informatieboekje brugklassen Je groeit op de RGO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informatieboekje brugklassen 2015-2016 Je groeit op de RGO"

Transcriptie

1 nformateboekje brugklassen Je groet op de RGO

2 INHOUD Voorwoord 5 Specaal voor de ouder(s)/verzorger(s) 6 Zorg bnnen de RGO 16 De start van het brugklasjaar, de eerste schoolweek 18 Waar moet je aan denken? 22 Leermddelen de zelf moeten worden aangeschaft 25 Belangrjke contactpersonen en contactgegevens 26 Tot slot 29 Colofon 30 3

3 1 WELKOM! Beste jongens en mesjes, geachte ouders, Dt nformateboekje s zowel bedoeld voor julle, onze aankomende brugklasleerlngen, als voor julle ouders. Wj verwachten dat n dt boekje de meeste vragen worden beantwoord. Wj rchten ons vooral tot onze neuwe brugklasleerlngen. Julle staan mmers centraal. Wj heten julle nu alvast héél harteljk welkom op onze school. Na de zomervakante breekt een neuwe fase aan n je leven: het voortgezet onderwjs. Er staan je heel wat veranderngen te wachten; de RGO s veel groter dan je bassschool, je krjgt les van veel meer leerkrachten en n meer vakken dan je gewend bent. Er zjn veel neuwe regels de je moet leren kennen, de dagndelng s heel anders dan op de bassschool en dat geldt ook voor het weekprogramma. Bovenden heb je voortaan meer egen verantwoordeljkhed. We weten zeker dat je op de RGO een fjne tjd zult hebben en hopen natuurljk dat je na een aantal jaren mét je dploma trots onze school verlaat. Je hebt vast veel zn hebt om op dnsdag 25 augustus aan het brugklasjaar op de RGO te begnnen! We wllen alle ouders harteljk danken voor het vertrouwen n de RGO. Het personeel van de school staat end augustus helemaal klaar voor de samenwerkng met onze neuwe leerlngen en met u. Een goede samenwerkng s een van de sleutels tot succes! Wj gaan ervan ut dat het een fjn brugklasjaar zal worden! Astrd van der Waal-Mejer teamleder klas 1 en 2, havo en vwo Elly Mulder-Hanse, teamleder klas 1 en 2 vmbo, mavo en havo/mavo 5

4 2 SPECIAAL VOOR DE OUDER(S) De RGO vndt een prettge samenwerkng tussen u en de school van enorm groot belang. Samen hebben we mmers het doel om de juste schoolloopbaan voor uw knd en onze leerlngen te realseren. De RGO heeft een eenjarge algemene brugperode. Op bass van het adves van het bassonderwjs en toetsresultaten s uw knd geplaatst n: V1: vmbo bassberoepsgerchte/kaderberoepsgerchte klas. Les en cjfers op vmbo kaderberoepsgerchte leerweg nveau. Leerlngen met een vmbo bass plaatsngsadves krjgen cjfers op zowel vmbo bassberoepsgerchte leerweg nveau als op vmbo kaderberoepsgerchte leerweg nveau. M1a, b en c: mavo-klassen (vmbo gemengd/theoretsch gerchte leerweg). Les en cjfers op mavo-nveau. HM1: havo/mavo-klas. Les en cjfers op havo-nveau. H1a, H1b en H1c: havo-klassen. Les en cjfers op havo-nveau. A1a: atheneumklas (nclusef gymnasum). Les en cjfers op vwo-nveau. A1b: atheneumklas. Les en cjfers op vwo-nveau. Als n de loop van het brugklasjaar bljkt dat een leerlng dudeljk net op het bj hem/haar passende nveau zt, kan geadvseerd worden tussentjds naar een klas van een ander nveau over te stappen (mts er plaats s n de klas). Momenten van eventuele overplaatsng: december februar en maart (bj hoge utzonderng) bj de bevorderng naar klas 2 Mentor/studelessen Brugklasleerlngen hebben meestal nog net veel ervarng opgedaan met het leren en maken van huswerk. Tjdens de mentor/studelessen proberen we leerlngen een goede leerhoudng en effecteve studemethoden bj te brengen (methode Brengehemen). Ook besteden we aandacht aan de socaal/emotonele gebeurtenssen n de klas en van de ndvduele leerlng. De mentor verzorgt de mentor/studeles. Daarnaast verzorgt edere vakdocent de begeledng van het egen huswerk. Extra hulp In het begeledngstraject s het belangrjk om problemen tjdg te sgnaleren en aan te pakken. Onder verantwoordeljkhed van het zorgteam bnnen onze school kunnen we extra zorg nzetten. De mentor Heeft u vragen, opmerkngen en/of nformate de van belang s voor het functoneren van uw knd, neem dan n eerste nstante contact op met de mentor. Deze neemt ook altjd contact met u op als uw knd op school net goed functoneert. Het bljkt telkens weer van groot belang dat ouders en de school goed met elkaar samenwerken en elkaar op de hoogte houden van het functoneren van uw knd/onze leerlng, om zo tot een optmaal resultaat te komen. In prncpe s dus de mentor van uw knd het eerste aanspreekpunt. U kunt het beste per e-mal contact opnemen. Een overzcht van al onze medewerkers vndt u her. Invallessen Het rooster van de brugklasleerlngen kent geen tussenuren. Mocht er door lesutval een tussenuur ontstaan dan zal de roostermaker proberen om het rooster voor de dag zodang aan te passen dat het aaneengesloten bljft. Lukt dat net, dan worden de brugklasleerlngen opgevangen n het ontstane tussenuur. 6 7

5 Als een docent plotselng, bjvoorbeeld door zekte, het eerste uur afwezg s, worden de leerlngen door de betreffende docent op de hoogte gebracht door mddel van een zogenaamde telefoonboom of groepsapp. Cjfergegevens Met behulp van een code en wachtwoord, de we u n het begn van het schooljaar toezenden, krjgt u va het nternet (magsterweb) nzage n de behaalde cjfers, de absente en het huswerk. Rapportage Dre maal per schooljaar verstrekken we een rapport. We werken met een doorlopend gemddelde. Bovenden staat er op elk rapport ook een perodecjfer. Aan het end van het schooljaar wordt voor elk vak een jaarcjfer gegeven (het zogenaamde verde rapport). Spreek- en ouderavonden In september en oktober zjn er voorlchtngsavonden voor de brugklasouders. Bj de eerste twee rapporten zjn er spreekavonden. U bent dan n de gelegenhed om docenten te spreken. Het kan ook zjn dat een docent u utnodgt voor een gesprek. Bevorderngsprocedure De bevorderngsrchtljnen kunt u her vnden op de webste van de RGO. 9

6 Magster Elektronsche Leeromgevng (ELO) Magster ELO speelt een belangrjke rol n het leerproces van de leerlngen. Op de ELO kunnen we bestanden delen en communceren met de leerlngen (huswerk, neuws, roosterwjzgngen en dergeljke), lessen geven, opdrachten verstrekken, toetsen/testen afnemen, enzovoort. Excurses en brugklaskamp Tjdens de brugklas s er één excurse, een antpestproject en een cultureel evenement (onder voorbehoud): 26 t/m 30 oktober 2015: brugklaskamp (n twee groepen) n Ellemeet: Van 26 t/m 28 oktober klas H1a, H1b, H1c, A1a en A1b Van 28 t/m 30 oktober klas V1, M1a, M1b, M1c en HM1 14 november: antpestproject Swtch Me/jun 2016: culturele brugklasdag Het zou erg fjn zjn als er (groot)ouders zjn de tjdens het brugklaskamp op 26, 27, 28, 29 en 30 oktober bered zjn te koken en/of hand- en spandensten wllen verrchten (drnken nschenken/rondbrengen, santarcontrole, corveetoezcht, toezcht op het speelterren e.d.). U kunt zch aanmelden bj Mranda van Bert va Alvast harteljk bedankt! Vlam De leerlngverengng Onze acteve leerlngverengng organseert verschllende actvteten. Onder andere: brugklasspelletjesavond n oktober halloweenparty n oktober/november kerstbal n december valentjnsparty n februar spelletjesavond n aprl Gym- en zwemlessen (lchameljke opvoedng) De brugklasleerlngen hebben ver lessen lchameljke opvoedng per week: een blokuur gym en een blokuur zwemmen. De gymlessen zjn van aprl tot november buten op ons egen sportveld en van november tot aprl bnnen n onze egen gymzalen. De zwemlessen worden gegeven n recreatecentrum De Staver. Profelklassen De leerlngen kunnen deelnemen aan één van onze dre profelklassen: sportklas kunstklas scenceklas Het doel van het organseren van profelklassen s leerlngen de mogeljkhed geven hun ndvduele talenten te benutten. Bj de aanmeldng voor de RGO hebben de leerlngen zch hervoor kunnen opgeven. De profelklassen zjn toegankeljk voor alle nveaus. Er wordt een mddag n de week gereserveerd voor de actvteten (= 3 lesuren per week). De lessen komen bovenop de lessentabel. Leerlngen de meedoen aan een profelklas hebben 34 lesuren n de week. Leerlngen dragen op jaarbass een bedrag van 100,- bj voor materalen en excurses. Als leerlngen n de loop van het schooljaar stoppen met de profelklas, s het helaas net mogeljk om de bjdrage terug te betalen. Regelngen en reglementen Voor regelngen en reglementen verwjzen we naar de schoolgds van de RGO, welke te vnden s op de webste van de school: Klusjes Alle leerlngen krjgen een klusje toegewezen om hun spullen te bewaren. De 10 11

7 school heeft het recht de nhoud van de klusjes te allen tjde te controleren. Schoolboeken U hoeft net te betalen voor de schoolboeken. Het bestellen en utleveren van de boeken wordt verzorgd door Van Djk Educate. U bent verplcht om de boeken behoorljk te verzorgen. De aan het end van het schooljaar ngenomen boeken worden door van Djk Educate gecontroleerd. Beschadgde of onbrukbare boeken zullen n rekenng worden gebracht. Pad De leerlngen denen allen te beschkken over een Pad. Deze Pad gebruken zj als hulpmddel. U heeft een apart schrjven ontvangen over het bestellen van deze Pad en de fnancerngsmogeljkheden. Fnancën Zoals herboven vermeld zjn de door de school verstrekte leermddelen grats. Wel vraagt de school een vrjwllge bjdrage van alle ouders voor zaken, zoals de huur van een klusje, een bjdrage aan de ouderraad, extra actvteten, gebruk nternet, enz. Deze bjdrage s voor alle leerlngen 80,- per schooljaar. Alle brugklassers gaan end oktober op brugklaskamp. De kosten hervoor zjn geraamd op 75,-. Bede bedragen kunt u betalen va Deal. U ontvangt herover bercht. Lestjden De lestjden zjn op alle dagen geljk. Er zjn n de loop van het jaar echter twee vergaderweken. Tjdens deze weken en ncdenteel werken we met verkorte lestjden. De normale lestjden vndt u heronder. 0e lesuur: uur 1e lesuur: uur 2e lesuur: uur 3e lesuur: uur 4e lesuur: uur Pauze van uur 5e lesuur: uur 6e lesuur: uur 7e lesuur: uur 8e lesuur: uur Zekmeldng Zekte en afwezghed van een leerlng moet s morgens voor uur telefonsch worden gemeld aan de school, per e-mal of telefonsch ( ). We op school zek wordt, meldt zch af bj de concërge. Zodra de leerlng s thusgekomen, moet er meteen naar de school gebeld worden om de velge aankomst thus te bevestgen. Zodra een leerlng weer beter s, moet ook dt telefonsch worden gemeld:

8 Vakantes schooljaar Herfstvakante 19 t/m 23 oktober 2015 Kerstvakante 21 december 2015 t/m 1 januar 2016 Voorjaarsvakante 22 t/m 26 februar 2016 Goede Vrjdag en 2e paasdag 25 t/m 28 maart 2016 Mevakante 2e pnksterdag 16 me aprl t/m 6 me 2016 (nclusef Hemelvaartsdag) Zomervakante RGO 11 jul t/m 19 augustus 2016 Lessentabel brugklassen 1A 1H 1HM 1M 1BK Nederlands moderne Engels vreemde talen Frans klasseke talen Latjn* 1/2 wetenschaps- WON* 1 orëntate zaakvakken aardrjkskunde geschedens exacte vakken wskunde bologe kunstvakken beeldende vormng muzek bewegen lchameljke oefenng zwemmen overg mentor/studeles module-uur profelklassen: kunst - scence - sport totaal 31/34 31/34 31/34 31/34 31/34 * In A1 volgen de gymnasumleerlngen Latjn (n het eerste halfjaar 1 lesuur n de week en n het tweede halfjaar 2 lesuren n de week), de overge vwo-leerlngen volgen op dat moment WON (Wetenschapsorëntate. Het hele schooljaar 1 lesuur per week). 15

9 3 ZORG BINNEN DE RGO Wanneer starten we hulp/zorg: naar aanledng van een geldge dyslexeverklarng en/of DSM IV-verklarng; wanneer een leerlng een rugzakje heeft; nadat er eventueel testen zjn afgenomen; nadat er eventueel zorgvragen komen van leerlngen, hun ouder(s) en/of de docenten. Testen voor alle brugklasleerlngen: rond de herfstvakante: - SVL (schoolvragenljst; het welbevnden van de leerlng bredere zn); - Socogram (het socale evenwcht bnnen de klas); - CITO LVS VO 0-metng (CITO leerlngvolgsysteem). aprl/me 2016: - CITO LVS VO-toets 1 (CITO leerlngvolgsysteem) Testen van brugklasleerlngen nden wenseljk: Soms s het nodg dat een leerlng vanwege (leer)problemen moet worden getest. Dergeljke testen worden n nauwe samenwerkng met het expertsecentrum (ECGO) van het samenwerkngsverband Goeree-Overflakkee VO georganseerd, zoals: - sgnalerngsonderzoek dyslexe; - testen van kenns en vaardgheden; - nveauonderzoek. Voor utgebrede nformate verwjzen we u naar ons zorgplan op de webste van de RGO. 16

10 4 DE START VAN HET BRUGKLASJAAR, DE EERSTE SCHOOLWEEK De zomervakante duurt dt jaar tot en met vrjdag 21 augustus Schoolboeken kunt u zelf bestellen, deze worden vervolgens thus bezorgd. U ontvangt te zjner tjd de benodgde nformate. Boeken kaften s verplcht! Maandag 24 augustus 2015 Geen lessen. Vergaderdag personeel RGO. Dnsdag 25 augustus 2015 Eerste lesdag met aangepast lesrooster. Op dnsdag 25 augustus word je om uur n de aula van de school verwacht. De dag staat n het teken van de brugklasntroducte (ze schema op de volgende bladzjde). Rond uur lunchen we gezamenljk. Deze maaltjd wordt aangeboden door de oudercommsse, je hoeft dus geen brood mee te nemen. Als er deetwensen zjn horen wj dat graag uterljk maandag 17 augustus! Graag doorgeven va Wat doen we allemaal tjdens de brugklasntroducte? Je maakt kenns met de school als gebouw. Je ontvangt je lesrooster en de mentor geeft voorlchtng over je rooster en de gang van zaken op school. We gaan ook samen sporten op het sportveld. Neem je agenda, een pen en wat te drnken mee! Ook s het praktsch als je schoenen aan hebt waarop je kan sporten en n kledng komt waarn je makkeljk kan bewegen, bj voorkeur n sportkledng. Omkleden op het sportveld wordt nameljk lastg, omdat we met 50 tot 70 leerlngen tegeljk sporten en maar één mesjes- en één jongenskleedkamer hebben. Rond uur s de brugklasntroducte afgelopen en ga je weer naar hus. Schema brugklasntroducte: Tjd Sport op egen sportveld (Concorda) Concërge aula, kennsmaken met pedagogsch Speurtocht en nloggen Mentorzaken (klussleutels ophalen) concërge, fetsenstallng, medatheek, lchtkrant en admnstrate, mentorzaken uur welkom n de aula welkom n de aula welkom n de aula welkom n de aula uur V1 en A1a M1a, M1b en M1c H1a, H1b en H1c HM1 en A1b uur pauze pauze pauze pauze uur HM1 en A1b V1 en A1a M1a, M1b en M1c H1a, H1b en H1c uur H1a, H1b en H1c HM1 en A1b V1 en A1a M1a, M1b en M1c uur lunch lunch lunch lunch uur M1a, M1b en M1c H1a, H1b en H1c HM1 en A1b V1 en A1a uur afslutng n de aula afslutng n de aula afslutng n de aula afslutng n de aula 18 19

11 Woensdag 26 augustus 2015 Gewone lesdag met aangepast lesrooster: Het 1e en 2e lesuur krjg je een ntroducte Pad-gebruk. Het 3e lesuur hebben de leerlngen van V1 een extra mentorles. Met ngang van het 3e lesuur hebben M1a, M1b, M1c, HM1, H1a, H1b, H1c, A1a en A1b les volgens het lesrooster. Met ngang van het 4e uur heeft ook V1 les volgens het lesrooster. Donderdag 27 augustus 2015 Vanaf uur: personeelsdag voor het personeel van de RGO. Lessen volgens het verkorte lesrooster (lessen van 40 mnuten). Vrjdag 28 augustus 2015 en verder Gewone lesdagen volgens jouw rooster. 21

12 5 WAAR MOET JE AAN DENKEN? Top 5 schoolregels In plaats van een utgebrede wasljst aan school- of leefregels hanteren we op de RGO een vjftal regels de strkt gehandhaafd worden en garant staan voor een prettg verbljf op school: 1. We behandelen elkaar met respect. 2. Ik ben op tjd n de les, heb mjn spullen bj me en heb mjn huswerk gemaakt. 3. Ik houd onze school netjes; k eet en drnk alleen n de aula of buten en afval goo k n de prullenbak. 4. Ik gebruk mjn mobele telefoon alleen buten het leslokaal, n het lokaal utslutend als k toestemmng heb van de docent. 5. Om de lessen rustg te laten verlopen, verbljf k als k geen les heb n de aula, medatheek of buten. Klusjes Iedere leerlng krjgt een klusje toegewezen. Wees zorgvuldg met de sleutel van je klusje en zorg dat je hem altjd bj je hebt. De concërge maakt je klusje utslutend open als je 2,- stort n de goede doelen pot, verles van de sleutel kost je 10,-. Opvanguren Een brugklasleerlng heeft noot een tussenuur. Bj afwezghed van een docent wordt een brugklas opgevangen. Zorg dat je altjd een leesboek bj je hebt voor momenten dat je nets te doen denkt te hebben. Gym/sport/zwemles Voor de lessen lchameljke opvoedng heb je een handdoek en sportkledng nodg. Bj het sporten n de gymzalen moeten je sportschoenen schoon zjn! De sportvelden van de school zjn op loopafstand. Als het heel slecht weer s, kun je op de lchtkrant n de aula zen of je bnnen of buten gym hebt. Voor de zwemles heb je een handdoek en badkledng nodg, een zwembrlletje kan wenseljk zjn. Voor de eerste gymles en zwemles komt de docent je ophalen, vervolgens gaan julle gezamenljk naar het sportveld of De Staver. Je verzamelt op het schoolplen en wacht daar op de docent. Fetsenstallng Plaats je fets n de fetsenstallng. Fetsen de buten de stallng staan worden aan de kettng gelegd. Zet je fets dus op de juste plaats! Boekenfonds Je krjgt je boeken thusbezorgd. De boeken zjn meestal al eerder gebrukt door brugklassers n voorgaande jaren en daarom net helemaal vlekkeloos. Maak wel drect meldng van beschadgde boeken.v.m. het vergoeden aan het ende van het schooljaar. Extra Vak Les (EVL) Tjdens keuzewerktjd (KWT) wordt, nden nodg, extra vak les gegeven (EVL) voor de kernvakken Nederlands, Engels en wskunde. Roosterwjzgngen De dageljkse roosterwjzgngen kun je vnden op de webste. Je gaat dan naar rooster, waar je kunt nloggen met je persoonljke code en wachtwoord. Her staan s morgens vanaf uur de laatste roosterwjzgngen Klk her voor de rechtstreekse lnk

13 6 LEERMIDDELEN DIE ZELF MOETEN WORDEN AANGESCHAFT Pad en oortjes va de RGO (U heeft een apart schrjven ontvangen over het bestellen van deze Pad en de fnancerngsmogeljkheden); Waterdchte en stevge schooltas, bj voorkeur met Padvak; Kaftpaper; Agenda; Stevge schrften met ljntjes, lefst A4 formaat, eder vak een egen schrft; Pennen; Potloden ( 2B en HB) en gum; Kleurpotloden; Schaar, plakband en ljmstft; USB-stck; Engels: Prsma woordenboeken Nederlands-Engels en Engels-Nederlands; Frans: een map met 23/24 rngen, rngbandpaper met ljntjes en tabbladen, woordenboeken Frans-Nederlands en Nederlands-Frans; Beeldende vormng: etu met daarn potloden, gum, puntensljper en pen, dre penselen (groot, mddel, klen) en dre kwasten (groot, mddel, klen). Lchameljke Opvoedng (gymnastek): Voor de lessen op het veld (de eerste en laatste 10 lesweken): veldschoenen (voetbalschoenen mag), T-shrt, korte en/of lange tranngs- of joggngbroek, sweater en/of tranngsjack, schoon ondergoed, extra sokken en handdoek. Voor de lessen n de zaal: (schone) zaalschoenen, T-shrt, korte broek, schoon ondergoed en handdoek. Voor het zwemmen: zwemkledng, handdoek en zwembrlletje (aanbevolen); Wskunde: rekenmachne (TI-30XB of TI-30XS), passer, geodrehoek, schrft van het formaat A4 met rutjes van 1 cm bj 1cm en gum; Bologe: groot schrft met ljntjes (bj bologe gebruk je ook potloden, schaar, ljm, lnaal of geodrehoek en een gum); Muzek: schrft met notenbalken en ljntjes. 25

14 7 BELANGRIJKE CONTACTPERSONEN EN CONTACTGEGEVENS Teamleder havo en vwo klas 1 en 2 (verantwoordeljk voor de gang van zaken n de havo- en vwo-brugklassen): mevr. A. van der Waal-Mejer Teamleder vmbo, mavo en havo/mavo klas 1 en 2 (verantwoordeljk voor de gang van zaken n de vmbo-, mavo- en havo/mavo brugklassen): mevr. E. Mulder-Hanse Brugklasmentoren (eerste aanspreekpunt voor de leerlngen en hun ouder(s): Klas V1: mevr. C. Langerak Klas M1a: dhr. W. van Ds Klas M1b: mevr. S. de Waal Klas M1c: dhr. T. Rutte mevr. L. van de Berghe Klas HM1: mevr. M. Welaard Klas H1a: dhr. D. van Ler Klas H1b: mevr. A. Schreurs Klas H1c: mevr. J. Vermeulen Klas A1a: mevr. E. de Groen Klas A1b: mevr. E. Vroegndewe Coördnator onderwjsondersteunng: mevr. M. van der Schoot Meldng afwezghed leerlngen (zekte, weer beter, andere redenen afwezghed): dhr. L. Nels, pedagogsch concërge Magster of admnstrateve zaken: mevr. N. van Ast, admnstratef medewerker Mevr. M. van Bert, admnstratef medewerker RGO Mddelharns Konngn Julanaweg XC Mddelharns Tel: Webste RGO: Facebook: Twtter:

15 8 TOT SLOT We wensen julle nog een paar fjne laatste weken op de bassschool toe en een heerljke zomervakante. Vanaf 25 augustus gaan we er met z n allen op de RGO tegenaan. We kjken naar je ut. Tot dan! Namens het personeel van de RGO, Astrd van der Waal-Mejer Elly Mulder-Hanse

16 9 COLOFON Redacte: Gerden Stoutjesdjk Fotografe & vormgevng: Tamara Malepaard Jun 2015 RGO Mddelharns Konngn Julanaweg XC Mddelharns Postbus AB Mddelharns T: F: E: I: 30

17 vwo havo vmbo Je groet op de RGO Regonale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee Konngn Julanaweg XC Mddelharns rgomddelharns.nl tel

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story.

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story. Informate en deeën voor Atos Worldlne partners FEBRUARI 2009 5 Dosser betaaltermnals Goedkoper dan u dacht Amazng story De vele kleuren van Colora Tps & Trcks E-commerce, hoe begn k eraan? EDITO Voor het

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6 Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014 Leven en Welzjn EI DRAAD L 100 jaar geleden velen de Dutsers Menen bnnen p. 9 leewerken n onze stad p. 6 bblotheek rekkem n het dorpshus

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 9 oktober 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM OPEN BEDRIJVENDAG ze p. 10

Nadere informatie

Kortrijk wordt bakermat voor kunststofopleidingen

Kortrijk wordt bakermat voor kunststofopleidingen Op zoek naar nog meer jobs n West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze advseurs lusteren graag naar uw verhaal voor het gepaste adves Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmeda.be

Nadere informatie

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011 rakel nfomagazne Gemeenteljk nformateblad - Jaargang 1 - November 2011 nr 3 contanerpark P. 12-13 verneuwng & utbredng rekenng 2010 p. 8 goedgekeurd Socaal p. 10 Verhuurkantoor hus aan hus p. 14 ophalngen

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Flyer.be neemt nieuwe drukkerij in Brugge in gebruik

Flyer.be neemt nieuwe drukkerij in Brugge in gebruik Op zoek naar nog meer jobs n West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze advseurs lusteren graag naar uw verhaal voor het gepaste adves Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmeda.be

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 13 4 e jaargang 1 e trmester 2007 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

Stadsdiensten hebben verhuiskriebels

Stadsdiensten hebben verhuiskriebels nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /1 2011 Tweerchtngsverkeer op Snt-Annabrug Snds 17 december 2010 s er tweerchtngsverkeer toegelaten op de Snt-Annabrug. Oorspronkeljk zou deze maatregel

Nadere informatie