H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding"

Transcriptie

1 H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel 8 lid 1 Wet gemeenschppelijke regelingen Dimnt groep. H.1. Algemeen Artikel 1. Inleiding Dit hoofdstuk heeft betrekking op de voorwrden wronder een medewerker (gedetcheerde) door Dimnt groep Tlent & Werk bij een orgnistie (inlener) wordt gepltst. Artikel 2 Definities 1. In deze Algemene Voorwrden wordt verstn, onder:. Dimnt groep: De orgnistie, welke door de gemeenten Tilburg, Goirle, Alphen Chm, Hilvrenbeek, Dongen en Gilze Rijen is ngewezen om op het gebied gesubsidieerde rbeid/ rbeidsinpssing regelingen uit te voeren. Door de uitvoering vn verschillende regelingen zijn er ook verschillen in de rechtspositie vn de medewerkers die gedetcheerd worden. Dimnt groep is uitlener vn personeel b. Gedetcheerde: Degene die door de Dimnt groep middels een detcheringovereenkomst gedetcheerd wordt bij een opdrchtgever. c. Opdrchtgever/detcheringobject: Elke ntuurlijke of rechtspersoon n wie 1 of meer werknemers ter beschikking wordt gesteld. De opdrchtgever is inlener vn personeel. d. Detcheringsovereenkomst: Het contrct, dt wordt ngegn tussen een opdrchtgever en de Dimnt groep, wrbij wordt overeengekomen dt gedetcheerde werkzmheden zl verrichten ten behoeve vn de opdrchtgever tegen betling vn een overeengekomen bedrg. De overeenkomst wordt ngegn met inbegrip vn de onderhvige lgemene voorwrden. e. Detchering: Het voor (on)beplde tijd bij een opdrchtgever tewerkstellen of pltsen vn een gedetcheerde, wrbij de werkinhoudelijke begeleiding en de feitelijke leiding en toezicht vn een gedetcheerde wordt overgedrgen n de opdrchtgever. f. Detcheringconsulent/intercedent: De persoon, die nmens de detcherende Dimnt groep de contcten onderhoudt met de opdrchtgever en de gedetcheerde. g. De werkbegeleider/ direct leidinggevende: De persoon, die ls vertegenwoordiger vn de opdrchtgever verntwoordelijk is voor de dgelijkse (bege)leiding vn de gedetcheerde. h. Inleentrief: De vergoeding, welke de opdrchtgever betlt n de Dimnt groep wr de gedetcheerde in dienst is. 39

2 Algemene Verkoopvoorwrden Dimnt groep Artikel 3. Toepssingsgebied 1. Deze Algemene voorwrden detcheringen zijn vn toepssing op de detcheringsovereenkomsten tussen de Dimnt groep en opdrchtgever 2. Vn deze Algemene voorwrden detcheringen fwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij voorl schriftelijk tussen opdrchtgever en de Dimnt groep zijn overeengekomen. Artikel 4. Leiding en Begeleiding 1. Personeelsbegeleiding door de Dimnt groep:. De Dimnt groep wijst in hr orgnistie een persoon n, de zogenmde intercedent/detcheringsconsulent, die fungeert ls contctpersoon voor de leiding vn het detcheringsobject. In voorkomende gevllen kn hij een nder inschkelen, onder ndere de Arbocoördintor, die bij ongevllen een onderzoek kn instellen. b. De persoonsgerichte socile en medische begeleiding is primir een tk vn de Dimnt groep. c. De detcheringconsulent drgt zorg voor: o het vervullen vn openstnde vctures, uitbrengen vn offertes voor vervulling vn de vrg en het fsluiten vn detcheringovereenkomsten. o het bewken vn de gemkte fsprken met het detcheringsobject voortvloeiend uit de detcheringovereenkomst of nderszins overeengekomen fsprken. o het verzorgen vn de introductie vn de medewerker bij het detcheringsobject. o vervult de formele werkgever vn de gedetcheerde medewerker en verricht werkgeverstken. o het verstrekken vn informtie n de gedetcheerde en de direct leidinggevende over onderwerpen vn rechtspositionele rd, IOP, ziekteverzuim en opleiding.het in overleg met de direct leidinggevende ondersteunen vn ziekteverzuimbegeleiding en het zorgdrgen voor het voldoen n de verplichtingen voortkomend uit de Wet Verbetering Poortwchter. o voor de eerstelijns personeelszorg wrbij er in eerste instntie een inschtting wordt gemkt om zelf de csus op te lossen of te behndelen dn wel door te verwijzen. o het opstellen en jrlijks evlueren vn het Individueel Ontwikkelingspln gericht op groei en wr mogelijk uitstroom. o het ondersteunen vn de medewerker en fsprken mken met het detcheringsobject om de gestelde doelen in het individueel ontwikkelingspln uit te voeren en te reliseren. o het inzetten vn instrumenten teneinde de ontwikkeling vn de medewerker te bespoedigen (opleiding, trining, stge, jobcoching, externe begeleiding, npssingen n de werkplek etceter). 40

3 o het ondersteunen vn de gedetcheerde en detcheringsobject bij voorkomende problemen. o het bewken vn de nleving vn de gemkte fsprken in het kder vn de begeleiding. 2. Tken werkbegeleider/ detcheringsobject. Het detcheringsobject wijst een werkbegeleider n. De werkbegeleider dient frequent op het object nwezig te zijn. Vernderingen in de objectleiding c.q. ndere orgnistorische wijzigingen, die vn invloed kunnen zijn op het functioneren vn de werknemer, dienen bij de detcheringsconsulent gemeld te worden. b. Het detcheringsobject drgt zorg voor: o het ter beschikking stellen vn een Risico Inventristie en Evlutie. o het introduceren en inwerken vn de medewerker (inclusief werkmethoden en veiligheidsregels). o het meewerken n het opmken vn een beoordeling gedurende de proeftijd o het meewerken n het jrlijks voeren vn functioneringsgesprekken (IOP gesprekken) met de medewerker o het toezien op de nleving vn de overeengekomen werktijden. o het tijdig signleren vn eventuele problemen in de werksitutie bij de intercedent vn de Dimnt groep. o het melden vn wijzigingen in de functie vn de medewerker o het hndhven vn goede rbeidsomstndigheden. o het bijhouden vn verlof en compenstiesttus vn de gedetcheerde o het verstrekken, indien noodzkelijk, vn persoonlijke beschermingsmiddelen. c. De werkbegeleider geeft feitelijk leiding n en houdt toezicht op de door de gedetcheerde te verrichten werkzmheden. d. De werkbegeleider geeft begeleiding n de gedetcheerde, rekening houdend met de cpciteiten en beperkingen vn de gedetcheerde. e. De werkbegeleider verstrekt de benodigde informtie, onder ndere ten behoeve vn de functiebeschrijving voor een goede uitoefening vn de functie. f. De opdrchtgever stelt de detcheringconsulent, dn wel verntwoordelijke nmens de Dimnt groep, in de gelegenheid contcten te onderhouden met de werkbegeleider en de gedetcheerde. g. Eventuele vernderingen en/ of problemen in de werksitutie, orgnistorische en/of wijzigingen in werkbegeleiding dient het detcheringsobject bij de detcheringsconsulent n te geven. h. Indien de gedetcheerde zonder bericht fwezig is, geeft het detcheringsobject dit onmiddellijk telefonisch door n de detcheringsconsulent vn de Dimnt groep. H.2. De detchering Artikel 5. Arbeidsvoorwrden gedetcheerde 41

4 Algemene Verkoopvoorwrden Dimnt groep De rbeidsvoorwrden die gelden voor de ter beschikking gestelde medewerker, stelt de Dimnt groep vst. Informtie over deze rbeidsvoorwrden wordt indien gewenst n de leiding vn het detcheringobject ter hnd gesteld. De loonbetling n de gedetcheerde en de fdrcht vn socile premies behoren tot de verntwoordelijkheid vn de Dimnt groep. Artikel 6. Huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement of huisregels vn het detcheringsobject zijn vn toepssing op de gedetcheerde, wrbij deze niet strijdig mogen zijn met de rbeidsvoorwrden vn de gedetcheerde. Huisregels/huishoudelijk reglement wordt voor nvng vn de detchering n de gedetcheerde overgedrgen. Artikel 7. Duur detchering en Beëindiging 1. De terbeschikkingstelling geldt voor onbeplde tijd, tenzij schriftelijk nders is overeengekomen. 2. De duur vn de detchering en het ntl in te lenen uren worden tussen detcheringsobject en Dimnt groep vstgelegd in de detcheringovereenkomst. 3. De detcheringovereenkomst wordt beëindigd onder beplingen zols vermeld in de lgemene voorwrden dn wel vn rechtswege op overeengekomen einddtum. 4. Op de terbeschikkingstelling is een proeftijd vn twee mnden vn toepssing. Gedurende deze periode vindt een beoordeling plts door de Dimnt groep in overleg met de leiding vn het detcheringobject. Prtijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingng opzeggen gedurende de proeftijd. 5. Bij verlenging of voortzetting vn de detcheringovereenkomst is geen sprke vn een proefperiode. 6. Beëindiging vn de detchering is mogelijk op verzoek vn de gedetcheerde, de Dimntgroep en de opdrchtgever. 7. Indien en voor zover de rbeidsovereenkomst vn de gedetcheerde met de Dimnt groep beëindigd wordt wegens dringende reden of op diens eigen verzoek, gedurende de looptijd vn de detchering, wordt de detchering met onmiddellijke ingng beëindigd zonder dt de Dimnt groep drvoor schdeplichtig is. 8. Beëindiging vn de detcheringovereenkomst dient schriftelijk en met redenen omkleed plts te vinden met inchtneming vn een opzegtermijn vn 3 mnden (ingnde per 1e vn de mnd). Vn deze termijn kn worden fgeweken, indien er sprke is vn een dringende reden. Bij opzegging zl een gesprek pltsvinden tussen inlener, uitlener en gedetcheerde. 9. N beëindiging vn de overeenkomst lt opdrchtgever werknemer niet meer toe tot de werkzmheden, tenzij dit geschiedt op bsis vn een tussen opdrchtgever en werknemer gesloten rbeidsovereenkomst. 42

5 10. Prtijen treden periodiek met elkr in overleg om de uitvoering vn de detcheringovereenkomst te evlueren. An de hnd vn de resultten vn deze evlutie pssen prtijen, zo nodig, deze overeenkomst n. Artikel 8. Vervnging Bij verlof, kortdurende ziekte c.q. ndere vormen vn fwezigheid wordt niet in vervnging voorzien, tenzij in het detcheringcontrct nders is overeengekomen. Enkel bij lngdurige ziekte heeft de Dimnt groep een inspnningsverplichting om te zoeken nr een vervnger binnen het beschikbre bestnd. Artikel 9. Werktijden / Werkdgen 1. Het detcheringsobject stelt de werktijden/dgen vst rekening houdend met de geldende rbeidsvoorwrden vn de ter beschikking gestelde werknemer(s). Deze fsprken worden in de detcheringsovereenkomst vstgelegd. 2. Indien het detcheringsobject een ndere invulling wenst vn de werktijd, dn die welke de hiervoor bedoelde rbeidsvoorwrden toelten, dient zij in overleg te treden met de door de Dimnt groep ngewezen consulent. Artikel 10. Overwerk en onregelmtige werktijden 1. Overwerk en onregelmtig werken zijn slechts toegestn indien dt ndrukkelijk is fgesproken tussen de Dimnt groep en de opdrchtgever en schriftelijk is vstgelegd met inchtneming vn wt drover in de rbeidsvoorwrden is bepld. 2. Voor overwerk en werk op onngenme uren wordt in principe een compenstie in de vorm vn extr verlof door het detcheringsobject gegeven. Enkel in uitzonderingssituties kn overwerk/onregelmtig werk uitbetld worden (zie 10.3). 3. Het detcheringobject dient een overzicht te verstrekken vn de gewerkte uren op onregelmtige tijden of overwerk, die n de werknemer(s) uitbetld moeten worden. Hiertoe gebruikt het detcheringobject het drtoe door de Dimnt groep verstrekte urenverntwoordingsformulier. Dit formulier dient door de objectleider en de Dimntgroep medewerker ondertekend te worden en binnen vijf dgen n floop vn de desbetreffende mnd te worden ingezonden n de Dimnt groep. De extr kosten worden n het detcheringsobject gefctureerd. Hiervoor is een ongesubsidieerd bruto uurtrief (inclusief BTW en werkgeverslsten) vn toepssing. 4. De toeslgpercentges worden berekend conform de rbeidsvoorwrden. Zie ook het beplde in rtikel 3.2 vn deze Algemene Voorwrden. 5. Indien er twee jr of lnger sprke is vn een in geld verstrekte onregelmtigheidsvergoeding komen bij beëindiging vn de detchering ook de kosten voor de fbouw vn de regeling voor rekening vn het detcheringsobject. Dit indien de detcheringovereenkomst beëindigd wordt buiten toedoen vn de Dimnt groep en/of medewerker. 43

6 Algemene Verkoopvoorwrden Dimnt groep Artikel 11. Functiebeschrijving en functiewrdering 1. De beschrijving vn de functie vn de gedetcheerde wordt vstgesteld door de Dimntgroep indien het een nieuw te beschrijven functie betreft in overleg met de opdrchtgever. 2. Bij structurele wijziging vn tken/verntwoordelijkheden dient de opdrchtgever de Dimnt groep in kennis te stellen. 3. An de opdrchtgever kn een gewrdeerde functiebeschrijving worden verstrekt. 4. Bij wijziging vn tken en/of verntwoordelijkheden dient een nieuwe functiebeschrijving ingericht te worden. Deze dient vervolgen gewrdeerd te worden conform de beplingen in de Arbeidsvoorwrden. Artikel 12. Verlof / roostervrij/ tijd voor tijd 1. De opdrchtgever is belst met het besluiten op verzoeken om verlof binnen de beplingen vn de CAO/rbeidsvoorvoorwrden vn de medewerker. Indien verlof verleend wordt, wordt zulks ngegeven op de verlofkrt vn de gedetcheerde medewerker 2. De opdrchtgever drgt ervoor zorg dt het sldo vn het verloftegoed n het eind vn het jr mximl 2 weken is. Roostervrij en tijd voor tijd dienen n het eind vn het jr op 0 te stn. 3. Bij beëindiging vn de detchering wordt het verlof dt boven of beneden het opgebouwde verloftegoed uitkomt met de opdrchtgever verrekend. Hiervoor geldt een ongesubsidieerd uurtrief. 4. De opdrchtgever drgt de lsten verbonden n het verstrekken vn bijzonder verlof. 5. Op bijzondere verlofdgen bij het detcheringsobject, die niet gelden binnen de Dimntgroep, dient de gedetcheerde een verlofdg op te nemen. Op bijzondere verlofdgen bij de Dimnt groep, die niet gelden bij het detcheringsobject, dient de gedetcheerde verlofuren te krijgen. Artikel 13. Verzuimbeheersing 1. Ziek en herstelmeldingen dienen door de gedetcheerde conform de geldende voorschriften vn de Dimnt groep, bij de Dimnt groep en de opdrchtgever/ detcheringsobject te geschieden. 2. Verzuimbeheersing is een gezmenlijke verntwoordelijkheid vn het detcheringsobject en uitlener. In overleg zl bepld worden welke stppen moeten worden ondernomen in het kder vn de verzuimbeheersing en/of voorkomen vn verzuim. 3. Het detcheringsobject heeft nst de werkgever, in het kder vn de Wet Verbetering Poortwchter, een ndrukkelijke tk bij het opstellen vn het pln vn npk. De druit voortvloeiende re integrtiectiviteiten dienen gericht te zijn op een terugkeer binnen de functie. 4. Indien een vervnger niet wordt gevonden en de ziekte lnger duurt dn een in de detcheringsovereenkomst fgesproken neengesloten periode wordt een nr evenredigheid vst te stellen korting berekend op de verschuldigde vergoeding. Deze 44

7 korting wordt, met ingng vn de dtum wrop voorgenoemde periode is verlopen, berekend en gecrediteerd ndt de inleenvergoeding over de mnd, wrin ziekteverzuim vn toepssing is, in rekening is gebrcht. Artikel 14. Scholing en/of vorming 1. Het detcheringsobject kn de Dimnt groepmedewerker n scholingsctiviteiten lten deelnemen in overleg met de Dimnt groep. 2. Afhnkelijk vn het belng vn de opleiding voor het detcheringsobject dn wel voor de medewerker dn wel voor de Dimnt groep of een combintie hiervn, wordt in onderling overleg bepld wie de opleidingskosten zl betlen c.q. de drvoor benodigde werktijd ter beschikking zl stellen. 3. De opdrchtgever dient mee te werken n ctiviteiten in het kder vn rbeidsontwikkeling vn de gedetcheerde medewerker, wronder het jrlijks voeren vn beoordelings, functionerings en ontwikkelingsgesprekken. Artikel 15. Disciplinire mtregelen Bij disfunctioneren, fwezigheid zonder bericht en dergelijke vn een gedetcheerde dient de opdrchtgever zich in verbinding te stellen met de Dimnt groep. Wnneer het in dringende gevllen geboden is dt de gedetcheerde bij de opdrchtgever wordt geschorst, kn de opdrchtgever drtoe overgn onder mededeling dt de gedetcheerde zich terstond dient te melden bij de Dimnt groep, n hem over de reden vn verwijdering te hebben ingelicht. Vn een dergelijke schorsing zl de opdrchtgever schriftelijk verslg uitbrengen n de Dimntgroep. Vn genomen mtregelen stelt de Dimnt groep de opdrchtgever in kennis. Artikel 16. Medezeggenschp Het detcheringobject dient de Dimnt groep medewerker, indien deze lid is vn een medezeggenschpsorgn vn de Dimnt groep, in stt te stellen deel te nemen n de ctiviteiten vn dt orgn voor zover die een door de Dimnt groep vstgesteld ntl uren op jrbsis niet overschrijden. De bestede uren zijn voor rekening vn de Dimnt groep. H.3. Finnciële beplingen Artikel 17. Inleentrief 1. Het inleentrief voor lle instellingen, orgnisties en prticulieren, niet zijnde gemeenten of door deze volledig gesubsidieerde instellingen, wordt bepld door twee componenten:. de bruto loonkosten (inclusief werkgeverslsten/ opslgpercentge detchering voor onder ndere kosten woonwerkverkeer) conform de geldende rbeidsvoorwrden of CAO, vermenigvuldigd met: 45

8 Algemene Verkoopvoorwrden Dimnt groep b. het vst te stellen percentge vn de inzetbrheid vn de te detcheren medewerker. 2. Het overeengekomen inleentrief wordt vstgelegd in de detcheringsovereenkomst. 3. De Dimnt groep werkt op bsis vn inleenvergoedingen op mndbsis, deze is inclusief verlofrecht, kosten woon werkverkeer en exclusief onkosten en BTW. 4. In uitzonderingssituties kn schriftelijk een uurprijs fgesproken worden, wrbij dn wel een minimum ntl uren per gewerkte dg (fgerond op hele uren) wordt gehnteerd. Seprt worden de fsprken over verlof en onkosten gemkt. Het detcheringsobject en gedetcheerde verntwoorden het in het detcheringcontrct overeengekomen ntl werkuren met behulp vn een urenregistrtiestt, welke telkens n het einde vn een voorf overeengekomen periode door beiden ondertekend n de Dimnt groep wordt gezonden. 5. De inleenvergoeding wordt mndelijks chterf bij opdrchtgever in rekening gebrcht. 6. Indien het voor het vststellen vn de inleenvergoeding noodzkelijk is gebruik te mken vn een loonwrdemeting, dn dient het detcheringsobject hiern mee te werken. 7. Indien een vervnger niet wordt gevonden en de ziekte lnger duurt dn een neengesloten periode wordt een nr evenredigheid vst te stellen korting berekend op de verschuldigde vergoeding met ingng vn de dtum wrop voorgenoemde periode is verlopen. 8. Indien drtoe nleiding bestt, op grond vn kostenfctoren in het lgemeen, kn de Dimnt groep de n de opdrchtgever in rekening gebrchte vergoeding npssen. In principe zl de npssing conform de index per 1 jnuri vn het klenderjr doorgevoerd worden. 9. Indien drtoe nleiding bestt, op grond vn een loonwrdemeting, kn de Dimntgroep de n de opdrchtgever in rekening gebrchte vergoeding npssen. Verzoek hiertoe kn komen vn opdrchtgever c.q. Dimnt groep. 10. Indien het detcheringsobject, in overleg met de Dimnt groep, bepld heeft dt de gedetcheerde voor het werken op onregelmtige tijden en voor overuren een vergoeding in geld ontvngt, zullen deze kosten n het detcheringsobject gefctureerd worden. Het gt hierbij om de voortvloeiende bruto loonkosten, vermeerderd met eventueel vkntiegeld, werkgeverslsten en BTW. Deze worden volledig in rekening gebrcht bij de opdrchtgever (zonder toepssing vn het inzetbrheids %), tenzij nders overeengekomen en schriftelijk vstgelegd. 11. Indien er sprke is vn overwerk of werk op onregelmtige tijden die niet gecompenseerd wordt in tijd, dient de opdrchtgever, binnen vijf dgen n floop vn de mnd, een overzicht te verstrekken vn de gewerkte uren en tijden die n de gedetcheerde werknemer uitbetld moeten worden. De kosten hiervn zullen in de dropvolgende mnd bij de opdrchtgever in rekening worden gebrcht. Artikel 18. Betling 1. De opdrchtgever dient de fcturen vn de Dimnt groep binnen dertig dgen n fctuurdtum te voldoen door overmking op een door de Dimnt groep ngewezen bnkrekening, zonder toepssing vn enige ftrek of schuldvergelijking. De op 46

9 bnkfschriften vn de Dimnt groep ngegeven vlutdg is beplend en wordt derhlve ls dg vn betling ngemerkt. 2. Bij overschrijding vn deze termijn is de opdrchtgever vnf de eerste dg dt die termijn is verlopen, en zonder ndere nkondiging, over het openstnde bedrg de op dt moment geldende wettelijke rente, zols bedoel in rtikel 6:119 en 6:120 BW, verschuldigd per mnd of gedeelte vn een mnd. 3. Alle onder de invordering vn het verschuldigde bedrg vllende kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten inbegrepen, ook die vn rechtskundige bijstnd, komen ten lste vn de opdrchtgever. De buitengerechtelijke incssokosten bedrgen tenminste 15% vn het met inbegrip vn genoemde rente verschuldigde bedrg, met een minimum vn 125, exclusief BTW. 4. De door de opdrchtgever gedne betlingen strekken llereerst tot voldoening vn n de Dimnt groep verschuldigde interest, lsmede de gemkte (invorderings)kosten en drn vindt er verrekening plts vn de oudste openstnde fcturen. 5. Ingevl vn niet of niet tijdige betling, nvrg tot sursénce vn betling, nvrg tot fillissement, beslg op lle of op een gedeelte vn de zken vn de opdrchtgever of liquidtie vn zken vn de opdrchtgever en/of kennelijke verminderde kredietwrdigheid vn deze ltste zl de Dimnt groep het recht hebben lle nog lopende overeenkomsten of gedeelten drvn, die op dt ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, zonder dt enige gerechtelijke tussenkomst zl zijn vereist, ls ontbonden te beschouwen onverminderd hr recht terzke schdevergoeding te vorderen. 6. In de gevllen, ls bedoeld in rtikel 7.5, is iedere vordering uit welke hoofde dn ook, die de Dimnt groep op de opdrchtgever mocht hebben, direct en in zijn geheel opvorderbr. Artikel 19. Overige kosten 1. Alle kosten die door de gedetcheerde voor het uitvoeren vn zijn tken gemkt worden, zijn voor rekening vn de opdrchtgever en worden rechtstreeks of door tussenkomst vn het de Dimnt groep n de gedetcheerde vergoed.(bijvoorbeeld werkkleding, veiligheidsmteril, dienstreizen, etceter) Indien de Dimnt groep ls gevolg vn het verstrekken vn vergoedingen door het detcheringsobject geconfronteerd wordt met consequenties opgelegd door bijvoorbeeld de fiscus en/of uitvoeringsinstellingen, worden deze n het detcheringsobject doorberekend. 2. In de onder 19.1 bedoelde kosten wordt tevens een BHV/EHBO vergoeding begrepen, indien de betreffende Dimnt groep werknemer over een geldig BHV/EHBO diplom beschikt en het detcheringsobject een dergelijk diplom ook noodzkelijk cht. 3. Indien het detcheringsobject de vergoedingen verstrekt, die fiscl ngemerkt kunnen worden ls loon en die vervolgens leiden tot geheel of gedeeltelijk vervllen vn subsidies op grond vn de Wet socile werkvoorziening of ndere vormen vn gesubsidieerde rbeid, dn zullen de kosten drvn in rekening worden gebrcht bij het detcheringsobject. 47

10 Algemene Verkoopvoorwrden Dimnt groep 4. Kosten voor opleidingen in het kder vn het Individieel Ontwikkelings Pln komen voor rekening vn de Dimnt groep mits voorf schriftelijke toestemming is verkregen. 5. Indien het detcheringsobject de gedetcheerde lt deelnemen n scholing en opleiding binnen of ten behoeve vn zijn eigen orgnistie, zijn de druit voortvloeiende kosten voor rekening vn het detcheringsobject. 6. De kosten voor nschf vn pprtuur, werkpleknpssing, kosten voortvloeiend uit de Arbowetgeving enzovoorts, zijn voor rekening vn het detcheringsobject. Uitsluitend kosten ten behoeve vn bijzondere npssing die persoonsgebonden is en noodzkelijk ten gevolge vn een hndicp vn de gedetcheerde kunnen voor rekening vn de Dimntgroep komen. Anschf vn persoonsgebonden npssingen gebeurt op dvies vn de rbeidsdeskundige en geschiedt uitsluitend door de Dimnt groep. 7. Alle onderhoudskosten en reprties n hulpmiddelen en pprtuur vn de gedetcheerde die niet persoonsgebonden zijn ls gevolg vn een hndicp, komen voor rekening vn het detcheringsobject. 8. Indien er sprke is vn door de uitlener gefinncierde hulpmiddelen, zl seprt een gebruikerscontrct opgesteld worden wrin de fsprken hieromtrent zijn vstgelegd. H.4. Arbeidsomstndigheden Artikel 20. Wetgeving 1. De Arbowet beplt dt het detcheringsobject, net ls iedere ndere feitelijk werkgever, verntwoordelijk is voor de rbeidsomstndigheden vn de gedetcheerde. Het detcheringsobject dient zich dus ook ten behoeve vn de gedetcheerde, te houden n de voorschriften vn de Arbowet, de Arbeidstijdenwet en nverwnte besluiten. Blijven pssende cties chterwege, dn kn dt leiden tot onmiddellijke beëindiging vn de detcheringsovereenkomst en tot nsprkelijkheidsstelling vn het detcheringsobject voor door de uitlener geleden schde lsmede voor de schde wrvoor de uitlener nsprkelijk gesteld kn worden of wordt. 2. De Dimnt groep verstrekt voor nvng vn de detchering, met instemming vn de te detcheren medewerker, informtie over de voor de functie relevnte hndicp(s) en/of beperking(en) vn de gedetcheerde. 48

11 Artikel 21 Arbotoets 1. Om de bedrijfsveiligheid bij inleners te toetsen mkt de Dimnt groep gebruik vn de vrgenlijst Inventristie bedrijfsveiligheid (de zogenmde Arbovrgenlijst). (Toelichting: De vrgenlijst Inventristie bedrijfsveiligheid wordt gebruikt om de bedrijfsveiligheid bij inleners te inventriseren. Deze vrgenlijst sluit n bij de momenteel lndelijk gebruikelijke wijze vn beschrijven vn rbeidsveiligheid en risico s. Arbobeleid binnen orgnisties en de risico inventristie & evlutie s (RIE s) zijn tegenwoordig volledig gericht op het in krt brengen vn de risico s en het beperken vn die risico s door het treffen vn veiligheidsmtregelen, het verstrekken vn beschermingsmiddelen en het geven vn instructies.). 2. Het detcheringsobject drgt zorg voor een geldige risico inventristie & evlutie (RI&E). Artikel 22. Ongevllen en bijn ongevllen 1. Ongevllen en bijn ongevllen tijdens de werkzmheden vn de gedetcheerde dienen geregistreerd te worden en onmiddellijk te worden doorgegeven n de Dimnt groep. 2. Desgewenst verstrekt de opdrchtgever een overzicht n de Dimnt groep vn de op de detcheringplts geldende bedrijfsvoorschriften inzke veiligheid, gezondheid en welzijn. H.5. Overige beplingen Artikel 23. Ansprkelijkheid 1. De Dimnt groep nvrdt generlei nsprkelijkheid voor schde in de meest brede zin des woords die de ter beschikking gestelde medewerker veroorzkt hetzij voor het detcheringsobject hetzij voor derden. Het detcheringsobject is gehouden de Dimntgroep te vrijwren vn nsprken in die zin vn derden jegens de Dimnt groep. Het detcheringsobject dient een verzekering ter dekking vn de hiervoor genoemde nsprkelijkheid f te sluiten, wrvn de kosten niet doorberekend kunnen worden n de Dimnt groep 2. Op grond vn rtikel 6:170, eerste lid, vn het Burgerlijk Wetboek en rtikel 1, eerste lid sub., vn de Arbeidsomstndighedenwet is de opdrchtgever nsprkelijk voor llen, die onder zijn toezicht werken. 3. De Dimnt groep is niet nsprkelijk voor eventuele verbintenissen en verplichtingen welke de gedetcheerde mocht hebben ngegn of welke op ndere wijze door hem zijn ontstn jegens de opdrchtgever, l dn niet met diens toestemming, of jegens welke derde dn ook. 49

12 Algemene Verkoopvoorwrden Dimnt groep Artikel 24. Schdevergoeding De opdrchtgever is gehouden tot het vergoeden vn de schde of verlies, welke de gedetcheerde n persoon of goed overkomt in de uitvoering vn de voor de opdrchtgever verrichte werkzmheden. De Dimnt groep drgt geen nsprkelijkheid, op welke grond dn ook, voor schde en verliezen welke een gedetcheerde uit hndelen en/of nlten mocht veroorzken n derden of n de opdrchtgever, tenzij nders overeengekomen en schriftelijk vstgelegd. Artikel 25. Geschillen Alle geschillen, voortvloeiende of verbnd houdend met de Algemene Voorwrden en de detcheringsovereenkomst en welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd n de bevoegde Nederlndse rechter. Artikel 26. Geldigheid Elk beding, dt strijdig mocht zijn of worden met dwingende beplingen vn het Nederlndse recht, zl telkens worden herleid tot de toegelten werking. In geen gevl zl de nietigheid vn een bepling de geldigheid vn de overige beplingen ntsten. Artikel 27. Geheimhouding Alle prtijen zijn verplicht tot geheimhouding vn lle vertrouwelijke informtie die zij in het kder vn hun overeenkomst vn elkr of uit ndere bron hebben verkregen. Artikel 28. Ondertekening Door ondertekening vn de detcheringsovereenkomst verklren prtijen (Dimnt groep en opdrchtgever) dt zij de drvoor overeengekomen voorwrden in hun bezit hebben, deze kennen en overeenkomstig zullen hndelen. Artikel 29. Wijzigingen in de Algemene Voorwrden De Dimnt groep is bevoegd wijzigingen in deze voorwrden n te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het ngekondigde tijdstip vn inwerkingtreding. De Dimnt groep zl de gewijzigde voorwrden tijdig n het detcheringsobject toezenden. Indien geen tijdstip vn inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens het detcheringsobject in werking zodr hem de wijziging is medegedeeld. Artikel 30. Doordetchering 50

13 Het is de opdrchtgever niet toegestn een door hem ingeleende gedetcheerde zelf ter beschikking te stellen n derden. Artikel 31. Nkomen vn verplichtingen Geen vn de prtijen is gehouden tot het nkomen vn enige verplichting indien hij drtoe is verhinderd tengevolge vn een omstndigheid, welke niet n hem is te wijten of niet voor zijn rekening komt krchtens de wet, rechtshndeling of in het mtschppelijke verkeer geldende opvtting. Artikel 32. Einde overeenkomst Indien één vn de prtijen gedurende een periode vn meer dn 60 klenderdgen tengevolge vn overmcht zijn verplichtingen op grond vn de Algemene Voorwrden en het detcheringcontrct niet kn nkomen, heeft de ndere prtij het recht deze, door middel vn een ngetekend schrijven, met onmiddellijke ingng te beëindigen zonder dt drdoor enig recht op schdevergoeding zl ontstn. Artikel 33. Fusie/Overnme De Dimnt groep behoudt zich het recht voor om, ingevl vn fusie of overnme vn de opdrchtgever, met onmiddellijke ingng de detchering te beëindigen zonder dt dit op enigerlei wijze finnciële consequenties voor de Dimnt groep tot gevolg zl hebben. Artikel 34.Verklring omtrent het gedrg Indien gedetcheerden bij het detcheringsobject dienen te beschikken over een verklring omtrent het gedrg, zl de Dimnt groep betrokken gedetcheerde verplichten om smen met het detcheringsobject hiervoor zorg te drgen. Artikel 35. Voorrngspositie Indien opdrchtgever een vcture stelt wrvn de werkzmheden vergelijkbr zijn met die vn de medewerker, wordt, voorfgnde n de externe openstelling, de medewerker hiervn op de hoogte gebrcht en desgewenst in de gelegenheid gesteld te solliciteren. 51

Algemene Detacherings- en leveringsvoorwaarden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Stichting Werkbedrijf Zutphen op 10 december 2018

Algemene Detacherings- en leveringsvoorwaarden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Stichting Werkbedrijf Zutphen op 10 december 2018 Algemene Detacherings- en leveringsvoorwaarden Stichting Werkbedrijf Zutphen (Vastgesteld door het bestuur van Stichting Werkbedrijf Zutphen op 10 december 2018) 1. Definities en toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DetaNet KvK: 27345903 Versie: september 2013

Algemene Voorwaarden DetaNet KvK: 27345903 Versie: september 2013 Algemene Voorwaarden DetaNet KvK: 27345903 Versie: september 2013 Pagina 1 van 15 INHOUD 1. Definities en toepassingsgebied 2. De detachering 3. Financiële bepalingen 4. Arbeidsomstandigheden 5. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij plaatsing van een Talent bij opdrachtgevers

Algemene voorwaarden bij plaatsing van een Talent bij opdrachtgevers Algemene voorwaarden bij plaatsing van een Talent bij opdrachtgevers 1 DEFINITIES EN TOEPASSING 1.1 DEFINITIES 1.1.1 Groeibanen: gevestigd te Enschede, kantoor houdend te Enschede, Wederiklaan 43, 7534

Nadere informatie

Algemene Verkoop Voorwaarden De Risse Horizon BV Per 1 januari 2016

Algemene Verkoop Voorwaarden De Risse Horizon BV Per 1 januari 2016 Algemene Verkoop Voorwaarden De Risse Horizon BV Per 1 januari 2016 1 1. Gebruiker en wederpartij 1. Gebruiker van deze Algemene Verkoop Voorwaarden (verder te noemen; AVV) is De Risse Horizon BV, een

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Algemene plaatsingsvoorwaarden

Algemene plaatsingsvoorwaarden Algemene plaatsingsvoorwaarden Oss, 7 januari 2015 1. Inleiding Deze overeenkomst regelt de voorwaarden waaronder een medewerk(st)er van de Stichting de Betere Dienstverlener bij een andere organisatie

Nadere informatie

Algemene detacheringsvoorwaarden

Algemene detacheringsvoorwaarden Algemene detacheringsvoorwaarden Uden, april 2008 A Algemeen 1. Inleiding Deze overeenkomst regelt de voorwaarden waaronder een medewerker van de IBN-groep (gedetacheerde) bij een organisatie (inlener)

Nadere informatie

Beleid vervroegde canonherziening einde tijdvak bij voortdurende erfpacht

Beleid vervroegde canonherziening einde tijdvak bij voortdurende erfpacht Beleid vervroegde cnonherziening einde tijdvk bij voortdurende erpcht (voorheen - tot 1 jnuri 2018 - genmd Beleid vervroegde wijziging voor niet woonbestemmingen ) Onderwerp Beleid vervroegde cnonherziening

Nadere informatie

Algemene detacherings- en leveringsvoorwaarden van GelreWerkt!, stichting Werkbedrijf Zutphen

Algemene detacherings- en leveringsvoorwaarden van GelreWerkt!, stichting Werkbedrijf Zutphen Algemene detacherings- en leveringsvoorwaarden van GelreWerkt!, stichting Werkbedrijf Zutphen (Vastgesteld door het algemeen bestuur ) 1. Definities en toepassingsgebied Artikel 1.1 Definities In deze

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden detachering SW-werknemers

Algemene Voorwaarden detachering SW-werknemers Algemene Voorwaarden detachering SW-werknemers 1. Definities en toepassingsgebied 1.1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.1. De gemeente: de gemeente Amsterdam die tot taak

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Detacherings- voorwaarden van uitlener

Detacherings- voorwaarden van uitlener Detacherings- voorwaarden van uitlener INHOUDSOPGAVE A Algemeen 1 Inleiding 4 2 Definities 4 3 Toepassingsgebied 5 4 Leiding, begeleiding en werkgeverstaken 5 B De detachering 5 Detacheringsovereenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DetaNet KvK: Mei 2016

Algemene Voorwaarden DetaNet KvK: Mei 2016 Algemene Voorwaarden DetaNet KvK: 27345903 Mei 2016 Pagina 1 van 16 INHOUD 1. Definities en toepassingsgebied 2. De detachering 3. Financiële bepalingen 4. Arbeidsomstandigheden 5. Aansprakelijkheid en

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering LANDER werk & participatie De Panoven 23, 4191 GW Postbus 128, 4190 CC Geldermalsen 0345-686 222 www.landergroep.nl info@landergroep.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk A Algemeen

Nadere informatie

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning Meldingsformulier wijziging nhngsel leidinggevenden drnk- en horecvergunning Anvrg ter wijziging vn het nhngsel behorende bij onderstnde drnk- en horecvergunning op grond vn rtikel 30 Drnk- en Horecwet

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKEN IN SCHULDENS GNALERING

CONVENANT SAMENWERKEN IN SCHULDENS GNALERING CONVENANT SAMENWERKEN IN SCHULDENS GNALERING DE ONDERGETEKENDEN De gemeente Roermond, gevestigd Kzerneplein 7 te 6041 TG Roermond ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.A.J. Smitsmns-Burhenne,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Paraaf Qpdrachtnemer: Paraaf Opdrachtgever: 2 - Pagjna 2 van 6 De Staat der Nederlanden - Nederland By. Internettoegang.

Inhoudsopgave. Paraaf Qpdrachtnemer: Paraaf Opdrachtgever: 2 - Pagjna 2 van 6 De Staat der Nederlanden - Nederland By. Internettoegang. G C U) Ct 0, Ct 1 2 1, H N) 2 1, z U:,?. ;;: Inhoudsopgve 1. Inleiding.3 2. Antonen kwliteitsborging vn de dienstverlening 4 3. Auditing 5 3.1. Wnneer toepssen 5 3.2. Onfhnkelijke derde prtij 5 3.3. Opvolging

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL

DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL INHOUDSOPGAVE 1 Definities 2 Leiding en begeleiding 3 CAO en arbeidsvoorwaarden 4 Functie 5 Beoordeling functioneren en ontwikkeling 6 Arbeidsomstandigheden 7 Treffen

Nadere informatie

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Huisrts in dienst ij een huisrts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Slristellen Professioneel sttuut Model reids - over eenkomst Model studie - over eenkomst Colletieve reidsovereenkomst voor de Huisrts

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model b

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model b Anvrgformulier drnk- en horecvergunning model b Anvrg ter verkrijging vn een vergunning voor de uitoefening vn het horecbedrijf bestemd voor rechtspersonen die zich richten op ctiviteiten vn recretieve,

Nadere informatie

Algemeen. Restweefsel voor medischwetenschappelijk onderzoek

Algemeen. Restweefsel voor medischwetenschappelijk onderzoek Algemeen Restweefsel voor medischwetenschppelijk onderzoek U bent in het Ersmus MC voor onderzoek en/of behndeling. Soms is het nodig bloed of lichmsweefsel/-vloeistof bij u f te nemen. N fronding vn dit

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DETACHERING GESUBSIDIEERD WERKENDEN BIJ EEN EXTERNE WERKGEVER

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DETACHERING GESUBSIDIEERD WERKENDEN BIJ EEN EXTERNE WERKGEVER ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DETACHERING GESUBSIDIEERD WERKENDEN BIJ EEN EXTERNE WERKGEVER BEGRIPPEN 1 Inlener: De natuurlijke- of rechtspersoon die een gedetacheerde werknemer op grond

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering Werkzaak Rivierenland De Panoven 23, 4191 GW Geldermalsen 088-9375000 www.werkzaakrivierenland.nl.nl info@werkzaakrivierenland.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk A Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

Datum 23 november 2004 Nr.: 04-64

Datum 23 november 2004 Nr.: 04-64 Dtum 23 november 2004 Nr.: 04-64 Vn An Het college vn B&W De rds- en duoburgerleden Kopie n Onderwerp Inkoop gogisch werk Mededeling An de gemeenterd, INLEIDING. In het jr 2003 is er, op inititief vn de

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Deel 2 hoofdstuk 19 BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD -- DEEL 2 -- HFD 19. Versie 1.01 -- 31-aug-2011. Aannemersbedrijf 1 / 3. Aannemersbedrijf 2 / 3

Deel 2 hoofdstuk 19 BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD -- DEEL 2 -- HFD 19. Versie 1.01 -- 31-aug-2011. Aannemersbedrijf 1 / 3. Aannemersbedrijf 2 / 3 Annemersbedrijf 1 / 3 Deel 2 hoofdstuk 19 de dministrtie vn dienstverlenende bedrijven Projectkrt Voor elk project wordt een voorclcultie gemkt. Deze wordt op de projectkrt vstgelegd. Tijdens de uitvoering

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model a

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model a Anvrgformulier drnk- en horecvergunning model Anvrg ter verkrijging vn een vergunning voor de uitoefening vn het horecbedrijf of slijtersbedrijf op grond vn rtikel 3 vn de Drnk- en Horecwet Dit formulier

Nadere informatie

Privacyverklaring Koops Makelaardij

Privacyverklaring Koops Makelaardij Privcyverklring Koops Mkelrdij In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring KM stt, wordt Koops Mkelrdij B.V. bedoeld. Vn welke diensten vn KM

Nadere informatie

U wilt uw/een woning taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar/taxateur: U wilt een taxatie laten uitvoeren (zie 3).

U wilt uw/een woning taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar/taxateur: U wilt een taxatie laten uitvoeren (zie 3). Privcyverklring Vn Diepen Vstgoeddvies U heeft te mken met Vn Diepen Vstgoeddvies. Vn Diepen Vstgoeddvies is lid vn de NVM. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

Kuiper Agrarische Makelaardij maakt gebruik van de navolgende diensten:

Kuiper Agrarische Makelaardij maakt gebruik van de navolgende diensten: Privcyverklring Kuiper grrische Mkelrdij In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. In deze verklring wordt ook uitgelegd welke gegevens n derden worden verstrekt. Kuiper

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

De makelaar is gevestigd aan Zoomstede 2, 3431 HL Nieuwegein en te bereiken via en

De makelaar is gevestigd aan Zoomstede 2, 3431 HL Nieuwegein en te bereiken via en Privcyverklring Gevert Mkelrs en Vstgoedbeheer, ingeschreven in het hndelsregister onder respectievelijk nummer 30134631 en 30134580, is verntwoordelijk voor de verwerking vn persoonsgegevens zols weergegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Privacyverklaring gwoon Makelaars

Privacyverklaring gwoon Makelaars Privcyverklring gwoon Mkelrs U heeft te mken met mkelrdij gwoon Mkelrs. gwoon Mkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

10. Werktijden, Overwerk en Toeslagen... 9 10.1 Overeengekomen arbeidsduur per week... 9 10.2 Overwerk... 9 10.3 Onaangename uren... 9 10.

10. Werktijden, Overwerk en Toeslagen... 9 10.1 Overeengekomen arbeidsduur per week... 9 10.2 Overwerk... 9 10.3 Onaangename uren... 9 10. Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities... 4 Breed... 4 Consulent... 4 Detacheringsovereenkomst... 4 Gedetacheerde... 4 Inleenplaats... 4 Inlener... 4 Urenverantwoordingsstaat... 4 Werkleiding... 4 3. Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Privacyverklaring Nieuwbouw (huur of koop)

Privacyverklaring Nieuwbouw (huur of koop) Privcyverklring Nieuwbouw (huur of koop) 2552018.1 Privcyverklring NOUWEN Mkelrdij o.g.b.v. U heeft te mken met NOUWEN Mkelrdij o.g.b.v. NOUWEN Mkelrdij o.g.b.v. is een NVM-mkelr. In deze privcyverklring

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding Smenwerkingsovereenkomst Socile Huisvesting Boxmeer De gemeente Boxmeer, Stichting Mooilnd, Stichting Bewonersrd Boxmeer Wonen Vierlingsbeek en het Huurderspltform Vierlingsbeek, verder te noemen 'prtijen',

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Productie activiteiten Diamant-groep

Algemene Verkoopvoorwaarden Productie activiteiten Diamant-groep Algemene Verkoopvoorwrden Dimnt-groep Algemene Verkoopvoorwrden Productie ctiviteiten Dimnt-groep Onder Dimnt-groep Productie wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Dimnt-groep Productie

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Privacyverklaring SPAUWEN VASTGOED

Privacyverklaring SPAUWEN VASTGOED Privcyverklring SPAUWEN VASTGOED U heeft te mken met SPAUWEN VASTGOED. SPAUWEN VASTGOED is een NVM-mkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL

GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL INHOUDSOPGAVE 1 Definities 2 Leiding en begeleiding 3 CAO en arbeidsvoorwaarden 4 Functie 5 Beoordeling functioneren en ontwikkeling 6 Arbeidsomstandigheden 7 Treffen

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2018, nr ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2018, nr ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgve vn de gemeente Veldhoven Nr. 5978 6 decemer 08 Rdsesluit Trievenverordening 09 De rd vn de gemeente Veldhoven; gezien het voorstel vn urgemeester en wethouders vn oktoer 08,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vakwerk.nu

Algemene Voorwaarden Vakwerk.nu Algemene Voorwaarden Vakwerk.nu Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Vakwerk.nu: De besloten vennootschap Vakwerk.nu B.V., ingeschreven in het handelsregister onder

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2014, nr

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2014, nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgve vn gemeente Veldhoven. Nr. 70 0 decemer 0 Rdsesluit Trievenverordening 05 De rd vn de gemeente Veldhoven; gezien het voorstel vn urgemeester en wethouders vn 0 septemer 0,

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML VOORWAARDEN TER ZAKE DE DETACHERING VAN WERKNEMERS VAN DE DIVISIE INDUSTRIE VAN DE DIENST WERKBEDRIJF VOOR GESUBSIDIEERDE ARBEID, ACTI- VERING EN TRAJECTEN MIDDEN-LANGSTRAAT (WML) (te citeren als: DETACHE-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Companian

Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Pagina 1 van 6 1. Definities 2. De Werkzaamheden 3. Fee 4. Betaling 5. Aansprakelijkheid 6. Geheimhouding 7. Duur van de overeenkomst 8. Benaderen van

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Zurreyl Service Utrecht kvk

Algemene voorwaarden van Zurreyl Service Utrecht kvk Algemene voorwaarden van Zurreyl Service Utrecht kvk 30220713 1. ALGEMEEN a. Deze voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventueel door opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden van toepassing op al onze

Nadere informatie