Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting Dienst Lndouwkundig Onderzoek, stellen het College vn Bestuur vn Wgeningen Universiteit en het College vn Bestuur vn de Stichting DLO de nvolgende regeling vst: Artikel 1 Algemeen 1 Op grond vn het eplde in deze regeling wordt vergoeding verleend vn reis- en verlijfkosten in vernd met dienstreizen. 2 Dienstreizen die in Nederlnd zijn egonnen en wrij het reisgedeelte uiten Nederlnd eperkt is of wrij de grensoverschrijding niet noodzkelijkerwijs leidt tot uitgven voor mltijden of overnchting in het uitenlnd worden ngemerkt ls dienstreizen innen Nederlnd. 3 Indien vn derden een vergoeding wordt ontvngen voor de in het eerste lid edoelde kosten, wordt deze in mindering gercht op de vergoeding wrop in gevolge deze regeling nsprk estt met dien verstnde dt de etrokkene op wie een door de Commissie vn de Europese Gemeenschppen vstgestelde communutire vergoedingsregeling voor reisen verlijfkosten vn toepssing is geen nsprk heeft op vergoedingen krchtens deze regeling. Artikel 2 Definities c d e f g h werkgever: - Wgeningen Universiteit (WU), dn wel - Stichting Dienst Lndouwkundig Onderzoek (DLO); werknemer: - degene die een dienstvernd heeft met WU - degene die een dienstvernd heeft met DLO; woondres: het dres wr de werknemer woonchtig is, zols gedefinieerd in de fiscle regelgeving; werkdres: het dres wr de werknemer zijn reidsplts heeft, zols gedefinieerd in de fiscle regelgeving; woonplts: de gemeente wr de werknemer stt ingeschreven ij de Burgerlijke stnd; stndplts: de gemeente wr de werknemer op nwijzing vn de werkgever zijn werkzmheden verricht of vn wruit ls regel zijn werkzmheden nvngen; dienstreis: een nr het oordeel vn de werkgever noodzkelijke verpltsing vn een werknemer tot het uitoefenen vn zijn functie uiten de stndplts, lsmede het hiermee vernd houdende verlijf uiten deze plts. Voor Lelystd worden de reizen innen de stndplts eveneens ngemerkt ls dienstreis; missie: deel vn een dienstreis door een deskundige nr het uitenlnd in het kder vn ontwikkelingssmenwerking, ter uitvoering vn projecten in niet-stedelijke geieden vn lnden die vllen onder hiertoe door de elstingdienst ngewezen regio s voor een periode vn

2 i miniml 7 dgen en mximl 6 mnden (dit geldt niet voor een congres, lezing, cursus dn wel esprekingen met overheden of (inter)ntionle orgnisties). uitzending: een nr het oordeel vn de werkgever noodzkelijke verpltsing vn een werknemer ten ehoeve vn het uitoefenen vn zijn functie uiten Nederlnd gedurende lngere tijd, tenminste 6 mnden, evenls het hiermee vernd houdende verlijf uiten Nederlnd. Artikel 3 Ansprkelijkheid Geruik vn een eigen vervoermiddel ten ehoeve vn dienstreizen geschiedt geheel voor eigen rekening en risico, ongecht of het geruik drvn l dn niet met toestemming vn de werkgever heeft pltsgevonden. De werkgever is niet nsprkelijk voor schde, hoegenmd dn ook, toegercht n of door het eigen vervoermiddel door welke oorzk dn ook. Het is een verplichting vn de werknemer de nodige verzekeringen in vernd met het geruik vn zijn eigen vervoermiddel f te sluiten. Onverminderd het eplde in de vorige volzin worden, ij geruik vn een eigen vervoermiddel met voorfgnde toestemming vn de werkgever, de verzekeringskosten gecht in de vergoeding te zijn opgenomen. Artikel 4 Declrties 1 Voor het opmken vn een reisdeclrtie wordt geruik gemkt vn een drtoe door de werkgever voorgeschreven formulier. 2 De declrtie vn de in een klendermnd gemkte dienstreizen worden in één formulier smengevt en dient uiterlijk drie mnden n de gemkte dienstreis te worden ingediend. 3 De op de gedeclreerde edrgen etrekking heende not's dienen ij de declrtie te worden overlegd. 4 De declrtie dient door de werkgever voor kkoord te worden getekend. 5 Indien lijkt dt ij de ingediende declrtie is fgeweken vn de regels, die ij of op grond vn deze regeling zijn gesteld, wordt de declrtie door de werkgever gewijzigd en wordt het edrg, wrop nsprk kn worden gemkt, dienovereenkomstig epld. 6 Op verzoek vn de werknemer kn een voorschot worden verleend voor de nr verwchting te mken reis- en verlijfkosten. Artikel 5 Overige eplingen 1 De in de regeling vstgestelde edrgen zijn, met inchtneming vn ter zke doende fiscle regelingen, elstingvrij. Een hogere vergoeding vn de reis- en verlijfkosten wordt in de regel ls elstr slris ngemerkt. Indien een vergoeding of een deel ervn wordt gerekend tot het slris, komt de verschuldigde loonheffing voor rekening vn de werknemer. 2 Prkeer-, tol-, pont- en stllingsgelden zijn niet inegrepen in de in deze regeling vstgestelde kilometervergoeding en worden prt vergoed. 3 De edrgen in deze regeling worden n overleg met het Overlegorgn Personeelsngelegenheden Wgeningen Universiteit en het Periodiek Overleg Stichting DLO jrlijks ngepst. 4 In de gevllen wrin de toepssing vn deze regeling niet voorziet of leidt tot een voor de werknemer onredelijke of onillijke uitkomst, kn de werkgever deze regeling nvullen of hiervn fwijken.

3 I DIENSTREIZEN BINNEN NEDERLAND Artikel 6 Begin en einde vn de dienstreis 1 Een dienstreis egint en eindigt op het tijdstip dt de werknemer drtoe zijn werkdres of zijn woondres verlt respectievelijk dr terugkeert. 2 Onverminderd het eplde in rtikel 2 lid g wordt de verpltsing tussen woondres en stndplts niet ngemerkt ls dienstreis indien hiervoor een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer toegekend is, of nsprken uit ndere hoofde gemkt kunnen worden. Artikel 7 Wijze vn vervoer 1 Dienstreizen dienen in eginsel met het openr vervoer plts te vinden, tenzij de plts vn estemming redelijkerwijs niet per openr vervoer ereikr is, dn wel de reistijd per openr vervoer meer dn 2 ml de reistijd per eigen vervoermiddel vergt. 2 Indien het om in lid 1 genoemde redenen of om ndere redenen doelmtiger is om geen geruik te mken vn het openr vervoer kn de werknemer met voorfgnde toestemming vn de werkgever vn het eigen vervoermiddel geruik mken of vn een door de werkgever ter eschikking te stellen dienst- of huuruto. 3 Indien tijdens een dienstreis geruik gemkt wordt vn vervoer per trein, kn de werknemer hierij geruikmken vn de eerste klsse, met recht op het geruik vn treintxi of huurfiets. Artikel 8 Reiskostenvergoedingen 1 De ntoonr gemkte reiskosten wegens geruik vn openr vervoer worden volledig vergoed (inclusief treintxi of huurfiets). 2 Voor met eigen motorvoertuig gemkte dienstreizen geldt een vergoeding vn 0,28 per kilometer. Indien het geruik vn een eigen motorvoertuig voor het vervoer tussen de woning en de stndplts noodzkelijk is voor het op doelmtige wijze uitvoeren vn een op die dg voorkomende dienstreis, kn drvoor per kilometer een vergoeding worden toegekend die gelijk is n de kilometervergoeding die geldt voor die dienstreis. Hierop wordt in mindering gercht de woonwerkvergoeding, welke voor deze kilometers wordt ontvngen indien sprke is vn een strt dn wel eëindiging vn de dienstreis vnf het woondres. 3 Het ntl kilometers wordt erekend n de hnd vn de ij de werkgever geruikte routeplnner; in dit systeem wordt gekozen voor de meest geruikelijke route. 4 Met ingng vn 1 juli 2010 geldt uitsluitend en ndrukkelijk lleen voor die individuele werknemer vn DLO die ngewezen is op eigen vervoer en geen geruik kn mken vn openr vervoer, lese- of dienstuto een vergoeding vn 0,35 per kilometer. Voorfgnde schriftelijke toestemming vn de leidinggevende is vereist. Artikel 9 Verlijfkostenvergoeding 1 De vergoeding wegens verlijfkosten wrop nsprk estt, omvt: de werkelijke kosten tot een mximum vn 6,31 indien kosten voor een ontijt in een drvoor estemde gelegenheid zijn gemkt (ontijtcomponent); de werkelijke kosten tot een mximum vn 10,76 indien kosten voor een middgml in een drvoor estemde gelegenheid zijn gemkt (lunchcomponent);

4 c de werkelijke kosten tot een mximum vn 16,26 indien kosten voor een vondml in een drvoor estemde gelegenheid zijn gemkt (dinercomponent); d de werkelijke kosten tot een mximum vn 65,11, indien kosten voor nchtverlijf in een drvoor estemde gelegenheid zijn gemkt (logiescomponent) 2 Ter estrijding vn gemkte kleine uitgven: estt nsprk op vergoeding vn de werkelijke, overdg gemkte kosten met een mximum vn 3,40 (dgcomponent); estt nsprk op een vergoeding vn de werkelijke, s vonds gemkte kosten met een mximum vn 10,19 (vondcomponent). 3 De in het eerste en tweede lid genoemde verlijfkosten worden toegekend onder de voorwrde dt: c d de vondcomponent slechts wordt toegekend indien mede wordt voldn n de voorwrde dt een overnchting in de dienstreis vlt; de ontijtcomponent slechts wordt toegekend indien mede wordt voldn n de voorwrde dt een overnchting in de dienstreis vlt; de lunchcomponent slechts wordt toegekend indien mede wordt voldn n de voorwrde dt de tijd tussen uur en uur geheel in de dienstreis vlt; de dinercomponent slechts wordt toegekend indien mede wordt voldn n de voorwrde dt de tijd tussen uur en uur geheel in de dienstreis vlt.

5 II DIENSTREIZEN NAAR HET BUITENLAND Artikel 10 Begin en einde vn de dienstreis nr het uitenlnd Het eginpunt en het eindpunt vn de dienstreis nr het uitenlnd worden epld door de werkgever. Artikel 11 Reiskostenvergoedingen in het uitenlnd 1 Voor met eigen motorvoertuig gemkte dienstreizen, n voorfgnde toestemming vn de werkgever, geldt een vergoeding vn 0,28 per kilometer. 2 De ntoonr gemkte reiskosten wegens het geruik vn het openr vervoer of het door de werkgever toegestne geruik vn ndere vervoermiddelen (vliegtuig, oot, huuruto of txi) worden volledig vergoed. 3 Op een innen Nederlnd verlopend gedeelte vn de dienstreis dt nsluit op een reisgedeelte per openr vervoer, vliegtuig of oot zijn de rtikelen 6, 7 en 8 vn deze regeling vn toepssing. 4 Vliegreizen worden vergoed op sis vn Economyclss. 5 De volgende kosten worden eveneens ls reiskosten vergoed: c d kosten vn vervoer vn het sttion, de hven of het vliegveld vn nkomst nr de plts vn estemming op de heenreis en terugreis; kosten voor luchthvenrechten; kosten voor een kruier; kosten vn overgge tot mximl 20 kg egeleide gge of het kostenequivlent voor onegeleide gge ij heenreis en terugreis, indien het meenemen vn zkelijke goederen, nr het oordeel vn de werkgever, voor de uitvoering vn de werkzmheden noodzkelijk is. Artikel 12 Verlijfkosten in het uitenlnd 1 De vergoeding wegens verlijfkosten, wrop nsprk estt, omvt de werkelijke kosten voor logies, ontijt, lunch, diner en kleine uitgven met een mximum vn de door het Ministerie vn Binnenlndse Zken opgestelde UN-DSA trieflijst. De vergoeding estt uit: een vergoeding voor kleine uitgven ter grootte vn mximl 1,5% vn het edrg voor overige kosten opgenomen in de trieflijst, voor ieder uur dt de dienstreis duurt; een vergoeding vn de werkelijk gemkte logieskosten tot mximl per overnchting het in de trieflijst drvoor opgenomen edrg, met dien verstnde dt indien niet een ewijsstuk kn worden overlegd wruit lijkt dt logieskosten zijn gemkt in een drvoor estemde gelegenheid een edrg wordt vergoed vn 11,34 per overnchting tot een mximum vn vier overnchtingen per dienstreis; c een vergoeding vn de ontijtkosten ter grootte vn mximl 12% vn het edrg voor overige kosten, opgenomen in de trieflijst voor iedere periode vn 6.00 uur tot 8.00 uur die innen de dienstreis vlt; d een vergoeding vn de luchkosten ter grootte vn mximl 20% vn het edrg voor overige kosten, opgenomen in de trieflijst voor iedere periode vn uur tot uur die innen de dienstreis vlt; e een vergoeding vn de dinerkosten ter grootte vn mximl 32% vn het edrg voor overige kosten, opgenomen in de trieflijst voor iedere periode vn uur tot uur die innen de dienstreis vlt. 2 De nsprk op de in het eerste lid onder c, d, en e edoelde vergoedingen estt slechts voor zover voor het verkrijgen vn een ontijt, lunch respectievelijk diner kosten zijn gemkt in een drvoor estemde gelegenheid.

6 3 Indien een ewijsstuk vn kosten voor logies en ontijt wordt overlegd wruit niet lijkt welk deel vn de kosten voor logies en welk deel voor ontijt zijn gemkt, worden de kosten vergoed, voor zover deze niet meer edrgen dn de som vn de vergoedingen genoemd in het eerste lid onder en c. 4 Geen nsprk op vergoeding wegens verlijfkosten estt: voor een dienstreis vn korter dn vier uur; voor een reisgedeelte in Nederlnd vn korter dn vier uur dt nsluit op een reis of reisgedeelte per oot of vliegtuig, met uitzondering vn vliegreizen innen Europ; c voor een reisgedeelte per vliegtuig, met uitzondering vn vliegreizen innen Europ. 5 De werkgever kn een lgere vergoeding wegens verlijfkosten vststellen dn de vergoeding die wordt vstgesteld volgens de in het eerste lid edoelde trieflijst, indien veelvuldig dienstreizen moeten worden gemkt en de rd der werkzmheden vn de werknemer drtoe nr het oordeel vn de werkgever nleiding geeft. Artikel 13 Verlijfkosten ij lngdurig verlijf in het uitenlnd 1 Indien de werknemer een dienstreis mkt vn lnger dn 60 dgen vnwege het tijdelijk verrichten vn werkzmheden in of vnuit één eplde plts uiten Nederlnd estt de vergoeding verlijfkosten die vernd houden met de tijdelijke vestiging in of in de omgeving vn die plts in ieder gevl met ingng vn de 61e dg, of zoveel eerder ls drtoe nr het oordeel vn de werkgever nleiding is, uit: de helft vn de in rtikel 12, eerste lid, onder, c, d, en e edoelde vergoedingen voor gemkte kosten voor respectievelijk kleine uitgven, ontijt, lunch en diner; een vergoeding vn de werkelijk gemkte huisvestingskosten tot ten hoogste de in rtikel 12, eerste lid, onder edoelde logiescomponent. Artikel 14 Bijkomende kosten De in vernd met een dienstreis gemkte kosten voor interlokle en interntionle zkelijke telefoongesprekken, lsmede de nr het oordeel vn de werkgever noodzkelijk gemkte kosten voor visum, vccintie, cursus, representtie en voor inschrijving voor een conferentie worden op sis vn overlegde ewijsstukken volledig vergoed. Artikel 15 Grderoekosten Indien klimtologische of ndere ijzondere omstndigheden in een tijdens een dienstreis te ezoeken lnd drtoe nleiding geven, kn de werkgever een tegemoetkoming geven in de ngetoonde en nr het oordeel vn de werkgever noodzkelijk gemkte kosten voor ijzondere kleding en uitrusting. De tegemoetkoming edrgt per klenderjr mximl 453,78 wrvn 50% voor geieden met tropische wrmte en 50% voor geieden met polire koude. Artikel 16 Ziekte, ongevl, verlies, diefstl of eschdiging gge 1 Indien de werknemer ntoont dt hij tijdens een dienstreis tengevolge vn ziekte of ongevl kosten heeft moeten mken die niet worden gedekt door zijn ziektekostenverzekering, kn een eroep gedn worden op de collectieve reisongevllen- en reisggeverzekering die de werkgever drvoor heeft fgesloten. 2 Indien de etrokken werknemer ntoont dt hij tengevolge vn verlies, diefstl of eschdiging vn voor de dienstreis meegenomen noodzkelijke gge kosten heeft moeten mken, kn de werkgever hiervoor een vergoeding vststellen tot een mximum vn 2268,90 per dienstreis.

7 III MISSIE In nvolging op het eplde in hoofdstuk II (Dienstreizen uitenlnd) zijn de volgende eplingen vn toepssing gedurende missies zols edoeld in rtikel 2 lid h. Artikel 17 Verlijfkosten Bij een missie is rtikel 13, verlijfkosten ij lngdurig verlijf in het uitenlnd, niet vn toepssing. Artikel 18 Dgvergoeding De vergoeding wegens verlijfkosten, wrop nsprk estt, omvt de werkelijke kosten voor logies, ontijt, lunch, diner en kleine uitgven op sis vn de door het Ministerie vn Binnenlndse Zken opgestelde UN-DSA trieflijst (rtikel 12). Vergoed worden de ntoonre kosten voor logies en forfitir het normedrg voor de overige kosten uit de UN-DSA trieflijst, met inchtneming vn ter zke doende fiscle regelingen. De forfitire vergoeding geldt lleen over dt deel vn de dienstreis dt wordt ngemerkt ls missie. Artikel 19 Compenstieverlof 1 De werknemer heeft ij een uitenlndse dienstreis in het kder vn een missie recht op compenstieverlof vn 1 dg per week met een mximum vn 3 dgen. Het compenstieverlof dient te worden opgenomen direct voorfgnd n het vertrek uit Nederlnd dn wel nsluitend op de terugkeer in Nederlnd. Indien dit tengevolge vn de uitoefening vn de werkzmheden niet mogelijk is, dient het verlof innen vier weken nsluitend n de missie te worden opgenomen. 2 Geen compenstie wordt verleend voor Nederlndse feestdgen. De werknemer wordt gecht de feestdgen vn het projectlnd te genieten. 3 Vergoedingen, toelgen en compenstieverlof worden niet verstrekt voor verlofdgen welke tijdens, voorfgnd n of nsluitend op de missie in het projectlnd worden genoten. Artikel 20 Bezoekreizen 1 De werkgever kn ij een dienstreis vn 60 dgen of lnger n de werknemer toestemming verlenen voor één of meer ezoeken vn korte duur nr zijn woonplts terug te keren. De reiskosten die lijkens overlegde ewijsstukken voor een ezoekreis zijn gemkt worden slechts vergoed indien in overeenstemming met de werkgever geruik is gemkt vn een openr middel vn vervoer, een vliegtuig of een oot, nr de lgste klsse. Voor een ezoekreis is eveneens rtikel 11 lid 5 vn toepssing. 2 Voor een ezoekreis estt geen nsprk op vergoeding wegens verlijfkosten met uitzondering vn die delen vn de reis die vernd houden met het fleggen vn het trject tijdelijke verlijfplts-woonplts.

8 IV UITZENDING Bij uitzendingen voor lngere tijd ls edoeld in rtikel 2 lid i zijn de volgende eplingen vn toepssing. Artikel Uitgngspunt is dt Wgeningen UR elng heeft ij de uitzending. In het gevl dit elng voor Wgeningen UR, nr het oordeel vn de werkgever, in mindere mte nwezig is, kn dt vn invloed zijn op de toe te kennen fciliteiten. 2. Voordt de werkgever een esluit kn nemen over de uitzending (go-moment) moeten zowel de medewerker ls de werkgever voldoende inzicht heen in de voorwrden, de toe te kennen fciliteiten en de (extr) kosten die de uitzending met zich meerengt; het definitieve esluit over de uitzending wordt genomen door de lgemeen directeur (of directeur edrijfsvoering). 3. In de uitzend- of detcheringsovereenkomst worden in ieder gevl fsprken gemkt over: - uit te voeren werkzmheden - loonfsprken op sis vn een home-net verrekening systeem - Cost of living llownce - een tegemoetkoming in de kosten vernd houdende met de uitzending - terugkeer in het reidsproces in Nederlnd n floop vn de uitzending - jrlijks te voeren R&O-gesprekken - wijze vn ziekmelding 4. Bij een uitzending lnger dn 12 mnden worden ook fciliteiten voor gezinsleden vn de werknemer (wronder kinderen tot 18 jr) die meegn geoden. 5. In ieder gevl ij uitzending nr risicovolle geieden wordt een clmiteitenprotocol opgesteld; ook wordt de werknemer in de een sfety nd security course volgen. 6. De uitzending duurt mximl 5 jr.

9 V RISICOVOLLE GEBIEDEN 1. Zowel ij lnge ls korte uitzendingen geldt dt, indien sprke is vn uitzending nr risicovolle geieden, dit lleen mogelijk is indien dit gezien de reden vn de uitzending noodzkelijk is. De werknemer heeft echter ltijd de keuze om niet te gn. Voorwrde ij uitzending nr risicovolle geieden is in ieder gevl dt voorf een gedetilleerd reispln wordt opgesteld zodt de werkgever te llen tijde op de hoogte is vn de verlijfplts vn de werknemer. 2. In ieder gevl ij uitzending nr risicovolle geieden wordt een clmiteitenprotocol opgesteld. De werknemer moet voorf op de hoogte zijn met wie, in gevl vn clmiteiten, contct moet worden opgenomen en eschikt drnst over telefoonnummers vn in ieder gevl de Nederlndse mssde, nijgelegen ziekenhuis, en de contctpersoon ij clmiteiten ij Wgeningen UR. 3. De werknemer wordt voorfgnd n de uitzending in de gelegenheid gesteld een sfety nd security course volgen. Artikel 22 Citeertitel en inwerkingtreding *Deze regeling wordt ngehld ls Regeling Dienstreizen Wgeningen UR en treedt in werking met ingng vn 25 novemer 2013 onder gelijktijdige vervllenverklring vn lle eerdere regelgeving ter zke dienstreizen.

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 15 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 15 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 15 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet en artikel F4 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies,

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gelezen het voorstel van het college van 7 februari 2008, inzake de Verordening voorzieningen wethouder, raads- en commissielid Schiermonnikoog 2006; gelet op artikel

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 Deze test is gemkt oor e volgene werknemers vn Alf Aountnts: Mrtin vn en Brink, ountnt - Geerit vn Bren, juriish viseur - Frnk Kerkhof, fisl

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Algemene sportvoorwaarden voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties

gemeente Eindhoven Algemene sportvoorwaarden voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties A gemeente Eindhoven Algemene sportvoorwaarden voor het geruik van gemeentelijke sportaccommodaties Algemene sportvoorwaarden voor het geruik van gemeentelijke Sportaccommodaties Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST CAO Onstream Project Services B.V. 1 juli 2009 t/m 30 juni 2010 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Onstream Project Services B.V. Tussen 1. Onstream Project Services B.V.

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof Faciliteitenregeling Studiekosten & Studieverlof Afdeling HRM Landsteiner Instituut MCH Den Haag, Eerste ontwerp:1 februari 2003 Eerste aanpassing: 1 december 2006 (n.a.v. CAO ziekenhuizen 2006-2007) Tweede

Nadere informatie

AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VERGOEDINGEN, VERSTREKKINGEN EN TER BESCHIKKING STELLINGEN. Pagina 1/11

AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VERGOEDINGEN, VERSTREKKINGEN EN TER BESCHIKKING STELLINGEN. Pagina 1/11 AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VERGOEDINGEN, VERSTREKKINGEN EN TER BESCHIKKING STELLINGEN Pagina 1/11 1. Onderwijsstichting KempenKind, gevestigd te 5521 TP Eersel, aan de Mortel 1, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Bijgewerkt tot: Staatsblad 2009, 318;

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie