Match-mismatch in de O&O-bestedingen van Vlaamse en Belgische bedrijven in termen van de evolutie van sectoriële aandelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Match-mismatch in de O&O-bestedingen van Vlaamse en Belgische bedrijven in termen van de evolutie van sectoriële aandelen"

Transcriptie

1 32 Match-msmatch n de O&O-bestedngen van Vlaamse en Belgsche bedrjven n termen van de evolute van sectorële aandelen Wm Meeusen (Unverstet Antwerpen) Sgrd Suetens (Unverstet Antwerpen)

2 2 E n g l s h Englsh abstract a b s t r a c t The paper examnes the sectoral match-msmatch phenomenon wth respect to R&D-expendtures by means of a constant-maret-share (CMS) analyss, focusng on the so-called dynamc adaptaton component of the sharechanges. The analyss s carred out for the Flanders regon and for Belgum as a whole n the context of a large subset of OECD countres. The avalablty on a suffcently detaled sectoral level of the ANBERD-data for the dfferent countres, and the occurrence of statstcal breas n the seres, made t necessary to splt the analyss n two parts, one for the perod and one for The most mportant adapton effects for Flanders that were found n the early perod are the followng: a (relatvely modest) postve growth-adaptaton effect n the ICTsector, and two (relatvely modest) postve stagnatonadaptaton effects n the chemcal sector and n the sector of rubber and plastcs. Durng the more recent perod we fnd one (relatvely mportant) negatve growth-adaptaton effect n the pharmaceutcal sector and a number of (relatvely modest) postve growth-adaptaton effects n, most promnently, the sectors of rubber and plastcs and of nstruments. If we assocate negatve growth- and stagnaton-adaptaton effects wth msmatches n the flow of R&D-expendtures then ths result mght ndcate that the ndeed strong growth n R&D-expendtures n the Flemsh pharmaceutcal ndustry has not been strong enough n order to eep pace n an nternatonal context. Apart from the match-msmatch ssue t appeared that the manufacturng ndustry n Flanders, but even more outspoenly n Belgum as a whole, there occurred a global loss n R&D-share n the seventes and the eghtes. In the nnetes however, most of all n Flanders, ths loss was more than made good.

3 3 I n h o u d s t a f e l Inhoudstafel Englsh abstract Samenvattng Voorwoord Inledng 1. De CMS-methode 2. De data 3. Match-msmatch n Vlaamse en Belgsche O&O-bestedngen 4. De Belgsche en Vlaamse O&O-ntenstet herbereend Concluse Bjlagen Referentes

4 4 S a m e n v a t t n g Samenvattng Het utgangspunt van deze paper s dat een matchmsmatch fenomeen ten aanzen van prvate O&O-bestedngen op sectoreel nveau goed an gecapteerd worden mddels een constant-maret-share (CMS) analyse, waarbj de aandacht toegesptst wordt op de zg. dynamsche aanpassngscomponent. De analyse wordt utgevoerd voor Vlaanderen en voor Belgë n zjn geheel n de context van een grote subset van OESO-landen. De beschbaarhed op voldoende gedetalleerd sectoreel nveau van de ANBERD-gegevens n de verschllende landen, en de statstsche breuen de zch voordoen, noopte tot opdelng van de analyse n twee aparte deelperodes: en De belangrjste aanpassngseffecten voor Vlaanderen zjn de volgende: n de vroege perode een (relatef bepert) postef groe-aanpassngseffect n de ICT-sector, en twee (relatef beperte) posteve stagnate-aanpassngseffecten n de sectoren cheme en rubber en plaste. Voor de latere perode s er één (tamelj belangrj) negatef n de farmaceutsche sector, en een aantal (relatef beperte) posteve groe-aanpassngseffecten n o.a. rubber en plaste en nstrumenten. Inden we negateve groe- en stagnate-aanpassngseffecten assocëren met msmatches, dan zou dt unnen beteenen dat n de farmaceutsche sector de welswaar stere groe n de O&O-bestedngen toch net ster genoeg s geweest om op nternatonaal vla gelje tred te houden. Los van de match-msmatch aspecten hebben we unnen vaststellen dat n de ndustre n Vlaanderen, maar nog meer n Belgë n zjn geheel genomen, er dudelj sprae was van globaal verles aan O&O-aandeel n OESO-verband n de zeventger en tachtger jaren, maar dat het opgelopen verles, vooral n Vlaanderen, meer dan werd goedgemaat tjdens de negentger jaren.

5 57 V o o r w o o r d Voorwoord Is Vlaanderen compettef op de wereldmart voor O&O? Zjn de Vlaamse O&O-acteve bedrjven mee met de nternatonale trends? Evolueren de Vlaamse O&Ospecalsates n de rchtng van de trends? Match of msmatch? De voorlggende stude bejt de vraag naar de nternatonale postonerng van de O&O-nspannngen van de Vlaamse bedrjven op een andere maner dan va de lassee ntenstet (O&O/BBP). Op bass van de hstorsche reconstructe van de O&O-statsteen voor Vlaanderen snds de jaren tachtg (ze IWT-Stude nr ) wordt onderzocht hoe het aandeel van de Vlaamse bedrjven n de globale O&O-actvtet s geëvolueerd, en hoe de sectoraandelen bnnen de Vlaamse O&O evolueren, vergeleen met de nternatonale trends. Deze hstorsche analyse s geen vrjbljvend, wetenschappelje oefenng. Zj geeft ons het bassmateraal voor een beter begrp van de fundamentele dynameen en enmeren van het Vlaams nnovatesysteem. Match of msmatch s dan een vraag de zch stelt op het nveau van het economsch beled. Wele bestaande specalsates moeten verstert worden, en wele nog weng ontwelde gebeden moeten opgewert tot neuwe specalsates? De O&O-nspannngen van de bedrjven n Vlaanderen bereen een compettef nveau : 1,3% van het BBP t.o.v. van een Europees gemddelde van 1,25%. De laatste jaren heeft de Vlaamse overhed oo bjzondere nspannngen gedaan om de fnancerng van de O&O-bestedngen door de overhed op een hoger nveau te tllen. De omvang van de nvesterngen n O&O wordt algemeen beschouwd als een noodzaelje voorwaarde voor het waarborgen van de toeomstge economsche welvaart n een ennseconome. Vlaanderen heeft n de jaren negentg zjn martaandeel n de nternatonale O&O-bestedngen gevoelg unnen verhogen dan zj een meer dan gemddelde toename van de O&O-ntenstet. Maar een andere utdagng s echter om de effcëncy van de bestede mddelen te vergroten n termen van de sectorverdelng. De competteve poste van de Vlaamse O&O heeft mmers voordeel bj het gebruen van zjn sectorale specalsatevoordelen n termen van schaalgrootte, synerge, clusterng. Deze specalsate s ster pad-afhanelj, gebaseerd op hstorsche stertes, maar vraagt oo tjdge bjsturng naar voor de economsche verneuwng belangrje domenen. Deze stude toont snds de jaren tachtg een structurele verschuvng n de nternatonale postonerng van de Vlaamse O&O van de metaalgebonden sectoren naar chemsche actvteten. De auteurs geven aan dat wellcht een ans werd gemst om de relatef stere specalsate n de farmaceutsche sector verder te ontwelen, want op dt onderzoesdomen werd martaandeel verloren. Snds het mdden van de jaren negentg (de stude brengt herover nog geen data) ennen we n Vlaanderen een stere opomst van neuwe, enns-gedreven sectoren n de ICT-sfeer, de botechnologe en de neuwe materalen. Deze groepolen zjn rechtstrees geënt op belangrje O&O-nvesterngen. In tegenstellng tot de jaren tachtg s er een rachtg Vlaams O&O-beled om deze ontwelng te ondersteunen. De ICT-projecten b.v. unnen reenen op ca de helft van de IWT-steun. De stude s het resultaat van IWT-opdrachten naar een algemene verennng van het Vlaams nnovatesysteem. Dt soort opdrachten s ondertussen geïntegreerd n het Programma Beledsgercht Onderzoe onder beheer van de Admnstrate Wetenschap en Innovate. Om de beledsvses beter te onderbouwen en de nodge euzes scherper te unnen stellen, s het bassonderzoe naar neuwe beledsparameters zoals O&O-aandelen, een waardevolle nput. De aandachtge lezer vndt her stof voor debat. Chrstne Claus Drecteur-generaal Paul Zeeuwts Voorztter

6 6

7 7 I n l e d n g Inledng De welvaart en de toeomstperspecteven van een land of rego hangen nauw samen met de mate, de rchtng en de snelhed waarmee technologsche verneuwngen geïntroduceerd en geabsorbeerd worden. De nput n termen van O&O-nspannngen s hern van doorslaggevend belang, en dus oo het beled terzae van de overhed. Om dt beled te unnen optmalseren s het nodg dat de overhed een goed nzcht heeft n eventuele msmatches tussen enerzjds de nspannngen de n het verleden n egen land of rego zjn geleverd geworden, en de nternatonale trends de zch n dt verband afteenen. Zjn m.a.w. de O&O-nspannngen n de eerste plaats n de sectoren geleverd geworden de, mt Rücscht, wereldwjd als belangrj vanut technologsch oogpunt unnen geïdentfceerd worden? Een constant-maret-shares (CMS) analyse, waarbj een dudelj ondersched aan het lcht omt tussen zuvere compettvtetseffecten en composte- (d.. structurele ) effecten, s één van de voor de hand lggende maneren om deze vraag te beantwoorden. In hoofdstu 1 gaan we n op de methodologsche aspecten van de CMS analyse. Hoofdstu 2 bespreet de data de zullen gebrut worden, en de problemen van sectoraggregate en aanwezghed van statstsche breuen de zch n dt verband stelden. In hoofdstu 3 presenteren we de resultaten van de CMS analyse voor Vlaanderen zowel als voor Belgë n zjn geheel. Hoofdstu 4 bevat STI- BERD resultaten m.b.t. de O&O-ntenstet zoals herbereend gebru maend van gemddelde sectorgewchten over een set van landen.

8 8 De CMS-methode H o o f d s t u 1 De CMS-methode 1.1 EVOLUTIE VAN EXPORTAANDELEN De constant-maret-share methode, oo beend als shft-share methode, wordt vooral toegepast bj de stude van de evolute van export en exportaandelen (ze bjv. Rchardson, 1971a,b; Leamer en Stern, 1970; Fagerberg en Solle, 1987; Oldersma en Van Bergej, 1993). In de context van compettvtetanalyses laat ze toe na te gaan n wele mate de evolute van het exportaandeel van een land n de wereldhandel terug te voeren s tot, enerzjds, effecteve veranderngen n de compettvtet van het betroen land op deelmarten (sectoren) (het zg. compettvtets- of aandelen-effect), en, anderzjds, veranderngen n de samenstellng van de sectormx 1 (het zg. composte- of structurele effect). Het (2de-orde) nteracte- of aanpassngs-effect meet, n dynamsche zn, de wsselwerng tussen de bede effecten. Ze bjlage 1 voor een formele utwerng. In CMS-analyses van het verloop van export of exportaandelen wordt soms reenng gehouden met de geografsche dstrbute van de export van een land. In dt geval omen er bovenop de eerder besproen effecten geljaardge effecten de betreng hebben op de (wjzgende) samenstellng van de exportlandenmx. Dt geografsche aspect omt n deze stude net aan de orde EVOLUTIE VAN O&O-AANDELEN In de Deense plootstude n het ader van de OESOwergroep over Natonale Innovate Systemen (Laursen en Chrstensen, 1996) werd de CMS-methode toegepast op de sectorële verdelng van O&O-bestedngen n een bepaald land. Noem het volume van de O&O-bestedngen van land De hoger vernoemde opspltsng van de evolute van het O&O-aandeel dent begrepen te worden n het lcht van de technologsche opportunteten de zch wereldwjd aandenen en waarop een land al dan net nspeelt. Laursen en Chrstensen volgend unnen we bjvoorbeeld m.b.t. het structurele effect (de tweede term n het rechterld van [A1]) stellen dat, nden postef, dt beteent dat het NIS van het betroen land gelug n de bassper R n sector, en defneer het globale O&O-aandeel van land n de beschouwde landengroep overeenomstg als volgt: r = R R We unnen nu, volgens de logca van de vorge secte, opneuw, n een dynamsch perspectef, het ondersched maen tussen een aandelen-, een composte- en een nteracte-effect (ze bjlage 2). Het zuvere O&O-aandeeleffect (de eerste term n het rechterld van utdrung [A1] n bjlage 2) geeft aan of een land O&O-aandeel zou gewonnen of verloren hebben bj geljbljvend belang, wereldwjd, van O&O n de verschllende sectoren. De tweede term n de zelfde utdrung vertegenwoordgt het composte- of structurele effect. Het gaat herbj om het deel van de wjzgngen n het globale O&O-aandeel dat an worden toegeschreven aan verschuvngen n het wereldwjd belang van de sectoren gemeten n O&O-termen, bj geljbljvende sectorële aandelen, d.w.z. bj geljbljvende O&O compettvtet, van het betroen land. De laatste (nteracte-)term an weer opneuw, n de nterpretate van Fagerberg en Solle, gezen worden als een maat voor dynamsche aanpassng, maar natuurlj dt eer n termen van de gerchthed van O&O-nspannngen. Deze term s des te groter naarmate de O&O-nspannngen van een land zch over de beschouwde perode hebben unnen herorënteren n de rchtng van sectoren de, wereldwjd, O&O-matg n belang wnnen, en weg van sectoren de O&O-gewjs n belang afnemen. Meteen geeft deze term een synthetsch beeld van de juste of vereerde allocate van O&O-gelden en daardoor oo voor match-msmatch. Het eerste gedeelte van dt nteracte-effect (ze [A2] n bjlage 2) heeft betreng op aanpassngen t.a.v. sectoren de n belang toenemen, of op zjn mnst net afnemen (het groe-aanpassngseffect ). Een posteve somwaarde omt overeen met een stuate waarn er gemddeld meer goede bewegngen zjn n de rchtng van opomende sectoren, dan slechte. Het tweede gedeelte verwjst naar sectoren de n belang afnemen (het stagnate-aanpassngseffect ). Een posteve som-waarde omt overeen met gemddeld meer goede bewegngen (d.w.z. weg van sectoren n regresse) dan slechte.

9 De CMS-methode 9 ode gespecalseerd was n sectoren de naden wereldwjd een grote technologsche expanse hebben geend. Het structurele effect an dus met recht n deze context even goed een statsch specalsate-effect genoemd worden. Het dynamsch specalsate-effect omt dan overeen met de twee termen n [A2] en druen ut of het NIS zch actef (d.w.z. n dynamsche zn) heeft geherorënteerd naar sectoren met toenemende technologsche mogeljheden. De allocate s als just of vereerd te nterpreteren nden mag aangenomen worden dat de O&O-ntenstet van een sector en van een land n drecte (posteve) relate staat ten opzchte van het concurrentevermogen. Dt utgangspunt ljt n het lcht van recente onderzoesresultaten over de evolute van het concurrentevermogen n verschllende landen al langer hoe meer geaccepteerd te worden KRITISCHE BESCHOUWING Crtc van de CMS-methode hebben gewezen op het determnstsche arater ervan. De va deze weg waargenomen veranderngen unnen bjgevolg net getest worden op statstsche sgnfcante. Een suggeste om aan deze rte tegemoet te omen n de context van een analyse waarbj de nadru omt te lggen op de nvloed van wjzgende O&O-aandelen op het nternatonaal concurrentevermogen s vervat n Meeusen (1997). De tjd en mddelen ontbreen om herop n deze bjdrage n te gaan. Oldersma en van Bergej (1993) waarschuwen ervoor dat de euze van de gemeenschappelje munteenhed waarn de bassgegevens van de analyse zjn omgezet net zonder belang s, en meer bepaald de beomen resultaten met betreng tot de statsche en dynamsche structurele (composte-) effecten beïnvloedt. De sectorële compettvtetseffecten zjn daarentegen nvarant voor de euze van de munteenhed. Zj pleten ervoor om de analyse te verrchten n termen van een aantal representateve munteenheden, en op de maner te verfëren of de beomen resultaten voldoende robuust zjn. Meres en van der Meer (1988) wezen bovenden op het tautologsch arater van utdrungen zoals de n de bjlagen 1 en 2. Het s zonder meer waar dat deze utdrungen n wezen dentteten zjn de nets toevoegen aan de gegevens. Wel s het natuurlj zo dat de gegevens voorgesteld worden op een maner de een vlotte nterpretate toelaat. Het glas s dus zowel half vol als half leeg. Het an t.a.v. het CMS-model n secte 1.1 als een pluspunt beschouwd worden dat sectoraandeeleffecten van O&O zowel als statsche en dynamsche structurele effecten, en va deze laatste oo match-msmatch effecten, unnen onderscheden worden zonder dat bjomende veronderstellngen egen aan specfee theoretsche modellen aan de gegevens moeten toegevoegd worden. Een laatste punt van rte s dat CMS-effecten net sequenteel separabel zjn. Hermee wordt bedoeld dat de utspltsng n een aandelen-, composte en aanpassngseffect over een perode net an geschreven worden als de som van deze effecten n de verschllende deelperodes. Dt zal mplcates hebben voor de voorstellng van onze CMS-resultaten (ze secte 2.2). 1 We gebruen de begrppen goed en sector als equvalenten. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 De constant-maret-share (CMS) methode laat toe de evolute van mart-, en 1 n onderhavg geval, O&O-aandelen te ontleden n dre componenten, terug te voeren tot een aandelen-effect, een composte- (of structureel) effect en een nteracte- (of aanpassngs-)effect. Het s dt laatste effect, doordat het de dyname blootlegt teweeg gebracht door technologsche opportunteten de zch op de wereldmarten aanbeden, dat de bass vormt van de match-msmatch analyse van de O&O-bestedngen n Vlaanderen en Belgë. Op het ende van het hoofdstu wordt ngegaan punten van rte op de CMS-methode.

10 10 De data H o o f d s t u 2 De data We bespreen achtereenvolgens de verschllen tussen BERD en ANBERD, problemen m.b.t. het aggregatenveau en statstsche breuen, de problemate van de regonale opspltsng van de Belgsche gegevens over O&O-bestedngen, en de ANBERD reesen voor Belgë en zjn dre gewesten zoals de onlangs zjn opgesteld geworden (ze Capron en Meeusen, 1999) BERD VERSUS ANBERD De bedoelng van een CMS-analyse s het nader onderzoeen van de wjzgng van het geaggregeerde O&Oaandeel van een land n de totale O&O van een referentegroep. Deze wjzgng wordt, zoals hoger gesteld, opgedeeld n een aantal sub-veranderngen de de weerspegelng unnen zjn van veranderde sector-samenstellngen van O&O n de referentegroep, van sectorspecfee (concurrentële) aanpassngen en nteracte-effecten (aanpassngseffecten). Het s dus dudelj dat de achterlggende gegevens nternatonaal vergeljbare gegevens op sectornveau moeten zjn. M.b.t. de ntramurale O&O-bestedngen van prvate ondernemngen publceert de OESO twee reesen de BERD en de ANBERD (ANalytcal BERD) reesen de gegevens bevatten volgens de ndustrële classfcates ISIC Rev. 2 en/of 3. De BERD-gegevens (oo OFFBERD genoemd) worden verzameld voor een grote groep van Europese en net-europese OESO-ldstaten, maar zjn net volledg nternatonaal vergeljbaar omwlle van de volgende verschllen tussen landen: - m.b.t. het bere, de steeproefverhoudng en de onderlggende methodologe van de O&O-enquêtes de wordt gehouden (en de verteenngen tussen landen met zch mee unnen brengen ten aanzen van het ngeschatte belang van KMO s); - m.b.t. de behandelng van onderzoesnstellngen de zch op de grens tussen puble en prvaat bevnden (cfr. de zg. collecteve onderzoesnstellngen n Belgë); - ten aanzen van de strte nterpretate van de Frascat regel waarbj, althans m.b.t. BERD-gegevens, de O&Obestedngen denen toegewezen te worden aan de sector van de hoofdactvtet van het betroen bedrjf; - m.b.t. de behandelng van de denstensector. Andere nconsstentes betreffen veranderngen n de natonaal gehanteerde ndustrële classfcate-schema s, en problemen ten aanzen van de confdentaltet van de enquêtegegevens. Dt laatste aspect heeft onder meer tot gevolg dat gegevens van sommge sectoren en/of jaren van bepaalde landen ontbreen, en dat O&O-bestedngen van een aantal sectoren enel worden weergegeven op een hoger aggregate-nveau. De OESO, en meer bepaald het Drectorate for Scence, Technology and Industry (DSTI), publceert de (OFF)BERD reesen zoals ze door de natonale overheden worden doorgegeven. Daarnaast s er de ANBERD rees, de werd opgesteld om bovenstaande gebreen zoveel mogelj te elmneren en de O&O-gegevens daardoor meer nternatonaal vergeljbaar te maen (ze o.m. OECD, 1996; ze oo Capron, Meeusen e.a., 1999). Concreet werden de volgende aspecten gestroomljnd: - sectorële toewjzng van de O&O-bestedngen van de ondernemngen op productljn nveau; - nter- en extrapolate van ontbreende waarnemngen, en meer bepaald oo de (ex ante of ex post) utbredng van het enquête-domen tot KMO s; - de systematsche opnemng en sectorële toewjzng n de statstsche reesen van de O&O-bestedngen van de zg. collecteve onderzoescentra; - toewjzng van de ndustreel gerelateerde O&O-actvteten van ondernemngen n de O&O-denstensector (ISIC Rev. 3 sector 73) aan de overeenomstge ndustre. Bovenden coördneert en controleert de DSTI van de OECD de consstente van de hen toegestuurde ANBERD gegevens. De ANBERD rees an volledg (voor de perode ), voor de landen waarvoor de statste beschbaar s 2, geraadpleegd worden n termen van de ndustrële classfcate ISIC Rev. 2. Vanaf 1987 wordt dezelfde rees oo opgedeeld volgens ISIC Rev. 3. Het verschl tussen bede revses omt hoofdzaelj neer op een verschl n aggregatenveau, maar oo op herallocate van subsectoren onder neuwe hoofdngen, n de eerste plaats n de denstensector. Het s vooral dt laatste aspect dat problemen schept bj de overgang van de ene classfcate naar

11 De data 11 de andere. ISIC Rev. 3, dat ruwweg overeenomt met NACE-Bel, dat op zjn beurt de Belgsche mplementate van NACE Rev. 1 s, geeft de sectoren, en dan voornamelj de denstensector, n fjner en ander detal weer dan ISIC Rev. 2. Nochtans wordt het, bj het bejen van de beschbare O&O-gegevens op sectornveau, dudelj dat een nternatonale vergeljng van ISIC Rev. 3 reesen m.b.t. de denstensector nog steeds moelj s. Kennelj geschedt de toepassng van de ISIC Rev. 3 classfcate nog net op dezelfde wjze n alle OESO landen. Meer bepaald s voor een aantal landen (waaronder Dutsland, Franrj en Nederland) tot n de helft van de jaren negentg enel het geaggregeerde bedrag besteed aan O&Odensten beschbaar PROBLEMEN M.B.T. HET AGGREGATIENIVEAU EN STATISTISCHE BREUKEN Het voorgaande stelt een groot probleem voor de utvoerng van een CMS-analyse. Herbj s mmers verest dat de gebezgde sectordelmtates over de gehele bestudeerde perode n alle landen unform s, wat mplceert dat steeds moet teruggevallen worden op de ruwste classfcate bnnen de onderzochte landen-verzamelng. De vrjhedsgraden waarover de onderzoeer bescht om de gevolgen van dt soort van beperng te mnmalseren hebben betreng op de mogeljhed om de landen-verzamelng n te rmpen, het aggregate-nveau te verhogen, en/of de gehele perode op te spltsen n deelperodes bnnen dewele het aggregatenveau apart an verfjnd worden. Aangezen een aantal landen, zoals Dutsland, Franrj en Nederland, om voor de hand lggende reden, onmogelj ut de analyse unnen verwjderd worden, resten ons n de pratj enel de laatste twee mogeljheden. Tabel A1 n bjlage 3 geeft aan wat de beschbaarhed van ANBERD sector-gegevens s voor een aantal OESO landen de potenteel n de analyse zouden moeten, resp. unnen, opgenomen worden: Belgë, Nederland, Franrj, Dutsland, Italë, Spanje, Denemaren, Fnland, Zweden, Noorwegen, Ierland, het VK, de VS, Canada, Australë, en Japan. Australë werd utendelj net weerhouden omdat voor dat land de reesen té onvolledg waren. De tabel suggereert dat, naast het aggregeren van alle denstensectoren n de rume zn (40 t.e.m. 99, d.. nclusef gas, eletrctet en water, en de bouwsector), we oo een aantal andere sectoren moeten samenvoegen omdat voor een aantal (belangrje) landen de betroen opspltsngen net voorhanden bleen te zjn. Zo hebben we bjvoorbeeld alle sectoren met betreng tot transportutrustng samengevoegd (motorvoertugen en andere transportmddelen (de ISIC Rev. 2 sectoren 3841 tot 3845 en 3849, resp. de ISIC Rev. 3 sectoren 34 en 35). De IT sector stelde ons voor een nog moeljer oplosbaar probleem. Zoals bljt ut Tabel A1 onden we, voor de perode , antoormachnes en computers (ISIC Rev. 2 sector 3825), eletrsche machnes (383 mn 3832), en eletronsche utrustng en componenten (3832) welswaar van elaar te onderscheden voor alle landen, behalve voor Belgë. Voor dt laatste land onden mmers net, op bass van de hstorsche gegevensban met enquête-antwoorden, opgesteld n termen van de oude NACE70 ndustrële nomenclatuur, met name voor computers en eletronsche utrustng en componenten, op een betrouwbare wjze afzonderlje reesen samengesteld worden, en waren we dus verplcht om de dre genoemde sub-sectoren gezamenlj te beschouwen. Voor de negentger jaren on dt echter wél. Dt an een argument zjn om over te gaan tot spltsng van de perode n twee deelperodes. Wat hoe dan oo onoplosbaar bleef s de problemate met betreng tot O&O n nformatca- en telecommuncate-actvteten met een denstenarater (waaronder software-ontwelng, d.. ISIC Rev. 3 sector 722). Hervoor zjn dt eer de Belgsche gegevens wél n voldoende detal voorhanden, maar geldt net het zelfde voor een aantal andere belangrje OESO-landen (ze herboven). De concluse s onvermjdelj dat de resultaten de we zullen beomen ten aanzen van ICT n de rume zn behoedzaam zullen moeten geïnterpreteerd worden. Ut Tabel A1 bljt dat, zoals reeds aangeondgd, een aanvaardbare oplossng ern zou unnen bestaan om een zo goed als unforme sectoromschrjvng te hanteren over de gehele perode, maar voor deze perode de CMS-analyse op te spltsen n twee deelperodes, zodat een onder-

12 12 De data sched gemaat wordt tussen het verloop van O&O-aandelen tussen de jaren zeventg en tachtg enerzjds, en tussen het ende van de tachtger jaren en de eerste helft van de jaren negentg, anderzjds. Een bjomende, en bjna even dwngende, reden voor deze opspltsng s dat de enquêterngsmethodologe, de n Belgë s toegepast geworden vanaf de jaren negentg, een grondge veranderng los van de overgang van ISIC Rev. 2 op Rev. 3 heeft ondergaan, en er daardoor tussen 1989 en 1992, en nogmaals tussen en sprae s van statstsche breuen. Deze breuen slaan enerzjds op de gevolgen van de regonalserng van het O&O-beled op de contnuïtet en de nterregonale consstente van de bevragng 3, en anderzjds en nog meer op de overgang van een bevragng op bass van een repertorum van O&Oacteve bedrjven naar een bevragng waarbj de resultaten van de repertorum-enquête worden aangevuld met de (opgehoogde) utomst van een toevallge steeproefenquête bj ondernemngen de geen deel utmaen van het repertorum. Op deze wjze werd het bere van de O&O-enquête utgebred naar voornamelj KMO s en bedrjven n de denstensector (ze Capron en Meeusen e.a. (1999) voor detals over de opeenvolgende wjzgngen n de bevragngsmethodologe de hebben plaats gehad). Voor de jaren gebeurde deze ophogng rechtstrees (d.w.z. aan de hand van een effecteve enquête), voor de jaren echter op bass van een redenerng vertreende van een vrtuele enquête. Dt laatste verlaart wellcht de soms verrassende veranderngen n de sectorële aandelen de tussen deze twee waarnemngenoppels waargenomen worden, en de vaa net n het verlengde lggen van de waargenomen evolute tussen het begn van de zeventger jaren en het begn van de negentger jaren (ze Tabel 2). Alles wel beschouwd zal bljen (ze secte 3.4) dat, na hergroeperng van sommge sectoren, en zch concentrerend op de ndustre, de sprong tussen en dwjls, op zcht, mnder problematsch s dan de tussen en Dt plet ervoor om n de genoemde tweede stap van de CMS-analyse, de evolute te bejen tussen een gemddelde verdelng n de perode enerzjds en een gemddelde over de jaren anderzjds. Het zou er oo voor unnen pleten om, als alternateve en/of bjomende analyse, de CMS- oefenng over één ononderbroen perode ut te voeren, d.w.z. de evolute te bejen vertreend van een gemddelde voor de jaren naar een gemddelde voor de jaren Er werd evenwel net geozen voor de opte van een bjomende analyse. De reeds eerder genoemde reden hervoor s dat CMS-effecten net sequenteel separabel zjn. De geljtjdge afbeeldng van de CMS-resultaten voor de gehele perode en voor de deelperodes zou net zelden ogenschjnlje tegenstrjdgheden n de bereende magntudes van de verschllende deel-effecten aan het lcht brengen de hnderlj zouden unnen zjn voor een eendudge nterpretate. De analyse voor de gehele perode van 1977 tot 1995 an n prncpe wél als alternatef denen voor de analyse voor de deelperodes tot en tot Hertegen plet echter het fet dat de analyse-resultaten voor de deelperodes meer nformate bevatten. We maen gebru van jaargemddelden zodat toevallge schommelngen en outlers n de gegevens zoveel mogelj utgevlat worden. De O&O-aandelen zjn bereend n dollars n termen van ooprachtparteten om zo veel mogelj tegemoet te omen aan de Oldersma-van Bergej-rte. Tabel 1 vat de utendelje euze van het aggregatenveau samen. Tabel 1: Keuze van het aggregatenveau voor de CMS analyse ISIC Rev.2 ISIC Rev. 3 NACE-Bel Voedng, dran en taba Textel, schoesel en leer Hout, ur en meubelen Paper, utgeverjen en druerjen Cheme (exclusef farmace) Farmace Coes, petroleumraff. en nucleare stoffen Rubber en plaste Steen, glas en le Bassmetalen (ferro + non-ferro) Metaalproducten Machnes en apparaten (net eletr.) Computers, antoor- en eletr. machnes, eletr. utrustng en componenten Transportmddelen Instrumenten Overge ndustre, ncl. recyclage Totaal ndustre Densten, ncl. eletr., gas en water, bouw Totaal ndustre- en denstensectoren

13 De data DE REGIONALE TOEWIJZING VAN DE NATIONA- LE ANBERD BESTEDINGEN IN BELGIË Aangezen we de CMS-analyse net alleen voor Belgë, maar oo voor Vlaanderen wensen ut te voeren, en ANBERD-gegevens net rechtstrees op regonaal nveau ter beschng zjn, was het noodzaelj om de natonale rees regonaal op te spltsen. In deze paragraaf lchten we n het ort de gevolgde regonalserngprocedure toe. De bassgegevens waarvan werd vertroen om de regonale verdelng ut te voeren unnen opgedeeld worden n dre groepen: de gegevens voor de perode , de 1994-enquêteresultaten m.b.t. de jaren 92 en 93, en de 1996-resultaten m.b.t. de jaren 94 en Aangezen de vestgngsgegevens voor de eerste perode slechts betreng hebben op personeel (het O&O-personeelsbestand en het totale personeelsbestand) moest er noodgedwongen verondersteld worden dat eenzelfde verdelng van O&O-bestedngen geldt als voor het O&O-personeelsbestand. Deze veronderstellng moest net gemaat worden met betreng tot de gegevens voor de jaren negentg, aangezen n dt geval de O&O-bestedngen op productljnnveau rechtstrees beschbaar zjn. We meren nog op dat de Belgsche ANBERD-rees regonaal verdeeld s geworden met het oog op het verrjgen van Vlaamse gegevens de als bass moeten denen van een CMS-analyse. Concreet beteent dt dat we, wat betreft de perode , enel voor oneven jaren een regonale opspltsng hebben doorgevoerd daar voor een groot aantal ondernemngen vestgngsgegevens ontbreen n de beschbare even jaren (met name 1986 en 1988). We maaten m.a.w. geen veronderstellngen de onnodg waren n de context van een CMS-analyse. Ze bjlage 4 voor een bespreng n detal van de gevolgde procedure voor de perode DE BELGISCHE ANBERD-REEKSEN : NATIONAAL EN REGIONAAL Tabel 2 vat de evolute samen van de sectorële aandelen van de prvate ntra-muros O&O-bestedngen n de ndustre n Belgë en Vlaanderen. Zoals reeds gesteld n secte 2.2 vertonen de sectorële aandelen tussen en een mnder problematsche dscontnuïtet dan op grond van de n de reesen aanwezge statstsche breuen on vermoed en gevreesd worden. In de overgang tussen en daarentegen zjn de methodologsche verschllen dudeljer af te lezen. Dt beteent vanzelfspreend net dat de verdelng over de perode juster s ngeschat dan de voor de perode Het tegenovergestelde s waarschjnljer. Het beteent wel dat de methodologsche veranderng toegepast n de enquête voor deze laatste twee jaren van doorslaggevender beteens s geweest. Tenende de gevolgen voor de CMS-analyse te mnmalseren, enerzjds, van heterogentet van de gebrute reesen en, anderzjds, van verteenngen n de reesen de het gevolg zjn van een nadequate methodologe n de perode , zal, zoals reeds aangeondgd n secte 2.2, de analyse utgevoerd worden tussen het gemddelde voor de perode en het gemddelde voor de eerste helft van de negentger jaren, d.. voor de perode De laatste olom van Tabel 2, de de groevoet geeft van de O&O-bestedngen tussen het begn en het ende van de beschouwde perode, nuanceert het soms contra-ntuïteve arater van sommge waargenomen evolutes n de aandelen, met name m.b.t. de bestedngen n de nformatcasector n Vlaanderen tussen het ende van de tachtger jaren en de eerste helft van de negentger jaren. Voor deze sector en n deze rego stjgen de utgaven n reële termen op jaarbass over het geheel van de beschouwde perode nog altjd met 5.08%, d.. hoger dan het gemddelde over de sectoren. Outlers n de dataset zjn een mogelje verlarng. Maar de waargenomen dalng van het aandeel n het totaal van de O&O-bestedngen tussen en zou er eveneens op unnen wjzen dat het grootste gedeelte van de O&O-nspannngen zch, n verhoudng tot andere sectoren, mnder stueert n KMO s. Doordat deze tot 1989 mnder n de bevragng betroen werden, an er op de maner een relateve overschattng van het aandeel van de nformatca sector ontstaan zjn.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be Hgh Tech Platform Werkgroep Hgh Tech Hgh Tech Specalsts 2013-2014 www.hghtechplatform.nl www.hghtechplatform.be 3L Solutons 1 Tlburgseweg 164, 4817 BH Breda Contactpersoon: Dhr. L.J. van Drel T 076-5812916

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla X Y ) ' )( ( ) )( ' ( ) ' ( ) ( 3 tr tr tr Q y y r r Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla BWI werktuk Facultet der

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

De ombouw van de BPM, lastenneutraliteit en 'autonome vergroening'

De ombouw van de BPM, lastenneutraliteit en 'autonome vergroening' CPB Notitie Datum : 8 otober 2009 Aan : De Staatssecretaris van Financiën De ombouw van de BPM, lastenneutraliteit en 'autonome vergroening' Samenvatting De grondslag van de aanschafbelasting op personenauto

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 *

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 * de Utlaat personeelsorgaan van de n.v. Konnkljke Paketvaart Maatschappj 12de jaargang no. 11 November 1957 * Alle stukken,de Utlaat" betreffende te adresseren aan.: de Redacte van,de Utlaat" p/a n.v. K.P.M.

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 63. DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 64. 65. II. DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK Het tweede deel van dit verslag behandelt de eindeloopbaanproblematiek op de arbeidsmarkten van de Europese Unie. In het

Nadere informatie

MEERWAARDEBELASTING OP AANDELEN

MEERWAARDEBELASTING OP AANDELEN FACULTEIT ECONOMISCHE, SOCIALE EN POLIUTIEKE WETENSCHAPPEN EN MANAGEMENTSCHOOL SOLVAY MEERWAARDEBELASTING OP AANDELEN TIM SMET Verhandeling aangeboden tot het behalen van de graad van Licentiaat in de

Nadere informatie