Correctievoorschrift VWO 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Correctievoorschrift VWO 2014"

Transcriptie

1 Correctievoorschrift VWO 04 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vksecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling Het werk vn de kndidten wordt beoordeeld met inchtneming vn de rtikelen 4 en 4 vn het Eindexmenbesluit v.w.o.-h..v.o.-m..v.o.-v.b.o. Voorts heeft het College voor Exmens (CvE) o grond vn rtikel lid d vn de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centrl exmen vstgesteld. Voor de beoordeling zijn de volgende ssges vn de rtikelen 6, 4, 4 en 4 vn het Eindexmenbesluit vn belng: De directeur doet het gemkte werk met een exemlr vn de ogven, de beoordelingsnormen en het roces-verbl vn het exmen toekomen n de exmintor. Deze kijkt het werk n en zendt het met zijn beoordeling n de directeur. De exmintor st de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen vn scoreunten toe die zijn gegeven door het College voor Exmens. De directeur doet de vn de exmintor ontvngen stukken met een exemlr vn de ogven, de beoordelingsnormen, het roces-verbl en de regels voor het belen vn de score onverwijld n de gecommitteerde toekomen. De gecommitteerde beoordeelt het werk zo soedig mogelijk en st de beoordelingsnormen en de regels voor het belen vn de score toe die zijn gegeven door het College voor Exmens. VW c lees verder

2 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklring betreffende de verrichte correctie. Deze verklring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezg vn de gecommitteerde. 4 De exmintor en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het ntl scoreunten voor het centrl exmen vst. 5 Indien de exmintor en de gecommitteerde drbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd n het bevoegd gezg vn de gecommitteerde. Dit bevoegd gezg kn hierover in overleg treden met het bevoegd gezg vn de exmintor. Indien het geschil niet kn worden beslecht, wordt hiervn melding gemkt n de insectie. De insectie kn een derde onfhnkelijke gecommitteerde nwijzen. De beoordeling vn de derde gecommitteerde komt in de lts vn de eerdere beoordelingen. Algemene regels Voor de beoordeling vn het exmenwerk zijn de volgende belingen uit de regeling vn het College voor Exmens vn toessing: De exmintor vermeldt o een lijst de nmen en/of nummers vn de kndidten, het n iedere kndidt voor iedere vrg toegekende ntl scoreunten en het totl ntl scoreunten vn iedere kndidt. Voor het ntwoord o een vrg worden door de exmintor en door de gecommitteerde scoreunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scoreunten zijn de getllen 0,,,..., n, wrbij n het mximl te behlen ntl scoreunten voor een vrg is. Andere scoreunten die geen gehele getllen zijn, of een score minder dn 0 zijn niet geoorloofd. Scoreunten worden toegekend met inchtneming vn de volgende regels:. indien een vrg volledig juist is bentwoord, wordt het mximl te behlen ntl scoreunten toegekend;. indien een vrg gedeeltelijk juist is bentwoord, wordt een deel vn de te behlen scoreunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;. indien een ntwoord o een oen vrg niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit ntwoord o grond vn ntoonbre, vkinhoudelijke rgumenten ls juist of gedeeltelijk juist ngemerkt kn worden, moeten scoreunten worden toegekend nr nlogie of in de geest vn het beoordelingsmodel;.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citt of ndersoortig ntwoord gevrgd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven ntwoord beoordeeld;.5 indien meer dn één voorbeeld, reden, uitwerking, citt of ndersoortig ntwoord gevrgd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven ntwoorden beoordeeld, tot mximl het gevrgde ntl;.6 indien in een ntwoord een gevrgde verklring of uitleg of fleiding of berekening ontbreekt dn wel foutief is, worden 0 scoreunten toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel nders is ngegeven;.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn ogenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden ls verschillende formuleringen vn hetzelfde ntwoord of onderdeel vn dt ntwoord; VW c lees verder

3 .8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte vn het ntwoord tussen hkjes stt, behoeft dit gedeelte niet in het ntwoord vn de kndidt voor te komen;.9 indien een kndidt o grond vn een lgemeen geldende woordbetekenis, zols bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een ntwoord geeft dt vkinhoudelijk onjuist is, worden n dt ntwoord geen scoreunten toegekend, of tenminste niet de scoreunten die met de vkinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn. 4 Het juiste ntwoord o een meerkeuzevrg is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist ntwoord o een meerkeuzevrg wordt het in het beoordelingsmodel vermelde ntl scoreunten toegekend. Voor elk nder ntwoord worden geen scoreunten toegekend. Indien meer dn één ntwoord gegeven is, worden eveneens geen scoreunten toegekend. 5 Een fout mg in de uitwerking vn een vrg mr één keer worden ngerekend, tenzij drdoor de vrg nzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel nders is vermeld. 6 Een zelfde fout in de bentwoording vn verschillende vrgen moet steeds onieuw worden ngerekend, tenzij in het beoordelingsmodel nders is vermeld. 7 Indien de exmintor of de gecommitteerde meent dt in een exmen of in het beoordelingsmodel bij dt exmen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk vn de kndidten lsof exmen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kn de fout of onvolkomenheid mededelen n het College voor Exmens. Het is niet toegestn zelfstndig f te wijken vn het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering vn het exmen rekening gehouden. 8 Scoreunten worden toegekend o grond vn het door de kndidt gegeven ntwoord o iedere vrg. Er worden geen scoreunten voorf gegeven. 9 Het cijfer voor het centrl exmen wordt ls volgt verkregen. Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kndidt vst. Deze score wordt meegedeeld n de directeur. De directeur stelt het cijfer voor het centrl exmen vst o bsis vn de regels voor omzetting vn score nr cijfer. NB Het College voor Exmens heeft de correctievoorschriften bij regeling vstgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten lgemeen verbindend voorschrift en vlt onder wet- en regelgeving die vn overheidswege wordt verstrekt. De corrector mg dus niet fwijken vn het correctievoorschrift. NB Het ngeven vn de onvolkomenheden o het werk en/of het noteren vn de behlde scores bij de vrg is toegestn, mr niet verlicht. Evenmin is er een stndrdformulier voorgeschreven voor de vermelding vn de scores vn de kndidten. Het vermelden vn het schoolexmencijfer is toegestn, mr niet verlicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen fzonderlijk of in gezmenlijk overleg keuzes mken. NB Als het College voor Exmens vststelt dt een centrl exmen een onvolkomenheid bevt, kn het besluiten tot een nvulling o het correctievoorschrift. Een nvulling o het correctievoorschrift wordt zo soedig mogelijk ndt de onvolkomenheid is vstgesteld vi Exmenbld.nl verstuurd n de exmensecretrissen. VW c lees verder

4 Soms komt een onvolkomenheid s geruime tijd n de fnme n het licht. In die gevllen vermeldt de nvulling: NB. Als het werk l nr de tweede corrector is gezonden, st de tweede corrector deze nvulling o het correctievoorschrift toe. b. Als de nvulling niet is verwerkt in de nr Cito gezonden WOLF-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren o de verzmelstt doorvoeren. Een onvolkomenheid kn ook o een tijdsti geconstteerd worden dt een nvulling o het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te lt komt. In dt gevl houdt het College voor Exmens bij de vststelling vn de N-term rekening met de onvolkomenheid. Vksecifieke regels Voor dit exmen kunnen mximl 76 scoreunten worden behld. Voor dit exmen zijn de volgende vksecifieke regels vstgesteld: Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één unt fgetrokken tot het mximum vn het ntl unten dt voor dt deel vn die vrg kn worden gegeven. De lgemene regel.6 geldt ook bij de vrgen wrbij de kndidten de Grfische rekenmchine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vrgen doen de kndidten er verslg vn hoe zij de GR gebruiken. 4 Beoordelingsmodel Vrg Antwoord Scores Bl in de sloot mximumscore 4 De gevrgde inhoud I is ( ) h ( ) π f( x) dx= π ( x x )dx h 0 0 h π f( x) dx 0 Een rimitieve vn x x is x x I = π( h h ) = π h ( h) VW c 4 lees verder

5 mximumscore Er moet gelden π h ( h) = 45 Beschrijven hoe deze vergelijking kn worden ogelost Het ntwoord: 7 (mm) (of,7 cm) Boven en onder de lijn door de buigunten mximumscore 4 f ''( x) = x Primitiveren geeft f'x ( ) = 4x x+ (met een constnte) 4 Nogmls rimitiveren geeft f ( x ) = x 6 x + x + b (met b een constnte) (, dus is het gestelde juist) Omerking Als met differentiëren is ngetoond dt f ''( x) = ( x )( x+ ) volgt uit 4 f ( x) = x 6 x + x + b voor deze vrg geen scoreunten toekennen. 4 mximumscore x 6x 8x+ 5= 8x geeft x 6x + 5= 0 Dus ( x )( x 5) = 0 Hieruit volgt x = of x = 5 ( x = geeft de x-coördinten vn de buigunten, dus) de x-coördinten vn de twee gevrgde snijunten zijn x = 5 en x = 5 VW c 5 lees verder

6 5 mximumscore 4 De oervlkte vn dus n Een rimitieve vn ( x 6x 8x 5) ( 8 x) dx, 4 V is gelijk n ( + ) 4 ( x 6x + 5) dx x x 5x = of x 6x + 5 is x x + 5x 5 = + (dus de gezmenlijke oervlkte vn V en V is gelijk n de oervlkte vn V ) Omdt zowel V ls V onder de lijn met vergelijking y = 8x ligt en V erboven, is de bewering juist indien geldt: ( ) ( x 6x 8x+ 5) ( 8 x) dx= 0, dus Een rimitieve vn x ( x 6x + 5) dx= x + 5 is x x + 5x 5 x x + 5x = 0 (dus de gezmenlijke oervlkte vn V en V is gelijk n de oervlkte vn V ) VW c 6 lees verder

7 Grfiek verdeelt rechthoek 6 mximumscore 7 De grfiek vn f en de lijn met vergelijking y = snijden elkr voor x= De oervlkte vn het stuk onder de grfiek is + dx x Een rimitieve vn x is ln x De oervlkte vn het stuk onder de grfiek is + ln( ) ln + ln( ) ln = + ln + ln ln = + ln (of: ( ) + ln( ) ln ( = + ln ) = + ln ) De oervlkte vn de rechthoek is = De oervlkte vn het stuk boven de grfiek is ln (, dus de oervlkte vn elk vn beide stukken is onfhnkelijk vn de wrde vn ) of De grfiek vn f en de lijn met vergelijking y = snijden elkr voor x= De oervlkte vn het stuk boven de grfiek is ( x ) dx Een rimitieve vn is x ln x x De oervlkte vn het stuk boven de grfiek is ln( ) + ln ln( ) + ln = ln ln + ln = ln (of: ( ) ln( ) + ln ( = ln ) = ln ) De oervlkte vn de rechthoek is = De oervlkte vn het stuk onder de grfiek is + ln (, dus de oervlkte vn elk vn beide stukken is onfhnkelijk vn de wrde vn ) VW c 7 lees verder

8 De idele stoothoek 7 mximumscore 4 De kogel komt o de grond ls,96 +, t 4,9t = 0 Beschrijven hoe deze vergelijking kn worden ogelost De (ositieve) olossing is t, 45 x = 8, 4, 45 0,6 dus de horizontle fstnd is 06 (dm) (of 0,6 m) 8 mximumscore Er moet gelden: 0cos ( sin sin 0,,85) r = α α+ α+ is mximl Beschrijven hoe hieruit α gevonden kn worden Het ntwoord: 0,74 (rd) (of 4º) (of nuwkeuriger) VW c 8 lees verder

9 9 mximumscore 6 Als 0 ( sin 0 h = dn 0cos ( sin sin ) α>, dus) ( ) r = α α+ α 0cosα sin α+ sin α = 40cosαsin α d 40cos 40sin dα dr = 0 geeft cos α= sin α dα ( 0 <α< π, dus) het ntwoord is π (rd) (of 45º) 4 of Als 0 ( sin 0 h = dn 0cos ( sin sin ) α>, dus) ( ) r = α α+ α 0cosα sin α+ sin α = 40cosαsin α 40cosαsin α= 0sin( α ) dr = 0 cos( α ) dα dr = 0 geeft cos( α ) = 0 dα ( 0 <α< π, dus) het ntwoord is π (rd) (of 45º) 4 of Als 0 ( sin 0 h = dn 0cos ( sin sin ) α>, dus) ( ) r = α α+ α 0cosα sin α+ sin α = 40cosαsin α 40cosαsin α= 0sin( α ) r is mximl ls sin( α ) mximl is ( 0 <α< π, dus) sin( α ) is mximl ls α= π Het ntwoord: π (rd) (of 45º) 4 VW c 9 lees verder

10 Even lng 0 mximumscore 4 CZD = HZG ; overstnde hoeken ACB = AFE = 60, dus BC// HF (gelijkzijdige driehoek, F-hoeken) Hieruit volgt DCZ = GHZ ; Z-hoeken Dus zijn de driehoeken CDZ en HGZ gelijkvormig; hh of ADB ADC ; ZZZ (of ZZR, of ZHZ), dus EAG = FAG Dus AGE = 80 EAG AEG = = 90 ; hoekensom driehoek, (gelijkzijdige driehoek) CZD = HZG ; overstnde hoeken (Uit CDZ = HGZ ( = 90 ) en CZD = HZG volgt:) de driehoeken CDZ en HGZ zijn gelijkvormig; hh mximumscore AG = AD = Dus AZ = AG = (zwrtelijnen driehoek) DZ = AZ AD = mximumscore 5 GH CD Uit de genoemde gelijkvormigheid volgt = ZG ZD GH Met ZG = = geeft dit = EH = GH EG = ( ) + 4 EH = = = = (dus EH is even lng ls AB) of GH CD Uit de genoemde gelijkvormigheid volgt = ZG ZD GH Met ZG = = geeft dit = + GH = = + + EH = GH EG = + = (dus EH is even lng ls AB) VW c 0 lees verder

11 Gemeenschelijk met de x-s mximumscore 4 f '( x) = cos( x) + cos( x) De grfiek vn f rkt de x-s in het unt (, 0) ( ) cos cos( ) 0 π ls ( ) 0 f' π = f' π = π+ π = (dus de grfiek vn f rkt de x-s in het unt ( π, 0) ) Omerking Als voor een wrde is ingevuld, voor deze vrg geen scoreunten toekennen. 4 mximumscore 5 Angetoond moet worden dt f ( π ) = f ( π+ ) (voor elke wrde vn ) f ( π ) = sin( π ) + sin(π 4 ) en f ( π+ ) = sin( π+ ) + sin( π+4 ) sin( π ) = sin en sin( π+ ) = sin sin(π 4 ) = sin(4 ) en sin( π+4 ) = sin(4 ) (dus f ( π ) = f ( π+ ) voor elke wrde vn ) Omerking Als voor een wrde is ingevuld, voor deze vrg geen scoreunten toekennen. VW c lees verder

12 Hoogwterstnden 5 mximumscore 4,,9h De vergelijking = 0 moet worden ogelost Dit geeft 4,,9h = 0 (of beschrijven hoe deze vergelijking met de GR ogelost kn worden) h, 6 mximumscore N de stijging wordt h =,5 net zo vk overschreden ls h =, 4 vóór de stijging werd overschreden f (,5) 0,55 en f (, 4) 0,550 (of nuwkeuriger) De vermenigvuldigingsfctor is,5 (of nuwkeuriger) of Het ntl keren dt de wrde h =,5 gemiddeld er jr wordt,9 (,5,4) overschreden is n de stijging 0 keer zo groot ls vóór de stijging 0,9 De vermenigvuldigingsfctor is 0, 5 (of nuwkeuriger) Omerkingen Als door tussentijds fronden de vermenigvuldigingsfctor,6 wordt gevonden, hiervoor geen scoreunten in mindering brengen. Als voor h de wrden,6 en,5 gebruikt zijn in lts vn,5 en,4, voor deze vrg mximl scoreunten toekennen. 7 mximumscore 5 0,45,5 0 = 0 b geeft 0, 45 = b,5,9 0,0= 0 b geeft = b,9 Beschrijven hoe dit stelsel ogelost kn worden b,, VW c lees verder

13 Koordenvierhoek 8 mximumscore 5 PQR = PSR; constnte hoek PQR = BAR; Z-hoeken RSB = 80º PSR; gestrekte hoek Uit het voorgnde volgt: RAB + RSB = 80º Dus vierhoek ABSR is een koordenvierhoek (koordenvierhoek) 5 Inzenden scores Verwerk de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten er school in het rogrmm WOLF. Zend de gegevens uiterlijk o 0 mei nr Cito. De normering in het tweede tijdvk wordt mede gebseerd o door kndidten behlde scores. Als het tweede tijdvk o uw school wordt fgenomen, zend dn ook vn uw tweede-tijdvk-kndidten de deelscores in met behul vn het rogrmm WOLF. VW c lees verder einde

14 nvulling o het correctievoorschrift 04- wiskunde B vwo Centrl exmen vwo Tijdvk Correctievoorschrift An de secretrissen vn het eindexmen vn de scholen voor vwo Bij het centrl exmen wiskunde B vwo: O gin 5, bij vrg moet Omerking Als met differentiëren is ngetoond dt f ''( x) = ( x )( x+ ) volgt uit 4 f ( x) = x 6 x + x + b voor deze vrg geen scoreunten toekennen. vervngen worden door: Omerking Als met differentiëren is ngetoond dt f ''( x) = ( x )( x+ ) volgt uit 4 f ( x) = x 6 x + x+ b voor deze vrg mximl scoreunt toekennen. Toelichting Het ntonen dt x = ( x )( x+ ) wordt o deze mnier met scoreunt beloond. NB. Als het werk l nr de tweede corrector is gezonden, st de tweede corrector deze nvulling o het correctievoorschrift toe. b. Als eerste en tweede corrector l overeenstemming hebben bereikt over de scores vn de kndidten, st de eerste corrector deze nvulling o het correctievoorschrift toe en meldt de wijzigingen in de score n de tweede corrector. Het CvE is zich ervn bewust dt dit leidt tot enkele nvullende hndelingen vn dministrtieve rd. Deze extr werkzmheden zijn in het belng vn een goede beoordeling vn de kndidten. Ik verzoek u dit bericht door te geven n de correctoren wiskunde B vwo. Het College voor Exmens, Nmens deze, de voorzitter, drs H.W. Ln VW c-A

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nadere informatie

,,!!!?,?,!,,,,,,,,,,!,,, : 1 ,,,,!, :, :,?,,,, 2 ( 1 ) 7 0 ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 21 ) ( 22 ) ( 23 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34 ) (

Nadere informatie

《米开朗琪罗传》

《米开朗琪罗传》 ! " # ! """"""""""""""""""" """"""""""""""""" """""""""""""""" $% """"""""""""" &# """"""""""""""" %# """"""""""""""" # """""""""""""""!$% """""""""""""""!&!! # $$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$!"#!%& (! "

Nadere informatie

20151107083515_題目卷

20151107083515_題目卷 國 中 歷 史 B3:L6 明 代 與 盛 清 的 發 展 練 習 卷 一 單 一 選 擇 題 1. ( ) 明 清 兩 代 的 統 治 措 施 有 何 相 似 之 處? (A) 均 薙 髮 留 辮 (B) 均 種 族 歧 視 (C) 均 興 文 字 獄 (D) 均 設 特 務 機 關 2. ( ) 小 明 參 觀 北 京 的 長 陵, 領 隊 先 生 介 紹 此 乃 明 代 因 發 動 宗 室 之

Nadere informatie

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ,,, :,,,,,,, ( CIP) /. :, 2001. 9 ISBN 7-5624-2368-7.......... TU311 CIP ( 2001) 061075 ( ) : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023) 65102378 65105781 : ( 023) 65103686 65105565 : http: / / www. cqup.

Nadere informatie

(C) 比 得 上 (D) 如 果 17. ( ) 聖 賢 經 傳 和 傳 奇 小 說 兩 個 傳 字, 其 音 義 關 係 為 何? (A) 音 同 義 異 (B) 音 義 皆 同 (C) 義 同 音 異 (D) 音 義 皆 異 18. ( ) 下 列 選 項 中 的 形 似 字, 何 者 讀 音

(C) 比 得 上 (D) 如 果 17. ( ) 聖 賢 經 傳 和 傳 奇 小 說 兩 個 傳 字, 其 音 義 關 係 為 何? (A) 音 同 義 異 (B) 音 義 皆 同 (C) 義 同 音 異 (D) 音 義 皆 異 18. ( ) 下 列 選 項 中 的 形 似 字, 何 者 讀 音 國 中 國 文 B4:L7 考 試 卷 年 班 座 號 : 姓 名 : 一 國 字 及 注 音 1. 1 謹 ㄔˋ : 2 裝 ㄕˋ : 2. 1 ㄕㄨˊ 大 於 是 : 2 私 ㄕㄨˊ : 3. 歙 縣 : 4. 拘 泥 : 5. 不 宜 痴 : 6. 1 經 傳 : 2 傳 承 : 7. ㄏㄨㄟ 諧 : 8. 徽 州 : 9. 閒 ㄒㄧㄚˊ : 10. 康 ㄒㄧ : 11. 默 而 識 之 :

Nadere informatie

Ps22Pdf

Ps22Pdf A B C DA B C D 1 12 s cm 13 m m m m cm cm m m m W mm cm mm m m mmmm V A V V V V V A V K K K P b KP K K K P b K P K K K K P R KK K K K K P b K P K B h h B n t n n t t tnn cm AB A B A B B B B C

Nadere informatie

dn = kn ( 5 1) dt t = 2 303 1 k tg N 0. ( 5 2) N S m + M v = V (5 3) K S dx = µ X dt 5 4 S µ = µ m K + S ( 5 5) S ds 1 dx 1 = = µ X ( 5 6) dt Y dt Y x/ s x/ s ds 1 = + + ( ) dt Y X mx 1 dp

Nadere informatie

95

95 95 96 http://www.ee.ncnu.edu.tw/announce/board.php?action=view&seqno=410 or QR 5K // 0 K 5K 5K // K 5K ------ 94 93 92 91 ( ) ( ) ( ) A e ( ) d st D L[ f ( t)] f ( t) e dt F( s) dx 0

Nadere informatie

$$% % $ (%) % %$ $ ( *+,)(-)-./0-1//0- %) %) % - $%2)33%0 $ % ((3./. 3/3 )3 / % (()33(1 % (()3(/ %89856%:;< % (()3 0()0 3 (. <<=330(<</ 3 3. ()

$$% % $ (%) % %$ $ ( *+,)(-)-./0-1//0- %) %) % - $%2)33%0 $ % ((3./. 3/3 )3 / % (()33(1 % (()3(/ %89856%:;< % (()3 0()0 3 (. <<=330(<</ 3 3. () $$% % $ (%) % %$ $ ( *+,)(-)-./0-1//0- %) %) % - $%2)33%0 $ % ((3./. 3/3 )3 / % (()33(1 % (()3(/0 456777%89856%:;< % (()3 0()0 3 (.

Nadere informatie

考 纲 解 读 14 浙 江 省 普 通 高 考 语 文 科 考 纲 研 读 吴 美 琴 今 年 的 考 试 说 明, 我 用 了 八 个 字 进 行 概 括, 那 就 是 稳 中 微 调, 关 注 生 活 稳 中 微 调 :14 年 的 语 文 考 试 说 明 是 近 几 年 来 调 整 幅 度

考 纲 解 读 14 浙 江 省 普 通 高 考 语 文 科 考 纲 研 读 吴 美 琴 今 年 的 考 试 说 明, 我 用 了 八 个 字 进 行 概 括, 那 就 是 稳 中 微 调, 关 注 生 活 稳 中 微 调 :14 年 的 语 文 考 试 说 明 是 近 几 年 来 调 整 幅 度 14 年 第 1 期 ( 总 第 87 期 ) 目 录 考 纲 解 读 语 文 吴 美 琴 (1) 数 学 王 芳 (3) 英 语 王 文 伟 (8) 物 理 季 倬 (1) 浙 江 省 义 乌 中 学 信 息 科 研 处 主 办 化 学 杨 军 (14) 生 物 吴 贵 忠 (16) 政 治 王 雪 娟 (17) 历 史 陈 旭 明 (7) 总 编 : 方 维 华 主 编 : 陈 平 执 行 主

Nadere informatie

由 于 受 各 种 因 素 的 制 约, 农 村 一 直 是 普 法 教 育 的 薄 弱 地 区, 一 些 农 民 朋 友 不 知 法 不 懂 法, 不 善 于 用 法 律 武 器 维 护 自 己 的 合 法 权 益 为 了 让 利 益 受 损 的 乡 村 农 民 苦 有 处 诉 难 有 人 帮 冤

由 于 受 各 种 因 素 的 制 约, 农 村 一 直 是 普 法 教 育 的 薄 弱 地 区, 一 些 农 民 朋 友 不 知 法 不 懂 法, 不 善 于 用 法 律 武 器 维 护 自 己 的 合 法 权 益 为 了 让 利 益 受 损 的 乡 村 农 民 苦 有 处 诉 难 有 人 帮 冤 丹 阴 当前特别要把人民最期盼 最迫切 最急需解决的民生问题 骨干企业企业家保护备忘录 制度的意见 等指导性文件 旗 作为加强和改进政法工作的切入点 着力点 人民群众最需 帜鲜明地支持改革 保护创业 惩治腐败 维护正义 促进发 要去的地方就是干警最应该去的地方 人民最需要解决的问 展 形成了一整套为经济建设保驾护航的规范性做法 走出了 题就是干警全力去做的事情 胶南检察院检察长栾成章可 一条服务大局的特色创新之路

Nadere informatie

3 = 90 - = 5 80 - = 57 5 3 3 3 = 90 = 67 5 3 AN DE M DM BN ABN DM BN BN OE = AD OF = AB OE= AD=AF OF= AB=AE A= 90 AE=AF 30 BF BE BF= BE= a+b =a+ b BF=BC+CF=a+CF CF= b CD=b FD= b AD= FC DFC DM=

Nadere informatie

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5F8C4B1A55CAFE0B5FBA6F4ACF6BFFDAAED2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5F8C4B1A55CAFE0B5FBA6F4ACF6BFFDAAED2E646F63> 南 區 身 心 障 礙 者 職 業 輔 導 評 量 資 源 中 心 - 功 能 性 視 覺 評 估 記 錄 表 * 由 專 業 人 員 施 測 並 填 寫, 施 測 者 與 填 寫 者 須 為 同 一 人 * 此 表 改 編 自 謝 曼 莉 與 張 千 惠 所 製 之 功 能 性 視 覺 評 估 表, 並 由 張 千 惠 再 次 校 對 姓 名 性 別 出 生 日 期 年 月 日 年 齡 障 礙 類

Nadere informatie

导言

导言 RESEARCH REPORT 2007 1 2007 2 2007 3 2007 4 2007 5 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 1 2 3 2007 2007 4 5 6 2007 7 2007 8 1 2007 2007 1 2a bc de f g 3 4 a b c 2 2007 1 2007 ST ST 2007 1 3 2007 2a

Nadere informatie

!##$!% "&! %( $#!##)!& $!##*!##*! "

!##$!% &! %( $#!##)!& $!##*!##*! "!! " " " " " " " " " " " " " " " " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!$% & &&% (!) &*% ( &++(!( &++* * ( )!+ #* #$ & # *, )!!!* &- &) #-! *, #,! " !##$!% "&! %( $#!##)!& $!##*!##*! " " 92 %, #$ %&#! 8$*2$*112

Nadere informatie

( m+ n) a 6 4 4 4 4 7 4 4 4 48 m n m+ n a a = a 4 a 4 3 a a 4 a 4 3 a = a 4 a 4 4 a 4 == 3 = a ma na ( m+ n) a A 0 a m a n m n a m+n 0 B a m a n m n m>n a m-n C 0 (a m ) n m n a mn D (ab) n n a n b n (

Nadere informatie

b1²Ä¤@³¹¼Æ»P§¤¼Ð¨t

b1²Ä¤@³¹¼Æ»P§¤¼Ð¨t 第 一 章 數 與 坐 標 系 大 學 聯 考 試 題 與 推 薦 甄 選 試 題 第 一 類 大 學 入 學 甄 試 試 題 評 量 1. 下 列 何 者 是 2 100 除 以 10 的 餘 數? (1) 0 (2) 2 (3) 4 (4) 6 (5) 8 88 年 2. 一 個 正 三 角 形 的 面 積 為 36, 今 截 去 三 個 角 ( 如 右 圖 ), 使 成 為 正 六 邊 形,

Nadere informatie

A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3. A. 4 N B. 18 N C. 40 N D N 1

A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3. A. 4 N B. 18 N C. 40 N D N 1 1 1 3 5 5 8 9 9 11 13 14 16 17 17 19 21 23 25 26 26 29 31 32 32 33 34 35 37 38 1 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1 2 3 1. A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3. A. 4 N B. 18 N C. 40 N D. 23. 5 N 1 1 2 3 1. A. B. C. D.

Nadere informatie

! "! "! # $ # # %#!# $# &# # ()*+, )-.) /# () () 0# 1,2.34, 4*.5)-*36-13)7,) ,9,.).6.(+ :# 13).+;*7 )-,7,<*7,-*=,>,7?#

! ! ! # $ # # %#!# $# &# # ()*+, )-.) /# () () 0# 1,2.34, 4*.5)-*36-13)7,) ,9,.).6.(+ :# 13).+;*7 )-,7,<*7,-*=,>,7?# ! " "!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #$$%!#$ #$$%!& #$$%! # (! #! (! # # ( $!! )! #! (!!! )!!! )!!! )!! # (! #! (!!! )!!! )!!! )! " "! *! " # ! "! "! # $ # # %#!# $# &# # ()*+, )-.) /# () ()

Nadere informatie

zt

zt ! ! !"" #" $ !"#$ % & " ())! "# ( ( * % & * % (+() (%, !"#$ "%& ( % !"!#$% $%&!"%! %& ( !" #$ %$!#!" & !" #$%$ &" ( ( ) * !! " #!$!! %&!! % ( ( &% )* )" ") (! !"#!"#!"$!!%!#%!&!(!(!)*!**!!%*!$* #") #")

Nadere informatie

九十六學年度第一學期第三次定期考國文科試題

九十六學年度第一學期第三次定期考國文科試題 凡 答 案 卡 上 因 個 人 基 本 資 料 畫 記 錯 誤 或 不 完 全, 造 成 讀 卡 過 程 無 法 判 定 身 分 者, 本 科 此 次 定 期 考 分 數 扣 3 分 一 單 選 題 ( 每 題 2 分 )36% 1.( 甲 ) 乃 覺 三 十 里 :ㄐㄩㄝˊ( 乙 ) 經 宿 方 至 :ㄙㄨˋ( 丙 ) 乾 癟 :ㄅㄧㄢˇ( 丁 ) 垂 髫 : ㄊㄧㄠˊ( 戊 ) 一 綹 短 髮

Nadere informatie

!"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!#

!# $%& %!# $%& %!#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!!# !"#$%& % ( % )& (% ( % (( )( !"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!# !"#$%& %!! "! # " $ # % & & ( ) *!+ !"#$%& % ( (*( (*+ "#$% $%%"# (*, (*% + +*(

Nadere informatie

Medical NOte

Medical NOte ( 一 ) 冠 心 病 警 惕 夺 人 性 命 的 头 号 杀 手 冠 心 病 的 危 害 早 在 2 000 多 年 前, 我 国 第 一 部 医 学 经 典 黄 帝 内 经 就 已 有 对 冠 心 病 心 绞 痛 心 肌 梗 死 临 床 特 征 的 描 述 那 时 不 叫 心 绞 痛, 而 叫 真 心 痛 此 病 严 重 时 死 得 很 快, 可 以 朝 发 夕 死 或 夕 发 朝 死 这 种

Nadere informatie

S = V 2 Sin2 H = V 2 Sin2 0 0 g 2g 2mh 2mh F = 2 F t = t t V = 2h t 2 2 2 V0 Sin cos + V0 Cos V 0 Sin 2 + gh L = + C*cos + dcos g 2 2 2 V0 Sin Cos + V0 Cos V0 Sin + 2gH L2 = g GH Cos2 = V 2 + gh 0 2 2

Nadere informatie

!! "#$% & ()*+,-. &/ 00 " %0#0 % 00 " %0#0 %1% 2 %1$ 2 % )869:;.,*8656<,*= 9*>? *> A6)5, B,55, C,*D, B6 E)*)7)55) " F9D,

!! #$% & ()*+,-. &/ 00 %0#0 % 00 %0#0 %1% 2 %1$ 2 % )869:;.,*8656<,*= 9*>? *> A6)5, B,55, C,*D, B6 E)*)7)55) F9D, !!!!!!!!!!! !! "#$% & ()*+,-. &/ 00 " %0#0 % 00 " %0#0 %1% 2 %1$ 2 %13 4-+567)869:;.,*8656?884 2 @@@=.,*8656 A6)5, B,55, C,*D, B6 E)*)7)55) " F9D, G8)5H= !! "#$% "#& "# $ ())) "#& "##(!!

Nadere informatie

一、單選題 (50題 每題1分 共50分)

一、單選題 (50題 每題1分 共50分) 國 立 基 隆 高 級 中 學 97 年 度 第 學 期 第 一 次 期 中 考 二 年 級 生 物 試 題 卷 請 用 電 腻 卡 作 答 命 題 教 師 : 周 以 欣 一 單 選 題 : 每 題 分 共 54 分 0. 從 左 側 頭 頸 胸 及 腹 部 下 肢 來 的 淋 巴 最 先 匯 入 下 列 何 處? (A) 胸 管 (B) 右 淋 巴 總 管 (C) 左 鎖 骨 下 靜 脈 (D)

Nadere informatie

量 來 調 節 體 溫 隨 年 齡 老 化, 真 皮 層 之 厚 度 約 減 少 20%, 其 中 的 血 管 汗 腺 與 神 經 末 梢 的 數 量 也 隨 之 減 少, 造 成 老 人 的 體 溫 調 節 功 能 降 低 發 炎 反 應 減 慢 對 觸 覺 與 痛 覺 感 降 低 提 供 皮 膚

量 來 調 節 體 溫 隨 年 齡 老 化, 真 皮 層 之 厚 度 約 減 少 20%, 其 中 的 血 管 汗 腺 與 神 經 末 梢 的 數 量 也 隨 之 減 少, 造 成 老 人 的 體 溫 調 節 功 能 降 低 發 炎 反 應 減 慢 對 觸 覺 與 痛 覺 感 降 低 提 供 皮 膚 1. 認 識 老 化 在 各 系 統 的 生 理 改 變 2. 認 識 身 體 系 統 老 化 對 老 人 產 生 的 影 響 3. 認 識 如 何 對 老 人 執 行 身 體 評 估 4. 認 識 皮 膚 與 足 部 的 護 理 5. 認 識 老 人 之 活 動 障 礙 問 題 6. 瞭 解 相 關 知 識 對 於 銀 髮 產 業 的 關 係 皮 膚 系 統 的 老 化 改 變 人 類 老 化 的

Nadere informatie

2011-论文选集-2.cdr

2011-论文选集-2.cdr ! "#$# $$ "#$#$$" " $% &%!$ $ "#$$ " ! "!#!$ %" #& # ( #$ ) )& )# )$ ** "& ")! ! "" # $% & &( ( # ) )** )*+ )*$ )) ))" ),+ )," -./ ) ) ) " )++ )+" )%,, !"#" $ ! " #$% & ( & ) % #$% #$% & * #$%#$% #$% (

Nadere informatie

国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见

国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见 国 务 院 关 于 创 新 重 点 领 域 投 融 资 机 制 鼓 励 社 会 投 资 的 指 导 意 见 国 发 2014 60 号 各 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府, 国 务 院 各 部 委 各 直 属 机 构 : 为 推 进 经 济 结 构 战 略 性 调 整, 加 强 薄 弱 环 节 建 设, 促 进 经 济 持 续 健 康 发 展, 迫 切 需 要 在 公 共 服 务 资 源

Nadere informatie

初 啼 八 集 2006 至 2007 年 度 出 地 版 : 伯 特 利 中 學 址 : 元 朗 錦 繡 花 園 F 段 第 四 街 11 號 電 話 :2471 2622 傳 真 :2471 5171 製 作 : 同 理 心 創 念 有 限 公 司 出 版 日 期 :2007 年 7 月 序 初 啼, 是 由 本 校 中 文 科 和 活 力 組 合 辦 的 文 集, 提 供 給 學 生 發 表

Nadere informatie

1 V = h a + ab + b 3 = 1 = 1 + = + = BAC Quod erat demonstrandum Q E D AB p( EF) p = = AB AB CD q( EF) q p q 1 p q, EF = ED BF G G BG = FG EH a = b + c a - b = c FG = BG = HG = a EF = FG - EG = a - b

Nadere informatie

主 題 四 : 都 卜 勒 效 應 一 都 卜 勒 效 應 1. 現 象 : 當 波 源 與 觀 察 者 連 線 間 有 相 對 運 動 時, 聽 者 所 接 收 到 的 頻 率 ( 視 頻 ) 將 與 波 源 之 原 頻 率 不 同, 此 現 象 稱 為 都 卜 勒 效 應 例 如 站 於 路 旁

主 題 四 : 都 卜 勒 效 應 一 都 卜 勒 效 應 1. 現 象 : 當 波 源 與 觀 察 者 連 線 間 有 相 對 運 動 時, 聽 者 所 接 收 到 的 頻 率 ( 視 頻 ) 將 與 波 源 之 原 頻 率 不 同, 此 現 象 稱 為 都 卜 勒 效 應 例 如 站 於 路 旁 都卜勒效應 項少龍老師 項少龍老師 主 題 四 : 都 卜 勒 效 應 一 都 卜 勒 效 應 1. 現 象 : 當 波 源 與 觀 察 者 連 線 間 有 相 對 運 動 時, 聽 者 所 接 收 到 的 頻 率 ( 視 頻 ) 將 與 波 源 之 原 頻 率 不 同, 此 現 象 稱 為 都 卜 勒 效 應 例 如 站 於 路 旁, 當 救 護 車 駛 來 時, 觀 察 者 聽 到 之 聲 音

Nadere informatie

4 1 1 16 1 0 1 5 3 8 5 8 5 8 7 8 5 1 3 5 1 4 4 5 1 5 1 8 = 1 16 16 10000 16 1 1 5 + 3 8 + = ( = 3 5 3 5 15 1 1 7 4 3 = =. 4 7 4 7 8 4 x y z x + 1 = y + 1 = z + 1 x y z = 1 y z x zx = z-x xy = x-y y-z

Nadere informatie

G(z 0 + "z) = G(z 0 ) + "z dg(z) dz z! # d" λ "G = G(z 0 ) + #cos dg(z) ( & dz ) * nv #., - d+ - - r 2 sin cosds e / r # ddr 4.r 2 #cos! "G = G(z 0 )

G(z 0 + z) = G(z 0 ) + z dg(z) dz z! # d λ G = G(z 0 ) + #cos dg(z) ( & dz ) * nv #., - d+ - - r 2 sin cosds e / r # ddr 4.r 2 #cos! G = G(z 0 ) 2005.7.21 KEK G(z 0 + "z) = G(z 0 ) + "z dg(z) dz z! # d" λ "G = G(z 0 ) + #cos dg(z) ( & dz ) * nv #., - d+ - - r 2 sin cosds e / r # ddr 4.r 2 #cos! "G = G(z 0 ) + #cos dg(z) ( & dz ) * nv 2+ + ds -

Nadere informatie

( ) 16. 老 年 人 因 老 化 現 象 導 致 聽 力 較 差, 溝 通 時 應 以 高 頻 率 音 調 說 話 較 佳 編 碼 :01743 出 處 :0105 來 源 : 課 本 ( ) 17. 老 年 人 因 為 對 甜 鹹 的 味 覺 遲 鈍, 因 此 口 味 會 偏 重 此 時 可

( ) 16. 老 年 人 因 老 化 現 象 導 致 聽 力 較 差, 溝 通 時 應 以 高 頻 率 音 調 說 話 較 佳 編 碼 :01743 出 處 :0105 來 源 : 課 本 ( ) 17. 老 年 人 因 為 對 甜 鹹 的 味 覺 遲 鈍, 因 此 口 味 會 偏 重 此 時 可 高 中 健 康 與 護 理 ( 乙 版 )Ⅰ 第 一 章 我 的 健 康 我 作 主 第 五 節 面 對 老 化 Are you ready? 一 是 非 題 : 共 29 題 編 碼 :01727 出 處 :0105 來 源 : 課 本 ( ) 1. 聯 合 國 衛 生 組 織 訂 定 標 準 70 歲 以 上 即 稱 為 老 人 編 碼 :01728 出 處 :0105 來 源 : 課 本 (

Nadere informatie

untitled

untitled [] [] [] 15.1 1 2 Cu 2+ 2e=Cu Zn 2+ 2e=Zn 2H + 2eH 2 Cu2e=Cu 2+ Ni2e=Ni 2+ 2OH 2e=H 2 O 1/2O 2 2Cl 2e=Cl 2 1 1. 2. 15.2 z+ ze l H 3 O + e 2 1 H 2 O 2a H 2 O e 2 1 OH 2b O 2 2H 2 O 4e4OH 3 z+ ze 4 z+ (zh)e

Nadere informatie

!! " ! " " # # # $ # " # # " # " " " " " " " %& "! %& %& " %& # " # " # " # " # " #" # " # # # ( # # # #! # # # # # # #! !! # # # # # # # # # # " " " " " !! # # # " " " # " # # # " " ! " # # " "

Nadere informatie

FZ1.s92

FZ1.s92 第 一 章 服 装 制 作 工 艺 基 础 知 识 第 一 节 服 装 术 语 服 装 术 语 是 服 装 技 术 专 用 语, 如 服 装 的 每 一 个 品 种 服 装 上 的 每 一 块 裁 片 服 装 制 作 过 程 中 每 一 种 操 作, 以 及 所 使 用 的 工 具 服 装 制 作 过 程 中 出 现 的 各 种 弊 病 和 要 达 到 的 某 些 质 量 要 求 等, 都 有 其

Nadere informatie

一、

一、 臺 灣 師 大 附 中 一 Ο 一 學 年 度 高 三 上 學 期 第 一 次 段 考 國 文 科 詳 解 一 單 一 選 擇 題 30% 說 明 : 第 1~15 題 為 單 選 題, 每 題 答 對 得 2 分, 答 錯 不 倒 扣 1. 下 列 內 的 字 音, 何 者 兩 兩 相 同? (A) 宛 珠 之 簪 / 蜿 蜒 (B) 陟 一 小 巔 / 陡 峭 (C) 蹇 驢 / 斬 將 搴 旗

Nadere informatie

!!! "# $ " %!!

!!! # $ %!! !!"#$%& ()*+,-./012!" #$$%! " # !!! "# $ " %!! !" #$$% #$$% #$$%!"#$%& ()*+,-./0(12 & #! ! "! " " " $ % #" # " % & " "!! !!" " "!"#" $%& ()!*+,! " #$ %$ &$ $ " # % & ( " " " "!"-" $%&./01*+, ) " ! #" #

Nadere informatie

中华人民共和国时期\(1952年\)

中华人民共和国时期\(1952年\) (1952 ) 1952 1 7 1 15 1000 1 27 4 1 29 1 2 21 8 3 5 21 1 23 8 3 16 1951 3 2 1980 1984 3 700 300 1953 1 4 7 710 710 47 70% 2 4 10 25 2.1836 4 14 4 15 1952 4 4 5 14 3 6 8 3 6 11 14 6 18 500 478% 6 20 6 26

Nadere informatie

untitled

untitled arctan lim ln +. 6 ( + ). arctan arctan + ln 6 lim lim lim y y ( ln ) lim 6 6 ( + ) y + y dy. d y yd + dy ln d + dy y ln d d dy, dy ln d, y + y y dy dy ln y+ + d d y y ln ( + ) + dy d dy ln d dy + d 7.

Nadere informatie

Editor's Note Sharon Chang 5 Simon Sinek2017 Thinkers50 TED Talk 3500 TED.com 01

Editor's Note Sharon Chang 5 Simon Sinek2017 Thinkers50 TED Talk 3500 TED.com 01 vol 3 Point Three Editor's Note Sharon Chang 5 Simon Sinek2017 Thinkers50 TED Talk 3500 TED.com 01 vol 3 June 2018 P 06 C O N T E N T S P 11 P 16 P 23 P 28 P 34 P 38 02 03 04 05 Erin Chang 120 1,260 5,100

Nadere informatie

2 1 = 1 2 AOB AOB = 2 2 AB CD CD AB O AB CD O AOC = BOC = 1 2 AOB AOC = BOC = 1 2 AOB OA = OB = = AOC BOD SAS = OA = OB = 1 2 c = a + b - 1 2 4 ab = a + b 2 2 2 2 1.

Nadere informatie

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,, (CIP) /.:, 2006 ISBN 7-5629-2480-5... -. U415.6 CIP (2006) 160794 : ( 122 :430070 ) http: ww w.t ech book.com.cn E-mail: w u tpyyk@163.com : : :7871092 1/ 16 :12.25 :302 :2006 12 1 :2006 12 1 :12000

Nadere informatie

中華民國青溪協會第四屆第三次理監事聯席會議資料

中華民國青溪協會第四屆第三次理監事聯席會議資料 - 1 - 中 華 民 國 第 八 屆 第 四 次 理 監 事 聯 席 會 議 程 序 表 日 期 中 華 民 國 1 0 4 年 1 2 月 1 9 日 ( 星 期 六 ) 地 點 臺 南 南 紡 夢 時 代 雅 悅 會 館 五 樓 ( 臺 南 東 區 中 華 東 路 一 段 366 號 ) 項 次 程 序 起 訖 時 間 使 用 時 間 主 持 人 或 報 告 人 報 到 16:30~17:00

Nadere informatie

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1E3B5E3CFC2D4D8C4A3B0E52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1E3B5E3CFC2D4D8C4A3B0E52E646F63> 历 年 MBA MPAcc 联 考 数 学 真 题 及 答 案 详 解 (009-0) 009 年 月 MBA 联 考 数 学 真 题 及 答 案 详 解 一 问 题 求 解 ( 本 大 题 共 小 题, 每 小 题 分, 共 分 下 列 每 题 给 出 的 五 个 选 项 中, 只 有 一 项 是 符 合 试 题 要 求 的 请 在 答 题 卡... 上 将 所 有 选 项 的 字 母 涂 黑 ).

Nadere informatie

1 3 8 1 S 8 sini = n. ( 1` ) sinr n = c υ sini = n sinr 1 3 n 1 υ1 υ =, n1 =. υ υ 1 υ1 c / υ n 1 n1 = = = =. υ c / υ n n 1 1 1 sini n = n 1 =, sinr n1 60 n = 3 sin90 1 = =, sinc sinc n sin C = 1. n 3

Nadere informatie

2 68 975 466 975 34 347 972 33 25 957 27 296 958 220 978 959 30 + X2 + X3 X2 X3 = 4Y Y = Z + Z2 Z + Z2 + X3 = 7 26 + X2 + X32 X2 X23 = 4Y2 Y2 = Z23 + Z2 Z22 + Z2 + Z32 = 3 24 + X3 + X23 X3 X32 = 4Y3

Nadere informatie

爱学习

爱学习 2013 中 建 教 育 二 级 建 造 师 建 设 工 程 施 工 管 理 点 题 班 习 题 ( 一 ) 一 单 项 选 择 题 ( 共 70 题, 每 题 1 分, 每 题 的 备 选 项 中, 只 有 1 个 最 符 合 题 意 ) 1 建 设 工 程 项 目 管 理 就 是 自 项 目 开 始 到 完 成, 通 过 ( ) 使 项 目 目 标 得 以 实 现 A 项 目 策 划 和 项 目

Nadere informatie

北 京 华 图 宏 阳 教 育 文 化 发 展 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 及 2012 年 度 ( 除 特 别 说 明 外, 金 额 单 位 为 人 民 币 元 ) 一 公 司 基 本 情 况 北 京 华 图 宏 阳 教 育 文 化 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 公 司 ) 前 身 为 北 京 华 图 宏 阳 教 育 文 化 发 展 有 限 公

Nadere informatie

CIP / 005 ISBN X Ⅰ Ⅱ Ⅲ - - Ⅳ G CIP ISBN X/G http / /cbs pku edu cn pku edu

CIP / 005 ISBN X Ⅰ Ⅱ Ⅲ - - Ⅳ G CIP ISBN X/G http / /cbs pku edu cn pku edu CIP / 005 ISBN 7-30-08496-X Ⅰ Ⅱ Ⅲ - - Ⅳ G634 603 CIP 004 353 ISBN 7-30-08496-X/G 380 0087 http / /cbs pku edu cn 67505 58874083 67656 xxjs@pup pku edu cn 675490 787 09 6 4 75 383 005 005 9 00 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nadere informatie

1 2 9

1 2 9 8 1 2 9 3 4 10 11 5 6 12 13 7 14 8 9 bk bl bm 15 bn bo 16 bp bq br bs bt 17 ck cl cm cn 18 19 co cp 20 21 cq cr 22 23 cs ct 24 dk 25 dl 26 dm dn do dp dq 27 dr ds dt ek 28 el em 29 en eo ep eq er 30 es

Nadere informatie

(p.29). (a) F Qq r 2 ()() N (b) Q 2 r 2 F ( 2 )() Q 0 5 C 2. (a) F (b) F 3. 7 (p.42). (a) T (b) F (c) T 2. (a) A (b) (c) 4. (a) 4 (b) (

(p.29). (a) F Qq r 2 ()() N (b) Q 2 r 2 F ( 2 )() Q 0 5 C 2. (a) F (b) F 3. 7 (p.42). (a) T (b) F (c) T 2. (a) A (b) (c) 4. (a) 4 (b) ( 20 (p.7). (a) T (b) T (c) T (d) F 2. B 3. 3 (p.4). D 2. C D A B D B D B D 3. (a) F (b) F (c) T 4. 2 (p.0) 4 (p.23). (a) B (b) A P 2. (a) F (b) T 3. 4. 5. 6. (a) (b).6 0 9.6 0 9 0 0. (a) X Y (b) X Y Z 2.

Nadere informatie

J = m i r 2 i i ϕ 1 = Rg R 2πR R T = = 2π = 84. 4 min ( 1) g 1 T = 2π m / k k T = 2π m/ k = 2π R / g = 84. 4min ( 2) T = 2π l / g ( 3) / 0 20 40 60 80 100 120 /Pa 600.66 2338.1

Nadere informatie

精 勤 求 学 自 强 不 息 Born to win! 5 具 有 听 觉 的 不 足 6 个 月 的 婴 儿 能 迅 速 分 辨 相 似 的 语 音, 不 仅 仅 是 那 些 抚 养 这 些 婴 儿 的 人 使 用 的 语 言 的 声 音 而 年 轻 人 只 能 在 他 们 经 常 使 用 的

精 勤 求 学 自 强 不 息 Born to win! 5 具 有 听 觉 的 不 足 6 个 月 的 婴 儿 能 迅 速 分 辨 相 似 的 语 音, 不 仅 仅 是 那 些 抚 养 这 些 婴 儿 的 人 使 用 的 语 言 的 声 音 而 年 轻 人 只 能 在 他 们 经 常 使 用 的 0 年 考 研 经 济 类 联 考 综 合 能 力 模 拟 题 ( 一 ) Born to win 一 逻 辑 推 理 : 第 ~0 小 题, 每 小 题 分, 共 40 分 下 列 每 题 给 出 的 A B C D E 五 个 选 项 中, 只 有 一 个 是 符 合 试 题 要 求 的 癣 是 一 种 由 某 种 真 菌 引 起 的 皮 肤 感 染 很 大 一 部 分 得 了 癣 这 种 病

Nadere informatie

2 A

2 A 1 2 A 3 AB 8 11 12 13 14 15 16 4 5 6 21 200 (l)20 (2)15 (3)10 7 8 9 10 11 11 12 14 15 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 17 18 203500 1500 500 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Nadere informatie

Microsoft Word - 1神奇的矩阵2.doc

Microsoft Word - 1神奇的矩阵2.doc 题 目 : 神 奇 的 矩 阵 第 二 季 ( 修 改 版 2.1) 学 校 : 哈 尔 滨 工 程 大 学 姓 名 : 黎 文 科 联 系 方 式 : QQ 群 :53937814 联 系 方 式 : 190356321@qq.com Contents CONTENTS... 2 前 言... 3 绪 论... 4 1 从 坐 标 系 谈 起... 8 2 内 积 与 范 数 的 深 入 理 解...

Nadere informatie

ì F = 1 2 L' I 2 = 1 2 2m L' I 2 = ( 1 4m) L' I T dm F = I p I d dz dm dz 1 2 L' dz dm 10 7 J m 3 10

Nadere informatie

实验指导

实验指导 热 能 专 业 实 验 指 导 书 计 量 技 术 实 验 教 学 中 心 目 录 实 验 一 煤 的 工 业 分 析... 1 实 验 二 燃 煤 发 热 量 的 测 定... 6 实 验 三 烟 气 成 分 分 析... 14 实 验 四 煤 灰 熔 融 性 的 测 定... 17 实 验 五 煤 的 元 素 分 析... 19 实 验 六 单 容 水 箱 水 位 动 态 仿 真 设 计 ( 设

Nadere informatie

2 1 = 1 AOB = 22 2 AB CD CD AB O AB CD O AOC = BOC = 1 AOB 2 AOC = BOC = 1 AOB 2 OA = OB = = AOC BOD SAS = OA = OB = 1 2 c = a + b- 1 2 2 2 2 4 ab = a + b 2 1.

Nadere informatie

20160912195317_題目卷

20160912195317_題目卷 東 大 附 中 國 三 歷 史 B5:L3 練 習 卷 年 班 座 號 : 姓 名 : 一 單 一 選 擇 題 11. ( ) 小 強 研 究 伊 斯 蘭 教 的 發 展, 整 理 出 以 下 重 點, 其 1. ( ) 阿 拉 伯 帝 國 最 重 要 的 城 市 在 中 世 紀 有 世 界 文 化 之 都 之 稱 請 問 : 阿 拉 伯 帝 國 最 重 要 城 市 是 下 列 何 者? (A) 麥

Nadere informatie

# " $ % $ # ( $ $ %% * $ %+ $, -., / ", 0, %, %%%%, " % 2 %% #. $ 3 *3 %45 6" %% 9: :" : "

# $ % $ # ( $ $ %% * $ %+ $, -., / , 0, %, %%%%, % 2 %% #. $ 3 *3 %45 6 %% 9: : : #$$% #$$% #$$ #$$% #$$% #$$ #$$ # $ " #($ # $ #$ #($ *$ #$ $+ %$ #* # *, #+ *, -#+ -, #%+, " " #$$% + #+ -+ #$$( +." HI # 6 J : HI - 6 J #. KL38 ( /0. KL # 6 38 # ( : 4 G7 < $ 7 6 : 6 58 758 % 7 6 < =

Nadere informatie

最終版本更新時間 : 二 一九年三月一日上午十一時三十分 51 出賽馬匹資料及往績 沙田日賽 全天候及草地跑道之混合賽事 ( 草地 - "C" 賽道 ) 二 一九年三月二日

最終版本更新時間 : 二 一九年三月一日上午十一時三十分 51 出賽馬匹資料及往績 沙田日賽 全天候及草地跑道之混合賽事 ( 草地 - C 賽道 ) 二 一九年三月二日 最終版本更新時間 : 二 一九年三月一日上午十一時三十分 51 出賽馬匹資料及往績 沙田日賽 全天候及草地跑道之混合賽事 ( 草地 - "C" 賽道 ) 二 一九年三月二日 "#$ &' ()* +,-./.0 1 2 34 567 89 : :; 4?@ A?@BC DE = FG HIJK >LM N>?@ E "#$ &' / ()* +,-. /0+ 1+ ' 2 034 567 88@

Nadere informatie

-2 4 - cr 5 - 15 3 5 ph 6.5-8.5 () 450 mg/l 0.3 mg/l 0.1 mg/l 1.0 mg/l 1.0 mg/l () 0.002 mg/l 0.3 mg/l 250 mg/l 250 mg/l 1000 mg/l 1.0 mg/l 0.05 mg/l 0.05 mg/l 0.01 mg/l 0.001 mg/l 0.01 mg/l () 0.05 mg/l

Nadere informatie

:,,,, ( CIP ) /,. :, ISBN CIP ( 2001) : : 127, : : : ht t p: / / www. nwpup. com : :

:,,,, ( CIP ) /,. :, ISBN CIP ( 2001) : : 127, : : : ht t p: / / www. nwpup. com : : :,,,, ( CIP ) /,. :, 2001. 8 ISBN 7 5612 1363 8............. 0342 CIP ( 2001) 027392 : : 127, : 710072 : 029-8493844 : ht t p: / / www. nwpup. com : : 787mm1 092mm : 19. 75 : 480 : 2001 8 1 2001 8 1 :

Nadere informatie

n B n B = 10 3 1 B n B n 78 B 10 = = 10 9 3 87 n B 10 n B 9 = 1 10 = 0. 999999999 4 n B K e V K o + 1 o + - 1 e + v e e o + 1 K e + - e 0.33% CP e K 1 o e o 1 B K CP X q + q X q +1 X q q X q 1 q q 1 1

Nadere informatie

<4D6963726F736F667420576F7264202D203936A455B0AAA447B4C1A5BDB8D5C344B5AAB5AAAED7A8F7>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203936A455B0AAA447B4C1A5BDB8D5C344B5AAB5AAAED7A8F7> 臺 北 市 立 成 功 高 級 中 學 九 十 六 學 年 度 第 二 學 期 高 二 國 文 科 期 末 考 試 題 詳 解 卷 共 九 面 考 試 範 圍 一 翰 林 版 ( 四 ): 病 梅 館 記 垂 釣 睡 眠 宋 詩 選 夢 溪 筆 談 典 論 論 文 二 翰 林 版 補 充 教 材 ( 四 ): 宋 詩 選 與 吳 質 書 三 翰 林 版 語 文 練 習 ( 四 ): 病 梅 館 記

Nadere informatie

北京市2014年中考数学冲刺模拟试题.doc

北京市2014年中考数学冲刺模拟试题.doc 更 多 内 容 请 查 看 精 品 文 库 网 www.jingpinwenku.com 注 意 事 项 : 北 京 市 0 年 中 考 数 学 模 拟 试 题 ( 考 试 用 时 :0 分 钟 满 分 : 0 分 ). 试 卷 分 为 试 题 卷 和 答 题 卡 两 部 分, 在 本 试 题 卷 上 作 答 无 效. 答 题 前, 请 认 真 阅 读 答 题 卡 上 的 注 意 事 项 3. 考

Nadere informatie

lim f(x) lim g(x) 0, lim f(x) g(x),

lim f(x) lim g(x) 0, lim f(x) g(x), 2016 11 14 1 15 lim f(x) lim g(x) 0, lim f(x) g(x), 0 0. 2 15 1 f(x) g(x) (1). lim x a f(x) = lim x a g(x) = 0; (2). a g (x) f (x) (3). lim ( ). x a g (x) f(x) lim x a g(x) = lim f (x) x a g (x). 3 15

Nadere informatie

Microsoft Word - STEPS Standard Chinese Instrument.doc

Microsoft Word - STEPS Standard Chinese Instrument.doc WHO/NMH/CHP/SPP/05.01 发 行 : 限 量 慢 性 病 危 险 因 素 阶 梯 式 监 测 (STEPS) 问 卷 及 调 查 指 南 ( 核 心 内 容 和 扩 展 内 容 ) 世 界 卫 生 组 织 慢 性 非 传 染 性 疾 病 阶 梯 式 监 测 (STEPS) 非 传 染 性 疾 病 和 精 神 卫 生 处 世 界 卫 生 组 织 20 Avenue Appia, 1211

Nadere informatie

,, :, ;, 20012003 10 90, 20012003 8,;, ; (CIP) /. :,2004. 1 ( ) ISBN 7 5612 1720 X.... 0441. 4 44 CIP (2003) 109559 : : 127 710072 : ( 029 ) 88493844

,, :, ;, 20012003 10 90, 20012003 8,;, ; (CIP) /. :,2004. 1 ( ) ISBN 7 5612 1720 X.... 0441. 4 44 CIP (2003) 109559 : : 127 710072 : ( 029 ) 88493844 ,, :, ;, 20012003 10 90, 20012003 8,;, ; (CIP) /. :,2004. 1 ( ) ISBN 7 5612 1720 X.... 0441. 4 44 CIP (2003) 109559 : : 127 710072 : ( 029 ) 88493844 : www.nwpup.com : : 787 mm1 092 mm 1/ 16 : 19.5 : 462

Nadere informatie

x (t - 5) 1 K n 12 t 5 3 i i=k n i y = 382.16 + (-27.46cos 2 π 2π t - 8.93sin t) + (28.63cos 2 π t + 44.33sin 2 π t) 12 12 4 4 y = 4.335 + (0.282cos 2 π t - 9.96sin 2 π t) + (0.256cos 2 π 2π t - 0.275sin

Nadere informatie

悖论

悖论 年 月总第 8 期 数学方法与数学思想 编辑点评 数学与哲学都是研究最普遍的事物的 但是研究的角度 目的 方法 过 程和成果并不一样 所以两者之间有联系也有区别 该文通过对像 先有鸡 还是先有蛋 这样一些通俗又典型的例子 说明数学家与哲学家对于同一 个问题思维和处理的方式如何不同 便于读者形象地理解文中的论点 文 章的论述比较恰当 准确 深刻 写作也通顺流利 是一篇可读性较强的 文章 值得读者体会和学习

Nadere informatie

山东2014第四季新教材《会计基础》冲刺卷第三套

山东2014第四季新教材《会计基础》冲刺卷第三套 2016 年 会 计 从 业 考 试 会 计 基 础 冲 刺 卷 3 一 单 项 选 择 题 ( 本 题 共 20 小 题, 每 小 题 1 分, 共 20 分 在 下 列 每 小 题 的 备 选 项 中, 有 且 只 有 一 个 选 项 是 最 符 合 题 目 要 求 的, 请 将 正 确 答 案 前 的 英 文 字 母 填 入 题 后 的 括 号 内, 不 选 错 选 均 不 得 分 ) 1.

Nadere informatie

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3520D6F7B0ECC8AFC9CCCDC6BCF6B1A8B8E6C7A9D7D6D2B3C9A8C3E8>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3520D6F7B0ECC8AFC9CCCDC6BCF6B1A8B8E6C7A9D7D6D2B3C9A8C3E8> 关 于 推 荐 深 圳 市 禅 游 科 技 股 份 有 限 公 司 股 份 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 备 案 申 请 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 : 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 和 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办

Nadere informatie

1979 904 1992 16O 161 160 161 1991 21 159

1979 904 1992 16O 161 160 161 1991 21 159 (3) 01 1979 904 1992 16O 161 160 161 1991 21 159 1985 G.H. 1983 32 36 474 G.H. 1983 10 .F. 1990 6 1990 343 117 118 119 342 156 1992 184 1985 1254 1255 [ ] 1982 155 [ ] 1982 162 [

Nadere informatie

上海政法学院

上海政法学院 上 海 政 法 学 院 206 年 度 学 校 规 划 经 费 各 平 台 拟 立 项 项 目 公 示 名 单 项 目 类 别 教 育 教 学 改 革 平 台 ( 教 务 处 ) 三 级 项 目 名 称 ( 额 度 / 平 台 管 理 责 任 人 ) 卓 越 法 律 人 才 培 养 基 地 建 设 (40 万 ) 大 学 生 创 新 创 业 训 练 (30 万 ) 应 用 型 本 科 专 业 综 合

Nadere informatie

Microsoft Word - 98下-自然-對話.doc

Microsoft Word - 98下-自然-對話.doc 98 學 年 度 第 2 學 期 自 然 與 生 活 科 技 領 域 專 業 對 談 會 議 資 料 ( 生 物 科 ) 洪 秀 素 顏 寧 葉 修 齊 陳 冠 廷 張 庭 禎 李 亭 儀 吳 子 耆 7 人 ( 理 化 科 ) 李 正 媚 許 峰 銘 蔡 承 宜 葉 建 男 陳 孟 良 吳 雪 菁 李 淑 貞 劉 玉 婷 張 妃 杏 李 璧 如 許 芳 雪 林 佳 蓉 陳 清 頌 高 玉 齡 黃

Nadere informatie

Ps22Pdf

Ps22Pdf 0146) : 2 /. :, 2004. 7 ISBN 7-80153 - 957-5.... G726. 9 CIP ( 2004) 069174 : 2 : : : : : : 2 : 100733 : 010-65369524 65369530 : : : 880mm 1230mm 1 /32 : 2800 : 122 : 5000 : 2006 8 1 2 : ISBN 7-80153 -

Nadere informatie

種 類 左 淋 巴 總 管 ( 胸 管 ) 右 淋 巴 總 管 血 管 連 接 連 接 左 鎖 骨 下 靜 脈 連 接 右 鎖 骨 下 靜 脈 淋 巴 收 集 範 圍 左 上 半 身 及 下 半 身 淋 巴 液 右 上 半 身 淋 巴 液 長 度 很 長 很 短 (3) 循 環 路 徑 : (4)

種 類 左 淋 巴 總 管 ( 胸 管 ) 右 淋 巴 總 管 血 管 連 接 連 接 左 鎖 骨 下 靜 脈 連 接 右 鎖 骨 下 靜 脈 淋 巴 收 集 範 圍 左 上 半 身 及 下 半 身 淋 巴 液 右 上 半 身 淋 巴 液 長 度 很 長 很 短 (3) 循 環 路 徑 : (4) ( 一 ) 淋 巴 系 統 與 循 環 A 淋 巴 系 統 的 功 能 : (1) 包 括 淋 巴 淋 巴 管 淋 巴 組 織 淋 巴 器 官 (2) 回 收 組 織 液 : 有 組 織 液 送 回 血 液, 以 維 持 血 液 成 分 恆 定 (3) 運 送 脂 溶 性 養 分 : 運 送 小 腸 乳 靡 管 吸 收 的 脂 溶 性 養 分 回 血 液 (4) 產 生 免 疫 反 應 : 具 有

Nadere informatie

4.进度控制(网络计划)0.ppt

4.进度控制(网络计划)0.ppt 全 国 建 筑 类 执 业 资 格 考 试 共 性 案 例 进 度 控 制 网 络 计 划 1 网 络 计 划 常 用 的 工 程 网 络 计 划 类 型 双 代 号 网 络 计 划 双 代 号 时 标 网 络 计 划 单 代 号 网 络 计 划 A 4 B 单 代 号 搭 接 网 络 计 划 1 D 2 4 C 2 E 5 双 代 号 5 F 2 G 4 2 6 1 工 作 A 4 D 2 4 B

Nadere informatie

) E F EF F F = = FE = F = F 5 E O E F O O O O O O O O O EFO E F 6 8cm 3cm 5cm cm 3cm 5cm cm 7 5% x + 3 x =

) E F EF F F = = FE = F = F 5 E O E F O O O O O O O O O EFO E F 6 8cm 3cm 5cm cm 3cm 5cm cm 7 5% x + 3 x = (@ ) 005 4 36 8,,84 0 0 3 () (36 ) ( 36. 3 ) 7.3 6.5 08 08 008 008 a b ab > 0 a > b a b> 0 b 0 a x a + b> 0 3 005 3355.55 3 http://czsx.xicp.net; E-mail: shenyufu086@sina.com 8 (@ ) 3.3 0 3.4 0 3 8 3.4

Nadere informatie

目 录

目  录 长 江 三 角 洲 地 区 区 域 规 划 二 一 〇 年 五 月 目 录 前 言...3 一 发 展 基 础 与 背 景...4 ( 一 ) 优 势 条 件...4 ( 二 ) 机 遇 和 挑 战...5 二 战 略 定 位 与 发 展 目 标...6 ( 一 ) 指 导 思 想...6 ( 二 ) 战 略 定 位...6 ( 三 ) 发 展 目 标...7 三 区 域 布 局 与 协 调 发 展...8

Nadere informatie

标题

标题 吉 林 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 文 件 吉 人 社 办 字 暡 2015 暢 57 号 关 于 做 好 2015 年 全 省 机 关 事 业 单 位 工 人 职 业 技 能 鉴 定 工 作 的 通 知 各 市 ( 州 ) 长 白 山 管 委 会 梅 河 口 市 公 主 岭 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局, 省 直 各 部 门 ( 单 位 ), 中 直 驻 省 各 有

Nadere informatie

untitled

untitled f ( ) tan e, > = arcsin a = ae, a = tan e tan lim f ( ) = lim = lim =, arcsin + + + lim f = lim ae = a, y e ( ) =

Nadere informatie

(Microsoft Word - 5\276\302\270g\260\252\256v .doc)

(Microsoft Word - 5\276\302\270g\260\252\256v .doc) 問 學 第 七 期 -2004 年 高 雄 : 國 立 高 雄 師 範 大 學 國 文 系 六 祖 壇 經 及 其 語 言 研 究 考 述 邱 湘 雲 * 摘 要 禪 宗 自 唐 代 盛 行 至 今 歷 千 年 而 不 衰 六 祖 壇 經 為 禪 門 重 要 典 籍 欲 知 中 國 禪 宗 思 想 之 開 展 當 由 此 書 看 起 本 文 回 歸 文 本 考 論 壇 經 之 書 名 作 者 編 撰

Nadere informatie

2. 下 列 理 解 和 分 析, 不 符 合 原 文 意 思 的 一 项 是 ( ) A. 水 手 在 伦 敦 讲 东 印 度 群 岛 的 所 见 所 闻, 匠 人 在 火 炉 边 讲 自 己 的 人 生 经 历, 他 们 讲 的 故 事 各 有 特 点, 但 同 属 于 传 统 故 事 模 式

2. 下 列 理 解 和 分 析, 不 符 合 原 文 意 思 的 一 项 是 ( ) A. 水 手 在 伦 敦 讲 东 印 度 群 岛 的 所 见 所 闻, 匠 人 在 火 炉 边 讲 自 己 的 人 生 经 历, 他 们 讲 的 故 事 各 有 特 点, 但 同 属 于 传 统 故 事 模 式 2016 年 普 通 高 等 学 校 招 生 全 国 统 一 考 试 ( 新 课 标 卷 2) 语 文 第 I 卷 阅 读 题 甲 必 考 题 现 代 文 阅 读 (9 分, 每 小 题 3 分 ) 阅 读 下 面 的 文 宇, 完 成 1 3 題 人 们 常 说 小 说 是 讲 故 事 的 艺 术, 但 故 事 不 等 于 小 说, 故 事 讲 述 人 与 小 说 家 也 不 能 混 为 一 谈

Nadere informatie

untitled

untitled 99 年 度 行 車 便 不 99 年 11 30 年 度 99 年 12 10 車 便 不 年 年 1 車 便 車 車 2 力 便 省 力 降 便 度 降 離 3 CNS407454325433 不 便 不 不 來 數 來 良 不 力 1 歷 不 料 不 料 2 不 3 料 力 力 1 不 2 異 3 4 不 不 良 料 5 不 輪 連 力 連 力 不 良 不 不 不 不 1 量 數 1.2 1.5

Nadere informatie

zt

zt " ""# ""# $%%# & ( ###)* +,- ##. /0##112# 345##. /01*#)6 345 7. 849- :,;84? @+7. ;A B C 8 D==E FF::: @+7. ;A B C 8 )##* 60# G /6 F)# 20## #*1)# HI@J1. 6"""6. 01/. 0FK 2) # L 6 )06# ## "# $# %# $ ""#

Nadere informatie

( ) : ( ) (CIP) /.. :,003. () ISBN O4 44 CIP (00) : : 7 : 7007 : (09 ) : : :850 mm 68 mm / 3 :0.5 :60 :00 0

( ) : ( ) (CIP) /.. :,003. () ISBN O4 44 CIP (00) : : 7 : 7007 : (09 ) :  : :850 mm 68 mm / 3 :0.5 :60 :00 0 ( ) ( ) : ( ) (CIP) /.. :,003. () ISBN 7 56 448 0.... O4 44 CIP (00) 007344 : : 7 : 7007 : (09 )8493844 : www.nwpup.com : :850 mm 68 mm / 3 :0.5 :60 :00 003 3 :0 006 000 :3: 00 00, ( ),,,,,,,, 003 8 (

Nadere informatie

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %  % 1 % & ( * ) * %  %.! % 2!!+# ( &! ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Nadere informatie

zt

zt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""# $!"%#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nadere informatie

2015年全国射箭重点学校锦标赛.xls

2015年全国射箭重点学校锦标赛.xls 60(1) 60(2) 50 30 10's X's 60(1) 60(2) 50 30 10's X's 1 2 3 4 5 6 10's X's 40A 41A 40C 42A 43C 38C 46B 40B 46C 45B 41C 37C 43A 37B 39C 41B 1 2 3 4 5 6 10's X's 44B 44A 42B 45A 38B 43B 38A 39B 37A 42C 46A

Nadere informatie

2015年全国射箭冠军赛.xls

2015年全国射箭冠军赛.xls 70(1-1) 70(1-2) 70(2-1) 70(2-2) 10's X's 70(1-1) 70(1-2) 70(2-1) 70(2-2) 10's X's 70(1-1) 70(1-2) 70(2-1) 70(2-2) 10's X's 70(1-1) 70(1-2) 70(2-1) 70(2-2) 10's X's 70(1-1) 70(1-2) 10's X's 70(1-1) 70(1-2)

Nadere informatie

2017年全国射箭重点体校锦标赛.xls

2017年全国射箭重点体校锦标赛.xls 70 170 2 50 30 10's X's 70 170 2 50 30 10's X's 70 170 2 50 30 10's X's 70 170 2 50 30 10's X's 70 170 2 50 30 10's X's 70 170 2 50 30 10's X's 70 170 2 50 30 10's X's 70 170 2 50 30 10's X's 70 170 2

Nadere informatie

2015年全国室外射箭锦标赛.xls

2015年全国室外射箭锦标赛.xls 70(1-1) 70(1-2) 70(2-1) 70(2-2) 10's X's 70(1-1) 70(1-2) 70(2-1) 70(2-2) 10's X's 70(1-1) 70(1-2) 70(2-1) 70(2-2) 10's X's 70(1-1) 70(1-2) 70(2-1) 70(2-2) 10's X's 70(1-1) 70(1-2) 10's X's 70(1-1) 70(1-2)

Nadere informatie

ο HOH 104 31 O H 0.9568 A 1 1 109 28 1.01A ο Q C D t z = ρ z 1 1 z t D z z z t Qz = 1 2 z D z 2 2 Cl HCO SO CO 3 4 3 3 4 HCO SO 2 3 65 2 1 F0. 005H SiO0. 032M 0. 38 T4 9 ( K + Na) Ca 6 0 2 7 27 1-9

Nadere informatie