Activiteitenplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2015"

Transcriptie

1 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende ctiviteiten en een ntl nieuwe projecten die fgelopen jr zijn opgestrt of komend jr worden verwcht. In verbnd met een ntl niet te voorspellen ontwikkelingen gedurende het jr is het niet ltijd mogelijk om exct n de plnning vn dit Activiteitenpln te voldoen. Gnde het jr worden de ontwikkelingen in de gten gehouden, prioriteiten gesteld en de plnnen bijgesteld en ngepst. Communictie met de bestuursleden hierover vindt plts tijdens vergderingen of vi e-mil. Een ntl projecten zijn uitbesteed n hogescholen of ndere externe orgnisties. Bij de projecten wrvoor dit geldt zijn * opgenomen met ndere uitleg. Prioriteitstelling = hoge prioriteit, project direct opstrten en uitvoeren volgens plnning 2 = middel prioriteit, project dit jr opstrten mr op lngere termijn (bv hlverwege het jr) SPEERPUNTEN Onderwijs (Jcqueline vn Erp) Activiteit/product 2 Gereed per Uitbreiding profielbeschrijving BAS De opleidingsprofielen vn de opleidingen Biotechnologie en Forensisch Onderzoek zijn in 204 niet opgeleverd. Voor Biotechnologie is fgesproken dt de hogescholen ondersteuning krijgen vn het DAS-bureu bij de fronding vn het opleidingsprofiel. De Hogeschool vn Amsterdm en Sxion hebben het opstellen vn het opleidingsprofiel uitgesteld tot studiejr vnwege noodzkelijke npssingen n de opleiding bij Sxion. BT: Voorjr 205 FO: December 205 * Verntwoordelijkheid ligt bij de individuele hogescholen: NHL Hogeschool / Vn Hll Lrenstein & Hogeschool Inhollnd respectievelijk Hogeschool vn Amsterdm / Sxion. De benodigde input vnuit DAS is geleverd en het budget voor npssing vn het document wordt overgeheveld nr de begroting vn 205. b Herziening profielbeschrijving BAS In 204 is de competentiediscussie met het werkveld fgerond en is de koppeling vn de competentieniveus met de Dublin descriptoren onderzocht. Verschillende opleidingen hebben npssingen in hun 2 Zomer 205 (Afh. vn profiel BT) lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin

2 c opleidingsprofiel doorgevoerd of zijn vn pln dit op korte termijn te doen. In 204 is een ddendum uitgebrcht met kleine wijzigingen en een tweede ddendum stt ingeplnd voor begin 205. Met het oog op de voorbereiding voor de visitties is het nuttig l deze wijzigingen weer smen te brengen in één document. Versie 2 vn het BAS-profiel zl drom in 205 uitgebrcht worden. Toetsdtbnk voor docenten* In nvolging op fse vn het project, gericht op het inventriseren en opzetten vn een dtbse met toetsvrgen op bsis vn de Body of Knowledge (BoK) vn de opleiding Biologie en Medisch Lbortoriumonderzoek, is in mrt 204 fse 2 vn het project goedgekeurd. Fse 2 houdt in het nvullen vn de ontwikkelde dtbse met toetsvrgen over de resterende onderwerpen vn de BoK, het gn inzetten vn de toetsvrgen uit de dtbse binnen de betreffende hogescholen verbonden n het project en het nsluiten vn overige geïnteresseerde hogescholen. Drnst is in juli 204 een informtiebijeenkomst geweest voor de nog niet ngesloten hogescholen. Nr nleiding drvn hebben Stenden en de HAN besloten n te sluiten bij het project. Vnf begin 205 zullen zij een ctieve bijdrge leveren. De huidige fse loopt tot en met juni 205. Op bsis vn de ervringen en feedbck in dit studiejr zl een voorstel voor vervolg n het bestuur worden voorgelegd in juni 205. Eind fse 2: Juni 205 Besluit vervolg: Juni 205 d e * De coördintie vn dit project ligt bij Avns Hogeschool. De Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdm, Zuyd Hogeschool, Sxion, Stenden Hogeschool en Hogeschool vn Arnhem en Nijmegen prticiperen in deze pilot. Vertlingen vi DAS Het BAS-profiel is in 204 vi Zuyd Hogeschool vertld bij een vertlbureu. Meerdere hogescholen hebben ngegeven interesse te hebben in het lten vertlen vn opleidingsdocumenten bij dit bureu. Eind 204 is drom een pilot gestrt wrbinnen drie hogescholen vi DAS bij dit bureu vertlingen lten uitvoeren. Als deze pilot succesvol blijkt, zullen we fsprken mken met dit vertlbureu omtrent kosten en voorwrden die voor lle bij DAS ngesloten opleidingen gelden. In 205 werken we de procedure voor vertlopdrchten vi DAS nder uit en kunnen de hogescholen hun documenten vi DAS lten vertlen. Project veiligheidsonderwijs DAS en de VNCI zijn een smenwerking ngegn met ls doel een lndelijk beschikbre onderwijsmodule te ontwikkelen die lle CTstudenten een gedegen bsis geeft op het gebied vn procesveiligheid. De behoeften vn de industrie moeten hiervoor het uitgngspunt vormen. De VNCI heeft hiervoor een subsidienvrg ingediend bij het Ministerie vn I&M. Afhnkelijk vn de toekenning wordt het project verder uitgewerkt en de excte plnning bekend. 2 Module: Zomer 205 Pilot: eind 205 lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin 2

3 f g Streven is om in 205 de module uit te werken en deze vervolgens ls pilot bij een ntl hogescholen te drien. In 205 gn we op zoek nr een prtner voor een vergelijkbr project op het gebied vn lbortoriumveiligheid. Advies keuzedeel mbo tbv doorstroom mbo-hbo DAS dviseert in 205 het lndelijk ROC-overleg vn de lbortoriumopleidingen over de inhoudelijke invulling vn het keuzedeel vn het nieuwe curriculum. Toeltingseisen In 204 is uit een inventristie gebleken dt er bij drie vn de opleidingen binnen het domein een discussie bestt over de toeltingseisen voor VO-instromers. Binnen de lndelijke opleidingsoverleggen wordt deze discussie ctief gevoerd in studiejr Drbij wordt de grootte vn probleem geïnventriseerd en gekeken met welke oplossingen opleidingen vn elkr kunnen leren. Het nvrgen vn een wijziging voor toeltingseisen is eventueel een ltste stp, wr lle betrokken opleidingen chter moeten stn. DAS houdt een vinger n de pols bij deze discussie en ondersteunt de opleidingsoverleggen indien nodig. Nog niet bekend 2 Onderzoek (Wendy Zuidem-Hns) Activiteit/product 2 Gereed per b Stimuleren smenwerking tussen lectoren Gezmenlijke onderzoekprojecten bieden de lectorten inhoudelijke meerwrde en knsen binnen (RAAK) subsidietrjecten. Binnen DAS moet dit gestimuleerd worden. De lectoren binnen de werkgroep gn de colleg s oproepen om rondom RAAK-subsidie nvrgen de plnnen met elkr te delen om nsluiting bij elkr te vinden. Voor beter inzicht in de plnning en insteek vn RAAKtrjecten wordt contct gezocht met SIA. Drnst blijft het belngrijk dt DAS fysieke bijeenkomsten orgniseert zodt lectoren elkr ontmoeten. Hiervoor zijn de lectorenbijeenkomst en de jrlijkse DAS Conferentie belngrijke evenementen. Beide evenementen worden zodnig opgezet dt er voldoende tijd is en inhoudelijke en orgnistorische ondersteuning (them s, postersessie, netwerksessies, pitches, speeddting) om de lectoren hierbij te fciliteren. Tevens wordt - indien mogelijk rekening gehouden met de plnning vn de bijeenkomst met de plnning vn de RAAK-subsidie trjecten. Lectorenbijeenkomst In het njr vn 205 wordt de jrlijkse lectorenbijeenkomst georgniseerd met ls them: orgnistie onderwijs/onderzoek door docenten, hoe doe je dt? Doorlopend Njr 205 lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin 3

4 c Werkveldconferentie Lectorten hebben behoefte n meer exposure nr het bedrijfsleven toe. De evenementen binnen DAS die zijn opgezet voor onderlinge uitwisseling wordt ngevuld met een werkveldconferentie. In 205 wordt gewerkt n de opzet vn de werkveldconferentie met streefdtum voorjr 206. Als eerste opstp voor een dergelijke werkveldconferentie wordt in 205 smengewerkt om een bijdrge te leveren n de Lbtechnology beurs/the Anlyticl Chllenge. Lbtechnology: oktober 205 Werkveldconf. voorjr 206 Arbeidsmrkt & Beroepenveld (Ellen Hilhorst) b c Onderhoud reltienetwerk werkveld Binnen DAS is er een helder werkveldreltienetwerk opgezet voor lle opleidingen binnen DAS. In 205 wordt het netwerk ctief benderd voor overleg en betrokkenheid bij de onderwerpen die binnen het domein spelen. Specifieke ndcht gt uit nr onderstnde lndelijke netwerken. Indien op regionl niveu terugkoppeling gewenst is worden de werkvelddviescommissies vn individuele hogescholen gerdpleegd. Lndelijk overleg Werkvelddviescommissies Het Lndelijk Werkvelddviescommissie (WAC) Overleg Applied Science wordt twee keer per jr georgniseerd. Tijdens dit overleg worden ontwikkelingen in de sector besproken, lndelijke onderwijsdocumenten voorgelegd en gevlideerd en ervringen uitgewisseld rondom de WAC s vn de individuele hogescholen. Hogescholen die nog geen vertegenwoordiger in het Lndelijk WAC hebben fgevrdigd worden gestimuleerd om dit te doen. Kennisinfrstructuur pln hbo Het Kennisinfrstructuur pln hbo Applied Science is een trject wrin wordt smengewerkt met het georgniseerd werkveld n het reliseren vn een herkenbr en trnsprnt orgnistieprofiel, inbedding vn lle hogescholen in de regionle kennisinfrstructuur (mbo/wo en beroepenveld), een gereliseerd onderwijsprogrmm in het kder vn LLL, het bieden vn een ntrekkelijk doorstroomprofiel n studenten en het versterken vn de positie vn het hbo-onderzoek. Deze punten worden met elkr uitgewerkt in regiobesprekingen die twee keer per jr worden georgniseerd. Het proces is een trject en fhnkelijk vn de ontwikkelingen in de mrkt. De vervolgstppen zijn niet ltijd te voorspellen. Het proces wordt continu bewkt en op bsis vn de bevindingen bijgesteld. Binnen DAS worden bestuursleden op de hoogte gehouden vn nieuwe ontwikkelingen vi vergderingen en e- mil berichten. In 204 stond de uitwerking vn de uitstroomrichtingen centrl. In 205 wordt dit trject fgerond en vertld nr een lndkrt op de 2 keer in 205 (dt nog vst te stellen) Regio s: 2 keer per jr Uitstroomrichtingen: lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin 4

5 d website, inclusief de profilering vn hogescholen op onderzoek en them s. Herstructurering en nvulling Stuurgroep KIS-pln In verbnd met het vertrek vn de HCA Coördintor bij de Topsector Chemie is het structureel overleg vn de Stuurgroep KIS hlverwege 204 stilgevllen. Nr nleiding hiervn is eind 204 besloten om de Stuurgroep vn het KIS-pln georgniseerd werkveld en DASvertegenwoordigers te herstructureren. De vertegenwoordiging vnuit het werkveld is verbreed nr de life sciences (in plts vn grotendeels chemie). Een vertegenwoordiger vn de Topsector Life Sciences wordt voorzitter vn het overleg en DAS neemt de coördintie vn het overleg over. In 205 moet dit opnieuw leiden tot structureel overleg met het georgniseerd werkveld over het KIS-pln en ndere them s die binnen het domein spelen. 205 Februri 205 Voorlichting opleidingen (Mrj Krosenbrink) Activiteit/product 2 Gereed per Smenwerking Stichting C3 In juni 204 is besloten om de smenwerking met Stichting C3 tot eind 206 te continueren. In 204 is er geïnventriseerd hoe de wensen voor meer digitlisering en een sterke focus op beroepsidentiteit kunnen worden vormgegeven. In 205 wordt de nieuwe digitle tool ontwikkeld die n deze wensen voldoet. Ook de website wordt met dit doel ngepst. De bestnde mterilen worden in 205 onderhouden, mr er wordt geen nieuwe PROEF!- folder ontworpen. Dit zorgt voor ruimte in het budget om meer ndcht te besteden n de digitle invulling vn de cmpgne. b c Werk- en Stuurgroep De hernieuwde smenwerking met Stichting C3 en bijbehorende koerswijziging vrgen om een intensievere bijdrge vnuit DAS. Eind 204 is drom besloten het ntl DAS-vertegenwoordigers in de Stuugroep Voorlichting structureel uit te breiden. De projectleider komt tenminste drie keer per jr smen met de Werkgroep Voorlichting en tenminste twee keer per jr met de Stuurgroep Voorlichting. Wnneer nodig licht de projectleider vn Stichting C3 een en nder toe in de AB-vergderingen. Vste prtner Stichting C3 Door vste prtner te zijn vn Stichting C3 drgt DAS er n bij dt kinderen l vroeg kennis mken met de wereld vn pplied sciences. Ook voor de chterbn vn Stichting C3, bestnde uit bedrijven, brncheorgnisties en onderwijsinstellingen is het zichtbr dt DAS bijdrgt n de ctiviteiten vn Stichting C3 voor het bsisonderwijs lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin 5

6 d e f g h i Prtner in project Exct wt je zoekt! Door prtner te zijn in het project Exct wt je zoekt! profiteert de PROEF!-cmpgne vn het bereik vn EWJZ, zowel online ls op evenementen voor docenten en scholieren en met het lesmteril vn EWJZ. Implementtie lesmodules PROEF!-werk in het onderwijs De lesmodules vn PROEF!-werk lten scholieren in de onderbouw vn hvo/vwo hnds-on kennis mken met beroepen in de pplied science. Deze modules worden onder de ndcht gebrcht vn docenten door middel vn workshops, uitingen in (digitle) medi en tijdens congressen. Tijdgebrek en een overvol curriculum vormen soms een belemmering voor docenten om de PROEF!-werk modules te gebruiken. Door een duidelijke koppeling vn de modules met de exmenprogrmm s en lesmethodes n te bieden nemen we deze belemmering weg. PROEF!-folder In 204 is een PROEF!-folder ontworpen wrin een sterke focus ligt op beroepen. Deze folder wordt ook in 205 ingezet en verspreid onder decnen en sectie-hoofden biologie, ntuurkunde en scheikunde. Ook de hogescholen krijgen exemplren om uit te delen tijdens hun eigen voorlichting. Voorgnde jren ws n de PROEF!-folder een prijsvrg gekoppeld. Dit jr kunnen scholieren een prijs winnen door een vrgenlijst in te vullen over de PROEF!-folder. De resultten vn deze vrgenlijst worden eind 205 genlyseerd. Drnst worden de PROEF!-folders dit jr niet meer in bulk verstuurd nr lle scholen. In plts drvn krijgt iedere gedresseerde er (sectiehoofden) of 2 (decnen). Middels een brief en een mil worden docenten gettendeerd op de mogelijkheid om meer folders n te vrgen. Deze nieuwe npk wordt eind 205 geëvlueerd. De PROEF!-tool In 205 wordt een tool ontwikkeld wrmee scholieren ondersteund worden in de keuze voor vervolgopleidingen. Net ls in de folder ligt de focus in de tool op beroepen. Ook kunnen leerlingen ervringen in hun keuzeproces vstleggen. Deze tool moet goed toegnkelijk zijn vnf een smrtphone. PROEF!-poster In 204 is er geen poster ontworpen. In 205 wordt een nieuwe poster ontworpen die de tool onder de ndcht brengt. De poster wordt verspreid onder decnen en docenten ntuurkunde, scheikunde en biologie. Ook de hogescholen kunnen de poster ophngen om de tool onder de ndcht te brengen tijdens voorlichtingsctiviteiten. Website De informtie over opleidingen op de PROEF!-website wordt ctueel gehouden. De folder verwijst nr de website voor nvullende informtie en voor de vrgenlijst. Zo stimuleren we scholieren om de 2 Verspreiding: Doorlopend Evlutie: Eind Afhnkelijk vn tool lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin 6

7 site te bezoeken. De site wordt ngepst n de tool. j k De PROEF!-gdget Indien er vrg nr is wordt de Spork herdrukt voor de hogescholen. Folder PROEF het verschil! In 202 is er een folder gemkt specil voor mbostudenten. Hierin worden zij geïnformeerd over de doorstoommogelijkheden en verschillen tussen mbo- en hboopleidingen in de Applied Science. In 205 brengen we de folder opnieuw onder de ndcht bij de mbo-opleidingen en zl de folder geëvlueerd worden onder de doelgroep. 2 Nog niet bekend 205 l Communictie met de chterbn binnen DAS Regelmtig contct met de chterbn (met nme met de PRcoördintoren vn de hogescholen), zorgt voor een optimle betrokkenheid vn de DAS hogescholen bij de promotieplnnen en - ctiviteiten. Op de website vn DAS is een beknopt overzicht vn de promotie- en voorlichtingsctiviteiten beschikbr voor lle betrokkenen vn DAS. Nieuws over PROEF! wordt onder de ndcht gebrcht vi de DAS-nieuwsbrief. Drnst verzorgt Stichting C3 smen met de Werkgroep Voorlichting een sessie over voorlichting tijdens de jrlijkse DAS Conferentie. Kwliteitszorg (Pedro Hermkens) Activiteit/product 2 Gereed per b Inrichting Werkgroep Kwliteitszorg Eind 204 is besloten om een Werkgroep Kwliteitszorg in te richten. De werkgroep signleert ctuele onderwerpen op het gebied vn kwliteitszorg en onderzoekt welke steun op lndelijk niveu vnuit DAS geboden kn worden n de hogescholen op dit gebied. Centrl stn onderwerpen die steeds meer een hoge prioriteit krijgen, zols de visitties, interntionle benchmrk, VKO udits, enz. In 205 wordt de invulling en de werkwijze vn de werkgroep verder uitgewerkt. Tevens worden de vrgstukken die er l liggen zie hieronder in gng gezet. Clustergewijze visitties Vnf jnuri 205 treedt in Nederlnd de clustergewijze ccredittie in werking. Hiertoe worden visittiegroepen opgezet: opleidingen met een vergelijkbre onderwijsinhoud die door één visittiecommissie worden beoordeeld. Eind 204 worden de definitieve clusters en ccredittietermijnen bekend gemkt. Vnuit DAS wordt geïnventriseerd wt de consequenties zijn vn de clustergewijze visitties voor de procedures vn de visitties (verschillende VBI s, smenstelling visittiecommissie, verschillen volledige en beperkte toetsing, enz.). Op bsis vn de bevindingen wordt besproken of DAS de clusters kn ondersteunen en zo j, op welke wijze. Mrt 205 Jnuri 205 lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin 7

8 c d e f Kritische Reflecties Ter voorbereiding op de visittie vn een deel vn de opleidingen binnen DAS in 206 wordt bij een ntl onderwerpen op het gebied vn de Kritische Reflectie smengewerkt. Onderwerpen wr gezmenlijk optrekken ons llen voordelen kn bieden zijn: Beoogde eindkwlificties, Interntionl perspectief en Toetsing en gereliseerde eindkwlificties. De smenwerking moet leiden tot concrete eindproducten, nmelijk teksten of documenten die de opleidingen kunnen gebruiken voor het schrijven vn de eigen Kritische Reflectie. Interntionle benchmrk In het kder vn interntionl perspectief binnen de ccredittie wordt binnen DAS een interntionle benchmrk uitgevoerd. Begin 205 wordt hiervoor een pln vn npk opgesteld. Streven is om eind 205 een groot deel vn de benchmrk te hebben uitgevoerd. Ook over dit project wordt een tekst opgesteld voor de Kritische Reflectie. Uitwisseling exmenzittingen In het kder vn vreemde ogen dwingen is in 204 een pilotproject opgestrt wrbij docenten deelnemen n de exmenzittingen bij een colleg-hogeschool. Nst het leren vn elkr wil het bestuur op bsis vn de ervringen opgedn tijdens deze pilot met elkr bespreken of verdere fstemming op dit niveu mogelijk en wenselijk is (denk drbij bijvoorbeeld n fstemming op het gebied vn formulieren, orgnistie, nleveren vn externen enz.). Begin 205 wordt de input vn de docenten vn de pilot in 204 uitgewerkt in een rpportge en worden nbevelingen gedn voor een vervolg. In mrt 205 wordt binnen het bestuur besproken wt het vervolgtrject wordt. Dit onderwerp komt ook n bod in de teksten die door DAS worden opgesteld voor de Kritische Reflectie. Onderzoekbeleid / VKO Audits Onderzocht wordt of en op welke wijze het domein meerwrde kn bieden voor de hogescholen op het gebied vn onderzoekbeleid en VKO Audits. Hiervoor zijn in 204 visiedocumenten en chtergrond informtie over VKO Audits verzmeld. Op bsis hiervn wordt bekeken wt de mogelijkheden zijn om de hogescholen hierbij te ondersteunen. 5 september 205 Eind 205 Mrt ALGEMENE ZAKEN (Dgelijks Bestuur) Activiteit/product 2 Gereed per DAS Conferentie Op 26 mrt 205 vindt de tweede DAS Conferentie plts. In 204 is in smenwerking met een Progrmmcommissie het progrmm voor 26 mrt 205 lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin 8

9 de conferentie opgesteld. In 205 wordt de orgnistie volgens de plnning fgerond. Net ls in 203 zl deze editie op bsis vn een enquête onder de deelnemers geëvlueerd worden met het bestuur en de betrokken werkgroepen. Op bsis drvn besluiten we over de plnning en invulling vn een volgende editie. b Rondje Nederlnd In 204 heeft Niek Persoon het voorzitterschp vn het Domein Applied Science overgenomen vn Ellen Hilhorst. Om kennis te mken met de bestuursleden en de couleur locle vn de deelnemende hogescholen te verkennen mkt hij een ronde lngs lle bij DAS ngesloten hogescholen om zijn colleg s te bezoeken. c Beleidspln & Rodmp HTNO 2020 Het huidige beleidspln vn Stichting DAS ( ) is sterk verouderd. In 204 is prioriteit gegeven n het KIS-pln. Afhnkelijk vn de te mken keuzes binnen het KIS-pln wordt in 205 gestrt met het opstellen vn een nieuw beleidspln Het nieuwe beleidspln volgt de hoofdlijnen die opgesteld zijn in het KIS-pln. Afstemming vindt plts met het Algemeen Bestuur DAS, de DAS-werkgroepen en de Stuurgroep KIS. Bij het opstellen vn het beleidspln wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen op het gebied vn de Rodmp HTNO Met deze Rodmp wil het SAC HTNO vn de Vereniging Hogescholen een kennisinfrstructuurpln ontwikkelen wrin een visie wordt neergezet voor het techniekonderwijs in Om dit te reliseren zijn vier werkgroepen ingericht wrin vertegenwoordigers vn DAS pltsnemen. d Numerus Fixus Zes hogescholen binnen het domein hebben voor het studiejr 205/206 een Numerus Fixus (NF) ingesteld voor de opleidingen BML en Chemie. De desbetreffende hogescholen werken nuw smen om om de decentrle selectie te orgniseren. Tevens wordt fgestemd met het werkveld op regionl en lndelijk niveu. Binnen het domein worden ook de ndere hogescholen zonder numerus fixus - op de hoogte gehouden vn de ontwikkelingen en wordt de situtie in die regio s met elkr gedeeld om tot een gezmenlijk beleid te komen. In 205 worden de ontwikkelingen en consequenties vn de ingestelde NF nuwlettend bewkt en met elkr en met het relevnte werkveld besproken. e Titultuur Bchelor of Science Per september 205 wordt de titel Bchelor of Science doorgevoerd voor lle techniekopleidingen binnen het hbo. Binnen het Domein Applied Science wordt een dvies opgesteld voor de wijze vn communictie hierover door de individuele hogescholen. Nst de keus voor de titultuur bij de individuele hogescholen is de BAS-titel relevnt voor communictie over/binnen het domein en betekent deze verndering vn titultuur dt wij een ntl wijzigingen moeten gn doorvoeren: bij de lgemene presenttie vn DAS, in het BAS- Evlutie: Juni 205 Doorlopend December 205 september 205 lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin 9

10 f g h profiel en in de sttuten. Eind 204 / begin 205 wordt hiervoor een voorstel besproken en in 205 doorgevoerd. Finncieringsmodellen hogescholen In 203 is een inventristie gedn nr de finncieringsmodellen die bij de verschillende hogescholen gehnteerd worden. Hieruit bleek dt deze modellen zeer verschillend zijn en dt een ntl hogescholen moeite heeft om de fciliteiten voor het lbortoriumonderwijs te bekostigen. In 204 hebben lle hogescholen ngegeven bereid te zijn om de ervringen met elkr te delen. Op bsis vn een vrgenlijst die eind 204/begin 205 wordt rondgestuurd worden de cijfers verder uitgewerkt en wordt bekeken of gezmenlijke ctie mogelijk is. Ontwikkelingen studentenntllen De fgelopen jren heeft DAS veel profijt gehd vn het feit dt John vn der Willik (Hogeschool Leiden) de ontwikkelingen vn de studentenntllen nuwlettend volgde en bijhield. In 205 wordt in overleg met hem bekeken of deze cijfers over te nemen zijn en wordt een procedure opgezet om de cijfers te blijven ctuliseren. Deze cijfers kunnen inzicht bieden bij onderwerpen ls de Numerus Fixus, de gevolgen vn de nieuwe nmeldingssystemtiek, cpciteitsvrgstukken voor beplde opleidingen enz. Veiligheid, Arbo en Milieu Tijdens verschillende overleggen vn het bestuur en werkgroepen komen steeds meer vrgen boven over de inrichting vn lbortori en proceshllen in het kder vn veiligheid, rbo en milieu. Binnen het domein wordt geïnventriseerd of er behoefte is n lndelijke ondersteuning of dt hogescholen op individuele bsis ervringen hierover delen met elkr Communictie (Niek Persoon) Activiteit/product 2 Gereed per Interne communictie De chterbn bij de deelnemende opleidingen wordt op de hoogte gehouden vn de ontwikkelingen binnen het domein vi een website en een digitle nieuwsbrief. Achtergrondinformtie bij speerpunten en them s worden vi het besloten gedeelte vn de website beschikbr gesteld. In 204 heeft de website, nr nleiding vn het dvies vn BOOM Communictie een nieuwsfunctionliteit gekregen en is de homepge vn de website vernieuwd. Hiermee kn de chterbn bij de deelnemende opleidingen nog beter op de hoogte worden gehouden vn de ontwikkelingen binnen het domein. De website wordt gedurende het jr 205 op regelmtig gectuliseerd en ngevuld lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin 0

11 b c De digitle nieuwsbrief wordt in 205 ook op regelmtige bsis (miniml 3 keer per jr) uitgegeven. Begin 205 wordt ngedcht over een mogelijk ndere invulling vn de nieuwsbrief ls gevolg vn de npssingen n de website. Thembijeenkomsten Tijdens de AB-vergderingen vinden discussiebijeenkomsten plts. De them s worden gekozen n de hnd vn onderwerpen die gedurende het jr de ndcht vrgen. Implementtie extern communictiepln Eind 202 heeft Communictiebureu BOOM een dviesrpport opgeleverd voor het opstellen vn een extern communictiepln wrmee de communictie over het Applied Science onderwijs en onderzoek opgezet kn worden. Dit rpport wordt bij de besprekingen in kder vn het KIS-pln meegenomen. Zodr er resultten en een communictiepln uit het KIS-pln komen wordt dit rpport meegenomen en bekeken welke onderdelen worden geïmplementeerd. De npssingen n de website in 204 (zie Interne communictie) zijn een bsis om de zichtbrheid vn DAS nr de buitenwereld te vergroten. In 205 zullen de nbevelingen worden meegenomen bij de uitwerking vn de lndkrt met de profilering vn de hogescholen - op de website. lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin

Activiteitenplan 2016

Activiteitenplan 2016 Activiteitenpln 06. Inleiding Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 06 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Michël Geerdink en Normn ten Pierik Trends, nlyses en ideeën over de betekenis vn huisvesting vn hogescholen De toekomst vn de hogescholen vrgt om vergnde mtregelen

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

hss rrlholland * 7--õ::t- g

hss rrlholland * 7--õ::t- g Smenwerki n gsovereen komst Ken n is- en Ontwi kkel prog rmm lnnovtieagend Duurzme Lndbouw Smen voor een Flinke Sprong e'i"fr$horrlln hss rrlhollnd * 7--õ::t- g WAI ENIN6ÉN VOORAF; Ambitie duurzme lndbouw

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -í Onderwerp Volgnr. Cors kenmerk EnergieAgend Woudrichem -2018 2014-061 14.0012925/2014Z02786 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Portefeuillehouder Ambtenr Afdeling Dtum voorstel Opiniërende

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos ord kwrtier lijk Primir Onderuijs CH RISTELIJKE BASISSCHOOL ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos 'smen school zijn' I I I I I 'woor de toekomst vndog beginf I Ju r 2015 INHOUD Deel l: Onze school binnen

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013 Congres FACEBOOK MARKETING 6 JUNI 2013 WORD óók SPONSOR! Op donderdg 6 juni 2013 orgniseren Entopic en Likeconomics de eerste editie vn Congres Fcebook Mrketing. Een event wrbij de inzet vn Fcebook voor

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding Smenwerkingsovereenkomst Socile Huisvesting Boxmeer De gemeente Boxmeer, Stichting Mooilnd, Stichting Bewonersrd Boxmeer Wonen Vierlingsbeek en het Huurderspltform Vierlingsbeek, verder te noemen 'prtijen',

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015.

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015. PRESTATIEAFSPRAKEN 2 0 15 per stdsdee Kerkrde, 6 m 2015. Gemeente Kerkrde PRESTATIEAFSPRAKEN 2015 PER STADSDEEL PARTIJEN: Woningcorportie HEEMwonen Woningstichting Wonen Limburg Woningstichting Wonen Zuid

Nadere informatie

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis.

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis. 29 Erfgoedhuis Zuid-Hollnd: - MuseuTYicoTisulentschp Monumentenwcht«Provincil Steunpunt voor Monumentenzorg en Archeologie Provincil Historisch Ceritmm Erfgoedeductie * Erfgoedprojecten An de leden vn

Nadere informatie

Nieuwbouw Erasmus MC

Nieuwbouw Erasmus MC T Blik vooruit Tijdlijn Toren [T] In de zomer vn 2011 wordt het hoogste punt V (120 meter) vn de toren bereikt (pnnenbier). December 2009 trt bouw Verbinding [V] Brug 8 etge wordt begin 2011 gepltst. Jn.

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1 Hbo-bcheloropleiding Audiologie Fontys Hogescholen Competentieprofiel Eindhoven mrt 2007 Versie 3.1 Inhoud Inleiding...4 1. Uitgngspunten OCM...5 1.1 Opzet OCM...5 1.2 Visie op het beroep en leren...5

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 bcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 Algemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Stichting. Bestuursverslag 201 I

Stichting. Bestuursverslag 201 I Stichting Fonds voor C u ltu u rprtici ptie Bestuursverslg 201 I Vsfgesúe ld door de bestuurder op: 11 pflt 2012 Goedgekeurd door de Rd v '\r '\!, lnhoudsopgve Blz. 1. 2. 3. 4. 5. rr. lnleiding Presttiefsprken

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken Bron: Titel: CROW Artikel 06 Mtregelen bij in- en uitrijden werkvkken Inhoud: 1. Inleiding In CROW-publictie 96b wordt niet uitgebreid ingegn op mtregelen voor het in- en uitrijden vn werkvkken en er zijn

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

Hierbij treft u ter inzage u een tweetal documenten, een procesbrief over de beleidskoers en het schematische overzicht van het voorlopig procesplan

Hierbij treft u ter inzage u een tweetal documenten, een procesbrief over de beleidskoers en het schematische overzicht van het voorlopig procesplan Bezoekdres Westeinde 1, 2371 AS Roelofrendsveen I M GEMEENTE Kg e n Brssem Postdres Postbus 1,2370 AA Roelofrendsveen T: (071) 332 72 72 E: info@kgenbrssem.nl w: www.kgenbrssem.nl An de rd vn de gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Artikel 06b Maatregelen bij tijdelijke bouwuitritten

Artikel 06b Maatregelen bij tijdelijke bouwuitritten Bron: Titel: CROW Artikel 06b Mtregelen bij bouwten Inhoud: 1. Inleiding De CROW-publictie 96b wordt vk ook gerdpleegd voor de uitwerking vn mtregelen bij (bouw)ten. In de publictie wordt echter niet uitgebreid

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Senior Inkoopdviseur (met focus op werken) 0,5 fte Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Gemeente Venlo Grnizoenweg 3 5928NA Venlo Contctpersoon

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt Jrrekening 2013 Foto: Wim de Knegt 1 Jrrekening 2013 Nederlnds Openluchtmuseum Inhoudsopgve Inhoudsopgve 4 Bestuursverslg 5 Blns per 31 december 2013 42 Ctegorile exploittierekening 2013 43 Ctegorile

Nadere informatie

september 2008 november 2008

september 2008 november 2008 september 2008 november 2008 Dit is een Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de voorlopige resultten over het vierde kwrtl / boekjr 2008. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

Thema Wonen VMBO INTERSECTORAAL. Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Gemengde / theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Thema Wonen VMBO INTERSECTORAAL. Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Gemengde / theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Technologie en Dienstverlening Commercie en Dienstverlening Technologie en Commercie Bsisberoepsgerichte leerweg Gemengde / theoretische leerweg Kderberoepsgerichte leerweg VMBO INTERSECTORAAL Jong zijn

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Foto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2012. Foto: Wim de Knegt Jrrekening 2012 Foto: Wim de Knegt 1 Jrrekening 2012 Nederlnds Openluchtmuseum Inhoudsopgve Inhoudsopgve 4 Bestuursverslg 5 Blns per 31 december 2012 26 Ctegorile exploittierekening 2013 27 Ctegorile

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Progrmmmnger KRW/DHZ Ms Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Provincie Noord-Brbnt Brbntln 1 5216TV 's-hertogenbosch Contctpersoon Ss Terpstr

Nadere informatie

VLAAMSERAAD BELEIDSBRIEF. Letteren VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur uitgebracht door de heer J. De Bremaeker

VLAAMSERAAD BELEIDSBRIEF. Letteren VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur uitgebracht door de heer J. De Bremaeker Stuk 290 (19921993) Nr. 2 LAAMSERAAD ZITTING 19931994 29 DECEMBER 1993 BELEIDSBRIEF Letteren ERSLAG nmens de Commissie voor Cultuur uitgebrcht door de heer J. De Bremeker Smenstelling vn de commissie :

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER WIS Services B.V. verbinden en versnellen Bezoekdres Stvorenweg 4 2803 PT Goud Correspondentie Postbus 309 2800 AH Goud Versie: WIS Tlent Mnger 4.7 T. (+31) 182

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

september 2009 november 2009

september 2009 november 2009 september 2009 november 2009 Dit is een smengevtte Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de resulten vn het vierde kwrtl en het boekjr 2009. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting Roermond. NPI/IJO/0482lsrp010 DEFINITIEF

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting Roermond. NPI/IJO/0482lsrp010 DEFINITIEF nbroek choemn dviseurs project 0482 Rechtbnk imburg betreft Business cse huisvesting Roermond rpport NPI/IJO/ dtum ttus DEFINITIEF bouwmngemt, vstgoedmngemt huisvesting & orgnistie opdrchtgever Rd voor

Nadere informatie

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV Stihting Het Shooltje vn Dik Trom Werkpln 2014 Deemer 2013 JV Inhoudsopgve 1 Inleiding 2 Musele tiviteiten 3 Ons puliek 4 Edutieve rrngementen 5 Vrijwilligerseleid 6 Bestuur en eheer 7 Overziht geplnde

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie