Activiteitenplan 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2015"

Transcriptie

1 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende ctiviteiten en een ntl nieuwe projecten die fgelopen jr zijn opgestrt of komend jr worden verwcht. In verbnd met een ntl niet te voorspellen ontwikkelingen gedurende het jr is het niet ltijd mogelijk om exct n de plnning vn dit Activiteitenpln te voldoen. Gnde het jr worden de ontwikkelingen in de gten gehouden, prioriteiten gesteld en de plnnen bijgesteld en ngepst. Communictie met de bestuursleden hierover vindt plts tijdens vergderingen of vi e-mil. Een ntl projecten zijn uitbesteed n hogescholen of ndere externe orgnisties. Bij de projecten wrvoor dit geldt zijn * opgenomen met ndere uitleg. Prioriteitstelling = hoge prioriteit, project direct opstrten en uitvoeren volgens plnning 2 = middel prioriteit, project dit jr opstrten mr op lngere termijn (bv hlverwege het jr) SPEERPUNTEN Onderwijs (Jcqueline vn Erp) Activiteit/product 2 Gereed per Uitbreiding profielbeschrijving BAS De opleidingsprofielen vn de opleidingen Biotechnologie en Forensisch Onderzoek zijn in 204 niet opgeleverd. Voor Biotechnologie is fgesproken dt de hogescholen ondersteuning krijgen vn het DAS-bureu bij de fronding vn het opleidingsprofiel. De Hogeschool vn Amsterdm en Sxion hebben het opstellen vn het opleidingsprofiel uitgesteld tot studiejr vnwege noodzkelijke npssingen n de opleiding bij Sxion. BT: Voorjr 205 FO: December 205 * Verntwoordelijkheid ligt bij de individuele hogescholen: NHL Hogeschool / Vn Hll Lrenstein & Hogeschool Inhollnd respectievelijk Hogeschool vn Amsterdm / Sxion. De benodigde input vnuit DAS is geleverd en het budget voor npssing vn het document wordt overgeheveld nr de begroting vn 205. b Herziening profielbeschrijving BAS In 204 is de competentiediscussie met het werkveld fgerond en is de koppeling vn de competentieniveus met de Dublin descriptoren onderzocht. Verschillende opleidingen hebben npssingen in hun 2 Zomer 205 (Afh. vn profiel BT) lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin

2 c opleidingsprofiel doorgevoerd of zijn vn pln dit op korte termijn te doen. In 204 is een ddendum uitgebrcht met kleine wijzigingen en een tweede ddendum stt ingeplnd voor begin 205. Met het oog op de voorbereiding voor de visitties is het nuttig l deze wijzigingen weer smen te brengen in één document. Versie 2 vn het BAS-profiel zl drom in 205 uitgebrcht worden. Toetsdtbnk voor docenten* In nvolging op fse vn het project, gericht op het inventriseren en opzetten vn een dtbse met toetsvrgen op bsis vn de Body of Knowledge (BoK) vn de opleiding Biologie en Medisch Lbortoriumonderzoek, is in mrt 204 fse 2 vn het project goedgekeurd. Fse 2 houdt in het nvullen vn de ontwikkelde dtbse met toetsvrgen over de resterende onderwerpen vn de BoK, het gn inzetten vn de toetsvrgen uit de dtbse binnen de betreffende hogescholen verbonden n het project en het nsluiten vn overige geïnteresseerde hogescholen. Drnst is in juli 204 een informtiebijeenkomst geweest voor de nog niet ngesloten hogescholen. Nr nleiding drvn hebben Stenden en de HAN besloten n te sluiten bij het project. Vnf begin 205 zullen zij een ctieve bijdrge leveren. De huidige fse loopt tot en met juni 205. Op bsis vn de ervringen en feedbck in dit studiejr zl een voorstel voor vervolg n het bestuur worden voorgelegd in juni 205. Eind fse 2: Juni 205 Besluit vervolg: Juni 205 d e * De coördintie vn dit project ligt bij Avns Hogeschool. De Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdm, Zuyd Hogeschool, Sxion, Stenden Hogeschool en Hogeschool vn Arnhem en Nijmegen prticiperen in deze pilot. Vertlingen vi DAS Het BAS-profiel is in 204 vi Zuyd Hogeschool vertld bij een vertlbureu. Meerdere hogescholen hebben ngegeven interesse te hebben in het lten vertlen vn opleidingsdocumenten bij dit bureu. Eind 204 is drom een pilot gestrt wrbinnen drie hogescholen vi DAS bij dit bureu vertlingen lten uitvoeren. Als deze pilot succesvol blijkt, zullen we fsprken mken met dit vertlbureu omtrent kosten en voorwrden die voor lle bij DAS ngesloten opleidingen gelden. In 205 werken we de procedure voor vertlopdrchten vi DAS nder uit en kunnen de hogescholen hun documenten vi DAS lten vertlen. Project veiligheidsonderwijs DAS en de VNCI zijn een smenwerking ngegn met ls doel een lndelijk beschikbre onderwijsmodule te ontwikkelen die lle CTstudenten een gedegen bsis geeft op het gebied vn procesveiligheid. De behoeften vn de industrie moeten hiervoor het uitgngspunt vormen. De VNCI heeft hiervoor een subsidienvrg ingediend bij het Ministerie vn I&M. Afhnkelijk vn de toekenning wordt het project verder uitgewerkt en de excte plnning bekend. 2 Module: Zomer 205 Pilot: eind 205 lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin 2

3 f g Streven is om in 205 de module uit te werken en deze vervolgens ls pilot bij een ntl hogescholen te drien. In 205 gn we op zoek nr een prtner voor een vergelijkbr project op het gebied vn lbortoriumveiligheid. Advies keuzedeel mbo tbv doorstroom mbo-hbo DAS dviseert in 205 het lndelijk ROC-overleg vn de lbortoriumopleidingen over de inhoudelijke invulling vn het keuzedeel vn het nieuwe curriculum. Toeltingseisen In 204 is uit een inventristie gebleken dt er bij drie vn de opleidingen binnen het domein een discussie bestt over de toeltingseisen voor VO-instromers. Binnen de lndelijke opleidingsoverleggen wordt deze discussie ctief gevoerd in studiejr Drbij wordt de grootte vn probleem geïnventriseerd en gekeken met welke oplossingen opleidingen vn elkr kunnen leren. Het nvrgen vn een wijziging voor toeltingseisen is eventueel een ltste stp, wr lle betrokken opleidingen chter moeten stn. DAS houdt een vinger n de pols bij deze discussie en ondersteunt de opleidingsoverleggen indien nodig. Nog niet bekend 2 Onderzoek (Wendy Zuidem-Hns) Activiteit/product 2 Gereed per b Stimuleren smenwerking tussen lectoren Gezmenlijke onderzoekprojecten bieden de lectorten inhoudelijke meerwrde en knsen binnen (RAAK) subsidietrjecten. Binnen DAS moet dit gestimuleerd worden. De lectoren binnen de werkgroep gn de colleg s oproepen om rondom RAAK-subsidie nvrgen de plnnen met elkr te delen om nsluiting bij elkr te vinden. Voor beter inzicht in de plnning en insteek vn RAAKtrjecten wordt contct gezocht met SIA. Drnst blijft het belngrijk dt DAS fysieke bijeenkomsten orgniseert zodt lectoren elkr ontmoeten. Hiervoor zijn de lectorenbijeenkomst en de jrlijkse DAS Conferentie belngrijke evenementen. Beide evenementen worden zodnig opgezet dt er voldoende tijd is en inhoudelijke en orgnistorische ondersteuning (them s, postersessie, netwerksessies, pitches, speeddting) om de lectoren hierbij te fciliteren. Tevens wordt - indien mogelijk rekening gehouden met de plnning vn de bijeenkomst met de plnning vn de RAAK-subsidie trjecten. Lectorenbijeenkomst In het njr vn 205 wordt de jrlijkse lectorenbijeenkomst georgniseerd met ls them: orgnistie onderwijs/onderzoek door docenten, hoe doe je dt? Doorlopend Njr 205 lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin 3

4 c Werkveldconferentie Lectorten hebben behoefte n meer exposure nr het bedrijfsleven toe. De evenementen binnen DAS die zijn opgezet voor onderlinge uitwisseling wordt ngevuld met een werkveldconferentie. In 205 wordt gewerkt n de opzet vn de werkveldconferentie met streefdtum voorjr 206. Als eerste opstp voor een dergelijke werkveldconferentie wordt in 205 smengewerkt om een bijdrge te leveren n de Lbtechnology beurs/the Anlyticl Chllenge. Lbtechnology: oktober 205 Werkveldconf. voorjr 206 Arbeidsmrkt & Beroepenveld (Ellen Hilhorst) b c Onderhoud reltienetwerk werkveld Binnen DAS is er een helder werkveldreltienetwerk opgezet voor lle opleidingen binnen DAS. In 205 wordt het netwerk ctief benderd voor overleg en betrokkenheid bij de onderwerpen die binnen het domein spelen. Specifieke ndcht gt uit nr onderstnde lndelijke netwerken. Indien op regionl niveu terugkoppeling gewenst is worden de werkvelddviescommissies vn individuele hogescholen gerdpleegd. Lndelijk overleg Werkvelddviescommissies Het Lndelijk Werkvelddviescommissie (WAC) Overleg Applied Science wordt twee keer per jr georgniseerd. Tijdens dit overleg worden ontwikkelingen in de sector besproken, lndelijke onderwijsdocumenten voorgelegd en gevlideerd en ervringen uitgewisseld rondom de WAC s vn de individuele hogescholen. Hogescholen die nog geen vertegenwoordiger in het Lndelijk WAC hebben fgevrdigd worden gestimuleerd om dit te doen. Kennisinfrstructuur pln hbo Het Kennisinfrstructuur pln hbo Applied Science is een trject wrin wordt smengewerkt met het georgniseerd werkveld n het reliseren vn een herkenbr en trnsprnt orgnistieprofiel, inbedding vn lle hogescholen in de regionle kennisinfrstructuur (mbo/wo en beroepenveld), een gereliseerd onderwijsprogrmm in het kder vn LLL, het bieden vn een ntrekkelijk doorstroomprofiel n studenten en het versterken vn de positie vn het hbo-onderzoek. Deze punten worden met elkr uitgewerkt in regiobesprekingen die twee keer per jr worden georgniseerd. Het proces is een trject en fhnkelijk vn de ontwikkelingen in de mrkt. De vervolgstppen zijn niet ltijd te voorspellen. Het proces wordt continu bewkt en op bsis vn de bevindingen bijgesteld. Binnen DAS worden bestuursleden op de hoogte gehouden vn nieuwe ontwikkelingen vi vergderingen en e- mil berichten. In 204 stond de uitwerking vn de uitstroomrichtingen centrl. In 205 wordt dit trject fgerond en vertld nr een lndkrt op de 2 keer in 205 (dt nog vst te stellen) Regio s: 2 keer per jr Uitstroomrichtingen: lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin 4

5 d website, inclusief de profilering vn hogescholen op onderzoek en them s. Herstructurering en nvulling Stuurgroep KIS-pln In verbnd met het vertrek vn de HCA Coördintor bij de Topsector Chemie is het structureel overleg vn de Stuurgroep KIS hlverwege 204 stilgevllen. Nr nleiding hiervn is eind 204 besloten om de Stuurgroep vn het KIS-pln georgniseerd werkveld en DASvertegenwoordigers te herstructureren. De vertegenwoordiging vnuit het werkveld is verbreed nr de life sciences (in plts vn grotendeels chemie). Een vertegenwoordiger vn de Topsector Life Sciences wordt voorzitter vn het overleg en DAS neemt de coördintie vn het overleg over. In 205 moet dit opnieuw leiden tot structureel overleg met het georgniseerd werkveld over het KIS-pln en ndere them s die binnen het domein spelen. 205 Februri 205 Voorlichting opleidingen (Mrj Krosenbrink) Activiteit/product 2 Gereed per Smenwerking Stichting C3 In juni 204 is besloten om de smenwerking met Stichting C3 tot eind 206 te continueren. In 204 is er geïnventriseerd hoe de wensen voor meer digitlisering en een sterke focus op beroepsidentiteit kunnen worden vormgegeven. In 205 wordt de nieuwe digitle tool ontwikkeld die n deze wensen voldoet. Ook de website wordt met dit doel ngepst. De bestnde mterilen worden in 205 onderhouden, mr er wordt geen nieuwe PROEF!- folder ontworpen. Dit zorgt voor ruimte in het budget om meer ndcht te besteden n de digitle invulling vn de cmpgne. b c Werk- en Stuurgroep De hernieuwde smenwerking met Stichting C3 en bijbehorende koerswijziging vrgen om een intensievere bijdrge vnuit DAS. Eind 204 is drom besloten het ntl DAS-vertegenwoordigers in de Stuugroep Voorlichting structureel uit te breiden. De projectleider komt tenminste drie keer per jr smen met de Werkgroep Voorlichting en tenminste twee keer per jr met de Stuurgroep Voorlichting. Wnneer nodig licht de projectleider vn Stichting C3 een en nder toe in de AB-vergderingen. Vste prtner Stichting C3 Door vste prtner te zijn vn Stichting C3 drgt DAS er n bij dt kinderen l vroeg kennis mken met de wereld vn pplied sciences. Ook voor de chterbn vn Stichting C3, bestnde uit bedrijven, brncheorgnisties en onderwijsinstellingen is het zichtbr dt DAS bijdrgt n de ctiviteiten vn Stichting C3 voor het bsisonderwijs lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin 5

6 d e f g h i Prtner in project Exct wt je zoekt! Door prtner te zijn in het project Exct wt je zoekt! profiteert de PROEF!-cmpgne vn het bereik vn EWJZ, zowel online ls op evenementen voor docenten en scholieren en met het lesmteril vn EWJZ. Implementtie lesmodules PROEF!-werk in het onderwijs De lesmodules vn PROEF!-werk lten scholieren in de onderbouw vn hvo/vwo hnds-on kennis mken met beroepen in de pplied science. Deze modules worden onder de ndcht gebrcht vn docenten door middel vn workshops, uitingen in (digitle) medi en tijdens congressen. Tijdgebrek en een overvol curriculum vormen soms een belemmering voor docenten om de PROEF!-werk modules te gebruiken. Door een duidelijke koppeling vn de modules met de exmenprogrmm s en lesmethodes n te bieden nemen we deze belemmering weg. PROEF!-folder In 204 is een PROEF!-folder ontworpen wrin een sterke focus ligt op beroepen. Deze folder wordt ook in 205 ingezet en verspreid onder decnen en sectie-hoofden biologie, ntuurkunde en scheikunde. Ook de hogescholen krijgen exemplren om uit te delen tijdens hun eigen voorlichting. Voorgnde jren ws n de PROEF!-folder een prijsvrg gekoppeld. Dit jr kunnen scholieren een prijs winnen door een vrgenlijst in te vullen over de PROEF!-folder. De resultten vn deze vrgenlijst worden eind 205 genlyseerd. Drnst worden de PROEF!-folders dit jr niet meer in bulk verstuurd nr lle scholen. In plts drvn krijgt iedere gedresseerde er (sectiehoofden) of 2 (decnen). Middels een brief en een mil worden docenten gettendeerd op de mogelijkheid om meer folders n te vrgen. Deze nieuwe npk wordt eind 205 geëvlueerd. De PROEF!-tool In 205 wordt een tool ontwikkeld wrmee scholieren ondersteund worden in de keuze voor vervolgopleidingen. Net ls in de folder ligt de focus in de tool op beroepen. Ook kunnen leerlingen ervringen in hun keuzeproces vstleggen. Deze tool moet goed toegnkelijk zijn vnf een smrtphone. PROEF!-poster In 204 is er geen poster ontworpen. In 205 wordt een nieuwe poster ontworpen die de tool onder de ndcht brengt. De poster wordt verspreid onder decnen en docenten ntuurkunde, scheikunde en biologie. Ook de hogescholen kunnen de poster ophngen om de tool onder de ndcht te brengen tijdens voorlichtingsctiviteiten. Website De informtie over opleidingen op de PROEF!-website wordt ctueel gehouden. De folder verwijst nr de website voor nvullende informtie en voor de vrgenlijst. Zo stimuleren we scholieren om de 2 Verspreiding: Doorlopend Evlutie: Eind Afhnkelijk vn tool lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin 6

7 site te bezoeken. De site wordt ngepst n de tool. j k De PROEF!-gdget Indien er vrg nr is wordt de Spork herdrukt voor de hogescholen. Folder PROEF het verschil! In 202 is er een folder gemkt specil voor mbostudenten. Hierin worden zij geïnformeerd over de doorstoommogelijkheden en verschillen tussen mbo- en hboopleidingen in de Applied Science. In 205 brengen we de folder opnieuw onder de ndcht bij de mbo-opleidingen en zl de folder geëvlueerd worden onder de doelgroep. 2 Nog niet bekend 205 l Communictie met de chterbn binnen DAS Regelmtig contct met de chterbn (met nme met de PRcoördintoren vn de hogescholen), zorgt voor een optimle betrokkenheid vn de DAS hogescholen bij de promotieplnnen en - ctiviteiten. Op de website vn DAS is een beknopt overzicht vn de promotie- en voorlichtingsctiviteiten beschikbr voor lle betrokkenen vn DAS. Nieuws over PROEF! wordt onder de ndcht gebrcht vi de DAS-nieuwsbrief. Drnst verzorgt Stichting C3 smen met de Werkgroep Voorlichting een sessie over voorlichting tijdens de jrlijkse DAS Conferentie. Kwliteitszorg (Pedro Hermkens) Activiteit/product 2 Gereed per b Inrichting Werkgroep Kwliteitszorg Eind 204 is besloten om een Werkgroep Kwliteitszorg in te richten. De werkgroep signleert ctuele onderwerpen op het gebied vn kwliteitszorg en onderzoekt welke steun op lndelijk niveu vnuit DAS geboden kn worden n de hogescholen op dit gebied. Centrl stn onderwerpen die steeds meer een hoge prioriteit krijgen, zols de visitties, interntionle benchmrk, VKO udits, enz. In 205 wordt de invulling en de werkwijze vn de werkgroep verder uitgewerkt. Tevens worden de vrgstukken die er l liggen zie hieronder in gng gezet. Clustergewijze visitties Vnf jnuri 205 treedt in Nederlnd de clustergewijze ccredittie in werking. Hiertoe worden visittiegroepen opgezet: opleidingen met een vergelijkbre onderwijsinhoud die door één visittiecommissie worden beoordeeld. Eind 204 worden de definitieve clusters en ccredittietermijnen bekend gemkt. Vnuit DAS wordt geïnventriseerd wt de consequenties zijn vn de clustergewijze visitties voor de procedures vn de visitties (verschillende VBI s, smenstelling visittiecommissie, verschillen volledige en beperkte toetsing, enz.). Op bsis vn de bevindingen wordt besproken of DAS de clusters kn ondersteunen en zo j, op welke wijze. Mrt 205 Jnuri 205 lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin 7

8 c d e f Kritische Reflecties Ter voorbereiding op de visittie vn een deel vn de opleidingen binnen DAS in 206 wordt bij een ntl onderwerpen op het gebied vn de Kritische Reflectie smengewerkt. Onderwerpen wr gezmenlijk optrekken ons llen voordelen kn bieden zijn: Beoogde eindkwlificties, Interntionl perspectief en Toetsing en gereliseerde eindkwlificties. De smenwerking moet leiden tot concrete eindproducten, nmelijk teksten of documenten die de opleidingen kunnen gebruiken voor het schrijven vn de eigen Kritische Reflectie. Interntionle benchmrk In het kder vn interntionl perspectief binnen de ccredittie wordt binnen DAS een interntionle benchmrk uitgevoerd. Begin 205 wordt hiervoor een pln vn npk opgesteld. Streven is om eind 205 een groot deel vn de benchmrk te hebben uitgevoerd. Ook over dit project wordt een tekst opgesteld voor de Kritische Reflectie. Uitwisseling exmenzittingen In het kder vn vreemde ogen dwingen is in 204 een pilotproject opgestrt wrbij docenten deelnemen n de exmenzittingen bij een colleg-hogeschool. Nst het leren vn elkr wil het bestuur op bsis vn de ervringen opgedn tijdens deze pilot met elkr bespreken of verdere fstemming op dit niveu mogelijk en wenselijk is (denk drbij bijvoorbeeld n fstemming op het gebied vn formulieren, orgnistie, nleveren vn externen enz.). Begin 205 wordt de input vn de docenten vn de pilot in 204 uitgewerkt in een rpportge en worden nbevelingen gedn voor een vervolg. In mrt 205 wordt binnen het bestuur besproken wt het vervolgtrject wordt. Dit onderwerp komt ook n bod in de teksten die door DAS worden opgesteld voor de Kritische Reflectie. Onderzoekbeleid / VKO Audits Onderzocht wordt of en op welke wijze het domein meerwrde kn bieden voor de hogescholen op het gebied vn onderzoekbeleid en VKO Audits. Hiervoor zijn in 204 visiedocumenten en chtergrond informtie over VKO Audits verzmeld. Op bsis hiervn wordt bekeken wt de mogelijkheden zijn om de hogescholen hierbij te ondersteunen. 5 september 205 Eind 205 Mrt ALGEMENE ZAKEN (Dgelijks Bestuur) Activiteit/product 2 Gereed per DAS Conferentie Op 26 mrt 205 vindt de tweede DAS Conferentie plts. In 204 is in smenwerking met een Progrmmcommissie het progrmm voor 26 mrt 205 lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin 8

9 de conferentie opgesteld. In 205 wordt de orgnistie volgens de plnning fgerond. Net ls in 203 zl deze editie op bsis vn een enquête onder de deelnemers geëvlueerd worden met het bestuur en de betrokken werkgroepen. Op bsis drvn besluiten we over de plnning en invulling vn een volgende editie. b Rondje Nederlnd In 204 heeft Niek Persoon het voorzitterschp vn het Domein Applied Science overgenomen vn Ellen Hilhorst. Om kennis te mken met de bestuursleden en de couleur locle vn de deelnemende hogescholen te verkennen mkt hij een ronde lngs lle bij DAS ngesloten hogescholen om zijn colleg s te bezoeken. c Beleidspln & Rodmp HTNO 2020 Het huidige beleidspln vn Stichting DAS ( ) is sterk verouderd. In 204 is prioriteit gegeven n het KIS-pln. Afhnkelijk vn de te mken keuzes binnen het KIS-pln wordt in 205 gestrt met het opstellen vn een nieuw beleidspln Het nieuwe beleidspln volgt de hoofdlijnen die opgesteld zijn in het KIS-pln. Afstemming vindt plts met het Algemeen Bestuur DAS, de DAS-werkgroepen en de Stuurgroep KIS. Bij het opstellen vn het beleidspln wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen op het gebied vn de Rodmp HTNO Met deze Rodmp wil het SAC HTNO vn de Vereniging Hogescholen een kennisinfrstructuurpln ontwikkelen wrin een visie wordt neergezet voor het techniekonderwijs in Om dit te reliseren zijn vier werkgroepen ingericht wrin vertegenwoordigers vn DAS pltsnemen. d Numerus Fixus Zes hogescholen binnen het domein hebben voor het studiejr 205/206 een Numerus Fixus (NF) ingesteld voor de opleidingen BML en Chemie. De desbetreffende hogescholen werken nuw smen om om de decentrle selectie te orgniseren. Tevens wordt fgestemd met het werkveld op regionl en lndelijk niveu. Binnen het domein worden ook de ndere hogescholen zonder numerus fixus - op de hoogte gehouden vn de ontwikkelingen en wordt de situtie in die regio s met elkr gedeeld om tot een gezmenlijk beleid te komen. In 205 worden de ontwikkelingen en consequenties vn de ingestelde NF nuwlettend bewkt en met elkr en met het relevnte werkveld besproken. e Titultuur Bchelor of Science Per september 205 wordt de titel Bchelor of Science doorgevoerd voor lle techniekopleidingen binnen het hbo. Binnen het Domein Applied Science wordt een dvies opgesteld voor de wijze vn communictie hierover door de individuele hogescholen. Nst de keus voor de titultuur bij de individuele hogescholen is de BAS-titel relevnt voor communictie over/binnen het domein en betekent deze verndering vn titultuur dt wij een ntl wijzigingen moeten gn doorvoeren: bij de lgemene presenttie vn DAS, in het BAS- Evlutie: Juni 205 Doorlopend December 205 september 205 lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin 9

10 f g h profiel en in de sttuten. Eind 204 / begin 205 wordt hiervoor een voorstel besproken en in 205 doorgevoerd. Finncieringsmodellen hogescholen In 203 is een inventristie gedn nr de finncieringsmodellen die bij de verschillende hogescholen gehnteerd worden. Hieruit bleek dt deze modellen zeer verschillend zijn en dt een ntl hogescholen moeite heeft om de fciliteiten voor het lbortoriumonderwijs te bekostigen. In 204 hebben lle hogescholen ngegeven bereid te zijn om de ervringen met elkr te delen. Op bsis vn een vrgenlijst die eind 204/begin 205 wordt rondgestuurd worden de cijfers verder uitgewerkt en wordt bekeken of gezmenlijke ctie mogelijk is. Ontwikkelingen studentenntllen De fgelopen jren heeft DAS veel profijt gehd vn het feit dt John vn der Willik (Hogeschool Leiden) de ontwikkelingen vn de studentenntllen nuwlettend volgde en bijhield. In 205 wordt in overleg met hem bekeken of deze cijfers over te nemen zijn en wordt een procedure opgezet om de cijfers te blijven ctuliseren. Deze cijfers kunnen inzicht bieden bij onderwerpen ls de Numerus Fixus, de gevolgen vn de nieuwe nmeldingssystemtiek, cpciteitsvrgstukken voor beplde opleidingen enz. Veiligheid, Arbo en Milieu Tijdens verschillende overleggen vn het bestuur en werkgroepen komen steeds meer vrgen boven over de inrichting vn lbortori en proceshllen in het kder vn veiligheid, rbo en milieu. Binnen het domein wordt geïnventriseerd of er behoefte is n lndelijke ondersteuning of dt hogescholen op individuele bsis ervringen hierover delen met elkr Communictie (Niek Persoon) Activiteit/product 2 Gereed per Interne communictie De chterbn bij de deelnemende opleidingen wordt op de hoogte gehouden vn de ontwikkelingen binnen het domein vi een website en een digitle nieuwsbrief. Achtergrondinformtie bij speerpunten en them s worden vi het besloten gedeelte vn de website beschikbr gesteld. In 204 heeft de website, nr nleiding vn het dvies vn BOOM Communictie een nieuwsfunctionliteit gekregen en is de homepge vn de website vernieuwd. Hiermee kn de chterbn bij de deelnemende opleidingen nog beter op de hoogte worden gehouden vn de ontwikkelingen binnen het domein. De website wordt gedurende het jr 205 op regelmtig gectuliseerd en ngevuld lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin 0

11 b c De digitle nieuwsbrief wordt in 205 ook op regelmtige bsis (miniml 3 keer per jr) uitgegeven. Begin 205 wordt ngedcht over een mogelijk ndere invulling vn de nieuwsbrief ls gevolg vn de npssingen n de website. Thembijeenkomsten Tijdens de AB-vergderingen vinden discussiebijeenkomsten plts. De them s worden gekozen n de hnd vn onderwerpen die gedurende het jr de ndcht vrgen. Implementtie extern communictiepln Eind 202 heeft Communictiebureu BOOM een dviesrpport opgeleverd voor het opstellen vn een extern communictiepln wrmee de communictie over het Applied Science onderwijs en onderzoek opgezet kn worden. Dit rpport wordt bij de besprekingen in kder vn het KIS-pln meegenomen. Zodr er resultten en een communictiepln uit het KIS-pln komen wordt dit rpport meegenomen en bekeken welke onderdelen worden geïmplementeerd. De npssingen n de website in 204 (zie Interne communictie) zijn een bsis om de zichtbrheid vn DAS nr de buitenwereld te vergroten. In 205 zullen de nbevelingen worden meegenomen bij de uitwerking vn de lndkrt met de profilering vn de hogescholen - op de website. lvdb /mws/m / 5 december 204 / pgin

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren De belngrijkste resultten uit het onderzoek Lt je nu

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Denken & doen. wiskunde op havo en vwo per 2015. Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo

Denken & doen. wiskunde op havo en vwo per 2015. Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo Denken & doen wiskunde op havo en vwo per 2015 Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo EINDRAPPORT ctwo Aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Excellentie, Sinds

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie