Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten zullen uitsluitend op estelling worden vervrdigd, wrdoor de productie en fzet gelijk zijn en er geen voorrdvorming zl ontstn. In een vergdering met de directie presenteert de controller het volgende cijferoverzicht (in euro s): Product A Product B Product C Kosten licentie Vste productiekosten Reclmekosten Vriele kosten p/e Verkoopprijs p/e De verkoopdirecteur schetst vervolgens in het kort zijn proleem. De krdinle vrg is ntuurlijk hoeveel er vn deze producten verkocht kn worden. De excte hoeveelheid is uiterrd onekend, mr we kunnen wel per product een ntl mogelijke fzetniveus onderscheiden. Product A kn een volledige flop worden, het kn redelijk verkopen of de fzet kn uitstekend zijn. De mogelijkheden voor product B lopen ook nogl uiteen, terwijl de voor product C verwchte fzetniveus niet sterk verschillen. Alle fzetverwchtingen en de drij ehorende wrschijnlijkheden he ik in een overzicht smengevt. Product A Product B Product C Afzet Kns Afzet Kns Afzet Kns nihil 0, , , , , , , , , ,3 Bepl, op sis vn de verwchte wrde vn de drie producten, voor welk product er eventueel een licentieovereenkomst zl worden ngegn. Welke ndere fctoren dn de verwchte wrde zouden een rol kunnen spelen ij de keuze tussen deze drie producten? Extr opgven hoofdstuk 8 1

2 8.6 Keuzeproleem Een ondernemer kn kiezen uit vier mogelijke ctiviteiten ( i ), wrvn de winsten fhnkelijk zijn vn de uitkomst vn een eplde grootheid (d j ), wr de ondernemer geen invloed op heeft. Winst is voor de ondernemer een positief gewrdeerde doelvriele. De mogelijke resultten zijn in het volgende overzicht smengevt: d 1 d 2 d 3 d De wrschijnlijkheidsverdeling vn d j is onekend. Welk lterntief zl worden gekozen op sis vn het mximin-utility - criterium? Welk lterntief kiest de ondernemer op grond vn het minimx-regret - criterium? Nder onderzoek leert de ondernemer dt de knsverdeling vn d j respectievelijk ls volgt is: 10%, 30%, 20% en 40%. c Welk lterntief kiest de ondernemer op sis vn de verwchte wrde vn de winst? 8.7 Keuzeproleem Voor de fricge vn een nieuw rtikel zijn twee productiemethoden ontwikkeld. De kosten per eenheid product worden medeepld door de hoogte vn de productie c.q. fzet. Afhnkelijk vn eplde, niet te voorziene ontwikkelingen, kn de jrlijkse fzet of eenheden edrgen. De verkoopprijs vn het nieuwe rtikel wordt op 50 gesteld. De kosten per eenheid zijn ls volgt: Afzet Afzet Productiemethode Productiemethode De onderneming streeft nr mximle winst. c Stel de resulttenmtrix smen. Welke productiemethode heeft uw voorkeur indien u het mximin - criterium hnteert? Bepl eveneens uw keuze op sis vn het minimx-regret -criterium. Extr opgven hoofdstuk 8 2

3 Een derde productiemethode lijkt ook nog mogelijk. Bij een fzet vn eenheden zullen de kosten per stuk op 28 uitkomen. Is de jrlijkse fzet stuks, dn edrgen de kosten per eenheid 27. d e Bepl opnieuw uw keuze n de hnd vn de mximin -regel. Wt wordt uw keuze uitgnde vn het minimx-regret -criterium? 8.8 Hotel Espce De Nederlndse hotelsector mkt moeilijke tijden door. Door overcpciteit is de ezettingsgrd te lg en stn de prijzen onder druk, wt tot rendementsprolemen leidt. Een hotelkmer is ook een zeer ederfelijk product: een niet-verhuurde kmer kn immers niet op voorrd worden gelegd. Ro Michielsen is mnger vn hotel Espce in Amsterdm, gelegen nij de A4 en Schiphol. Ro heeft reden tot ezorgdheid. Tot nu toe is de ezettingsgrd dit jr nogl slecht geweest en de verwchtingen voor de komende tijd zijn zeker niet rooskleurig. De prognose is dt, door de dure euro en het ontreken vn grote evenementen, de terugvl in het toerisme in Amsterdm nog zeker twee jr zl duren. Ro verwcht voor die periode dt 25% vn de kmers vn hotel Espce onezet zullen zijn. In dt kder hecht Ro dn ook grote wrde n een crew-contrct, een overeenkomst die met een luchtvrtmtschppij wordt fgesloten. Voor een jrlijks vst edrg wordt er het hele jr door een epld ntl kmers gereserveerd voor vliegtuigemnningen. Momenteel heeft Ro een dergelijk contrct met de Azitische luchtvrtmtschppij Asin Air Flight. Dit destijds fgesloten vijfjrig contrct, voor zeven kmers per dg, etekent voor Espce een omzet vn per jr en gt innenkort het ltste jr in. De meeste luchtvrtmtschppijen zijn inmiddels op de hoogte vn de overcpciteit in het Nederlndse hotelwezen en proeren dr hun voordeel mee te doen. Zo wordt Ro dn ook enderd door Egle Airlines met een voorstel voor een crew-contrct vn eveneens zeven kmers. Egle geeft Ro drij echter te kennen lleen dn een contrct met hem te willen fsluiten, ls een nzienlijke korting verkregen wordt. Mximl wil Egle etlen voor een éénjrig contrct. Hoewel dit od ver eneden de prijs ligt die Ro gewoonlijk erekent, neemt hij het toch serieus in overweging. Gezien de huidige toestnd vn de mrkt komt het hem uiterrd goed uit zeven kmers n Egle te verhuren, met lleen een mrginle toenme vn de kosten. Drmee riskeert Ro wel de mogelijkheid Asin tegen zich in het hrns te jgen. De trnsctie met Egle is in principe vertrouwelijk, mr Ro weet ls ieder nder dt loslippigheid in de luchtvrtwereld niet zeldzm is. Hij loopt dus het risico dt Asin chter het prijskrtje vn het contrct met Egle komt. Ro is ervn overtuigd dt, indien Asin geen reden tot klgen heeft, deze mtschppij eind volgend jr vrijwel zeker het huidige contrct voor nog Extr opgven hoofdstuk 8 3

4 eens vijf jr zl verlengen tegen de estnde voorwrden. Als Asin echter tot de ontdekking komt dt een concurrent een nzienlijk lgere prijs etlt, zl dt wellicht consequenties heen. Er is dn een kleine kns dt Asin het lopende contrct onmiddellijk verreekt of, wt wrschijnlijker is, dt men het contrct lleen zl willen verlengen tegen mximl de prijs die Egle wil etlen. Ro espreekt dit dilemm met de directie vn de hotelketen: Het hngt er lleml vn f of Asin chter onze del met Egle komt. Je weet nooit wt er geeurt. Ze kunnen zo eledigd zijn dt het contrct meteen wordt opgezegd. Contrctueel moet de mtschppij dn de helft vn het trief voor de nog resterende periode vn de overeenkomst etlen. Dt etekent dt we voor het komend jr nog wel ontvngen, mr dt verlenging vn het contrct met nog eens vijf jr vergeten kn worden. Drij moeten we ook edenken dt het voor Asin geen enkel proleem zl zijn om met een nder hotel een nieuw crewcontrct f te sluiten. Het kn ook zijn dt ze de del met Egle wel ontdekken, mr het contrct niet meteen zullen opzeggen. In dt gevl stn wij voor de keuze de huidige prijsstelling te hndhven, wrij de kns op een nieuw vijfjrig contrct nzienlijk minder wordt, of hun ook het door Egle gewenste prijskrtje n te ieden, wt een redelijk goede kns op verlenging vn het contrct geeft mr duidelijk minder winst etekent. Het proleem is dt er nogl wt onzekere fctoren zijn. Het is ijvooreeld niet zeker of Asin de fsprken met Egle zl ontdekken: ik scht die kns op 40%. Als ze erchter zouden komen, weet ik ook niet of ze zo oos zullen zijn dt het contrct meteen wordt verroken. Ik cht dt niet erg wrschijnlijk mr we moeten toch rekening houden met een kleine kns, lten we zeggen vn 10%, dt dit toch geeurt. Als ze niet meteen opzeggen, mogen we er volgens mij vn uitgn dt ze zich niet diep eledigd voelen. Bij de onderhndelingen over verlenging vn het contrct zl Asin dn uiterrd wel zeer kritisch nr de voorwrden kijken. Als ik ze dezelfde voorwrden ied ls Egle vrgt, zl dit een korting vn 40% op de huidige prijs etekenen en drom denk ik dt ze ijn zeker geneigd zullen zijn op dit nod in te gn. Die kns scht ik dn ook op 90%. Als we de huidige prijs lijven vrgen moet die kns mijns inziens op 50% worden gesteld. Geef gemotiveerd n welke eslissing Ro in overleg met zijn directie zl nemen. 8.9 Importeur Jpnse uto Een Nederlndse ondernemer overweegt importeur te worden vn een nieuw Jpns utomerk. Dit zl voor de kndidt-importeur tot nzienlijke investeringen leiden. Nst de finnciering vn een voorrd uto s zl ijvooreeld een centrl onderdelenmgzijn, een werkplts voor reprtie vn trnsportschden en een hoogwrdige technische dviesdienst opgezet moeten worden. Extr opgven hoofdstuk 8 4

5 De Jpnse friknt wenst tevoren voor een lnge termijn fsprken te mken omtrent de te importeren hoeveelheden. Om een ntl redenen kn de importeur drij slechts uit twee lterntieven kiezen: 1 Import vn uto s per jr. Om dit te kunnen reliseren moet de importeur een grote orgnistie opzetten. De vste kosten hiervn edrgen 10 mln per jr. 2 Import vn uto s per jr. Hierij kn volstn worden met een wt kleinere orgnistie, wrvn de vste kosten egroot worden op 7 mln per jr. Mrktonderzoek heeft uitgewezen dt de Nederlndse mrkt voor dit merk een opnmecpciteit iedt vn stuks per jr. De importeur wordt echter geconfronteerd met enige onzekerheden. De kns estt nmelijk dt de Nederlndse regering een importrestrictie op Jpnse uto s zl gn invoeren. Als dit reliteit wordt zullen er per jr mximl slechts uto s vn dit merk ingevoerd mogen worden. Gt de importrestrictie niet door dn iedt de Nederlndse mrkt, zols hiervoor reeds vermeld, ruimte voor een fzet vn uto s. De importeur scht de kns op deze importrestrictie op 30%. Een ndere onzekere fctor, die geheel losstt vn deze mogelijke importrestrictie, is de ontwikkeling vn de enzineprijzen. Wnneer nmelijk de mgische grens vn 2 per liter overschreden wordt zl dit een terugslg etekenen voor de utoverkopen in ons lnd. In dt gevl is de verwchting dt de verkoop vn uto s met 30% zl dlen, zodt ook de Nederlndse mrkt voor dit Jpnse merk slechts ruimte iedt voor een mximle fzet vn stuks per jr. De importeur scht de kns op het overschrijden vn de 2-grens op 40%. De rutomrge vn deze door de importeur verkochte Jpnner edrgt per stuk. Bij dit rutoedrg is rekening gehouden met lle vriele kosten, zols de verrekening met de Jpnse friknt, de mrge voor de delers en de overige vriele kosten vn de importeur. In deze rutomrge zijn dus niet egrepen de vste kosten vn de importeur die, fhnkelijk vn de omvng vn de importorgnistie 10 mln of 7 mln zullen edrgen. Slgt de importeur er niet in, ls gevolg vn mogelijke restricties met etrekking tot de import en/of stijgingen vn de enzineprijs, de tevoren met de Jpnse friknt overeengekomen hoeveelheid uto s f te zetten, dn zl de deze friknt voor elke, vn dt kwntum niet fgenomen uto een oete in rekening rengen vn 500 per stuk. Stel de resulttenmtrix op met etrekking tot de winst per jr. U dient hierij uit te gn vn de twee lterntieven wrover de importeur eschikt. U dient zich voorts te reliseren dt de importeur op het moment vn de keuze, ehoudens de gegeven knsen, geen zicht heeft op de ontwikkelingen ten nzien vn de importrestrictie en de enzineprijzen. Tot welke keuze komt de importeur ls hij het mximin-winstcriterium toepst? Extr opgven hoofdstuk 8 5

6 c d Tot welke keuze leidt het minimx-spijtcriterium? Bepl de voorkeur op sis vn de verwchte wrde vn de winst. Extr opgven hoofdstuk 8 6

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

De formule van het opslagpercentage voor alle producten luidt:

De formule van het opslagpercentage voor alle producten luidt: 4.3 Verkoopprijs erekenen Om een product of een dienst met winst te verkopen, moet je eerst goed weten wt de kosten zijn. Als je dt weet, dn kun je de verkoopprijs eplen. Kosten De kostprijs vn een product

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Makelaarschap B.V. Privacyverklaring

Makelaarschap B.V. Privacyverklaring Privyverklring Mkelrshp U heeft te mken met Mkelrshp. Mkelrshp is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring NVM-mkelr

Nadere informatie

Van welke diensten van AWHoreca Adviesgroep B.V. maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met AWHoreca Adviesgroep B.V.

Van welke diensten van AWHoreca Adviesgroep B.V. maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met AWHoreca Adviesgroep B.V. U heeft te mken met AWHorec Adviesgroep B.V. AWHorec Adviesgroep B.V is een NVMmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. In deze verklring wordt ook uitgelegd

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

1 De onderneming in de wereldeconomie

1 De onderneming in de wereldeconomie 1 De onderneming in de wereldeconomie Meerkeuzevrgen 1.1 Glolisering is een proces vn wereldwijde economische integrtie door een sterke toenme vn de interntionle hndel en investeringen. wrij de wereldproductie

Nadere informatie

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)²

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)² Merkwrdig producten: Het kwdrt vn een tweeterm + (+)² Even herhlen Wnneer een getl of een lettervorm met zichzelf vermenigvuldigd wordt, dn duid je dt n door dt getl of die lettervorm één keer te schrijven

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Privacyverklaring Irene van Aken Makelaardij

Privacyverklaring Irene van Aken Makelaardij Privcyverklring Irene vn Aken Mkelrdij U heeft te mken met Irene vn Aken Mkelrdij. Mkelr Irene vn Aken is een NVMmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden.

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden. Ais je geen extr geld ijstort of opneemt, wordt het interestedrg per periode steeds hoger ij smen- gestelde interest. per periode steeds even hoog. 1 Bij enkelvoudige interest lijft het interestedrg ENKELVOUDIG

Nadere informatie

Privacyverklaring Begijn Bedrijfsmakelaardij en Taxaties

Privacyverklaring Begijn Bedrijfsmakelaardij en Taxaties Privcyverklring Begijn Bedrijfsmkelrdij en Txties U heeft te mken met Begijn Bedrijfsmkelrdij en Txties. Mkelr Ing. A.P.F. BEGIJN RT is een NVM-edrijfsmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Privacyverklaring Donné Vastgoed

Privacyverklaring Donné Vastgoed Privyverklring Donné Vstgoed U heeft te mken met Donné Vstgoed. Donné Vstgoed is een Verhuur mkelr. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Krommen en oppervlakken in de ruimte

Krommen en oppervlakken in de ruimte (HOOFDSTUK 60, uit College Mthemtis, door Frnk Ares, Jr. nd Philip A. Shmidt, Shum s Series, MGrw-Hill, New York; dit is de voorereiding voor een uit te geven Nederlndse vertling). Krommen en oppervlkken

Nadere informatie

Privacyverklaring HHW Makelaars B.V.

Privacyverklaring HHW Makelaars B.V. Privcyverklring HHW Mkelrs B.V. U heeft te mken met mkelrdij HHW Mkelrs. Mkelr HHW Mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

Digitale informatieverwerking

Digitale informatieverwerking Digitle informtieverwerking E. Gernt Inleiding De elektroni leent zih ook uitstekend voor de verwerking vn informtie. De informti is in stt om de één of ndere vorm vn informtie om te zetten in een elektrishe

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVMmakelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVMmakelaar/taxateur. Privcyverklring KNAP mkelrdij BV U heeft te mken met KNAP mkelrdij BV. KNAP Mkelrdij BV is een NVM-mkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

Privacyverklaring van Match&Rent. U heeft te maken met makelaardij Match&Rent Real Estate Agency.

Privacyverklaring van Match&Rent. U heeft te maken met makelaardij Match&Rent Real Estate Agency. Privcyverklring vn Mtch&Rent. U heeft te mken met mkelrdij Mtch&Rent Rel Estte Agency. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgeg. In deze verklring wordt ook uitgelegd

Nadere informatie

REKENEN MACHTEN MET. 5N4p EEBII 2013 GGHM

REKENEN MACHTEN MET. 5N4p EEBII 2013 GGHM REKENEN MET MACHTEN Np EEBII 0 GGHM Inhoud Herhlin: Eponentiele roei... Netieve Mchten... Geroken mchten... Etr Oefeninen... 9 Hoere-mchts functies... 0 Overzicht vn de reels... Herhlin: Eponentiële roei

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Privacyverklaring Rien Treur Makelaardij

Privacyverklaring Rien Treur Makelaardij Privyverklring Rien Treur Mkelrdij U heeft te mken met mkelrdij Rien Treur. Mkelr M. Treur is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Verschil zal er zijn mvbo bovenbouw WERKBLAD

Verschil zal er zijn mvbo bovenbouw WERKBLAD Vershil zl er zijn mvo ovenouw WERKBLAD 1. Hoe heet de gemeente wr jij in woont? 2. Hoeveel inwoners heeft je gemeente in 2010? 3. Is het ntl inwoners in jouw gemeente sinds 2010 gestegen of gedld? 4.

Nadere informatie

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af. Opgve 1 Vn twee korte en twee lnge luifers is een rehthoek geleg. Omt je geen fmetingen weet hngt e omtrek vn eze rehthoek f vn twee vrielen, nmelijk lengtekorteluif er en lengtelngeluif er. Welke formule

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privcyverklring mkelrdij AB Mkelrs U heeft te mken met AB Mkelrs. AB Mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2014-1- 30 septemer 2014 Het Geert

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Breuken en verhoudingen

Breuken en verhoudingen WISKUNDE IN DE BOUW Breuken en verhoudingen Leerdoelen N het estuderen vn dit hoofdstuk moet je in stt zijn om: te rekenen met reuken en verhoudingen; reuken toe te pssen in erekeningen vn onder ndere

Nadere informatie

Formeel Denken 2012 Uitwerkingen Tentamen

Formeel Denken 2012 Uitwerkingen Tentamen 1. Schrijf de formule vn de propositielogic Formeel Denken 2012 Uitwerkingen Tentmen (23/01/13) ( ) volgens de officiële grmmtic uit de syllus, en geef de wrheidstel. De officiële schrijfwijze is De ijehorende

Nadere informatie

maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. makelaar/taxateur

maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. makelaar/taxateur Privcyverklring Zielmn mkelrdij U heeft te mken met Zielmn Mkelrdij. Zielmn Mkelrdij is een NVMmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten DE HUID 1 Bouw en functie O: 12/1 Wt is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede ntwoorden n. weinig slp uitenlucht goede voeding ontspnning veel fruit eten innen zitten ptt met myonise eten in

Nadere informatie

Privacyverklaring Rademaker Vastgoed V.O.F.

Privacyverklaring Rademaker Vastgoed V.O.F. Privyverklring Rdemker Vstgoed V.O.F. In deze verklring wordt uitgelegd welke gegevens n Rdemker Vstgoed V.O.F (hiern te noemen: Rdemker Vstgoed) worden verstrekt en wt Rdemker Vstgoed met deze gegevens

Nadere informatie

Verschil zal er zijn hv bovenbouw WERKBLAD

Verschil zal er zijn hv bovenbouw WERKBLAD Vershil zl er zijn hv ovenouw WERKBLAD 1. Hoe heet de gemeente wr jij in woont? 2. Hoeveel inwoners heeft je gemeente in 2010? 3. Is het ntl inwoners in jouw gemeente sinds 2010 gestegen of gedld? 4. In

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Bröring Mkelrs o/g U heeft te mken met Bröring Mkelrs o/g. Bröring mkelrs o/g is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Privacyverklaring gwoon Makelaars

Privacyverklaring gwoon Makelaars Privcyverklring gwoon Mkelrs U heeft te mken met mkelrdij gwoon Mkelrs. gwoon Mkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 7

Opdrachten Hoofdstuk 7 Opdrhten Hoofdstuk 7 7.1 Herinner je een situtie vn je werk of privé wrvn je hterf geonludeerd het 'dt hd ik nders moeten doen'. Dit mg gerust vn tien jr oud zijn. Het hoeft geen grote morele misser te

Nadere informatie

Privacyverklaring VERHAGE VAN GROOTHEEST MAKELAARDIJ

Privacyverklaring VERHAGE VAN GROOTHEEST MAKELAARDIJ Privcyverklring VERHAGE VAN GROOTHEEST MAKELAARDIJ U heeft te mken met VERHAGE VAN GROOTHEEST MAKELAARDIJ. VERHAGE VAN GROOTHEEST MAKELAARDIJ is een NVM-mkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

Privacyverklaring Kitty Blank Makelaars

Privacyverklaring Kitty Blank Makelaars Privyverklring Kitty Blnk Mkelrs Uw privy is elngrijk voor ons. Wij grnderen dt persoonlijke informtie, die u n ons vershft, zols nmen, e-mildressen en telefoonnummers, et. vertrouwelijk wordt ehndeld.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk VWO-ktern Glolisering - hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Ktern Glolisering hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Opdrht 1 Er komt meer eenheidsworst. Er wordt door de pltenindustrie minder gekeken nr uniek tlent,

Nadere informatie

Privacyverklaring Beleef wonen met Jacqueline Makelaars

Privacyverklaring Beleef wonen met Jacqueline Makelaars Privyverklring Beleef wonen met Jqueline Mkelrs In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. In deze verklring wordt ook uitgelegd welke gegevens n derden worden verstrekt

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce EKRUCBS Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

gefragmenteerde bestanden Bestand Bestand Bestand Bestand Bestand a Bestand a Bestand a Bestand a Bestand Bestand Bestand Bestand c Bestand a

gefragmenteerde bestanden Bestand Bestand Bestand Bestand Bestand a Bestand a Bestand a Bestand a Bestand Bestand Bestand Bestand c Bestand a Terrorisme, dgelijks het onderwerp in de medi. Er kn niet omheen gekeken worden, de komende jren zl de strijd tegen terreurorgnisties ls IS en DAESH het onderwerp vn gesprek vormen. Tl vn nslgen werden

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. PRIVACYVERKLARING 1 Privyverklring Dennis de Mkelr U heeft te mken met Dennis de Mkelr. Dennis de Mkelr is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart.

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart. Route I 1 Flmingo's Flmingo's zeven met hun kromme snvel voedsel uit het wter. Jonge flmingo's heen een rehte snvel. De jonge dieren zeven niet zelf voedsel uit het wter, mr worden door de ouders gevoerd.

Nadere informatie

Auteurs: De Kam, e.a. isbn: 978-90-01-80247-9. Vragen en opdrachten. Vragen en opdrachten bij Overheidsfinanciën 1

Auteurs: De Kam, e.a. isbn: 978-90-01-80247-9. Vragen en opdrachten. Vragen en opdrachten bij Overheidsfinanciën 1 Auteurs: De Km, e.. isn: 978-90-01-80247-9 2012 Noordhoff Uitgevers v Vrgen en opdrchten Vrgen en opdrchten ij Overheidsfinnciën 1 Auteurs: De Km, e.. isn: 978-90-01-80247-9 2012 Noordhoff Uitgevers v

Nadere informatie

Henk Pijls Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde Universiteit van Amsterdam

Henk Pijls Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde Universiteit van Amsterdam Jn vn de Crts Henk Pijls De kromme gevormd door de toppen vn de prolen door drie gegeven punten NAW 5/9 nr. mrt 08 9 Jn vn de Crts Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde Universiteit vn Amsterdm j.vndecrts@uv.nl

Nadere informatie

Privacyverklaring Muller Makelaardij

Privacyverklaring Muller Makelaardij Privyverklring Muller Mkelrdij U heeft te mken met Muller Mkelrdij. Muller Mkelrdij is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

Ontleden? Leuk! Inleiding. Opzet van deze lesbrief. Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op Niveau tweede fase

Ontleden? Leuk! Inleiding. Opzet van deze lesbrief. Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op Niveau tweede fase Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Ontleden? Leuk! Inleiding Lstig soms, dt ontleden. Denk je net een regel te egrijpen, kom je weer een uitzondering tegen. En ls je denkt die uitzondering

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring mkelrdij HHW MAKELAARS U heeft te mken met mkelrdij HHW MAKELAARS. Mkelr HHW MAKELAARS is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 13. Integreren. Introductie 125. Leerkern 126. Samenvatting 149. Zelftoets 150

Inhoud leereenheid 13. Integreren. Introductie 125. Leerkern 126. Samenvatting 149. Zelftoets 150 Inhoud leereenheid 3 Integreren Introductie 5 Leerkern 6 Integrl ls oppervlkte 6 De functie ls fgeleide vn zijn oppervlktefunctie 3 3 Primitieven 33 4 Beplde en oneplde integrl 35 5 Oneigenlijke integrlen

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni SVM~nivo MKELRDIJLEER 31 mei 2005 eshikre tijd: 3 uur. NWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

* U wilt een bedrijfspand kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan Van Vliet: 5. U wilt een bedrijfspand kopen. 6. U wilt een bedrijfspand huren.

* U wilt een bedrijfspand kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan Van Vliet: 5. U wilt een bedrijfspand kopen. 6. U wilt een bedrijfspand huren. Privcyverklring Vn Vliet Bedrijfsmkelrs B.V. Deze privcyverklring is vn toepssing op de verwerking vn persoonsgegevens door NVM-mkelr/txteur Vn Vliet Bedrijfsmkelrs B.V. In deze privcyverklring wordt uitgelegd

Nadere informatie

Privacyverklaring Kroon van Diest Makelaars

Privacyverklaring Kroon van Diest Makelaars Privyverklring Kroon vn Diest Mkelrs U heeft te mken met Kroon vn Diest Mkelrs. Kroon vn Diest Mkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 DE STELLING VAN PYTHAGORAS

Hoofdstuk 2 DE STELLING VAN PYTHAGORAS Hoofdstuk DE STELLING VAN PYTHAGORAS INHOUD. De stelling vn Pythgors formuleren 98. Meetkundige voorstellingen 06. De stelling vn Pythgors ewijzen 09. Rekenen met Pythgors. Construties.6 Pythgors in de

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie