svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl"

Transcriptie

1 svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld vn opgve 1 ntwoord "c" het meest juiste, mk dn op het ANTWOORDENBLAD vkje "c" bij opgve 1 met POTLOOD zwrt, Het gehnteerde BTW-percentge is 1 9%, tenzij nders vermeld. Bij het bentwoorden vn de vrgen mg gebruik worden gemkt vn (zk)rekenmchines. Ook is het gebruik vn gebundelde wetboeken toegestn, mits drin geen ntekeningen en uitleg voorkomen en geen extr (tb)blden zijn toegevoegd. Onderstrepingen of mrkeringen worden niet ls ntekeningen ngemerkt. Fotokopieën zijn niet toegestn SVMNIVO N~euwegein Niets uit deze uitgve mg worden vervee[voudigd en/of openbr gemkt door middel vn druk, fotokopie, microfilm of op welke ndere wijze dn ook zonder voorfgnde schriftelijke toestemming vn SVMNIVO

2 Mkelrdijleer 2005 II Tot welk bedrg mg een mkelr, in de uitoefening vn zijn beroep, contnt geld in ontvngst nemen, zonder dit n de bevoegde instntie te hoeven melden? Tot en met ,00 Tot en met ,00 Tot en met ,00 Een mkelr heeft zich op de veiling het recht voorbehouden zijn opdrchtgever nog niet bekend te mken. Wrin wordt uiteindelijk door de mkelr verklrd wie zijn opdrch~tgever is? 3 De kte vn gunning De kte de commnd De volmcht tot nkoop in veiling Bij welke instntie kn men krchtens de wet een klcht indienen over een notris? Bij de Minister vn Justitie Bij de voorzitter vn de Kmer vn Toezicht Bij de secretris vn de KoninMijke Notriële Beroepsorgnistie. 4 In een kte vn levering is sprke vn een renvooi. Wt wordt hiermee bedoeld? Een verwijzing nr een ngehechte kte. Een verklring vn registrtie n de voet vn de kte. Een nvulling op of een wijziging vn de oorspronkelijke tekst. 5 Wt zijn in het lgemeen de kenmerken vn een onderhndse kte? Deze is niet gebonden n vormvoorschriften, mg door iedereen worden opgesteld en hoeft niet te worden ingeschreven. Deze is gebonden n vormvoorschriften, mg door iedereen worden opgesteld en moet in een ntl gevllen worden ingeschreven. Deze is gebonden n vormvoorschriften, moet worden opgesteld door een openbr mbtenr en hoeft niet te worden ingeschreven Wnneer een onroerende zk gemeenschppelijk eigendom is vn de eigenrs vn 2 of meer erven en door hen door middel vn een notriële kte en inschrijving drvn, tot gemeenschppelijk nut vn die erven wordt bestemd, is er sprke vn mndeligheid. onverdeeldheid. erfdienstbrheid. Welke vn onderstnde zken is niet n te trekken bij het Kdster? De ligging vn de onroerende zk De wrde vn de onroerende zk De eigenr vn de onroerende zk Indien een mkelr bij het kdster wil ngn welke ruimten (kelderbox etc.) bij een pprtementsrecht horen, zl hij vrgen om een splitsingstekening. een pprtemententekening, een ntekening kdstrl object.

3 Mkelrdiileer Hoe kn men zien dt een benedenwoning met een fzonderlijke bovenwoning is gesplitst " in pprtementsrechten? Beide woningen hebben een eigen kdstrle sectie. Op het kdstrl bericht stt het woord gesplitst gestempeld. Op het kdstrl bericht stt een pprtementsvolgnummer vermeld. 10 Wt is binnen het kder vn het Kdster een verklring vn wrdeloosheid? c 15 C Een verklring vn de bewrder dt een inschrijving doorgehld moet worden. Een verklring vn de bewrder dt een inschrijving niet n de gestelde eisen voldoet. Een verklring vn de notris, dt degene ten behoeve vn wie een inschrijving strekt heeft verklrd, dt een inschrijving wrdeloos is. Op welke wijze kn bij het kdster inzicht worden verkregen over het ntl onroerende zken binnen een gemeente dt in het bezit is vn één persoon? Door het opvrgen vn een objectenlijst. Door het nvrgen vn een eigendomskrt. Door het nvrgen vn een bijhoudingsverklring. Hoe heet het schriftelijke stuk, opgemkt tijdens een meting door de mbtenr vn de lndmeetkundige dienst, welk stuk mede de resultten vn de metingen bevt? Een veldtekening Een verklring vn meting Een rels vn bevindingen Een koper vn een woonhuis heeft een wettelijke bedenktijd vn 3 dgen. De verkoper wenst eveneens een bedenktijd vn 3 dgen. Is dit toegestn? Zo nee, wrom niet? Nee, dit is wettelijk verboden. Nee, dit is lleen mogelijk voor een koper. J, het betreft dn geen wettelij,ke bedenktijd, mr kn wel door prtij en worden overeengekomen. In de Wet Koop Onroerende Zken is 3 dgen bedenktijd opgenomen. Wt geldt ls 3 dgen? 3 dgen ndt er een mondelinge overeenkomst tot stnd is gekomen. 3 dgen ndt een schriftelijke overeenkomst door prtijen is ondertekend en een kopie n de koper is overhndigd. 3 dgen ndt een notriële overeenkomst door de verkoper is ondertekend en deze n de koper ter medeondertekening is toegezonden. Mkelr Koenders pltst in een woninggids een dvertentie met de volgende tekst: Utrecht, Emmweg 37, ,-- k.k., hoekhuis m. gr., schuur, gs c.v., woon-eetk. keuk., kelder. Boven 3 km., bdk., prt toilet, zolder met km. De heer Vn der Kreek deelt mee het huis voor de gevrgde prijs te kopen. Is hier zonder meer sprke vn een overeenkomst? Nee, wnt er zijn geen bijkomstige rechten en verplichtingen in het nbod vstgelegd. Nee, wnt een dvertentie dient in beginsel te worden opgevt ls een uitnodiging om in onderhndeling te treden. J, er is een overeenkomst tot stnd gekomen doordt de heer Vn der Kreek het nbod nvrdt. 3

4 Mketrdijleer A koopt een prefb-nieuwbouwwoning vn projectontwikkelr B. Eerst wordt hij eigenr vn de grond en drn wordt de woning gebouwd. Door werkverndering moet hij nr elders en hij verkoopt de nieuwe woning direct n oplevering terug n projectontwikkelr B, zonder er zelf ooit in gewoond te hebben. De volgende gegevens zijn bekend: koopsom grond ,-- inclusief 19% BTW; nneemsom ,--inclusief 19% BTW; dtum levering grond 1 pril 2005; 8 termijnen tussen 1 pril 2005 en 10 september 2005; oplevering 10 september 2005; notriële levering door A n B op 30 september 2005; koopprijs ,-- k.k. Welk bedrg dient B bij de levering te betlen n overdrchtsbelsting? 3.000,-- b 6.000,-- c ,-- 17 Leon huurt vn Mrinus een huis. Leon is gerechtigd om dit huis op eigen kosten te verbouwen, mr wel in overleg met Mrinus. Leon verbouwt voor ,--. Drie jr lter koopt Leon deze woning voor ,-- en drgt vervolgens binnen 4 mnden de economische eigendom over n Niek voor ,--. Over welk bedrg is bij deze ltste trnsctie overdrchtsbelsting verschuldigd? ,-- b ,-- c ,-- 18 Anne en Bs hebben in 2000 smen een woning gekocht en geleverd gekregen, met het doel deze smen duurzm te bewonen. Anne en Bs besluiten begin 2005 de smenwoning te beëindigen; zij hebben onderling besloten dt Anne het huis volledig in eigendom krijgt. Wt is juist met betrekking tot het verschuldigd zijn vn overdrchtsbelsting? 19 b c De toedeling vn de mede-eigendom kn ltijd pltsvinden zonder dt er overdrchtsbelsting is verschuldigd. De toedeling vn de mede-eigendom kn pltsvinden zonder dt er overdrchtsbelsting is verschuldigd, indien Anne ten minste 1% bij de nkoop hd verworven. De toedeling vn de mede-eigendom kn pltsvinden zonder dt er overdrchtsbelsting is verschuldigd, indien een vn beiden ten minste 40% en de nder mximl 60% bij de nkoop hd verworven. Welke uitsprk is juist met betrekking tot de omzetbelsting? De herzieningstermijn voor onroerende zken bedrgt in totl 1 jr (1 jr n de dtum vn ingebruiknme). De herzieningstermijn voor onroerende zken bedrgt in totl 5 jren (4 jr n het jr vn ingebruiknme plus het jr vn ingebruiknme). De herzieningstermijn voor onroerende zken bedrgt in totl 10 jren (9 jr n het jr vn ingebruiknme plus het jr vn ingebruiknme). 4

5 Mkelrdijleer Een eigenr vn een woonhuis heeft gebreken ontdekt welke vllen binnen de grntietermijn vn het GIW. Het blijkt echter dt het nnemersbedrijf niet meer bestt en de eigenr doet derhlve een beroep op de wrborg. Welk bedrg n eigen risico geldt in dergelijke gevllen per klenderir inclusief BTW? 200, 500, ,-- Een object wordt in het openbr verkocht (veiling). Drn wordt er door de notris een kte vn kwijting opgemkt. Door wie wordt deze kte getekend? Uitsluitend door de notris Uitstuitend door de verkoper en de notris Zowel door de koper, ls door de verkoper en de notris Een projectontwikkelr verkoopt n een prticulier een nog te bouwen pprtement in een complex, met het beding dt de verkoop fhnkelijk wordt gesteld vn het verkrijgen vn een schone-grondverklring. Hierbij is sprke vn een ontbindende voorwrde een opschortende voorwrde een beding vn uitgestelde levering De heren B en A hebben smen diverse onroerende zken in eigendom verkregen, ieder voor de onverdeelde helft. Op een kwde dg krijgt het tweetl slnde ruzie en besluiten ze om de gezmenlijke onroerende zken te verdelen. Is er overdrchtsbelsting verschuldigd? Nee, deze verdeling is vrijgesteld. J, over de helft vn de wrde vn de verdeelde onroerende zken. J, over het geheel vn de wrde vn de verdeelde onroerende zken. Op een perceel grond is een pprtementencomplex gesplitst in 26 pprtementsrechten. De bewoners vn de prterrepprtementen hebben het gebruiksrecht vn een tuin. Deze tuinen mken deel uit vn het gehele kdstrle perceel wrop het gebouw zich bevindt. Wie zijn de eigenrs vn deze tuinen? Uitsluitend de gerechtigden vn de prterrepprtementen. Uitsluitend degenen n wie het gebruiksrecht is toebedeeld. Alle eigenrs vn de pprtementsrechten voor het ndeel wrtoe zij in de gemeenschp gerechtigd zijn. 25 De heer Verbruggen koopt begin 2002 een eigen woning voor ,--. Hij finnciert dit bedrg volledig met een hypothecire lening. Begin 2005 koopt hij een nieuwe eigen woning v.o.n, voor ,--. De verkoopopbrengst vn zijn oude woning bedrgt exclusief mkelrscourtge, ,--. De lening uit 2002, hoofdsom ,--, Iost hij volledig f. De nieuwe woning wordt ook weer volledig gefinncierd met een hypothecire lening. Gedurende welke periode en over welke schuld kn de heer Verbruggen dn nog rente ftrekken? Gedurende 27 jr over ,--, gedurende 30 jr over ,--. Gedurende 27 jr over ,--, gedurende 30 jr over ,--. Gedurende 30 jr over ,--. 5

6 Mkelrdijleer c Een winkelruimte ter grootte vn 180 m 2 met een frontbreedte vn 6 meter wordt te huur ngeboden voor ,-- per jr. Voor een huurprijsvergelijking door middel vn de ITZA methode (In Terms of Zone A) worden 3 zones vn 10 meter diep toegepst (zone 1 100%, zone 2 75% en zone 3 50%). Wt is de ITZA huurprijs per m 2 vn dit pnd (fronden op hele euro s)? 233,-- 311,-- 700,-- In een huurovereenkomst komt het volgende beding voor: "Veenstr (verhuurder-eigenr) verleent n Zij/str (huurder), die zulks voor zich nneemt, voor de gehele huurtijd het recht de bovenomschreven onroerende zk te kopen voor een som vn ,--. Indien Zijlstr vn het hem verleende recht vn koop gebruik wenst te mken zl hij drvn bij ngetekend schrijven n Veenstr kennis moeten geven. N ontvngst vn deze kennisgeving zl onverwijld de koopovereenkomst tot stnd zijn gekomen. " Zijlstr stuurt Veenstr een week voor het verstrijken vn de huurtijd een ngetekend schrijven wrin hij meedeelt dt hij vn het hem verleende recht gebruik wenst te mken. Direct n ontvngst vn het ngetekend schrijven stuurt Veenstr een fx met de mededeling de onroerende zk niet te willen verkopen. Is hier desondnks een overeenkomst tot stnd gekomen? Zo j, wrom? J, wnt prtijen scheppen lngs contrctuele weg een onherroepelijk nbod. J, wnt er is sprke vn een vrijblijvend nbod en de nvrding vn dit nbod kn niet worden herroepen. Nee, wnt uit het nbod zelf ~loeit voort dt het gedurende de Iooptijd vn het huurcontrct kn worden herroepen. 28 Coen wordt voor twee jr gedetcheerd in het buitenlnd. Hij wil zijn huis in Lelystd nhouden, mr deze woning voor deze periode tijdelijk verhuren. Kn de mkelr, met succes, in de huurovereenkomst een bepling opnemen dt de huurder, n floop vn de beplde periode, bij terugkeer vn Coen de woning moet ontruimen? b J, in de huurovereenkomst neemt de mkelr een bepling op wrbij wordt vermeld dt de huurovereenkomst voor beplde tijd is ngegn en dt n die twee jr dient te worden ontruimd. J, de mkelr vermeldt in de huurovereenkomst dt deze slechts geldt voor de met nme in het contrct genoemde periode wrin de verhuurder in het buitenlnd verblijft, en dt deze n terugkeer zelf weer in zijn huis wil gn wonen. Nee, de huurder kn zich ltijd met succes beroepen op huurbescherming. 29 Een verhuurder wil een fltgebouw, bestnde uit 50 woningen ingrijpend renoveren. Hij doet hiertoe een schriftelijk renovtievoorstel n zijn huurders. Wnneer wordt een renovtievoorstel gecht redelijk te zijn? Indien 70% of meer vn de huurders vn het complex met de renovtie instemt. Indien lle huurders inclusief de eventuele onderhuurders vn het complex met de renovtie instemmen. Indien de helft vn de huurders vn het complex instemt, ongecht de instemming vn de eventuele onderhuurders. 6

7 Mketrdiileer 2005 II 3O c Een zuivelwinkel is voor een termijn vn 10 jr verhuurd. De huurder moet om gezondheidsredenen zijn zk tijdens de Iooptijd vn de huurovereenkomst overdrgen n een mogelijke ndere huurder. In de huurovereenkomst is ten nzien drvn of over onderverhuur niets geregeld. Hoe is een overdrcht n een derde wettelijk mogelijk? Huurder kn vorderen dt hij wordt gemchtigd om een derde in zijn plts ls huurder te stellen. Huurder kn vorderen dt hij wordt gemchtigd om een derde in zijn plts ls huurder te stellen, wrbij deze derde een nieuwe 10-jrentermijn kn vorderen. Huurder is gerechtigd een derde voor hem in de plts te stellen, indien deze derde drin dezelfde onderneming voortzet en verhuurder vn de eerste huurder een nr billijkheid te berekenen vergoeding ontvngt, Door wie kn de functie vn dministrteur vn de Vereniging vn pprtementseigenrs worden vervuld7 Een ieder Slechts door een mkelr in onroerende zken Slechts door een vn de leden vn de Vereniging vn Apprtementseigenren Het college vn burgemeester en wethouders vn gemeente X kn een vergunning verlenen omtrent tijdelijke verhuur vn leegstnde woningen en gebouwen. Voor welke duur kn deze vergunning ten nzien vn hetzelfde gebouw of dezelfde woning ten hoogste worden verleend? Voor de duur vn ten hoogste twee jr, drn eindigt de overeenkomst vn rechtswege. Voor de duur vn een jr, wrbij de duur eenml op verzoek vn de eigenr kn worden verlengd tot de duur vn ten hoogste twee jr. Voor de duur vn ten hoogste twee jr, wrbij de duur op verzoek vn de eigenr telkens kn worden verlengd tot de gehele duur vn ten hoogste drie jr. Een huurder vn een woning stemt niet in met de voorgestelde huurverhoging. Binnen welke termijn en bij wie moet deze huurder schriftelijk bezwr mken? Binnen een termijn vn mximl 6 weken n de voorgestelde ingngsdtum, bij de verhuurder. Binnen een termijn vn mximl 6 weken n de voorgestelde ingngsdtum, bij de huurcommissie. Binnen de termijn vn ontvngst vn de brief met de voorgestelde huurverhoging en de dtum vn ingng vn de voorgestelde huurverhoging, bij de verhuurder. Bij huur en verhuur vn bedrijfsruimte ex rtikel 7:290 e.v. BW gelden wettelijke regels ten nzien vn de nieuwe huurprijs bij voortzetting vn de huurovereenkomst respectievelijk n 5 en 10 jr. Op welke wijze dient of kn de nieuwe huurprijs worden bepld? De nieuwe huurprijs kn door prtijen in onderling overleg worden overeengekomen. De nieuwe huurprijs kn worden vstgesteld door de kntonrechter op verzoek vn de bedrijfshuurdviescommissie (BHAC). De nieuwe huurprijs dient te worden bepld overeenkomstig een wettelijke regeling ls bepld in rtikel 7:303 BW.

8 Mkelrdijieer Welke vn de onderstnde beweringen met betrekking tot het hypotheekrecht is juist? Een hypotheekkte zonder huurbeding is nietig. Een hypotheeknemer heeft het recht vn prte executie. Een hypotheekgever kn zich met voorrng boven de hypotheeknemer verhlen op de opbrengst n executorile verkoop. 36 Welke vn de volgende rechten kunnen worden bezwrd? Alleen het recht vn erfpcht en het pprtementsrecht. Alleen het recht vn vruchtgebruik en het recht vn erfpcht. Alle in en b genoemde rechten. 37 Welke vn de onderstnde beweringen over het recht vn hypotheek is juist? Het hypotheekrecht is deelbr. De hypotheekgever is degene die het geld uitleent en hiervoor ls zekerheid hypotheek geeft. Een hypotheekhouder is de geldgever, hij wil zekerheid voor het geld dt hij uitleent en krijgt drvoor het recht vn hypotheek. 38 Mevrouw Ypm woont met hr meerderjrige zoon in dezelfde woning. De woning ws vroeger eigendom vn hr en hr overleden mn. N diens overlijden in 1997 heeft de zoon de woning vn moeder gekocht, wrbij moeder het levenslnge recht vn gebruik heeft vn een slpkmer en vn de gemeenschppelijke ruimten zols de keuken, de woonkmer, de bdkmer en het toilet. De zoon heeft drdoor de eigendom vn de woning een stuk goedkoper verkregen, mr moet uiterrd de hypotheekrente en lle kosten en lsten betlen zonder drvoor een vergoeding vn moeder te kunnen eisen. Wordt de woning volgens de Wet IB 2001 bij de moeder beschouwd ls een eigen woning in de zin vn de Wet IB 2001, en zo nee, wrom niet? J, Nee, omdt hr zoon de woning goedkoper heeft gekocht. Nee, omdt het levenslnge recht vn gebruik en bewoning niet krchtens erfrecht is verkregen. 39 De WOZ-wrde vn de eigen woning vn Piet bedrgt voor het belstingjr ,--~ In het kder vn de Wet Inkomstenbelsting 2001 worden de voordelen uit deze eigen woning voor belstingjr 2005 gesteld op 1.400,--. b 8.750,--. c , Ab en EIs zijn gehuwd en bezitten smen een woning vn ,--. De resterende hypotheekschuld is ,--. Ze gn scheiden en EIs verlt de woning. Ab blijft in de woning en koopt EIs uit. Hij verhoogt drtoe de hypotheek met ,--. Krijgt EIs in het kder vn de bijleenregeling een eigenwoningreserve? Zo j hoeveel? J, een eigenwoningreserve vn ,--. J, een eigenwoningreserve vn ,--. Nee, bij echtscheiding is er geen sprke vn eigenwoningreserve.

9 Mke]rdijleer 2005ql Wt geldt voor de hypotheekhouder bij verkoop vn een onroerende zk wrop een zkelijk recht vn hypotheek is gevestigd, indien geen doorhling heeft pltsgevonden? Het recht vn hypotheek is een zkelijk recht, dt slechts tegenover de geldnemer geldend blijft. Wnneer het registergoed in eigendom overgt, behoudt de hypotheekhouder niet meer zijn rechten. De hypotheek blijft op het registergoed rusten, ongecht in wiens hnden het registergoed zich bevindt. Koper Ans heeft een koop-/nnemingsovereenkomst gesloten voor een nieuw te bouwen woning in een nieuwbouwcomplex, Ans sluit een hypothecire geldlening f met ntionle hypotheekgrntie. An eigen middelen wordt ,-- ingebrcht, Op welk moment dienen de eigen middelen te worden ngewend? Bij betling vn de eerste termijn(en). Bij betling vn de ltste termijn(en). Ndt de lening in zijn geheel is opgenomen. Alberts heeft ter zke vn een n Beens verstrekte geldlening een zekerheidsrecht bedongen op een n Beens toebehorende vordering tot levering vn een huis. Hoe wordt dit zekerheidsrecht genoemd? Pndrecht Retributierecht Recht vn hypotheek Voor de ngifte inkomstenbelsting over het jr 2004 moet voor de eigen woning de WOZ-wrde worden gehnteerd. Wt is de wrdepeildtum hiervn? 1 jnuri jnuri jnuri 2003 Bij een kpitlistiemethode kn de fctor worden verkregen door gereliseerde verkoopprijzen vn onroerende zken te delen door de huurwrde drvn. Wt is het resultt vn de toepssing vn deze fctor, indien de hierbij gebruikte prijzen en wrden ongecorrigeerd worden gebruikt? De fctor resulteert in een vervngingswrde. De fctor resulteert in een vrij op nm wrde. De fctor resulteert in een kosten koper wrde, 46 In de gemeente X is een perceel grond gelegen wrvn het volgende bekend is: de oppervlkte bedrgt de wrde vn vergelijkbre grond bedrgt 500,-- per m ~ per 1 jnuri 2000; - de stijging vn de grondwrde vn 1/1/00 tot 1/1/01 bedrgt 2,4%; - de stijging vn de grondwrde vn 1/!/01 tot 1/1/02 bedrgt 1,2%; - de dling vn de grondwrde vn!/1/02 tot 1/1/03 bedrgt 2,5%. Bereken de grondwrde vn het perceel per wrdepeildtum 1 jnuri 2003 (fronden op tientllen) , , ,--

10 Mkelrdiileer b c e Wt wordt verstn onder de herbouwwrde vn een gebouw? De vervngingswrde. Het bedrg benodigd voor de herbouw op dezelfde plts en met dezelfde bestemming, l of niet inclusief de fundering. De kosten die noodzkelijk zijn om het pnd in dezelfde stt te herbouwen onder ftrek vn een percentge nieuw voor oud. Bij de nkoop vn een eigen woning wordt veell een ntl kosten meegefinncierd. Veronderstel dt men nst de kle nkoopprijs vn een eigen woning die ,-- bedrgt, de drie nvolgende vormen vn kosten meefinnciert en wel voor het drbij genoemde bedrg: - de boeterente wegens vervroegde flossing vn een doorlopend krediet: ,--; - de kosten die verbnd houden met het ngn vn de schuld: 4.500,--; ~ de kosten die verbnd houden met de nkoop vn de woning: ,--. De totle schuld bedrgt dus ,-- en het is de eerste keer dt een hypotheek wordt verstrekt. Over welk schuldbedrg is de rente ftrekbr? , , ,-- U krijgt een txtieopdrcht voor het beplen vn de verkoopwrde vn een cournt, ontruimd bedrijfsobject (mgzijn, kntoor, enig verhrd terrein) met eigen grond. Bij de uitwerking mkt u gebruik vn een ntl txtiemethoden. Welke is de meest relevnte wrderingsmethode voor het doel wrvoor de txtie wordt gevrgd? Vervngingswrdemethode. Kpitlistiemethode of BAR-methode. Vergelijking met recentelijk verkregen opbrengsten vn vergelijkbre objecten. Een vstgoedbegrip is het Bruto Anvngsrendement (BAR). Het BAR wordt gedefinieerd ls het op het moment vn verwerving germde te behlen beleggingsresultt gedurende het eerste volledige jr vn exploittie op een vstgoedinvestering. Hoe wordt deze rtio rekenkundig herleid? Als het quotiënt vn de eerstejrs contrcthuur en de totle investering, Als de verhouding tussen de mrkthuur bij volledige verhuur in het eerste jr en de totle investering. Als de verhouding tussen de mrkthüur bij volledige verhuur in het eerste jr en de vrgprijs bij nkoop. 51 Vn een boerderij moet de WOZ-wrde worden bepld. De volgende gegevens zijn bekend: weilnden 40 h à 5,-- per m 2 het woonhuis vn de boerderij (WOZ-)wrde inclusief bijbehorende grond ,-- een Ioopstl voor 35 koeien (WOZ-)wrde inclusief bijbehorende grond ,-- Wt is de WOZ-wrde? 350.O00,-- b 550.O00,-- c O00,-- lo

11 Mkelrdijleer Een winkelpnd is verhuurd voor ,-- per jr en wordt te koop ngeboden. Welk bedrg zl een koper mximl betlen om een rendement vn 8% op zijn investering te verkrijgen? De notriskosten bedrgen (fictief) 1% inclusief kdsterkosten en BTW , , ,500,-- Hoe wordt de oppervlkte berekend vn een gebouw met een plttegrond in trpeziumvorm? d (d + b) xh 2 (dxb) + h 2 (dxh) + b 2 Vn een bedrijfshl is per 1 jnuri 2003 het volgende gegeven: - de bouwkosten bedrgen ,-- per wrdepeildtum 1 jnuri 2003; - het pnd is op 1 jnuri 1985 gereedgekomen en in gebruik genomen; - de technische levensduur is 20 jr met een restwrde vn 15%; - de grondwrde bedrgt per wrdepeildtum ,--. Bereken op bsis vn bovenstnde gegevens de gecorrigeerde vervngingswrde vn de bedrijfshl op peildtum 1 jnuri ,-- 276,250, ,-- Een belegger koopt een complex met 250 huurwoningen. Zijn bruto nvngsrendement bedrgt 5%. Als het complex geheel verhuurd is, bedrgt de huuropbrengst ,--, Gezien de grootte vn het complex, houdt hij rekening met een structurele leegstnd vn 5% vn de totle jrhuur. De kosten koper bedrgen 6,5%, Wt is de onderhndse verkoopwrde in verhuurde stt op bsis vn de uitgngspunten vn de belegger (fronden op tienduizendtllen)? , , ,-- Hoe noemt men een pchtvorm voor 1 of 2 jr specil voor één- respectievelijk tweejrige teelten wronder vruchtwisseling noodzkelijk is? Teeltpcht Reguliere pcht Eenmlige pcht 11

12 Mkelrdijleer Een verpchter is met een pchter, ingevolge de Pchtwet, een overeenkomst ngegn met betrekking tot los lnd met een oppervlkte vn 0,85 h. De Grondkmer heeft noch voor het hele gebied, noch voor een gedeelte vn het gebied wrbinnen het los lnd is gelegen, een besluit genomen met betrekking tot de oppervlktenorm vn los lnd. Wt is juist met betrekking tot deze overeenkomst? Deze overeenkomst wordt vn rechtswege verlengd. Deze overeenkomst behoeft niet schriftelijk te worden vstgelegd. Deze overeenkomst moet n de Grondkmer ter goedkeuring worden ingezonden. 58 Welke wet vormt de bsis voor het volkshuisvestingsbeleid? 59 Woningwet De Huisvestingswet Wet op de Ruimtelijke Ordening Door wie of welk orgn wordt het openbr register wrin onder ndere ntekening wordt gehouden vn nvrgen om bouwvergunning, verleende bouwvergunningen en vn rechtswege verleende bouwvergunningen gehouden? Het Kdster De gemeenterd Het college vn burgemeester en wethouders 60 Welk gemeentelijk pln moet er ingevolge de Wet milieubeheer in elke gemeente zijn? Een rioleringspln Een milieubeleidspln Een bodemsneringspln Dit ws de ltste opgve. 12

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld.

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld. MKELRDIJLEER 16 mei 2006 eshikbre tijd: 2.45 uur NWIJZING Dit exmen bestt uit 55 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni SVM~nivo MKELRDIJLEER 31 mei 2005 eshikre tijd: 3 uur. NWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER SVM~nivo MAKELAARDIJLEER 7 deemer 2004 Beshikre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven...

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven... Inhoudsopgve 1 Inleiding... 1 2 Anvullingen... 2 2.1 Anvullingen met geleverd nvulmteril...2 2.2 Anvullingen met tussentijds gestockeerde grond...4 2.3 Grondverbetering...4 3 Onder funderingen... 5 4 Verhrdingen...

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099 Fculteit Economie en Bedrijfskunde Tentmen: Knsrekening en Sttistiek 1 6011P0099 Tentmendtum & -tijd: 15 december 015, 1:00 17:00 Studiejr 015-016 Duur vn het tentmen: 3 uur Legitimtie: U dient zich te

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING notitie vn Twickelostrt 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefx 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie opgemkt door luchtkwliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/kkr/027

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN ELEMENTAIR ALGEBRAÏSCH REKENEN Een zelfhulpgids voor letterrekenen Rekenregels Uitgewerkte voorbeelden

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

opdrachtenboek groep 6

opdrachtenboek groep 6 opdrchtenboek groep 6 53933 blok opdrchtenboek groep 6 blok Mlmberg, s-hertogenbosch Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgve mg worden verveelvoudigd, opgeslgen in een geutomtiseerd gegevensbestnd,

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B (pilot) Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde. 1 Vlmse Wiskunde Olymide 1985-1986: Tweede Ronde De tweede ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen Het quoteringssysteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 unten Per goed ntwoord krijgt hij of zij 4

Nadere informatie

rekenboek 8a taken 513830

rekenboek 8a taken 513830 rekenboek 8 tken 80 Een voorproefje vn groep 8 Het mteril vn De wereld in getllen voor de onderbouw is gereed. Dit schooljr (009-00) verschijnen lle mterilen voor de bovenbouw. U kunt dus vnf het schooljr

Nadere informatie

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg 3 Snijpunten Verkennen Meetkunde Snijpunten Inleiding Verkennen Bentwoord de vrgen bij Verkennen. Mk ook de constructie in GeoGebr. Gebruik eventueel het progrmm om de snijpunten voor je te berekenen ls

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B2 a ISOLATIE VAN DE MUREN

ENERGIEPREMIE B2 a ISOLATIE VAN DE MUREN ENERGIEPREMIE B2 ISOLATIE VAN DE MUREN Een doordchte en goed uitgevoerde isoltie vn de woning kn het verwrmingsseizoen verkorten, het gebruik vn een verwrmingsinstlltie met een lger vermogen toelten en

Nadere informatie

a a a Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties

a a a Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties Ministerie vn Binnenlndse Zken en Koninkrijksreities > Retourdres Postbus 20011 2500 EA Den Hg An de Voorzitter vn de Tweede Kmer der Stten Generl Postbus 20018 2500 EA Den Hg Bestuur DemocrUe en la Finnciën

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

ONTMOETINGSHUIS DE BRUG - VERHUURREGLEMENT

ONTMOETINGSHUIS DE BRUG - VERHUURREGLEMENT ONTMOETINGSHUIS DE BRUG - VERHUURREGLEMENT Artikel 1: Verhuur Ontmoetinqshuis De Bruq De std Alst is eigenr vn Ontmoetingshuis De Brug, gelegen Hertshge 11-19, 9300 Alst. De std stelt in het Ontmoetingshuis

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Gehele getallen: vermenigvuldiging en deling

Gehele getallen: vermenigvuldiging en deling 3 Gehele getllen: vermenigvuldiging en deling Dit kun je l 1 ntuurlijke getllen vermenigvuldigen 2 ntuurlijke getllen delen 3 de commuttieve en de ssocitieve eigenschp herkennen 4 de rekenmchine gebruiken

Nadere informatie

2. Gegeven is de driehoek van figuur 10.10a. Gevraagd worden hoek β en de zijden a en c.

2. Gegeven is de driehoek van figuur 10.10a. Gevraagd worden hoek β en de zijden a en c. Wiskunde voor bchelor en mster Deel Bsiskennis en bsisvrdigheden c 05, Syntx Medi, Utrecht www.syntxmedi.nl Uitwerkingen hoofdstuk 0 0... Voor scherpe hoek α geldt:. sin α = 0,8 α = sin 0,8 = 5, d. cos

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)²

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)² Merkwrdig producten: Het kwdrt vn een tweeterm + (+)² Even herhlen Wnneer een getl of een lettervorm met zichzelf vermenigvuldigd wordt, dn duid je dt n door dt getl of die lettervorm één keer te schrijven

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland 2016

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland 2016 Besluit vn de secretris vn Noord-Hollnd vn 30 november 2015 nr. 721556/721581 tot vststelling vn het Besluit ondermndt, volmcht en mchtiging directie Concernzken Noord-Hollnd 2016 De secretris vn Noord-Hollnd;

Nadere informatie

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax.

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax. Onfhnkelijk vn Voor elke positieve wrde vn is een functie f gegeven door f ( x) = (1 x) e x en een functie F gegeven door F ( x) = x e x. De functie 3p 1 Toon dit n. F is een primitieve functie vn f. De

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules..

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules.. Boek, hoofdstuk 7, llerlei formules.. 5.1 Evenredig en omgekeerd evenredig. 1. y wordt in beide gevllen 4 keer zo klein, je noemt dt omgekeerd evenredig. b. bv Er zijn schoonmkers met een vst uurloon.

Nadere informatie

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt.

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Leegstandwet (uitbreiding van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik en uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur) Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Senior Inkoopdviseur (met focus op werken) 0,5 fte Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Gemeente Venlo Grnizoenweg 3 5928NA Venlo Contctpersoon

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

Examen Klassieke Mechanica

Examen Klassieke Mechanica Exmen Klssieke Mechnic Herbert De Gersem, Eef Temmermn 25 jnuri 2012, 8u30, cdemiejr 11-12 IW2 NAAM: RICHTING: vrg 1 (/4) vrg 2 (/4) vrg 3 (/5) vrg 4 (/4) vrg 5 (/3) TOTAAL (/20) Verloop vn het exmen Het

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 04 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vksecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Emen VW 20 tijdvk woensdg 8 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B Bij dit emen hoort een uitwerkbijlge. chter het correctievoorschrift is een nvulling opgenomen. Dit emen bestt uit 8 vrgen. Voor dit emen zijn miml

Nadere informatie

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid.

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid. Lesopzet De door ons gemkte lessencyclus wordt in drie opeenvolgende rekenlessen gegeven. Les is iets korter dn les en, wrdoor er eventueel extr herhling vnuit les ingepst kn worden.. Les Deze les krijgen

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 25 mei uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 25 mei uur wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

a = 1 b = 0 k = 1 ax + b = lim f(x) lim

a = 1 b = 0 k = 1 ax + b = lim f(x) lim BURGERLIJK INGENIEUR ARCHTECT - JULI 2 BLZ /8. De functie fx) = e kx + x + met, en k R en k < heeft een schuine symptoot y = x voor x + en voldoet n de vergelijking Bepl, en k. D fx))) 2 + D fx)) 2) +

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong Wt lter ik wil() Foto: Jef Corneillie (89) wil grg bibliothecris worn. LESBRIEF Contct tussen oud en jong worn Deze lesbrief is gemkt door stichting GetOud in smenwerking met Openbre Bibliotheek. DIGITALE

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklring gift 1 De ondergetekende (nm schenker): ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad,

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad, oz )2 CE NTRU IS TA D Uittreksel uit het register vn de gemeenterdszittingen Gemeenterd 26 jnuri 2015 Welzijn OCMW kennisneming. npssing meerjrenpln 2014-2019 budget 2015 nwez g Odette VAN HAMME, voozitter

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk

Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk BIJLAGEN De ondersteuning vn Wmo-nvrgers Een onderzoek onder nvrgers en hun mntelzorgers Mirjm de Klerk Ann Mri Mrngos Mrth Dijkgrf Alice de Boer Bijlge bij hoofdstuk 2... 3 Bijlge bij hoofdstuk 3... 7

Nadere informatie

Het reëel getal b is een derdewortel van het reëel getal a c. Een getal en zijn derdewortel hebben hetzelfde toestandsteken.

Het reëel getal b is een derdewortel van het reëel getal a c. Een getal en zijn derdewortel hebben hetzelfde toestandsteken. Werkoek Alger (cursus voor 5u wiskunde) Hoofdstuk : Rekenen in R Nm:. 1. Derdewortel vn een reëel getl (oek pg 7) Een derdewortel vn het reëel getl is dus een getl wrvn de derdemcht gelijk is n. Vooreelden:

Nadere informatie