Ruimtelijke onderbouwing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimtelijke onderbouwing"

Transcriptie

1 2015/6606 Ruimtelijke onderbouwing Ten behoeve vn het besluit tot fwijken vn het bestemmingspln krchtens rtikel 2.12, lid 1, sub, onder vn de Wet lgemene beplingen omgevingsrecht (Wbo) voor het uitbreiden vn het bedrijfsterrein op de loctie Kleine Steng 10 te Westzn Dossiernummer: O Sector Omgevingsvergunningen Afdeling Juridische Procedures Omgevingsrecht mrt 2015

2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding Omschrijving vn het project Ligging en begrenzing vn het project Conclusie... 5 Hoofdstuk 2 Bevoegd gezg en procedure Bestemmingspln Procedure Eisen rtikel 2.12 eerste lid, sub, onder vn de Wbo... 6 Hoofdstuk Procedureel beleid Rdsbeleid / Verklring vn geen bedenkingen Beleid college vn B&W... 7 Hoofdstuk 4 Beleidskders ruimtelijk beleid lgemeen onderbouwd Rijksbeleid Provincil beleid Gemeentelijk beleid... 8 Hoofdstuk 5 Mtschppelijk drgvlk vn het project... 8 Hoofdstuk 6 Stedenbouwkundige en welstndelijke specten... 8 Hoofdstuk 7 Wter...11 Hoofdstuk 8 Milieuspecten...11 Hoofdstuk 9 Grondexploittie...1 Hoofdstuk 11 Overleg met de provincie en ndere betrokken bestuursorgnen Provincie Rijk Hoogheemrdschp Hoofdstuk 12 Zienswijzen en betrokkenheid omwonenden...14 Hoofdstuk 1 Uitvoerbrheid...14 Hoofdstuk 14 Conclusie

3 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1. Omschrijving vn het project Het project betreft de tweede vergunning voor de oprichting vn het centrle mgzijn vn de logistiek dienstverlener Kuehne+Ngel op HoogTij. De omgevingsvergunning voor het bouwen vn het bedrijfsgebouw is reeds verleend onder nummer (O ). Het onderhvige project heeft betrekking op de inrichting vn het bedrijfsterrein met een met een los- en ldkuil, docklevelers en nieuwbouw vn een gtehouse. De bestnde situtie betreft een bedrijfskvel gelegen op het gezoneerd industrieterrein HoogTij. Een deel vn de opslg en de gtehouse wordt gereliseerd op de weg. Hierdoor wordt de inrichting vn het perceel gewijzigd. Schemtische indruk vn het pln 1.2 Ligging en begrenzing vn het project Het plngebied is gelegen op het dres Kleine Steng 10 te Westzn. Deze loctie bevindt zich in het gezoneerd industrieterrein HoogTij gelegen tussen het bedrijventerrein Westerspoor en fvlstort Nuern. Het industrieterrein grenst ten zuiden n het Noordzeeknl. HoogTij wordt ontwikkeld ten behoeve vn de zwrdere milieuctegorieën. De ontwikkeling vn het bedrijventerrein is minder voorspoedig verlopen dn dt nvnkelijk is gedcht. Inmiddels heeft wel een ntl bedrijven zich gevestigd op HoogTij.

4 Luchtfoto vn de bestnde situtie Krt ligging t.o.v. de gemeente Znstd 4

5 1. Conclusie De ontwikkeling vn dit terrein ten behoeve vn de logistiek dienstverlener Kuehne en Ngel, is niet in strijd is met het gemeentelijke en provincil beleid voor deze loctie en drnst is pst het binnen de huidige en toekomstige ontwikkelingen voor dit gebied. In deze ruimtelijke onderbouwing wordt deze conclusie puntsgewijs onderbouwd. Hoofdstuk 2 Bevoegd gezg en procedure Gelet op bovenstnde projectbeschrijving, lsmede op het beplde in hoofdstuk vn het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de drbij horende bijlge, is het college vn Burgemeester en wethouders vn Znstd het bevoegd gezg om op de omgevingsvergunning te beslissen. 2.1 Bestemmingspln Het project is getoetst n het bestemmingpln. Het desbetreffende perceel is gelegen in het gebied wrvoor de bestemmingsplnnen Bedrijven Zuid + Eerste prtiële herziening. Achtersluispolder en Bedrijven Zuid gelden met hierin de bestemmingen: Bedrijventerrein-2 (b=<4.1), ex rtikel 4, Verkeer-Verblijfsgebied (V-V), ex rtikel 17, Bedrijventerrein-1 (b=<4.2), ex rtikel en Wterstt-Wterkering, ex rtikel 25. Voorts gelden op deze loctie de Algemene nduidingsregels, ex rtikel 0: Gezoneerd industrieterrein (0.1) en Luchtvrtverkeerzone (0.2). Het bedrijf is wt betreft de functie plnologisch kkoord. De inrichting vn het bijbehorend terrein is echter in strijd met de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied. Op en onder de genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste vn de bestemming. Op deze bestemming worden de ld- en lospltsen, buitenopslg(betonvloer) gebouwd. Verder worden deze gronden ingericht en gebruikt voor opslg. De bouwwerken en het gebruik zijn niet ten dienste vn de bestemming en drmee in strijd. Het pln ligt voor een deel in de bestemming Wterstt-Wterkering. Deze gronden zijn, behlve voor de dr voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:. de instndhouding en de bescherming vn de wterkering; met de drbij behorende: 1. bouwwerken; 2. en overige voorzieningen ten behoeve vn deze bestemming. Op en onder de genoemde gronden zijn uitsluitend toegestn bouwwerken ten behoeve vn de wterkering. Bij omgevingsvergunning kn hiervn worden fgeweken voor het bouwen op of gebruiken vn deze gronden, ten behoeve vn de dr voorkomende ndere bestemmingen. Bij toepssing vn deze fwijking mg geen onevenredige fbreuk worden gedn n de belngen vn de wterkering. Voorts dient voorf schriftelijk dvies te worden ingewonnen bij de wterbeheerder. Voor dit onderdeel wordt verwezen nr hoofdstuk 7 vn deze ruimtelijke onderbouwing. 2.2 Procedure Het bestemmingspln bevt geen beplingen op grond wrvn met toepssing vn rtikel 2.12, lid 1, sub, onder 1 vn de Wbo het onderhvige project gereliseerd kn worden. Het onderhvige project kn voorts niet worden gereliseerd met toepssing vn rtikel 2.12, lid 1 sub, onder 2 vn de Wbo, ngezien het niet pst in de in rtikel 4 vn bijlge II vn het Besluit omgevingsrecht, ngewezen ctegorieën vn gevllen. Uit het voorgnde vloeit voort dt voor de onderhvige gewenste ontwikkeling een procedure tot fwijking vn het bestemmingpln ex rtikel 2.12, lid 1 sub, onder vn de Wbo gevoerd dient te worden. Krchtens rtikel 2.12 eerste lid, sub, onder vn de Wbo kn het bevoegd gezg, in het onderhvige gevl het college vn burgemeester en wethouders, ten behoeve vn de verwezenlijking vn een project vn gemeentelijk belng een besluit nemen tot fwijken vn een bestemmingspln. Het besluit dient een 5

6 goede ruimtelijke onderbouwing vn het project te bevtten. Op de voorbereiding vn een besluit tot fwijken vn het bestemmingspln op bsis vn rtikel 2.12 eerste lid, sub, onder vn de Wbo is fdeling.4 vn de Algemene wet bestuursrecht (Awb) vn toepssing (de Uniforme Openbre Voorbereidingsprocedure). 2. Eisen rtikel 2.12 eerste lid, sub, onder vn de Wbo Voor het onderhvige pln wordt voldn n de plicht om de eisen die gesteld worden in rtikel 5.20 vn het Besluit omgevingsrecht (Bor) juncto rtikel.1.2,.1.6 en..1, eerste lid vn het Besluit ruimtelijke ordening in de ruimtelijke onderbouwing te behndelen. In de onderhvige ruimtelijke onderbouwing worden lle relevnte specten behndeld die in bovengenoemde rtikelen zijn opgenomen ls voorwrden vn een goede ruimtelijke onderbouwing. Hoofdstuk Procedureel beleid.1 Rdsbeleid / Verklring vn geen bedenkingen Artikel 6.5 vn het Bor beplt: 1. Voor zover een nvrg betrekking heeft op een ctiviteit ls bedoeld in rtikel 2.1, eerste lid, onder c, vn de wet, wordt de omgevingsvergunning, wrbij met toepssing vn rtikel 2.12, eerste lid, onder, onder, vn de wet wordt fgeweken vn het bestemmingspln of de beheersverordening, niet verleend dn ndt de gemeenterd vn de gemeente wr het project geheel of in hoofdzk zl worden of wordt uitgevoerd, heeft verklrd dt hij drtegen geen bedenkingen heeft. 2. De verklring kn slechts worden geweigerd in het belng vn een goede ruimtelijke ordening.. De gemeenterd kn ctegorieën vn gevllen nwijzen wrvoor deze verklring niet is vereist. Bij besluit vn 2 december 2010 (geregistreerd onder nummer Z/2010/58180), ltst gewijzigd op 2 jnuri 2014 en in werking getreden op 24 jnuri 2014 (geregistreerd onder nummer 2014/9982), heeft de rd hr beleid inzke het fwijken vn bestemmingsplnnen en beheersverordeningen vstgesteld (Beleidsregels Afwijken vn bestemmingsplnnen en beheersverordeningen Wbo Znstd 2010). De rd heeft besloten: 1. De volgende ctegorieën vn gevllen n te wijzen wrvoor op grond vn rtikel 6.5. derde lid Besluit omgevingsrecht een 'verklring vn geen bedenkingen' niet is vereist: ) Anvrgen die pssen binnen ter visie liggende ontwerpbestemmingsplnnen; b) Anvrgen die pssen binnen door de rd vstgesteld beleid, een stedenbouwkundige visie, een msterpln of een gebiedsvisie; c) Anvrgen wrvoor met een omschreven doel grond vn de gemeente is fgenomen mr de plnologische regeling nog niet n dt doel is ngepst en het (bouw)pln pst binnen dt omschreven doel. 2. De volgende ctegorieën vn gevllen n te wijzen wrvoor op grond vn rtikel 6.5. eerste lid Besluit omgevingsrecht een 'verklring vn geen bedenkingen' wel is vereist: ) Het reliseren vn meer dn 50 woningen, m.u.v. de gevllen die betrekking hebben op onder 1 genoemde nvrgen; b) Het reliseren vn meer dn m2 bvo n kntoorruimte, dienstverlening, bedrijfsruimte, horec, commerciële ruimte, mtschppelijke en recretieve voorzieningen of een combintie drvn, m.u.v. de gevllen die betrekking hebben op de in onder 1 genoemde nvrgen. c) Het bouwen, verbouwen of slopen vn objecten gelegen in een beschermd stds- of dorpsgezicht, voor zover hiervoor een fwijking vn het bestemmingspln nodig is.. Alle overige ctegorieën vn gevllen wijst de gemeenterd n ls ctegorieën wrin een verklring vn geen bedenkingen niet is vereist, tenzij de rd zelf ngeeft, op bsis vn de ter kennis gebrchte nvrgen, dt een nvrg nderszins politiek gevoelig is. Het onderhvige project vlt onder de ctegorie 1c. Deze gronden zijn door de gemeente verkocht specifiek voor de beoogde bedrijfsvoering. Voor de omgeving, wrtoe de onderhvige loctie behoort, is thns een herziening vn het bestemmingpln in voorbereiding. In deze herziening wordt dit project (voor wt betreft het gebruik vn de gronden wrop nu nog de weg is gelegen) opgenomen. 6

7 Omdt de bestemmingsplnprocedure nog niet zo ver gevorderd is en het bedrijf groot belng heeft om zo snel mogelijk te mogen strten, wordt de omgevingsvergunning met een het projectfwijkingsbesluit verleend. Gelet hierop concluderen wij dt een verklring vn geen bedenkingen door de gemeenterd niet is vereist..2 Beleid college vn B&W Bij besluit vn 27 oktober 2010 onder nummer Z/2010/48720 heeft het college het beleid vstgesteld inzke het fwijken vn bestemmingsplnnen en beheerverordeningen (Beleidsregels Afwijken vn bestemmingsplnnen en beheersverordeningen Wbo Znstd 2010). Uitgngspunt vn de Wro is dt voorziene ruimtelijke ontwikkeling voor de komende tien jr in een bestemmingspln wordt vstgelegd. Znstd hnteert een stringent beleid ten nzien vn het toepssen vn de bevoegdheid om besluiten tot fwijking vn bestemmingsplnnen en beheersverordeningen te nemen. Alleen in uitzonderingssituties wnneer een project ruimtelijk wenselijk en toeltbr is, kn worden fgeweken vn het geldende beleid. De uitgngspunten die verwoord zijn in de Actulistienotitie 2006 blijven ook onder de Wbo vn belng. De beleidsregels gelden ls nvulling op het lgemene uitgngspunt dt bij de besluitvorming voldn moet worden n wet- en regelgeving. De beleidsregels voor besluitvorming over het fwijken vn bestemmingsplnnen en beheersverordeningen, rtikel 2.12 eerste lid, sub, onder Wbo, luiden ls volgt: 1. Een omgevingsvergunning is mogelijk voor (bouw)plnnen ten behoeve vn woningbouw, bedrijfsdoeleinden ls bedoeld in de VNG-uitgve Bedrijven en milieuzonering zols die luidt op het moment vn indiening vn de desbetreffende nvrg, verenigings-, sport- en recretiedoeleinden en het lgemeen belng, mits ndere belngen zich niet tegen deze plnnen verzetten. 2. De gemeente werkt mee met (bouw)plnnen wrvoor de nvrger in het verleden met een omschreven doel grond vn de gemeente heeft fgenomen, de plnologische regeling nog niet n dit doel is ngepst en het (bouw)pln pst binnen die doelstelling.. De gemeente kn, ten behoeve vn het opstellen vn een ruimtelijke onderbouwing, vn de nvrger verlngen dt hij of zij dr gegevens toe nlevert of kn hiervoor geheel of gedeeltelijk kosten in rekening brengen bij de nvrger. De gemeente behoudt zich het recht voor om hr medewerking n het desbetreffende besluit tot fwijking vn bestemmingspln of beheersverordening lsnog te weigeren, indien een nvrger verzuimt de gevrgde gegevens n te leveren. Het onderhvige project pst in de beleidsregel onder punt 1 ngezien hier sprke is vn bedrijfsdoeleinden. Hoofdstuk 4 Beleidskders ruimtelijk beleid lgemeen onderbouwd De desbetreffende loctie mkt op diverse bestuurlijke niveus deel uit vn verschillende plnnen vn plnologische rd. 4.1 Rijksbeleid In 2012 is de Structuurvisie Infrstructuur en Ruimte (SVIR) vstgesteld. Hierin schetst het kbinet hoe Nederlnd er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbr, leefbr en veilig. Het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid wordt meer n provincies en gemeenten overgelten. Hieronder vlt bijvoorbeeld het lndschpsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op ntionle belngen, zols een goed vestigingsklimt, een degelijk wegennet en wterveiligheid. Tot 2028 heeft het kbinet in de SVIR rijksdoelen geformuleerd: - de concurrentiekrcht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur vn Nederlnd te versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een ntrekkelijk (interntionl) vestigingsklimt; - de bereikbrheid verbeteren; - zorgen voor een leefbre en veilige omgeving met unieke ntuurlijke en cultuurhistorische wrden. Het onderhvige project is niet in strijd met de hierboven vermelde rijksuitgngspunten. 7

8 4.2 Provincil beleid Provincile Stten stellen ten behoeve vn een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied vn de provincie een of meer structuurvisies vst. Op 21 juni 2010 hebben Provincile Stten de Provincile Structuurvisie 2040 en de bijbehorende Provincile Ruimtelijke Verordening (hiern: PRV) vstgesteld wrin het provincile beleid en de provincile belngen nder geconcretiseerd zijn. Deze zijn op november 2010 in werking getreden. Ndien is de PRV een ntl ml gewijzigd. De ltste wijziging is vstgesteld in februri 2014 en in werking getreden op 8 mrt Ingevolge de Wet ruimtelijke ordening richt de verordening zich op de inhoud vn bestemmingsplnnen en vn omgevingsvergunningen wrbij met toepssing vn rtikel 2.12, eerste lid, onderdeel, onder, vn de Wet lgemene beplingen omgevingsrecht vn het bestemmingspln of de beheersverordening wordt fgeweken, omtrent de drbij behorende toelichting of onderbouwing, lsmede omtrent de inhoud vn beheersverordeningen. Het perceel Kleine Steng 10 te Westzn ligt binnen het BBG (bestnd bebouwd gebied). De beoogde ontwikkeling is niet in strijd met de in de PRV neergelegd regels. 4. Gemeentelijk beleid De gemeenterd stelt ten behoeve vn een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied vn de gemeente een of meer structuurvisies vst. De structuurvisie bevt de hoofdlijnen vn de voorgenomen ontwikkeling vn dt gebied, lsmede de hoofdzken vn het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. De structuurvisie gt tevens in op de wijze wrop de rd zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken. De gemeenterd kn ook voor specten vn het gemeentelijk ruimtelijk beleid een structuurvisie vststellen. De structuurvisie bevt de hoofdlijnen vn de voorgenomen ontwikkeling vn die specten. De structuurvisie gt tevens in op de wijze wrop de rd zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken. De gemeenterd kn in smenwerking met de rden vn ngrenzende gemeenten voor een gebied behorende tot het grondgebied vn de betrokken gemeenten een structuurvisie vststellen. Op 7 juni 2012 is door de gemeenterd de structuurvisie Zichtbr Zns vstgesteld die op 10 oktober 2012 in werking is getreden. In de ruimtelijke structuurvisie Zichtbr Zns is het gebied rond de onderhvige loctie ngeduid ls bedrijventerrein. Het gevrgde is in overeenstemming met deze nduiding. Bestemmingpln (zie prgrf 2) Hoofdstuk 5 Mtschppelijk drgvlk vn het project Er worden mtschppelijk gezien geen negtieve effecten vn het project verwcht. Het perceel is gelegen in een bedrijventerrein dt voor dit soort bedrijven ontwikkeld is. Hoofdstuk 6 Stedenbouwkundige en welstndelijke specten Er is vnuit stedenbouwkundig oogpunt geen bezwr tegen het project. Het bedrijfsgebouw is reeds vergund en drvoor is stedenbouwkundig positief gedviseerd. Deze functie is pssend in het bestemmingspln en in de omgeving. Verkeersontsluiting/-situtie Het project behelst o.. het gebruik vn (een deel) vn de bestnde weg voor bedrijfsdoeleinden. Dit is het deel vn het project dt in strijd is met het bestemmingspln Bedrijven Zuid, die hier voor de bestnde weg "Schoot" een verkeersdoeleinden bestemming beplt en ten behoeve wrvn deze ruimtelijke onderbouwing wordt opgesteld. De vrg is of het gebruik vn dt deel vn Schoot voor bedrijfsdoeleinden gezien kn worden ls een goede ruimtelijke ordening, voorl m.b.t. de verkeersplnologische situtie n relistie vn het gevrgde. Overwegingen met de verkeersntrekkende werking vn Kuehne en Ngel ) Het niet ls verkeersdoeleinden bestemde deel vn HoogTij kent een "bedrijventerrein 2" bestemming wrop bedrijven die vllen onder ctegorie.1 t/m 5.1 (zie Stt vn Bedrijfsctiviteiten in het 8

9 bestemmingspln Bedrijven Zuid) zijn toegestn. Een logistieke dienstverlener ls Kuehne en Ngel vlt qu bedrijf volledig in dit bereik. Hieruit mg ook worden fgeleid dt het niet nnemelijk is dt de verkeersntrekkende werking vn een dergelijk bedrijf zeer sterk verschilt vn n ter pltse toegestne bedrijfs/industriële ctiviteiten (vn lg tot gemiddeld tot hoge verkeersgenertie). b) Kuehne en Ngel geeft n tot zo'n 800 vrchtwgenbewegingen per dg te verwchten, wrvn een deel ook met LZV (Lngere- en Zwrdere Vrchtutocombintie; i.c. > 18 m en > 50 ton) zl worden uitgevoerd. Dit uit in tot pieken vn zo'n 50 vrchtwgenbewegingen per uur gedurende de piek en is ook verhoudingsgewijs in lijn met het geplnde ntl dockingsttions. Dr Kuehne en Ngel zich sterk profileert ls een dienstverlener in de retourlogistiek (bijv. krttenvervoer, lege flessen, pllets etc. etc.), met thns Albert Heijn ls belngrijkste klnt. Dit lles houdt in dt veel bewegingen zullen plts vinden tussen Westznerweg en de Hoofdtocht wr het Distributiecentrum Zndm (DCZ) vn Albert Heijn is gelegen. Het DCZ heeft ook de intentie om verder uit te breiden n de Hoofdtocht. Het verwchte volume vn 800 vrchtwgenbewegingen per dg kn ls hoog worden geclssificeerd. Ter vergelijking: bij Albert Heijn DCZ (nog met Kuehne + Ngel op hetzelfde terrein) worden c. 500 vrchtwgenbewegingenper dg gemiddeld ingescht. Kuehne en Ngel kenmerkt zich ls een bedrijf met een hoog volume n vrchtverkeer. Drentegen is het zeer rbeidsextensief, op de oude loctie betreft het zelf ongeveer 100 fulltime rbeidspltsen in hoofdzkelijk ploegendienst. Het is niet nnemelijk dt in het rbeidsextensieve krkter veel verndert n de relistie vn de nieuwbouw op Hoog Tij. Dit houdt in dt er zeker ten opzichte vn het ntl vrchtwgenbewegingen reltief weinig personenutoverpltsingen zullen zijn. In de worst-cse zijn er 100 werknemers die met volledig utogebruik dgelijks werken wt dn leidt dn mximl 200 personenutobewegingen. De totle verkeersgenertie vn Kuehne en Ngel zl < mvt/etml zijn. c) Op de hoofdinfrstructuur (Westznerweg) is de komst vn Kuehne en Ngel op te vngen. In het huidige 1x2 strooks beeld vn de Westznerweg zullen geen doorstromingsproblemen optreden ls gevolg vn de komst vn het bedrijf en de overige vulling vn Hoog Tij (voor zover nu bekend). In de vroeger en thns gebruikte verkeersprognosemodellen vn Znstd is voor de lnge termijn steeds uitgegn vn volledige vulling vn het bedrijventerrein met de drbij behorende voorstelbre gemiddelde verkeersgenertie vn zowel personen- ls vrchtutoverkeer. Dt grote logistieke bedrijven ls Kuehne en Ngel qu vrchtverkeer boven het gemiddelde uitstijgen behoeft vrijwel geen betoog. Echter hier kn bij worden ngetekend dt de verkeersgenertie personenverkeer door rbeidsextensieve bedrijfsprocessen lg kn uitpkken en dt er ook ontwikkelingen op Hoog Tij ontstn met een sterk tegengesteld profiel, ook ten nzien vn vrchtverkeer. De komst vn de Penitentiire Inrichting (PI) op HoogTij, n.b. ntkkend op dezelfde rotonde Kleine Steng-Westznerweg is hiervn een treffend voorbeeld: de oorspronkelijk verwchte toenme met > 00 vrchtbewegingen zl door de invulling met de PI niet meer plts hebben terwijl dit miniml de "opplus" ten opzichte vn de oorspronkelijke prognose zl zijn n de zuidelijke knt vn de rotonde vnwege Kuehne en Ngel. In de toekomst worden op de Westznerweg c (west vn Kleine Steng) tot mvt/etml (oost vn Kleine Steng verwcht). 1 Dit zijn ntllen die vertld nr spitsuren zonder problemen op 1x2 strooks rijbnen kunnen worden fgewikkeld. De verkeersdoeleinden bestemming vn de Westznerweg voorziet zelfs nog in een uitbreiding nr 2x2 stroken, l geven de huidige prognoses nog geen enkele nleiding voor een dergelijke uitbreiding. 1 Bron: Proz PROZA (PROgnose Znstd) is een dtbnk met milieurelevnte verkeersgegevens vn wegen in Znstd en een beperkt ntl dr buiten. 9

10 d) Voor de Kleine Steng ten zuiden vn de rotonde geldt op bsis vn Proz 4..1 (zie hierboven) een etmlprognose vn.200 mvt/etml. Deze prognose is ook met komst vn Kuehne en Ngel voorlsnog bruikbr, met uitzondering vn het vrchtndeel. Dergelijke ntllen zijn geen probleem voor fwikkeling op norml gedimensioneerde industriewegen. Overwegingen m.b.t. verkeersveiligheid, logistiek en bereikbrheid overig HoogTij Algemeen kn gesteld worden dt het belngrijkste ndchtspunt vnwege Kuehne en Ngel niet zozeer de verkeersntrekkende werking voor de hoofdinfrstructuur betreft mr overige specten inzke de verkeersveiligheid en efficiënte logistiek op de interne wegen én de wijze wrop HoogTij ten oosten vn Kuehne en Ngel in de toekomst ontsloten wordt met het vervllen vn een deel vn de weg "Schoot". e) Op de rotonde Kleine Steng - Westznerweg zl behlve doorgnd vrchtverkeer een nzienlijke hoeveelheid Kuehne en Ngel vrchtverkeer die voorl vn en nr de Westznerbrug fkomstig zl zijn. Uit oogpunt vn veiligheid, beheersschde en een zo vlot mogelijke doorstroming is het wenselijk de rotonde optiml te dimensioneren op het te verwchten LZV verkeer. De fysieke ruimte en ruimte in het bestemmingspln (verkeerdoeleinden) voorziet in de mogelijkheden hiervoor. CROW publictie 20 ("LZV's op het onderliggend wegennet 201") wordt zoveel mogelijk gevolgd wr relevnt. f) Vnwege de te verwchten situtie bij de rotonde Kleine Steng - Westznerweg verdient het nbeveling zowel doorgnd- ls bestemmingsfietsverkeer zo min mogelijk over deze rotonde te loodsen. Dit geeft een betere verkeersveiligheid voor het lngzm verkeer. De sttus vn het bestnde mr nog mr beperkt benutbre fietspd is zeer recentelijk verlgd en hoeft drom geen deel meer uit te mken vn het zgn. Regionl Fietsnetwerk vn de Stdsregio Amsterdm (SRA). Mits een vervngende route op/lngs het Noordzeeknl wordt gereliseerd, nsluitend op de fietsbrug over de Westznerweg behoort een dergelijke verlegging dus tot de mogelijkheden. Hiermee is sowieso doorgnd fietsverkeer weggehouden vn een druk uitwisselpunt met regulier en ook zeer groot vrchtverkeer. g) Zonder nvullende mtregelen zou het deel vn HoogTij ten oosten vn Kuehne en Ngel niet meer bereikbr zijn met de (gedeeltelijke) opheffing vn Schoot. Uit een eerste ntl verkenningen blijken echter mogelijkheden zowel n de noord- en/of zuidknt vn Kuehne en Ngel wrbij de precieze keuze voor de toegestne verkeerssoorten (personenuto, vrchtuto, lngzm verkeer) en eventuele circultierichtingen (eenrichtingverkeer) nog onderwerp vn studie is. Uiteindelijk wordt de verkeersontsluiting vn deze loctie in het reprtie bestemmingspln dt in voorbereiding is opgenomen. Conclusie Vnuit overwegingen t/m g wordt geconcludeerd dt thns geen overwegende verkeerskundige bezwren bestn tegen het ten behoeve vn Kuehne+Ngel opheffen vn de verkeersdoeleindenbestemming vn Schoot op HoogTij. Voor de vnwege deze ontwikkeling mogelijk optredende problemen zijn hlbre oplossingen mogelijk of is hier op zijn minst zicht op. De feitelijke ontwikkeling vn Kuehne+Ngel, de directe omgeving in zowel fysieke ls bestemmingspln-juridische zin bieden voldoende houvst in het ndien definitief beplen vn het soort oplossing. Prkeren Het prkeren ten behoeve vn het bedrijf is reeds meegenomen in de omgevingsvergunning voor het bouwen vn het bedrijfsgebouw. Welstndsnot Znstd Op bsis vn de uitgngspunten zols vstgesteld in de Bouwverordening Znstd 2008, bijlge A bij het reglement vn orde op de welstndscommissie is beoordeeld of dvisering door de welstndscommissie 10

11 noodzkelijk is of dt kn worden volstn met mbtelijke toetsing. De conclusie is dt kn worden volstn met mbtelijke toetsing. Op 19 mrt 2015 is het bouwpln getoetst n de in welstndsnot opgenomen gebiedsgerichte criteri Gebied 6 = Bedrijventerreinen en de criteri voor Vrijstnd bijbehorend bouwwerk. Het bouwpln pst in deze criteri en voldoet drmee n redelijke eisen vn welstnd. Hoofdstuk 7 Wter Artikel.1.6, lid 1 sub b Bro stelt verplicht dt in de ruimtelijke onderbouwing een beschrijving wordt opgenomen vn de wijze wrop in het pln rekening is gehouden met de gevolgen voor de wterhuishouding. Dit houdt in dt een verntwoording dient te worden fgelegd vn het onderzoek nr en het integrle beleid betreffende de fstemming vn het ruimtelijk beleid met het wterbeleid. Alle relevnte fcetten vn het wterbeheer in reltie met de ruimtelijke ordening dienen in beeld te worden gebrcht, zols de wterkwntiteit (verntting of verdroging) en de wterkwliteit, lsmede functies die n in het plngebied voorkomend wter worden toegekend. De ndcht dient zich zowel tot het grondwter ls het oppervlktewter te richten. Bij beschouwing vn de consequenties vn het pln voor de wterhuishouding zijn de volgende items vn belng: - beïnvloedt het pln een kering of dijk; - worden er sloten gedempt of sloten verlegd; - is de toenme vn verhrd oppervlkte (dken en openbre weg) meer dn 800 m² en; - beïnvloedt het pln het onderhoud vn wtergngen. De toenme vn het verhrde oppervlkte wordt bij elkr geteld mximl.. en is derhlve minder dn de grens vn 800 m². Er worden voorts geen sloten gedempt of verlegd. Ten nzien vn de verplichting om dvies in te winnen vn de wterbeheerder in verbnd met de bestemming Wterstt-Wterkering, overwegen wij het volgende. Op en onder deze gronden zijn uitsluitend toegestn bouwwerken ten dienst vn de wterkering. Bij omgevingsvergunning kn drvn worden fgeweken voor bouwwerken die ten behoeve vn de op deze gronden liggende ndere bestemming(en) worden gebouwd. Bij de toepssing vn deze bevoegdheid mg geen onevenredige fbreuk worden gedn n de belngen vn de wterkering. In het kder vn het onderhvige project heeft de nvrger een Wtervergunning, bij de Hoogheemrdschp Hollnds Noorderkwrtier (HHNK) ngevrgd. Deze is op 19 februri 2015 verleend. In deze Wtervergunning overweegt de HHNK dt de gevrgde werken en werkzmheden niet in strijd zijn met het beleid. De ontgrvingsdiepte en fstnd veroorzken geen risico voor de wterkerende veiligheid. De loctie vn lle werkzmheden bevindt zich buiten de zone vn ruimtereservering voor de toekomstige dijkversterking. Gelet op het bovenstnde concluderen wij dt de HHKN positief heeft gedviseerd en dt geen onevenredige fbreuk wordt gedn n de belngen vn de wterkering. Hoofdstuk 8 Milieuspecten Voor de beoordeling vn de ruimtelijke inpssing vn het project is de Stt vn Bedrijfsctiviteiten uit het bestemmingspln Bedrijven Zuid toegepst. In het bestemmingspln is de omgeving vn de projectloctie ls een gezoneerd industrieterrein ngewezen. Op de projectloctie zijn bedrijven met een milieuctegorie 4.1 lgemeen toeltbr. 11

12 Het bedrijf Kuehne en Ngel is een logistieke dienstverlener. Het bedrijf vlt onder de SBI-code 494.0, Goederenvervoerbedrijven (zonder schoonmken tnks) met een bedrijfsoppervlk groter dn 1000 m 2. De bijbehorende milieuctegorie bedrgt.2 wrvoor een richtfstnd vn 100 meter geldt tot een woning vn derden. Het bedrijf is op deze loctie dus ruimtelijk inpsbr, omdt het voldoet n de lgemeen toeltbre milieuctegorie vn 4.1 op deze loctie. Geluid De loctie n de Kleine Steng 10 in Westzn ligt op het gezoneerde industrieterrein HoogTij. Bij de Omgevingsdienst Noordzeeknlgebied is voor de nvrg O een melding vn oprichting ingevolge het Activiteitenbesluit gedn inclusief een koestisch onderzoek in verbnd met het zonebeheer voor het industrieterrein HoogTij. Ten nzien drvn wordt het volgende overwogen: Kuehne en Ngel pst met hr ctiviteiten binnen de bedrijfsctegorie 4.1 die volgens het bestemmingspln geldt voor deze loctie;. De geluidsbelsting vn Kuehne en Ngel pst, smen met de geluidsbelsting vn de overige bedrijven die op dit moment op HoogTij zijn gevestigd, binnen de huidige geluidszone mr climt wel een belngrijk deel vn de beschikbre geluidsruimte op het industrieterrein. De toekomstige (uitbreidings)ruimte voor bedrijven op het industrieterrein in de huidige geluidszone wordt drdoor beperkt; Op HoogTij bevinden zich inrichtingen, die minder geluidruimte in beslg nemen. Ook de te reliseren Justitiële inrichting (PI) neemt minder geluidruimte in beslg, dn dt n deze inrichting zou kunnen worden toegewezen. Als gevolg hiervn is op bsis vn sldering voor Kuehne en Ngel meer geluidruimte beschikbr, wrdoor de toekomstige (uitbreidings)ruimte voor bedrijven op het industrieterrein in de huidige geluidszone minder wordt beperkt; De geluidzone zl op fzienbre termijn worden uitgebreid. Deze uitbreiding vindt plts door middel vn een Provincil Inpssingspln (PIP). Het ontwerp PIP heeft inmiddels ter inzge gelegen en wordt volgens de huidige plnning in mrt 2015 vstgesteld door GS vn Noord-Hollnd. Hierdoor zl de beschikbre geluidruimte worden vergroot, wrdoor het toestn vn meer geluidruimte voor Kuehne en Ngel n de vststelling vn de nieuwe geluidzone minder gevolgen heeft voor de vestiging/uitbreiding vn ndere bedrijven; Ter pltse vn woningen in de omgeving wordt voldn n de gebruikelijke stndrd geluidsniveus vn 50, 45, en 40 db(a) in respectievelijk de dg-, vond- en nchtperiode. Activiteitenbesluit Uit de melding in het kder vn het Activiteitenbesluit is komen vst te stn dt het bedrijf een zogenmd type B-inrichting is. Dit betekent dt voor de inrichting geen omgevingsvergunning voor het milieudeel nodig is en dt er zl moeten worden voldoen n de lgemene regels vn het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit bevt geluidgrenswrden voor het lngtijdgemiddelde beoordelingsniveu (LAr,LT). Voor bedrijven op gezoneerde industrieterreinen gelden geluidgrenswrden voor het lngtijdgemiddeld beoordelingsniveu vn 50 db(a), 45 db(a) en 40 db(a) in respectievelijk de dg-, vond- en nchtperiode op 50 meter fstnd vn de grens vn de inrichting. Dit komt overeen met een etmlwrde vn 50 db(a). Uit het koestisch onderzoek dt onderdeel uitmkt vn de melding blijkt dt het bedrijf met hr ctiviteiten niet zl kunnen voldoen n deze stndrd geluidgrenswrden. Er is vervolgens nder onderzoek uitgevoerd nr overdrchtsbeperkende mtregelen in de vorm vn een geluidscherm. Uit dit onderzoek blijkt dt met een geluidscherm rondom het bedrijf met een hoogte vn circ 6 meter nog niet volledig kn worden voldn n de grenswrden uit het Activiteitenbesluit. Drnst is in het rpport een ntl vrinten met betrekking tot minder lnge en lgere schermen onderzocht, met ndruk op enkel fscherming richting de dichtstbijzijnde bestnde woningen. Hieruit blijkt, dt de te treffen mtregelen niet kosteneffectief zijn. Bovendien blijkt dt nbij de dichtstbijzijnde woningen wel zl worden voldn n de grenswrden volgens het Activiteitenbesluit, nmelijk 50 db(a) etmlwrde. De etmlwrde ter pltse bedrgt niet meer dn 47 db(a). In de bevestiging vn de melding zl er besloten worden om een mtwerkvoorschrift op te nemen inhoudend dt op 50 meter fstnd vn de grens vn de inrichting een hogere grenswrden wordt vstgesteld. 12

13 Hoofdstuk 9 Grondexploittie Een doel vn de nieuwe Wro (inclusief de Grondexploittiewet (Grex)) is dt gemeenten meer regie en sturing krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen in de std (ook voor gebieden zónder gemeentelijk grondbezit). De nieuwe wetgeving verplicht om de kosten die de gemeente mkt ten behoeve vn die ontwikkeling te koppelen n de ruimtelijke doelstellingen en te verhlen op diegene die de ontwikkeling tot stnd brengt. Het gt hierbij om zowel fysieke kosten (uitvoeringskosten) ls ontwikkelingskosten (plnvoorbereidings- en plnbegeleidingskosten). Bovenplnse kosten en kosten voor ruimtelijke ontwikkelingen worden vernkerd in een structuurvisie. Bij een bestemmingspln dn wel een besluit tot fwijking vn het bestemmingspln/de beheersverordening (ls onderdeel omgevingsvergunning) hoort een exploittiepln of overeenkomst. Het kostenverhl wordt geëffectueerd met een overeenkomst (nterieur of posterieur). De gemeente Znstd hnteert de lijn dt lleen een besluit tot fwijking vn het bestemmingspln/de beheersverordening op grond vn rtikel 2.12 eerste lid, sub, onder Wbo wordt genomen, indien de nvrger voorf met het college (voorbereid door fdeling Grondzken) een nterieure overeenkomst heeft gesloten. Ook kn een besluit op grond vn rtikel 2.12 eerste lid, sub, onder Wbo worden genomen, indien kostenverhl in het kder vn de Grondexploittiewet niet n de orde is. Ten behoeve vn het besluit tot fwijken vn het bestemmingspln is een (nterieure) overeenkomst gesloten wrin fsprken zijn neergelegd over de infrstructurele kosten. Hoofdstuk 11 Overleg met de provincie en ndere betrokken bestuursorgnen Als gevolg vn de inwerkingtreding vn de Wbo wordt het toenmlige projectbesluit (oud rtikel.10 Wro) in gewijzigde vorm in de Wbo opgenomen, onder rtikel 2.12, lid 1 sub. In de procedurebeplingen rtikel 6.18 Bor, is bepld dt ontwerp-omgevingsvergunningen die zien op het fwijken vn een bestemmingspln dienen te worden toegezonden n provincile en ndere diensten, ten behoeve vn overleg, zols in rtikel.1.1 de Bro is voorgeschreven, dt vn toepssing is op grond vn rtikel 5.20 Bor jo rtikel.1.6, lid 1 sub c Bro Provincie De provincie heeft bij besluit vn 8 mei 2012 beslist, onder nummer (Besluit beperking vooroverleg ruimtelijke ordening 2012), de Noord-Hollndse gemeenten te berichten dt in nder ngegeven gevllen geen vooroverleg meer nodig is over projectbesluiten, bestemmingsplnnen, wijzigingsplnnen en uitwerkingsplnnen. Het college heeft conform dit beleid getoetst of het onderhvige besluit in nmerking komt voor vooroverleg met de provincie. De provincie heeft bij besluit vn 8 mei 2012, onder nummer , beleidsregels opgesteld inzke de gevllen wrin niet lnger noodzkelijk is om vooroverleg te plegen met de provincie over de in voorbereiding zijnde bestemmingsplnnen, wijzigingsplnnen, uitwerkingsplnnen en (oud) projectbesluiten (door de provincie gezmenlijk ngeduid ls "bestemmingsplnnen"). Het college heeft conform dit beleid getoetst of het onderhvige besluit in nmerking komt voor vooroverleg met de provincie. Dit is niet het gevl omdt het project niet één vn de gevllen betreft wrvoor is voorgeschreven dt vooroverleg is vereist Rijk Het Rijk is per 1 jnuri 2012 gestopt met het voorf toetsen vn nieuwe gemeentelijke bestemmingsplnnen en ruimtelijke plnnen vn de provincies op strijdigheid met ntionle belngen zols milieuregels. Het ministerie vn Defensie, het ministerie vn EL&I (Energie) en Rijkswterstt blijven de plnnen wel beoordelen op hun eigen directe belngen. Het onderhvige project rkt de hierboven genoemde belngen niet zodt er geen sprke is vn noodzk tot (voor)overleg. 1

14 11. Hoogheemrdschp Sinds pril 2012 heeft het hoogheemrdschp de digitle toets in werking. Op de site wtertoets.nl wordt zichtbr of een ruimtelijk pln rkt n belngen vn HHNK (wtersysteem, wterkering, persleiding enz.). Indien drtoe nleiding is, wordt contct opgenomen met het hoogheemrdschp. In hoofdstuk 5 is ingegn op dit onderwerp. Hoofdstuk 12 Zienswijzen en betrokkenheid omwonenden In deze prgrf worden de uitkomsten ngegeven vn het met toepssing vn rtikel :2 Awb verrichte onderzoek en een beschrijving vn de wijze wrop burgers en mtschppelijke orgnisties bij de totstndkoming vn het besluit zijn betrokken. Ook het eventueel vn toepssing zijn vn een insprkprocedure wordt in deze prgrf onderbouwd. Een besluit tot fwijken vn het bestemmingspln of beheersverordening wordt voorbereid met toepssing vn fdeling.4 Awb (Uniforme Openbre Voorbereidingsprocedure). Vn het ontwerp-besluit wordt kennisgegeven in het Zns Stdsbld en in de Sttscournt. Ten nzien vn het ontwerp-besluit kn een ieder gedurende de inzgetermijn mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het college. De vstgestelde ruimtelijke onderbouwing wordt smen met het ontwerp-besluit ter inzge gelegd. Mochten hierop zienswijzen worden ingebrcht, dn volgt een belngenfweging, wrn het college een besluit neemt. In 2005 is met de invoering vn de uniforme openbre voorbereidingsprocedure in fdeling.4 Awb, de in het toenmlige rt. 6 WRO voorgeschreven insprkprocedure komen te vervllen. Ingevolge de op rtikel 150 Gemw gebseerde gemeentelijke insprkverordening kn een insprkprocedure op een voorontwerp vn een buitenplnse fwijking (zols onderhvige) worden voorgeschreven. Voor dit pln is de insprkprocedure niet vn toepssing verklrd. Hoofdstuk 1 Uitvoerbrheid Voorlsnog zijn er geen nwijzingen dt de (economische) uitvoerbrheid vn het project op problemen zou stuiten dn wel onmogelijk zou zijn. Met de beheerders vn de ondergrondse nwezige kbels en leidingen zijn er fsprken gemkt en is er toestemming voor het bouwpln verkregen. Hoofdstuk 14 Conclusie Het project het uitbreiden vn het bedrijfsterrein op de loctie Kleine Steng 10 te Westzn is een ruimtelijk verntwoorde ontwikkeling. Voor het gevrgde kn een besluit tot fwijken vn het bestemmingspln op grond vn rtikel 2.12 eerste lid sub, onder vn de Wbo genomen worden. 14

15 Knldijk Fokkemst Plngebied Plngebiedgrens Bestemmingen BT-1 Bedrijventerrein BT-1 BT-2 Bedrijventerrein - 2 BT- Bedrijventerrein - (ji) BT-4 Bedrijventerrein - 4 GD-1 Gemengd - 1 GD-2 Gemengd - 2 (br) 15 G Groen H Horec K Kntoor R Recretie T Tuin T-W Tuin - Woonschepenligplts V Verkeer 20 V-R Verkeer - Rilverkeer V-V Verkeer - Verblijfsgebied WA Wter 18 WA R (br) WA BT-2 Gording (b=4.1) Westznerweg V-V V Kleine Steng Kleine Steng 12 Rk BT-1 WA-1 Wter - 1 WA-WL Wter - Woonschepenligplts W Wonen Dubbelbestemmingen WR-A1 Wrde - Archeologie 1 WR-A4 Wrde - Archeologie 4 WR-A5 Wrde - Archeologie 5 WS-WK Wterstt - Wterkering WS-WK-VRL Wterstt - Wterkering - Voorlopig Gebiedsnduidingen geluidzone - industrie 1 geluidzone - industrie 2 geluidzone - industrie luchtvrtverkeerzone veiligheidszone - bevi veiligheidszone - lpg vrijwringszone - vrweg wetgevingzone - wet geluidhinder Functienduidingen (b=2) bedrijf tot en met ctegorie 2 (b=.1) bedrijf tot en met ctegorie.1 (b=.2) bedrijf tot en met ctegorie.2 (b=4.1) bedrijf tot en met ctegorie 4.1 (b=4.2) bedrijf tot en met ctegorie 4.2 (b=5.1) bedrijf tot en met ctegorie 5.1 (bw) bedrijfswoning (br) brug (cw) cultuurhistorische wrden (e) erf (g) grge (gm) geml (gd) gemengd Fokkemst (h) hven (hb) hvenbedrijf (h=) horec tot en met ctegorie (h=1) horec vn ctegorie 1 (ji) justitiºle inrichting (k) kntoor 29 (nw) ntuurwrden G (op) opslg (sb-1) specifieke vorm vn bedrijf - 1 (b=4.2) (sb-2) specifieke vorm vn bedrijf (sb-) specifieke vorm vn bedrijf - (sb-4) specifieke vorm vn bedrijf - 4 (b=4.1) (sb-5) specifieke vorm vn bedrijf - 5 (sb-6) specifieke vorm vn bedrijf - 6 BT-2 5 (sb-7) specifieke vorm vn bedrijf - 7 Knldijk (h=1) Fokkem st Kleine Steng BT-2 (sb-8) (sgd-1) (sv-1) (tc) specifieke vorm vn bedrijf - 8 specifieke vorm vn gemengd - 1 specifieke vorm vn verkeer - 1 tuincentrum (tu) tunnel 18 (vml) verkooppunt motorbrndstoffen met lpg (vm) verkooppunt motorbrndstoffen zonder lpg 1 (vt) volkstuin Schoot (wt) windturbine Noordzeeknl Bouwvlk bouwvlk Bouwnduidingen (b=4.2) [sb-1] specifieke bouwnduiding - 1 [sb-2] specifieke bouwnduiding - 2 Mtvoeringnduidingen mtvoeringsvlk b minimum bouwhoogte (m) B mximum bouwhoogte (m) D mximum bebouwingspercentge (%) (sb-) A B mximum goothoogte (m), mximum bouwhoogte (m) E mximum ntl wooneenheden B D mximum bouwhoogte (m), mximum bebouwingspercentge (%) b B D minimum bouwhoogte (m), mximum bouwhoogte (m), mximum bebouwingspercentge (%) J l minimum breedte (m) i J j J m J mximum breedte (m) mximum hoogte (m) mximum oppervlkte (m2) u J Figuren mximum ntl ligpltsen 8 10 Noordzeeknl gevellijn *dit is een fdruk vn een weergve vn een digitl object gericht pln; bij verschil vn interprettie is het digitl object gericht pln leidend* Bestemmingspln Bedrijven Zuid gemeente Znstd PLANIDENTIFICATIENUMMER : NL.IMRO.0479.STED756BP-001 Stdhuisplein MZ Zndm STATUS DATUM Postbus GA Zndm Voorontwerp : T Ontwerp : Vststelling : Krt 4 vn 10 blden Schl 1:1000 Getekend CB Registrtienummer STED 756

16 Plngebied Plngebiedgrens Kl ei ne S t eng 20 Bestemmingen BT-1 Bedrijventerrein - 1 BT-2 Bedrijventerrein - 2 BT- Bedrijventerrein - BT-4 Bedrijventerrein - 4 GD-1 Gemengd - 1 GD-2 Gemengd - 2 (e) G Groen H Horec K Kntoor R Recretie T Tuin T-W Tuin - Woonschepenligplts V 11 BT-1 T R k WA Verkeer V-R Verkeer - Rilverkeer V-V Verkeer - Verblijfsgebied WA Wter WS-WK WA-1 Wter - 1 (b=.1) R k W Wter - Woonschepenligplts Wonen WA-WL V Dubbelbestemmingen WR-A1 Wrde - Archeologie 1 WR-A4 Wrde - Archeologie 4 WR-A5 Wrde - Archeologie 5 WS-WK Wterstt - Wterkering WS-WK-VRL Wterstt - Wterkering - Voorlopig W Gebiedsnduidingen (e) geluidzone - industrie 1 geluidzone - industrie 2 V-V geluidzone - industrie ( c w) luchtvrtverkeerzone veiligheidszone - bevi veiligheidszone - lpg WA vrijwringszone - vrweg wetgevingzone - wet geluidhinder G Functienduidingen (b=2) WR-A5 (vt) 8 4 E l n k j i Z GD e 0 j 1 WR-A4 WA (b=2) R bedrijf tot en met ctegorie 2 9 BT-1 (b=.1) bedrijf tot en met ctegorie.1 (b=.2) bedrijf tot en met ctegorie.2 (b=4.1) bedrijf tot en met ctegorie 4.1 (b=4.2) bedrijf tot en met ctegorie 4.2 (b=5.1) bedrijf tot en met ctegorie 5.1 R ngweg Ri 2 VV R k 9 bedrijfswoning (br) brug (cw) cultuurhistorische wrden (sb-6) (bw) (e) erf WA 12 WL WA T-W (b=4.1) G 4,5 u V (gm) Zi j kn le R k 18 9 BT-1 7RO O (b=.2) eg WA D 2 8 T-W 4 9 (b=4.1) Zi j knl E GD-2 Sc h o o t j 1 G i ng w WA (g) grge (gm) geml (gd) gemengd (h) hven (gm) OD WA R BT-2 m O 5R Vel dweg 1 G Wi l l em Hoo f tk de G (hb) hvenbedrijf (h=) horec tot en met ctegorie (h=1) horec vn ctegorie 1 (ji) justitiºle inrichting (k) kntoor (nw) ntuurwrden (op) opslg (sb-1) specifieke vorm vn bedrijf - 1 (sb-2) specifieke vorm vn bedrijf - 2 (sb-) specifieke vorm vn bedrijf - (sb-4) specifieke vorm vn bedrijf - 4 (sb-5) specifieke vorm vn bedrijf - 5 (sb-6) specifieke vorm vn bedrijf - 6 (sb-7) specifieke vorm vn bedrijf - 7 (sb-8) specifieke vorm vn bedrijf - 8 u kde Knl W AWL 2 (b=4.2) (sgd-1) specifieke vorm vn gemengd - 1 (br) (b=4.1) (sv-1) 9RO OD Kn l di j k (sv-1) specifieke vorm vn verkeer - 1 (tc) tuincentrum (tu) tunnel (vml) verkooppunt motorbrndstoffen met lpg (vm) verkooppunt motorbrndstoffen zonder lpg (sb-) BT-1 D (sb-) 1R OO Sc h o o t (br) (vt) volkstuin (wt) windturbine Bouwvlk BT-2 G bouwvlk Bouwnduidingen WA (sb-7) Wi l l em Hoof t kde (b=.2) No o r d z e e k n l [sb-1] specifieke bouwnduiding - 1 [sb-2] specifieke bouwnduiding - 2 Mtvoeringnduidingen mtvoeringsvlk (b=4.2) 0 b minimum bouwhoogte (m) B mximum bouwhoogte (m) mximum bebouwingspercentge (%) D A mximum goothoogte (m), mximum bouwhoogte (m) B E B mximum ntl wooneenheden mximum bouwhoogte (m), mximum bebouwingspercentge (%) D b B minimum bouwhoogte (m), mximum bouwhoogte (m), mximum bebouwingspercentge (%) D J l No o r d z e e k n l i J j J m J u J minimum breedte (m) 1 mximum breedte (m) mximum hoogte (m) 2 mximum oppervlkte (m2) 4 mximum ntl ligpltsen 5 6 Figuren gevellijn *dit is een fdruk vn een weergve vn een digitl object gericht pln; bij verschil vn interprettie is het digitl object gericht pln leidend* Bestemmingspln Bedrijven Zuid Wi l l e mh o o f t k d e gemeente Znstd No o r d z e e k n l PL ANI DENT I F I CAT I ENUMMER:NL. I MRO ST ED BP0 0 1 Stdhuisplein MZ Zndm Postbus GA Zndm T STATUS DATUM Voorontwerp : Ontwerp : Vststelling : Krt 5 vn 10 blden Schl 1:1000 Getekend CB RegistrtienummerSTED 756

17 Vstgesteld Bestemmingspln Bedrijven Zuid Regels

18 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Artikel Bedrijventerrein Bestemmingsomschrijving De voor 'Bedrijventerrein - 1' ngewezen gronden zijn bestemd voor:. bedrijven die zijn genoemd in Stt vn Bedrijfsctiviteiten, onder de ctegorieën 1 tot en met 5.1, wrbij de mximl toegestne ctegorie met een functienduiding is weergegeven; b. horec; c. ter pltse vn de nduiding 'bedrijfswoning' tevens voor één bedrijfswoning; d. ter pltse vn de nduiding 'gemengd' tevens voor (kleinschlige) kntoren en zkelijke dienstverlening; e. ter pltse vn de nduiding 'justitiële inrichting' tevens voor een justiële inrichting; f. ter pltse vn de nduiding 'horec tot en met ctegorie ' is tevens een horecctegorie tot en met mximl ctegorie toegestn zols genoemd in 'Stt vn Horec-ctiviteiten'; g. ter pltse vn de nduiding 'kntoor' tevens voor een kntoor; h. ter pltse vn de nduiding 'specifieke vorm vn bedrijf - 1' tevens voor detilhndel in personenuto's en motoren; i. ter pltse vn de nduiding 'specifieke vorm vn bedrijf - ' tevens voor promendefuncties, wronder een hotel; j. ter pltse vn de functienduidingen zols in de tbel genoemd: tevens een bedrijfsctiviteit met SBI-code zols hiern in de tbel genoemd: Functienduiding SBI Code 2008 Adressen Specifieke vorm vn bedrijf B Pieter Ghijsenln 42 Specifieke vorm vn bedrijf Ringweg 0 k. internetverkoop zonder fysiek contct; l. gebouwde en ongebouwde prkeervoorzieningen; m. wegen, voet- en fietspden, ld- en losvoorzieningen mnoeuvreerruimtes en overige verblijfsgebieden; n. erven, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, kunstwerken, wter(berging) en wterhuishoudkundige voorzieningen; o. ndere bijbehorende functies, zols (collectieve) voorzieningen ten behoeve vn fvlinzmeling en voorzieningen ten behoeve vn wrmte- koudeopslg; p. en overige voorzieningen ten behoeve vn deze bestemming; wrbij geldt dt: q. in deelgebieden HoogTij en Westerspoor het bedrijfsvloeroppervlk n horec met mximl ctegorie 1, zols genoemd in Stt vn Horec-ctiviteiten, in totl per deelgebied mximl m² mg bedrgen, wrbij een hotel niet is toegestn; Zowel binnen deelgebied HoogTij ls deelgebied Westerspoor ten noorden vn de Hoofdtocht mg 1000 m² worden gereliseerd; r. in de deelgebieden HoogTij, Westerspoor en Zuiderhout per deelgebied mximl één voorziening met betrekking tot prkmngement mg worden gebouwd; s. kntoorruimte, voorzover onderdeel vn en noodzkelijk voor de bedrijfsvoering vn het desbetreffende bedrijf, tot mximl 50% vn het brutovloeroppervlk met een mximum vn m²; vstgesteldbestemmingspln Bedrijven Zuid 19

19 .2 Bouwregels Op en onder de in lid.1 genoemde gronden mg uitsluitend worden gebouwd ten dienste vn de bestemming, met in chtneming vn de volgende beplingen:.2.1 Gebouwen. de gebouwen dienen binnen het bouwvlk te worden gebouwd; b. ter pltse vn de mtvoeringsnduiding 'mximum bouwhoogte (m) en mximum bebouwingspercentge (%)' is ten hoogste de ngegeven bouwhoogte en het ngegeven bebouwingspercentge toegestn; c. ter pltse vn de mtvoeringsnduiding 'minimum en mximum bouwhoogte (m) en mximum bebouwingspercentge (%)' is miniml en mximl de ngegeven bouwhoogte en het ngegeven bebouwingspercentge toegestn; d. ter pltse vn de mtvoeringsnduiding 'mximum breedte (m)' mg de voorgevelbreedte vn de gebouwen ten hoogste 50 m bedrgen en dient de fstnd tussen de gebouwen ten minste 15 m te bedrgen, met dien verstnde dt de fstnd tot de zijerfscheiding ten minste 7,50 m dient te bedrgen; e. ter pltse vn figuur 'gevellijn' dient over ten minste 60% vn de voorgevellijn in deze gevellijn te worden gebouwd; f. ter pltse vn de nduiding 'justitiele inrichting' gelden de eisen zols gesteld in lid.2.1 sub c, d en e niet, wrbij in fwijking vn het beplde in lid.2.1. sub b voor mximl 5% vn het bouwperceel een mximum bouwhoogte vn 18 m is toegestn; g. de inhoud vn een bedrijfswoning mg niet meer bedrgen dn 500 m³; h. op de gronden buiten het bouwvlk mogen uitsluitend ndere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde Voor het bouwen vn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:. mximum bouwhoogte vlggenmsten: 9 m; b. mximum bouwhoogte erffscheidingen: 2,5 m; c. mximum bouwhoogte ndere bouwwerken: 5 m. d. ter pltse vn de nduiding 'justitiele inrichting' geldt voor een ringmuur een mximum bouwhoogte vn 5 m.. Ndere eisen..1 Externe veiligheid Ter beperking vn de veiligheidsrisico's die verbnd houden met het vervoer vn gevrlijke stoffen en/of de vestiging vn BEVI-inrichtingen kunnen ndere eisen worden gesteld n gebouwen en/of situering vn gebouwen..4 Afwijken vn de bouwregels Bij omgevingsvergunning kn worden fgeweken vn het beplde in:. lid.2.1 sub b tot mximl 90% bebouwd mg worden, mits er voldoende ruimte is voor (inpndige) opslg-, prkeer- en mnouvreerruimte; b. lid.2.1 sub f ten behoeve vn het het doelmtig kunnen inrichten vn het prkeerterrein wrbij mximl 2,5 m chter de voorgevellijn mg worden gebouwd. c. lid.2.2 sub c ten behoeve vn de bouw vn krnen, silo's en tnks tot een mximum bouwhoogte vn 0 m en mximum breedte vn 15 m..4.1 Voorwrden Bij de toepssing vn de bevoegdheid genoemd in lid.4 sub wordt getoetst of geen onevenredige ntsting zl pltsvinden vn:. de bezonningssitutie op de ngrenzende percelen; vstgesteldbestemmingspln Bedrijven Zuid 20

20 b. de gebruiksmogelijkheden vn het perceel en de ngrenzende percelen; c. de verkeerssitutie; d. de prkeersitutie..5 Specifieke gebruiksregels.5.1 Gebruiksregels Voor de in lid.1 genoemde gronden gelden de volgende gebruiksregels:. buitenopslg, mits onderdeel vn en noodzkelijk ten behoeve vn de bedrijfsvoering mg pltsvinden tot een mximum hoogte vn 6 m; b. de contour voor het pltsgebonden risico of - indien vn toepssing - de fstnd zols bedoeld in rtikel 5 lid vn het Besluit externe veiligheid inrichtingen jo. rtikel 2 lid 1 vn de Regeling externe veiligheid inrichtingen dient binnen het bouwperceel vn de risicovolle inrichting te zijn gelegen; c. het groepsrisico in het invloedsgebied vn de risicovolle inrichting dient verntwoord te zijn; d. opslg, prkeren, mnouvreren, lden en lossen dient op eigen terrein plts te vinden;.5.2 Strijdig gebruik Tot een gebruik dt strijdig is met de bestemming wordt in ieder gevl gerekend het gebruik en het lten gebruiken vn gronden en bebouwing ten dienste vn:. detilhndel, nders dn detilhndel die een incidenteel en ondergeschikt bestnddeel uitmkt vn de totle bedrijfsuitoefening, zols ingevolge de regels toegestn en internetverkoop zonder fysiek contct; b. vuurwerkbedrijven; c. BEVI-inrichtingen, behoudens de bestnde BEVI-inrichtingen ten tijde vn het tervisielegging vn het ontwerpbestemmingspln; d. geluidzoneringsplichtige inrichtingen binnen het deelgebied Zuiderhout en ten noorden vn de Hoofdtocht..5. Toegestn gebruik. Onder strijdig gebruik wordt niet verstn detilhndel in consumentenvuurwerk, mits wordt voldn n het beplde bij of krchtens de Wet Milieubeheer en/of de Algemene Pltselijke Verordening;.6 Afwijken vn de gebruiksregels.6.1 Algemeen Bij omgevingsvergunning kn worden fgeweken vn:. het beplde in lid.1 om bedrijven toe te lten uit één of meer ctegorieën hoger dn de in lid.1 genoemde ctegorieën, voorzover die bedrijven nr rd en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) gecht kunnen worden te behoren tot de volgens lid.1 toegelten ctegorieën vn de Stt vn Bedrijfsctiviteiten - Bedrijventerrein; b. het beplde in lid.1 om bedrijven toe te lten die niet in de Stt vn Bedrijfsctiviteiten - Bedrijventerrein zijn genoemd, voorzover die bedrijven nr rd en invloed op de omgeving gecht kunnen worden te behoren tot de volgens lid.1 toegelten ctegorieën vn de Stt vn Bedrijfsctiviteiten - Bedrijventerrein;.6.2 Voorwrden. Bij toepssing vn de bevoegdheid genoemd in lid.6.1 wordt getoetst of geen blijvende, onevenredige fbreuk wordt gedn n het woon- en leefmilieu. vstgesteldbestemmingspln Bedrijven Zuid 21

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" 1 februri 212 Voorontwerp Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" Conept Inhoud: TLICHTING PLANRGLS VRBLDING Plnnummer: NL.IMR.1621.BP15

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen

Gemeente Steenbergen telefoon fx emil internet kvk Bred Compositie stedenbouw bv Boschstrt - B Bred 0 0 info@cs.nl www.cs.nl 000 emeente Steenbergen Ontwerp Bestemmingspln Steenbergen-Zuid Dtum: december 0 Projectnr..0 emeente

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding; bld -1- rtikel 3 wonen 3.1 doeleinden 3.1.1 De op de plnkrt voor "wonen (W)" ngewezen gronden zijn bestemd voor: wonen; b ter pltse vn de subbestemming woonwgens : voor wonen in woonwgens en/of chlets

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Nota beoordeling inspraakreacties en vooroverleg

Nota beoordeling inspraakreacties en vooroverleg Nr. 12062349 Csenr. 2012-03702 Not beoordeling insprkrecties en vooroverleg Bestemmingspln Kom Ermelo Nm : Drs. S. Veltmt - Hrwijne Afdeling : Ruimtelijke Ontwikkeling Dtum : 17 september 2012 pgin 2 vn

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

GEMEENTE VLAARDINGEN BESTEMMINGSPLAN CENTRUM NOORDWEST VOORONTWERP

GEMEENTE VLAARDINGEN BESTEMMINGSPLAN CENTRUM NOORDWEST VOORONTWERP GEMEENTE VLAARDINGEN BESTEMMINGSPLAN CENTRUM NOORDWEST VOORONTWERP SEPTEMBER GEMEENTE VLAARDINGEN TOELICHTING REGELS VERBEELDING Sttus: Voorontwerp Versie: Dtum: SEPTEMBER IMRO code: NL.IMRO.bpCenw- GEMEENTE

Nadere informatie

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING notitie vn Twickelostrt 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefx 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie opgemkt door luchtkwliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/kkr/027

Nadere informatie

Toelichting. Beschrijving bestaande situatie. Ontstaansgeschiedenis Ruimtelijke structuur Functionele structuur

Toelichting. Beschrijving bestaande situatie. Ontstaansgeschiedenis Ruimtelijke structuur Functionele structuur Vlietzone nhoudsopgve oelichting Hoofdstuk nleiding. nleiding voor de beheersverordening. oel vn de beheersverordening. igging plngebied en verntwoording plngrens. Vigerende plnologische regelingen. eeswijzer

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

De Steenen Poort - West

De Steenen Poort - West Beeldkwliteitspln De Steenen Poort - West gemeente Houten 23 september 2014 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F (026) 3576611 I www.sb.nl E info@sb.nl Buro Omgeving Postbus 2033 6802 CA Arnhem

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 13-018/01/A

BDA Agrément BAR 13-018/01/A Nummer BAR 13-8//A Dtum 23.08.30 Projetnummer 12-B-0249/1 Geldigheid Zie www.bd.nl Produt BDA ADVIES BDA Agrément BAR 13-8//A EUROAL luminium dkontluhtingen en onderuitlopen met geïntegreerd plkstuk Ctegorie

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Te Huur Oude Udenseweg 14, Uden. Volledig zelfstandige bedrijfsruimte met inpandige kantoorruimte.

Te Huur Oude Udenseweg 14, Uden. Volledig zelfstandige bedrijfsruimte met inpandige kantoorruimte. Te Huur Oude Udenseweg 14, Uden. Volledig zelfstndige bedrijfsruimte met inpndige kntoorruimte. Vloeroppervlkte Huurprijs : Bedrijfsruimte c. 133 m² VVO. Kntoorruimte c. 19 m² VVO. : 1.000,00 per mnd.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Ten behoeve van het besluit tot afwijken van het bestemmingsplan krachtens artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3, van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht. Het plaatsen van

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing Volledige sbestinventristie t.b.v. sloop/verbouwing Voormlige pnden meubel- en houtwrenbedrijf n de Grotebrugse Grintweg 108 te Tiel Definitief Opdrchtgever: Coen Hgedoorn Ontwikkeling bv Postbus 190 1270

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis.

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis. 29 Erfgoedhuis Zuid-Hollnd: - MuseuTYicoTisulentschp Monumentenwcht«Provincil Steunpunt voor Monumentenzorg en Archeologie Provincil Historisch Ceritmm Erfgoedeductie * Erfgoedprojecten An de leden vn

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. het bouwen van een bouwwerk (vernieuwing van de Wilhelminasluis)

het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. het bouwen van een bouwwerk (vernieuwing van de Wilhelminasluis) gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14 075 antwoord@zaanstad.nl www.zaanstad.nl DATUM ONS KENMERK BIJLAGE(N) O20130318 diverse

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 12-006

BDA Agrément BAR 12-006 BAR12_006v5.qxd:0513_A_117 18-06-22 14:57 Pgin 1 Nummer BAR 12-006/1/A Dtum 22.06.08 Projetnummer 12-B-0281 Geldigheid 25.06.08 BDA ADVIES BDA Agrément BAR 12-006 Ctegorie Pltte en fluwhellende dken Betreft

Nadere informatie

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015 niiiiiiiiiiiiiiri Ons kenmerk 2015/125656 NSTD gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Mevrouw E. den Outer Loodgieter 1 1567AJ ASSENDELFT Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 04 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vksecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax.

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax. Onfhnkelijk vn Voor elke positieve wrde vn is een functie f gegeven door f ( x) = (1 x) e x en een functie F gegeven door F ( x) = x e x. De functie 3p 1 Toon dit n. F is een primitieve functie vn f. De

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

n scoreohnielr :É nederland o Naam concept: PCM Klimaatwoning

n scoreohnielr :É nederland o Naam concept: PCM Klimaatwoning T 0592-264025 Bn[ 15.64.37.392 KUK 50358936 BITU N1,8226.92.s45.801 Prijsvrg De Voorsprong. n scoreohnielr :É nederlnd Zols door u gevrgd volgt onderstnd de beschrijving vn het concept n de hnd vn de bentwoording

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

september 2009 november 2009

september 2009 november 2009 september 2009 november 2009 Dit is een smengevtte Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de resulten vn het vierde kwrtl en het boekjr 2009. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

02 45 10 O 177 Stichting Twickel, Ambt Delden.

02 45 10 O 177 Stichting Twickel, Ambt Delden. LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN: Inpssingspln Trverse Dieren en Inpssingspln Knlzone VERZOEKENDE INSTANTIE: Provincie Gelderlnd Vn de onroerende zk, kdstrl bekend, gemeente

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B (pilot) Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

Dr. J.L.T. Blank F.D.E. Niggebrugge

Dr. J.L.T. Blank F.D.E. Niggebrugge Dr. J.L.T. Blnk F.D.E. Niggebrugge Gevolgen vn schlvergroting in het bsisonderwijs (SCHOOLJAAR 1992/'93) 1 Socil en Cultureel Plnbureu Postbus 37, 2280 AA Rijswijk oktober 1993 2 INHOUD 1 INLEIDING 5 2

Nadere informatie

Adviezen/Gonclusies Vergadering comm issie Bestuurlijke aangelegen heden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 met 2014

Adviezen/Gonclusies Vergadering comm issie Bestuurlijke aangelegen heden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 met 2014 Vergdering comm issie Bestuurlijke ngelegen heden, d.d. 6 met 2014 ts.,, :flltlll":, \l:ti, fl,r,f RIINI.ANDEN Onderwerp 1 Opening en vststelling gend Advies / conclusie Anweziq: de heer P.M. Terpstr (W@l)

Nadere informatie

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven...

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven... Inhoudsopgve 1 Inleiding... 1 2 Anvullingen... 2 2.1 Anvullingen met geleverd nvulmteril...2 2.2 Anvullingen met tussentijds gestockeerde grond...4 2.3 Grondverbetering...4 3 Onder funderingen... 5 4 Verhrdingen...

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht j o artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht Gemeente Barneveld maart 2013 Afwijkingenbeleid

Nadere informatie

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld.

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld. MKELRDIJLEER 16 mei 2006 eshikbre tijd: 2.45 uur NWIJZING Dit exmen bestt uit 55 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.nl

Rabatdelen. www.rockpanel.nl Rbtdelen www.rockpnel.nl ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Michël Geerdink en Normn ten Pierik Trends, nlyses en ideeën over de betekenis vn huisvesting vn hogescholen De toekomst vn de hogescholen vrgt om vergnde mtregelen

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Welstandsnota Waterland 2013

Welstandsnota Waterland 2013 Welstndsnot Wterlnd 0 INHOUD HOOFDSTUK BEGRIPSBEPALINGEN... Artikel.. Begripsbepling... HOOFDSTUK Welstndscriteri..... Algemene welstndscriteri... Artikel.. Inleiding... Artikel.. Reltie tussen vorm, gebruik

Nadere informatie

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) D161278889 *D161278889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) Wij hebben op 20 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van: voor het plaatsen van een parasoldoek

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken Bron: Titel: CROW Artikel 06 Mtregelen bij in- en uitrijden werkvkken Inhoud: 1. Inleiding In CROW-publictie 96b wordt niet uitgebreid ingegn op mtregelen voor het in- en uitrijden vn werkvkken en er zijn

Nadere informatie