svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl"

Transcriptie

1 svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld vn opgve 1 ntwoord "c" het meest juiste, mk dn op het ANTWOORDENBLAD vkje "c" bij opgve 1 met POTLOOD zwrt, Het gehnteerde BTW-percentge is 1 9%, tenzij nders vermeld. Bij het bentwoorden vn de vrgen mg gebruik worden gemkt vn (zk)rekenmchines. Ook is het gebruik vn gebundelde wetboeken toegestn, mits drin geen ntekeningen en uitleg voorkomen en geen extr (tb)blden zijn toegevoegd. Onderstrepingen of mrkeringen worden niet ls ntekeningen ngemerkt. Fotokopieën zijn niet toegestn SVMNIVO N~euwegein Niets uit deze uitgve mg worden vervee[voudigd en/of openbr gemkt door middel vn druk, fotokopie, microfilm of op welke ndere wijze dn ook zonder voorfgnde schriftelijke toestemming vn SVMNIVO

2 Mkelrdijleer 2005 II Tot welk bedrg mg een mkelr, in de uitoefening vn zijn beroep, contnt geld in ontvngst nemen, zonder dit n de bevoegde instntie te hoeven melden? Tot en met ,00 Tot en met ,00 Tot en met ,00 Een mkelr heeft zich op de veiling het recht voorbehouden zijn opdrchtgever nog niet bekend te mken. Wrin wordt uiteindelijk door de mkelr verklrd wie zijn opdrch~tgever is? 3 De kte vn gunning De kte de commnd De volmcht tot nkoop in veiling Bij welke instntie kn men krchtens de wet een klcht indienen over een notris? Bij de Minister vn Justitie Bij de voorzitter vn de Kmer vn Toezicht Bij de secretris vn de KoninMijke Notriële Beroepsorgnistie. 4 In een kte vn levering is sprke vn een renvooi. Wt wordt hiermee bedoeld? Een verwijzing nr een ngehechte kte. Een verklring vn registrtie n de voet vn de kte. Een nvulling op of een wijziging vn de oorspronkelijke tekst. 5 Wt zijn in het lgemeen de kenmerken vn een onderhndse kte? Deze is niet gebonden n vormvoorschriften, mg door iedereen worden opgesteld en hoeft niet te worden ingeschreven. Deze is gebonden n vormvoorschriften, mg door iedereen worden opgesteld en moet in een ntl gevllen worden ingeschreven. Deze is gebonden n vormvoorschriften, moet worden opgesteld door een openbr mbtenr en hoeft niet te worden ingeschreven Wnneer een onroerende zk gemeenschppelijk eigendom is vn de eigenrs vn 2 of meer erven en door hen door middel vn een notriële kte en inschrijving drvn, tot gemeenschppelijk nut vn die erven wordt bestemd, is er sprke vn mndeligheid. onverdeeldheid. erfdienstbrheid. Welke vn onderstnde zken is niet n te trekken bij het Kdster? De ligging vn de onroerende zk De wrde vn de onroerende zk De eigenr vn de onroerende zk Indien een mkelr bij het kdster wil ngn welke ruimten (kelderbox etc.) bij een pprtementsrecht horen, zl hij vrgen om een splitsingstekening. een pprtemententekening, een ntekening kdstrl object.

3 Mkelrdiileer Hoe kn men zien dt een benedenwoning met een fzonderlijke bovenwoning is gesplitst " in pprtementsrechten? Beide woningen hebben een eigen kdstrle sectie. Op het kdstrl bericht stt het woord gesplitst gestempeld. Op het kdstrl bericht stt een pprtementsvolgnummer vermeld. 10 Wt is binnen het kder vn het Kdster een verklring vn wrdeloosheid? c 15 C Een verklring vn de bewrder dt een inschrijving doorgehld moet worden. Een verklring vn de bewrder dt een inschrijving niet n de gestelde eisen voldoet. Een verklring vn de notris, dt degene ten behoeve vn wie een inschrijving strekt heeft verklrd, dt een inschrijving wrdeloos is. Op welke wijze kn bij het kdster inzicht worden verkregen over het ntl onroerende zken binnen een gemeente dt in het bezit is vn één persoon? Door het opvrgen vn een objectenlijst. Door het nvrgen vn een eigendomskrt. Door het nvrgen vn een bijhoudingsverklring. Hoe heet het schriftelijke stuk, opgemkt tijdens een meting door de mbtenr vn de lndmeetkundige dienst, welk stuk mede de resultten vn de metingen bevt? Een veldtekening Een verklring vn meting Een rels vn bevindingen Een koper vn een woonhuis heeft een wettelijke bedenktijd vn 3 dgen. De verkoper wenst eveneens een bedenktijd vn 3 dgen. Is dit toegestn? Zo nee, wrom niet? Nee, dit is wettelijk verboden. Nee, dit is lleen mogelijk voor een koper. J, het betreft dn geen wettelij,ke bedenktijd, mr kn wel door prtij en worden overeengekomen. In de Wet Koop Onroerende Zken is 3 dgen bedenktijd opgenomen. Wt geldt ls 3 dgen? 3 dgen ndt er een mondelinge overeenkomst tot stnd is gekomen. 3 dgen ndt een schriftelijke overeenkomst door prtijen is ondertekend en een kopie n de koper is overhndigd. 3 dgen ndt een notriële overeenkomst door de verkoper is ondertekend en deze n de koper ter medeondertekening is toegezonden. Mkelr Koenders pltst in een woninggids een dvertentie met de volgende tekst: Utrecht, Emmweg 37, ,-- k.k., hoekhuis m. gr., schuur, gs c.v., woon-eetk. keuk., kelder. Boven 3 km., bdk., prt toilet, zolder met km. De heer Vn der Kreek deelt mee het huis voor de gevrgde prijs te kopen. Is hier zonder meer sprke vn een overeenkomst? Nee, wnt er zijn geen bijkomstige rechten en verplichtingen in het nbod vstgelegd. Nee, wnt een dvertentie dient in beginsel te worden opgevt ls een uitnodiging om in onderhndeling te treden. J, er is een overeenkomst tot stnd gekomen doordt de heer Vn der Kreek het nbod nvrdt. 3

4 Mketrdijleer A koopt een prefb-nieuwbouwwoning vn projectontwikkelr B. Eerst wordt hij eigenr vn de grond en drn wordt de woning gebouwd. Door werkverndering moet hij nr elders en hij verkoopt de nieuwe woning direct n oplevering terug n projectontwikkelr B, zonder er zelf ooit in gewoond te hebben. De volgende gegevens zijn bekend: koopsom grond ,-- inclusief 19% BTW; nneemsom ,--inclusief 19% BTW; dtum levering grond 1 pril 2005; 8 termijnen tussen 1 pril 2005 en 10 september 2005; oplevering 10 september 2005; notriële levering door A n B op 30 september 2005; koopprijs ,-- k.k. Welk bedrg dient B bij de levering te betlen n overdrchtsbelsting? 3.000,-- b 6.000,-- c ,-- 17 Leon huurt vn Mrinus een huis. Leon is gerechtigd om dit huis op eigen kosten te verbouwen, mr wel in overleg met Mrinus. Leon verbouwt voor ,--. Drie jr lter koopt Leon deze woning voor ,-- en drgt vervolgens binnen 4 mnden de economische eigendom over n Niek voor ,--. Over welk bedrg is bij deze ltste trnsctie overdrchtsbelsting verschuldigd? ,-- b ,-- c ,-- 18 Anne en Bs hebben in 2000 smen een woning gekocht en geleverd gekregen, met het doel deze smen duurzm te bewonen. Anne en Bs besluiten begin 2005 de smenwoning te beëindigen; zij hebben onderling besloten dt Anne het huis volledig in eigendom krijgt. Wt is juist met betrekking tot het verschuldigd zijn vn overdrchtsbelsting? 19 b c De toedeling vn de mede-eigendom kn ltijd pltsvinden zonder dt er overdrchtsbelsting is verschuldigd. De toedeling vn de mede-eigendom kn pltsvinden zonder dt er overdrchtsbelsting is verschuldigd, indien Anne ten minste 1% bij de nkoop hd verworven. De toedeling vn de mede-eigendom kn pltsvinden zonder dt er overdrchtsbelsting is verschuldigd, indien een vn beiden ten minste 40% en de nder mximl 60% bij de nkoop hd verworven. Welke uitsprk is juist met betrekking tot de omzetbelsting? De herzieningstermijn voor onroerende zken bedrgt in totl 1 jr (1 jr n de dtum vn ingebruiknme). De herzieningstermijn voor onroerende zken bedrgt in totl 5 jren (4 jr n het jr vn ingebruiknme plus het jr vn ingebruiknme). De herzieningstermijn voor onroerende zken bedrgt in totl 10 jren (9 jr n het jr vn ingebruiknme plus het jr vn ingebruiknme). 4

5 Mkelrdijleer Een eigenr vn een woonhuis heeft gebreken ontdekt welke vllen binnen de grntietermijn vn het GIW. Het blijkt echter dt het nnemersbedrijf niet meer bestt en de eigenr doet derhlve een beroep op de wrborg. Welk bedrg n eigen risico geldt in dergelijke gevllen per klenderir inclusief BTW? 200, 500, ,-- Een object wordt in het openbr verkocht (veiling). Drn wordt er door de notris een kte vn kwijting opgemkt. Door wie wordt deze kte getekend? Uitsluitend door de notris Uitstuitend door de verkoper en de notris Zowel door de koper, ls door de verkoper en de notris Een projectontwikkelr verkoopt n een prticulier een nog te bouwen pprtement in een complex, met het beding dt de verkoop fhnkelijk wordt gesteld vn het verkrijgen vn een schone-grondverklring. Hierbij is sprke vn een ontbindende voorwrde een opschortende voorwrde een beding vn uitgestelde levering De heren B en A hebben smen diverse onroerende zken in eigendom verkregen, ieder voor de onverdeelde helft. Op een kwde dg krijgt het tweetl slnde ruzie en besluiten ze om de gezmenlijke onroerende zken te verdelen. Is er overdrchtsbelsting verschuldigd? Nee, deze verdeling is vrijgesteld. J, over de helft vn de wrde vn de verdeelde onroerende zken. J, over het geheel vn de wrde vn de verdeelde onroerende zken. Op een perceel grond is een pprtementencomplex gesplitst in 26 pprtementsrechten. De bewoners vn de prterrepprtementen hebben het gebruiksrecht vn een tuin. Deze tuinen mken deel uit vn het gehele kdstrle perceel wrop het gebouw zich bevindt. Wie zijn de eigenrs vn deze tuinen? Uitsluitend de gerechtigden vn de prterrepprtementen. Uitsluitend degenen n wie het gebruiksrecht is toebedeeld. Alle eigenrs vn de pprtementsrechten voor het ndeel wrtoe zij in de gemeenschp gerechtigd zijn. 25 De heer Verbruggen koopt begin 2002 een eigen woning voor ,--. Hij finnciert dit bedrg volledig met een hypothecire lening. Begin 2005 koopt hij een nieuwe eigen woning v.o.n, voor ,--. De verkoopopbrengst vn zijn oude woning bedrgt exclusief mkelrscourtge, ,--. De lening uit 2002, hoofdsom ,--, Iost hij volledig f. De nieuwe woning wordt ook weer volledig gefinncierd met een hypothecire lening. Gedurende welke periode en over welke schuld kn de heer Verbruggen dn nog rente ftrekken? Gedurende 27 jr over ,--, gedurende 30 jr over ,--. Gedurende 27 jr over ,--, gedurende 30 jr over ,--. Gedurende 30 jr over ,--. 5

6 Mkelrdijleer c Een winkelruimte ter grootte vn 180 m 2 met een frontbreedte vn 6 meter wordt te huur ngeboden voor ,-- per jr. Voor een huurprijsvergelijking door middel vn de ITZA methode (In Terms of Zone A) worden 3 zones vn 10 meter diep toegepst (zone 1 100%, zone 2 75% en zone 3 50%). Wt is de ITZA huurprijs per m 2 vn dit pnd (fronden op hele euro s)? 233,-- 311,-- 700,-- In een huurovereenkomst komt het volgende beding voor: "Veenstr (verhuurder-eigenr) verleent n Zij/str (huurder), die zulks voor zich nneemt, voor de gehele huurtijd het recht de bovenomschreven onroerende zk te kopen voor een som vn ,--. Indien Zijlstr vn het hem verleende recht vn koop gebruik wenst te mken zl hij drvn bij ngetekend schrijven n Veenstr kennis moeten geven. N ontvngst vn deze kennisgeving zl onverwijld de koopovereenkomst tot stnd zijn gekomen. " Zijlstr stuurt Veenstr een week voor het verstrijken vn de huurtijd een ngetekend schrijven wrin hij meedeelt dt hij vn het hem verleende recht gebruik wenst te mken. Direct n ontvngst vn het ngetekend schrijven stuurt Veenstr een fx met de mededeling de onroerende zk niet te willen verkopen. Is hier desondnks een overeenkomst tot stnd gekomen? Zo j, wrom? J, wnt prtijen scheppen lngs contrctuele weg een onherroepelijk nbod. J, wnt er is sprke vn een vrijblijvend nbod en de nvrding vn dit nbod kn niet worden herroepen. Nee, wnt uit het nbod zelf ~loeit voort dt het gedurende de Iooptijd vn het huurcontrct kn worden herroepen. 28 Coen wordt voor twee jr gedetcheerd in het buitenlnd. Hij wil zijn huis in Lelystd nhouden, mr deze woning voor deze periode tijdelijk verhuren. Kn de mkelr, met succes, in de huurovereenkomst een bepling opnemen dt de huurder, n floop vn de beplde periode, bij terugkeer vn Coen de woning moet ontruimen? b J, in de huurovereenkomst neemt de mkelr een bepling op wrbij wordt vermeld dt de huurovereenkomst voor beplde tijd is ngegn en dt n die twee jr dient te worden ontruimd. J, de mkelr vermeldt in de huurovereenkomst dt deze slechts geldt voor de met nme in het contrct genoemde periode wrin de verhuurder in het buitenlnd verblijft, en dt deze n terugkeer zelf weer in zijn huis wil gn wonen. Nee, de huurder kn zich ltijd met succes beroepen op huurbescherming. 29 Een verhuurder wil een fltgebouw, bestnde uit 50 woningen ingrijpend renoveren. Hij doet hiertoe een schriftelijk renovtievoorstel n zijn huurders. Wnneer wordt een renovtievoorstel gecht redelijk te zijn? Indien 70% of meer vn de huurders vn het complex met de renovtie instemt. Indien lle huurders inclusief de eventuele onderhuurders vn het complex met de renovtie instemmen. Indien de helft vn de huurders vn het complex instemt, ongecht de instemming vn de eventuele onderhuurders. 6

7 Mketrdiileer 2005 II 3O c Een zuivelwinkel is voor een termijn vn 10 jr verhuurd. De huurder moet om gezondheidsredenen zijn zk tijdens de Iooptijd vn de huurovereenkomst overdrgen n een mogelijke ndere huurder. In de huurovereenkomst is ten nzien drvn of over onderverhuur niets geregeld. Hoe is een overdrcht n een derde wettelijk mogelijk? Huurder kn vorderen dt hij wordt gemchtigd om een derde in zijn plts ls huurder te stellen. Huurder kn vorderen dt hij wordt gemchtigd om een derde in zijn plts ls huurder te stellen, wrbij deze derde een nieuwe 10-jrentermijn kn vorderen. Huurder is gerechtigd een derde voor hem in de plts te stellen, indien deze derde drin dezelfde onderneming voortzet en verhuurder vn de eerste huurder een nr billijkheid te berekenen vergoeding ontvngt, Door wie kn de functie vn dministrteur vn de Vereniging vn pprtementseigenrs worden vervuld7 Een ieder Slechts door een mkelr in onroerende zken Slechts door een vn de leden vn de Vereniging vn Apprtementseigenren Het college vn burgemeester en wethouders vn gemeente X kn een vergunning verlenen omtrent tijdelijke verhuur vn leegstnde woningen en gebouwen. Voor welke duur kn deze vergunning ten nzien vn hetzelfde gebouw of dezelfde woning ten hoogste worden verleend? Voor de duur vn ten hoogste twee jr, drn eindigt de overeenkomst vn rechtswege. Voor de duur vn een jr, wrbij de duur eenml op verzoek vn de eigenr kn worden verlengd tot de duur vn ten hoogste twee jr. Voor de duur vn ten hoogste twee jr, wrbij de duur op verzoek vn de eigenr telkens kn worden verlengd tot de gehele duur vn ten hoogste drie jr. Een huurder vn een woning stemt niet in met de voorgestelde huurverhoging. Binnen welke termijn en bij wie moet deze huurder schriftelijk bezwr mken? Binnen een termijn vn mximl 6 weken n de voorgestelde ingngsdtum, bij de verhuurder. Binnen een termijn vn mximl 6 weken n de voorgestelde ingngsdtum, bij de huurcommissie. Binnen de termijn vn ontvngst vn de brief met de voorgestelde huurverhoging en de dtum vn ingng vn de voorgestelde huurverhoging, bij de verhuurder. Bij huur en verhuur vn bedrijfsruimte ex rtikel 7:290 e.v. BW gelden wettelijke regels ten nzien vn de nieuwe huurprijs bij voortzetting vn de huurovereenkomst respectievelijk n 5 en 10 jr. Op welke wijze dient of kn de nieuwe huurprijs worden bepld? De nieuwe huurprijs kn door prtijen in onderling overleg worden overeengekomen. De nieuwe huurprijs kn worden vstgesteld door de kntonrechter op verzoek vn de bedrijfshuurdviescommissie (BHAC). De nieuwe huurprijs dient te worden bepld overeenkomstig een wettelijke regeling ls bepld in rtikel 7:303 BW.

8 Mkelrdijieer Welke vn de onderstnde beweringen met betrekking tot het hypotheekrecht is juist? Een hypotheekkte zonder huurbeding is nietig. Een hypotheeknemer heeft het recht vn prte executie. Een hypotheekgever kn zich met voorrng boven de hypotheeknemer verhlen op de opbrengst n executorile verkoop. 36 Welke vn de volgende rechten kunnen worden bezwrd? Alleen het recht vn erfpcht en het pprtementsrecht. Alleen het recht vn vruchtgebruik en het recht vn erfpcht. Alle in en b genoemde rechten. 37 Welke vn de onderstnde beweringen over het recht vn hypotheek is juist? Het hypotheekrecht is deelbr. De hypotheekgever is degene die het geld uitleent en hiervoor ls zekerheid hypotheek geeft. Een hypotheekhouder is de geldgever, hij wil zekerheid voor het geld dt hij uitleent en krijgt drvoor het recht vn hypotheek. 38 Mevrouw Ypm woont met hr meerderjrige zoon in dezelfde woning. De woning ws vroeger eigendom vn hr en hr overleden mn. N diens overlijden in 1997 heeft de zoon de woning vn moeder gekocht, wrbij moeder het levenslnge recht vn gebruik heeft vn een slpkmer en vn de gemeenschppelijke ruimten zols de keuken, de woonkmer, de bdkmer en het toilet. De zoon heeft drdoor de eigendom vn de woning een stuk goedkoper verkregen, mr moet uiterrd de hypotheekrente en lle kosten en lsten betlen zonder drvoor een vergoeding vn moeder te kunnen eisen. Wordt de woning volgens de Wet IB 2001 bij de moeder beschouwd ls een eigen woning in de zin vn de Wet IB 2001, en zo nee, wrom niet? J, Nee, omdt hr zoon de woning goedkoper heeft gekocht. Nee, omdt het levenslnge recht vn gebruik en bewoning niet krchtens erfrecht is verkregen. 39 De WOZ-wrde vn de eigen woning vn Piet bedrgt voor het belstingjr ,--~ In het kder vn de Wet Inkomstenbelsting 2001 worden de voordelen uit deze eigen woning voor belstingjr 2005 gesteld op 1.400,--. b 8.750,--. c , Ab en EIs zijn gehuwd en bezitten smen een woning vn ,--. De resterende hypotheekschuld is ,--. Ze gn scheiden en EIs verlt de woning. Ab blijft in de woning en koopt EIs uit. Hij verhoogt drtoe de hypotheek met ,--. Krijgt EIs in het kder vn de bijleenregeling een eigenwoningreserve? Zo j hoeveel? J, een eigenwoningreserve vn ,--. J, een eigenwoningreserve vn ,--. Nee, bij echtscheiding is er geen sprke vn eigenwoningreserve.

9 Mke]rdijleer 2005ql Wt geldt voor de hypotheekhouder bij verkoop vn een onroerende zk wrop een zkelijk recht vn hypotheek is gevestigd, indien geen doorhling heeft pltsgevonden? Het recht vn hypotheek is een zkelijk recht, dt slechts tegenover de geldnemer geldend blijft. Wnneer het registergoed in eigendom overgt, behoudt de hypotheekhouder niet meer zijn rechten. De hypotheek blijft op het registergoed rusten, ongecht in wiens hnden het registergoed zich bevindt. Koper Ans heeft een koop-/nnemingsovereenkomst gesloten voor een nieuw te bouwen woning in een nieuwbouwcomplex, Ans sluit een hypothecire geldlening f met ntionle hypotheekgrntie. An eigen middelen wordt ,-- ingebrcht, Op welk moment dienen de eigen middelen te worden ngewend? Bij betling vn de eerste termijn(en). Bij betling vn de ltste termijn(en). Ndt de lening in zijn geheel is opgenomen. Alberts heeft ter zke vn een n Beens verstrekte geldlening een zekerheidsrecht bedongen op een n Beens toebehorende vordering tot levering vn een huis. Hoe wordt dit zekerheidsrecht genoemd? Pndrecht Retributierecht Recht vn hypotheek Voor de ngifte inkomstenbelsting over het jr 2004 moet voor de eigen woning de WOZ-wrde worden gehnteerd. Wt is de wrdepeildtum hiervn? 1 jnuri jnuri jnuri 2003 Bij een kpitlistiemethode kn de fctor worden verkregen door gereliseerde verkoopprijzen vn onroerende zken te delen door de huurwrde drvn. Wt is het resultt vn de toepssing vn deze fctor, indien de hierbij gebruikte prijzen en wrden ongecorrigeerd worden gebruikt? De fctor resulteert in een vervngingswrde. De fctor resulteert in een vrij op nm wrde. De fctor resulteert in een kosten koper wrde, 46 In de gemeente X is een perceel grond gelegen wrvn het volgende bekend is: de oppervlkte bedrgt de wrde vn vergelijkbre grond bedrgt 500,-- per m ~ per 1 jnuri 2000; - de stijging vn de grondwrde vn 1/1/00 tot 1/1/01 bedrgt 2,4%; - de stijging vn de grondwrde vn 1/!/01 tot 1/1/02 bedrgt 1,2%; - de dling vn de grondwrde vn!/1/02 tot 1/1/03 bedrgt 2,5%. Bereken de grondwrde vn het perceel per wrdepeildtum 1 jnuri 2003 (fronden op tientllen) , , ,--

10 Mkelrdiileer b c e Wt wordt verstn onder de herbouwwrde vn een gebouw? De vervngingswrde. Het bedrg benodigd voor de herbouw op dezelfde plts en met dezelfde bestemming, l of niet inclusief de fundering. De kosten die noodzkelijk zijn om het pnd in dezelfde stt te herbouwen onder ftrek vn een percentge nieuw voor oud. Bij de nkoop vn een eigen woning wordt veell een ntl kosten meegefinncierd. Veronderstel dt men nst de kle nkoopprijs vn een eigen woning die ,-- bedrgt, de drie nvolgende vormen vn kosten meefinnciert en wel voor het drbij genoemde bedrg: - de boeterente wegens vervroegde flossing vn een doorlopend krediet: ,--; - de kosten die verbnd houden met het ngn vn de schuld: 4.500,--; ~ de kosten die verbnd houden met de nkoop vn de woning: ,--. De totle schuld bedrgt dus ,-- en het is de eerste keer dt een hypotheek wordt verstrekt. Over welk schuldbedrg is de rente ftrekbr? , , ,-- U krijgt een txtieopdrcht voor het beplen vn de verkoopwrde vn een cournt, ontruimd bedrijfsobject (mgzijn, kntoor, enig verhrd terrein) met eigen grond. Bij de uitwerking mkt u gebruik vn een ntl txtiemethoden. Welke is de meest relevnte wrderingsmethode voor het doel wrvoor de txtie wordt gevrgd? Vervngingswrdemethode. Kpitlistiemethode of BAR-methode. Vergelijking met recentelijk verkregen opbrengsten vn vergelijkbre objecten. Een vstgoedbegrip is het Bruto Anvngsrendement (BAR). Het BAR wordt gedefinieerd ls het op het moment vn verwerving germde te behlen beleggingsresultt gedurende het eerste volledige jr vn exploittie op een vstgoedinvestering. Hoe wordt deze rtio rekenkundig herleid? Als het quotiënt vn de eerstejrs contrcthuur en de totle investering, Als de verhouding tussen de mrkthuur bij volledige verhuur in het eerste jr en de totle investering. Als de verhouding tussen de mrkthüur bij volledige verhuur in het eerste jr en de vrgprijs bij nkoop. 51 Vn een boerderij moet de WOZ-wrde worden bepld. De volgende gegevens zijn bekend: weilnden 40 h à 5,-- per m 2 het woonhuis vn de boerderij (WOZ-)wrde inclusief bijbehorende grond ,-- een Ioopstl voor 35 koeien (WOZ-)wrde inclusief bijbehorende grond ,-- Wt is de WOZ-wrde? 350.O00,-- b 550.O00,-- c O00,-- lo

11 Mkelrdijleer Een winkelpnd is verhuurd voor ,-- per jr en wordt te koop ngeboden. Welk bedrg zl een koper mximl betlen om een rendement vn 8% op zijn investering te verkrijgen? De notriskosten bedrgen (fictief) 1% inclusief kdsterkosten en BTW , , ,500,-- Hoe wordt de oppervlkte berekend vn een gebouw met een plttegrond in trpeziumvorm? d (d + b) xh 2 (dxb) + h 2 (dxh) + b 2 Vn een bedrijfshl is per 1 jnuri 2003 het volgende gegeven: - de bouwkosten bedrgen ,-- per wrdepeildtum 1 jnuri 2003; - het pnd is op 1 jnuri 1985 gereedgekomen en in gebruik genomen; - de technische levensduur is 20 jr met een restwrde vn 15%; - de grondwrde bedrgt per wrdepeildtum ,--. Bereken op bsis vn bovenstnde gegevens de gecorrigeerde vervngingswrde vn de bedrijfshl op peildtum 1 jnuri ,-- 276,250, ,-- Een belegger koopt een complex met 250 huurwoningen. Zijn bruto nvngsrendement bedrgt 5%. Als het complex geheel verhuurd is, bedrgt de huuropbrengst ,--, Gezien de grootte vn het complex, houdt hij rekening met een structurele leegstnd vn 5% vn de totle jrhuur. De kosten koper bedrgen 6,5%, Wt is de onderhndse verkoopwrde in verhuurde stt op bsis vn de uitgngspunten vn de belegger (fronden op tienduizendtllen)? , , ,-- Hoe noemt men een pchtvorm voor 1 of 2 jr specil voor één- respectievelijk tweejrige teelten wronder vruchtwisseling noodzkelijk is? Teeltpcht Reguliere pcht Eenmlige pcht 11

12 Mkelrdijleer Een verpchter is met een pchter, ingevolge de Pchtwet, een overeenkomst ngegn met betrekking tot los lnd met een oppervlkte vn 0,85 h. De Grondkmer heeft noch voor het hele gebied, noch voor een gedeelte vn het gebied wrbinnen het los lnd is gelegen, een besluit genomen met betrekking tot de oppervlktenorm vn los lnd. Wt is juist met betrekking tot deze overeenkomst? Deze overeenkomst wordt vn rechtswege verlengd. Deze overeenkomst behoeft niet schriftelijk te worden vstgelegd. Deze overeenkomst moet n de Grondkmer ter goedkeuring worden ingezonden. 58 Welke wet vormt de bsis voor het volkshuisvestingsbeleid? 59 Woningwet De Huisvestingswet Wet op de Ruimtelijke Ordening Door wie of welk orgn wordt het openbr register wrin onder ndere ntekening wordt gehouden vn nvrgen om bouwvergunning, verleende bouwvergunningen en vn rechtswege verleende bouwvergunningen gehouden? Het Kdster De gemeenterd Het college vn burgemeester en wethouders 60 Welk gemeentelijk pln moet er ingevolge de Wet milieubeheer in elke gemeente zijn? Een rioleringspln Een milieubeleidspln Een bodemsneringspln Dit ws de ltste opgve. 12