Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen"

Transcriptie

1 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering -> Fcilitire Zken Activiteiten Kenmerkscores Somscore 21 Dtum juli 2009 FUWASYS-versie Adviseur Verlenen vn hnd- en spndiensten Beheren/beveiligen vn goederen, gebouwen en personen P.P.J.G. Jnssen Functiebeschrijving Context De Stichting Promes is het bestuur vn 8 bsisscholen, 1 school voor specil bsisonderwijs, een school voor specil onderwijs (cluster 3) en een school voor eerste opvngonderwijs. De bsisschool biedt onderwijs en begeleiding n leerlingen in de leeftijd vn 4 tot 12 jr. De directie drgt de verntwoordelijkheid voor de orgnistie, de ontwikkeling en de uitvoering vn het onderwijs en de relistie vn de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrmmering. De school levert progrmm's n de leerlingen, orgniseert en begeleidt de ontwikkelingsen leerprocessen en bereidt voor op toetsing en fsluiting. De school voor specil (bsis)onderwijs biedt onderwijs n leerlingen met leerproblemen, gedrgsproblemen, verstndelijke en/of (meervoudig) lichmelijke beperkingen. Drnst wordt mbulnte begeleiding verzorgd. De directie drgt de verntwoordelijkheid voor de orgnistie, de ontwikkeling en de uitvoering vn het onderwijs en de benodigde zorg, lsmede de relistie vn de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrmmering. De school levert progrmm's n de leerlingen, orgniseert en begeleidt de ontwikkelingsen leerprocessen, bereidt voor op toetsing en fsluiting en verleent zorg. De conciërge verricht onderhouds- en reprtiewerkzmheden n gebouwen, terreinen en inventris, verricht ondersteunende werkzmheden, verricht werkzmheden op het gebied vn leerlingzken, verricht lgemene schooltken en doet n professionlisering. De conciërge vlt onder verntwoordelijkheid vn de schooldirecteur. 1

2 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Werkzmheden 1. Onderhouds- en reprtiewerkzmheden n gebouwen, terreinen en inventris, rekening houdend met (technische) onderhoudsvoorschriften en fsprken: signleert (ver)storingen; verhelpt eenvoudige gebreken; neemt, hoort klchten vn technische rd n; geeft klchten vn technische rd door of meldt (d hoc) situties (bijv. tijdens controlerondes); legt dministrtieve gegevens smenhngend met de te verrichten technische tken vst; verstrekt informtie n personeelsleden over doel, doorlooptijden e.d. vn werkzmheden. 2. Ondersteunende werkzmheden: beheert udiovisueel mteril en zet dit klr; beheert het mgzijn en bestelt food, schoonmkrtikelen en kntoorrtikelen; mkt kopieën; zet koffie en thee; verricht eenvoudige schoonmkwerkzmheden. Werkzmheden op het gebied vn leerlingzken: roept leerlingen tot de orde tijdens puzes e.d. of ttendeert de lerr op ordeproblemen conform interne gedrgsregels; neemt meldingen vn ziekte, te lt komen e.d. n; ziet toe op strfmtregelen wrvoor de conciërge wordt ingeschkeld. Algemene schooltken: neemt deel n (relevnte) werkgroepen en/of commissies. Professionlisering: houdt de voor het beroep vereiste bekwmheden op peil en breidt deze uit; neemt deel n scholing- en ontwikkelingsctiviteiten. Kder, bevoegdheden & verntwoordelijkheden Beslist bij/over: het verhelpen vn eenvoudige gebreken, het mgzijnbeheer en het ttenderen vn de lerr op ordeproblemen. Kder: regels en werkfsprken binnen de stichting en binnen de school, veiligheids- en inspectievoorschriften en technische voorschriften. Verntwoording: n de leidinggevende over de tijdigheid, juistheid en volledigheid vn onderhouds- en reprtiewerkzmheden n gebouwen, terreinen en inventris, vn ondersteunende werkzmheden en vn werkzmheden op het gebied vn leerlingzken Kennis en vrdigheden Prktisch gerichte kennis in het omgn met pprten en de toepssingsmogelijkheden ervn; inzicht in de orgnistie en werkwijze vn de school; vrdigheid in het oplossen vn problemen bij klchten, storingen en onderhoud; vrdigheid in de omgng met leerlingen bij ordeverstoringen pssend binnen de drtoe gemkte fsprken en schoolregels. 2

3 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Werk- en denkniveu VMBO werk- en denkniveu Contcten Met melders vn klchten en/of gebruikers vn het gebouw(en) om informtie in te winnen bij het trceren en dienstverlenend te zijn bij het verhelpen vn storingen en gebreken n gebouwen en inventris; met personeelsleden over de uitvoering vn werkzmheden om feitelijke informtie te verstrekken; met medewerkers vn het stfbureu om storingen en gebreken n het gebouw en inventris door te geven; met leerlingen over hun gedrg om hen tot de orde te roepen. 3

4 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Verntwoording Motivering Het FUWASYS inschlingsdvies slrisschl 3 - II is tot stnd gekomen op bsis vn onderstnde overwegingen. De kenmerken wrop gescoord is, zijn genummerd vn 1 tot en met 14 en de bijbehorende score uit het scoreprofiel stt tussen hkjes vermeld. Werkzmheden 1. Ard vn de werkzmheden Dit kenmerk meet de mte vn complexiteit vn de werkzmheden en in hoeverre een bstrcte wijze vn beschouwen nodig is om de werkzmheden te verrichten. Een functie scoort hoger nrmte er sprke is vn een grotere verwevenheid vn fctoren wrmee men bij het werk rekening moet houden. De scoreniveus lopen lngs twee nuw met elkr smenhngende lijnen op. Lngs de eerste lijn lopen de scoreniveus op vn het verrichten vn op zich zelf stnde werkzmheden vi het te mken krijgen met gngbre of nieuwe zken en problemen nr het verrichten vn integrle mngementtken. Lngs de tweede lijn lopen de scoreniveus op vn in een vst ptroon werken vi interprettie vn zken en problemen nr de ontwikkeling vn strtegieën, richtinggevend voor een sector vn overheidszorg of onderwijsinstelling met een breed onderwijsnbod. Het betreft met elkr smenhngende werkzmheden, wrbij enige interprettie is vereist. (2) Er wordt een 2 gescoord indien de ctiviteiten niet los vn elkr kunnen worden uitgevoerd, mr met elkr smenhngen. Er is een logisch verbnd, dt wil zeggen dt het resultt vn de ene ctiviteit utomtisch gevolgen heeft voor de uitvoering vn de ndere. Bij het uitvoeren vn de ctiviteiten is nog niet of nuwelijks sprke vn interprettie; deze worden nog steeds volgens een min of meer vst ptroon verricht. 2. Doel vn de werkzmheden Dit kenmerk meet twee fzonderlijke specten. Gescoord kn worden de mte wrin een bijdrge moet worden geleverd n de relistie vn de tkstelling/doelstelling vn de eenheid/orgnistie. De scoreniveus lopen op vn het ssisteren individuele medewerkers vi het reliseren vn de tkstelling vn de werkeenheid nr het verrichten vn integrle mngementtken. Ook kn worden gescoord op de soort bijdrge die moet worden geleverd. De scoreniveus lopen op vn het verrichten vn hnd- en spndiensten vi het verlenen vn ondersteuning op het gebied vn beleid, onderzoek of ontwerp nr strtegieontwikkeling. Het betreft het bijdrgen n het reliseren vn de tkstelling vn de werkeenheid op een fgebkend werkgebied, dn wel het reliseren vn deelproducten of het betreft het bijdrgen n het reliseren vn de tkstelling vn een docent. (2) Er wordt een 2 gescoord indien het nog niet gt om het volledig reliseren vn de tkstelling vn de werkeenheid op een fgebkend werkgebied of om het totle product vn 4

5 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel een werkeenheid. Te denken vlt n het verlenen vn dministrtieve en beheersmtige ondersteuning. Het gt om (onderwijs)ssisterende- c.q. (les)ondersteunende werkzmheden, wrbij een ndere functionris verntwoordelijk is voor het volledig reliseren vn het totle product. 3. Effect vn de werkzmheden Dit kenmerk meet twee specten. Ten eerste in welke mte de werkzmheden invloed hebben op de omgeving vn de functie wrbij de scoreniveus oplopen vn beperkte invloed vi invloed binnen of buiten de eigen werkeenheid tot invloed vn strtegische rd buiten de orgnistie. Ten tweede de periode wrover het effect vn de werkzmheden zich uitstrekt. De scoreniveus lopen op vn effecten die direct merkbr zijn vi effecten die zich uitstrekken tot een jr, tot effecten die nog n enige jren merkbr zijn. Bij dit kenmerk geldt dt een functie n beide criteri vn een scoreniveu moet voldoen. Is dit niet het gevl dn wordt er een niveu lger gescoord. De werkzmheden hebben een zeer beperkte invloed en het effect is vrijwel direct merkbr. (1) Het effect vn de werkzmheden strekt zich hoogstens uit tot een enkele medewerker of tot een beperkte groep medewerkers/klnten/leerlingen en er kn vrijwel direct geconstteerd worden of de werkzmheden l dn niet zijn uitgevoerd. 4. Anpk vn de werkzmheden Dit kenmerk meet in hoeverre er sprke is vn problemen die opgelost moeten worden bij de npk vn de eigen werkzmheden. Dit wordt enerzijds bepld door de bekendheid dn wel onbekendheid met situties wr men op in moet spelen en nderzijds door de mte vn cretiviteit die nodig is bij de npk vn de eigen werkzmheden. De scoreniveus lopen lngs twee nuw met elkr smenhngende lijnen op. Lngs de eerste lijn lopen de scoreniveus op vn het werken in stndrd situties vi het inspelen op bekende situties nr het inspelen op nog niet eerder voorgekomen situties. Lngs de tweede lijn lopen de scoreniveus op vn een stndrd npk vi het kiezen uit theoretisch bekende oplossingen nr het bentwoorden vn strtegische vrgstukken. De npk vn de werkzmheden vereist inspelen op bekende situties, wrbij keuzen moeten worden gemkt. (2) Bij het npkken vn de werkzmheden komen geen ingewikkelde problemen voor en kn worden teruggevllen op bekendheid met situties, wrdoor de keuze niet l te ingewikkeld is, zols het verzmelen en vstleggen vn gegevens, het construeren vn onderwijshulpmiddelen of het ssisteren vn docenten bij instructie, prctic, het verrichten vn demonstrtieproeven e.d. 5. Dynmiek vn de werkzmheden Dit kenmerk meet in hoeverre bij de werkzmheden moet worden ingespeeld op vernderende omstndigheden. De dynmiek loopt op vn nuwelijks inspelen op omstndigheden vi inspelen op onverwchte omstndigheden, op verschuivingen in beleid, 5

6 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel op verschuivingen in beleidsdoelstellingen tot inspelen op mtschppelijke en/of politiekbestuurlijke ontwikkelingen. Bij de werkzmheden behoeft niet of nuwelijks te worden ingespeeld op vernderende omstndigheden. (1) Er wordt een 1 gescoord indien zich niet of nuwelijks vernderingen voordoen tijdens de uitvoering vn het werk. Speelruimte 6. Keuzevrijheid Dit kenmerk meet de mte vn keuzevrijheid bij het uitvoeren vn de werkzmheden. De scoreniveus lopen op vn weinig keuzemogelijkheden vi ruimte om te kiezen uit diverse oplossingen nr ruimte om fundmenteel nieuwe ontwikkelingsrichtingen vst te stellen. Bij de uitvoering vn de werkzmheden is er weinig vrijheid om keuzen te mken. (1) Er wordt een 1 gescoord indien de uitvoering vn de werkzmheden min of meer door nderen wordt bepld en er dus weinig ruimte bestt om zelf keuzen te mken. 7. Complexiteit vn de beslissingen Dit kenmerk meet de mte wrin de keuzefctoren die een rol spelen bij de inhoudelijke beslissingen concreet zijn en elkr beïnvloeden. Het gt hierbij om de beslissingen wr de functievervuller direct op kn worden ngesproken. Een functie scoort hoger nrmte er sprke is vn meer fctoren én een grotere verwevenheid vn die fctoren wrmee men bij het nemen vn inhoudelijke beslissingen rekening moet houden. Tevens is vn belng de mte wrin de fctoren duidelijk zijn gedefinieerd. De scoreniveus lopen op vn beslissingen op bsis vn het hnteren vn eenduidige keuzefctoren vi beslissingen n het interpreteren vn niet duidelijk omlijnde keuzefctoren nr het nemen vn strtegische beslissingen. De beslissingen komen tot stnd op bsis vn het hnteren vn eenduidige keuzefctoren. (1) Er wordt een 1 gescoord indien er sprke is vn situties wrin de keuzefctoren die moeten worden gehnteerd eenduidig zijn. 8. Effect vn de beslissingen Dit kenmerk meet twee specten. Ten eerste wordt gemeten in welke mte de effecten vn de beslissingen voorspelbr zijn, wrbij de scoreniveus oplopen vn vn tevoren bekend vi min of meer voorspelbr nr moeilijk voorspelbr. Ten tweede wordt de periode gemeten wrbinnen het effect vn de beslissingen vstgesteld kn worden. De scoreniveus lopen op vn effecten die onmiddellijk vstgesteld kunnen worden vi effecten 6

7 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel die op korte termijn vstgesteld kunnen worden nr effecten die ps op lnge termijn vstgesteld kunnen worden. Het effect vn de beslissingen is vn tevoren bekend en kn onmiddellijk worden vstgesteld. (1) Er wordt een 1 gescoord indien bij de beslissingen geen sprke is vn een onzekerheid. De gevolgen zijn bekend en meteen vst te stellen. 9. Kder Dit kenmerk meet de mte wrin het kder beperkingen oplegt ten nzien vn de uitvoering vn de werkzmheden. Het gt hierbij om de belngrijkste werkinstructies, regels, voorschriften, e.d. die relevnt zijn voor de dgelijkse functievervulling. De scoreniveus lopen op vn gedetilleerde werkinstructies vi lgemene richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving nr strtegische, richtinggevende concepten/uitgngspunten. Werkfsprken, regels of voorschriften zijn bij de uitvoering vn het werk vn krcht. (2) Het gt om functies wrbij doorgns de wijze vn hndelen is bepld. 10. Wijze vn controle Dit kenmerk meet de mte vn gedetilleerdheid vn de controle/beoordeling vn werkzmheden door of nmens het hoger echelon. De zwrte wordt mede bepld door het object en de specten vn controle/beoordeling. De scoreniveus lopen op vn (nuwgezette) controle tijdens de uitvoering vn de werkzmheden vi beoordeling (chterf) vn werkresultten nr beoordeling (chterf) vn ontwikkeld beleid. Het betreft een controle vn de werkzmheden op juistheid vn de gevolgde npk en op nleving vn regels en fsprken. (2) Er wordt een 2 gescoord indien het controle betreft op voortgng vn de werkzmheden en op juistheid, volledigheid en kwliteit vn de uitgevoerde werkzmheden, uitgnde vn regels en fsprken. Het gt bij deze score om controle tijdens het werkproces of om een controle op deelproducten, in tegenstelling tot score 3 wr lleen het eindresultt gecontroleerd wordt. Kennis en vrdigheid 11. Kennis Dit kenmerk meet twee specten. Ten eerste wordt de mte vn diepgng vn kennis gemeten die ddwerkelijk ngewend wordt voor een normle functievervulling. De scoreniveus lopen op vn prktische kennis vi lgemeen theoretische, prktisch gerichte kennis vn het vkgebied nr fundmenteel wetenschppelijk - theoretische kennis vn het 7

8 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel vkgebied. Ten tweede wordt de mte vn inzicht gemeten dt nodig is om de werkzmheden uit te voeren. Inzicht heeft betrekking op een smenhng vn specten binnen het eigen vkgebied met specten buiten het eigen vkgebied. Het gt bij dit kenmerk niet om de vereiste opleiding mr om het werk- en denkniveu dt nodig is om de werkzmheden uit te voeren. Prktisch gerichte kennis om gngbre procedures, hulpmiddelen, gereedschppen, instrumenten of pprten te kunnen hnteren. (1) Er wordt een 1 gescoord indien het gt om werkzmheden wrvoor kennis vn het werken met pprtuur of het werken n de hnd vn procedures benodigd is. is. Het inzicht beperkt zich tot (de npk vn) de verrichtingen ls zodnig. Het gt om werkzmheden wrvoor in het lgemeen een VMBO werk- en denkniveu wordt vereist. 12. Vrdigheid Dit kenmerk meet de rd vn de vrdigheden die nodig zijn om de werkzmheden te kunnen uitvoeren. De scoreniveus lopen op vn prktische vrdigheden vi communictieve, orgniserende en dviesvrdigheden nr het kunnen formuleren vn grensverleggende ideeën. Nuwkeurigheid en zorgvuldigheid, en/of communictieve en klntvriendelijke vrdigheden. (2) Er wordt een 2 gescoord wnneer sprke is vn nuwkeurigheid bij het mken vn tbellen, schem's, e.d. en vn een normle communictieve en klntvriendelijke opstelling bij het te woord stn vn derden. Contcten 13. Ard vn de contcten Dit kenmerk meet de zwrte vn de problemen die zich in functionele, niet hiërrchische contcten voordoen. Het gt hierbij om de diepgng vn de contcten en de weerstnden die moeten worden overwonnen. De scoreniveus lopen op vn het verkrijgen of verstrekken vn neutrle informtie, vi contcten wrbij verschillende belngen spelen, nr contcten wrbij zich diepgnde politieke of mtschppelijke belngentegenstellingen of fundmentele verschillen vn inzicht voordoen. Bij de contcten is sprke vn informtie-uitwisseling/-overdrcht en/of dienstverlening, klntvriendelijkheid. (2) Er wordt een 2 gescoord indien het gt om contcten wrbij sprke is vn interctie (tweerichtingsverkeer) en/of het verwerven vn belngstelling. De kenmerkende eigenschppen vn het contct zijn dienstverlening, klntvriendelijkheid, behulpzmheid of ondersteuning, uitwisseling vn informtie (intern en extern), en het geven vn concrete instructie en het informeren vn de docent over de ontwikkeling of het gedrg vn leerlingen 8

9 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel tijdens de leersitutie, het mken vn fsprken met de docent over de lesssisterende werkzmheden e.d. Er is geen sprke vn het omgn met verschillende belngen. 14. Doel vn de contcten Dit kenmerk meet hetgeen in de functionele, niet hiërrchische contcten moet worden bereikt. De scoreniveus lopen op vn het verstrekken of verkrijgen vn feitelijke gegevens, vi het verkrijgen vn fstemming nr het richtinggevend beïnvloeden vn (politieke) beleidsmkers. Het verstrekken of verkrijgen vn feitelijke gegevens. (1) Er wordt een 1 gescoord indien het gt om het verstrekken of verkrijgen vn feitelijke gegevens (éénrichtingsverkeer). 9

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Functiebeschrijving Purmerendse Scholengemeenschap, Purmerend

Functiebeschrijving Purmerendse Scholengemeenschap, Purmerend Functie-informatie Functienaam Conciërge Organisatie Purmerendse Scholengemeenschap Onderdeel Interne bedrijfsvoering afdeling facilitaire dienst Salarisschaal 4 FUWASYS-advies 4-IIb Kenmerkscores 22122

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Algemeen. Restweefsel voor medischwetenschappelijk onderzoek

Algemeen. Restweefsel voor medischwetenschappelijk onderzoek Algemeen Restweefsel voor medischwetenschppelijk onderzoek U bent in het Ersmus MC voor onderzoek en/of behndeling. Soms is het nodig bloed of lichmsweefsel/-vloeistof bij u f te nemen. N fronding vn dit

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKEN IN SCHULDENS GNALERING

CONVENANT SAMENWERKEN IN SCHULDENS GNALERING CONVENANT SAMENWERKEN IN SCHULDENS GNALERING DE ONDERGETEKENDEN De gemeente Roermond, gevestigd Kzerneplein 7 te 6041 TG Roermond ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.A.J. Smitsmns-Burhenne,

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding Smenwerkingsovereenkomst Socile Huisvesting Boxmeer De gemeente Boxmeer, Stichting Mooilnd, Stichting Bewonersrd Boxmeer Wonen Vierlingsbeek en het Huurderspltform Vierlingsbeek, verder te noemen 'prtijen',

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243.

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243. Resturnt-cfé In de Wg T..v Heer D. vn Someren Nieuwmrkt 4 1012 CR AMSTERDAM Dtum: 14 september 2010 Betreft: Inspectie BHC 10R1 Gechte heer Vn Someren, Hierbij ontvngt u het rpport vn de inspectie die

Nadere informatie

Kuiper Agrarische Makelaardij maakt gebruik van de navolgende diensten:

Kuiper Agrarische Makelaardij maakt gebruik van de navolgende diensten: Privcyverklring Kuiper grrische Mkelrdij In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. In deze verklring wordt ook uitgelegd welke gegevens n derden worden verstrekt. Kuiper

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Administratief medewerker A Codering PCPO09-304 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 3 Indelingsniveau

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

Privacyverklaring gwoon Makelaars

Privacyverklaring gwoon Makelaars Privcyverklring gwoon Mkelrs U heeft te mken met mkelrdij gwoon Mkelrs. gwoon Mkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

NTC-voortgezet onderwijs Ja ka rta

NTC-voortgezet onderwijs Ja ka rta Inspectie vn het Onderwijs Ministeievn Anderwiis, Cukuur en Wetenschp RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC.VO NTC-voortgezet onderwijs J k rt Plts BRIN-nummer lkrt 2BWV Dtum schoolbezoek Dtum vststelling 1

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1 Hbo-bcheloropleiding Audiologie Fontys Hogescholen Competentieprofiel Eindhoven mrt 2007 Versie 3.1 Inhoud Inleiding...4 1. Uitgngspunten OCM...5 1.1 Opzet OCM...5 1.2 Visie op het beroep en leren...5

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Privacyverklaring Koops Makelaardij

Privacyverklaring Koops Makelaardij Privcyverklring Koops Mkelrdij In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring KM stt, wordt Koops Mkelrdij B.V. bedoeld. Vn welke diensten vn KM

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie B-Professional (niveau 3)

Toetsplan van de kwalificatie B-Professional (niveau 3) Toetspln vn de kwlifictie B-Professionl (niveu 3) Dit toetspln en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vstgesteld door de toetsingscommissie op 16 juni 2008. Deelkwlificties Geven vn lessen (KSS 3.1)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Paraaf Qpdrachtnemer: Paraaf Opdrachtgever: 2 - Pagjna 2 van 6 De Staat der Nederlanden - Nederland By. Internettoegang.

Inhoudsopgave. Paraaf Qpdrachtnemer: Paraaf Opdrachtgever: 2 - Pagjna 2 van 6 De Staat der Nederlanden - Nederland By. Internettoegang. G C U) Ct 0, Ct 1 2 1, H N) 2 1, z U:,?. ;;: Inhoudsopgve 1. Inleiding.3 2. Antonen kwliteitsborging vn de dienstverlening 4 3. Auditing 5 3.1. Wnneer toepssen 5 3.2. Onfhnkelijke derde prtij 5 3.3. Opvolging

Nadere informatie

De logopedist verleent curatieve logopedie en neemt deel aan professionalisering.

De logopedist verleent curatieve logopedie en neemt deel aan professionalisering. Functie-informatie Functienaam Logopedist cluster 2 behandelfunctie Organisatie Stichting Simea Salarisschaal 8 Indelingsniveau 8-IVa FUWASYS-advies 8-IVa Werkterrein Onderwijsproces ->> onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

De makelaar is gevestigd aan Zoomstede 2, 3431 HL Nieuwegein en te bereiken via en

De makelaar is gevestigd aan Zoomstede 2, 3431 HL Nieuwegein en te bereiken via en Privcyverklring Gevert Mkelrs en Vstgoedbeheer, ingeschreven in het hndelsregister onder respectievelijk nummer 30134631 en 30134580, is verntwoordelijk voor de verwerking vn persoonsgegevens zols weergegeven

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MANAGEMENTASSISTENT / AMBTELIJK SECRETARIS

FUNCTIEBESCHRIJVING MANAGEMENTASSISTENT / AMBTELIJK SECRETARIS FUNCTIEBESCHRIJVING MANAGEMENTASSISTENT / AMBTELIJK SECRETARIS FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Managementassistent / ambtelijk secretaris Organisatie Montessorischool Aan de Basis Salarisschaal 6 Indelingsniveau

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

VBalans Scoretoelichting

VBalans Scoretoelichting VBalans Scoretoelichting Kenmerk 1 Aard van de werkzaamheden De kenmerkende eigenschappen van de werkzaamheden die in de functie moeten worden uitgevoerd. Dit kenmerk meet de mate van complexiteit van

Nadere informatie

Onderzoek laagfrequent geluid. (casus: Noord Groningen) drs. T.A. van Veen (NLR) NSG bijeenkomst laagfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer

Onderzoek laagfrequent geluid. (casus: Noord Groningen) drs. T.A. van Veen (NLR) NSG bijeenkomst laagfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer Onderzoek lgfrequent geluid (csus: Noord Groningen) drs. T.A. vn Veen (NLR) NSG bijeenkomst lgfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer Ntionl Lucht- en Ruimtevrtlbortorium Ntionl Aerospce Lbortory NLR Bron

Nadere informatie

Privacyverklaring Nieuwbouw (huur of koop)

Privacyverklaring Nieuwbouw (huur of koop) Privcyverklring Nieuwbouw (huur of koop) 2552018.1 Privcyverklring NOUWEN Mkelrdij o.g.b.v. U heeft te mken met NOUWEN Mkelrdij o.g.b.v. NOUWEN Mkelrdij o.g.b.v. is een NVM-mkelr. In deze privcyverklring

Nadere informatie

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken Bron: Titel: CROW Artikel 06 Mtregelen bij in- en uitrijden werkvkken Inhoud: 1. Inleiding In CROW-publictie 96b wordt niet uitgebreid ingegn op mtregelen voor het in- en uitrijden vn werkvkken en er zijn

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos ord kwrtier lijk Primir Onderuijs CH RISTELIJKE BASISSCHOOL ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos 'smen school zijn' I I I I I 'woor de toekomst vndog beginf I Ju r 2015 INHOUD Deel l: Onze school binnen

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Functienaam Codering 001 Organisatie Andreas College Onderdeel OP Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Managementassistent Codering PCPO10-309 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Contactgegevens: Sportparklaan 2103 VR 1 Heemstede

Contactgegevens:   Sportparklaan 2103 VR 1 Heemstede Thuis-Totl Mkelrs Thuis-Totl Mkelrs, gevestigd n Sportprkln 2103 VR Heemstede, is verntwoordelijk voor de verwerking vn persoonsgegevens zols weergegeven in deze privcyverklring. Contctgegevens: WWW.THUIS-TOTAAL.NL

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing Volledige sbestinventristie t.b.v. sloop/verbouwing Voormlige pnden meubel- en houtwrenbedrijf n de Grotebrugse Grintweg 108 te Tiel Definitief Opdrchtgever: Coen Hgedoorn Ontwikkeling bv Postbus 190 1270

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

wiskunde B pilot vwo 2015-I

wiskunde B pilot vwo 2015-I wiskunde B pilot vwo 05-I Formules Goniometrie sin( tu) sintcosu costsinu sin( tu) sintcosu costsinu cos( tu) costcosusintsinu cos( tu) costcosusintsinu sin( t) sintcost cos( t) cos tsin t cos t sin t

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING OPMAAT

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING OPMAAT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING OPMAAT FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Medewerker financiële administratie en beheer Codering OPMA10-107 Organisatie Stichting Opmaat Salarisschaal 8 Indelingsniveau IIId FUWASYS-advies

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Datum 23 november 2004 Nr.: 04-64

Datum 23 november 2004 Nr.: 04-64 Dtum 23 november 2004 Nr.: 04-64 Vn An Het college vn B&W De rds- en duoburgerleden Kopie n Onderwerp Inkoop gogisch werk Mededeling An de gemeenterd, INLEIDING. In het jr 2003 is er, op inititief vn de

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Progrmmmnger KRW/DHZ Ms Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Provincie Noord-Brbnt Brbntln 1 5216TV 's-hertogenbosch Contctpersoon Ss Terpstr

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk werker ***definitief*** Limes praktijkonderwijs

Schoolmaatschappelijk werker ***definitief*** Limes praktijkonderwijs Blz. 1FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder Datum FUWASYS-versie

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.be

Rabatdelen. www.rockpanel.be Rbtdelen www.rockpnel.be ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

Aanleiding: Holland Rijnland is een samenwerkingsverband (gemeenschappelryke regeling) van

Aanleiding: Holland Rijnland is een samenwerkingsverband (gemeenschappelryke regeling) van RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 18.0040 B en W-besluit d.d.: 24-4-2018 B en W-besluit nr.: 18.0187 Nm progrmm: Bestuur en dienstverlening Onderuverp: Zienswijze conceptbegroting 201 9 Hollnd Rijnlnd Anleiding:

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Financieel medewerker Codering PCPO09-302 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -í Onderwerp Volgnr. Cors kenmerk EnergieAgend Woudrichem -2018 2014-061 14.0012925/2014Z02786 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Portefeuillehouder Ambtenr Afdeling Dtum voorstel Opiniërende

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Michël Geerdink en Normn ten Pierik Trends, nlyses en ideeën over de betekenis vn huisvesting vn hogescholen De toekomst vn de hogescholen vrgt om vergnde mtregelen

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Hoe plan je een grote taak?

Hoe plan je een grote taak? 3 PLANNEN Hoe pln je een grote tk? Wt heb je n deze les? In deze les leer je hoe je grote tken in stukken opdeelt en over meerdere dgen inplnt. Hndig ls je bijvoorbeeld voor een toets moet leren, wnt zo

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

teloitte kteksten ^Balans 2000 Denmei" Deloitte Touche Tohmatsu

teloitte kteksten ^Balans 2000 Denmei Deloitte Touche Tohmatsu teloitte Denmei" kteksten ^Balans 2000 Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte & Touche j ) I Blz.1 IVBalans Kenmerk 1 Aard van de werkzaamheden De kenmerkende eigenschappen van de werkzaamheden die in de functie

Nadere informatie

Privacyverklaring Donné Vastgoed

Privacyverklaring Donné Vastgoed Privyverklring Donné Vstgoed U heeft te mken met Donné Vstgoed. Donné Vstgoed is een Verhuur mkelr. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

Werken aan netwerken tegen armoede Hoe één plus één drie kan worden

Werken aan netwerken tegen armoede Hoe één plus één drie kan worden Werken n netwerken tegen rmoede Hoe één plus één drie kn worden PETER RAEYMAECKERS De grote diversiteit n expertises is tegelijk de krcht én struikelsteen vn netwerken. De term netwerken lijkt het nieuwe

Nadere informatie

GEMEENTE VLAARDINGEN BESTEMMINGSPLAN CENTRUM NOORDWEST VOORONTWERP

GEMEENTE VLAARDINGEN BESTEMMINGSPLAN CENTRUM NOORDWEST VOORONTWERP GEMEENTE VLAARDINGEN BESTEMMINGSPLAN CENTRUM NOORDWEST VOORONTWERP SEPTEMBER GEMEENTE VLAARDINGEN TOELICHTING REGELS VERBEELDING Sttus: Voorontwerp Versie: Dtum: SEPTEMBER IMRO code: NL.IMRO.bpCenw- GEMEENTE

Nadere informatie

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs ReserchNed v Toernooiveld 216 6525 EC Nijmegen Postus 31162 6503 CD Nijmegen t 024 350 62 52 f 024 350 62 53 e info@reserchned.nl kvk 09159322 Bron vrgenlijst: Bewerkt door: In opdrcht vn: HBO-Monitor

Nadere informatie