag Studedagengds voortgezet onderwjs Toetsng, evalueren om te leren, rekenen en taal Bureau ICE De neuwe generate toetsen en examens

2 Haal meer ut uw studedag Studedagen zjn het moment om samen met collega s een thema beet te pakken. In deze studedagengds vndt u een aanbod aan tranngen waarmee u uw studedag znvol kunt nvullen. Tranngen op het gebed van toetsng, evalueren om te leren, rekenen en taal en voor gebrukers van het onlne toetssysteem TOA twee studemddagen over beoordelen met de TOA. Als docent wl je net de hele dag naar één emand lusteren en nformate consumeren. Je wl zelf aan de slag! Sparren met collega s, nsprate opdoen en aan het end van de dag met ets concreets n handen en een goed gevoel naar hus. Energek aan de slag tjdens de studedag s dan ook het thema van deze gds. We s Bureau ICE? Bureau ICE s expert n het ontwkkelen van toetsen en examens. Onze traners dragen deze kenns over tjdens tranngen rond dt onderwerp. De TOA s het leerlngvolgsysteem en dgtaal toetssysteem van Bureau ICE. Al rum 22 jaar werken we n opdracht van het College voor Examens (CvE) aan het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal en snds 2006 maken we het nburgerngsexamen n opdracht van het Mnstere van SZW. Meer over Bureau ICE, tranngen en de TOA kunt u lezen op toets.nl. Namens Bureau ICE, Hanneles Boelhouwer Hoofd Expertteam onderwjs 2

3 Studemddagen toe tsng 1 Hoe maak k een goede toets? 2 aan de slag met een toetsmatrjs 3 Mnmaal verschl tussen SE en CE 4 Hoe staat het met de kwaltet van onze toetsen? blz legenda Doelgroep Duur Kosten Evalueren om te leren 5 Met succes evalueren om te leren 6 Beoordelen en evalueren n een motverend leerklmaat 7 Ontwkkelen van 21st century sklls 8 Motveren door feedback 9 leerlngen utdagen door peerbeoordelng 10 leerlngen leren zchzelf te beoordelen Rekenen 11 Hoe rekent mjn leerlng? Omgaan met taal n rekenopgaven 13 dfferentëren n de rekenles 14 Hoe volg en stuur k de rekenontwkkelng van mjn leerlng? 15 rekenddactek Deelnemers Voorberedng ta al 16 aan de slag met het taalportfolo 25 Locate Meer nformate 17 Hoe volg en stuur k de taalontwkkelng van mjn leerlngen? 18 Hoe zeggen we dt n de taal van mjn vak? Beoordelen n de TOA Aanmelden 19 Beoordelen van schrjftoetsen n de TOA Beoordelen van Spreken en Gesprekken voeren n de TOA 30 3

4 4

5 beoordelen n de toa taal rekenen Evalueren om te leren toetsng Studemddag toetsng (1) Hoe maak k een goede toets? U wlt dat een toets een eerljk beeld geeft van een leerlng, maar ook dat de toets goed na te kjken s en recht doet aan wat er geleerd s. Kortom, u wlt een valde, betrouwbare en brukbare toets. Maar waar begn je? Wat zjn de bouwstenen van een goede toets en waar moet je op letten? Tjdens deze studemddag vergroot u uw basskenns en vaardgheden omtrent toetsng. Toetsen maken s een stuk leuker geworden! U maakt kenns met de volgende onderdelen: de bouwstenen van een goede toets het doel van toetsen de toetsmatrjs een taxonome toetsvalkulen kernmerken van een goede toetsvraag verbeterpunten van uw egen toets Docenten 885,- (ncl. btw en materaalkosten) U vergroot uw basskenns over formateve toetsen. U weet waarom u toetst en wat de bouwstenen van een goede toets zjn. Met een checklst kunt u de kwaltet van uw egen toets verbeteren. Egen toets meenemen naar studemddag Bj u op school Ynte Essers, , Hester Rngnalda, , 5

6 Studemddag toetsng (2) Aan de slag met een toetsmatrjs Een toets moet een eerljk beeld geven van de leerlng en recht doen aan wat er geleerd s. Een toetsmatrjs en taxonomecodes zjn een goed hulpmddel bj het verbeteren van uw toetsen. Tjdens deze studemddag s uw egen toets het utgangspunt en we gaan we aan de slag met: de toetsmatrjs (verdepng) het gebruk van een taxonome praktsche handvatten voor het maken van goede toetsvragen een checklst voor uw toets feedback geven en verwerken op uw toetsvragen Tjdens de studemddag krjgt u handvatten om aan de slag te gaan met uw egen toetsen aan de hand van een toetsmatrjs en taxonomecodes. U krjgt feedback op uw egen toetsvragen en leert krtsch te kjken naar bestaande toetsvragen. Ik had nog noot van taxonomecodes gehoord, maar zet ze nu n bj elke toets. Docenten 885,- (ncl. btw en materaalkosten) Egen toets meenemen Bj u op school Ynte Essers, , Hester Rngnalda, , 6

7 beoordelen n de toa taal rekenen Evalueren om te leren toetsng Ik weet nu zeker dat de toetsen de k maak van goede kwaltet zjn. 7

8 Studemddag toetsng (3) Mnmaal verschl tussen SE en CE Als vaksecte bepaalt u de nhoud van het PTA. U wlt dat de schoolexamens een eerljk beeld geven van de leerlng en dat het verschl tussen het schoolexamencjfer en het centraal examen net te groot s. Tjdens deze studemddag gaat u werken aan de kwaltet van het PTA en de bjbehorende toetsen. We gaan met een of meerdere vaksectes aan de slag met: het PTA de schrfteljke toetsen, praktsche opdrachten en handelngsdelen bnnen het PTA praktsche handvatten de helpen bj het maken van goede toetsvragen de toetsmatrjs een checklst voor uw schoolexamens feedback geven én verwerken op toetsvragen De studemddag levert u handvatten op om uw PTA vorm te geven. De kwaltet van de opdrachten bnnen het PTA worden bekeken. Er wordt onder andere gekeken naar betrouwbaarhed, valdtet en brukbaarhed. Daarnaast krjgt u feedback op de toetsen en bjbehorende toetsvragen bnnen het PTA. Vaksectes Ons PTA s veel overzchteljker geworden en de toetskwaltet bnnen het PTA s verbeterd. 885,- (ncl. BTW en materaalkosten) PTA en bjbehorende toets/opdracht meenemen Bj u op school Ynte Essers, , Hester Rngnalda, , 8

9 beoordelen n de toa taal rekenen Evalueren om te leren toetsng Studemddag toetsng (4) Hoe staat het met de kwaltet van onze toetsen? Als managementteam bepaalt u de mate waarn er wordt getoetst bnnen uw school. De resultaten van leerlngen worden besproken en bepalen of leerlngen wel of net overgaan. Maar hoe s het gesteld met de kwaltet van de toetsen op uw school? Meten ze wat ze moeten meten? En hoe worden de utslagen van de toetsen naar leerlngen en ouders onderbouwd? Voorafgaand aan de studemddag worden bj Bureau ICE ten door uzelf gekozen toetsproducten gescreend. Dt kunnen PTA s zjn, schoolexamens, andere toetsen, handelngsdelen of beoordelngsformuleren. Bureau ICE schrjft herover een rapportage. Tjdens de studemddag doet de traner verslag van de bevndngen en gaat n op hoe goede toetsen leerprocessen versterken en hoe slechte toetsen afbreuk kunnen doen aan het leerproces. We gaan werken aan: evaluatepunten op bass van de bekeken toetsen de PCDA-cyclus rondom toetsng nzcht n nut en noodzaak van een toetsmatrjs een checklst voor de toetsng bnnen de school nput voor het verder ontwkkelen en verbeteren van de toetsen Na de studemddag heeft u een goed beeld van de kwaltet van de toetsen op uw school. U krjgt grp op de bassprncpes van betrouwbaar en valde meten en op bass hervan kunt u ontwkkelpunten en/of verbeterpunten formuleren. We hebben ons toetsbeled aangescherpt en handvatten gekregen om hermee verder te gaan. Docenten 885,- (ncl. btw en materaalkosten) Egen toets meenemen naar studemddag Bj u op school Ynte Essers, , Hester Rngnalda, , 9

10 Wat k heb geleerd tjdens de studemddag kan k gebruken om mjn leerlngen eerljk te beoordelen en voorut te helpen.

11 beoordelen n de toa taal rekenen Evalueren om te leren toetsng Studemddag evalueren om te leren (5) Met succes evalueren om te leren Docenten wllen leerlngen optmaal ondersteunen n hun ontwkkelng en n het behalen van hun leerdoelen. Evalueren om te leren s hervoor een belangrjk mddel. Hoe maakt u van evalueren om te leren bnnen uw school een succes? Hoe kunt u dt bereken? En welke praktsche handvatten zjn daarbj nodg? We spreken de leer-kracht van edereen op school aan! Met de nstrumenten van evalueren om te leren, zoals (peer)feedback, zelfbeoordelng en het taalportfolo, werken leerlngen aan hun egen leerdoelen. Een klasskale settng bedt daar mogeljkheden voor, maar evalueren om te leren levert het meeste rendement op n een organsate de s afgestemd op flexbel onderwjs en maatwerk. In deze studemddag nventarseren we met welke onderdelen van het leerplan het gewenste flexbele onderwjs en maatwerk n uw school wordt berekt. Aan bod komen zaken als: met welk doel wllen we evalueren om te leren nvoeren, hoe zorgen we voor draagvlak en een goede communcate, wat s er nodg zowel n de voorberedng als n de utvoerng, welke plek neemt het evalueren om te leren n bnnen het LVS en de leertrajectbegeledng? Aan het ende van deze studemddag heeft u handvatten om het plan van aanpak voor evalueren om te leren verder ut te werken zodat u het n uw school kunt nzetten. Docenten betrokken bj evalueren om te leren 885,- (ncl. btw en materaalkosten) Bj u op school Marjan Bokhoven, , Hester Rngnalda, , 11

12 Studemddag evalueren om te leren (6) Beoordelen en evalueren n een motverend leerklmaat De hudge tjd vraagt om een andere maner van denken over leren en motvate. En hoe we denken over leren en onderwjzen, zegt ook ets over ons denken over toetsen en beoordelen op school. Tjdens deze studemddag stellen we onszelf de vraag waarom, wat, wanneer, waarmee en hoe u leerlngen beoordeelt en evalueert. Vervolgens gaan we na wat deze maner van beoordelen zegt over uw vse op leren. Welk beeld hebben de leerlngen daardoor van leren en beoordelen? En welke nvloed heeft deze vse op de motvate van leerlngen? We verkennen mogeljkheden om samen met uw collega s een leerkrachtge onderwjspraktjk te ontwkkelen. Hern staat uw vse en de ntegrate van leren, beoordelen en zelfsturng centraal. Na deze studemddag heeft u een gezamenljk kader voor een samenhangend toets- en beoordelngsbeled, waarvan evalueren om te leren onderdeel s. U heeft zcht op de maner waarop u het leren voor leerlngen znvol, betekensvol en motverend kan maken. Deze vsebjeenkomst vormt de start om met de collega s en leerlngen te werken aan leeropbrengsten n alle vakken. Docententeams Na deze bjeenkomst kunnen we aan de slag met leeropbrengsten. 885,- (ncl. btw en materaalkosten) Bj u op school Marjan Bokhoven, , Hester Rngnalda, ,

13 beoordelen n de toa taal rekenen Evalueren om te leren toetsng Studemddag evalueren om te leren (7) Ontwkkelen van 21 st century sklls Wat zjn de belangrjkste vaardgheden de leerlngen moeten ontwkkelen om straks goed voorbered deel te kunnen nemen aan een vervolgopledng en de arbedsmarkt? Hoe kunnen docenten de ontwkkelng van deze vaardgheden stmuleren? En hoe werken we daarbj tegeljkertjd aan het referentekader taal en rekenen? WERKEN ondernemend vakvaardgheden De studemddag levert u een concreet beeld op van een samenhangend leerplan vaardgheden: een plan om LEVEN betrokken leervaardgheden taal & rekenen opbrengst gercht werken zelfsturende vaardgheden socale vaardgheden LEREN neuwsgerg bepaalde vaardgheden bj bepaalde vakken aan te leren en bj andere vakken te oefenen. Daarbj krjgt u grp op de maner waarop u beoordelngscrtera- en schalen kunt nzetten als utgangspunt om leerlngen te kunnen beoordelen. Ook geeft de studemddag u nzcht n hoe bnnen andere vakken gewerkt kan worden aan de leeropbrengsten van taal en rekenen. Docenten helpen leerlngen hun leer- en denkvaardgheden te ontwkkelen als onderdeel van hun vak. Maar vaardgheden s een breed begrp. Het omvat een breed scala aan actvteten van denken en doen n de dageljkse praktjk van de klas. Naast vakvaardgheden, de horen tot de kerndoelen en examenprogramma s, worden ook n net-taalvakken taalcompetentes (lezen, lusteren, schrjven, spreken en gesprekken voeren) verondersteld. In deze studemddag gaan we samen na wat de socale vaardgheden, leervaardgheden en zelfsturende vaardgheden zjn, we ze aanleert en waar ze geoefend worden. Hern staat de selecte en beoordelng van vaardgheden n het kader van evaluate om te leren centraal. Docententeams 885,- (ncl. btw en materaalkosten) Bj u op school Marjan Bokhoven, , Hester Rngnalda, , 13

14 Studemddag evalueren om te leren (8) Motveren door feedback Hoe kan k feedback geven aan mjn leerlng op wat hj doet en hoe hj dngen doet? Hoe kan k door mjn feedback leerlngen motveren en aanzetten tot leren? Hoe kan k een leerlng na een beoordelng door feedback handvatten beden voor zjn verdere (vak)ontwkkelng? Aan de hand van casussen gaan we na hoe u vorm kunt geven aan leerbevorderende feedback n uw klas. Het gaat herbj zowel om feedback gekoppeld aan de cognteve vaardgheden van uw vak als feedback gekoppeld aan de vakoverstjgende vaardgheden. In het bjzonder wordt ngegaan op feedback de de leerlng ondersteunt bj het zelfregulerend leren en de de motvate voor het leren bevordert. Na de studemddag kunt u uw leerlngen aan de hand van praktsche rchtljnen effecteve feedback geven. Wanneer k mjn leerlng feedback geef, kan hj meteen verder. Docenten 885,- (ncl. btw en materaalkosten) Bj u op school Marjan Bokhoven, , Hester Rngnalda, , 14

15 beoordelen n de toa taal rekenen Evalueren om te leren toetsng De studemddagen hebben bjgedragen aan de ontwkkelng van ons docententeam. 15

16 Studemddag evalueren om te leren (9) Leerlngen utdagen door peerbeoordelng Peerbeoordelng s een krachtg nstrument bj het leerproces. Maar hoe daag je leerlngen ut om samen een acteve rol n te nemen n het leerproces? Hoe leer je leerlngen elkaars werk beoordelen en hoe kun je leerlngen aanzetten tot samenwerkend leren door elkaar feedback te geven? In deze studemddag gaan we na wat peerbeoordelng s en wat de voor- en nadelen en de valkulen ervan zjn. Samen stellen we praktsche rchtljnen op voor de vormgevng van peerbeoordelng n de klas en n groepen de met elkaar samenwerken. Na deze studemddag heeft u praktsche rchtljnen waarmee u met peerbeoordelng aan de slag kunt. Docenten Mjn leerlngen leren met en van elkaar en dat stmuleert! 885,- (ncl. btw en materaalkosten) Bj u op school Marjan Bokhoven, , Hester Rngnalda, , 16

17 beoordelen n de toa taal rekenen Evalueren om te leren toetsng Studemddag evalueren om te leren (10) Leerlngen leren zchzelf te beoordelen Zelfbeoordelng en zelfreflecte zjn beoordelngsnstrumenten waarbj recht wordt gedaan aan de ndvduele leerbehoefte van de leerlng. Maar hoe leer je leerlngen zchzelf te beoordelen en te reflecteren op hun egen leerdoelen? Hoe leer je leerlngen krtsch te kjken naar egen kenns en vaardgheden? En hoe formuleer je samen met leerlngen beoordelngscrtera de ze kunnen vertalen naar hun egen leerproces? Leerlngen kjken krtscher naar hun egen werk en nemen hun verantwoordeljkhed. Leerlngen de reflecteve denkgewoontes ontwkkelen, leren beter en effectever; ze profteren meer van schoolse taken en opdrachten. Tjdens deze studemddag ontwerpt u stap voor stap een reflecteve taak, stelt u reflecteve doelen, en kest u strategeën waarmee u de reflecteve denkgewoontes bj uw leerlngen kan aanleren en stmuleren. Na deze studemddag kunt u reflecteve leeractvteten een plek geven n uw lessen. Docententeams 885,- (ncl. btw en materaalkosten) Bj u op school Marjan Bokhoven, , Hester Rngnalda, , 17

18

19 beoordelen n de toa taal rekenen Evalueren om te leren toetsng Studemddag rekenddactek (11) Hoe rekent mjn leerlng? Tjdens deze studemddag staan de ver hoofdljnen bj rekenontwkkelng ut het Protocol ERWD voor het voortgezet onderwjs centraal. Herbj komen verschllende rekenstrategeën en oplossngsprocedures aan bod. Ik kan nu achterhalen wat er fout gaat als een leerlng een rekenopgave verkeerd oplost. De deelnemers maken kenns met tools de helpen zcht te krjgen op hoe de leerlng rekent. Welke oplossngsstratege hanteert een leerlng bj een rekenopgave? En waar lgt de oorzaak van het verkeerd oplossen van de rekenopgave? De deelnemers gaan aan de slag met verschllende modellen (Handelngsmodel, Dreslagmodel) de kunnen worden gebrukt bj de begeledng van leerlngen. Tjdens de studemddag wordt ngegaan op de bassprncpes van rekenddactek. Rekendocenten met meer kenns van rekenddactek geven wj graag een maatwerktranng. Neem hervoor contact met ons op. Na de studemddag hebben deelnemers nzcht n de rekenontwkkelng en oplossngsstrategeën van leerlngen. Met praktsche handvatten kunnen ze de rekenontwkkelng van leerlngen stmuleren. Deelnemers krjgen een set hulpkaarten met verschllende modellen en oplossngsstrategeën de n de lespraktjk gebrukt kunnen worden. Begnnende rekendocenten 885,- (ncl. btw en materaalkosten) Voorberedngsopdracht om benodgde voorkenns op te doen Bj u op school Ncole Bonouvre, , Hester Rngnalda, , 19

20 Studemddag rekenddactek () Omgaan met taal n rekenopgaven De meeste rekenopgaven zjn contextrjk en dus talg. Tjdens deze studemddag staat het ontwkkelen van begrpsvormng centraal. Welke rol hebben rekentaal en rekenconcepten n je nstructes en begeledng? We bespreken op welke maner taal wordt ngezet n de contextopgaven van (TOA-)rekentoetsen en de Rekentoets voor het voortgezet onderwjs. De deelnemers gaan aan de slag met het Dreslagmodel als model voor probleemoplossend handelen bj rekenopgaven en een stappenplan voor het oplossen van contextopgaven. Na de studemddag beschkken deelnemers over praktsche handvatten voor het oplossen van contextsommen en kunnen contextsommen stapsgewjs ontleden. Tjdens de studemddag wordt ngegaan op de bassprncpes van rekenddactek. De studemddag s een logsch vervolg op de studemddag Hoe rekenen mjn leerlngen? (11) maar kan ook apart gevolgd worden. Begnnende rekendocenten Ik kan leerlngen nu helpen een contextsom stapsgewjs op te lossen. 885,- (ncl. btw en materaalkosten) Opdracht om benodgde voorkenns op te doen Bj u op school Ncole Bonouvre, , Hester Rngnalda, , 20

21 beoordelen n de toa taal rekenen Evalueren om te leren toetsng Studemddag klassenmanagement (13) Dfferentëren n de rekenles Er zjn soms grote verschllen n rekenvaardghed tussen leerlngen. Hoe ga je met deze nveauverschllen om? En hoe kun je aan de hand van (TOA-)toetsresultaten dfferentëren n de rekenles? Tjdens de workshop heb k geleerd hoe k toetsresultaten gebruk om nveaugroepen samen te stellen. Tjdens deze studemddag zjn de (TOA-)toetsresultaten het startpunt voor het vormgeven van onderwjs op maat. Aan de hand van de toetsresultaten brengen deelnemers de verschllende nveaugroepen n de egen klas n kaart en wordt een groepsplan gemaakt. Er wordt ngegaan op de bassprncpes van klassenmanagement en deelnemers maken kenns met verschllende lesopbouwen voor dfferentëren n de rekenles. Begnnende rekendocenten 885,- (ncl. btw en materaalkosten) Aan het end van de studemddag kennen deelnemers verschllende methoden om tjdens de rekenles te dfferentëren en weten ze hoe ze een groepsplan kunnen maken. Ze kunnen nveaugroepen samenstellen aan de hand van toetsresultaten. Opdracht om benodgde voorkenns op te doen Bj u op school Ncole Bonouvre, , Hester Rngnalda, , 21

22 Studemddag rekenportfolo (14) Hoe volg en stuur k de rekenontwkkelng van mjn leerlng? Leerlngen moeten n ver, vjf of zes jaar tjd het beoogde rekennveau halen dat getoetst wordt met de Rekentoets vo. Het s daarom belangrjk om de rekenontwkkelng van leerlngen vanaf de onderbouw nauwkeurg te volgen. Maar hoe montor je leerlngen met rekenachterstanden het beste? Het rekenportfolo s een methodeonafhankeljk volgsysteem voor de referentenveaus 1F en 2F en s opgebouwd op bass van de rekendomenen Getallen, Verhoudngen, Meten & Meetkunde en Verbanden. In het rekenportfolo verzamelt de leerlng bewjs van de ontwkkelng van zjn rekenvaardgheden. Zo kun je het ontwkkelproces van leerlngen goed montoren, zen leerlngen waaraan ze moeten werken en voorkom je toetsfrustrate door overmatg toetsen. Tjdens de studemddag maken deelnemers kenns met het rekenportfolo en leren ze hoe ze met het rekenportfolo en (TOA-)rekentoetsen zcht kunnen krjgen op de rekenontwkkelng van de leerlng op weg naar de referentenveaus 1F en/of 2F. Daarnaast gaan ze aan de slag met het ontwkkelen van rekenopgaven de aansluten bj het rekenportfolo. Aan het end van de studemddag kunnen de deelnemers het rekenportfolo n combnate met (TOA-)rekentoetsen nzetten als volgsysteem. Elke deelnemer ontvangt een docentenmap van het rekenportfolo, nclusef de 1F- en 2F-varant van de leerlngenmap. Begnnende en ervaren rekendocenten 885,- (ncl. btw, docentenmap en de 1F- en 2F-varant van de leerlngenmap) Met het rekenportfolo kan k de ontwkkelng van de rekenvaardghed van mjn leerlngen goed volgen. Voorberedngsopdracht om benodgde voorkenns op te doen Bj u op school Ncole Bonouvre, , Hester Rngnalda, , 22

23 beoordelen n de toa taal rekenen Evalueren om te leren toetsng Studemddag rekenddactek (15) Rekenddactek De studemddag Rekenddactek s een maattranng en kan worden samengesteld ut verschllende nhoudeljke thema s. Specfeke vragen op het gebed van rekenddactek bnnen uw school zjn dan het utgangspunt voor de tranng. In de maattranng werkten we aan oplossngsprocedures de wj aan leerlngen met rekenachterstanden kunnen aanbeden. Wat s het verschl tussen rekenen en wskunde? Welk endnveau wordt van leerlngen verest voor de Rekentoets vo? Hoe ontwkkel je zelf passende rekenopgaven? Hoe krjg je zcht op de rekenontwkkelng en rekenstrategeën van een leerlng? Wat kan de oorzaak zjn dat een leerlng de wel goede resultaten haalt voor wskunde, utvalt op een (TOA-)rekentoets? Hoe kun je leerlngen de juste nstructe en begeledng geven? Welke rekenstrategeën kun je leerlngen aanbeden? Hoe ga je om met contextsommen? En hoe kun je bj dt alles (TOA-)rekentoetsen nzetten? In de tranng gaan de deelnemers aan de slag met casussen en materaal ut hun egen lespraktjk. Begnnende en ervaren docenten rekenonderwjs 885,- (ncl. btw, docentenmap en de 1F- en 2F-varant van de leerlngenmap) Voorberedend gesprek om vorm en nhoud van de tranng af te stemmen De opbrengst van de tranng s afhankeljk van de nvullng van de tranng. Het utgangspunt s dat deelnemers handvatten krjgen de ze drect kunnen nzetten n de lespraktjk. Bj u op school Ncole Bonouvre, , Hester Rngnalda, , 23

24

25 beoordelen n de toa taal rekenen Evalueren om te leren toetsng Studemddagen taalportfolo (16) Aan de slag met het taalportfolo Het taalportfolo s een handg mddel om de ontwkkelng van leerlngen te montoren zonder te veel te toetsen. Tjdens deze twee studemddagen gaat u werken met het taalportfolo. Op bass van uw egen lesmateraal leert u portfolo-opdrachten te selecteren of zelf te ontwerpen de u kunt nzetten voor het taalportfolo. Met het taalportfolo zjn leerlngen actever en createver bezg met hun taalontwkkelng. Aan de slag met het taalportfolo bestaat ut twee dagdelen. Tjdens de eerste studemddag maakt u kenns met het taalportfolo van Bureau ICE. U leert een set opdrachten voor uw leerlngen te selecteren of te ontwerpen en deze n te zetten n uw lessen. Tjdens de tweede studemddag staat het beoordelen van deze portfolobewjzen centraal. Ook gaan we na hoe u op bass van de portfolobewjzen vervolgstappen kunt zetten n een ndvdueel leertraject met een aanslutend toetsplan. Deelnemers kunnen opdrachten voor het taalportfolo selecteren of ontwerpen en kunnen beoordelen aan de hand van portfolobewjzen. Ook weten deelnemers welke vervolgstappen ze kunnen zetten op bass van de portfolobewjzen. Taaldocenten 2 studemddagen van 1970,- (ncl. btw, docentenmap en leerlngenmap) Bj u op school Marjan Bokhoven, , Hester Rngnalda, , 25

26 Studemddag taalportfolo (17) Hoe volg en stuur k de taalontwkkelng van mjn leerlngen? Wlt u samen met uw leerlng zjn of haar taalontwkkelng nauwkeurg montoren en sturen? Wlt u overmatg toetsen voorkomen, terwjl u toch objectef en betrouwbaar het rendement van uw taalonderwjs montort? Wlt u uw lessen zo nrchten dat edere leerlng aan zjn egen taalleerdoelen werkt? Tjdens deze methodeonafhankeljke studemddag staat centraal hoe u (TOA-)taaltoetsen n combnate met een taalportfolo kunt nzetten om samen met uw leerlng te werken aan de groe van de taalvaardghed op weg naar 1F, 2F en/of 3F. Op bass van beoordelngsresultaten gaat u onderwjs op maat vormgeven. U brengt de verschllende nveaugroepen n uw klas n kaart en u maakt kenns met een lesopbouw voor dfferentëren, waarbj de leerlng egenaar s van zjn leerproces. Deze studemddag s een logsch vervolg op de studemddag Beoordelen en evalueren n een motverend leerklmaat (6). Deelnemers kunnen taaltoetsen en het taalportfolo nzetten bj de groe van taalvaardghed van leerlngen. Het taalportfolo s een nstrument bj het geven van onderwjs op maat. Taaldocenten Omdat leerlngen nzcht hebben n hun leerdoelen, ze je de motvate groeen. 985,- (ncl. btw, docentenmap en leerlngenmap) Bj u op school Marjan Bokhoven, , Hester Rngnalda, , 26

27 beoordelen n de toa taal rekenen Evalueren om te leren toetsng Studemddag de taal van mjn vak (18) Hoe zeggen we dt n de taal van mjn vak? Leerlngen maken n het voortgezet onderwjs een proces door van het gebruken van dageljkse taal naar het utdrukken van steeds abstractere deeën. Ze leren regsters ut verschllende vakgebeden of beroepsdomenen te gebruken waarbj elk vak zjn egen maner kent van denken, redeneren en formuleren. Voor sommge leerlngen s het moeljk om school- en vaktaal n lesmateraal of mondelnge utleg te begrjpen en te gebruken. Mjn leerlngen zjn veel aan het woord. Ik hoor waar ze ztten n hun leerproces en speel meteen daarop n! In deze studemddag gaat u samen met uw collega s na wat de kenmerken zjn van de taal n uw vak en de problemen de de leerlngen daarmee kunnen hebben. U leert hoe u de leerlngen kunt ondersteunen n de taalen denkontwkkelng van uw vak. U beschkt over praktsche handvatten om taalproblemen n uw les aan te pakken. Vaksectes 885,- (ncl. btw en materaalkosten) Bj u op school Marjan Bokhoven, , Hester Rngnalda, , 27

28

29 beoordelen n de toa taal rekenen Evalueren om te leren toetsng Studemddag beoordelen n de toa (19) Beoordelen van schrjftoetsen n de TOA Tjdens deze studemddag gaan we aan de slag met de vse en opzet van het beoordelngsmodel n de TOA. Dt doen we aan de hand van uw egen beoordelng op twee schrjftoetsen. Door uw egen beoordelng utgebred te bespreken met uw collega s krjgt u nzcht n de beoordelngswjze en komt u tot onderlnge afstemmng om tot een betrouwbare beoordelng van de schrjfvaardghed te komen. Ook wordt u zch bewust van uw egen beoordelaarsvalkulen. De deelnemende docenten hebben nzcht n de beoordelngssystematek van de TOA en ontwkkelen een gezamenljke werkwjze om tot een goede beoordelng te komen van schrjfproducten. Herdoor wordt de beoordelaarsbetrouwbaarhed van de schrjftoetsen TOA verhoogd. Taaldocenten de toetsen met de TOA Mjn collega s en k beoordelen schrjfopdrachten nu op dezelfde maner. 885,- (ncl. btw en materaalkosten) Voorberedngsopdracht: beoordelen van twee schrjftoetsen Bj u op school Marjan Bokhoven, , Hester Rngnalda, , 29

30 Studemddag beoordelen n de toa (20) Beoordelen van Spreken en Gesprekken voeren n de TOA Tjdens deze studemddag gaan we aan de slag met de vse en opzet van het beoordelngsmodel n de TOA. Dt doen we aan de hand van uw egen beoordelng op twee toetsen Spreken en Gesprekken voeren. Door uw egen beoordelng utgebred met uw collega s te bespreken krjgt u nzcht n de beoordelngswjze. U stemt onderlng af hoe u spreek-en gespreksvaardghed op een betrouwbare maner beoordeelt. Ook wordt u zch bewust van uw egen beoordelaarsvalkulen. Ik weet wat mjn valkulen zjn bj het beoordelen van spreek- en gespreksvaardghed. De deelnemende docenten hebben nzcht n de beoordelngssystematek van de TOA en ontwkkelen een gezamenljke werkwjze om tot een goede beoordelng te komen van Spreken en Gesprekken voeren. Herdoor wordt de beoordelaarsbetrouwbaarhed van de toetsen Spreken en Gesprekken voeren n de TOA verhoogd. Taaldocenten 885,- (ncl. btw en materaalkosten) Voorberedngsopdracht: beoordelen van twee toetsen Spreken en Gesprekken voeren Bj u op school Marjan Bokhoven, , Hester Rngnalda, , 30

31 beoordelen n de toa taal rekenen Evalueren om te leren toetsng De traner kon zch goed verplaatsen n mjn rol als docent en heeft mj veel praktsche tps gegeven. De traners van Bureau ICE worden gemddeld beoordeeld met een 8. 31

32 Haal meer ut uw studedag Als docent wl je tjdens een studedag net de hele dag naar één emand lusteren en nformate consumeren. Je wl zelf aan de slag! Sparren met collega s, nsprate opdoen en aan het end van de dag met ets concreets n handen en een goed gevoel naar hus. Energek aan de slag tjdens de studedag s dan ook het thema van deze gds. Met de tranngen n deze studedagengds kunt u uw studedag znvol nvullen. Met tranngen op het gebed van toetsng, evalueren om te leren, rekenen en taal en voor gebrukers van het onlne toetssysteem TOA twee studemddagen over beoordelen met de TOA. BUREAU ICE Postbus 189 T [Bank] [Kvk] AD CULEMBORG F [IBAN] NL85INGB [ISO] gecertfceerd Godfred Bomansstraat 4 [BTW] NL B WR CULEMBORG toets.nl

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN In 2010 zegde Martjn Arets zjn baan op, leverde zjn lease auto met tankpas n en negeerde alle onzekerheden om zjn droom achterna te gaan. In

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Van sloop tot oplevering in 25 dagen

Van sloop tot oplevering in 25 dagen #2 2014 Van sloop tot opleverng n 25 dagen Deel Tlburgse Vogeltjesbuurt gesloopt en n rap tempo voorzen van neuwbouw In de Tlburgse volksbuurt de Vogeltjesbuurt worden 111 neuwbouwwonngen, waaronder een

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport Bureau of lessenaar Een onderzoek naar de metng van bureaucrate n onderwjsnstellngen Defntef endrapport Opdrachtgever: Mnstere van Onderwjs, Cultuur en Wetenschap ECORYS Arbed & Socaal Beled Jos Blank

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

.,. Behoort bij: Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Boekel. 1 i. lnhoud GEMEENTEBOEKEL

.,. Behoort bij: Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Boekel. 1 i. lnhoud GEMEENTEBOEKEL Scan nummer 2 van 3 - Scanpagna van 0 Nadere Reges maatschappejke ondersteunng 205.,. Behoort bj: Gemeente Boeke GEMEENTEBOEKEL 't k :,% nhoud Inedng Jurdsche status Hoofdstuk Procedure medng, onderzoek

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Nummer 21, september 2008. Connecting people

Nummer 21, september 2008. Connecting people Tr a v e r s e Nummer 21, september 2008 Connectng people ODYSA draagt bj aan een betere luchtkwaltet Leren werken met VRI n RAW Berekbaarhed: UMC Utrecht houdt vnger aan de pols Velghed voor leerlngen

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

Verhuizing. Resultatenkrant. gemeente Rotterdam. Douche-nomade Astrid Madsen. Nomade of niet, ik fiets! Inhoud. Colofon

Verhuizing. Resultatenkrant. gemeente Rotterdam. Douche-nomade Astrid Madsen. Nomade of niet, ik fiets! Inhoud. Colofon februar 2014 Resultatenkrant gemeente Rotterdam Ben jj een fleder? Bjna 80% van de medewerkers van gemeente Rotterdam vndt zchzelf geen fleder. Dt klopt met het relatef lage aandeel van de auto als vervoermddel

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen Traverse Nummer 37, jun 2015 Betere verkeerslchtenregelngen met mnder nspannngen Persoonljk contact onmsbaar n gedragsveranderngsprojecten Evaluate verkeersongevallenprotocollen Problemen rond vrachtwagenparkeren

Nadere informatie

business anken houden de kredietkraan al tijden stevig dichtgedraaid het aanbod van risicokapitaal

business anken houden de kredietkraan al tijden stevig dichtgedraaid het aanbod van risicokapitaal tekst Annette van Soest fotografe Meke Meesen llustrate *Utterly & Completely* Waar s jouw busness angel? Investeerders vervullen een steeds belangrjkere rol als verschaffer van durfkaptaal, vooral voor

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie