Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting Dienst Lndouwkundig Onderzoek, stellen het College vn Bestuur vn Wgeningen Universiteit en het College vn Bestuur vn de Stichting DLO de nvolgende regeling vst: Artikel 1 Algemeen 1 Op grond vn het eplde in deze regeling wordt vergoeding verleend vn reis- en verlijfkosten in vernd met dienstreizen. 2 Dienstreizen die in Nederlnd zijn egonnen en wrij het reisgedeelte uiten Nederlnd eperkt is of wrij de grensoverschrijding niet noodzkelijkerwijs leidt tot uitgven voor mltijden of overnchting in het uitenlnd worden ngemerkt ls dienstreizen innen Nederlnd. 3 Indien vn derden een vergoeding wordt ontvngen voor de in het eerste lid edoelde kosten, wordt deze in mindering gercht op de vergoeding wrop in gevolge deze regeling nsprk estt met dien verstnde dt de etrokkene op wie een door de Commissie vn de Europese Gemeenschppen vstgestelde communutire vergoedingsregeling voor reisen verlijfkosten vn toepssing is geen nsprk heeft op vergoedingen krchtens deze regeling. Artikel 2 Definities c d e f g h werkgever: - Wgeningen Universiteit (WU), dn wel - Stichting Dienst Lndouwkundig Onderzoek (DLO); werknemer: - degene die een dienstvernd heeft met WU - degene die een dienstvernd heeft met DLO; woondres: het dres wr de werknemer woonchtig is, zols gedefinieerd in de fiscle regelgeving; werkdres: het dres wr de werknemer zijn reidsplts heeft, zols gedefinieerd in de fiscle regelgeving; woonplts: de gemeente wr de werknemer stt ingeschreven ij de Burgerlijke stnd; stndplts: de gemeente wr de werknemer op nwijzing vn de werkgever zijn werkzmheden verricht of vn wruit ls regel zijn werkzmheden nvngen; dienstreis: een nr het oordeel vn de werkgever noodzkelijke verpltsing vn een werknemer tot het uitoefenen vn zijn functie uiten de stndplts, lsmede het hiermee vernd houdende verlijf uiten deze plts. Voor Lelystd worden de reizen innen de stndplts eveneens ngemerkt ls dienstreis; missie: deel vn een dienstreis door een deskundige nr het uitenlnd in het kder vn ontwikkelingssmenwerking, ter uitvoering vn projecten in niet-stedelijke geieden vn lnden die vllen onder hiertoe door de elstingdienst ngewezen regio s voor een periode vn

2 i miniml 7 dgen en mximl 6 mnden (dit geldt niet voor een congres, lezing, cursus dn wel esprekingen met overheden of (inter)ntionle orgnisties). uitzending: een nr het oordeel vn de werkgever noodzkelijke verpltsing vn een werknemer ten ehoeve vn het uitoefenen vn zijn functie uiten Nederlnd gedurende lngere tijd, tenminste 6 mnden, evenls het hiermee vernd houdende verlijf uiten Nederlnd. Artikel 3 Ansprkelijkheid Geruik vn een eigen vervoermiddel ten ehoeve vn dienstreizen geschiedt geheel voor eigen rekening en risico, ongecht of het geruik drvn l dn niet met toestemming vn de werkgever heeft pltsgevonden. De werkgever is niet nsprkelijk voor schde, hoegenmd dn ook, toegercht n of door het eigen vervoermiddel door welke oorzk dn ook. Het is een verplichting vn de werknemer de nodige verzekeringen in vernd met het geruik vn zijn eigen vervoermiddel f te sluiten. Onverminderd het eplde in de vorige volzin worden, ij geruik vn een eigen vervoermiddel met voorfgnde toestemming vn de werkgever, de verzekeringskosten gecht in de vergoeding te zijn opgenomen. Artikel 4 Declrties 1 Voor het opmken vn een reisdeclrtie wordt geruik gemkt vn een drtoe door de werkgever voorgeschreven formulier. 2 De declrtie vn de in een klendermnd gemkte dienstreizen worden in één formulier smengevt en dient uiterlijk drie mnden n de gemkte dienstreis te worden ingediend. 3 De op de gedeclreerde edrgen etrekking heende not's dienen ij de declrtie te worden overlegd. 4 De declrtie dient door de werkgever voor kkoord te worden getekend. 5 Indien lijkt dt ij de ingediende declrtie is fgeweken vn de regels, die ij of op grond vn deze regeling zijn gesteld, wordt de declrtie door de werkgever gewijzigd en wordt het edrg, wrop nsprk kn worden gemkt, dienovereenkomstig epld. 6 Op verzoek vn de werknemer kn een voorschot worden verleend voor de nr verwchting te mken reis- en verlijfkosten. Artikel 5 Overige eplingen 1 De in de regeling vstgestelde edrgen zijn, met inchtneming vn ter zke doende fiscle regelingen, elstingvrij. Een hogere vergoeding vn de reis- en verlijfkosten wordt in de regel ls elstr slris ngemerkt. Indien een vergoeding of een deel ervn wordt gerekend tot het slris, komt de verschuldigde loonheffing voor rekening vn de werknemer. 2 Prkeer-, tol-, pont- en stllingsgelden zijn niet inegrepen in de in deze regeling vstgestelde kilometervergoeding en worden prt vergoed. 3 De edrgen in deze regeling worden n overleg met het Overlegorgn Personeelsngelegenheden Wgeningen Universiteit en het Periodiek Overleg Stichting DLO jrlijks ngepst. 4 In de gevllen wrin de toepssing vn deze regeling niet voorziet of leidt tot een voor de werknemer onredelijke of onillijke uitkomst, kn de werkgever deze regeling nvullen of hiervn fwijken.

3 I DIENSTREIZEN BINNEN NEDERLAND Artikel 6 Begin en einde vn de dienstreis 1 Een dienstreis egint en eindigt op het tijdstip dt de werknemer drtoe zijn werkdres of zijn woondres verlt respectievelijk dr terugkeert. 2 Onverminderd het eplde in rtikel 2 lid g wordt de verpltsing tussen woondres en stndplts niet ngemerkt ls dienstreis indien hiervoor een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer toegekend is, of nsprken uit ndere hoofde gemkt kunnen worden. Artikel 7 Wijze vn vervoer 1 Dienstreizen dienen in eginsel met het openr vervoer plts te vinden, tenzij de plts vn estemming redelijkerwijs niet per openr vervoer ereikr is, dn wel de reistijd per openr vervoer meer dn 2 ml de reistijd per eigen vervoermiddel vergt. 2 Indien het om in lid 1 genoemde redenen of om ndere redenen doelmtiger is om geen geruik te mken vn het openr vervoer kn de werknemer met voorfgnde toestemming vn de werkgever vn het eigen vervoermiddel geruik mken of vn een door de werkgever ter eschikking te stellen dienst- of huuruto. 3 Indien tijdens een dienstreis geruik gemkt wordt vn vervoer per trein, kn de werknemer hierij geruikmken vn de eerste klsse, met recht op het geruik vn treintxi of huurfiets. Artikel 8 Reiskostenvergoedingen 1 De ntoonr gemkte reiskosten wegens geruik vn openr vervoer worden volledig vergoed (inclusief treintxi of huurfiets). 2 Voor met eigen motorvoertuig gemkte dienstreizen geldt een vergoeding vn 0,28 per kilometer. Indien het geruik vn een eigen motorvoertuig voor het vervoer tussen de woning en de stndplts noodzkelijk is voor het op doelmtige wijze uitvoeren vn een op die dg voorkomende dienstreis, kn drvoor per kilometer een vergoeding worden toegekend die gelijk is n de kilometervergoeding die geldt voor die dienstreis. Hierop wordt in mindering gercht de woonwerkvergoeding, welke voor deze kilometers wordt ontvngen indien sprke is vn een strt dn wel eëindiging vn de dienstreis vnf het woondres. 3 Het ntl kilometers wordt erekend n de hnd vn de ij de werkgever geruikte routeplnner; in dit systeem wordt gekozen voor de meest geruikelijke route. 4 Met ingng vn 1 juli 2010 geldt uitsluitend en ndrukkelijk lleen voor die individuele werknemer vn DLO die ngewezen is op eigen vervoer en geen geruik kn mken vn openr vervoer, lese- of dienstuto een vergoeding vn 0,35 per kilometer. Voorfgnde schriftelijke toestemming vn de leidinggevende is vereist. Artikel 9 Verlijfkostenvergoeding 1 De vergoeding wegens verlijfkosten wrop nsprk estt, omvt: de werkelijke kosten tot een mximum vn 6,31 indien kosten voor een ontijt in een drvoor estemde gelegenheid zijn gemkt (ontijtcomponent); de werkelijke kosten tot een mximum vn 10,76 indien kosten voor een middgml in een drvoor estemde gelegenheid zijn gemkt (lunchcomponent);

4 c de werkelijke kosten tot een mximum vn 16,26 indien kosten voor een vondml in een drvoor estemde gelegenheid zijn gemkt (dinercomponent); d de werkelijke kosten tot een mximum vn 65,11, indien kosten voor nchtverlijf in een drvoor estemde gelegenheid zijn gemkt (logiescomponent) 2 Ter estrijding vn gemkte kleine uitgven: estt nsprk op vergoeding vn de werkelijke, overdg gemkte kosten met een mximum vn 3,40 (dgcomponent); estt nsprk op een vergoeding vn de werkelijke, s vonds gemkte kosten met een mximum vn 10,19 (vondcomponent). 3 De in het eerste en tweede lid genoemde verlijfkosten worden toegekend onder de voorwrde dt: c d de vondcomponent slechts wordt toegekend indien mede wordt voldn n de voorwrde dt een overnchting in de dienstreis vlt; de ontijtcomponent slechts wordt toegekend indien mede wordt voldn n de voorwrde dt een overnchting in de dienstreis vlt; de lunchcomponent slechts wordt toegekend indien mede wordt voldn n de voorwrde dt de tijd tussen uur en uur geheel in de dienstreis vlt; de dinercomponent slechts wordt toegekend indien mede wordt voldn n de voorwrde dt de tijd tussen uur en uur geheel in de dienstreis vlt.

5 II DIENSTREIZEN NAAR HET BUITENLAND Artikel 10 Begin en einde vn de dienstreis nr het uitenlnd Het eginpunt en het eindpunt vn de dienstreis nr het uitenlnd worden epld door de werkgever. Artikel 11 Reiskostenvergoedingen in het uitenlnd 1 Voor met eigen motorvoertuig gemkte dienstreizen, n voorfgnde toestemming vn de werkgever, geldt een vergoeding vn 0,28 per kilometer. 2 De ntoonr gemkte reiskosten wegens het geruik vn het openr vervoer of het door de werkgever toegestne geruik vn ndere vervoermiddelen (vliegtuig, oot, huuruto of txi) worden volledig vergoed. 3 Op een innen Nederlnd verlopend gedeelte vn de dienstreis dt nsluit op een reisgedeelte per openr vervoer, vliegtuig of oot zijn de rtikelen 6, 7 en 8 vn deze regeling vn toepssing. 4 Vliegreizen worden vergoed op sis vn Economyclss. 5 De volgende kosten worden eveneens ls reiskosten vergoed: c d kosten vn vervoer vn het sttion, de hven of het vliegveld vn nkomst nr de plts vn estemming op de heenreis en terugreis; kosten voor luchthvenrechten; kosten voor een kruier; kosten vn overgge tot mximl 20 kg egeleide gge of het kostenequivlent voor onegeleide gge ij heenreis en terugreis, indien het meenemen vn zkelijke goederen, nr het oordeel vn de werkgever, voor de uitvoering vn de werkzmheden noodzkelijk is. Artikel 12 Verlijfkosten in het uitenlnd 1 De vergoeding wegens verlijfkosten, wrop nsprk estt, omvt de werkelijke kosten voor logies, ontijt, lunch, diner en kleine uitgven met een mximum vn de door het Ministerie vn Binnenlndse Zken opgestelde UN-DSA trieflijst. De vergoeding estt uit: een vergoeding voor kleine uitgven ter grootte vn mximl 1,5% vn het edrg voor overige kosten opgenomen in de trieflijst, voor ieder uur dt de dienstreis duurt; een vergoeding vn de werkelijk gemkte logieskosten tot mximl per overnchting het in de trieflijst drvoor opgenomen edrg, met dien verstnde dt indien niet een ewijsstuk kn worden overlegd wruit lijkt dt logieskosten zijn gemkt in een drvoor estemde gelegenheid een edrg wordt vergoed vn 11,34 per overnchting tot een mximum vn vier overnchtingen per dienstreis; c een vergoeding vn de ontijtkosten ter grootte vn mximl 12% vn het edrg voor overige kosten, opgenomen in de trieflijst voor iedere periode vn 6.00 uur tot 8.00 uur die innen de dienstreis vlt; d een vergoeding vn de luchkosten ter grootte vn mximl 20% vn het edrg voor overige kosten, opgenomen in de trieflijst voor iedere periode vn uur tot uur die innen de dienstreis vlt; e een vergoeding vn de dinerkosten ter grootte vn mximl 32% vn het edrg voor overige kosten, opgenomen in de trieflijst voor iedere periode vn uur tot uur die innen de dienstreis vlt. 2 De nsprk op de in het eerste lid onder c, d, en e edoelde vergoedingen estt slechts voor zover voor het verkrijgen vn een ontijt, lunch respectievelijk diner kosten zijn gemkt in een drvoor estemde gelegenheid.

6 3 Indien een ewijsstuk vn kosten voor logies en ontijt wordt overlegd wruit niet lijkt welk deel vn de kosten voor logies en welk deel voor ontijt zijn gemkt, worden de kosten vergoed, voor zover deze niet meer edrgen dn de som vn de vergoedingen genoemd in het eerste lid onder en c. 4 Geen nsprk op vergoeding wegens verlijfkosten estt: voor een dienstreis vn korter dn vier uur; voor een reisgedeelte in Nederlnd vn korter dn vier uur dt nsluit op een reis of reisgedeelte per oot of vliegtuig, met uitzondering vn vliegreizen innen Europ; c voor een reisgedeelte per vliegtuig, met uitzondering vn vliegreizen innen Europ. 5 De werkgever kn een lgere vergoeding wegens verlijfkosten vststellen dn de vergoeding die wordt vstgesteld volgens de in het eerste lid edoelde trieflijst, indien veelvuldig dienstreizen moeten worden gemkt en de rd der werkzmheden vn de werknemer drtoe nr het oordeel vn de werkgever nleiding geeft. Artikel 13 Verlijfkosten ij lngdurig verlijf in het uitenlnd 1 Indien de werknemer een dienstreis mkt vn lnger dn 60 dgen vnwege het tijdelijk verrichten vn werkzmheden in of vnuit één eplde plts uiten Nederlnd estt de vergoeding verlijfkosten die vernd houden met de tijdelijke vestiging in of in de omgeving vn die plts in ieder gevl met ingng vn de 61e dg, of zoveel eerder ls drtoe nr het oordeel vn de werkgever nleiding is, uit: de helft vn de in rtikel 12, eerste lid, onder, c, d, en e edoelde vergoedingen voor gemkte kosten voor respectievelijk kleine uitgven, ontijt, lunch en diner; een vergoeding vn de werkelijk gemkte huisvestingskosten tot ten hoogste de in rtikel 12, eerste lid, onder edoelde logiescomponent. Artikel 14 Bijkomende kosten De in vernd met een dienstreis gemkte kosten voor interlokle en interntionle zkelijke telefoongesprekken, lsmede de nr het oordeel vn de werkgever noodzkelijk gemkte kosten voor visum, vccintie, cursus, representtie en voor inschrijving voor een conferentie worden op sis vn overlegde ewijsstukken volledig vergoed. Artikel 15 Grderoekosten Indien klimtologische of ndere ijzondere omstndigheden in een tijdens een dienstreis te ezoeken lnd drtoe nleiding geven, kn de werkgever een tegemoetkoming geven in de ngetoonde en nr het oordeel vn de werkgever noodzkelijk gemkte kosten voor ijzondere kleding en uitrusting. De tegemoetkoming edrgt per klenderjr mximl 453,78 wrvn 50% voor geieden met tropische wrmte en 50% voor geieden met polire koude. Artikel 16 Ziekte, ongevl, verlies, diefstl of eschdiging gge 1 Indien de werknemer ntoont dt hij tijdens een dienstreis tengevolge vn ziekte of ongevl kosten heeft moeten mken die niet worden gedekt door zijn ziektekostenverzekering, kn een eroep gedn worden op de collectieve reisongevllen- en reisggeverzekering die de werkgever drvoor heeft fgesloten. 2 Indien de etrokken werknemer ntoont dt hij tengevolge vn verlies, diefstl of eschdiging vn voor de dienstreis meegenomen noodzkelijke gge kosten heeft moeten mken, kn de werkgever hiervoor een vergoeding vststellen tot een mximum vn 2268,90 per dienstreis.

7 III MISSIE In nvolging op het eplde in hoofdstuk II (Dienstreizen uitenlnd) zijn de volgende eplingen vn toepssing gedurende missies zols edoeld in rtikel 2 lid h. Artikel 17 Verlijfkosten Bij een missie is rtikel 13, verlijfkosten ij lngdurig verlijf in het uitenlnd, niet vn toepssing. Artikel 18 Dgvergoeding De vergoeding wegens verlijfkosten, wrop nsprk estt, omvt de werkelijke kosten voor logies, ontijt, lunch, diner en kleine uitgven op sis vn de door het Ministerie vn Binnenlndse Zken opgestelde UN-DSA trieflijst (rtikel 12). Vergoed worden de ntoonre kosten voor logies en forfitir het normedrg voor de overige kosten uit de UN-DSA trieflijst, met inchtneming vn ter zke doende fiscle regelingen. De forfitire vergoeding geldt lleen over dt deel vn de dienstreis dt wordt ngemerkt ls missie. Artikel 19 Compenstieverlof 1 De werknemer heeft ij een uitenlndse dienstreis in het kder vn een missie recht op compenstieverlof vn 1 dg per week met een mximum vn 3 dgen. Het compenstieverlof dient te worden opgenomen direct voorfgnd n het vertrek uit Nederlnd dn wel nsluitend op de terugkeer in Nederlnd. Indien dit tengevolge vn de uitoefening vn de werkzmheden niet mogelijk is, dient het verlof innen vier weken nsluitend n de missie te worden opgenomen. 2 Geen compenstie wordt verleend voor Nederlndse feestdgen. De werknemer wordt gecht de feestdgen vn het projectlnd te genieten. 3 Vergoedingen, toelgen en compenstieverlof worden niet verstrekt voor verlofdgen welke tijdens, voorfgnd n of nsluitend op de missie in het projectlnd worden genoten. Artikel 20 Bezoekreizen 1 De werkgever kn ij een dienstreis vn 60 dgen of lnger n de werknemer toestemming verlenen voor één of meer ezoeken vn korte duur nr zijn woonplts terug te keren. De reiskosten die lijkens overlegde ewijsstukken voor een ezoekreis zijn gemkt worden slechts vergoed indien in overeenstemming met de werkgever geruik is gemkt vn een openr middel vn vervoer, een vliegtuig of een oot, nr de lgste klsse. Voor een ezoekreis is eveneens rtikel 11 lid 5 vn toepssing. 2 Voor een ezoekreis estt geen nsprk op vergoeding wegens verlijfkosten met uitzondering vn die delen vn de reis die vernd houden met het fleggen vn het trject tijdelijke verlijfplts-woonplts.

8 IV UITZENDING Bij uitzendingen voor lngere tijd ls edoeld in rtikel 2 lid i zijn de volgende eplingen vn toepssing. Artikel Uitgngspunt is dt Wgeningen UR elng heeft ij de uitzending. In het gevl dit elng voor Wgeningen UR, nr het oordeel vn de werkgever, in mindere mte nwezig is, kn dt vn invloed zijn op de toe te kennen fciliteiten. 2. Voordt de werkgever een esluit kn nemen over de uitzending (go-moment) moeten zowel de medewerker ls de werkgever voldoende inzicht heen in de voorwrden, de toe te kennen fciliteiten en de (extr) kosten die de uitzending met zich meerengt; het definitieve esluit over de uitzending wordt genomen door de lgemeen directeur (of directeur edrijfsvoering). 3. In de uitzend- of detcheringsovereenkomst worden in ieder gevl fsprken gemkt over: - uit te voeren werkzmheden - loonfsprken op sis vn een home-net verrekening systeem - Cost of living llownce - een tegemoetkoming in de kosten vernd houdende met de uitzending - terugkeer in het reidsproces in Nederlnd n floop vn de uitzending - jrlijks te voeren R&O-gesprekken - wijze vn ziekmelding 4. Bij een uitzending lnger dn 12 mnden worden ook fciliteiten voor gezinsleden vn de werknemer (wronder kinderen tot 18 jr) die meegn geoden. 5. In ieder gevl ij uitzending nr risicovolle geieden wordt een clmiteitenprotocol opgesteld; ook wordt de werknemer in de een sfety nd security course volgen. 6. De uitzending duurt mximl 5 jr.

9 V RISICOVOLLE GEBIEDEN 1. Zowel ij lnge ls korte uitzendingen geldt dt, indien sprke is vn uitzending nr risicovolle geieden, dit lleen mogelijk is indien dit gezien de reden vn de uitzending noodzkelijk is. De werknemer heeft echter ltijd de keuze om niet te gn. Voorwrde ij uitzending nr risicovolle geieden is in ieder gevl dt voorf een gedetilleerd reispln wordt opgesteld zodt de werkgever te llen tijde op de hoogte is vn de verlijfplts vn de werknemer. 2. In ieder gevl ij uitzending nr risicovolle geieden wordt een clmiteitenprotocol opgesteld. De werknemer moet voorf op de hoogte zijn met wie, in gevl vn clmiteiten, contct moet worden opgenomen en eschikt drnst over telefoonnummers vn in ieder gevl de Nederlndse mssde, nijgelegen ziekenhuis, en de contctpersoon ij clmiteiten ij Wgeningen UR. 3. De werknemer wordt voorfgnd n de uitzending in de gelegenheid gesteld een sfety nd security course volgen. Artikel 22 Citeertitel en inwerkingtreding *Deze regeling wordt ngehld ls Regeling Dienstreizen Wgeningen UR en treedt in werking met ingng vn 25 novemer 2013 onder gelijktijdige vervllenverklring vn lle eerdere regelgeving ter zke dienstreizen.

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Huisrts in dienst ij een huisrts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Slristellen Professioneel sttuut Model reids - over eenkomst Model studie - over eenkomst Colletieve reidsovereenkomst voor de Huisrts

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

c voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen 156, Voor de tijd van twintig jaren:

c voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen 156, Voor de tijd van twintig jaren: Trieventel ehorende ij de Verordening grf- en egrfrechten 2015 Hoofdstuk 1 Verlenen vn rechten tot egrven en tot ijzetten vn sussen 1.1 Voor het verlenen vn een uitsluitend recht om in een epld grf of

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel Polisvoorwrden Confior ZorgFlexiel Modelnummer Zvw 2.99.06 C003 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Afkortingen en egripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslg 2 Artikel 3 Toepssingsgeied vn deze zorgverzekering 2 Artikel

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten.

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten. Model DP 06/03 Algemene voorwrden Interpolis Deiteurenpolis 1084 012008 Inhoudsopgve 1 Verzekerde vordering 2 Verzekerd risio 3 Verplihtingen verzekerde 4 Premie 5 Contrtrisio 6 Kredietlimieten 7 Insso

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2014-1- 30 septemer 2014 Het Geert

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ.

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST & AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN 1 oktoer 2014 1 jnuri 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST... 5 1.1 DEFINITIES... 6 1.1.1 Werkgever 6 1.1.2

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

Zorg goed geregeld voor u

Zorg goed geregeld voor u Hndig om goed te ewren! Zorg goed geregeld voor u Reglement Hulpmiddelen 2012 Asn Reglement Hulpmiddelen 2012 Gechte verzekerde, Dit is het Agis Hulpmiddelenreglement. Dit Reglement is onderdeel vn de

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stihting voor Voortgezet Vrijeshoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2015-1- 30 septemer 2015 Het Geert

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders,

Het college van burgemeester en wethouders, Het college van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 15:1:22, artikel 15:1:23, artikel 15:1:23:1, artikel 15:1:26 en artikel 17:1:6:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004,

Nadere informatie

Regeling vergoeding dienstreizen en maaltijdvergoeding bij overwerk Universiteit Leiden

Regeling vergoeding dienstreizen en maaltijdvergoeding bij overwerk Universiteit Leiden Regeling vergoeding dienstreizen en maaltijdvergoeding bij overwerk Universiteit Leiden Regeling van de Universiteit Leiden houdende regels ten aanzien van de vergoeding van de kosten van dienstreizen

Nadere informatie

Maatregelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Maatregelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgve vn gemeente Enschede. Nr. 22759 18 mrt 2015 Mtregelverordening Prticiptiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De rd vn de gemeente Enschede; gelezen het voorstel vn het

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER SVM~nivo MAKELAARDIJLEER 7 deemer 2004 Beshikre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS 2007 LCR Kwliteitsriteri 2007 1 VOORWOORD Hierij treft u de notitie "Kwliteitsriteri dvisering en immunistie vn reizigers"

Nadere informatie

Het vaststellen van de regeling dienstreizen en verblijfkosten RUD Drenthe

Het vaststellen van de regeling dienstreizen en verblijfkosten RUD Drenthe Agendapuntvoor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vergadering 30 maart 2015 Datum: 23 februari 2015 Opsteller: R.G.J. Derksen (I \ Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe I Onderwerp 1*

Nadere informatie

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID Ondernemen rengt ltijd risico s mee. Zols het risico dt u schde veroorzkt wrvoor u nsprkelijk wordt gesteld.

Nadere informatie

Overeenkomst-Acceptgiro

Overeenkomst-Acceptgiro Overeenkomst-Aeptgiro Type overeenkomst A A/S B C Ondergetekenden Inssnt Nm Vestigingsdres Postode en plts Bnkrekeningnummer Conttpersoon Mn Vrouw Telefoonnummer KvK-nummer N.V.T. Hiern te noemen de Inssnten

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni SVM~nivo MKELRDIJLEER 31 mei 2005 eshikre tijd: 3 uur. NWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Regeling vergoeding dienstreizen Universiteit Leiden

Regeling vergoeding dienstreizen Universiteit Leiden Regeling vergoeding dienstreizen Universiteit Leiden Regeling van de Universiteit Leiden houdende regels ten aanzien van de vergoeding van de kosten van dienstreizen en de maaltijdkosten bij overwerk.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklring gift 1 De ondergetekende (nm schenker): ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen Tijd groep 5. Colofon. Tijd. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 5

Ajodakt. Rekenen Tijd groep 5. Colofon. Tijd. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 5 Zelfstndig werken Tijd Ajodkt Rekenen Groep Antwoorden Colofon Auteurs Wim Sweers Henk vn Wieringen Redtie Hnn Molenr Vormgeving Mur vn Wermeskerken, Apeldoorn Zinder, Utreht omslg Rekenen Tijd groep Over

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISEREN

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISEREN 1 VERPLICHE REGISRIES Certifithouder: Projetnummer Dtum en tijd: (Projet)lotie: Geuditeerde: Nm medewerker(s) Funtie DI Dtum medishe keuring Dtum vezelveiligheid Dtum ertifit DI Omshrijving projet: Opdrhtgever:

Nadere informatie

Regeling reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen Universiteit Leiden 2015. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. Verblijfkosten buitenland

Regeling reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen Universiteit Leiden 2015. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. Verblijfkosten buitenland Regeling reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen Universiteit Leiden 2015 Regeling van de Universiteit Leiden houdende regels ten aanzien van de vergoeding van reis- en verblijfkosten in verband

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker.

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker. Eindverslg insprkproedure Voorontwerpestemmingspln Wildkers-Aoven, herziening Geerker. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postus 17 5050 AA Goirle INHOUDSOPGAVE 1. Overziht vn de gevolgde proedure 1.1

Nadere informatie

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING notitie vn Twickelostrt 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefx 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie opgemkt door luchtkwliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/kkr/027

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Digitale informatieverwerking

Digitale informatieverwerking Digitle informtieverwerking E. Gernt Inleiding De elektroni leent zih ook uitstekend voor de verwerking vn informtie. De informti is in stt om de één of ndere vorm vn informtie om te zetten in een elektrishe

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden.

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden. Ais je geen extr geld ijstort of opneemt, wordt het interestedrg per periode steeds hoger ij smen- gestelde interest. per periode steeds even hoog. 1 Bij enkelvoudige interest lijft het interestedrg ENKELVOUDIG

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Bijdrgen De hieronder genoemde personen heen in smenwerking met KING ijgedrgen n de totstndkoming vn de Bseline Informtiehuishouding Gemeenten

Nadere informatie

FEESTWEEK AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING. 1 Gegevens van de organisator/aanvrager

FEESTWEEK AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING. 1 Gegevens van de organisator/aanvrager FEESTWEEK AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING 1 Gegevens vn de orgnistor/nvrger Anvrger (stichting, vereniging, onderneming, prticulier) Adres en huisnummer Postcode en woonplts Volledige nm contctpersoon Adres

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

JOB-monitor 2018 Vragenlijst

JOB-monitor 2018 Vragenlijst JOB-monitor 2018 Vrgenlijst (n testen met studenten) JOB in smenwerking met ReserchNed 2017 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2018 mogen zonder voorfgnde schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen Onder Auditoren Zestien prktijksituties door de ogen vn milieuuditors Verslg SCCM-Auditordgen 2002 Stihting Coördintie Certifitie Milieuzorgsystemen Inleiding Op 18 en 26 mrt 2002 heeft SCCM een tweetl

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Regeling vergoeding dienstreizen Tilburg University

Regeling vergoeding dienstreizen Tilburg University Regeling vergoeding dienstreizen Tilburg University Paragraaf 1 Artikel 1.1 Deze regeling bevat nadere regels, als bedoeld in de CAO ten aanzien van de vergoeding van reisen verblijfskosten bij dienstreizen.

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING?

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? ICK KEUZEHULP WELK LICHTCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? Voor inloopeveiliging geldt onder meer de norm EN 13855. Dit is de norm voor het eplen vn de veiligheidsfstnd. Deze fstnd is fhnkelijk

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 6

Internetopgaven hoofdstuk 6 Auteurs: Krijgsheld G. & Strver J.P.G.A. isn: 97-89-001-82065-7 www.eginselenvndefinnieledministrtie.noordhoff.nl 2013 Noordhoff Uitgevers v Internetopgven hoofdstuk 6 IO 6.1 Niole en Frns Berkhuizen runnen

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

Amendementen verkiezingsprogramma Europees Parlement Partijcongres 8 februari 2014

Amendementen verkiezingsprogramma Europees Parlement Partijcongres 8 februari 2014 endementen verkiezingsprogrmm Europees Prlement Prtijcongres 8 feruri 2014 Versie congres zterdg 8 feruri 2014 c Bespreken, verstrekkend Kort espreken, veell nvullingen, tekstueel Am No Art Artikel Verkiezingsprogrmm

Nadere informatie

Boekingsfiche 8071 Limburg.net - gemeenten met diftarsysteem

Boekingsfiche 8071 Limburg.net - gemeenten met diftarsysteem Boekingsfiche 8071 Limurg.net - gemeenten met diftrsysteem Agentschp voor Binnenlnds Bestuur Deel 1: Omschrijving vn de verrichtingen 1 2 3 4 5 6 7 8 c d e f De gemeente ontvngt in de loop vn jr N de voorschotfcturen

Nadere informatie

Reisbesluit buitenland

Reisbesluit buitenland 1 of 6 22-6-2011 15:53 Rijksportaal Reisbesluit buitenland REISBESLUIT BUITENLAND versie 28 augustus 2002 Besluit van 29 juli 1994 (Stb. 600), houdende vaststelling van het Reisbesluit buitenland voor

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie