Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement"

Transcriptie

1 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore 49 Dtum juli 2009 FUWASYS-versie Adviseur Directeur Stichting Promes, onderdeel Schoolmngement 11 / DB Vb Mngement -> schoolmngement Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evlueren Coördintie vn ctiviteiten en processen P.P.J.G. Jnssen Functiebeschrijving Context De Stichting Promes is het bestuur vn 8 bsisscholen, 1 school voor specil bsisonderwijs, een school voor specil onderwijs (cluster 3) en een school voor eerste opvngonderwijs. De bsisschool biedt onderwijs en begeleiding n leerlingen in de leeftijd vn 4 tot 12 jr. De directie drgt de verntwoordelijkheid voor de orgnistie, de ontwikkeling en de uitvoering vn het onderwijs en de relistie vn de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrmmering. De school levert progrmm's n de leerlingen, orgniseert en begeleidt de ontwikkelingsen leerprocessen en bereidt voor op toetsing en fsluiting. De school voor specil (bsis)onderwijs biedt onderwijs n leerlingen met leerproblemen, gedrgsproblemen, verstndelijke en/of (meervoudig) lichmelijke beperkingen. Drnst wordt mbulnte begeleiding verzorgd. De directie drgt de verntwoordelijkheid voor de orgnistie, de ontwikkeling en de uitvoering vn het onderwijs en de benodigde zorg, lsmede de relistie vn de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrmmering. De school levert progrmm's n de leerlingen, orgniseert en begeleidt de ontwikkelingsen leerprocessen, bereidt voor op toetsing en fsluiting en verleent zorg. Het bestuur of de lgemeen directeur vervult een beleidsbeplende rol, ontwikkelt de doelstellingen voor de school en stelt de kders voor het onderwijs- en orgnistiebeleid vst. De directeur voert het beleid uit en levert een bijdrge n de meningsvorming. In het mngementsttuut zijn de tken en bevoegdheden vn de directeur beschreven. De directeur geeft leiding en sturing n het onderwijs en de orgnistie vn de school, ontwikkelt het beleid vn de school, verzorgt de uitvoering vn het onderwijsproces en is belst met het personeelsmngement. Op de school zijn een directeur, temleiders of bouwcoördintoren, meerdere typen lerren en ondersteunende personeelsleden werkzm. De directeur vlt onder verntwoordelijkheid vn de lgemeen directeur en het bestuur. 1

2 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Werkzmheden 1. Leiding en sturing onderwijs en orgnistie vn de school: orgniseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school; bewkt de kwliteit vn de werkzmheden (kwliteitszorg); bewkt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedgogisch-didctisch klimt vn de school; orgniseert pssende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering; neemt deel n schooloverstijgende overlegsituties, gericht op fstemming vn onderwijs- en werkprocessen; onderhoudt de contcten met relevnte scholen/instellingen gericht op fstemming vn onderwijs en leerlingenzorg, o.. in het smenwerkingsverbnd; onderhoudt de contcten met ouders/verzorgers vn leerlingen vn de school; voert het overleg met de medezeggenschpsrd; is voorzitter vn het mngementtem vn de school. 2. Beleidsontwikkeling (school en bestuur): vertlt ontwikkelingen binnen de schoolorgnistie en de omgeving vn de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) nr beleidsvorming en uitvoeringsprogrmm's voor de school; is verntwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evlueren vn het onderwijsbeleid binnen de school; reliseert multidisciplinire beleidsprojecten; dviseert en informeert het bestuur of de lgemeen directeur over de jrlijkse en meerjrenplnnen en progrmm's en legt beleidsvoorstellen voor n de lgemeen directeur of het bestuur; levert een bijdrge n de ontwikkeling en uitvoering vn het gezmenlijk beleid vn de stichting. 3. Uitvoering onderwijsproces: drgt zorg voor de opstelling vn de begroting en het jrverslg vn de school; drgt zorg voor de uitvoering vn besluiten vn het bestuur; beslist binnen vstgestelde kders en fsprken over toelting en verwijdering vn leerlingen; beslist op dvies vn specilisten over het doorverwijzen vn leerlingen nr hulpinstnties en specilisten. 4. Personeelsmngement: geeft leiding n de medewerkers op de school; stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding vn medewerkers; voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers; is verntwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school; is verntwoordelijk voor de werving en selectie vn personeel voor de school; dviseert het bestuur of de lgemeen directeur over personele vrgstukken op de school; levert een bijdrge n de ontwikkeling vn het personeelsbeleid vn de orgnistie. 2

3 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel 5. Finncieel mngement: geeft beleidsuitgngspunten voor het formtiepln n bij het stfbureu; beheert het toegekende budget; levert personeelsmutties n bij het stfbureu; doet investeringsvoorstellen; dviseert over beloningsbeleid. 6. Huisvesting: bewkt het gebruik vn het gebouw( en) en de middelen; verntwoordt de kwliteit vn de loklen/huisvesting/inventris. 7. Professionlisering: houdt de voor het beroep vereiste bekwmheden op peil en breidt deze uit; neemt deel n scholing- en ontwikkelingsctiviteiten; houdt zich op de hoogte vn de ontwikkelingen op het vkgebied en bestudeert relevnte vklitertuur. Kder, bevoegdheden & verntwoordelijkheden Beslist bij/over: het orgniseren vn het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het vertlen vn ontwikkelingen binnen de schoolorgnistie en de omgeving vn de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) nr beleidsvorming en uitvoeringsprogrmm's voor de school, het opstellen vn de begroting en het jrverslg vn de school, het leiding geven n de medewerkers op de school en het beheer vn het toegekende budget. Kder: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen en fsprken binnen de stichting en binnen de school en het voor de school beschikbre budget. Verntwoording: n het bestuur of de lgemeen directeur over de leiding en sturing n het onderwijs en de orgnistie vn de school, het ontwikkeld beleid vn de school, de uitvoering vn het onderwijsproces en het personeelsmngement. Kennis en vrdigheden Brede theoretische kennis vn (de ontwikkelingen in) het primir onderwijs; kennis vn de orgnistie vn onderwijskundige en bedrijfsvoeringsprocessen; inzicht in het functioneren vn de orgnistie en de drmee smenhngende besluitvormingscircuits; inzicht in vrgstukken en problemen die zich op ndere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg fspelen; inzicht in smenhngen tussen het eigen werkterrein en de drop vn invloed zijnde werkprocessen; dviesvrdigheden; vrdigheid in het orgniseren en begeleiden vn werkprocessen; vrdigheid in het onderhouden vn contcten en omgn met conflictsituties; vrdigheid in het nsturen vn professionls. Werk- en denkniveu HBO-plus werk- en denkniveu door msterclsses, dn wel HBO-msters. 3

4 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Contcten Met ouders en medezeggenschp over te nemen of genomen beslissingen om relevnte ngelegenheden met hen f te stemmen en/of hierover te onderhndelen; met vertegenwoordigers uit het lokle onderwijsveld (o.. scholen/ (scholings) instellingen) over politiek-onderwijskundige ontwikkelingen om f te stemmen en tot positiebepling te komen; met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokl onderwijsbeleid om tot ndere fsprken te komen; met hulpinstnties/specilisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen. met medewerkers vn het stfbureu over personele, finnciële en huisvestingszken om gegevens uit te wisselen. 4

5 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Verntwoording Motivering Het FUWASYS inschlingsdvies slrisschl 11 / DB - Vb is tot stnd gekomen op bsis vn onderstnde overwegingen. De kenmerken wrop gescoord is, zijn genummerd vn 1 tot en met 14 en de bijbehorende score uit het scoreprofiel stt tussen hkjes vermeld. Werkzmheden 1. Ard vn de werkzmheden Dit kenmerk meet de mte vn complexiteit vn de werkzmheden en in hoeverre een bstrcte wijze vn beschouwen nodig is om de werkzmheden te verrichten. Een functie scoort hoger nrmte er sprke is vn een grotere verwevenheid vn fctoren wrmee men bij het werk rekening moet houden. De scoreniveus lopen lngs twee nuw met elkr smenhngende lijnen op. Lngs de eerste lijn lopen de scoreniveus op vn het verrichten vn op zich zelf stnde werkzmheden vi het te mken krijgen met gngbre of nieuwe zken en problemen nr het verrichten vn integrle mngementtken. Lngs de tweede lijn lopen de scoreniveus op vn in een vst ptroon werken vi interprettie vn zken en problemen nr de ontwikkeling vn strtegieën, richtinggevend voor een sector vn overheidszorg of onderwijsinstelling met een breed onderwijsnbod. Het betreft minder gngbre of nieuwe zken en problemen wrbij n nlyse lterntieven, ontwerpen, dviezen, progrmm's, e.d. worden ontwikkeld, veell in multidisciplinir verbnd. (4) Er wordt een 4 gescoord indien bij het uitvoeren vn de werkzmheden onbekende zken en problemen een rol spelen. Het kn ook gn om nieuwe vrgen en behoeften vn de overheid en/of leerlingen, gericht op de nsluiting vn het onderwijs op de mtschppelijke vrg en ontwikkelingen. Alterntieven, een nieuwe npk, ontwerpen, dviezen, e.d. kunnen ps worden ontwikkeld n nlyse vn de problemtiek/mtschppelijke vrg. Onder multidisciplinir verbnd wordt de interctie met ndere beleidsterreinen verstn. Er wordt ook een 4 gescoord indien er leiding wordt gegeven n de instelling, of een deel vn de instelling (een onderwijstem, sector, fdeling of loctie). 2. Doel vn de werkzmheden Dit kenmerk meet twee fzonderlijke specten. Gescoord kn worden de mte wrin een bijdrge moet worden geleverd n de relistie vn de tkstelling/doelstelling vn de eenheid/orgnistie. De scoreniveus lopen op vn het ssisteren individuele medewerkers vi het reliseren vn de tkstelling vn de werkeenheid nr het verrichten vn integrle mngementtken. Ook kn worden gescoord op de soort bijdrge die moet worden geleverd. De scoreniveus lopen op vn het verrichten vn hnd- en spndiensten vi het verlenen vn ondersteuning op het gebied vn beleid, onderzoek of ontwerp nr strtegieontwikkeling. 5

6 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Het betreft het reliseren vn de tkstelling vn een beleidseenheid dn wel het verrichten vn beleidsontwikkelende werkzmheden of het reliseren vn multidisciplinire projecten. (4) Er wordt een 4 gescoord indien het gt om verntwoordelijkheid voor het reliseren vn een tkstelling vn een beleidseenheid of om het leiden vn (grootschlige) multidisciplinire projecten. Een functie scoort eveneens een 4 indien er sprke is vn beleidsontwikkeling. Onder beleidsontwikkelende werkzmheden wordt verstn het vnuit de reliteit of op bsis vn geggregeerde informtie formuleren vn probleemstellingen lsmede het cretieve proces vn het formuleren vn doelen, het zoeken nr instrumenten en het beplen vn concrete ctiviteiten. 3. Effect vn de werkzmheden Dit kenmerk meet twee specten. Ten eerste in welke mte de werkzmheden invloed hebben op de omgeving vn de functie wrbij de scoreniveus oplopen vn beperkte invloed vi invloed binnen of buiten de eigen werkeenheid tot invloed vn strtegische rd buiten de orgnistie. Ten tweede de periode wrover het effect vn de werkzmheden zich uitstrekt. De scoreniveus lopen op vn effecten die direct merkbr zijn vi effecten die zich uitstrekken tot een jr, tot effecten die nog n enige jren merkbr zijn. Bij dit kenmerk geldt dt een functie n beide criteri vn een scoreniveu moet voldoen. Is dit niet het gevl dn wordt er een niveu lger gescoord. De werkzmheden beïnvloeden de werkzmheden vn de medewerkers en/of leerlingen vn de eigen werkeenheid en het effect is tot op korte termijn (een jr) merkbr. (3) Het effect vn de werkzmheden beperkt zich tot de eigen werkeenheid en heeft nuwelijks invloed op de omgeving, met ndere woorden het effect is intern gericht. Drnst is het effect binnen een jr merkbr. Ook die werkzmheden vllen hieronder die een breder bereik hebben, mr wrvn het effect toch binnen korte termijn wrneembr is. Het gt hierbij om veell lgemeen ondersteunende werkzmheden met een bereik binnen de eigen werkeenheid zonder dt externe werkprocessen worden beïnvloed. Er wordt ook een 3 gescoord indien er leiding wordt gegeven n de uitvoering vn het onderwijs binnen een tem zonder dt drbij verntwoordelijkheid voor onderwijsontwikkeling wordt gedrgen. 4. Anpk vn de werkzmheden Dit kenmerk meet in hoeverre er sprke is vn problemen die opgelost moeten worden bij de npk vn de eigen werkzmheden. Dit wordt enerzijds bepld door de bekendheid dn wel onbekendheid met situties wr men op in moet spelen en nderzijds door de mte vn cretiviteit die nodig is bij de npk vn de eigen werkzmheden. De scoreniveus lopen lngs twee nuw met elkr smenhngende lijnen op. Lngs de eerste lijn lopen de scoreniveus op vn het werken in stndrd situties vi het inspelen op bekende situties nr het inspelen op nog niet eerder voorgekomen situties. Lngs de tweede lijn lopen de scoreniveus op vn een stndrd npk vi het kiezen uit theoretisch bekende oplossingen nr het bentwoorden vn strtegische vrgstukken. 6

7 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel De npk vn de werkzmheden vereist inspelen op nog niet eerder voorgekomen situties, wrbij zelf lterntieve benderingen moeten worden gezocht. (4) Bij het npkken vn de werkzmheden kn niet meer worden teruggevllen op gngbre benderingen, mr moeten nieuwe benderingen of methoden worden gezocht, bijv. vi studie vn jurisprudentie en/of vn litertuur of het betrekken vn invlshoeken vn ndere disciplines. Leidinggevenden n onderwijsinstellingen of delen ervn scoren hier eveneens een Dynmiek vn de werkzmheden Dit kenmerk meet in hoeverre bij de werkzmheden moet worden ingespeeld op vernderende omstndigheden. De dynmiek loopt op vn nuwelijks inspelen op omstndigheden vi inspelen op onverwchte omstndigheden, op verschuivingen in beleid, op verschuivingen in beleidsdoelstellingen tot inspelen op mtschppelijke en/of politiekbestuurlijke ontwikkelingen. Bij de werkzmheden moet worden ingespeeld op onverwchte omstndigheden, technologische ontwikkelingen of verschuivingen in (onderwijs)beleid. (3) Er wordt een 3 gescoord indien sprke is vn fwisseling vn situties door onverwchte gebeurtenissen. Ook in dit gevl is flexibiliteit vereist, gericht op het inspelen op die onverwchte gebeurtenissen. Drnst scoort ook verndering door nieuwe ontwikkelingen een 3. Hiervn is sprke ls een functionris door zijn/hr werkzmheden te mken heeft met technologische en/of beleidsontwikkelingen. Het betreft dn wijzigingen in beleid wrbij de beleidsuitgngspunten nog niet duidelijk zijn omlijnd. Speelruimte 6. Keuzevrijheid Dit kenmerk meet de mte vn keuzevrijheid bij het uitvoeren vn de werkzmheden. De scoreniveus lopen op vn weinig keuzemogelijkheden vi ruimte om te kiezen uit diverse oplossingen nr ruimte om fundmenteel nieuwe ontwikkelingsrichtingen vst te stellen. Bij de uitvoering vn de werkzmheden is er vrijheid om - n nlyse - benderingen of lterntieven f te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstndigheden. (4) Er wordt een 4 gescoord indien er bij de uitvoering vn de werkzmheden sprke is vn gewijzigde of zich wijzigende omstndigheden, wrop moet worden ingespeeld en wrbij n nlyse vn de problemtiek/vrgstelling vervolgens nieuwe oplossingen/lterntieven moeten worden ngedrgen. 7. Complexiteit vn de beslissingen Dit kenmerk meet de mte wrin de keuzefctoren die een rol spelen bij de inhoudelijke beslissingen concreet zijn en elkr beïnvloeden. Het gt hierbij om de beslissingen wr 7

8 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel de functievervuller direct op kn worden ngesproken. Een functie scoort hoger nrmte er sprke is vn meer fctoren én een grotere verwevenheid vn die fctoren wrmee men bij het nemen vn inhoudelijke beslissingen rekening moet houden. Tevens is vn belng de mte wrin de fctoren duidelijk zijn gedefinieerd. De scoreniveus lopen op vn beslissingen op bsis vn het hnteren vn eenduidige keuzefctoren vi beslissingen n het interpreteren vn niet duidelijk omlijnde keuzefctoren nr het nemen vn strtegische beslissingen. De beslissingen komen tot stnd n interprettie en beoordeling vn niet duidelijk omlijnde keuzefctoren. (3) Er wordt een 3 gescoord indien er sprke is vn situties wrin interprettie vn niet duidelijk omlijnde keuzefctoren nodig is, lvorens tot de inhoudelijke beslissingen te komen. Onder niet duidelijke omlijnde keuzefctoren wordt verstn dt er bij het kiezen dient te worden geïnterpreteerd welke situties vn toepssing zijn of ermee te mken hebben. Het kn bijvoorbeeld gn om beslissingen bij de toepssing vn wet- en regelgeving. Het kn ook gn om opertionele beslissingen bij het leidinggeven n een onderwijstem. 8. Effect vn de beslissingen Dit kenmerk meet twee specten. Ten eerste wordt gemeten in welke mte de effecten vn de beslissingen voorspelbr zijn, wrbij de scoreniveus oplopen vn vn tevoren bekend vi min of meer voorspelbr nr moeilijk voorspelbr. Ten tweede wordt de periode gemeten wrbinnen het effect vn de beslissingen vstgesteld kn worden. De scoreniveus lopen op vn effecten die onmiddellijk vstgesteld kunnen worden vi effecten die op korte termijn vstgesteld kunnen worden nr effecten die ps op lnge termijn vstgesteld kunnen worden.bij dit kenmerk geldt dt een functie n beide criteri vn een scoreniveu moet voldoen. Is dit niet het gevl dn wordt een niveu lger gescoord. Het effect vn de beslissingen is voorspelbr én kn op korte termijn (korter dn een jr) worden vstgesteld. (3) Er wordt een 3 gescoord indien bij de beslissingen sprke is vn een onzekerheidsmrge met betrekking tot de gevolgen vn de beslissingen en het effect nog voorspelbr is. De gevolgen zijn binnen een jr vst te stellen. 9. Kder Dit kenmerk meet de mte wrin het kder beperkingen oplegt ten nzien vn de uitvoering vn de werkzmheden. Het gt hierbij om de belngrijkste werkinstructies, regels, voorschriften, e.d. die relevnt zijn voor de dgelijkse functievervulling. De scoreniveus lopen op vn gedetilleerde werkinstructies vi lgemene richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving nr strtegische, richtinggevende concepten/uitgngspunten. Met elkr smenhngende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of specifiek geformuleerde beleidslijnen/progrmm's zijn nwezig ls bsis voor de uitvoering vn het werk. (3) 8

9 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Het gt om functies wrbij sprke is vn een smenhng en verwevenheid vn richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving. Er is geen voorgeschreven wijze vn uitvoering mr er is ruimte voor eigen invulling bij de uitvoering vn de werkzmheden. 10. Wijze vn controle Dit kenmerk meet de mte vn gedetilleerdheid vn de controle/beoordeling vn werkzmheden door of nmens het hoger echelon. De zwrte wordt mede bepld door het object en de specten vn controle/beoordeling. De scoreniveus lopen op vn (nuwgezette) controle tijdens de uitvoering vn de werkzmheden vi beoordeling (chterf) vn werkresultten nr beoordeling (chterf) vn ontwikkeld beleid. Het betreft een beoordeling vn dviezen of plnnen op bruikbrheid of op fstemming op ndere beleidsterreinen. (4) Er wordt een 4 gescoord indien het gt om een beoordeling op bruikbrheid of om externe fstemming vn beleidsdviezen/-plnnen of technische dviezen/plnnen in de sfeer vn ontwerp en ontwikkeling. Het kn ook gn om een beoordeling op de kwliteit vn een onderwijstem. Kennis en vrdigheid 11. Kennis Dit kenmerk meet twee specten. Ten eerste wordt de mte vn diepgng vn kennis gemeten die ddwerkelijk ngewend wordt voor een normle functievervulling. De scoreniveus lopen op vn prktische kennis vi lgemeen theoretische, prktisch gerichte kennis vn het vkgebied nr fundmenteel wetenschppelijk - theoretische kennis vn het vkgebied. Ten tweede wordt de mte vn inzicht gemeten dt nodig is om de werkzmheden uit te voeren. Inzicht heeft betrekking op een smenhng vn specten binnen het eigen vkgebied met specten buiten het eigen vkgebied. Het gt bij dit kenmerk niet om de vereiste opleiding mr om het werk- en denkniveu dt nodig is om de werkzmheden uit te voeren. Brede of gespeciliseerde theoretische kennis vn het vkgebied, wrbij inzicht in socile, finncieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke ngelegenheden in bredere context dn lleen het eigen werkterrein wordt vereist. (4) Er wordt een 4 gescoord indien brede (generlistische) of gespeciliseerde (tot op detilniveu) theoretische kennis vn het vkgebied nodig is om de werkzmheden te kunnen uitoefenen. Er is inzicht nodig in vrgstukken en problemen die zich op ndere werkterreinen fspelen. Het gt om werkzmheden wrvoor in het lgemeen een universitir werk- en denkniveu vereist wordt. Hieronder vlt ook het HBO + werk- en denkniveu. 12. Vrdigheid Dit kenmerk meet de rd vn de vrdigheden die nodig zijn om de werkzmheden te kunnen uitvoeren. De scoreniveus lopen op vn prktische vrdigheden vi 9

10 Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel communictieve, orgniserende en dviesvrdigheden nr het kunnen formuleren vn grensverleggende ideeën. Leidinggevende, improviserende, communictieve, orgniserende of dviesvrdigheden. (3) Er wordt een 3 gescoord wnneer sprke is vn vrdigheden, nodig voor het tot stnd brengen vn een resultt (product/dvies). Het gt hierbij ook om het begeleiden vn individuele en groepen leerlingen wrbij didctische, pedgogische, stimulerende, motiverende en socile vrdigheden nodig zijn. Contcten 13. Ard vn de contcten Dit kenmerk meet de zwrte vn de problemen die zich in functionele, niet hiërrchische contcten voordoen. Het gt hierbij om de diepgng vn de contcten en de weerstnden die moeten worden overwonnen. De scoreniveus lopen op vn het verkrijgen of verstrekken vn neutrle informtie, vi contcten wrbij verschillende belngen spelen, nr contcten wrbij zich diepgnde politieke of mtschppelijke belngentegenstellingen of fundmentele verschillen vn inzicht voordoen. Bij de contcten is sprke vn belngentegenstellingen. (4) Er wordt een 4 gescoord indien er inzicht in de beweegredenen vn de tegenprtij moet worden verworven om effectief met de tegenstellingen om te gn. Het gt hierbij om contcten wrbij de belngen, gelet op de rd vn de werkzmheden, tegengesteld zijn (d.w.z. de ene prtij streeft een belng n dt strijdig is n het belng vn de ndere prtij). Te denken vlt n het overleg met ouders en/of leerlingen over te kiezen oplossingsrichtingen en/of te nemen mtregelen bij leer- en gedrgsproblemen, inclusief eventueel overleg met colleg's en in- en externe deskundigen. 14. Doel vn de contcten Dit kenmerk meet hetgeen in de functionele, niet hiërrchische contcten moet worden bereikt. De scoreniveus lopen op vn het verstrekken of verkrijgen vn feitelijke gegevens, vi het verkrijgen vn fstemming nr het richtinggevend beïnvloeden vn (politieke) beleidsmkers. Het verkrijgen vn fstemming over de wijze vn toepssing vn regelgeving, de uitvoering vn beleid, onderwijsprogrmmering of de werkwijzen bij te leveren diensten. (3) Er wordt een 3 gescoord indien het gt om het verkrijgen vn fstemming. Drgvlk voor bijvoorbeeld de toepssing vn regelgeving, de uitvoering vn beleid e.d. is nwezig. 10

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten samen leren, samen leven, samen leren leven Obs De Finne is een dorpsschool in een mooi gebouw. Het professionele team

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1 Hbo-bcheloropleiding Audiologie Fontys Hogescholen Competentieprofiel Eindhoven mrt 2007 Versie 3.1 Inhoud Inleiding...4 1. Uitgngspunten OCM...5 1.1 Opzet OCM...5 1.2 Visie op het beroep en leren...5

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding Smenwerkingsovereenkomst Socile Huisvesting Boxmeer De gemeente Boxmeer, Stichting Mooilnd, Stichting Bewonersrd Boxmeer Wonen Vierlingsbeek en het Huurderspltform Vierlingsbeek, verder te noemen 'prtijen',

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Mei inoar oer eigen paad te plak Obs It Tredde Sté is een drietalige dorpsschool met ruim negentig leerlingen, sinds

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Functienaam Codering 001 Organisatie Andreas College Onderdeel OP Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

De logopedist verleent curatieve logopedie en neemt deel aan professionalisering.

De logopedist verleent curatieve logopedie en neemt deel aan professionalisering. Functie-informatie Functienaam Logopedist cluster 2 behandelfunctie Organisatie Stichting Simea Salarisschaal 8 Indelingsniveau 8-IVa FUWASYS-advies 8-IVa Werkterrein Onderwijsproces ->> onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering 051 Organisatie Stichting CoVOA Onderdeel Directie Salarisschaal 13 Indelingsniveau Vd FUWASYS-advies 13 - Vd Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie B-Professional (niveau 3)

Toetsplan van de kwalificatie B-Professional (niveau 3) Toetspln vn de kwlifictie B-Professionl (niveu 3) Dit toetspln en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vstgesteld door de toetsingscommissie op 16 juni 2008. Deelkwlificties Geven vn lessen (KSS 3.1)

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Michël Geerdink en Normn ten Pierik Trends, nlyses en ideeën over de betekenis vn huisvesting vn hogescholen De toekomst vn de hogescholen vrgt om vergnde mtregelen

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Purmerendse Scholengemeenschap, Purmerend

Functiebeschrijving- en waardering Purmerendse Scholengemeenschap, Purmerend Functie-informatie Functienaam Docent LC VMBO Organisatie Purmerendse Scholengemeenschap Onderdeel Onderwijsvestiging Salarisschaal 11 FUWASYS-advies Vb Kenmerkscores 44343 44334 43 43 Somscore 50 Datum

Nadere informatie

Functiebeschrijving Purmerendse Scholengemeenschap, Purmerend

Functiebeschrijving Purmerendse Scholengemeenschap, Purmerend Functie-informatie Functienaam Conciërge Organisatie Purmerendse Scholengemeenschap Onderdeel Interne bedrijfsvoering afdeling facilitaire dienst Salarisschaal 4 FUWASYS-advies 4-IIb Kenmerkscores 22122

Nadere informatie

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken Bron: Titel: CROW Artikel 06 Mtregelen bij in- en uitrijden werkvkken Inhoud: 1. Inleiding In CROW-publictie 96b wordt niet uitgebreid ingegn op mtregelen voor het in- en uitrijden vn werkvkken en er zijn

Nadere informatie

Onderzoek laagfrequent geluid. (casus: Noord Groningen) drs. T.A. van Veen (NLR) NSG bijeenkomst laagfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer

Onderzoek laagfrequent geluid. (casus: Noord Groningen) drs. T.A. van Veen (NLR) NSG bijeenkomst laagfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer Onderzoek lgfrequent geluid (csus: Noord Groningen) drs. T.A. vn Veen (NLR) NSG bijeenkomst lgfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer Ntionl Lucht- en Ruimtevrtlbortorium Ntionl Aerospce Lbortory NLR Bron

Nadere informatie

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos ord kwrtier lijk Primir Onderuijs CH RISTELIJKE BASISSCHOOL ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos 'smen school zijn' I I I I I 'woor de toekomst vndog beginf I Ju r 2015 INHOUD Deel l: Onze school binnen

Nadere informatie

Werken aan netwerken tegen armoede Hoe één plus één drie kan worden

Werken aan netwerken tegen armoede Hoe één plus één drie kan worden Werken n netwerken tegen rmoede Hoe één plus één drie kn worden PETER RAEYMAECKERS De grote diversiteit n expertises is tegelijk de krcht én struikelsteen vn netwerken. De term netwerken lijkt het nieuwe

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Progrmmmnger KRW/DHZ Ms Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Provincie Noord-Brbnt Brbntln 1 5216TV 's-hertogenbosch Contctpersoon Ss Terpstr

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder Datum FUWASYS-versie Martinuscollege

Nadere informatie

hss rrlholland * 7--õ::t- g

hss rrlholland * 7--õ::t- g Smenwerki n gsovereen komst Ken n is- en Ontwi kkel prog rmm lnnovtieagend Duurzme Lndbouw Smen voor een Flinke Sprong e'i"fr$horrlln hss rrlhollnd * 7--õ::t- g WAI ENIN6ÉN VOORAF; Ambitie duurzme lndbouw

Nadere informatie

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering Organisatie VGPO NoorderBasis Onderdeel Centraal kantoor Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs ReserchNed v Toernooiveld 216 6525 EC Nijmegen Postus 31162 6503 CD Nijmegen t 024 350 62 52 f 024 350 62 53 e info@reserchned.nl kvk 09159322 Bron vrgenlijst: Bewerkt door: In opdrcht vn: HBO-Monitor

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Orthopedagoog Codering PCPO09-204 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015.

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015. PRESTATIEAFSPRAKEN 2 0 15 per stdsdee Kerkrde, 6 m 2015. Gemeente Kerkrde PRESTATIEAFSPRAKEN 2015 PER STADSDEEL PARTIJEN: Woningcorportie HEEMwonen Woningstichting Wonen Limburg Woningstichting Wonen Zuid

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Groepsleraar Codering PA07-201 Organisatie Praktijkschool Apeldoorn Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc

Nadere informatie

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer Management Statuut Montessori Vereniging Haarlemmermeer 1 Inhoud Artikel 1 Definitiebepaling... 3 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut... 4 Artikel 3 Managementteam... 4 Artikel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Management -> Overig management. Coördinatie van activiteiten en processen Overdragen van informatie en vaardigheden

Management -> Overig management. Coördinatie van activiteiten en processen Overdragen van informatie en vaardigheden Blz. 1 FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Organisatie Cedergroep Onderdeel midden-management Salarisschaal Directieschaal 12 Indelingsniveau Vc FUWASYS-advies 12 - Vc Werkterrein Management

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing Volledige sbestinventristie t.b.v. sloop/verbouwing Voormlige pnden meubel- en houtwrenbedrijf n de Grotebrugse Grintweg 108 te Tiel Definitief Opdrchtgever: Coen Hgedoorn Ontwikkeling bv Postbus 190 1270

Nadere informatie

SELECTIE EN REKRUTERING

SELECTIE EN REKRUTERING SELECTIE EN REKRUTERING KENGETALLEN kengetl omschrijving 2001 2002 verhouding interne / externe rekrutering het ntl intern ingevulde vctures (mobiliteit + promotie) t.o.v. het ntl 208 / 854 163 / 678 (1)

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Adviezen/Gonclusies Vergadering comm issie Bestuurlijke aangelegen heden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 met 2014

Adviezen/Gonclusies Vergadering comm issie Bestuurlijke aangelegen heden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 met 2014 Vergdering comm issie Bestuurlijke ngelegen heden, d.d. 6 met 2014 ts.,, :flltlll":, \l:ti, fl,r,f RIINI.ANDEN Onderwerp 1 Opening en vststelling gend Advies / conclusie Anweziq: de heer P.M. Terpstr (W@l)

Nadere informatie

teloitte kteksten ^Balans 2000 Denmei" Deloitte Touche Tohmatsu

teloitte kteksten ^Balans 2000 Denmei Deloitte Touche Tohmatsu teloitte Denmei" kteksten ^Balans 2000 Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte & Touche j ) I Blz.1 IVBalans Kenmerk 1 Aard van de werkzaamheden De kenmerkende eigenschappen van de werkzaamheden die in de functie

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Docent LC Organisatie Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Onderdeel Onderwijspersoneel (OP) Salarisschaal LC (11) Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Bijdrgen De hieronder genoemde personen heen in smenwerking met KING ijgedrgen n de totstndkoming vn de Bseline Informtiehuishouding Gemeenten

Nadere informatie

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland 2016

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland 2016 Besluit vn de secretris vn Noord-Hollnd vn 30 november 2015 nr. 721556/721581 tot vststelling vn het Besluit ondermndt, volmcht en mchtiging directie Concernzken Noord-Hollnd 2016 De secretris vn Noord-Hollnd;

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting Roermond. NPI/IJO/0482lsrp010 DEFINITIEF

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting Roermond. NPI/IJO/0482lsrp010 DEFINITIEF nbroek choemn dviseurs project 0482 Rechtbnk imburg betreft Business cse huisvesting Roermond rpport NPI/IJO/ dtum ttus DEFINITIEF bouwmngemt, vstgoedmngemt huisvesting & orgnistie opdrchtgever Rd voor

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

FU01 ICT-coördinator. Onderwijsproces -> Onderwijsorganisatie Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding

FU01 ICT-coördinator. Onderwijsproces -> Onderwijsorganisatie Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering CONCEPT 1 Organisatie KPOA Onderdeel Scholen Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7 - IIIc Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Stafmedewerker P&O Codering PCPO09-103 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 10 Indelingsniveau Va FUWASYS-advies

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie