Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015"

Transcriptie

1 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens de overlegtfel moeten worden esproken: 1. Prijsstelling en ekostiging 2. Kwliteit 3. Monitoring 4. Toegng 5. Socil Return 6. Communictie 7. Smenhng Begeleiding innen het socil domein Op dit moment gn we uit vn 6 ijeenkomsten in 2015: 3 ijeenkomsten vóór de zomervkntie (mrt, pril, juni) en 3 ijeenkomsten n de zomervkntie (nog niet geplnd) Doel deze notitie De suthem s zijn geformuleerd in te ereiken resultten ipv vrgen/onderwerpen die verder moeten worden uitgediept. Doel vn deze notitie is het mken vn (proces)fsprken over de gendering vn de suthem s. Bij ntl them s wordt voorgesteld het onderwerp ps te genderen wnneer zich een risico voordoet ls gevolg wrvn het fgesproken resultt niet kn worden ehld. Dit etreft voornmelijk them s wrij een orgnistie niet de hulp vn de overlegprtners nodig heeft om het fgesproken resultt te kunnen ereiken. Voor de resterende them s wordt een voorstel gedn over wie op welk moment welk them gendeert / voorereidt. Een nzet hiertoe stt op de volgende ldzijden. Bedoeling is in ieder gevl dt de fgesproken eigenr zorgt voor tijdige gendering vn het onderwerp + de espreking verzorgt tijdens de overlegtfel (inclusief de twee weken vn te voren toe te sturen stukken). Er kunnen koppels worden gemkt. Tot slot dienen fsprken te worden gemkt over de voorwrden wronder de ontwikkelgend kn worden ngepst. Voorstel opzet gend vn elke overlegtfel Het voorgnde leidt er toe dt per overlegtfel één them centrl wordt gesteld dt vn tevoren door een ntl prtijen voorereid en dn gepresenteerd wordt. Afhnkelijk vn dt them kunnen er dn ook ndere prtijen worden uitgenodigd die geen vste plek heen n de overlegtfel.. Nst het centrle them worden, kleinere espreekpunten gegendeerd die tot doel heen elkr te informeren en een ntl onderwerpen die continue ls ndchtspunt op de gend stn zodt tijdig kn worden gesignleerd ls er knelpunten ontstn. Them s vn de Ontwikkelgend: Them s voor mrt zijn grijs gerceerd. Them s voor pril zijn geel gerceerd Them s voor juni zijn groen gerceerd Them s voor het njr zijn ornje gerceerd pgin 1 vn 6

2 1. Prijsstelling en ekostiging c d de levering vn Mtwerkvoorziening Begeleiding innen het finnciële kder dt de Gemeente eschikr heeft. de vergoeding n Dienstverleners voor het uitvoeren vn de Mtwerkvoorziening Begeleiding 18+. de levering vn Mtwerkvoorziening Begeleiding conform de gestelde voorwrden in de Overeenkomst. vermindering vn dministrtieve lsten en ureucrtie ij Prtijen door een eenvoudiger ekostigingsmodel, een efficiënte gegevensuitwisseling en een zo doelmtig mogelijke verntwoordingssystemtiek. Gem. An. Inw. Voorstel op gend? Wnneer klr? Sttus 1 e keer in juni, drn wordt het gegendeerd ls continue ndchtspunt. Wnneer sprke is vn een (dreigend) knelpunt wordt het een espreekpunt. Agenderen wnneer suresultt mogelijk niet wordt Agenderen wnneer suresultt mogelijk niet wordt 1 x genderen ls centrl them. (in mrt: smenstellen werkgroep) e prikkels die leiden tot een etere verinding tussen zorg en welzijn. Suthem s 1e t/m h + 4 etreffen de kwliteit c.q. inhoudelijke doorontwikkeling. 1 x genderen ls centrl them + genderen ls continue ndchtspunt. (mrt: smenstellen werkgroep tv themijeenkomst) f prikkels die leiden tot het ehlen vn resultten. Zie e. g h prikkels die ijdrgen n het evorderen vn de prticiptie en zelfredzmheid vn Inwoners. prikkels die ijdrgen n een effectieve doorontwikkeling vn de Knteling. Zie e. Zie e. 2. Kwliteit Kwliteit is ndrukkelijk een onderwerp voor de Ontwikkelgend. An de hnd vn de Wmo-uitvoeringsprktijk dient eoordeeld te worden of en welke nvullende kwliteitsnormen vn toepssing dienen te zijn. Hierij wordt geruik gemkt vn het Model sisset kwliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsre urgers". Drnst zijn de gewenste effecten: c de levering vn Mtwerkvoorziening Begeleiding vindt plts door personen die drvoor de juiste competenties en ervring heen. de levering vn Mtwerkvoorziening Begeleiding vindt plts innen wettelijke kders (wronder egrepen de Wmo 2015 en de verordening krchtens deze wet). Inwoners, onder wie egrepen Wmo-rden en cliëntenrden vn Dienstverleners ervren de levering vn Mtwerkvoorziening Begeleiding ls kwlittief vn hoog niveu. Agenderen wnneer suresultt mogelijk niet wordt Agenderen wnneer suresultt mogelijk niet wordt Voorereiden onderzoek/enquête egin Agenderen in njr. pgin 2 vn 6

3 d inzet vn Mtwerkvoorziening Begeleiding sluit n op de eigen krcht en mogelijkheden vn de cliënt en zijn netwerk. Agenderen wnneer suresultt mogelijk niet wordt e de Mtwerkvoorziening Begeleiding is pssend ij de Inwoner in zijn/hr situtie. Agenderen wnneer suresultt mogelijk niet wordt f de levering vn de Mtwerkvoorziening Begeleiding drgt ntoonr ij n het eoogde resultt. Definiëren wt ntoonr is door gemeenten (pril) Drn genderen wnneer suresultt mogelijk niet wordt. 3. Monitoring Op dit moment wordt in de Gemeenten vorm gegeven n het dienstverleningsmodel. Hierin wordt een ndere uitwerking gedn vn de monitoring op Cliëntniveu. We werken toe nr monitoring op resultten en finnciering op sis vn ehlde resultten. Monitoring is dn ook een ndrukkelijk onderwerp voor de Ontwikkelgend. Gewenste effecten zijn: Gem. An. Inw. Wnneer op gend? Wnneer klr Sttus 0 Zelf toegevoegd: - ontwikkelen indictoren met ehulp wrvn suresultt t/m h kn April (werkgroepje ereidt voor) worden gemonitord de Gemeente heeft zicht op de kwliteit vn uitgevoerde Individuele Opdrchtverstrekkingen. de Gemeente heeft voldoende middelen om de kwliteit vn Individuele Opdrchtverstrekkingen te meten en ij te sturen wr nodig. c de Gemeente heeft zicht op de ontwikkeling in toe - en fnme vn de inzet vn de Mtwerkvoorziening Begeleiding. d de Gemeente heeft zicht op de ervring die Inwoners heen met de inzet vn de Mtwerkvoorziening Begeleiding lsook lterntieven drvoor (lgemene voorzieningen, inzet eigen netwerk, etc.). e de Gemeente heeft zicht en grip op de finnciële impct vn de Deelovereenkomst. f de Gemeente kn de rechtmtigheid vn uitgven ntonen. g vermindering vn dministrtieve lsten en ureucrtie ij Prtijen door vereenvoudigde monitorings- en verntwoordingssystemtiek wrij de NB. Er is een reltie met suthem 1d. Gemeente zoveel ls mogelijk de systemtiek lt nsluiten op de systemtiek wrmee Dienstverleners vn doen heen ingevolge ndere wetgeving. h De Gemeente en Dienstverleners heen zicht op kritische fl- en succesfctoren ij het ereiken vn het eoogde resultt. pgin 3 vn 6

4 4. Toegng het proces vn toegng tot Mtwerkvoorziening Begeleiding is efficiënt en effectief (len) wronder mede wordt egrepen een goede smenwerking, fstemming en gegevensuitwisseling tussen gemeenten en ndere prtijen in het toegngsproces (zols mntelzorgers, dorpsondersteuners, welzijnsorgnisties, cliëntondersteuners, Dienstverleners). De Gemeente heeft zicht op "sustitutie" vn Mtwerkvoorziening Begeleiding door evordering vn eigen krcht, socil netwerk en/of lgemene / collectieve voorzieningen en zet deze mximl in. Informtief door gemeenten: pril Drn genderen wnneer suresultt mogelijk niet wordt Agenderen wnneer suresultt mogelijk niet wordt NB. Reltie met suthem s 1e t/m h 5. Socil Return werkzoekenden met een fstnd tot de reidsmrkt knsen ieden op regulier werk. Informtief: njr (ndt prticiptievisies + verordeningen zijn vstgesteld) 6. Communictie de knteling is een lgemeen ekend en nvrd leidend principe. April Inwoners wenden zich niet tot Gemeente voor een Mtwerkvoorziening Begeleiding indien zij in stt zijn om door inzet vn eigen krcht, Socil Netwerk en/of Algemene voorzieningen het resultt (zelfredzmheid en prticiptie) te ereiken. Informtief: pril + njr. Ter espreking genderen wnneer hiertoe nleiding is. c de communictie tussen Gemeente en Dienstverleners is goed wronder mede egrepen efficiënt en effectief. Ter espreking genderen wnneer sprke is vn een (dreigend) knelpunt. pgin 4 vn 6

5 7. Smenhng egeleiding innen het socil domein/smenhng ndere wetten er is een goede de smenwerking / fstemming tussen de domeinen Wmo, Zorg, Werk, Inkomen en Jeugd. Er wordt domein overstijgend geopereerd (efficiënt en effectief/ "één gezin, één pln") door Gemeente wrdoor enerzijds de (kwliteit vn de) dienstverlening n de Inwoner wordt vereterd en nderzijds voor de Gemeente een kostenespring optreedt; de overgng vn dienstverlening ingevolge de Jeugdwet nr Wmo vindt soepel plts. De Inwoner ondervindt hiervn geen hinder. op het snijvlk vn Prticiptiewet en Wmo (reidsmtige dgesteding) is eenduidigheid over de vrg wnneer de inzet vn egeleiding vnuit de Wmo dn wel de Prticiptiewet wordt uitgevoerd. Informtief: juni + njr. Ter espreking genderen wnneer hiertoe nleiding is. Juni c de reltie met de Wet lngdurige zorg en de Zorgverzekeringswet wordt gelegd wronder egrepen, indien nodig, fsprken omtrent smenhngende inzet. Mrt: gemeente geeft informtie over regionle overlegstructuur. SAMENVATTING TE AGENDEREN ONDERWERPEN April Centrl them: monitoring en verntwoording: presenttie vn set indictoren die suresult 3 t/m h kunnen meten. Uitgngspunt hierij is dt de indictoren eenvoudig te meten zijn, zonder hoge dministrtieve lsten voor nieders en gemeenten. Drnst komt kwliteit n de orde: - Gemeente legt voorstel voor over definitie vn ntoonr ij het suresultt: de levering vn de Mtwerkvoorziening Begeleiding drgt ntoonr ij n het eoogde resultt. - Inwoners wenden zich niet tot Gemeente voor een Mtwerkvoorziening Begeleiding indien zij in stt zijn om door inzet vn eigen krcht, Socil Netwerk en/of Algemene voorzieningen het resultt (zelfredzmheid en prticiptie) te ereiken. (gemeente informeert de overlegtfel) - het proces vn toegng tot Mtwerkvoorziening Begeleiding is efficiënt en effectief (len) wronder mede wordt egrepen een goede smenwerking, fstemming en gegevensuitwisseling tussen gemeenten en ndere prtijen in het toegngsproces (zols mntelzorgers, dorpsondersteuners, welzijnsorgnisties, cliëntondersteuners, Dienstverleners). (gemeente informeert de overlegtfel) Juni Centrl them: inhoudelijke doorontwikkeling (knteling) vn de mtwerkvoorziening egeleiding: hoe zorgen we dt de mtwerkvoorziening ddwerkelijk ijdrgt n een etere zelfredzmheid en prticiptie vn inwoners, hoe kunnen we een etere verinding leggen tussen informele en formele ondersteuning, hoe kn er meer geruik worden gemkt vn voorliggende / collectieve voorzieningen, hoe kn er een zo goed mogelijke verinding met de ndere domeinen, Jeugd en prticiptiewet, gelegd worden Drnst komt n de orde: pgin 5 vn 6

6 Njr Nog in te plnnen centrle them s: -Vermindering dministrtieve lsten: mogelijkheden voor een eenvoudiger ekostigingsmodel, een efficiënte gegevensuitwisseling en een zo doelmtig mogelijke verntwoordingssystemtiek. -Socil return: ideeën om werkzoekenden met een fstnd tot de reidsmrkt knsen te ieden op regulier werk. -Areidsmtige dgesteding: verindingen tussen dgesteding en eschut werk Drnst komt n de orde: - Inwoners, onder wie egrepen Wmo-rden en cliëntenrden vn Dienstverleners ervren de levering vn Mtwerkvoorziening Begeleiding ls kwlittief vn hoog niveu.(werkgroepje legt voorstel voor hoe dit te meten) Continue ndchtspunten: - kwliteit - de levering vn Mtwerkvoorziening Begeleiding innen het finnciële kder dt de Gemeente eschikr heeft. (gemeente informeert ls uitgven innen kder lijft, en espreekt ls uitgven hoger zijn dn het finnciële kder) - ervringen uit de prktijk (leren vn csussen) - scheidslijn met Zvw en Wlz; eventuele knelpunten worden meegenomen richting regionl overleg en teruggekoppeld pgin 6 vn 6

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel Polisvoorwrden Confior ZorgFlexiel Modelnummer Zvw 2.99.06 C003 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Afkortingen en egripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslg 2 Artikel 3 Toepssingsgeied vn deze zorgverzekering 2 Artikel

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt Jrrekening 2013 Foto: Wim de Knegt 1 Jrrekening 2013 Nederlnds Openluchtmuseum Inhoudsopgve Inhoudsopgve 4 Bestuursverslg 5 Blns per 31 december 2013 42 Ctegorile exploittierekening 2013 43 Ctegorile

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART CorlprC MODERN WONEN IN HE GROENE SADSHAR 6 2 A P P A R E M E N E N H E E R H U G O W A A R D De geschiedenis vn Heerhugowrd gt ver terug. Vroeger evond zich hier een moersgeied met diverse meren. egenwoordig

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem

SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem euqom SMS Control Geruiksnwijzing Adeltronik euqom - User Mnul SMS Er kunnen geen rechten worden ontleend n de eschrijvingen in deze hndleiding. Adeltronik ehoudt zich te llen tijde het recht voor zonder

Nadere informatie

Bestemmingsplan Binckhorst Noord. Milieu-invloed bestaande bedrijven en functies

Bestemmingsplan Binckhorst Noord. Milieu-invloed bestaande bedrijven en functies Besteingspln Binckhorst oord Milieu-invloed estnde edrijven en functies Besteingspln Binckhorst oord Milieu-invloed vn estnde edrijven en functies ttus vrijgve n versie Definitief opsteller W. Drost dtu

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk VWO-ktern Glolisering - hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Ktern Glolisering hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Opdrht 1 Er komt meer eenheidsworst. Er wordt door de pltenindustrie minder gekeken nr uniek tlent,

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J140W

Hier beginnen DCP-J140W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J140W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie