informatieboekje brugklassen Je groeit op de RGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informatieboekje brugklassen 2015-2016 Je groeit op de RGO"

Transcriptie

1 nformateboekje brugklassen Je groet op de RGO

2 INHOUD Voorwoord 5 Specaal voor de ouder(s)/verzorger(s) 6 Zorg bnnen de RGO 16 De start van het brugklasjaar, de eerste schoolweek 18 Waar moet je aan denken? 22 Leermddelen de zelf moeten worden aangeschaft 25 Belangrjke contactpersonen en contactgegevens 26 Tot slot 29 Colofon 30 3

3 1 WELKOM! Beste jongens en mesjes, geachte ouders, Dt nformateboekje s zowel bedoeld voor julle, onze aankomende brugklasleerlngen, als voor julle ouders. Wj verwachten dat n dt boekje de meeste vragen worden beantwoord. Wj rchten ons vooral tot onze neuwe brugklasleerlngen. Julle staan mmers centraal. Wj heten julle nu alvast héél harteljk welkom op onze school. Na de zomervakante breekt een neuwe fase aan n je leven: het voortgezet onderwjs. Er staan je heel wat veranderngen te wachten; de RGO s veel groter dan je bassschool, je krjgt les van veel meer leerkrachten en n meer vakken dan je gewend bent. Er zjn veel neuwe regels de je moet leren kennen, de dagndelng s heel anders dan op de bassschool en dat geldt ook voor het weekprogramma. Bovenden heb je voortaan meer egen verantwoordeljkhed. We weten zeker dat je op de RGO een fjne tjd zult hebben en hopen natuurljk dat je na een aantal jaren mét je dploma trots onze school verlaat. Je hebt vast veel zn hebt om op dnsdag 25 augustus aan het brugklasjaar op de RGO te begnnen! We wllen alle ouders harteljk danken voor het vertrouwen n de RGO. Het personeel van de school staat end augustus helemaal klaar voor de samenwerkng met onze neuwe leerlngen en met u. Een goede samenwerkng s een van de sleutels tot succes! Wj gaan ervan ut dat het een fjn brugklasjaar zal worden! Astrd van der Waal-Mejer teamleder klas 1 en 2, havo en vwo Elly Mulder-Hanse, teamleder klas 1 en 2 vmbo, mavo en havo/mavo 5

4 2 SPECIAAL VOOR DE OUDER(S) De RGO vndt een prettge samenwerkng tussen u en de school van enorm groot belang. Samen hebben we mmers het doel om de juste schoolloopbaan voor uw knd en onze leerlngen te realseren. De RGO heeft een eenjarge algemene brugperode. Op bass van het adves van het bassonderwjs en toetsresultaten s uw knd geplaatst n: V1: vmbo bassberoepsgerchte/kaderberoepsgerchte klas. Les en cjfers op vmbo kaderberoepsgerchte leerweg nveau. Leerlngen met een vmbo bass plaatsngsadves krjgen cjfers op zowel vmbo bassberoepsgerchte leerweg nveau als op vmbo kaderberoepsgerchte leerweg nveau. M1a, b en c: mavo-klassen (vmbo gemengd/theoretsch gerchte leerweg). Les en cjfers op mavo-nveau. HM1: havo/mavo-klas. Les en cjfers op havo-nveau. H1a, H1b en H1c: havo-klassen. Les en cjfers op havo-nveau. A1a: atheneumklas (nclusef gymnasum). Les en cjfers op vwo-nveau. A1b: atheneumklas. Les en cjfers op vwo-nveau. Als n de loop van het brugklasjaar bljkt dat een leerlng dudeljk net op het bj hem/haar passende nveau zt, kan geadvseerd worden tussentjds naar een klas van een ander nveau over te stappen (mts er plaats s n de klas). Momenten van eventuele overplaatsng: december februar en maart (bj hoge utzonderng) bj de bevorderng naar klas 2 Mentor/studelessen Brugklasleerlngen hebben meestal nog net veel ervarng opgedaan met het leren en maken van huswerk. Tjdens de mentor/studelessen proberen we leerlngen een goede leerhoudng en effecteve studemethoden bj te brengen (methode Brengehemen). Ook besteden we aandacht aan de socaal/emotonele gebeurtenssen n de klas en van de ndvduele leerlng. De mentor verzorgt de mentor/studeles. Daarnaast verzorgt edere vakdocent de begeledng van het egen huswerk. Extra hulp In het begeledngstraject s het belangrjk om problemen tjdg te sgnaleren en aan te pakken. Onder verantwoordeljkhed van het zorgteam bnnen onze school kunnen we extra zorg nzetten. De mentor Heeft u vragen, opmerkngen en/of nformate de van belang s voor het functoneren van uw knd, neem dan n eerste nstante contact op met de mentor. Deze neemt ook altjd contact met u op als uw knd op school net goed functoneert. Het bljkt telkens weer van groot belang dat ouders en de school goed met elkaar samenwerken en elkaar op de hoogte houden van het functoneren van uw knd/onze leerlng, om zo tot een optmaal resultaat te komen. In prncpe s dus de mentor van uw knd het eerste aanspreekpunt. U kunt het beste per e-mal contact opnemen. Een overzcht van al onze medewerkers vndt u her. Invallessen Het rooster van de brugklasleerlngen kent geen tussenuren. Mocht er door lesutval een tussenuur ontstaan dan zal de roostermaker proberen om het rooster voor de dag zodang aan te passen dat het aaneengesloten bljft. Lukt dat net, dan worden de brugklasleerlngen opgevangen n het ontstane tussenuur. 6 7

5 Als een docent plotselng, bjvoorbeeld door zekte, het eerste uur afwezg s, worden de leerlngen door de betreffende docent op de hoogte gebracht door mddel van een zogenaamde telefoonboom of groepsapp. Cjfergegevens Met behulp van een code en wachtwoord, de we u n het begn van het schooljaar toezenden, krjgt u va het nternet (magsterweb) nzage n de behaalde cjfers, de absente en het huswerk. Rapportage Dre maal per schooljaar verstrekken we een rapport. We werken met een doorlopend gemddelde. Bovenden staat er op elk rapport ook een perodecjfer. Aan het end van het schooljaar wordt voor elk vak een jaarcjfer gegeven (het zogenaamde verde rapport). Spreek- en ouderavonden In september en oktober zjn er voorlchtngsavonden voor de brugklasouders. Bj de eerste twee rapporten zjn er spreekavonden. U bent dan n de gelegenhed om docenten te spreken. Het kan ook zjn dat een docent u utnodgt voor een gesprek. Bevorderngsprocedure De bevorderngsrchtljnen kunt u her vnden op de webste van de RGO. 9

6 Magster Elektronsche Leeromgevng (ELO) Magster ELO speelt een belangrjke rol n het leerproces van de leerlngen. Op de ELO kunnen we bestanden delen en communceren met de leerlngen (huswerk, neuws, roosterwjzgngen en dergeljke), lessen geven, opdrachten verstrekken, toetsen/testen afnemen, enzovoort. Excurses en brugklaskamp Tjdens de brugklas s er één excurse, een antpestproject en een cultureel evenement (onder voorbehoud): 26 t/m 30 oktober 2015: brugklaskamp (n twee groepen) n Ellemeet: Van 26 t/m 28 oktober klas H1a, H1b, H1c, A1a en A1b Van 28 t/m 30 oktober klas V1, M1a, M1b, M1c en HM1 14 november: antpestproject Swtch Me/jun 2016: culturele brugklasdag Het zou erg fjn zjn als er (groot)ouders zjn de tjdens het brugklaskamp op 26, 27, 28, 29 en 30 oktober bered zjn te koken en/of hand- en spandensten wllen verrchten (drnken nschenken/rondbrengen, santarcontrole, corveetoezcht, toezcht op het speelterren e.d.). U kunt zch aanmelden bj Mranda van Bert va Alvast harteljk bedankt! Vlam De leerlngverengng Onze acteve leerlngverengng organseert verschllende actvteten. Onder andere: brugklasspelletjesavond n oktober halloweenparty n oktober/november kerstbal n december valentjnsparty n februar spelletjesavond n aprl Gym- en zwemlessen (lchameljke opvoedng) De brugklasleerlngen hebben ver lessen lchameljke opvoedng per week: een blokuur gym en een blokuur zwemmen. De gymlessen zjn van aprl tot november buten op ons egen sportveld en van november tot aprl bnnen n onze egen gymzalen. De zwemlessen worden gegeven n recreatecentrum De Staver. Profelklassen De leerlngen kunnen deelnemen aan één van onze dre profelklassen: sportklas kunstklas scenceklas Het doel van het organseren van profelklassen s leerlngen de mogeljkhed geven hun ndvduele talenten te benutten. Bj de aanmeldng voor de RGO hebben de leerlngen zch hervoor kunnen opgeven. De profelklassen zjn toegankeljk voor alle nveaus. Er wordt een mddag n de week gereserveerd voor de actvteten (= 3 lesuren per week). De lessen komen bovenop de lessentabel. Leerlngen de meedoen aan een profelklas hebben 34 lesuren n de week. Leerlngen dragen op jaarbass een bedrag van 100,- bj voor materalen en excurses. Als leerlngen n de loop van het schooljaar stoppen met de profelklas, s het helaas net mogeljk om de bjdrage terug te betalen. Regelngen en reglementen Voor regelngen en reglementen verwjzen we naar de schoolgds van de RGO, welke te vnden s op de webste van de school: Klusjes Alle leerlngen krjgen een klusje toegewezen om hun spullen te bewaren. De 10 11

7 school heeft het recht de nhoud van de klusjes te allen tjde te controleren. Schoolboeken U hoeft net te betalen voor de schoolboeken. Het bestellen en utleveren van de boeken wordt verzorgd door Van Djk Educate. U bent verplcht om de boeken behoorljk te verzorgen. De aan het end van het schooljaar ngenomen boeken worden door van Djk Educate gecontroleerd. Beschadgde of onbrukbare boeken zullen n rekenng worden gebracht. Pad De leerlngen denen allen te beschkken over een Pad. Deze Pad gebruken zj als hulpmddel. U heeft een apart schrjven ontvangen over het bestellen van deze Pad en de fnancerngsmogeljkheden. Fnancën Zoals herboven vermeld zjn de door de school verstrekte leermddelen grats. Wel vraagt de school een vrjwllge bjdrage van alle ouders voor zaken, zoals de huur van een klusje, een bjdrage aan de ouderraad, extra actvteten, gebruk nternet, enz. Deze bjdrage s voor alle leerlngen 80,- per schooljaar. Alle brugklassers gaan end oktober op brugklaskamp. De kosten hervoor zjn geraamd op 75,-. Bede bedragen kunt u betalen va Deal. U ontvangt herover bercht. Lestjden De lestjden zjn op alle dagen geljk. Er zjn n de loop van het jaar echter twee vergaderweken. Tjdens deze weken en ncdenteel werken we met verkorte lestjden. De normale lestjden vndt u heronder. 0e lesuur: uur 1e lesuur: uur 2e lesuur: uur 3e lesuur: uur 4e lesuur: uur Pauze van uur 5e lesuur: uur 6e lesuur: uur 7e lesuur: uur 8e lesuur: uur Zekmeldng Zekte en afwezghed van een leerlng moet s morgens voor uur telefonsch worden gemeld aan de school, per e-mal of telefonsch ( ). We op school zek wordt, meldt zch af bj de concërge. Zodra de leerlng s thusgekomen, moet er meteen naar de school gebeld worden om de velge aankomst thus te bevestgen. Zodra een leerlng weer beter s, moet ook dt telefonsch worden gemeld:

8 Vakantes schooljaar Herfstvakante 19 t/m 23 oktober 2015 Kerstvakante 21 december 2015 t/m 1 januar 2016 Voorjaarsvakante 22 t/m 26 februar 2016 Goede Vrjdag en 2e paasdag 25 t/m 28 maart 2016 Mevakante 2e pnksterdag 16 me aprl t/m 6 me 2016 (nclusef Hemelvaartsdag) Zomervakante RGO 11 jul t/m 19 augustus 2016 Lessentabel brugklassen 1A 1H 1HM 1M 1BK Nederlands moderne Engels vreemde talen Frans klasseke talen Latjn* 1/2 wetenschaps- WON* 1 orëntate zaakvakken aardrjkskunde geschedens exacte vakken wskunde bologe kunstvakken beeldende vormng muzek bewegen lchameljke oefenng zwemmen overg mentor/studeles module-uur profelklassen: kunst - scence - sport totaal 31/34 31/34 31/34 31/34 31/34 * In A1 volgen de gymnasumleerlngen Latjn (n het eerste halfjaar 1 lesuur n de week en n het tweede halfjaar 2 lesuren n de week), de overge vwo-leerlngen volgen op dat moment WON (Wetenschapsorëntate. Het hele schooljaar 1 lesuur per week). 15

9 3 ZORG BINNEN DE RGO Wanneer starten we hulp/zorg: naar aanledng van een geldge dyslexeverklarng en/of DSM IV-verklarng; wanneer een leerlng een rugzakje heeft; nadat er eventueel testen zjn afgenomen; nadat er eventueel zorgvragen komen van leerlngen, hun ouder(s) en/of de docenten. Testen voor alle brugklasleerlngen: rond de herfstvakante: - SVL (schoolvragenljst; het welbevnden van de leerlng bredere zn); - Socogram (het socale evenwcht bnnen de klas); - CITO LVS VO 0-metng (CITO leerlngvolgsysteem). aprl/me 2016: - CITO LVS VO-toets 1 (CITO leerlngvolgsysteem) Testen van brugklasleerlngen nden wenseljk: Soms s het nodg dat een leerlng vanwege (leer)problemen moet worden getest. Dergeljke testen worden n nauwe samenwerkng met het expertsecentrum (ECGO) van het samenwerkngsverband Goeree-Overflakkee VO georganseerd, zoals: - sgnalerngsonderzoek dyslexe; - testen van kenns en vaardgheden; - nveauonderzoek. Voor utgebrede nformate verwjzen we u naar ons zorgplan op de webste van de RGO. 16

10 4 DE START VAN HET BRUGKLASJAAR, DE EERSTE SCHOOLWEEK De zomervakante duurt dt jaar tot en met vrjdag 21 augustus Schoolboeken kunt u zelf bestellen, deze worden vervolgens thus bezorgd. U ontvangt te zjner tjd de benodgde nformate. Boeken kaften s verplcht! Maandag 24 augustus 2015 Geen lessen. Vergaderdag personeel RGO. Dnsdag 25 augustus 2015 Eerste lesdag met aangepast lesrooster. Op dnsdag 25 augustus word je om uur n de aula van de school verwacht. De dag staat n het teken van de brugklasntroducte (ze schema op de volgende bladzjde). Rond uur lunchen we gezamenljk. Deze maaltjd wordt aangeboden door de oudercommsse, je hoeft dus geen brood mee te nemen. Als er deetwensen zjn horen wj dat graag uterljk maandag 17 augustus! Graag doorgeven va Wat doen we allemaal tjdens de brugklasntroducte? Je maakt kenns met de school als gebouw. Je ontvangt je lesrooster en de mentor geeft voorlchtng over je rooster en de gang van zaken op school. We gaan ook samen sporten op het sportveld. Neem je agenda, een pen en wat te drnken mee! Ook s het praktsch als je schoenen aan hebt waarop je kan sporten en n kledng komt waarn je makkeljk kan bewegen, bj voorkeur n sportkledng. Omkleden op het sportveld wordt nameljk lastg, omdat we met 50 tot 70 leerlngen tegeljk sporten en maar één mesjes- en één jongenskleedkamer hebben. Rond uur s de brugklasntroducte afgelopen en ga je weer naar hus. Schema brugklasntroducte: Tjd Sport op egen sportveld (Concorda) Concërge aula, kennsmaken met pedagogsch Speurtocht en nloggen Mentorzaken (klussleutels ophalen) concërge, fetsenstallng, medatheek, lchtkrant en admnstrate, mentorzaken uur welkom n de aula welkom n de aula welkom n de aula welkom n de aula uur V1 en A1a M1a, M1b en M1c H1a, H1b en H1c HM1 en A1b uur pauze pauze pauze pauze uur HM1 en A1b V1 en A1a M1a, M1b en M1c H1a, H1b en H1c uur H1a, H1b en H1c HM1 en A1b V1 en A1a M1a, M1b en M1c uur lunch lunch lunch lunch uur M1a, M1b en M1c H1a, H1b en H1c HM1 en A1b V1 en A1a uur afslutng n de aula afslutng n de aula afslutng n de aula afslutng n de aula 18 19

11 Woensdag 26 augustus 2015 Gewone lesdag met aangepast lesrooster: Het 1e en 2e lesuur krjg je een ntroducte Pad-gebruk. Het 3e lesuur hebben de leerlngen van V1 een extra mentorles. Met ngang van het 3e lesuur hebben M1a, M1b, M1c, HM1, H1a, H1b, H1c, A1a en A1b les volgens het lesrooster. Met ngang van het 4e uur heeft ook V1 les volgens het lesrooster. Donderdag 27 augustus 2015 Vanaf uur: personeelsdag voor het personeel van de RGO. Lessen volgens het verkorte lesrooster (lessen van 40 mnuten). Vrjdag 28 augustus 2015 en verder Gewone lesdagen volgens jouw rooster. 21

12 5 WAAR MOET JE AAN DENKEN? Top 5 schoolregels In plaats van een utgebrede wasljst aan school- of leefregels hanteren we op de RGO een vjftal regels de strkt gehandhaafd worden en garant staan voor een prettg verbljf op school: 1. We behandelen elkaar met respect. 2. Ik ben op tjd n de les, heb mjn spullen bj me en heb mjn huswerk gemaakt. 3. Ik houd onze school netjes; k eet en drnk alleen n de aula of buten en afval goo k n de prullenbak. 4. Ik gebruk mjn mobele telefoon alleen buten het leslokaal, n het lokaal utslutend als k toestemmng heb van de docent. 5. Om de lessen rustg te laten verlopen, verbljf k als k geen les heb n de aula, medatheek of buten. Klusjes Iedere leerlng krjgt een klusje toegewezen. Wees zorgvuldg met de sleutel van je klusje en zorg dat je hem altjd bj je hebt. De concërge maakt je klusje utslutend open als je 2,- stort n de goede doelen pot, verles van de sleutel kost je 10,-. Opvanguren Een brugklasleerlng heeft noot een tussenuur. Bj afwezghed van een docent wordt een brugklas opgevangen. Zorg dat je altjd een leesboek bj je hebt voor momenten dat je nets te doen denkt te hebben. Gym/sport/zwemles Voor de lessen lchameljke opvoedng heb je een handdoek en sportkledng nodg. Bj het sporten n de gymzalen moeten je sportschoenen schoon zjn! De sportvelden van de school zjn op loopafstand. Als het heel slecht weer s, kun je op de lchtkrant n de aula zen of je bnnen of buten gym hebt. Voor de zwemles heb je een handdoek en badkledng nodg, een zwembrlletje kan wenseljk zjn. Voor de eerste gymles en zwemles komt de docent je ophalen, vervolgens gaan julle gezamenljk naar het sportveld of De Staver. Je verzamelt op het schoolplen en wacht daar op de docent. Fetsenstallng Plaats je fets n de fetsenstallng. Fetsen de buten de stallng staan worden aan de kettng gelegd. Zet je fets dus op de juste plaats! Boekenfonds Je krjgt je boeken thusbezorgd. De boeken zjn meestal al eerder gebrukt door brugklassers n voorgaande jaren en daarom net helemaal vlekkeloos. Maak wel drect meldng van beschadgde boeken.v.m. het vergoeden aan het ende van het schooljaar. Extra Vak Les (EVL) Tjdens keuzewerktjd (KWT) wordt, nden nodg, extra vak les gegeven (EVL) voor de kernvakken Nederlands, Engels en wskunde. Roosterwjzgngen De dageljkse roosterwjzgngen kun je vnden op de webste. Je gaat dan naar rooster, waar je kunt nloggen met je persoonljke code en wachtwoord. Her staan s morgens vanaf uur de laatste roosterwjzgngen Klk her voor de rechtstreekse lnk

13 6 LEERMIDDELEN DIE ZELF MOETEN WORDEN AANGESCHAFT Pad en oortjes va de RGO (U heeft een apart schrjven ontvangen over het bestellen van deze Pad en de fnancerngsmogeljkheden); Waterdchte en stevge schooltas, bj voorkeur met Padvak; Kaftpaper; Agenda; Stevge schrften met ljntjes, lefst A4 formaat, eder vak een egen schrft; Pennen; Potloden ( 2B en HB) en gum; Kleurpotloden; Schaar, plakband en ljmstft; USB-stck; Engels: Prsma woordenboeken Nederlands-Engels en Engels-Nederlands; Frans: een map met 23/24 rngen, rngbandpaper met ljntjes en tabbladen, woordenboeken Frans-Nederlands en Nederlands-Frans; Beeldende vormng: etu met daarn potloden, gum, puntensljper en pen, dre penselen (groot, mddel, klen) en dre kwasten (groot, mddel, klen). Lchameljke Opvoedng (gymnastek): Voor de lessen op het veld (de eerste en laatste 10 lesweken): veldschoenen (voetbalschoenen mag), T-shrt, korte en/of lange tranngs- of joggngbroek, sweater en/of tranngsjack, schoon ondergoed, extra sokken en handdoek. Voor de lessen n de zaal: (schone) zaalschoenen, T-shrt, korte broek, schoon ondergoed en handdoek. Voor het zwemmen: zwemkledng, handdoek en zwembrlletje (aanbevolen); Wskunde: rekenmachne (TI-30XB of TI-30XS), passer, geodrehoek, schrft van het formaat A4 met rutjes van 1 cm bj 1cm en gum; Bologe: groot schrft met ljntjes (bj bologe gebruk je ook potloden, schaar, ljm, lnaal of geodrehoek en een gum); Muzek: schrft met notenbalken en ljntjes. 25

14 7 BELANGRIJKE CONTACTPERSONEN EN CONTACTGEGEVENS Teamleder havo en vwo klas 1 en 2 (verantwoordeljk voor de gang van zaken n de havo- en vwo-brugklassen): mevr. A. van der Waal-Mejer Teamleder vmbo, mavo en havo/mavo klas 1 en 2 (verantwoordeljk voor de gang van zaken n de vmbo-, mavo- en havo/mavo brugklassen): mevr. E. Mulder-Hanse Brugklasmentoren (eerste aanspreekpunt voor de leerlngen en hun ouder(s): Klas V1: mevr. C. Langerak Klas M1a: dhr. W. van Ds Klas M1b: mevr. S. de Waal Klas M1c: dhr. T. Rutte mevr. L. van de Berghe Klas HM1: mevr. M. Welaard Klas H1a: dhr. D. van Ler Klas H1b: mevr. A. Schreurs Klas H1c: mevr. J. Vermeulen Klas A1a: mevr. E. de Groen Klas A1b: mevr. E. Vroegndewe Coördnator onderwjsondersteunng: mevr. M. van der Schoot Meldng afwezghed leerlngen (zekte, weer beter, andere redenen afwezghed): dhr. L. Nels, pedagogsch concërge Magster of admnstrateve zaken: mevr. N. van Ast, admnstratef medewerker Mevr. M. van Bert, admnstratef medewerker RGO Mddelharns Konngn Julanaweg XC Mddelharns Tel: Webste RGO: Facebook: Twtter:

15 8 TOT SLOT We wensen julle nog een paar fjne laatste weken op de bassschool toe en een heerljke zomervakante. Vanaf 25 augustus gaan we er met z n allen op de RGO tegenaan. We kjken naar je ut. Tot dan! Namens het personeel van de RGO, Astrd van der Waal-Mejer Elly Mulder-Hanse

16 9 COLOFON Redacte: Gerden Stoutjesdjk Fotografe & vormgevng: Tamara Malepaard Jun 2015 RGO Mddelharns Konngn Julanaweg XC Mddelharns Postbus AB Mddelharns T: F: E: I: 30

17 vwo havo vmbo Je groet op de RGO Regonale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee Konngn Julanaweg XC Mddelharns rgomddelharns.nl tel

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2013 SCHOOLJAAR 2014 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO VWO TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 3 en 4 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail:

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan

Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan INFORMATIE NIEUWE LEERLINGEN START SCHOOLJAAR 2017-2018 Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan Pagina 1 Dinsdag 5 september 2017 tot en met Vrijdag 8 september 2017 Voor onze nieuwe eersteklassers

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

De jaargids voor het schooljaar 2014-2015 kunt u t.z.t. vinden via een link op de site van de school (www.zwijsencollege.nl).

De jaargids voor het schooljaar 2014-2015 kunt u t.z.t. vinden via een link op de site van de school (www.zwijsencollege.nl). Kennismakingsbijeenkomst Brugklassen Juni 2014 WELKOM Geachte ouder(s)/ verzorger(s), Beste bijna brugklasleerling, Met de kennismakingsmiddag begint het leven op het Zwijsen College al wat dichterbij

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013 Gershwinstraat 8 5012 AR Tilburg Telefoon: 013-5313558 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

STARTINFO klas 2 en 3. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 2 en 3. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 2 en 3 2College Cobbenhagenlyceum 2014 SCHOOLJAAR 2015 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TECHNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 1 januar-februar 2015 Uw gemeente trakteert Neuwjaarsbabbel: vrjdag 9 januar - 19.30 uur De deale vakantejob 9 Meer bewegen om mnder te vallen 13

Nadere informatie

Welkom Esdal College Oosterhesselen

Welkom Esdal College Oosterhesselen Welkom Esdal College Oosterhesselen Beste jongens en meisjes, Het schooljaar in groep 8 is bijna voorbij en dan komt de vakantie. Toch kijken we even vooruit naar het nieuwe schooljaar. De eerste kennismakingsmiddag

Nadere informatie

Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli Betreft: informatie schooljaar

Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli Betreft: informatie schooljaar Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli 2017 Betreft: informatie schooljaar 2017-2018 Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), Met nog een groot deel

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 27 juni 2016 L. Lieber LIEL/bran/16-B523

Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 27 juni 2016 L. Lieber LIEL/bran/16-B523 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 1C en 2C Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 27 juni 2016 L. Lieber LIEL/bran/16-B523 Onderwerp Laatste lesweken en start nieuw schooljaar Geachte

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Bepaal je eigen ruimte!

Bepaal je eigen ruimte! Bepaal je eigen ruimte! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 fax (0592) 333 134 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum voor de leerlingen van de eerste klas van de afdeling vwo schooljaar 2016-2017 Welkom op het Ostrea Lyceum! Nog even een paar

Nadere informatie

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum voor leerlingen van de eerste klas van de afdeling havo schooljaar 2013-2014 Welkom op het Ostrea Lyceum! Na een welverdiende

Nadere informatie

Programmaoverzicht introductie voor de brugklas, klas 2 en klas 3 schooljaar 13/14

Programmaoverzicht introductie voor de brugklas, klas 2 en klas 3 schooljaar 13/14 Programmaoverzicht introductie voor de brugklas, klas 2 en klas 3 schooljaar 13/14 Maandag 19 augustus 2013 Voor alle Brugklasleerlingen: Vandaag ga je (verder) kennis maken met de andere kinderen in je

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Quartaal. Nieuwsbrief van Regionale Scholengemeenschap Wolfsbos locatie Groene Driehoek. Redactie : Teamleiders locatie Groene Driehoek

Quartaal. Nieuwsbrief van Regionale Scholengemeenschap Wolfsbos locatie Groene Driehoek. Redactie : Teamleiders locatie Groene Driehoek Quartaal Nieuwsbrief van Regionale Scholengemeenschap Wolfsbos locatie Groene Driehoek Redactie : Teamleiders locatie Groene Driehoek 7 e jaargang juni 2014 Inhoudsopgave - Voorwoord - Inleveren boeken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT BEGIN SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUD Telefoonnummers locatiedirectie 2 Cursusjaar 2014-2015 3 Ontvangst klassen, roosters uitdelen 4/5 Zelf

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013 547 84 72 e-mail

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie