Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel"

Transcriptie

1 Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken vn gegevens Bedienen vn cq. Werken met pprten, systemen, gereedschp, instrumenten Kenmerkscores Somscore 30 Dtum juli 2009 FUWASYS-versie Adviseur P.P.J.G. Jnssen Functiebeschrijving Context De Stichting Promes is het bestuur vn 8 bsisscholen, 1 school voor specil bsisonderwijs, een school voor specil onderwijs (cluster 3) en een school voor eerste opvngonderwijs. De school voor specil (bsis)onderwijs biedt onderwijs n leerlingen met leerproblemen, gedrgsproblemen, verstndelijke en/of (meervoudig) lichmelijke beperkingen. Drnst wordt mbulnte begeleiding verzorgd. De directie drgt de verntwoordelijkheid voor de orgnistie, de ontwikkeling en de uitvoering vn het onderwijs en de benodigde zorg, lsmede de relistie vn de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrmmering. De school levert progrmm's n de leerlingen, orgniseert en begeleidt de ontwikkelingsen leerprocessen, bereidt voor op toetsing en fsluiting en verleent zorg. De psychologisch ssistent voor het specil onderwijs vlt onder verntwoordelijkheid vn de schooldirecteur. De psychologisch ssistent neemt testen f en/of doet onderzoeken bij leerlingen, verricht dministrtieve en ondersteunende werkzmheden voor de orthopedgoog, verricht lgemene schooltken en neemt deel n professionlisering. Werkzmheden 1. Afnemen vn testen en/ of het doen vn onderzoeken: verzmelt de voor het onderzoek relevnte gegevens vn de leerling door het opvrgen vn schriftelijke informtie; doet voorstellen n de orthopedgoog voor de f te nemen test(en); voert een introducerend vrggesprek met de leerling over de voor de uitvoering vn het onderzoek relevnte onderwerpen (chtergronden, motivtie, mogelijkheden, beleving e.d.); bezoekt zo nodig, ter voorbereiding op het onderzoek, de leerling in de kls om de werkhouding en het tkgedrg te observeren en zorgt voor verslglegging; 1

2 neemt de volgens het testprogrmm vstgestelde onderzoeken f met ndcht voor de opvng, motivering, instructie en begeleiding vn de leerling; verricht observties vn gedrg en werkwijze vn de leerling en mkt een observtieverslg; scoort en werkt de onderzoeksresultten uit; evlueert en bespreekt de onderzoeksgegevens vn leerlingen met de orthopedgoog; neemt op verzoek vn de orthopedgoog deel n leerlingbesprekingen met ouders/verzorgers, wrbij de inhoud vn het onderzoeksverslg nder toegelicht wordt. 2. Administrtieve en ondersteunende werkzmheden voor de orthopedgoog: mkt een conceptplnning vn de f te nemen onderzoeken; beheert testen en voorrden testmteril; beheert en rchiveert de psychologische dossiers, wrin de psychologische gegevens vn de leerlingen zijn opgenomen; houdt overzichten bij vn fgenomen testen, vn leerlingen en vn de verschillende soorten testen; stelt het onderzoeksverslg smen. 3. Verricht lgemene schooltken: neemt deel n (relevnte) werkgroepen en commissies vn de school. 4. Professionlisering: houdt de voor het beroep vereiste bekwmheden op peil en breidt deze uit; neemt deel n scholing- en ontwikkelingsctiviteiten; houdt zich op de hoogte vn de ontwikkelingen op het vkgebied en bestudeert relevnte vklitertuur. Kder, bevoegdheden & verntwoordelijkheden Beslist bij/over: het verzmelen vn de voor het onderzoek relevnte gegevens vn de leerling door het opvrgen vn schriftelijke informtie, het beheren en rchiveren vn de psychologische dossiers, het deelnemen n professionliseringsctiviteiten. Kder: hndleidingen, regels en voorschriften die binnen de stichting en de school gelden. Verntwoording: functioneel n de orthopedgoog en hiërrchisch n de leidinggevende over het juist en tijdig fnemen vn testen en/of het doen vn onderzoeken, vn dministrtieve en ondersteunende werkzmheden voor de orthopedgoog en de deelnme n professionlisering. Kennis en vrdigheden Vktechnische kennis vn leerproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedrgsproblemen, e.d., die kunnen smenhngen met de onderzoeksvrg; kennis vn het testmteril en de voorgeschreven wijze vn fnemen; vrdigheid in het omgn met leerlingen in testsituties; vrdigheid in de beheersing vn de geselecteerde onderzoeksinstrumenten, de instructies en fnmetechnieken; vrdigheid in het rchiveren en beheren vn de leerlingdossiers vn de orthopedgoog. 2

3 Werk- en denkniveu: MBO werk- en denkniveu Contcten Met de leerling tijdens het testen en observeren, instrueren en begeleiden; met de orthopedgoog over de plnning vn de f te nemen testen om voorstellen te doen; met de orthopedgoog over de observties en testen en het conceptverslg om de resultten te bespreken; met lerren en klssenssistenten t.b.v. het voorbereiden en plnnen vn de onderzoeken om informtie uit te wisselen; met leden vn het tem om kennis en informtie uit te wisselen. 3

4 Verntwoording Motivering Het FUWASYS inschlingsdvies slrisschl 5 IIc is tot stnd gekomen op bsis vn onderstnde overwegingen. De kenmerken wrop gescoord is, zijn genummerd vn 1 tot en met 14 en de bijbehorende score uit het scoreprofiel stt tussen hkjes vermeld. Werkzmheden 1. Ard vn de werkzmheden Dit kenmerk meet de mte vn complexiteit vn de werkzmheden en in hoeverre een bstrcte wijze vn beschouwen nodig is om de werkzmheden te verrichten. Een functie scoort hoger nrmte er sprke is vn een grotere verwevenheid vn fctoren wrmee men bij het werk rekening moet houden. De scoreniveus lopen lngs twee nuw met elkr smenhngende lijnen op. Lngs de eerste lijn lopen de scoreniveus op vn het verrichten vn op zich zelf stnde werkzmheden vi het te mken krijgen met gngbre of nieuwe zken en problemen nr het verrichten vn integrle mngementtken. Lngs de tweede lijn lopen de scoreniveus op vn in een vst ptroon werken vi interprettie vn zken en problemen nr de ontwikkeling vn strtegieën, richtinggevend voor een sector vn overheidszorg of onderwijsinstelling met een breed onderwijsnbod. Het betreft gngbre zken en problemen, wrbij eigen interprettie is vereist en oplossingen moeten worden ngedrgen. (3) Er wordt een 3 gescoord indien bij het uitvoeren vn de werkzmheden zken en problemen een rol spelen wrvn de behndeling vstligt in procedures en richtlijnen. Voor het inschtten vn problemen is wel interprettie nodig en dient er gekozen te worden uit verschillende bekende oplossingen. 2. Doel vn de werkzmheden Dit kenmerk meet twee fzonderlijke specten. Gescoord kn worden de mte wrin een bijdrge moet worden geleverd n de relistie vn de tkstelling/doelstelling vn de eenheid/orgnistie. De scoreniveus lopen op vn het ssisteren individuele medewerkers vi het reliseren vn de tkstelling vn de werkeenheid nr het verrichten vn integrle mngementtken. Ook kn worden gescoord op de soort bijdrge die moet worden geleverd. De scoreniveus lopen op vn het verrichten vn hnd- en spndiensten vi het verlenen vn ondersteuning op het gebied vn beleid, onderzoek of ontwerp nr strtegieontwikkeling. Het betreft het bijdrgen n het reliseren vn de tkstelling vn de werkeenheid op een fgebkend werkgebied, dn wel het reliseren vn deelproducten of het betreft het bijdrgen n het reliseren vn de tkstelling vn een docent. (2) Er wordt een 2 gescoord indien het nog niet gt om het volledig reliseren vn de tkstelling vn de werkeenheid op een fgebkend werkgebied of om het totle product vn een werkeenheid. Te denken vlt n het verlenen vn dministrtieve en beheersmtige 4

5 ondersteuning. Het gt om (onderwijs)ssisterende- c.q. (les)ondersteunende werkzmheden, wrbij een ndere functionris verntwoordelijk is voor het volledig reliseren vn het totle product. 3. Effect vn de werkzmheden Dit kenmerk meet twee specten. Ten eerste in welke mte de werkzmheden invloed hebben op de omgeving vn de functie wrbij de scoreniveus oplopen vn beperkte invloed vi invloed binnen of buiten de eigen werkeenheid tot invloed vn strtegische rd buiten de orgnistie. Ten tweede de periode wrover het effect vn de werkzmheden zich uitstrekt. De scoreniveus lopen op vn effecten die direct merkbr zijn vi effecten die zich uitstrekken tot een jr, tot effecten die nog n enige jren merkbr zijn. Bij dit kenmerk geldt dt een functie n beide criteri vn een scoreniveu moet voldoen. Is dit niet het gevl dn wordt er een niveu lger gescoord. De werkzmheden beïnvloeden de werkzmheden vn een beperkte groep medewerkers en/of leerlingen vn de eigen werkeenheid en het effect is op zeer korte termijn (een pr mnden) merkbr. (2) Het effect vn de werkzmheden strekt zich uit tot een beperkte groep medewerkers en/of leerlingen vn de eigen werkeenheid. Tevens is het effect tot op zeer korte termijn, nmelijk binnen een pr mnden merkbr. Ook die werkzmheden vllen hieronder die een groter en breder bereik hebben, mr wrvn het effect toch tot op zeer korte termijn merkbr is. Het gt hierbij veell om lgemeen ondersteunende werkzmheden. Hieronder vllen ook de instructie- en demonstrtiewerkzmheden, die zijn gericht op het hnteren vn pprtuur en systemen, en het toepssen vn concrete vrdigheden en de ondersteunende werkzmheden gericht op de voorbereiding en uitvoering vn de onderwijsgevende en begeleidende tk vn docenten. 4. Anpk vn de werkzmheden Dit kenmerk meet in hoeverre er sprke is vn problemen die opgelost moeten worden bij de npk vn de eigen werkzmheden. Dit wordt enerzijds bepld door de bekendheid dn wel onbekendheid met situties wr men op in moet spelen en nderzijds door de mte vn cretiviteit die nodig is bij de npk vn de eigen werkzmheden. De scoreniveus lopen lngs twee nuw met elkr smenhngende lijnen op. Lngs de eerste lijn lopen de scoreniveus op vn het werken in stndrd situties vi het inspelen op bekende situties nr het inspelen op nog niet eerder voorgekomen situties. Lngs de tweede lijn lopen de scoreniveus op vn een stndrd npk vi het kiezen uit theoretisch bekende oplossingen nr het bentwoorden vn strtegische vrgstukken. De npk vn de werkzmheden vereist inspelen op bekende situties, wrbij keuzen moeten worden gemkt. (2) Bij het npkken vn de werkzmheden komen geen ingewikkelde problemen voor en kn worden teruggevllen op bekendheid met situties, wrdoor de keuze niet l te ingewikkeld is, zols het verzmelen en vstleggen vn gegevens, het construeren vn 5

6 onderwijshulpmiddelen of het ssisteren vn docenten bij instructie, prctic, het verrichten vn demonstrtieproeven e.d. 5. Dynmiek vn de werkzmheden Dit kenmerk meet in hoeverre bij de werkzmheden moet worden ingespeeld op vernderende omstndigheden. De dynmiek loopt op vn nuwelijks inspelen op omstndigheden vi inspelen op onverwchte omstndigheden, op verschuivingen in beleid, op verschuivingen in beleidsdoelstellingen tot inspelen op mtschppelijke en/of politiekbestuurlijke ontwikkelingen. Bij de werkzmheden moet worden ingespeeld op wisselende omstndigheden. (2) Er wordt een 2 gescoord indien sprke is vn fwisseling bij het uitvoeren vn de werkzmheden door vernderende omstndigheden of indien sprke is vn verschillende klnten met verschillende wensen wrop moet worden ingespeeld. Er is sprke vn flexibiliteit in de functie. Omschkelen tussen klnten/medewerkers/leerlingen wrbij de uitvoering vn het werk ngepst moet worden n de wensen/vrgen vn de klnt/medewerker/leerling. Of het gt om het fwisselen vn verschillende werkzmheden, zols gegevensinvoer en telefonische informtie geven. Speelruimte 6. Keuzevrijheid Dit kenmerk meet de mte vn keuzevrijheid bij het uitvoeren vn de werkzmheden. De scoreniveus lopen op vn weinig keuzemogelijkheden vi ruimte om te kiezen uit diverse oplossingen nr ruimte om fundmenteel nieuwe ontwikkelingsrichtingen vst te stellen. Bij de uitvoering vn de werkzmheden is er vrijheid om - op bsis vn eigen beoordeling - een keuze uit meerdere bekende mogelijkheden te mken. (2) Er wordt een 2 gescoord indien bij de uitvoering vn de werkzmheden per situtie zelfstndig, op bsis vn eigen beoordeling, keuzen kunnen worden gemkt uit meerdere, bekende, mogelijkheden. Hierbij is nog geen sprke vn interprettie vn gegevens. 7. Complexiteit vn de beslissingen Dit kenmerk meet de mte wrin de keuzefctoren die een rol spelen bij de inhoudelijke beslissingen concreet zijn en elkr beïnvloeden. Het gt hierbij om de beslissingen wr de functievervuller direct op kn worden ngesproken. Een functie scoort hoger nrmte er sprke is vn meer fctoren én een grotere verwevenheid vn die fctoren wrmee men bij het nemen vn inhoudelijke beslissingen rekening moet houden. Tevens is vn belng de mte wrin de fctoren duidelijk zijn gedefinieerd. De scoreniveus lopen op vn beslissingen op bsis vn het hnteren vn eenduidige keuzefctoren vi beslissingen n het interpreteren vn niet duidelijk omlijnde keuzefctoren nr het nemen vn strtegische beslissingen. 6

7 De beslissingen komen tot stnd n interprettie en beoordeling vn niet duidelijk omlijnde keuzefctoren. (3) Er wordt een 3 gescoord indien er sprke is vn situties wrin interprettie vn niet duidelijk omlijnde keuzefctoren nodig is, lvorens tot de inhoudelijke beslissingen te komen. Onder niet duidelijke omlijnde keuzefctoren wordt verstn dt er bij het kiezen dient te worden geïnterpreteerd welke situties vn toepssing zijn of ermee te mken hebben. Het kn bijvoorbeeld gn om beslissingen bij de toepssing vn wet- en regelgeving. Het kn ook gn om opertionele beslissingen bij het leidinggeven n een onderwijstem. 8. Effect vn de beslissingen Dit kenmerk meet twee specten. Ten eerste wordt gemeten in welke mte de effecten vn de beslissingen voorspelbr zijn, wrbij de scoreniveus oplopen vn vn tevoren bekend vi min of meer voorspelbr nr moeilijk voorspelbr. Ten tweede wordt de periode gemeten wrbinnen het effect vn de beslissingen vstgesteld kn worden. De scoreniveus lopen op vn effecten die onmiddellijk vstgesteld kunnen worden vi effecten die op korte termijn vstgesteld kunnen worden nr effecten die ps op lnge termijn vstgesteld kunnen worden.bij dit kenmerk geldt dt een functie n beide criteri vn een scoreniveu moet voldoen. Is dit niet het gevl dn wordt een niveu lger gescoord. Het effect vn de beslissingen is duidelijk én kn op zeer korte termijn (binnen een pr mnden) worden vstgesteld. (2) Er wordt een 2 gescoord indien bij de beslissingen sprke is vn een geringe onzekerheidsmrge met betrekking tot de gevolgen vn de beslissingen en het effect nog duidelijk is. Wel zijn de gevolgen binnen een pr mnden vst te stellen. 9. Kder Dit kenmerk meet de mte wrin het kder beperkingen oplegt ten nzien vn de uitvoering vn de werkzmheden. Het gt hierbij om de belngrijkste werkinstructies, regels, voorschriften, e.d. die relevnt zijn voor de dgelijkse functievervulling. De scoreniveus lopen op vn gedetilleerde werkinstructies vi lgemene richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving nr strtegische, richtinggevende concepten/uitgngspunten. Werkfsprken, regels of voorschriften zijn bij de uitvoering vn het werk vn krcht. (2) Het gt om functies wrbij doorgns de wijze vn hndelen is bepld. 10. Wijze vn controle Dit kenmerk meet de mte vn gedetilleerdheid vn de controle/beoordeling vn werkzmheden door of nmens het hoger echelon. De zwrte wordt mede bepld door het object en de specten vn controle/beoordeling. De scoreniveus lopen op vn 7

8 (nuwgezette) controle tijdens de uitvoering vn de werkzmheden vi beoordeling (chterf) vn werkresultten nr beoordeling (chterf) vn ontwikkeld beleid. Het betreft een controle vn de werkzmheden op juistheid vn de gevolgde npk en op nleving vn regels en fsprken. (2) Er wordt een 2 gescoord indien het controle betreft op voortgng vn de werkzmheden en op juistheid, volledigheid en kwliteit vn de uitgevoerde werkzmheden, uitgnde vn regels en fsprken. Het gt bij deze score om controle tijdens het werkproces of om een controle op deelproducten, in tegenstelling tot score 3 wr lleen het eindresultt gecontroleerd wordt. Kennis en vrdigheid 11. Kennis Dit kenmerk meet twee specten. Ten eerste wordt de mte vn diepgng vn kennis gemeten die ddwerkelijk ngewend wordt voor een normle functievervulling. De scoreniveus lopen op vn prktische kennis vi lgemeen theoretische, prktisch gerichte kennis vn het vkgebied nr fundmenteel wetenschppelijk - theoretische kennis vn het vkgebied. Ten tweede wordt de mte vn inzicht gemeten dt nodig is om de werkzmheden uit te voeren. Inzicht heeft betrekking op een smenhng vn specten binnen het eigen vkgebied met specten buiten het eigen vkgebied. Het gt bij dit kenmerk niet om de vereiste opleiding mr om het werk- en denkniveu dt nodig is om de werkzmheden uit te voeren. Algemeen vktechnische of dministrtief-technische kennis en inzicht in drn verbonden orgnistorische en functionele verhoudingen. (2) Er wordt een 2 gescoord indien het gt om werkzmheden wrbij sprke is vn de beheersing vn een vk, zols nodig is voor het uitvoeren vn proeven en het geven vn demonstrties voor de vkken ntuur- en scheikunde en prktijkvkken. Voor zover relevnt voor de uitoefening vn dt vk, is er inzicht nodig in welke ngelegenheden in de orgnistie vn belng zijn. Het gt om werkzmheden wrvoor in het lgemeen een MBO werk- en denkniveu wordt vereist. Hieronder vlt ook het VMBO+ werk- en denkniveu. 12. Vrdigheid Dit kenmerk meet de rd vn de vrdigheden die nodig zijn om de werkzmheden te kunnen uitvoeren. De scoreniveus lopen op vn prktische vrdigheden vi communictieve, orgniserende en dviesvrdigheden nr het kunnen formuleren vn grensverleggende ideeën. Nuwkeurigheid en zorgvuldigheid, en/of communictieve en klntvriendelijke vrdigheden. (2) 8

9 Er wordt een 2 gescoord wnneer sprke is vn nuwkeurigheid bij het mken vn tbellen, schem's, e.d. en vn een normle communictieve en klntvriendelijke opstelling bij het te woord stn vn derden. Contcten 13. Ard vn de contcten Dit kenmerk meet de zwrte vn de problemen die zich in functionele, niet hiërrchische contcten voordoen. Het gt hierbij om de diepgng vn de contcten en de weerstnden die moeten worden overwonnen. De scoreniveus lopen op vn het verkrijgen of verstrekken vn neutrle informtie, vi contcten wrbij verschillende belngen spelen, nr contcten wrbij zich diepgnde politieke of mtschppelijke belngentegenstellingen of fundmentele verschillen vn inzicht voordoen. Bij de contcten is sprke vn informtie-uitwisseling/-overdrcht en/of dienstverlening, klntvriendelijkheid. (2) Er wordt een 2 gescoord indien het gt om contcten wrbij sprke is vn interctie (tweerichtingsverkeer) en/of het verwerven vn belngstelling. De kenmerkende eigenschppen vn het contct zijn dienstverlening, klntvriendelijkheid, behulpzmheid of ondersteuning, uitwisseling vn informtie (intern en extern), en het geven vn concrete instructie en het informeren vn de docent over de ontwikkeling of het gedrg vn leerlingen tijdens de leersitutie, het mken vn fsprken met de docent over de lesssisterende werkzmheden e.d. Er is geen sprke vn het omgn met verschillende belngen. 14. Doel vn de contcten Dit kenmerk meet hetgeen in de functionele, niet hiërrchische contcten moet worden bereikt. De scoreniveus lopen op vn het verstrekken of verkrijgen vn feitelijke gegevens, vi het verkrijgen vn fstemming nr het richtinggevend beïnvloeden vn (politieke) beleidsmkers. Het verkrijgen vn informtie ten behoeve vn de voortgng vn de werkzmheden of het toelichten vn gegevens n derden. (2) Er wordt een 2 gescoord indien het gt om een ctief, interctief, proces vn vrg en ntwoord, gericht op het verkrijgen vn informtie die nodig is ten behoeve vn de voortgng vn de werkzmheden. Het kn ook gn over contcten met leerlingen over hun gedrg wrbij zij op de regels gewezen worden. 9

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Functiebeschrijving Purmerendse Scholengemeenschap, Purmerend

Functiebeschrijving Purmerendse Scholengemeenschap, Purmerend Functie-informatie Functienaam Conciërge Organisatie Purmerendse Scholengemeenschap Onderdeel Interne bedrijfsvoering afdeling facilitaire dienst Salarisschaal 4 FUWASYS-advies 4-IIb Kenmerkscores 22122

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

De logopedist verleent curatieve logopedie en neemt deel aan professionalisering.

De logopedist verleent curatieve logopedie en neemt deel aan professionalisering. Functie-informatie Functienaam Logopedist cluster 2 behandelfunctie Organisatie Stichting Simea Salarisschaal 8 Indelingsniveau 8-IVa FUWASYS-advies 8-IVa Werkterrein Onderwijsproces ->> onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243.

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243. Resturnt-cfé In de Wg T..v Heer D. vn Someren Nieuwmrkt 4 1012 CR AMSTERDAM Dtum: 14 september 2010 Betreft: Inspectie BHC 10R1 Gechte heer Vn Someren, Hierbij ontvngt u het rpport vn de inspectie die

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1 Hbo-bcheloropleiding Audiologie Fontys Hogescholen Competentieprofiel Eindhoven mrt 2007 Versie 3.1 Inhoud Inleiding...4 1. Uitgngspunten OCM...5 1.1 Opzet OCM...5 1.2 Visie op het beroep en leren...5

Nadere informatie

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding Smenwerkingsovereenkomst Socile Huisvesting Boxmeer De gemeente Boxmeer, Stichting Mooilnd, Stichting Bewonersrd Boxmeer Wonen Vierlingsbeek en het Huurderspltform Vierlingsbeek, verder te noemen 'prtijen',

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs ReserchNed v Toernooiveld 216 6525 EC Nijmegen Postus 31162 6503 CD Nijmegen t 024 350 62 52 f 024 350 62 53 e info@reserchned.nl kvk 09159322 Bron vrgenlijst: Bewerkt door: In opdrcht vn: HBO-Monitor

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Functienaam Codering 001 Organisatie Andreas College Onderdeel OP Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -í Onderwerp Volgnr. Cors kenmerk EnergieAgend Woudrichem -2018 2014-061 14.0012925/2014Z02786 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Portefeuillehouder Ambtenr Afdeling Dtum voorstel Opiniërende

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg 3 Snijpunten Verkennen Meetkunde Snijpunten Inleiding Verkennen Bentwoord de vrgen bij Verkennen. Mk ook de constructie in GeoGebr. Gebruik eventueel het progrmm om de snijpunten voor je te berekenen ls

Nadere informatie

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos ord kwrtier lijk Primir Onderuijs CH RISTELIJKE BASISSCHOOL ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos 'smen school zijn' I I I I I 'woor de toekomst vndog beginf I Ju r 2015 INHOUD Deel l: Onze school binnen

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie B-Professional (niveau 3)

Toetsplan van de kwalificatie B-Professional (niveau 3) Toetspln vn de kwlifictie B-Professionl (niveu 3) Dit toetspln en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vstgesteld door de toetsingscommissie op 16 juni 2008. Deelkwlificties Geven vn lessen (KSS 3.1)

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Administratief medewerker A Codering PCPO09-304 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 3 Indelingsniveau

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken Bron: Titel: CROW Artikel 06 Mtregelen bij in- en uitrijden werkvkken Inhoud: 1. Inleiding In CROW-publictie 96b wordt niet uitgebreid ingegn op mtregelen voor het in- en uitrijden vn werkvkken en er zijn

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING notitie vn Twickelostrt 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefx 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie opgemkt door luchtkwliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/kkr/027

Nadere informatie

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Nee heb je, j kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES René Bekkers ICS/Sociologie Universiteit Utrecht R.Bekkers@fss.uu.nl INLEIDING

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.be

Rabatdelen. www.rockpanel.be Rbtdelen www.rockpnel.be ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

NTC-voortgezet onderwijs Ja ka rta

NTC-voortgezet onderwijs Ja ka rta Inspectie vn het Onderwijs Ministeievn Anderwiis, Cukuur en Wetenschp RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC.VO NTC-voortgezet onderwijs J k rt Plts BRIN-nummer lkrt 2BWV Dtum schoolbezoek Dtum vststelling 1

Nadere informatie

Gericht handhaven en monitoren

Gericht handhaven en monitoren Gericht hndhven en monitoren - Op zoek nr doelgroepen, non-complince, risicofctoren en het zwrte circuit - Eindverslg vn het project Doelgroepbepling Oktober 1999 In opdrcht vn Wetenschppelijk Onderzoek-

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2014-1- 30 septemer 2014 Het Geert

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

FU01 ICT-coördinator. Onderwijsproces -> Onderwijsorganisatie Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding

FU01 ICT-coördinator. Onderwijsproces -> Onderwijsorganisatie Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering CONCEPT 1 Organisatie KPOA Onderdeel Scholen Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7 - IIIc Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

UITGEVERIJ EDUCATIEF. Catalogus 2016

UITGEVERIJ EDUCATIEF. Catalogus 2016 UITGEVERIJ EDUCATIEF Nems Bsiskennis Mngement Competent Nederlnds gebruikt worden in lle MBO-niveus. Bsiskennis mngement Competent Nederlnds en Rekenen 2F en 3F kunnen NBM is een opleiding voor iedereen

Nadere informatie

GEMEENTE VLAARDINGEN BESTEMMINGSPLAN CENTRUM NOORDWEST VOORONTWERP

GEMEENTE VLAARDINGEN BESTEMMINGSPLAN CENTRUM NOORDWEST VOORONTWERP GEMEENTE VLAARDINGEN BESTEMMINGSPLAN CENTRUM NOORDWEST VOORONTWERP SEPTEMBER GEMEENTE VLAARDINGEN TOELICHTING REGELS VERBEELDING Sttus: Voorontwerp Versie: Dtum: SEPTEMBER IMRO code: NL.IMRO.bpCenw- GEMEENTE

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing Volledige sbestinventristie t.b.v. sloop/verbouwing Voormlige pnden meubel- en houtwrenbedrijf n de Grotebrugse Grintweg 108 te Tiel Definitief Opdrchtgever: Coen Hgedoorn Ontwikkeling bv Postbus 190 1270

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN ELEMENTAIR ALGEBRAÏSCH REKENEN Een zelfhulpgids voor letterrekenen Rekenregels Uitgewerkte voorbeelden

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Managementassistent Codering PCPO10-309 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Senior Inkoopdviseur (met focus op werken) 0,5 fte Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Gemeente Venlo Grnizoenweg 3 5928NA Venlo Contctpersoon

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Lerarenondersteuner Codering LEE09-304 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Progrmmmnger KRW/DHZ Ms Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Provincie Noord-Brbnt Brbntln 1 5216TV 's-hertogenbosch Contctpersoon Ss Terpstr

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen

Gemeente Steenbergen telefoon fx emil internet kvk Bred Compositie stedenbouw bv Boschstrt - B Bred 0 0 info@cs.nl www.cs.nl 000 emeente Steenbergen Ontwerp Bestemmingspln Steenbergen-Zuid Dtum: december 0 Projectnr..0 emeente

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Projectondersteuner (PMO) Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Wterschp Peel en Msvllei Drie Decembersingel 46 5921AC Venlo Contctpersoon Mnon

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.nl

Rabatdelen. www.rockpanel.nl Rbtdelen www.rockpnel.nl ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie