Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij."

Transcriptie

1 * * Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer Uw brief Ons kenmerk Behndeld door F. Koenders Doorkiesnummer Bijlge 2 Gechte leden vn de rd, Hierbij bieden wij u ls Rekenkmercommissie het onderzoeksrpport Beleid en uitvoering integriteit n. Dit rpport beschrijft de resultten vn ons onderzoek nr het beleid betreffende integriteit, de wijze wrop dit beleid verder is vormgegeven, mr ook hoe in de prktijk met integriteit wordt omgegn in het licht vn het eerder genoemde beleid en de gemkte fsprken. De commissie bendrukt, dt de integriteit vn individuele personen niet het doel vn het onderzoek is geweest. Zogenmd persoonsgericht onderzoek is dus expliciet buiten het bereik vn het onderzoek gelten. De commissie heeft tijdens het onderzoek smengewerkt met medewerkers vn het bureu Deloitte en Touch. Tevens hebben de mbtelijke en bestuurlijke orgnistie volledige medewerking verleend. Uit het onderzoek is volgens de commissie gebleken dt het integriteitbeleid vn de gemeente grotendeels voldoet n de wettelijke bsisnormen. Wel zijn er een ntl knttekeningen te pltsen. De RKC concludeert dt op een beperkt ntl specten het integriteitbeleid mnco s kent dn wel sprke is vn gedteerdheid. Zo heeft het integriteitbeleid niet de voortdurende ndcht. Is het de ltste jren niet weer onder de loep genomen en de klokkenluiderregeling is gedteerd. Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek nr kwetsbre hndelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht vn bij.

2 2 En binnen het inkoop- en nbestedingsbeleid en de werving- en selectieprocedures wordt vn de geldende regels fgeweken zonder dt hiervoor fzonderlijke spelregels vstgesteld zijn. Wt de commissie drnst in het bijzonder heeft verbsd is het gegeven dt er voor de rd geen specifiek integriteitbeleid geformuleerd en vi besluitvorming in de rd vstgesteld is. Nleving vn lndelijke normen is dus fhnkelijk vn het ttentieniveu vn de griffier. Hier is volgens de commissie duidelijk sprke vn een omissie. Op bldzijden 18 en 19 vn bijgnd rpport vind u onze conclusies en nbevelingen opgesomd. Wij vrgen en dviseren u ls leden vn de Rd deze nbevelingen ter hrte te nemen en de nodige besluiten te nemen c.q. stppen te (lten) zetten door college en mbtelijke orgnistie om het integriteitbeleid en uitvoering weer bij de tijd te lten zijn. Voor het volledige resultt vn het onderzoek verwijzen wij u nr bijgevoegd rpport. Nmens de Rekenkmercommissie, F. Assen, voorzitter. Bijlgen: - rpport beleid en uitvoering integriteit; - brief vn college en mbtelijke orgnistie inzke hoor en wederhoor.

3 Gemeente Borger-Odoorn Rekenkmercommissie Onderzoek beleid en uitvoering Integriteit Rekenkmercommissiekmer Gemeente Borger-Odoorn 24 juli 2013

4 Inhoudsopgve 1. Inleiding 3 2. Integriteitbeleid 5 3. Integriteit voor mbtenren 8 4. Integriteit mbtsdrgers Recpitultie normenkder Integriteit in csuïstiek Conclusies en nbevelingen 18

5 1. Inleiding 1.1 Anleiding De Rekenkmercommissie (RKC) vn de gemeente Borger-Odoorn voert in het kder vn hr fgesproken rol en tken onderzoeken uit bij de gemeente Borger-Odoorn. Zij beschikt drvoor over een jrlijks onderzoeksprogrmm welke wordt opgesteld op bsis vn informtie uit gemeentelijk beleid, jrstukken en ndere mogelijke informtiebronnen. Ook college(leden) en gemeenterd(sleden), inwoners en belngengroeperingen uit Borger-Odoorn kunnen onderwerpen inbrengen voor dit onderzoeksprogrmm. Een them dt in dit kder nr voren is gekomen voor een onderzoek door de RKC betreft Integriteit. Integriteit is een ctueel onderwerp. Integriteit is verbonden met rechtmtigheid en mkt drom deel uit vn het ndchtsveld vn de RKC. Integriteit is drmee een voorwrde voor het vertrouwen in de overheid en het functioneren vn de democrtie. 1.2 Onderzoeksvrg Het them Integriteit kent vele invlshoeken en kn derhlve ook op verschillende wijzen worden onderzocht. Bij de RKC bestond de wens om zowel onderzoek te doen nr het beleid omtrent integriteit, de wijze wrop dit beleid verder is vormgegeven, mr ook hoe in de prktijk met integriteit wordt omgegn in het licht vn het eerder genoemde beleid en de gemkte fsprken. De RKC heeft de volgende drie vrgen geformuleerd voor hr onderzoek nr integriteit: Beleidsmtig: Wt heeft de gemeente Borger-Odoorn n beleid op het gebied vn integriteit formeel vstgesteld? Procedureel: Op welke wijze heeft de gemeente het vstgestelde beleid nder vormgegeven in termen vn processen, fsprken, functiebeschrijvingen, regelingen enz.? Uitvoering / csuïstiek: Hoe wordt in de prktijk omgegn met integriteit in het licht vn het bovengenoemde Integriteitbeleid en de (procedurele) vormgeving drvn? 1.3 Reikwijdte - scope De RKC bendrukt dt de integriteit vn individuele personen niet het doel vn het onderzoek is geweest. Zogenmd persoonsgericht onderzoek is dus expliciet buiten de scope vn het onderzoek gelten. 24 juli2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 3

6 1.4 Anpk vn het onderzoek De RKC heeft het onderzoek lten uitvoeren door het bureu Deloitte Risk Services B V. De werkzmheden die drbij verricht zijn, zijn onder te verdelen in de volgende vijf stppen: 1. Inventriseren en nlyseren documenttie inzke Integriteit In deze stp heeft een inventristie pltsgevonden vn documenttie binnen de gemeente die betrekking heeft op integriteit. Dit betreft bijvoorbeeld beleidsnot s, regeling, gedrgscodes etc. De ontvngen documenttie is genlyseerd en gebruikt voor het opstellen vn het normenkder vn stp 3. In bijlge D is een overzicht opgenomen vn ontvngen en gebruikte documenttie. 2. Interviews met sleutelfunctionrissen Bij stp twee is een ntl sleutelfunctionrissen geïnterviewd over het them integriteit bij de gemeente en de opbouw vn het normenkder. In bijlge E is een overzicht opgenomen vn de geïnterviewde sleutelfunctionrissen. 3. Uitwerken normenkder inzke Integriteit bij de gemeente Stp drie betrof het uitwerken en vststellen vn een normenkder Integriteit specifiek voor de gemeente Borger-Odoorn. Het normenkder, dt bestt uit drie deel-normenkders, is opgesteld op bsis vn lgemene normenkders inzke integriteit, het documenttieonderzoek en de interviews vn stp 2. Het normenkder is opgenomen in bijlgen A, B en C. Het definitieve normenkder bestt uit drie hoofdonderdelen: het normenkder ngnde het integriteitbeleid in brede zin, het normenkder integriteit voor mbtenren en het normenkder integriteit voor politieke mbtsdrgers. 4. Onderzoek Integriteit in de prktijk: csuïstiek. Tijdens stp vier is een ntl trnscties c.q. specten uit de prktijk getoetst n de hnd vn het ontwikkelde normenkder om vst te stellen hoe in de prktijk met integriteit wordt omgegn. In bijlge F is een smenvtting opgenomen vn deze toetsing. 5. Rpportge en fstemming. De bevindingen vn de vorige stppen zijn eerst verwoord in een conceptrpportge. Feitelijkheden in deze conceptrpportge zijn met de betrokkenen gedurende het onderzoek fgestemd. De rpportge geeft ntwoord op de drie geformuleerde centrle vrgen vn het onderzoek zols benoemd in de prgrf onderzoeksvrg. 1.5 Leeswijzer In hoofdstuk twee is het lgemene integriteitbeleid beschreven inclusief de historische ontwikkeling. Hoofdstuk drie heeft betrekking op het normenkder integriteit voor mbtenren, hoofdstuk vier gt over het normenkder integriteit voor politieke mbtsdrgers. In hoofdstuk 5 worden de drie deelnormenkders gerecpituleerd, wrop in hoofdstuk 6 de toetsing vn trnscties met de normenkders wordt beschreven. In hoofdstuk 7 tot slot zijn de conclusies en nbevelingen vn de Rekenkmercommissie opgenomen. 24juli 2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 4

7 2. Integriteitbeleid 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevt een beschrijving vn de wijze wrop de gemeente Borger-Odoorn hr integriteitbeleid heeft vormgegeven. 2.2 Wettelijk kder en bsisnormen Vnuit de Rijksoverheid bestt er sinds 2006 versterkte ndcht voor integriteit in die zin dt er vnf dt moment integriteitnormen zijn vstgelegd en een stppenpln is fgesproken om tot integriteitbevordering te komen binnen het openbr bestuur. In pril 2006 is vnuit het Ministerie vn Binnenlndse Zken en Koninkrijksrelties de Modelnpk bsisnormen integriteit openbr bestuur en politie uitgegeven en drn heeft dit ministerie het inititief genomen voor de opzet vn BIOS: het Bureu Integriteitbevordering Openbre Sector. BIOS is een onderdeel vn het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel). BIOS is een onfhnkelijk centrl instituut gericht op het bevorderen vn integriteit(beleid ) binnen de (semi)publieke sector, zowel op orgnistorisch ls strtegisch niveu. (zie ook: BIOS heeft de zogenmde Integriteitwijzer ontwikkeld. Deze wijzer biedt onder meer een totloverzicht vn wettelijke normen, lsmede de overeengekomen, eerdergenoemde, bsisnormen vn pril De Integriteitwijzer is drmee een modelnpk en hulpmiddel om de verplichting te kunnen reliseren om een smenhngend integriteitbeleid te voeren. De RKC heeft de bsisnormen integriteit en de Integriteitwijzer (mede) ls opzet gebruik voor het onderzoek. 2.3 Essentie vn Integriteitbeleid De essentie vn integriteitbeleid behelst, nst het stellen vn gedrgsregels, diverse ctiviteiten zols: het bevorderen vn bewustwording vn integriteitrisico s; het vststellen vn kwetsbre plekken binnen de orgnistie; het op een centrle plek ter beschikking hebben en stellen vn relevnte n integriteit gerelteerde onderwerpen; het kunnen omgn met integriteitntstingen; het blijven ontwikkelen en onderhouden vn het integriteitbeleid. (Bron: Bsisnormen Integriteit, pril 2006) Elke overheidsorgnistie is verntwoordelijk is voor het vormgeven vn zijn eigen integriteitbeleid binnen de kders vn de wet en bsisnormen. 24 juli2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 5

8 2.4 Integriteitbeleid bij de gemeente Borger-Odoorn Op bsis vn de elementen zols beschreven in prgrf 2.3 heeft de RKC onderzocht hoe de gemeente Borger-Odoorn hr integriteitbeleid heeft vormgegeven en in welke mte dt voldoet n de drn te stellen eisen. Integriteitbeleid tot 2009/2010 Tot medio 2009 hd de gemeente Borger-Odoorn op een ntl onderdelen integriteitbeleid vormgegeven, mr tot dn ws nog geen sprke vn een integrl en smenhngend integriteitbeleid. Voorbeelden vn deze onderdelen vn het integriteitbeleid vn destijds wren (niet limittief): Verordening Regeling Klokkenluiders (december 2001); Gedrgscode burgemeester en wethouders (mei 2002); Anwijzing vertrouwenspersoon (november 2002); Actulistie gedrgscode burgemeester en wethouders (september 2006); Kders en uitgngspunten inkopen en nbesteden (jnuri 2008). In 2008 heeft de gemeente inloop-discussiebijeenkomsten over integriteit georgniseerd en in september 2009 is het besluit genomen tot het invoeren vn een (smenhngend) integriteitbeleid. Integriteitbeleid vnf 2010 Op 1 jnuri 2010 heeft de Gemeente formeel en mterieel een integrl integriteitbeleid geïmplementeerd. Met de zelf ontwikkelde gedrgscode integriteit getiteld Een beetje integriteit bestt niet is het besluit vn B&W concreet vormgegeven in meerdere mtregelen, regels, fsprken en procedures. Gesteld kn worden dt de gemeente Borger-Odoorn vnf 1 jnuri 2010 een smenhngend integriteitbeleid heeft ingevoerd. Vervolgens zijn in de periode februri t/m pril 2010 diverse interne integriteit-bijeenkomsten gehouden in het kder vn uitleg, bewustwording en stimulering. In december 2011 zijn er dilemm-triningen georgniseerd binnen de gemeente en voor de Rd. Actuliteit Uit de interviews en ontvngen stukken blijkt dt het integriteitbeleid zols in 2010 is geïmplementeerd sindsdien vrijwel ongewijzigd vn krcht is geweest. 24juli 2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 6

9 2.5 Normenkder integriteitbeleid en de toetsing drvn Om vst te stellen hoe het concrete integriteitbeleid en de vormgeving ervn er uitziet voor de Gemeente Borger-Odoorn is een normenkder ontwikkeld. Dit normenkder is lter in het onderzoek gebruikt voor de toetsing vn feitelijke trnscties in het licht vn integriteit. De term trnscties dient drbij breed te worden geïnterpreteerd, het gt drbij bijvoorbeeld over ook werving- en selectie vn medewerkers of opgven vn nevenfuncties. Het door de RKC ontwikkelde normenkder bestt uit drie deelnormenkders: 1. Algemeen normenkder integriteitbeleid; 2. Normenkder integriteit voor mbtenren (hoofdstuk 3); 3. Normenkder integriteit voor politieke mbtsdrgers (hoofdstuk 4). Het normenkder, dt ngeeft wt bij de gemeente geregeld c.q. georgniseerd moet zijn, bestt uit de elementen fkomstig uit de wettelijke en bsisnormen vn prgrf 2.2. plus eventuele normen die de gemeente zich zelf nvullend heeft opgelegd. Het lgemeen normenkder integriteitbeleid bestt uit de volgende 9 elementen: 1. De verschillende specten vn integriteit zijn in een schriftelijk document vstgelegd; 2. De gemeente verricht vnuit integriteitoogpunt periodiek onderzoek nr kwetsbre hndelingen, functies en processen; 3. Relevnte n integriteit gerelteerde informtie is beschikbr in een centrl register of nderszins op centrl niveu; 4. De Rd en het College worden betrokken bij de ontwikkeling en de evlutie / verntwoording vn het integriteitbeleid; 5. Er zijn meetbre doelstellingen voor het integriteitbeleid geformuleerd; 6. Er is sprke vn het bevorderen vn de bewustwording vn integriteitrisico s; 7. Op het gebied vn integriteit wordt scholing en vorming ngeboden (dilemmtriningen); 8. Het integriteitbeleid wordt blijvend ontwikkeld en onderhouden; 9. Er is sprke vn communictie(beleid) inzke integriteit nr lle betrokkenen. Bevindingen inzke het lgemene normenkder In bijlge A is het lgemene normenkder opgenomen en is per onderdeel uitgewerkt of de gemeente het element feitelijk heeft uitgewerkt en geïmplementeerd. De bevindingen vloeien voort uit documenttieonderzoek en interviews. Uit deze bevindingen blijkt dt de elementen 1, 3, 6, 7 en 9 ls dequt kunnen worden ngemerkt, de elementen 4, 5 en 8 zijn deels dequt en kunnen deels verbeterd worden, element 2 is niet georgniseerd. In hoofdstuk 7 wordt nder ingegn op deze bevindingen. 24juli 2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 7

10 3. Integriteit voor mbtenren 3.1 Inleiding In het voorgnde hoofdstuk is uitgewerkt hoe het integriteitbeleid in meer lgemene zin is vormgegeven, mede in de context vn de historische ontwikkeling. Dit hoofdstuk gt in op de specifieke elementen vn het integriteitbeleid voor mbtenren. Het betreft dus het geldende normenkder voor integriteit vn mbtenren vn de gemeente Borger-Odoorn. 3.2 Indeling hoofdstuk en nummeringen Het normenkder integriteit voor mbtenren dt tijdens het onderzoek door de RKC is ontwikkeld bestt uit 15 elementen. Zols in het voorgnde hoofdstuk is ngegeven betreffen dit dus normen die fkomstig zijn uit de wettelijke en bsisnormen plus normen die de gemeente zich nvullend zelf heeft opgelegd. Het normenkder is integrl opgenomen in bijlge B inclusief de bevindingen inzke de nwezigheid c.q. vormgeving vn ieder element. De 15 elementen zijn omschreven in prgrf 3.3 tot en met De A stt voor Ambtenren, het nummer voor één vn de 15 elementen. 3.3 A1: Gedrgscode Per 1 jnuri 2010 beschikt de gemeente over een gedrgscode Integriteit ( Een beetje integer bestt niet ). Deze gedrgscode gt specifiek in op de volgende elementen: Het nnemen vn geschenken vn derden (A8). Omgn met uitnodigingen voor reizen, verblijven, excursies en evenementen (A8). Hoe om te gn met uitnodigingen voor lunches, diners en recepties (A8). Het verrichten vn nevenwerkzmheden (A5). Declrtiegedrg (A14). Het gebruik vn gemeente eigendommen (A15). Omgn met vertrouwelijke informtie (A7). 3.4 A2: Onderzoeken bij Werving en selectie Ten nzien vn werving en selectie in het licht vn integriteit gt het om procedures wrbij ndcht wordt besteed n integriteit. Het gt bijvoorbeeld om procedures ten nzien vn het controleren vn diplom s en referenties, het sollicittiegesprekken het hnteren vn een verklring omtrent gedrg. De gemeente kent de Regeling Werving en Selectie. In het licht vn integriteit komen hier de volgende specten uit nr voren: Voorkeursbeleid (streven nr fspiegeling pltselijke bevolking). Anstelling vn selectiecommissie per vcture. Anstelling vn een selectiedviescommissie per vcture. Stppenpln / procedure (voor)selectie. (Eventuele) mondeling inwinnen vn referenties. 24 juli2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 8

11 3.5 A3: Kwetsbre functies Kwetsbre functies betreffen functies die extr risico s op integriteitinbreuken met zich meebrengen in verbnd met onder meer werken met gevoelige informtie, het kunnen beschikken over gelden en de omgng met zkelijke relties. De gemeente beschikt niet over een nlyse en een overzicht vn zogenmde kwetsbre functies. 3.6 A4: Het fleggen vn de eed of de belofte Een essentieel onderdeel vn het per 1 jnuri 2010 ingevoerde integriteitbeleid betrof de procedure omtrent de mbtseed en integriteitverklring. Bij de invoering vn het integriteitbeleid en de gedrgscode is hiern veel energie besteed, getuige de uitwerking vn de deelprocedures, tekstformuleringen voor de eed of gelofte, integriteitverklring en voorbeeldbrieven ingevl vn bijvoorbeeld sollicitties. 3.7 A5: Nevenwerkzmheden In de gedrgscode (zie ook A1: Gedrgscode) wordt ingegn op nevenwerkzmheden en de eventuele melding drvn bij het College. De gedrgscode (A1) gt niet in op het bijhouden vn een gectuliseerd overzicht vn gemelde nevenwerkzmheden en een regeling voor verplichte openbrmking vn gemelde nevenwerkzmheden. De gemeente houdt op totlniveu geen overzicht bij vn nevenfuncties. 3.8 A6: Finnciële belngen Ten nzien vn finnciële belngen gt het om regeling voor verplichte melding vn finnciële belngen en trnscties in effecten en functies wrvoor deze meldplicht geldt. De gemeente beschikt niet over een regeling meldplicht finnciële belngen. 3.9 A7: Mtregelen gericht op informtiebeveiliging In de gedrgscode (zie ook A1: Gedrgscode) wordt ingegn op informtiebeveiliging. Elke mbtenr is verplicht tot geheimhouding vn hetgeen hem in verbnd met zijn functie ter kennis is gekomen, voor zover het om vertrouwelijke of geheime informtie gt. Voor het toetsingskder wordt verwezen nr de Wet openbrheid vn bestuur A8: Reltiegeschenken en uitnodigingen De gedrgscode (zie ook A1:Gedrgscode) gt ten nzien vn reltiegeschenken en uitnodigingen in op de volgende specten: Uitnodigingen voor reizen, verblijven, excursies en evenementen. Uitnodigingen voor lunches, diners en recepties. Geschenken. Generiek geldt voor lle bovenstnde punten een meldplicht bij de leidinggevende. Voor buitenlndse reizen geldt dt toestemming nodig is vn de directie en college, voor binnenlndse reizen vn de direct leidinggevende. Geschenken met een (vermoedelijke) wrde vn EUR 50,00 of hoger worden niet geccepteerd, het nvrden vn geld en geschenken op het privé-dres is verboden. 24juli 2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 9

12 3.11 A9: Inkoop- en nbestedingsprocedures De gemeente kent een strtegisch beleidspln Inkoop en nbesteden. In het kder vn integriteit zijn de onderdelen Drempelwrden en bijbehorende nbestedingsvormen en de Specifieke beleidsuitgngspunten zols ontheffing, inschkeling inkoopfunctie, lokl voorkeursbeleid, duurzm inkopen etc A10: Vertrouwenspersoon voor integriteit Sinds december 2002 kent de gemeente een vertrouwenspersoon integriteit in het licht vn de klokkenluiderregeling (zie 3.14) A11: Meldingsprocedure bij vermoeden vn een misstnd Deze (melding)procedure bij een vermoeden vn een misstnd bestt uit een klokkenluiderregeling met toegng tot een onfhnkelijke instntie lsmede een registrtie vn meldingen en vn schendingen. De gemeente beschikt hierover in de vorm vn de regeling Klokkenluiders uit november Angezien tot op heden nimmer beroep op deze regeling is gedn, is geen onderhoud n deze regeling gedn en worden ook geen jrverslgen uitgebrcht A12: Hndelswijze bij ntsting integriteit of vermoedens drvn Deze norm ziet toe op het ter beschikking hebben vn een schriftelijk vstgelegde procedure voor het verrichten vn een onderzoek ndt een vermoeden vn misstnd is gemeld. De regeling Klokkenluiders Gemeente Borger-Odoorn (uit november 2002) bevt deze procedure A13: Protocol ongewenste omgngsvormen Sinds november 2006 kent de gemeente een Protocol ongewenste omgngsvormen die gt over het voorkomen en bestrijden vn ongewenste omgngsvormen. Drnst heeft dit protocol betrekking op de opvng en begeleiding vn medewerkers die hier mee te mken hebben A14: Declrtiegedrg Declrties vn mbtenren dienen ltijd voor kkoord te worden getekend door de direct leidinggevende. Declrties dienen vn bewijsstukken te worden voorzien A15: Het gebruik vn gemeente-eigendommen Het gebruik vn gemeente-eigendommen voor privé-doeleinden is in principe niet toegestn. Met in principe wordt bedoeld dt bijvoorbeeld het mken vn een privé kopie geen bezwr hoeft te zijn, mr het zonder betling kopiëren vn bijvoorbeeld een clubbld niet toegestn is Opmerkingen inzke beschikbre documenttie Voor het opstellen vn het normenkder integriteit mbtenren heeft de RKC de beschikbre documenttie ontvngen en interviews gehouden. Een nzienlijk deel vn de documenttie is opgesteld in de jren tussen 2001 en 2009 en lter niet meer geëvlueerd of gectuliseerd is 24juli 2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 10

13 4. Integriteit mbtsdrgers 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk gt in op de specifieke elementen vn het integriteitbeleid voor politieke mbtsdrgers. Het betreft dus het geldende normenkder voor integriteit vn politieke mbtsdrgers vn de gemeente Borger-Odoorn. 4.2 Politieke mbtsdrgers Onder politieke mbtsdrgers wordt in dit kder verstn: Bestuurders, dus burgemeester en wethouders Rdsleden Voor burgemeester en wethouders is bij de gemeente Borger-Odoorn een fzonderlijke, dus specifieke, gedrgscode opgesteld. Deze gedrgscode is gebruikt om het normenkder te ontwikkelen en tegelijkertijd vst te stellen of n de bsisnormen integriteit wordt voldn. Wij hebben geen formele documenttie ngetroffen inzke regels, fsprken etc met betrekking tot integriteit voor rdsleden die betrekking heeft of gebruikt kon worden voor het normenkder integriteit. Wel is uit de interviews gebleken dt lle rdsleden de eed en belofte moeten fleggen en gecht worden (voorgenomen) nevenwerkzmheden f te stemmen met de gemeente vi de griffier. Het normenkder voor politieke mbtsdrgers is integrl in bijlge C opgenomen inclusief de bevindingen inzke de nwezigheid c.q. vormgeving vn ieder element. Onderstnd is in prgrf 4.3 tot en met 4.12 drom per element lleen de essentie opgenomen. Uit nlyse blijkt dt deze gedrgscode uitgebreider en gedetilleerder is dn de set n bsisnormen integriteit die in eerste instntie ls uitgngspunt is genomen door de RKC. De RKC heeft er drom voor gekozen deze gedrgscode zelf ls compleet normenkder te gebruiken inzke integriteit bestuurders. Het normenkder telt 10 elementen. De 10 elementen zijn omschreven in prgrf 4.3 tot en met De duiding PA stt voor politieke mbtsdrgers, het nummer voor één vn de 10 elementen. 4.3 PA1: Gedrgscode In het njr vn 2006 heeft de rd de Gedrgscode leden vn het college vn burgemeester en wethouders vstgesteld. De inhoud vn de code is gebseerd op de modelcode die door de VNG ws ngereikt. De onderwerpen in de verordening betreffen: belngenverstrengeling en nbesteding, nevenfuncties, informtie, nnemen vn geschenken, bestuurlijke uitgven, declrties, creditcrds/ bnkpsjes, gebruik gemeentelijke voorzieningen en reizen buitenlnd. De gedrgscode wordt uitgereikt n iedere nieuwe burgemeester en wethouder. 24juli 2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 11

14 4.4 PA2: Belngenverstrengeling en nbesteding Bestuurders dienen jrlijks opgve te doen vn finnciële belngen in ondernemingen en orgnisties wrmee de gemeente zkelijke betrekkingen onderhoudt. De opgve is openbr. Bevoordeling bij smenwerkingsrelties moet worden voorkomen. Oud-bestuurders worden het eerste jr n beëindiging vn de mbtstermijn uitgesloten vn het tegen beloning verrichten vn werkzmheden voor de gemeente 4.5 PA3: Nevenfuncties Bestuurders mken jrlijks melding vn de nevenfuncties, deze worden openbr gemkt. Voornemens voor nevenfuncties worden besproken in het College 4.6 PA4: Mtregelen gericht op informtiebescherming Een bestuurder gt zorgvuldig om met informtie en brengt geen geheime informtie nr buiten. Informtie mg niet ten eigen bte worden gebruikt. 4.7 PA5: Annemen vn geschenken Ontvngen geschenken en giften worden gemeld en geregistreerd en er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht. Dit geldt voor geschenken met een (vermoedelijke) wrde vnf EUR 50 of hoger. 4.8 PA6: Bestuurlijke uitgven Bestuurlijke uitgven worden uitsluitend vergoed ls de hoogte en functionliteit kunnen worden ngetoond. Dit is een eigenstndige bevoegdheid vn het college vn burgemeester en wethouders. 4.9 PA7: Declrties De bestuurder declreert geen kosten, die reeds op ndere wijze worden vergoed PA8: Creditcrds / gemeentelijke bnkpsjes Het gebruik vn creditcrds/bnkpsjes wordt zoveel mogelijk beperkt en kn uitsluitend betrekking hebben op uitgven die volgens geldende regelingen voor vergoeding in nmerking komen PA9: Gebruik gemeentelijke voorzieningen Gebruik vn gemeentelijke eigendommen voor privé doeleinden is niet toegestn. Voor zkelijk gebruik kn een fx, mobiele telefoon en computer in bruikleen worden verkregen PA10: Reizen (buitenlnd) Voor buitenlndse reizen is toestemming nodig vn het College op bsis vn informtie omtrent doel, beleidsoverwegingen, smenstelling gezelschp en rming vn kosten. Vn iedere reis wordt een reisverslg opgesteld. Het meereizen vn derden op kosten vn de gemeente is niet toegestn. 24juli 2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 12

15 5. Recpitultie normenkder 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de totstndkoming vn het normenkder en de toetsing drvn n de bsisnormen gerecpituleerd lvorens de integriteit in csuïstiek wordt behndeld (hoofdstuk 6) Het normenkder integriteit vn de gemeente Borger-Odoorn bestt uit drie deelnormen kders te weten: Normenkder integriteitbeleid. Normenkder integriteit voor mbtenren. Normenkder integriteit voor politieke mbtsdrgers. 5.2 Recpitultie normenkder integriteitbeleid lgemeen Het (meer) lgemene normenkder voor het voeren vn een integriteitbeleid is fgeleid uit de wettelijke/bsisnormen en uit de interviews en documenttie. Op de meeste punten beschikt de gemeente over beleid, codes, registrties, triningsvormen die voldoen n de wettelijke/bsisnormen. Anvullende lgemene integriteitnormen vnwege de gemeente Geen. Ontbrekend in de vormgeving/uitwerking vn het integriteitbeleid: De gemeente verricht zelf geen periodiek onderzoek nr kwetsbre hndelingen, functies en processen. 5.3 Recpitultie normenkder integriteit voor mbtenren Het normenkder integriteit voor mbtenren komt voort uit de wettelijke/bsisnormen, de interviews en documenttie. Op de meeste punten houdt de gemeente zich n deze wettelijke/bsisnormen. Anvullende integriteitnormen vnwege de gemeente De gemeente kent een protocol Ongewenste omgngsvormen inclusief vertrouwenspersoon drvoor; De gemeente heeft strikte regels voor het (niet) gebruikmken vn gemeente eigendommen. Ontbrekend in de vormgeving/uitwerking vn het integriteitbeleid: De gemeente voert niet periodiek een beoordeling uit vn kwetsbre functies en houdt drvn derhlve ook geen overzicht bij. De gemeente houdt op totlniveu geen overzicht bij nevenfuncties en finnciële belngen en doet derhlve ook niet n openbrmking. 24juli 2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 13

16 5.4 Recpitultie normenkder integriteit voor politieke mbtsdrgers De gedrgscode voor bestuurders is veel breder en uitgebreider dn de wettelijke en bsisnormen die gelden voor politieke mbtsdrgers. Deze gedrgscode is drom integrl ls normenkder gebruikt. Dr stt tegenover dt voor rdsleden schriftelijk geen normen c.q. fsprken zijn vstgelegd inzke integriteit. 24juli 2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 14

17 6. Integriteit in csuïstiek 6.1 Inleiding In de voorgnde hoofdstukken is het normenkder integriteit uitgewerkt en heeft toetsing pltsgevonden vn de beschikbre regelingen, fsprken, protocollen n de hnd vn de wettelijke/bsisnormen. Een volgende stp in het onderzoek betrof een toetsing vn de prktijk n dit normenkder. Met ndere woorden hoe wordt in de prktijk met integriteit omgegn in reltie met de bestnde geldende fsprken, regels, protocollen, registrties, meldingen etc. De RKC heeft voor deze toetsing de keuze gemkt om voor zowel mbtenren ls voor de politieke mbtsdrgers ieder drie typen trnscties in de toetsing te betrekken. De reikwijdte vn de periode die drbij betrokken ws betrof 1 jnuri 2012 tot 1 pril Zols eerder vermeld dient de term trnscties breed te worden opgevt. De volgende typen trnscties zijn door de RKC gekozen: Met betrekking tot integriteit mbtenren - onderzoek bij werving en selectie (A2); - nevenfuncties (A5); - inkoop en nbesteding (A9). Met betrekking tot integriteit politieke mbtsdrgers - belngenverstrengeling en nbesteding (PA2); - nevenfuncties (inclusief rdsleden) (PA3); - reiskosten en reizen buitenlnd (PA10). De gehnteerde werkwijze is dt de RKC per type trnsctie een ntl trnscties heeft gekozen en deze heeft getoetst met het ontwikkelde normenkder zols beschreven in drie voorgnde hoofdstukken. In dit hoofdstuk en in de bijbehorende bijlge is drbij gekozen om niet op detil niveu de uitkomsten te rpporteren om drmee zoveel mogelijk te voorkomen dt trnscties zijn te herleiden nr specifieke personen, ctiviteiten en/of uitgven. 6.2 Toetsing werving en selectie bij mbtenren De RKC heeft een drietl werving- en selectietrjecten onderzocht en getoetst n de geldende procedure voor werving en selectie. Uit deze toetsing komen de volgende bevindingen: Voor één vcture is gezien de rd vn de functie, gekozen voor een fwijkende procedure. In deze fwijkende procedure is drbij sprke geweest vn een grote betrokkenheid vn diverse orgnistieleden en de OR ter borging vn een, voor de betrokkenen zichtbre, zorgvuldige en trnsprnte procedure. Voor de twee ndere vctures is de bestnde werving- en selectieprocedure deels wel en deels niet gevolgd. Dit enerzijds omdt de focus met nme op interne in plts vn externe 24juli 2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 15

18 werving heeft gelegen en nderzijds omdt vnuit HRM wordt ngegeven dt de bestnde werving- en selectieprocedure verouderd is en niet meer nsluit op de mrktsitutie c.q. nieuwe rbeidsconstructies (zols py-roll). Voor één vn de twee vctures is in de uitvoering, dus in de contrctfse, een ndere wijze vn nstelling gehnteerd dn in de oorspronkelijke vcturetekst is ngegeven. 6.3 Toetsing nevenfuncties bij mbtenren Zols l bleek bij de ontwikkeling vn het normenkder ws geen totlregistrtie en methodiek beschikbr inzke nevenfuncties. Bij het trnsctieonderzoek heeft de RKC voor drie fdelingen detiloverzichten, individuele overzichten of ndere beschikbre stukken over nevenfuncties op gevrgd. Deze bleken niet te bestn en drmee niet beschikbr. 6.4 Toetsing inkoop en nbesteding De RKC heeft voor drie objecten wrvn in 2012/2013 uitgven ls mteriële vste ctiv wren gectiveerd onderzocht of de inkoop- en nbestedingsprocedure ws gehnteerd. Voor object 1 ws sprke vn onderhndse nbesteding en ws de inkoopprocedure trnsprnt en zijn geen fwijkingen geconstteerd. Voor object 2 ws gezien de rd vn het te verwerven object sprke vn een toegestne fwijking vn de inkoop- en nbestedingsprocedure. Gedurende het trject is een bestuurder betrokken geweest en is het college geïnformeerd. De gevolgde inkoopprocedure ws trnsprnt. Voor object 3 ws sprke vn onderhndse nbesteding en ws de inkoopprocedure trnsprnt. De technisch dviserende prtij is ook de leverende prtij geworden, mr binnen de inkoop- en nbestedingsprocedure is dt mogelijk ls sprke is vn onderhndse nbesteding. De RKC heeft tijdens de toetsing geconstteerd dt op twee punten de inkoop- en nbestedingsprocedure ten nzien vn het spect lokl voorkeursbeleid op meerdere wijzen interpretbel is. Het gt drbij om de volgende twee formuleringen: (pr 5.9) Wnneer lokle prtijen worden uitgenodigd tot het doen vn een nbieding, is het ook verplicht om miniml 1 niet-lokle prtij uit te nodigen. Er kunnen interprettieverschillen ontstn ingevl het enkelvoudig onderhnds nbesteden, wrbij één offerte wordt ngevrgd en wel bij een lokle prtij. Dn is er kennelijk niet sprke vn prtijen en hoeft kennelijk geen niet-lokle prtij te worden uitgenodigd. (pr 5.9) [.] Zij zl in de selectie vn de leverncier bij repeterende opdrchten zoveel mogelijk wisselen vn levernciers welke zij uitnodigt. Een ndere definitie vn repeterend is niet gegeven. 6.5 Toetsing belngverstrengeling en nbesteding bij politieke mbtsdrgers De RKC heeft een toetsing uitgevoerd inzke opgven vn bestuurders vn hun (eventuele) finnciële belngen in ondernemingen wrmee de gemeente zkelijke betrekkingen onderhoudt en de openbrmking drvn. Er bestn geen meldingen. De RKC heeft geen nwijzingen gevonden wruit zou blijken dt er wel opgven zouden moeten zijn, met die beperking dt geen persoonlijk 24juli 2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 16

19 onderzoek is verricht, een en nder conform de ngegeven reikwijdte in prgrf Toetsing nevenfuncties bij politieke mbtsdrgers De RKC heeft een toetsing uitgevoerd op de opgegeven nevenfuncties vn de politieke mbtsdrgers, inclusief rdsleden. Drbij zijn de openbr gemkte nevenfuncties (vi de website vn de gemeente) getoetst n de hnd vn openbr beschikbre informtie. In twee gevllen bleek de openbre opgve op het moment vn onderzoek niet ctueel, deze zijn direct n consttering gectuliseerd. Voor het overige heeft de RKC geen fwijkingen geconstteerd. 6.7 Toetsing reiskosten en reizen buitenlnd bij politieke mbtsdrgers De RKC heeft een studiereis buitenlnd onderzocht die heeft pltsgevonden in 2012 nr een Europees lnd. Drbij zijn geen fwijkingen geconstteerd ten opzichte vn het geldende gedrgscode (onderdeel PA10 Reizen buitenlnd). De RKC heeft voor twee mnden in 2012 de reiskosten getoetst n de hnd vn de gedrgscode. Drbij zijn geen fwijkingen geconstteerd ten opzichte vn deze gedrgscode. 6.8 Overige bevindingen ten nzien vn integriteit in de prktijk Uit lle interviews die zijn gevoerd komt het beeld voren dt zich bij de Gemeente Borger-Odoorn het fgelopen decennium geen kwesties op integriteitgebied hebben voor gedn. Ook uit een nlyse op het internet komen geen zken nr voren die gn over integriteit in reltie met de gemeente Borger- Odoorn die wijzen op integriteitkwesties. Vn de klokkenluiderregeling is volgens betrokkenen nog nooit gebruik gemkt. 24juli 2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 17

20 7. Conclusies en nbevelingen 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevt de smenvttende conclusies en nbevelingen vn de RKC nr nleiding vn het onderzoek nr integriteit bij de gemeente Borger-Odoorn. 7.2 Conclusies vn de rekenkmercommissie De RKC concludeert dt het integriteitbeleid vn de gemeente grotendeels voldoet n de wettelijke/bsisnormen. De RKC concludeert eveneens dt uit de toetsing vn recente csuïstiek n de normenkders geen mrknte bevindingen komen en dt de drbij geconstteerde fwijkingen op een verdedigbre wijze zijn behndeld. Tijdens het onderzoek ws er ook sprke vn een open houding vn lle betrokkenen en snelle beschikbrheid vn documenttie ten behoeve vn het normenkder en de toetsing drvn. De RKC concludeert dt op een beperkt ntl specten het integriteitbeleid mnco s kent dn wel sprke is vn gedteerdheid. Positieve punten Er is een gemeenschppelijk gedeeld beeld inzke integriteit bij de gemeente vn zken die goed gn en zken welke ndcht behoeven. Op de meeste punten voldoet het integriteitbeleid vn de gemeenten (uitgewerkt in de normenkders) n de wettelijke/bsisnormen integriteit lokl bestuur. Het Strtegisch Beleidspln Inkoop en Anbesteden wordt momenteel gectuliseerd. Op de meeste punten voldoen de onderzochte trnscties n de integriteitnormen zols verwoord in de normenkders. Andchtspunten De gemeente verricht vnuit integriteitoogpunt geen periodiek onderzoek nr kwetsbre hndelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht vn bij. Het integriteitbeleid heeft niet de voortdurende ndcht en is de ltste jren niet weer onder de loep genomen. De klokkenluiderregeling is gedteerd. Voor de rd is er geen specifiek integriteitbeleid geformuleerd en vi besluitvorming in de rd vstgesteld. Nleving vn lndelijke normen is fhnkelijk vn het ttentieniveu vn de griffier. Binnen het inkoop- en nbestedingsbeleid en de werving- en selectieprocedures wordt vn de geldende regels fgeweken zonder dt hiervoor fzonderlijke spelregels vstgesteld zijn. 24juli 2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 18

21 7.3 Anbevelingen vn de rekenkmercommissie Er dient voldoende ndcht te zijn en blijven ten nzien vn de verdere ontwikkeling vn het integriteitbeleid. Het onderwerp verdient de voortdurende ndcht. De klokkenluiderregeling stmt uit 2002 en is drn niet meer geüpdte. De regeling verdient opnieuw ndcht en onderhoud. Tevens is de RKC vn mening dt het wenselijk en verstndig is om het meldpunt ( in de vorm vn een vertrouwenspersoon) buiten de gemeentelijke orgnistie te beleggen. Dit omdt ze vn mening is, dt (hoewel er geen enkele indictie hiervoor tijdens het onderzoek is gevonden) het de drempel om zich te uiten of iets n de kk te stellen, verhoogd. Ook is het wenselijk om jrlijks verslg te doen. Ook ls er geen meldingen geweest zijn. Het geeft n dt er de nodige ndcht voor bestt. Gedviseerd wordt om een nlyse uit te voeren nr en een overzicht op te stellen vn kwetsbre functies bij mbtenren(a3). En dit eens per drie á vier jr te herhlen. Ook is het n te bevelen spelregels en een toetsingskder voor nevenfuncties vn mbtenren te ontwikkelen. Registrtie vn gemelde nevenfuncties in voor het politiek bestuur en het mngement beschikbre overzichten is drbij een voorwrde. Zowel bij de geldende procedures voor werving en selectie lsook het inkoop- en nbestedingbeleid is gebleken dt niet in lle gevllen de geldende regels gehnteerd worden. Hoewel dit in de onderzochte csussen niet tot vreemde situties heeft geleid, bevreemd het de RKC dt men zich in csu niet n de geldende regels heeft gehouden. Ook ontbreekt er blijkbr een intern controlemechnisme wrbij een dergelijke fwijking wordt opgemerkt. Drom dviseert de RKC ndrukkelijk om deze twee procedures te voorzien vn nvullende regels inzke fwijking vn de geldende procedures. Hierdoor blijven het trnsprnte en controleerbre processen. Uit ons onderzoek blijkt dt de gemeenterd voor hr eigen functioneren geen integriteitbeleid heeft lten ontwikkelen en formeel bekrchtigd. Dt bevreemdt de RKC ten zeerste. Zij dviseert de Rd dn ook dit mnco snel te repreren. 24juli 2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 19

22 Bijlgen 24 juli2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 20

23 Bijlge ANormenkder Integriteitsbeleid Normenkder R.K.C. inzke onderzoek "Integriteit Gemeente Borger-Odoorn" ALGEMEEN Ctegorie Nr Normen / fsprken Vormgeving bij de gemeente Borger-Odoorn 1.1 De verschillende specten vn integriteit zijn in een schriftelijk document Vormgegeven in de Gedrgscode Integriteit - Een beetje Integer vstgelegd. bestt niet - december 2009 Andcht voor integriteit / integriteitsbeleid 1.2 De gemeente verricht vnuit integriteitsoogpunt periodiek onderzoek nr Dit is niet vormgegeven kwetsbre hndelingen, functies en processen. r 1.3 Relevnte n integriteit gerelteerde informtie is beschikbr in een centrl Dit is beschikbr vi het Intrnet, dr stn echter (nog) niet lle register of nderszins op centrl niveu. documenten op 1.4 De Rd en het College worden betrokken bij de ontwikkeling en de Verslg, burgerjrverslg etc met onderwerp/prgrf Integriteit Deels evlutie/verntwoording vn het integriteitsbeleid. 1.5 Er zijn meetbre doelstellingen voor het integriteitsbeleid geformuleerd. Beleidsnot(s) Integriteit. (zie ook 1.1) Deels 1.6 Er is sprke vn het bevorderen vn de bewustwording vn integriteitsrisico's J, onder ndere vi dilemmtriningen 1.7 Op het gebied vn integriteit wordt scholing en vorming ngeboden J, onder meer vi dilemmtriningen (dilemmtriningen) 1.8 Het integriteitsbeleid wordt blijvend ontwikkeld en onderhouden Tot 2011 gedn. Momenteel is onderdeel inkoop en nbesteding in herziening. Deels 1.9 Er is sprke vn communictie(beleid) inzke integriteit nr lle betrokken. Beleidsnot(s) Integriteit (zie 1.1). Communictiebeleid c.q. fsprken communictie inzke integriteit 24 juli2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 21

24 Bijlge B Normenkder integriteit mbtenren Normenkder mbtenren inzke onderzoek RKC "Integriteit Gemeente Borger-Odoorn" AMBTENAREN Ctegorie Nr Normen / fsprken Documenttie / regeling etc Anwezig 1.1 De gemeente beschikt over een gedrgscode voor mbtenren Gemeentelijke Gedrgscode 1. Gedrgscode 1.2 De gedrgscode is goed kenbr voor medewerkers. 2. Onderzoeken bij werving en selectie 3. Kwetsbre functies 2.1 De gemeente beschikt over procedures in het kder vn werving- en selectie wrin ndcht wordt besteed n integriteit (13). Deze procedures kunnen zien op het controleren vn diplom's en getuigschriften, procedures tijdens het sollicittiegesprek, het controleren vn referenties en het hnteren vn een verklring omtrent gedrg. 3.1 Beoordeeld wordt welke functies binnen de gemeente ls kwetsbr dienen te worden ngemerkt. Kwetsbre functies zijn functies, die extr risico's op integriteitsinbreuken met zich meebrengen in verbnd met onder meer het werken met gevoelige informtie, het kunnen beschikken over geld en de omgng met zkelijke relties. 3.2 De gemeente houdt een overzicht bij vn kwetsbre functies en treft mtregelen ter voorkoming vn integriteitsinbreuken bij kwetsbre functies. Werving- en selectieprocedure (hndboek P&O) Overzicht kwetsbre functie in het licht vn integriteit. 4. Het fleggen vn de eed of belofte 4.1 Bij indienstreding vn medewerkers leggen deze de eed of de belofte f. 5. Nevenwerkzmheden 6. Finnciële belngen 5.1 Er is een ndere regeling voor de verplichte melding vn nevenwerkzmheden. Regeling melding nevenwerkzmheden 5.2 De gemeente houdt een gectuliseerd overzicht bij vn de gemelde nevenwerkzmheden. Actueel overzicht nevenwerkzmheden r 5.3 Er is een ndere regeling voor de verplichte openbrmking vn gemelde nevenwerkzmheden. Regeling openbrmking gemelde nevenwerkzmheden r 6.1 Is er een ndere regeling voor de verplichte melding vn finnciële belngen en trnscties in effecten. Er Regeling melding finnciële belngen en trnscties in effecten r worden functies ngewezen wrvoor deze meldplicht geldt. 7.1 De gemeente stelt voorschriften voor over het kennisnemen vn of omgn met vertrouwelijke informtie. Voorschriften inzke omgn met vertrouwelijke gegevens r r 7. Mtregelen gericht op informtiebeveiliging 8. Reltiegeschenken, uitnodigingen, (buitenlndse) reizen enz 9. Inkoop- en nbestedingsprocedures 10. Vertrouwenspersoon voor integriteit 7.2 Er worden mtregelen getroffen die beogen te voorkomen dt onbevoegde derden vertrouwelijke gegevens kunnen bezitten, rdplegen of beschdigen. 8.1 Voor het nnemen vn reltiegeschenken of uitnodigingen is een regeling getroffen. Regeling reltiegeschenken en uitnodigingen 8.2 De regeling bevt een meldingplicht voor het nnemen vn geschenken en uitnodigingen. 8.3 Er is een regeling getroffen voor het omgn met (buitenlndse) reizen, verblijven, excursies en evenementen 9.1 De gemeente stelt een inkoop- en nbestedingsbeleid vst. Inkoop- en nbestedingsbeleid-> beleidsnot(s) 9.2 Het beleid bevt richtlijnen voor het ntl n te vrgen offertes en de vstlegging vn keuzen voor beplde procedures vn nbesteding Er wordt een vertrouwenspersoon of orgn voor integriteitskwesties ngesteld. De vertrouwenspersoon kn tevens belst zijn met vertrouwenstken voor discrimintie of seksuele intimidtie. Documenttie inzke vertrouwenspersoon: rol, nstelling etc 24 juli2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 22

25 Normenkder mbtenren inzke onderzoek RKC "Integriteit Gemeente Borger-Odoorn" AMBTENAREN Ctegorie Nr Normen / fsprken Documenttie / regeling etc Anwezig 11.1 Er is voorzien in een procedure voor de wijze wrop binnen de gemeente vermoedens vn ntstingen Klokkenluidersregeling vn de integriteit vn medewerkers ngekrt kunnen worden (klokkenluidersregeling). 11. Meldingsprocedure bij het vermoeden vn een misstnd 12. Hndelswijze bij ntsting integriteit of vermoedens drvn 13. Protocl ongewenste omgngsvormen 11.2 De regeling bevt de toegng tot een onfhnkelijke instntie Er is sprke vn een registrtie vn meldingen. Opzet registrtie meldingen geen meldingen voorgedn volgens gemeente 11.4 Er is sprke vn een registrtie vn schendingen. Opzet registrtie schendingen geen schendingen voorgedn volgens gemeente 12.1 De gemeente heeft een schriftelijke vstgelegde procedure voor het verrichten vn een onderzoek, ndt een vermoeden vn een misstnd (melding/signl vn een vermoeden vn een integriteitsinbreuk) gemeld is. Procedure onderzoek vermoeden misstnd (bv klokkenluidersregeling) 13.1 De gemeente kent een klchtenprocedure inzke ongewenste omgngsvormen protocol 13.2 De gemeente heeft een vertrouwenspersoon ngesteld ngnde ongewenste omgngsvormen protocol 13.3 Er is sprke vn voorlichting en informtieverspreiding inzke grensoverschrijdend gedrg, uitgevoerde risico-nlyses, procedures protocol deels 13.4 Er is sprke vn opleiding en trining hiërchische lijn en opertionele medewerkers protocol deels 13.5 Binnen het directietem wordt het beleid periodiek geevlueerd. protocol deels 14. Declrtiegedrg 14.1 Er zijn voorschriften inzke het indienen vn declrties, de goedkeuring en dministrtieve verwerking 15. Het gebruik vn gemeente-eigendommen 15.1 Het gebruik vn gemeente-eigendommen voor privé-doeleinden zonder toestemming vn de Gedrgscode leidinggevende is in principe niet toegestn 24 juli2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 23

26 Bijlge C Normenkder integriteit politieke mbtsdrgers Normenkder politieke mbtsdrgers inzke onderzoek RKC "Integriteit Gemeente Borger-Odoorn" POLITIEKE AMBTSDRAGERS (BESTUURDERS) Ctegorie Nr Normen / fsprken 1.1 De gemeente beschikt over een gedrgscode voor politieke mbtsdrgers 1. Gedrgscode 1.2 De gedrgscode is goed kenbr voor betrokkenen. 2.1 Een bestuurder doet jrlijks opgve vn finnciële belngen in orgnisties wrmee de gemeente zkelijke belngen onderhoudt. De opgve is openbr en door derden te rdplegen 2. Belngenverstrengeling en nbesteding 3. Nevenfuncties 2.2 Bij privt-publiekrechtelijke smenwerkingsrelties voorkomt de bestuurder (de schijn vn) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen 2.3 Een oud-bestuurder wordt het eerste jr n beëindiging mbtstermijn uitgesloten vn het tegen beloning verrichten vn werkzmheden voor de gemeente 3.1 Een bestuurder mkt jrlijks melding vn lle nevenfuncties wrbij tevens wordt ngegeven of de functie l dn niet bezoldigd is. De gegevens worden openbr gemkt. 3.2 Kosten die een bestuurder mkt i.v.m. een nevenfunctie uit hoofde vn het mbt ls bestuurder wordt in de regel vergoed door de instntie wr de nevenfunctie wordt uitgeoefend 3.3 Een bestuurder die een nevenfunctie wil vervullen nders dn uit hoofde vn het mbt ls bestuurder bespreekt dit voornemen in het college 4.1 een bestuurder gt zorgvuldig om met informtie wrover hij/zij uit hoofde vn zijn/hr mbt beschikt 4. Mtregelen gericht op informtiebescherming 5. Annemen vn geschenken 6. Bestuurlijke uitgven 7. Declrties 8. Creditcrds / gemeentelijke bnkpsjes 9. Gebruik gemeentelijke voorzieningen 10. Reizen (buitenlnd) 4.2 Een bestuurder houdt geen informtie chter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is (rt 10WOB) 4.3 Een bestuurder mkt niet ten eigen bte gebruik vn in de uitoefening vn het mbt verkregen informtie 5.1 Ontvngen geschenken die een wrde vn 50 euro te boven gn worden gemeld en geregistreerd en zijn eigendom vn de gemeente 5.2 Door derden ngeboden "culturele uitstpjes" of nders genoemde reisjes worden voorf binnen het college overlegd 6.1 Uitgven worden uitsluitend vergoed ls de hoogte en functionliteit ervn kunnen worden ngetoond (belng gemeente en uitgve vloeit voort uit de functie 7.1 De bestuurder declreert geen kosten die reeds op ndere wijze worden vergoed 7.2 Declrties worden fgewikkeld volgens een drtoe vstgestelde dministrtieve procedure, gemkte kosten worden binnen drie mnden gedeclreerd 7.3 Het declrtieformulier bevt een betlingswijze, duiding functionliteit en kkoord verklring gemeentesecretris. Bij eventuele twijfel wordt de declrtie voorgelegd n burgemeester en/of college 8.1 De gemeentesecretris drgt zorg voor het nvrgen, verstrekken en intrekken vn eventueel benodigde creditcrds/bnkpssen. Er wordt vstgelegd voor welk soort kosten deze kunnen worden gebruikt. 8.2 Bij de fhndeling vn creditcrd-betlingen wordt een drtoe vstgesteld formulier gebruikt, voor kosten die door de bestuurder zelf moeten worden betld wordt een fctuur verzonden 9.1 Gebruik vn gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privédoeleinden is niet toegestn 9.2 bestuurder kunnen en fx, mobiele telefoon en computer in bruikleen krijgen. Alle privé-gesprekken nr en vnuit het buitenlnd gemkt met de mobiele telefoon vn de gemeente komen voor rekening vn de bestuurder 10.1 Voor een buitenlndse reis is voorf toestemming nodig vn het college, drvoor moet een onderbouw en gespecificeerd verzoek worden ingediend 10.2 Voor uitnodiging vn reizen, werkbezoeken ed. op kosten vn derden vindt toetsing plts op het risico vn 10.3 Vn iedere reis wordt een verslg gemkt, buitenlndse reizen worden vermeld in het burgerjrverslg 10.4 Meereizen vn derden op kosten vn de gemeente is niet toegestn, verlengen vn buitenlndse reizen voor privé-doeleinden is onder voorwrden toegestn 24 juli2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 24

27 Bijlge D Overzicht ontvngen documenttie Wij hebben de volgende documenttie vn de gemeente ontvngen en gebruikt voor het onderzoek ten nzien vn de ontwikkeling vn het normenkder en de toetsing vn beschikbre stukken n de bsisnormen integriteit: Gedrgscode integriteit (2009/2010); Beleidsstukken gedrgscode integriteit (2009); Protocol ongewenste omgngsvormen (2006); Ingevulde on-line enquêtes MWM2; Gedrgscode leden vn het college vn burgemeester en wethouders (2002 en herziening 2006); Intrnet: eed en belofte, integriteitsverklring, gedrgscode, vertrouwenspersoon (ctueel); Presenttiestukken bijeenkomsten integriteit (2010); Regeling Werving en Selectie (ongedteerd); Strtegisch Beleidspln Inkoop en Anbesteden (2011); Regeling klokkenluiders (2002) Anstelling vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling (2002) Voor het trnsctie hebben wij diverse documenten ontvngen en ingezien. Dit betreffen onder meer kostendeclrties, een studiereisverzoek en eindverslg, fcturen, vctureteksten, selectieverslgen etc. Gezien de specifiekheid vn deze documenttie en de mogelijkheid dt de documenten kunnen worden herleid nr individuele personen is vn deze documenttie geen fzonderlijke lijst in deze bijlge opgenomen. 24 juli2013 Integriteit Gemeente Borger-Odoorn 25

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn Rekenkamercommissie. Onderzoek beleid en uitvoering Integriteit

Gemeente Borger-Odoorn Rekenkamercommissie. Onderzoek beleid en uitvoering Integriteit Gemeente Borger-Odoorn Rekenkmercommissie Onderzoek beleid en uitvoering Integriteit Rekenkmercommissiekmer Gemeente Borger-Odoorn 24 juli 2013 Inhoudsopgve 1. Inleiding 3 2. Integriteitbeleid 5 3. Integriteit

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Gedragscode voor

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding Smenwerkingsovereenkomst Socile Huisvesting Boxmeer De gemeente Boxmeer, Stichting Mooilnd, Stichting Bewonersrd Boxmeer Wonen Vierlingsbeek en het Huurderspltform Vierlingsbeek, verder te noemen 'prtijen',

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -í Onderwerp Volgnr. Cors kenmerk EnergieAgend Woudrichem -2018 2014-061 14.0012925/2014Z02786 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Portefeuillehouder Ambtenr Afdeling Dtum voorstel Opiniërende

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Senior Inkoopdviseur (met focus op werken) 0,5 fte Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Gemeente Venlo Grnizoenweg 3 5928NA Venlo Contctpersoon

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Basisnormen integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Basisnormen integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie Basisnormen integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie 1. Inleiding De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, de Raad van Hoofdcommissarissen,

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld.

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld. MKELRDIJLEER 16 mei 2006 eshikbre tijd: 2.45 uur NWIJZING Dit exmen bestt uit 55 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Boom Veiligheid Controleur Kenmerk nbesteding 9570415 Gegevens nbestedende dienst Gemeente Hrlemmermeer Rdhuisplein 1 2132TZ Hoorddorp Contctpersoon Richrd

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen

Gemeente Steenbergen telefoon fx emil internet kvk Bred Compositie stedenbouw bv Boschstrt - B Bred 0 0 info@cs.nl www.cs.nl 000 emeente Steenbergen Ontwerp Bestemmingspln Steenbergen-Zuid Dtum: december 0 Projectnr..0 emeente

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer 39;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer 39; Volgnummer : 39c Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : integriteit De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015.

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015. PRESTATIEAFSPRAKEN 2 0 15 per stdsdee Kerkrde, 6 m 2015. Gemeente Kerkrde PRESTATIEAFSPRAKEN 2015 PER STADSDEEL PARTIJEN: Woningcorportie HEEMwonen Woningstichting Wonen Limburg Woningstichting Wonen Zuid

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad,

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad, oz )2 CE NTRU IS TA D Uittreksel uit het register vn de gemeenterdszittingen Gemeenterd 26 jnuri 2015 Welzijn OCMW kennisneming. npssing meerjrenpln 2014-2019 budget 2015 nwez g Odette VAN HAMME, voozitter

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing Volledige sbestinventristie t.b.v. sloop/verbouwing Voormlige pnden meubel- en houtwrenbedrijf n de Grotebrugse Grintweg 108 te Tiel Definitief Opdrchtgever: Coen Hgedoorn Ontwikkeling bv Postbus 190 1270

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning Meldingsformulier wijziging nhngsel leidinggevenden drnk- en horecvergunning Anvrg ter wijziging vn het nhngsel behorende bij onderstnde drnk- en horecvergunning op grond vn rtikel 30 Drnk- en Horecwet

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing 2015/6606 Ruimtelijke onderbouwing Ten behoeve vn het besluit tot fwijken vn het bestemmingspln krchtens rtikel 2.12, lid 1, sub, onder vn de Wet lgemene beplingen omgevingsrecht (Wbo) voor het uitbreiden

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Technisch medewerker A Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Gemeente Venlo Grnizoenweg 3 5928NA Venlo Contctpersoon HR Desk Wrde vn de opdrcht

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Progrmmmnger KRW/DHZ Ms Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Provincie Noord-Brbnt Brbntln 1 5216TV 's-hertogenbosch Contctpersoon Ss Terpstr

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie B-Professional (niveau 3)

Toetsplan van de kwalificatie B-Professional (niveau 3) Toetspln vn de kwlifictie B-Professionl (niveu 3) Dit toetspln en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vstgesteld door de toetsingscommissie op 16 juni 2008. Deelkwlificties Geven vn lessen (KSS 3.1)

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis.

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis. 29 Erfgoedhuis Zuid-Hollnd: - MuseuTYicoTisulentschp Monumentenwcht«Provincil Steunpunt voor Monumentenzorg en Archeologie Provincil Historisch Ceritmm Erfgoedeductie * Erfgoedprojecten An de leden vn

Nadere informatie

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Deel I Kernbegrippen van (bestuurlijke) integriteit Leden van de gemeenteraad stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Bijdrgen De hieronder genoemde personen heen in smenwerking met KING ijgedrgen n de totstndkoming vn de Bseline Informtiehuishouding Gemeenten

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Raadsbesluit Nummer: 5 Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Besloten in de raadsvergadering van: 27 maart 2014 besluit: 1. de op 11 maart 2010

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" 1 februri 212 Voorontwerp Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" Conept Inhoud: TLICHTING PLANRGLS VRBLDING Plnnummer: NL.IMR.1621.BP15

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Medewerker vstgoedbeheer Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Provincie Noord-Brbnt Brbntln 1 5216TV 's-hertogenbosch Contctpersoon Mrco Visser

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Gedragscode bestuurlijke integriteit politieke ambtsdragers De raad van de gemeente Castricum; Gehoord het advies van de carrousel d.d. 20 november 2014; gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3,

Nadere informatie