Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel"

Transcriptie

1 Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken vn gegevens Kenmerkscores Somscore 26 Dtum juli 2009 FUWASYS-versie Adviseur P.P.J.G. Jnssen Functiebeschrijving Context De Stichting Promes is het bestuur vn 8 bsisscholen, 1 school voor specil bsisonderwijs, een school voor specil onderwijs (cluster 3) en een school voor eerste opvngonderwijs. De bsisschool biedt onderwijs en begeleiding n leerlingen in de leeftijd vn 4 tot 12 jr. De directie drgt de verntwoordelijkheid voor de orgnistie, de ontwikkeling en de uitvoering vn het onderwijs en de relistie vn de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrmmering. De school levert progrmm's n de leerlingen, orgniseert en begeleidt de ontwikkelingsen leerprocessen en bereidt voor op toetsing en fsluiting. De school voor specil (bsis)onderwijs biedt onderwijs n leerlingen met leerproblemen, gedrgsproblemen, verstndelijke en/of (meervoudig) lichmelijke beperkingen. Drnst wordt mbulnte begeleiding verzorgd. De directie drgt de verntwoordelijkheid voor de orgnistie, de ontwikkeling en de uitvoering vn het onderwijs en de benodigde zorg, lsmede de relistie vn de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrmmering. De school levert progrmm's n de leerlingen, orgniseert en begeleidt de ontwikkelingsen leerprocessen, bereidt voor op toetsing en fsluiting en verleent zorg. De dministrtief medewerker voor het (specil) (-bsis-)onderwijs vlt onder verntwoordelijkheid vn de schooldirecteur. De dministrtief medewerker verricht dministrtief ondersteunende werkzmheden, finncieel/cijfermtige werkzmheden en blie- en loketctiviteiten. Werkzmheden 1. Administrtieve ondersteuning: behndelt ingekomen en uitgnde post en e-mils; bereidt vergderingen en besprekingen dministrtief voor (verzmelt en verspreidt vergderstukken en regelt vergderruimte); 1

2 doet op bsis vn inhoudelijke nwijzingen schriftelijke mededelingen en/of vrgt informtie op; typt en werkt ngeleverde (hndgeschreven en/of onvolledige) conceptteksten uit en controleert drbij de ly-out en het tlgebruik; notuleert vergderingen en werkt de notulen uit; legt nr onderwerp of project werkdossiers n, houdt een beperkt ntl werkdossiers (verslgen, brieven, e.d.) bij; verspreidt informtie ten dienste vn de directie; verwerkt op nwijzing dministrtieve gegevens op formulieren en in diverse overzichten; verwerkt/muteert diverse soorten vn gegevens in de leerlingendministrtie; verzorgt schoolkrnt en nieuwsbrieven, kopieert en verspreidt deze; houdt leerlingenbsentie bij. 2. Finncieel/cijfermtige werkzmheden: stelt cijferoverzichten ten behoeve vn sttistische bewerkingen op; beheert het NAW-bestnd vn debiteuren en crediteuren; bereidt documenten die door het dministrtiekntoor moeten worden verwerkt voor; beheert kleine ks en is contctpersoon voor huishoudelijke bestellingen. 3. Blie- en loketctiviteiten: verstrekt mondeling (telefonisch) inlichtingen n ouders/verzorgers en lerren over lgemene dministrtieve ngelegenheden; verstrekt informtie n ouders/verzorgers en leerlingen over dministrtieve regelingen. neemt telefoon n en schkelt indien nodig door. Leest en stuurt e-mil post door. 4. Algemene schooltken: neemt deel in (relevnte) werkgroepen en commissies vn de school. 5. Professionlisering: houdt de voor het beroep vereiste bekwmheden op peil en breidt deze uit; neemt deel n scholing- en ontwikkelingsctiviteiten; houdt zich op de hoogte vn de ontwikkelingen op het vkgebied en bestudeert relevnte vklitertuur. Kder, bevoegdheden & verntwoordelijkheden Beslist bij/over: het behndelen vn ingekomen en uitgnde post, het opstellen vn cijferoverzichten ten behoeve vn sttistische bewerkingen, het verstrekken vn mondelinge (telefonisch) inlichtingen n ouders/verzorgers en lerren over lgemene dministrtieve ngelegenheden. Kder: werkfsprken en dministrtieve voorschriften binnen de stichting en binnen de school. Verntwoording: n de leidinggevende over de tijdigheid, juistheid en zorgvuldigheid vn de dministrtief ondersteunende werkzmheden, vn finncieel/cijfermtige werkzmheden en vn blie- en loketctiviteiten. 2

3 Kennis en vrdigheden Vktechnische kennis vn dministrtieve voorschriften en procedures; kennis vn de Nederlndse spelling en grmmtic; kennis vn de interne dministrtieve en procedurele uitvoeringsvoorschriften; inzicht in de mogelijkheden vn tekstverwerkingsprogrmm s; inzicht in de orgnistie en werkwijze vn de school; vrdigheid in het uitwerken en opmken vn tekstmteril, overzichten, tbellen, schem's, grfieken, e.d.; vrdigheid in het (telefonisch) te woord stn vn derden. Werk- en denkniveu: VMBO+ of MBO werk en denkniveu Contcten Met medewerkers vn de school om gegevens te vrgen en om gestelde vrgen te kunnen bentwoorden; met medewerkers over het ngeleverde/geproduceerde mteril om informtie uit te wisselen; met ouders/verzorgers en leerlingen om informtie te verstrekken; met medewerkers vn het stfbureu om gegevens uit te wisselen. 3

4 Verntwoording Motivering Het FUWASYS inschlingsdvies slrisschl 4 IIb is tot stnd gekomen op bsis vn onderstnde overwegingen. De kenmerken wrop gescoord is, zijn genummerd vn 1 tot en met 14 en de bijbehorende score uit het scoreprofiel stt tussen hkjes vermeld. Werkzmheden 1. Ard vn de werkzmheden Dit kenmerk meet de mte vn complexiteit vn de werkzmheden en in hoeverre een bstrcte wijze vn beschouwen nodig is om de werkzmheden te verrichten. Een functie scoort hoger nrmte er sprke is vn een grotere verwevenheid vn fctoren wrmee men bij het werk rekening moet houden. De scoreniveus lopen lngs twee nuw met elkr smenhngende lijnen op. Lngs de eerste lijn lopen de scoreniveus op vn het verrichten vn op zich zelf stnde werkzmheden vi het te mken krijgen met gngbre of nieuwe zken en problemen nr het verrichten vn integrle mngementtken. Lngs de tweede lijn lopen de scoreniveus op vn in een vst ptroon werken vi interprettie vn zken en problemen nr de ontwikkeling vn strtegieën, richtinggevend voor een sector vn overheidszorg of onderwijsinstelling met een breed onderwijsnbod. Het betreft met elkr smenhngende werkzmheden, wrbij enige interprettie is vereist. (2) Er wordt een 2 gescoord indien de ctiviteiten niet los vn elkr kunnen worden uitgevoerd, mr met elkr smenhngen. Er is een logisch verbnd, dt wil zeggen dt het resultt vn de ene ctiviteit utomtisch gevolgen heeft voor de uitvoering vn de ndere. Bij het uitvoeren vn de ctiviteiten is nog niet of nuwelijks sprke vn interprettie; deze worden nog steeds volgens een min of meer vst ptroon verricht. 2. Doel vn de werkzmheden Dit kenmerk meet twee fzonderlijke specten. Gescoord kn worden de mte wrin een bijdrge moet worden geleverd n de relistie vn de tkstelling/doelstelling vn de eenheid/orgnistie. De scoreniveus lopen op vn het ssisteren individuele medewerkers vi het reliseren vn de tkstelling vn de werkeenheid nr het verrichten vn integrle mngementtken. Ook kn worden gescoord op de soort bijdrge die moet worden geleverd. De scoreniveus lopen op vn het verrichten vn hnd- en spndiensten vi het verlenen vn ondersteuning op het gebied vn beleid, onderzoek of ontwerp nr strtegieontwikkeling. Het betreft het bijdrgen n het reliseren vn de tkstelling vn de werkeenheid op een fgebkend werkgebied, dn wel het reliseren vn deelproducten of het betreft het bijdrgen n het reliseren vn de tkstelling vn een docent. (2) Er wordt een 2 gescoord indien het nog niet gt om het volledig reliseren vn de tkstelling vn de werkeenheid op een fgebkend werkgebied of om het totle product vn 4

5 een werkeenheid. Te denken vlt n het verlenen vn dministrtieve en beheersmtige ondersteuning. Het gt om (onderwijs)ssisterende- c.q. (les)ondersteunende werkzmheden, wrbij een ndere functionris verntwoordelijk is voor het volledig reliseren vn het totle product. 3. Effect vn de werkzmheden Dit kenmerk meet twee specten. Ten eerste in welke mte de werkzmheden invloed hebben op de omgeving vn de functie wrbij de scoreniveus oplopen vn beperkte invloed vi invloed binnen of buiten de eigen werkeenheid tot invloed vn strtegische rd buiten de orgnistie. Ten tweede de periode wrover het effect vn de werkzmheden zich uitstrekt. De scoreniveus lopen op vn effecten die direct merkbr zijn vi effecten die zich uitstrekken tot een jr, tot effecten die nog n enige jren merkbr zijn. Bij dit kenmerk geldt dt een functie n beide criteri vn een scoreniveu moet voldoen. Is dit niet het gevl dn wordt er een niveu lger gescoord. De werkzmheden hebben een zeer beperkte invloed en het effect is vrijwel direct merkbr. (1) Het effect vn de werkzmheden strekt zich hoogstens uit tot een enkele medewerker of tot een beperkte groep medewerkers/klnten/leerlingen en er kn vrijwel direct geconstteerd worden of de werkzmheden l dn niet zijn uitgevoerd. 4. Anpk vn de werkzmheden Dit kenmerk meet in hoeverre er sprke is vn problemen die opgelost moeten worden bij de npk vn de eigen werkzmheden. Dit wordt enerzijds bepld door de bekendheid dn wel onbekendheid met situties wr men op in moet spelen en nderzijds door de mte vn cretiviteit die nodig is bij de npk vn de eigen werkzmheden. De scoreniveus lopen lngs twee nuw met elkr smenhngende lijnen op. Lngs de eerste lijn lopen de scoreniveus op vn het werken in stndrd situties vi het inspelen op bekende situties nr het inspelen op nog niet eerder voorgekomen situties. Lngs de tweede lijn lopen de scoreniveus op vn een stndrd npk vi het kiezen uit theoretisch bekende oplossingen nr het bentwoorden vn strtegische vrgstukken. De npk vn de werkzmheden vereist inspelen op bekende situties, wrbij keuzen moeten worden gemkt. (2) Bij het npkken vn de werkzmheden komen geen ingewikkelde problemen voor en kn worden teruggevllen op bekendheid met situties, wrdoor de keuze niet l te ingewikkeld is, zols het verzmelen en vstleggen vn gegevens, het construeren vn onderwijshulpmiddelen of het ssisteren vn docenten bij instructie, prctic, het verrichten vn demonstrtieproeven e.d. 5. Dynmiek vn de werkzmheden Dit kenmerk meet in hoeverre bij de werkzmheden moet worden ingespeeld op vernderende omstndigheden. De dynmiek loopt op vn nuwelijks inspelen op omstndigheden vi inspelen op onverwchte omstndigheden, op verschuivingen in beleid, 5

6 op verschuivingen in beleidsdoelstellingen tot inspelen op mtschppelijke en/of politiekbestuurlijke ontwikkelingen. Bij de werkzmheden moet worden ingespeeld op wisselende omstndigheden. (2) Er wordt een 2 gescoord indien sprke is vn fwisseling bij het uitvoeren vn de werkzmheden door vernderende omstndigheden of indien sprke is vn verschillende klnten met verschillende wensen wrop moet worden ingespeeld. Er is sprke vn flexibiliteit in de functie. Omschkelen tussen klnten/medewerkers/leerlingen wrbij de uitvoering vn het werk ngepst moet worden n de wensen/vrgen vn de klnt/medewerker/leerling. Of het gt om het fwisselen vn verschillende werkzmheden, zols gegevensinvoer en telefonische informtie geven. Speelruimte 6. Keuzevrijheid Dit kenmerk meet de mte vn keuzevrijheid bij het uitvoeren vn de werkzmheden. De scoreniveus lopen op vn weinig keuzemogelijkheden vi ruimte om te kiezen uit diverse oplossingen nr ruimte om fundmenteel nieuwe ontwikkelingsrichtingen vst te stellen. Bij de uitvoering vn de werkzmheden is er vrijheid om - op bsis vn eigen beoordeling - een keuze uit meerdere bekende mogelijkheden te mken. (2) Er wordt een 2 gescoord indien bij de uitvoering vn de werkzmheden per situtie zelfstndig, op bsis vn eigen beoordeling, keuzen kunnen worden gemkt uit meerdere, bekende, mogelijkheden. Hierbij is nog geen sprke vn interprettie vn gegevens. 7. Complexiteit vn de beslissingen Dit kenmerk meet de mte wrin de keuzefctoren die een rol spelen bij de inhoudelijke beslissingen concreet zijn en elkr beïnvloeden. Het gt hierbij om de beslissingen wr de functievervuller direct op kn worden ngesproken. Een functie scoort hoger nrmte er sprke is vn meer fctoren én een grotere verwevenheid vn die fctoren wrmee men bij het nemen vn inhoudelijke beslissingen rekening moet houden. Tevens is vn belng de mte wrin de fctoren duidelijk zijn gedefinieerd. De scoreniveus lopen op vn beslissingen op bsis vn het hnteren vn eenduidige keuzefctoren vi beslissingen n het interpreteren vn niet duidelijk omlijnde keuzefctoren nr het nemen vn strtegische beslissingen. De beslissingen komen tot stnd n fweging vn duidelijk omlijnde keuzefctoren. (2) Er wordt een 2 gescoord indien er sprke is vn situties wrin fweging vn duidelijk omlijnde keuzefctoren nodig is, lvorens tot de inhoudelijk beslissingen te komen. Onder duidelijk omlijnde keuzefctoren wordt verstn dt de grenzen vn de keuzes zijn ngegeven, mr dt binnen de grenzen een fweging kn plts vinden en vritie mogelijk is. Er wordt een keuze gemkt uit meerdere mogelijkheden. 6

7 8. Effect vn de beslissingen Dit kenmerk meet twee specten. Ten eerste wordt gemeten in welke mte de effecten vn de beslissingen voorspelbr zijn, wrbij de scoreniveus oplopen vn vn tevoren bekend vi min of meer voorspelbr nr moeilijk voorspelbr. Ten tweede wordt de periode gemeten wrbinnen het effect vn de beslissingen vstgesteld kn worden. De scoreniveus lopen op vn effecten die onmiddellijk vstgesteld kunnen worden vi effecten die op korte termijn vstgesteld kunnen worden nr effecten die ps op lnge termijn vstgesteld kunnen worden. Het effect vn de beslissingen is vn tevoren bekend en kn onmiddellijk worden vstgesteld. (1) Er wordt een 1 gescoord indien bij de beslissingen geen sprke is vn een onzekerheid. De gevolgen zijn bekend en meteen vst te stellen. 9. Kder Dit kenmerk meet de mte wrin het kder beperkingen oplegt ten nzien vn de uitvoering vn de werkzmheden. Het gt hierbij om de belngrijkste werkinstructies, regels, voorschriften, e.d. die relevnt zijn voor de dgelijkse functievervulling. De scoreniveus lopen op vn gedetilleerde werkinstructies vi lgemene richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving nr strtegische, richtinggevende concepten/uitgngspunten. Werkfsprken, regels of voorschriften zijn bij de uitvoering vn het werk vn krcht. (2) Het gt om functies wrbij doorgns de wijze vn hndelen is bepld. 10. Wijze vn controle Dit kenmerk meet de mte vn gedetilleerdheid vn de controle/beoordeling vn werkzmheden door of nmens het hoger echelon. De zwrte wordt mede bepld door het object en de specten vn controle/beoordeling. De scoreniveus lopen op vn (nuwgezette) controle tijdens de uitvoering vn de werkzmheden vi beoordeling (chterf) vn werkresultten nr beoordeling (chterf) vn ontwikkeld beleid. Het betreft een controle vn de werkzmheden op juistheid vn de gevolgde npk en op nleving vn regels en fsprken. (2) Er wordt een 2 gescoord indien het controle betreft op voortgng vn de werkzmheden en op juistheid, volledigheid en kwliteit vn de uitgevoerde werkzmheden, uitgnde vn regels en fsprken. Het gt bij deze score om controle tijdens het werkproces of om een controle op deelproducten, in tegenstelling tot score 3 wr lleen het eindresultt gecontroleerd wordt. 7

8 Kennis en vrdigheid 11. Kennis Dit kenmerk meet twee specten. Ten eerste wordt de mte vn diepgng vn kennis gemeten die ddwerkelijk ngewend wordt voor een normle functievervulling. De scoreniveus lopen op vn prktische kennis vi lgemeen theoretische, prktisch gerichte kennis vn het vkgebied nr fundmenteel wetenschppelijk - theoretische kennis vn het vkgebied. Ten tweede wordt de mte vn inzicht gemeten dt nodig is om de werkzmheden uit te voeren. Inzicht heeft betrekking op een smenhng vn specten binnen het eigen vkgebied met specten buiten het eigen vkgebied. Het gt bij dit kenmerk niet om de vereiste opleiding mr om het werk- en denkniveu dt nodig is om de werkzmheden uit te voeren. Algemeen vktechnische of dministrtief-technische kennis en inzicht in drn verbonden orgnistorische en functionele verhoudingen. (2) Er wordt een 2 gescoord indien het gt om werkzmheden wrbij sprke is vn de beheersing vn een vk, zols nodig is voor het uitvoeren vn proeven en het geven vn demonstrties voor de vkken ntuur- en scheikunde en prktijkvkken. Voor zover relevnt voor de uitoefening vn dt vk, is er inzicht nodig in welke ngelegenheden in de orgnistie vn belng zijn. Het gt om werkzmheden wrvoor in het lgemeen een MBO werk- en denkniveu wordt vereist. Hieronder vlt ook het VMBO+ werk- en denkniveu. 12. Vrdigheid Dit kenmerk meet de rd vn de vrdigheden die nodig zijn om de werkzmheden te kunnen uitvoeren. De scoreniveus lopen op vn prktische vrdigheden vi communictieve, orgniserende en dviesvrdigheden nr het kunnen formuleren vn grensverleggende ideeën. Nuwkeurigheid en zorgvuldigheid, en/of communictieve en klntvriendelijke vrdigheden. (2) Er wordt een 2 gescoord wnneer sprke is vn nuwkeurigheid bij het mken vn tbellen, schem's, e.d. en vn een normle communictieve en klntvriendelijke opstelling bij het te woord stn vn derden. Contcten 13. Ard vn de contcten Dit kenmerk meet de zwrte vn de problemen die zich in functionele, niet hiërrchische contcten voordoen. Het gt hierbij om de diepgng vn de contcten en de weerstnden die moeten worden overwonnen. De scoreniveus lopen op vn het verkrijgen of verstrekken vn neutrle informtie, vi contcten wrbij verschillende belngen spelen, nr contcten 8

9 wrbij zich diepgnde politieke of mtschppelijke belngentegenstellingen of fundmentele verschillen vn inzicht voordoen. Bij de contcten is sprke vn informtie-uitwisseling/-overdrcht en/of dienstverlening, klntvriendelijkheid. (2) Er wordt een 2 gescoord indien het gt om contcten wrbij sprke is vn interctie (tweerichtingsverkeer) en/of het verwerven vn belngstelling. De kenmerkende eigenschppen vn het contct zijn dienstverlening, klntvriendelijkheid, behulpzmheid of ondersteuning, uitwisseling vn informtie (intern en extern), en het geven vn concrete instructie en het informeren vn de docent over de ontwikkeling of het gedrg vn leerlingen tijdens de leersitutie, het mken vn fsprken met de docent over de lesssisterende werkzmheden e.d. Er is geen sprke vn het omgn met verschillende belngen. 14. Doel vn de contcten Dit kenmerk meet hetgeen in de functionele, niet hiërrchische contcten moet worden bereikt. De scoreniveus lopen op vn het verstrekken of verkrijgen vn feitelijke gegevens, vi het verkrijgen vn fstemming nr het richtinggevend beïnvloeden vn (politieke) beleidsmkers. Het verkrijgen vn informtie ten behoeve vn de voortgng vn de werkzmheden of het toelichten vn gegevens n derden. (2) Er wordt een 2 gescoord indien het gt om een ctief, interctief, proces vn vrg en ntwoord, gericht op het verkrijgen vn informtie die nodig is ten behoeve vn de voortgng vn de werkzmheden. Het kn ook gn over contcten met leerlingen over hun gedrg wrbij zij op de regels gewezen worden. 9

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Functiebeschrijving Purmerendse Scholengemeenschap, Purmerend

Functiebeschrijving Purmerendse Scholengemeenschap, Purmerend Functie-informatie Functienaam Conciërge Organisatie Purmerendse Scholengemeenschap Onderdeel Interne bedrijfsvoering afdeling facilitaire dienst Salarisschaal 4 FUWASYS-advies 4-IIb Kenmerkscores 22122

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Medewerker algemene ondersteuning a (AO2)

Medewerker algemene ondersteuning a (AO2) Medewerker algemene ondersteuning a (AO2) 1. Functie-informatie Functienaam Medewerker algemene ondersteuning a (AO2) Salarisschaal Indelingsniveau Ib s 21111 11112 12 11 Somscore 17 Functiecode F902 Ingangsdatum

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Algemeen. Restweefsel voor medischwetenschappelijk onderzoek

Algemeen. Restweefsel voor medischwetenschappelijk onderzoek Algemeen Restweefsel voor medischwetenschppelijk onderzoek U bent in het Ersmus MC voor onderzoek en/of behndeling. Soms is het nodig bloed of lichmsweefsel/-vloeistof bij u f te nemen. N fronding vn dit

Nadere informatie

Kuiper Agrarische Makelaardij maakt gebruik van de navolgende diensten:

Kuiper Agrarische Makelaardij maakt gebruik van de navolgende diensten: Privcyverklring Kuiper grrische Mkelrdij In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. In deze verklring wordt ook uitgelegd welke gegevens n derden worden verstrekt. Kuiper

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MANAGEMENTASSISTENT / AMBTELIJK SECRETARIS

FUNCTIEBESCHRIJVING MANAGEMENTASSISTENT / AMBTELIJK SECRETARIS FUNCTIEBESCHRIJVING MANAGEMENTASSISTENT / AMBTELIJK SECRETARIS FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Managementassistent / ambtelijk secretaris Organisatie Montessorischool Aan de Basis Salarisschaal 6 Indelingsniveau

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Managementondersteuner januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding Smenwerkingsovereenkomst Socile Huisvesting Boxmeer De gemeente Boxmeer, Stichting Mooilnd, Stichting Bewonersrd Boxmeer Wonen Vierlingsbeek en het Huurderspltform Vierlingsbeek, verder te noemen 'prtijen',

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Privacyverklaring gwoon Makelaars

Privacyverklaring gwoon Makelaars Privcyverklring gwoon Mkelrs U heeft te mken met mkelrdij gwoon Mkelrs. gwoon Mkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Privacyverklaring Nieuwbouw (huur of koop)

Privacyverklaring Nieuwbouw (huur of koop) Privcyverklring Nieuwbouw (huur of koop) 2552018.1 Privcyverklring NOUWEN Mkelrdij o.g.b.v. U heeft te mken met NOUWEN Mkelrdij o.g.b.v. NOUWEN Mkelrdij o.g.b.v. is een NVM-mkelr. In deze privcyverklring

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Administratief medewerker A Codering PCPO09-304 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 3 Indelingsniveau

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Privacyverklaring SPAUWEN VASTGOED

Privacyverklaring SPAUWEN VASTGOED Privcyverklring SPAUWEN VASTGOED U heeft te mken met SPAUWEN VASTGOED. SPAUWEN VASTGOED is een NVM-mkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs ReserchNed v Toernooiveld 216 6525 EC Nijmegen Postus 31162 6503 CD Nijmegen t 024 350 62 52 f 024 350 62 53 e info@reserchned.nl kvk 09159322 Bron vrgenlijst: Bewerkt door: In opdrcht vn: HBO-Monitor

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKEN IN SCHULDENS GNALERING

CONVENANT SAMENWERKEN IN SCHULDENS GNALERING CONVENANT SAMENWERKEN IN SCHULDENS GNALERING DE ONDERGETEKENDEN De gemeente Roermond, gevestigd Kzerneplein 7 te 6041 TG Roermond ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.A.J. Smitsmns-Burhenne,

Nadere informatie

Privacyverklaring Koops Makelaardij

Privacyverklaring Koops Makelaardij Privcyverklring Koops Mkelrdij In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring KM stt, wordt Koops Mkelrdij B.V. bedoeld. Vn welke diensten vn KM

Nadere informatie

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243.

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243. Resturnt-cfé In de Wg T..v Heer D. vn Someren Nieuwmrkt 4 1012 CR AMSTERDAM Dtum: 14 september 2010 Betreft: Inspectie BHC 10R1 Gechte heer Vn Someren, Hierbij ontvngt u het rpport vn de inspectie die

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Paraaf Qpdrachtnemer: Paraaf Opdrachtgever: 2 - Pagjna 2 van 6 De Staat der Nederlanden - Nederland By. Internettoegang.

Inhoudsopgave. Paraaf Qpdrachtnemer: Paraaf Opdrachtgever: 2 - Pagjna 2 van 6 De Staat der Nederlanden - Nederland By. Internettoegang. G C U) Ct 0, Ct 1 2 1, H N) 2 1, z U:,?. ;;: Inhoudsopgve 1. Inleiding.3 2. Antonen kwliteitsborging vn de dienstverlening 4 3. Auditing 5 3.1. Wnneer toepssen 5 3.2. Onfhnkelijke derde prtij 5 3.3. Opvolging

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Managementassistent Codering PCPO10-309 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc

Nadere informatie

NTC-voortgezet onderwijs Ja ka rta

NTC-voortgezet onderwijs Ja ka rta Inspectie vn het Onderwijs Ministeievn Anderwiis, Cukuur en Wetenschp RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC.VO NTC-voortgezet onderwijs J k rt Plts BRIN-nummer lkrt 2BWV Dtum schoolbezoek Dtum vststelling 1

Nadere informatie

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1 Hbo-bcheloropleiding Audiologie Fontys Hogescholen Competentieprofiel Eindhoven mrt 2007 Versie 3.1 Inhoud Inleiding...4 1. Uitgngspunten OCM...5 1.1 Opzet OCM...5 1.2 Visie op het beroep en leren...5

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Datum 23 november 2004 Nr.: 04-64

Datum 23 november 2004 Nr.: 04-64 Dtum 23 november 2004 Nr.: 04-64 Vn An Het college vn B&W De rds- en duoburgerleden Kopie n Onderwerp Inkoop gogisch werk Mededeling An de gemeenterd, INLEIDING. In het jr 2003 is er, op inititief vn de

Nadere informatie

Contactgegevens: Twenthe Centrum, Twentheplein 3-5, 1e etage, 7607 GZ in Almelo /

Contactgegevens: Twenthe Centrum, Twentheplein 3-5, 1e etage, 7607 GZ in Almelo / Privcy- en cookie sttement vn mrijke. mrijke. mkelrdij is verntwoordelijk voor de verwerking vn persoonsgegevens zols weergegeven in deze privcysttement. Op de website vn mrijke. mkelrdij wordt gebruik

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING OPMAAT

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING OPMAAT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING OPMAAT FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Medewerker financiële administratie en beheer Codering OPMA10-107 Organisatie Stichting Opmaat Salarisschaal 8 Indelingsniveau IIId FUWASYS-advies

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Functienaam Codering 001 Organisatie Andreas College Onderdeel OP Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

De makelaar is gevestigd aan Zoomstede 2, 3431 HL Nieuwegein en te bereiken via en

De makelaar is gevestigd aan Zoomstede 2, 3431 HL Nieuwegein en te bereiken via en Privcyverklring Gevert Mkelrs en Vstgoedbeheer, ingeschreven in het hndelsregister onder respectievelijk nummer 30134631 en 30134580, is verntwoordelijk voor de verwerking vn persoonsgegevens zols weergegeven

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN ELEMENTAIR ALGEBRAÏSCH REKENEN Een zelfhulpgids voor letterrekenen Rekenregels Uitgewerkte voorbeelden

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie B-Professional (niveau 3)

Toetsplan van de kwalificatie B-Professional (niveau 3) Toetspln vn de kwlifictie B-Professionl (niveu 3) Dit toetspln en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vstgesteld door de toetsingscommissie op 16 juni 2008. Deelkwlificties Geven vn lessen (KSS 3.1)

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

De logopedist verleent curatieve logopedie en neemt deel aan professionalisering.

De logopedist verleent curatieve logopedie en neemt deel aan professionalisering. Functie-informatie Functienaam Logopedist cluster 2 behandelfunctie Organisatie Stichting Simea Salarisschaal 8 Indelingsniveau 8-IVa FUWASYS-advies 8-IVa Werkterrein Onderwijsproces ->> onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a Op weg nr een betrouwbre beoordeling Een eerlijke beoordeling vn cll center gents Cll center-gents worden vk mede beoordeeld op ACT en AHT. Met nme het beoordelen op ACT is niet redelijk, omdt toevl hierin

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -í Onderwerp Volgnr. Cors kenmerk EnergieAgend Woudrichem -2018 2014-061 14.0012925/2014Z02786 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Portefeuillehouder Ambtenr Afdeling Dtum voorstel Opiniërende

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

Aanleiding: Holland Rijnland is een samenwerkingsverband (gemeenschappelryke regeling) van

Aanleiding: Holland Rijnland is een samenwerkingsverband (gemeenschappelryke regeling) van RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 18.0040 B en W-besluit d.d.: 24-4-2018 B en W-besluit nr.: 18.0187 Nm progrmm: Bestuur en dienstverlening Onderuverp: Zienswijze conceptbegroting 201 9 Hollnd Rijnlnd Anleiding:

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Financieel medewerker Codering PCPO09-302 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B (pilot) Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Contactgegevens: Sportparklaan 2103 VR 1 Heemstede

Contactgegevens:   Sportparklaan 2103 VR 1 Heemstede Thuis-Totl Mkelrs Thuis-Totl Mkelrs, gevestigd n Sportprkln 2103 VR Heemstede, is verntwoordelijk voor de verwerking vn persoonsgegevens zols weergegeven in deze privcyverklring. Contctgegevens: WWW.THUIS-TOTAAL.NL

Nadere informatie

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken Bron: Titel: CROW Artikel 06 Mtregelen bij in- en uitrijden werkvkken Inhoud: 1. Inleiding In CROW-publictie 96b wordt niet uitgebreid ingegn op mtregelen voor het in- en uitrijden vn werkvkken en er zijn

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos ord kwrtier lijk Primir Onderuijs CH RISTELIJKE BASISSCHOOL ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos 'smen school zijn' I I I I I 'woor de toekomst vndog beginf I Ju r 2015 INHOUD Deel l: Onze school binnen

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Projectondersteuner (PMO) Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Wterschp Peel en Msvllei Drie Decembersingel 46 5921AC Venlo Contctpersoon Mnon

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Adviezen/Gonclusies Vergadering comm issie Bestuurlijke aangelegen heden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 met 2014

Adviezen/Gonclusies Vergadering comm issie Bestuurlijke aangelegen heden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 met 2014 Vergdering comm issie Bestuurlijke ngelegen heden, d.d. 6 met 2014 ts.,, :flltlll":, \l:ti, fl,r,f RIINI.ANDEN Onderwerp 1 Opening en vststelling gend Advies / conclusie Anweziq: de heer P.M. Terpstr (W@l)

Nadere informatie

HAVO CENTRALE EXAMENCOMMISSIE VASTSTELLING OPGAVEN CORRECTIEVOORSCHRIFT bij het examen NATUURKUNDE HAVO Tweede tiidvak F- 8CV

HAVO CENTRALE EXAMENCOMMISSIE VASTSTELLING OPGAVEN CORRECTIEVOORSCHRIFT bij het examen NATUURKUNDE HAVO Tweede tiidvak F- 8CV HAVO CENTRALE EXAMENCOMMSSE VASTSTELLNG OPGAVEN CORRECTEVOORSCHRFT 1985 bij het exmen NATUURKUNDE HAVO Tweede tiidvk 419 8F- 8CV L De Centrle Exmencommissie Vststelling Opgven heeft voor de beoordeling

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie