Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten zullen uitsluitend op estelling worden vervrdigd, wrdoor de productie en fzet gelijk zijn en er geen voorrdvorming zl ontstn. In een vergdering met de directie presenteert de controller het volgende cijferoverzicht (in euro s): Product A Product B Product C Kosten licentie Vste productiekosten Reclmekosten Vriele kosten p/e Verkoopprijs p/e De verkoopdirecteur schetst vervolgens in het kort zijn proleem. De krdinle vrg is ntuurlijk hoeveel er vn deze producten verkocht kn worden. De excte hoeveelheid is uiterrd onekend, mr we kunnen wel per product een ntl mogelijke fzetniveus onderscheiden. Product A kn een volledige flop worden, het kn redelijk verkopen of de fzet kn uitstekend zijn. De mogelijkheden voor product B lopen ook nogl uiteen, terwijl de voor product C verwchte fzetniveus niet sterk verschillen. Alle fzetverwchtingen en de drij ehorende wrschijnlijkheden he ik in een overzicht smengevt. Product A Product B Product C Afzet Kns Afzet Kns Afzet Kns nihil 0, , , , , , , , , ,3 Bepl, op sis vn de verwchte wrde vn de drie producten, voor welk product er eventueel een licentieovereenkomst zl worden ngegn. Welke ndere fctoren dn de verwchte wrde zouden een rol kunnen spelen ij de keuze tussen deze drie producten? Extr opgven hoofdstuk 8 1

2 8.6 Keuzeproleem Een ondernemer kn kiezen uit vier mogelijke ctiviteiten ( i ), wrvn de winsten fhnkelijk zijn vn de uitkomst vn een eplde grootheid (d j ), wr de ondernemer geen invloed op heeft. Winst is voor de ondernemer een positief gewrdeerde doelvriele. De mogelijke resultten zijn in het volgende overzicht smengevt: d 1 d 2 d 3 d De wrschijnlijkheidsverdeling vn d j is onekend. Welk lterntief zl worden gekozen op sis vn het mximin-utility - criterium? Welk lterntief kiest de ondernemer op grond vn het minimx-regret - criterium? Nder onderzoek leert de ondernemer dt de knsverdeling vn d j respectievelijk ls volgt is: 10%, 30%, 20% en 40%. c Welk lterntief kiest de ondernemer op sis vn de verwchte wrde vn de winst? 8.7 Keuzeproleem Voor de fricge vn een nieuw rtikel zijn twee productiemethoden ontwikkeld. De kosten per eenheid product worden medeepld door de hoogte vn de productie c.q. fzet. Afhnkelijk vn eplde, niet te voorziene ontwikkelingen, kn de jrlijkse fzet of eenheden edrgen. De verkoopprijs vn het nieuwe rtikel wordt op 50 gesteld. De kosten per eenheid zijn ls volgt: Afzet Afzet Productiemethode Productiemethode De onderneming streeft nr mximle winst. c Stel de resulttenmtrix smen. Welke productiemethode heeft uw voorkeur indien u het mximin - criterium hnteert? Bepl eveneens uw keuze op sis vn het minimx-regret -criterium. Extr opgven hoofdstuk 8 2

3 Een derde productiemethode lijkt ook nog mogelijk. Bij een fzet vn eenheden zullen de kosten per stuk op 28 uitkomen. Is de jrlijkse fzet stuks, dn edrgen de kosten per eenheid 27. d e Bepl opnieuw uw keuze n de hnd vn de mximin -regel. Wt wordt uw keuze uitgnde vn het minimx-regret -criterium? 8.8 Hotel Espce De Nederlndse hotelsector mkt moeilijke tijden door. Door overcpciteit is de ezettingsgrd te lg en stn de prijzen onder druk, wt tot rendementsprolemen leidt. Een hotelkmer is ook een zeer ederfelijk product: een niet-verhuurde kmer kn immers niet op voorrd worden gelegd. Ro Michielsen is mnger vn hotel Espce in Amsterdm, gelegen nij de A4 en Schiphol. Ro heeft reden tot ezorgdheid. Tot nu toe is de ezettingsgrd dit jr nogl slecht geweest en de verwchtingen voor de komende tijd zijn zeker niet rooskleurig. De prognose is dt, door de dure euro en het ontreken vn grote evenementen, de terugvl in het toerisme in Amsterdm nog zeker twee jr zl duren. Ro verwcht voor die periode dt 25% vn de kmers vn hotel Espce onezet zullen zijn. In dt kder hecht Ro dn ook grote wrde n een crew-contrct, een overeenkomst die met een luchtvrtmtschppij wordt fgesloten. Voor een jrlijks vst edrg wordt er het hele jr door een epld ntl kmers gereserveerd voor vliegtuigemnningen. Momenteel heeft Ro een dergelijk contrct met de Azitische luchtvrtmtschppij Asin Air Flight. Dit destijds fgesloten vijfjrig contrct, voor zeven kmers per dg, etekent voor Espce een omzet vn per jr en gt innenkort het ltste jr in. De meeste luchtvrtmtschppijen zijn inmiddels op de hoogte vn de overcpciteit in het Nederlndse hotelwezen en proeren dr hun voordeel mee te doen. Zo wordt Ro dn ook enderd door Egle Airlines met een voorstel voor een crew-contrct vn eveneens zeven kmers. Egle geeft Ro drij echter te kennen lleen dn een contrct met hem te willen fsluiten, ls een nzienlijke korting verkregen wordt. Mximl wil Egle etlen voor een éénjrig contrct. Hoewel dit od ver eneden de prijs ligt die Ro gewoonlijk erekent, neemt hij het toch serieus in overweging. Gezien de huidige toestnd vn de mrkt komt het hem uiterrd goed uit zeven kmers n Egle te verhuren, met lleen een mrginle toenme vn de kosten. Drmee riskeert Ro wel de mogelijkheid Asin tegen zich in het hrns te jgen. De trnsctie met Egle is in principe vertrouwelijk, mr Ro weet ls ieder nder dt loslippigheid in de luchtvrtwereld niet zeldzm is. Hij loopt dus het risico dt Asin chter het prijskrtje vn het contrct met Egle komt. Ro is ervn overtuigd dt, indien Asin geen reden tot klgen heeft, deze mtschppij eind volgend jr vrijwel zeker het huidige contrct voor nog Extr opgven hoofdstuk 8 3

4 eens vijf jr zl verlengen tegen de estnde voorwrden. Als Asin echter tot de ontdekking komt dt een concurrent een nzienlijk lgere prijs etlt, zl dt wellicht consequenties heen. Er is dn een kleine kns dt Asin het lopende contrct onmiddellijk verreekt of, wt wrschijnlijker is, dt men het contrct lleen zl willen verlengen tegen mximl de prijs die Egle wil etlen. Ro espreekt dit dilemm met de directie vn de hotelketen: Het hngt er lleml vn f of Asin chter onze del met Egle komt. Je weet nooit wt er geeurt. Ze kunnen zo eledigd zijn dt het contrct meteen wordt opgezegd. Contrctueel moet de mtschppij dn de helft vn het trief voor de nog resterende periode vn de overeenkomst etlen. Dt etekent dt we voor het komend jr nog wel ontvngen, mr dt verlenging vn het contrct met nog eens vijf jr vergeten kn worden. Drij moeten we ook edenken dt het voor Asin geen enkel proleem zl zijn om met een nder hotel een nieuw crewcontrct f te sluiten. Het kn ook zijn dt ze de del met Egle wel ontdekken, mr het contrct niet meteen zullen opzeggen. In dt gevl stn wij voor de keuze de huidige prijsstelling te hndhven, wrij de kns op een nieuw vijfjrig contrct nzienlijk minder wordt, of hun ook het door Egle gewenste prijskrtje n te ieden, wt een redelijk goede kns op verlenging vn het contrct geeft mr duidelijk minder winst etekent. Het proleem is dt er nogl wt onzekere fctoren zijn. Het is ijvooreeld niet zeker of Asin de fsprken met Egle zl ontdekken: ik scht die kns op 40%. Als ze erchter zouden komen, weet ik ook niet of ze zo oos zullen zijn dt het contrct meteen wordt verroken. Ik cht dt niet erg wrschijnlijk mr we moeten toch rekening houden met een kleine kns, lten we zeggen vn 10%, dt dit toch geeurt. Als ze niet meteen opzeggen, mogen we er volgens mij vn uitgn dt ze zich niet diep eledigd voelen. Bij de onderhndelingen over verlenging vn het contrct zl Asin dn uiterrd wel zeer kritisch nr de voorwrden kijken. Als ik ze dezelfde voorwrden ied ls Egle vrgt, zl dit een korting vn 40% op de huidige prijs etekenen en drom denk ik dt ze ijn zeker geneigd zullen zijn op dit nod in te gn. Die kns scht ik dn ook op 90%. Als we de huidige prijs lijven vrgen moet die kns mijns inziens op 50% worden gesteld. Geef gemotiveerd n welke eslissing Ro in overleg met zijn directie zl nemen. 8.9 Importeur Jpnse uto Een Nederlndse ondernemer overweegt importeur te worden vn een nieuw Jpns utomerk. Dit zl voor de kndidt-importeur tot nzienlijke investeringen leiden. Nst de finnciering vn een voorrd uto s zl ijvooreeld een centrl onderdelenmgzijn, een werkplts voor reprtie vn trnsportschden en een hoogwrdige technische dviesdienst opgezet moeten worden. Extr opgven hoofdstuk 8 4

5 De Jpnse friknt wenst tevoren voor een lnge termijn fsprken te mken omtrent de te importeren hoeveelheden. Om een ntl redenen kn de importeur drij slechts uit twee lterntieven kiezen: 1 Import vn uto s per jr. Om dit te kunnen reliseren moet de importeur een grote orgnistie opzetten. De vste kosten hiervn edrgen 10 mln per jr. 2 Import vn uto s per jr. Hierij kn volstn worden met een wt kleinere orgnistie, wrvn de vste kosten egroot worden op 7 mln per jr. Mrktonderzoek heeft uitgewezen dt de Nederlndse mrkt voor dit merk een opnmecpciteit iedt vn stuks per jr. De importeur wordt echter geconfronteerd met enige onzekerheden. De kns estt nmelijk dt de Nederlndse regering een importrestrictie op Jpnse uto s zl gn invoeren. Als dit reliteit wordt zullen er per jr mximl slechts uto s vn dit merk ingevoerd mogen worden. Gt de importrestrictie niet door dn iedt de Nederlndse mrkt, zols hiervoor reeds vermeld, ruimte voor een fzet vn uto s. De importeur scht de kns op deze importrestrictie op 30%. Een ndere onzekere fctor, die geheel losstt vn deze mogelijke importrestrictie, is de ontwikkeling vn de enzineprijzen. Wnneer nmelijk de mgische grens vn 2 per liter overschreden wordt zl dit een terugslg etekenen voor de utoverkopen in ons lnd. In dt gevl is de verwchting dt de verkoop vn uto s met 30% zl dlen, zodt ook de Nederlndse mrkt voor dit Jpnse merk slechts ruimte iedt voor een mximle fzet vn stuks per jr. De importeur scht de kns op het overschrijden vn de 2-grens op 40%. De rutomrge vn deze door de importeur verkochte Jpnner edrgt per stuk. Bij dit rutoedrg is rekening gehouden met lle vriele kosten, zols de verrekening met de Jpnse friknt, de mrge voor de delers en de overige vriele kosten vn de importeur. In deze rutomrge zijn dus niet egrepen de vste kosten vn de importeur die, fhnkelijk vn de omvng vn de importorgnistie 10 mln of 7 mln zullen edrgen. Slgt de importeur er niet in, ls gevolg vn mogelijke restricties met etrekking tot de import en/of stijgingen vn de enzineprijs, de tevoren met de Jpnse friknt overeengekomen hoeveelheid uto s f te zetten, dn zl de deze friknt voor elke, vn dt kwntum niet fgenomen uto een oete in rekening rengen vn 500 per stuk. Stel de resulttenmtrix op met etrekking tot de winst per jr. U dient hierij uit te gn vn de twee lterntieven wrover de importeur eschikt. U dient zich voorts te reliseren dt de importeur op het moment vn de keuze, ehoudens de gegeven knsen, geen zicht heeft op de ontwikkelingen ten nzien vn de importrestrictie en de enzineprijzen. Tot welke keuze komt de importeur ls hij het mximin-winstcriterium toepst? Extr opgven hoofdstuk 8 5

6 c d Tot welke keuze leidt het minimx-spijtcriterium? Bepl de voorkeur op sis vn de verwchte wrde vn de winst. Extr opgven hoofdstuk 8 6

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 Deze test is gemkt oor e volgene werknemers vn Alf Aountnts: Mrtin vn en Brink, ountnt - Geerit vn Bren, juriish viseur - Frnk Kerkhof, fisl

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Financiële markten en treasury

Financiële markten en treasury Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury Hns Buunk Aemi Servie, Den Hg ISBN 978 90 395 2713 9 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN 978 90 395 2713 9 Hoofstuk 1 Finniële mrkten, finniële titels

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen entomologische erichten 125 Nesthulp voor solitire ijen en wespen TREFWOORDEN Apoide, Hymenopter, ntuurescherming, nesthulp, Vespoide Pieter vn Breugel* Entomologische Berichten 72 (1-2): 125-140 De elngstelling

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten Meerkeuzevrgen voor stuenten ij Beleggen en finniële mrkten 4 e ruk 2013 Hns Buunk 2013 BIM Mei v, Den Hg Aemi Servie is een imprint vn BIM Mei v. Deze unel toetsvrgen hoort ij: Titel: Beleggen en finniële

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 1 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

Parate kennis wiskunde

Parate kennis wiskunde Heilige Mgdcollege Dendermonde Prte kennis wiskunde 4 Lt A Lt B Wet A Wet B Ec C Vkgroep wiskunde Hemco Dit document is edoeld ls smenvtting vn wt ls prte kennis wordt ngenomen ij nvng vn het tweede jr

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren De belngrijkste resultten uit het onderzoek Lt je nu

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie