Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei [Typ hier]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]"

Transcriptie

1 [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

2 Integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs Checklist nvulling ondersteuningspln 7 mei 2015 Inleiding Vnf 1 jnuri 2016 worden smenwerkingsverbnden VO verntwoordelijk voor de toewijzing vn lwoo en pro en voor de ondersteuningsbudgetten lwoo en pro. Hiervoor moet het ondersteuningspln worden uitgebreid. Deze checklist is bedoeld ls hulpmiddel voor smenwerkingsverbnden om het gesprek te voeren over beleidskeuzes rondom inpssing vn lwoo en pro en om een nvulling te schrijven voor het ondersteuningspln. Tijdpd npssen ondersteuningspln Net ls bij het eerste ondersteuningspln, geldt voor deze npssing een verkort trject. Dt ziet er ls volgt uit: Mijlplen npssen ondersteuningspln Smenwerkingsverbnden nemen lwoo en pro op in het ondersteuningspln Conceptnpssing nr ondersteuningsplnrd (bij conflicten geldt een verkorte procedure voor de geschillencommissie) Angepst ondersteuningspln nr de inspectie. Bij opting out: smenwerkingsverbnd vermeldt welke opting out het kiest en toont met een formulier n dt het voldoet n de gestelde voorwrden. (Dit formulier zl worden gepubliceerd op Bij opting out voor lwoo-licenties: smenwerkingsverbnd meldt bij DUO welke scholen het voordrgt voor een lwoo-licentie. Voor opting out-criteri voor lwoo geldt geen meldingsplicht bij DUO. (Duo mkt een formulier. Deze zl worden gepubliceerd op Wet gt in: lwoo en pro zijn onderdeel vn pssend onderwijs. NB: OOGO niet verplicht, overleg wel rdzm De npssing in het ondersteuningspln hoeft wettelijk niet fgestemd te worden vi een OOGO met de gemeente. Op ltere tijdstippen, ls u uw gehele ondersteuningspln npst, dn wordt dit onderdeel wel gewoon meegenomen met het OOGO met de gemeente. U doet er goed n de belngrijkste vernderingen l meteen wel mee te nemen in het reguliere overleg met de gemeente. 1

3 Wet- en regelgeving: Elk smenwerkingsverbnd heeft l een ondersteuningspln opgesteld (WVO, rt. 17 lid 8). Het ondersteuningspln dient te worden uitgebreid met een ntl specifieke onderdelen, nmelijk: 1 De procedure voor het beoordelen of een leerling is ngewezen op lwoo en het toeltbr verklren vn leerlingen tot pro, voor zover de lgemene mtregel vn bestuur drin niet voorziet 1 2 Indien opting out lwoo: b c Criteri en procedure voor het beoordelen of een leerling is ngewezen op lwoo Duur vn de Anwijzing Criteri voor de voordrcht vn een school om in nmerking te komen voor bekostiging vn lwoo (lwoo-licentie) 3 De bekostiging vn lwoo en pro (de totle bekostiging vn het swv dient te worden beschreven in het ondersteuningspln. Nu het swv ook verntwoordelijk wordt voor de ondersteuningsbekostiging vn lwoo en pro, dienen deze onderdelen ook te worden opgenomen) Belngrijk bij opting out lwoo:! Alle besturen vn VO en VSO met vestigingen binnen het smenwerkingsverbnd moeten tekenen voor de opting out.! Uiterlijk 15 december 2015 moet n DUO worden doorgegeven welke scholen die nog geen lwoo-licentie hebben, worden voorgedrgen voor een lwoo-licentie. (DUO mkt hiervoor een formulier. Dit formulier zl worden gepubliceerd op Uiterlijk 15 december 2015 moet bij de inspectie worden gemeld dt er gekozen is voor opting out. Drbij moet een formulier worden ingevuld wrop stt dt lle besturen in het swv kkoord zijn met deelnme n opting out. (ook dit formulier zl worden gepubliceerd op Gewenst: meld bij OCW vi de ccountmnger en/of het contctformulier vn dt er gekozen wordt voor opting out. 1 AMvB integrtie lwoo en pro in pssend onderwijs (conceptversie ). In bijlge 1 t/m 3 worden belngrijke procedurevoorschriften uit deze AMvB beschreven met betrekking tot dossierinhoud en criteri. 2

4 Checklist nvullingen ondersteuningspln Algemeen: de RVC en PCL kunnen meedenken met het SWV over de voor- en ndelen vn de verschillende beleidskeuzes die worden beschreven in de checklist (onderdeel A en B). A. Procedure voor ondersteuningstoewijzing LWOO/PrO 1 Anmelding Mk fsprken over wie de nvrg indient voor ondersteuningstoewijzing lwoo of pro bij het SWV. Huidige situtie (tot 1 jnuri 2016) nvrg pro-beschikking: Alleen de pro-school kn een beschikking nvrgen bij de RVC. In de prktijk komen onderstnde vrinten voor: De pro-school onderzocht de ngemelde leerling m.b.t. de wettelijke criteri en vroeg de beschikking n bij de RVC Vnuit een voor-nmelding werd door het pro, het SWV of een regionl orgn met onderzoek bepld of de leerling voor pro in nmerking kon komen. Vervolgens vroeg de proschool vn nmelding de beschikking n bij de RVC Een mengvorm vn bovenstnde, wrbij bijv. de PCL vn het SWV een rol hd bij tegenstrijdige criteri en nmens het pro met de RVC communiceerde Lokle vrint vn bovenstnde, bijvoorbeeld één vo-school die de rol vn het regionl orgn vervulden om leerlingen te onderzoeken op lwoo of pro. Huidige situtie (tot 1 jnuri 2016) nvrg beschikking lwoo: Alleen de vmbo-school kn een beschikking nvrgen bij de RVC. In de prktijk komen onderstnde vrinten voor: De vmbo/lwoo-school onderzocht de ngemelde leerling m.b.t. de wettelijke criteri en vroeg de beschikking n bij de RVC Vnuit een voor-nmelding werd door het vmbo/lwoo, het SWV of een regionl orgn met onderzoek bepld of de leerling voor lwoo in nmerking kon komen. Vervolgens vroeg de vmbo/lwoo-school vn nmelding de beschikking n bij de RVC Een mengvorm vn bovenstnde, wrbij bijv. de PCL vn het SWV een rol hd bij tegenstrijdige criteri en nmens het vmbo/lwoo met de RVC communiceerde Lokle vrint vn bovenstnde Nieuwe situtie nvrg lwoo of pro: Vnf 1 jnuri 2016 mg elke VO-school een nvrg voor lwoo of pro indienen bij het SWV-VO. In het ondersteuningspln kn vstgelegd worden hoe je dit binnen het SWV wilt regelen. 3

5 b Mk fsprken over het tijdstip vn indiening vn de nvrg: Vnf 2016 moeten leerlingen voor 1 oktober een tlv-pro hebben of een nwijzing lwoo hebben, omdt scholen hier nders geen bekostiging voor ontvngen. In de tijd vn de RVC ws dt 15 november, scholen zijn hier dus nog niet n gewend. Het is drom rdzm dt er fsprken gemkt worden over: Op welk tijdstip moet een nvrg voor een tlv-pro of nwijzing op lwoo binnen zijn (bijv. 10 weken voor 1 oktober). Is er een spoedprocedure ls een leerling zich n de zomervkntie bij de school meldt, en de school constteert dt er een tlv of nwijzing nodig is? Wt gebeurt er met leerlingen wrvoor niet op tijd een tlv of nwijzing is ngevrgd? Wt moeten scholen doen? Voorbeeld: In gevl vn een lwoo leerling is het bijvoorbeeld rdzm om de leerling voor 1 oktober in te schrijven ls vmbo-leerling. Dn ontvngt de school in ieder gevl een deel vn de bekostiging vn DUO. Wil het swv vi het budget voor lichte ondersteuning de gemiste lwoomiddelen lsnog toekennen? c Hoe wordt de nvrg voor ondersteuningstoewijzing lwoo of pro ingediend? Inhoud dossier: in het inrichtingenbesluit WVO rt. 15d lid 1 zl worden beschreven welke informtie ngeleverd moet worden n het SWV (zie bijlge 1). In het ondersteuningspln kn hier nr worden verwezen. Welk nvrgformulier wordt gebruikt voor de nvrg? Het is mogelijk om voor het nvrgen vn een nwijzing lwoo of TLV voor pro hetzelfde formulier te gebruiken ls voor het nvrgen vn een TLV voor het VSO. Er kn echter ook gekozen worden voor een formulier dt lijkt op het formulier dt de scholen in moesten dienen bij het RVC. d Advies: mk met het SWV-PO fsprken over de PO-VO procedure. Bespreek op welke wijze bij het schooldvies een inschtting gegeven kn worden of een leerling het niveu vn vmbo nkn of dt de leerling beter op zijn plek is in het pro, en hoe de po-school in kn schtten of de leerling voldoet n de criteri voor lwoo of pro die binnen het SWV gelden. Het schooldvies vn de bsisschool is leidend voor toelting tot het vmbo, hvo en vwo. Voor lwoo en pro geldt dit niet. Het SWV beplt of een leerling toeltbr is tot het pro of ngewezen is op lwoo. Bovendien stt lwoo los vn het schooldvies, omdt het een consttering is over de ondersteuning die de leerling nr verwchting nodig heeft n pltsing in het vmbo. Het is dus niet zo dt de bsisschool beplt of een leerling in nmerking komt voor lwoo of pro. 4

6 2 Deskundigendvies Besluit welke deskundigen zullen dviseren over toewijzing vn nwijzing lwoo of TLV voor pro. Voor het SWV een beslissing neemt over het toewijzen vn de ondersteuning voor lwoo en pro, moeten 2 deskundigen dvies geven. Net ls bij het fgeven vn een TLV voor het (v)so. De eerste deskundige is een orthopedgoog of psycholoog. Afhnkelijk vn de leerling geeft ten minste een tweede deskundige dvies. Dit is een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedgoog, een kinderpsychiter, een mtschppelijk werker, een rts, of een deskundige op het terrein vn vmbo en pro. Deze ltste deskundige is specifiek toegevoegd voor de toewijzing vn lwoo en pro. De vmbo/pro- deskundige is een deskundige met relevnte werkervring en kennis over de schoolsoorten vmbo en prktijkonderwijs. Bijvoorbeeld een onderwijskundige met een ntl jr werkervring in het vmbo en pro. Het is niet verplicht om een vmbo/pro-deskundige te betrekken, mr het wordt voorl nbevolen ls het gt om leerlingen die zich op het grensvlk vn lwoo en pro bevinden. Reden hiervoor is dt het smenwerkingsverbnd goed moet kunnen inschtten of een leerling wel of niet in stt is om met extr ondersteuning een vmbo-diplom te hlen. Het gt hier dus niet lleen om een keuze over de ondersteuning die een leerling krijgt, mr ook over de schoolsoort wr de leerling nrtoe gt. b Bepl op welk niveu de deskundigen betrokken zijn voor dvisering oftewel wie regelt het deskundigendvies? De school, de PCL (indien deze in stnd wordt gehouden) of de TLV-commissie 3 Besluitvorming Bepl wie beslist over het fgeven vn een TLV voor pro en nwijzing lwoo Het SWV is niet meer verplicht een permnente commissie leerlingenzorg (PCL) in stnd te houden. Hierdoor is het mogelijk om voor lwoo en pro n te sluiten bij de procedure die het SWV heeft vstgelegd voor dvisering en besluitvorming over de zwre ondersteuning. Keuzemogelijkheden zijn o..: PCL behouden en beslissing lten nemen over TLV voor Pro en nwijzing lwoo PCL integreren in de TLV-commissie: de TLV-commissie beslist dn over het fgeven vn een nwijzing lwoo, TLV voor pro en TLV voor VSO School beslist en lt zich drbij dviseren door 2 deskundigen. Het SWV neemt het besluit vn de school over en geeft de tlv of nwijzing f. 5

7 b Criteri, screenings- en testinstrumenten Tot 1 ugustus 2018 blijven de lndelijke criteri voor lwoo en pro gelden. De criteri uit het Besluit RVC s en regionl zorgbudget worden overgenomen in het Inrichtingsbesluit WVO (zie bijlge 2). Ook blijft het mogelijk om een TLV voor pro n te vrgen voor bijzondere groepen leerlingen. Ten slotte blijft het verplicht om gebruik te mken vn de vstgestelde screenings- en testinstrumenten, die jrlijks vi een ministeriële regeling worden gepubliceerd. In het ondersteuningspln kn verwezen worden nr het Inrichtingsbesluit WVO, tenzij gekozen wordt voor opting out lwoo op criteri. Zie punt 7. c Mk heldere fsprken over de ondersteuningsnvrg voor jongeren op het grensvlk pro, lwoo en vso: Hoe wordt omgegn met jongeren die op het grensvlk zitten tussen pro en vso, of tussen lwoo en pro? Bij overlp in de criteri kn per leerling gekeken worden nr specten ls leerbrheid, zelfvertrouwen, kwetsbrheid, etc. Hoe gt het SWV om met csussen wrbij de school lwoo nvrgt, mr het SWV denkt dt het pro of vso zou moeten zijn? Of ls de school pro nvrgt, mr het SWV denkt dt het lwoo of vso moet zijn? Wie besluit welke ondersteuning wordt toegewezen, de school of het SWV? En moet de school dn een nieuwe nvrg indienen bij het SWV, of kn het SWV de TLV voor pro of vso of de nwijzing lwoo dn fgeven op bsis vn de gegevens die de school l heeft ngeleverd bij de oorspronkelijke nvrg? d Mk fsprken binnen welke termijn de nvrg moet zijn behndeld. Huidige situtie: Het RVC moet binnen 2 weken melden of de nvrg compleet ws, en indien dit niet het gevl is een school de gelegenheid geven om de nvrg compleet te mken. Nieuwe situtie: Het SWV mkt fsprken over de termijn wrbinnen de nvrg beoordeeld moet worden. Andchtspunt: Zorgplicht scholen: Elke leerling moet binnen 6 weken n inschrijving een pssende plek ngeboden krijgen. Deze termijn kn 1 keer met 4 weken worden verlengd. 6

8 4 Beroep en bezwr In het ondersteuningspln is reeds beschreven welke procedures gelden ls ouders en/of scholen het niet eens zijn met een besluit vn een swv en welke procedures gelden ls een ouder het niet eens is met de ondersteuning die een leerling krijgt of het niet eens is met toelting. (zie Het volstt ls in de nvulling ondersteuningspln lwoo/pro wordt ngegeven dt de procedures ook gelden voor lwoo en pro. 5 Ouderbetrokkenheid In de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) is vstgelegd dt scholen de nvrg lwoo of pro moeten indienen n overleg met ouders. In de Wet pssend onderwijs is geregeld dt het SWV vn elk dvies over de ondersteuningsbehoefte vn een leerling een fschrift stuurt n de ouders. In het Inrichtingsbesluit WVO is geregeld dt ls een school een leerling weigert, de school ouders hier schriftelijk en met opgve vn redenen over moet informeren. Verder is in het ondersteuningspln reeds beschreven hoe ouders geïnformeerd worden over de ondersteuningsvoorzieningen voor leerlingen en ondersteuningsmogelijkheden voor ouders. b Check of de beschrijving in het ondersteuningspln ook geldt voor lwoo en pro. Mk fsprken hoe het SWV ouders informeert over de vernderingen m.b.t. lwoo en pro. 6 Administrtie TLV s en nwijzingen Voor de verwerking vn (persoons-)gegevens wordt ngesloten bij de beplingen in de wetgeving vn pssend onderwijs. Hierin is o.. geregeld dt SWV gegevens mximl 3 jr bewren. Drn moeten de gegevens worden vernietigd of worden teruggestuurd nr de school. Mk fsprken wr de dossiers voor nvrg TLV voor pro en nwijzing lwoo worden bewrd. Op de school die de nvrg heeft ingediend of bij het SWV-VO? 7

9 B. Indien opting out LWOO 7 Criteri en procedure b Welke criteri worden gehnteerd voor toewijzing vn ondersteuning lwoo? Welke procedure wordt gehnteerd voor toewijzing vn ondersteuning lwoo? De onderdelen vn de procedure die zijn beschreven bij deel A blijven gelden, behlve punten 1c) dossierinhoud, 3b) criteri en 3c) screenings- en testinstrumenten. Vn deze punten kn het SWV fwijken ls het heeft gekozen voor opting out voor de criteri en procedure vn lwoo. Bepl welke nvullende fsprken over de procedure drvoor in de plts gn gelden. Bijv. - Welke informtie moet worden opgenomen in het leerlingendossier? - Welke screenings- en testinstrumenten mogen worden gebruikt? Overweegt u de criteri en procedure voor lwoo zo n te pssen dt lwoo niet meer op individuele bsis wordt toegewezen? Op deze vrint vn opting out wordt ingegn in het document over de opting outvrint popultiebekostiging. 8 Duur nwijzing Bepl hoelng de nwijzing lwoo geldig is: een beplde periode of gedurende het gehele verblijf in het vmbo/lwoo? Dit kn ook per leerling verschillen. NB. de nwijzing is miniml 1 jr geldig, net ls de TLV voor het VSO. 9 LWOO-Licenties Bepl onder welke voorwrden scholen in nmerking komen voor de nvullende lwoobekostiging. Communictie: Het is vn belng dt smenwerkingsverbnden trnsprnt zijn nr ouders en leerlingen: over de criteri, duur vn ondersteuning, over deelnme n de opting out en het dekkende nbod vn ondersteuningsvoorzieningen in het smenwerkingsverbnd. 8

10 C. Finnciën Vnf 1 jnuri 2016 zijn de smenwerkingsverbnden verntwoordelijk voor de budgetten vn 3 vormen vn lichte ondersteuning: ondersteuningsbudget vn lwoo ondersteuningsbudget vn pro regionle ondersteuning (voorheen het regionl zorgbudget, Rebound, Herstrt en Op de Rils) Het budget voor lwoo en pro is gebseerd op het percentge lwoo- en pro-leerlingen in het SWV op 1 oktober Het budget voor regionle ondersteuning wordt per SWV per 1 ugustus 2014 vstgesteld op bsis vn lle leerlingen die stn ingeschreven bij de n het smenwerkingsverbnd ngesloten scholen voor voortgezet onderwijs (vo), exclusief scholen voor voortgezet specil onderwijs (vso). Voorheen werd dit berekend op bsis lle leerlingen vn leerjr 3 en 4 vn het vmbo. Om deze nieuwe verdeling stpsgewijs in te voeren, geldt tot 1 jnuri 2017 een overgngsregeling. Voordt DUO de middelen voor lichte ondersteuning (de 3 budgetten gezmenlijk) overmkt nr het smenwerkingsverbnd, vindt een verrekening plts op bsis vn het ntl leerlingen dt op 1 oktober is ingeschreven in het pro of ls lwoo-leerling. Deze middelen gn nr de vmbo-scholen met lwoo-licentie en de pro-scholen in het smenwerkingsverbnd. Het resterende budget wordt overgemkt nr het smenwerkingsverbnd om de overige lichte ondersteuning vorm te geven. Als het budget wordt overschreden, drgen lle deelnemende scholen in het SWV nr rto vn het ntl leerlingen bij om het tekort op te vngen. Dit gebeurt door een korting op de lumpsum vn de deelnemende scholen. De budgetten voor lichte ondersteuning en voor zwre ondersteuning zijn vn elkr gescheiden: een overschrijding op het ene budget gt niet ten koste vn het ndere budget. Meer informtie: 10 Budget b c d e Stel een meerjrenbegroting op m.b.t. ondersteuningsbudget lwoo en pro en budget regionle ondersteuning. Houd in de begroting rekening met de kengetllen, de prognoses vn leerlingntllen, en het beleid vn het SWV. Welke mtregelen worden getroffen om budgetoverschrijding te voorkomen? Indien sprke is vn een resterend budget, hoe wordt dit budget ingezet voor lichte ondersteuning? Wordt dit bedrg bijvoorbeeld verdeeld over de (vmbo- en pro-) scholen in het SWV, wordt het ingezet voor het in stnd houden vn een tussenvoorziening, of kunnen scholen op nvrg een beroep doen op deze middelen? Er is geen groeibekostiging. Het stt regio s of scholen vrij drover eigen fsprken te mken, bijv. geld volgt leerling. Gedviseerd wordt om te bespreken wt het beoogde resultt is vn inzet vn middelen lwoo en pro en hoe verntwoording wordt fgelegd. 9

11 11 Grensverkeer en verhuizing De ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro is lndelijk geldig, net zols in het (v)so. Heeft een leerling vn een SWV een toeltbrheidsverklring (tlv) voor pro gekregen, dn kn hij hiermee ook toegelten worden op een pro-school in een nder SWV. De ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro wordt bekostigd door het SWV wr de leerling op dt moment nr school gt, zowel bij grensverkeer ls bij verhuizing vn woonplts ). Dt is nu zo en dt zl ook in de toekomst zo blijven. In de historische budgetten wrop de budgetten lwoo en pro vn smenwerkingsverbnden zijn gebseerd, is met dit grensverkeer rekening gehouden. Smenwerkingsverbnden kunnen onderling fsprken mken over het verzorgen en betlen vn extr ondersteuning in een nder smenwerkingsverbnd. ) NB. Dit is een ndere keuze dn in pssend onderwijs voor het (v)so is gemkt. Voor het (v)so geldt dt het SWV dt de tlv heeft fgegeven betlt, zowel bij grensverkeer ls bij verhuizing vn woonplts. 12 Verevening In 2016 wordt besloten of de budgetten voor lwoo en pro verevenend moeten worden en per wnneer. Gedviseerd wordt om lvst n te denken over mogelijke gevolgen ls besloten wordt om verevening toe te pssen voor lwoo en pro. 10

12 Bijlge 1 Inhoud dossier voor nvrg ondersteuning PrO en LWOO AMvB Integrtie lwoo en pro in pssend onderwijs (concept ): In het Inrichtingsbesluit WVO rtikel 15d wordt beschreven welke informtie ngeleverd moet worden bij de nvrg voor een nwijzing lwoo of TLV voor pro. Het leerlingdossier voor nvrg nwijzing lwoo of TLV voor pro omvt de volgende informtie:. de door het bevoegd gezg gegeven motivering die gebseerd is op ervringen met de leerling in het onderwijsleerproces, zols die onder meer blijken uit het onderwijskundig rpport, bedoeld in ls bedoeld in rtikel 42 vn de Wet op het primir onderwijs en rtikel 43 vn de Wet op de expertisecentr, b. de leerchterstnd vn de leerling, c. het intelligentiequotiënt vn de leerling, en d. indien dt noodzkelijk is voor het vormen vn een oordeel, de resultten vn een of meer persoonlijkheidsonderzoeken met betrekking tot presttiemotivtie, flngst en emotionele instbiliteit die een beeld geven vn de socil-emotionele problemtiek vn de leerling in reltie tot de leerprestties, en e. extr bij nvrg TLV voor pro: de zienswijze vn de ouders (schriftelijk) Toelichting onderdeel b. leerchterstnd: De leerchterstnd vn de leerling is de uitkomst vn 1 minus (DLE/DL), wrin:. DLE de fkorting is vn didctische leeftijdseenheden en het ntl mnden onderwijs dt behoort bij het niveu dt de leerling feitelijk heeft bereikt, en b. DL de fkorting is vn didctische leeftijd en het ntl mnden is dt een leerling vnf groep 3 in de perioden vn september tot en met juni ws ingeschreven bij een school ls bedoeld in rtikel 1 vn de Wet op het primir onderwijs of een school voor specil onderwijs ls bedoeld in rtikel 1 vn de Wet op de expertisecentr. Screenings- en testinstrumenten: Bij de beslissing op de nvrg controleert het smenwerkingsverbnd of het bevoegd gezg voor de gegevens vn de onderdelen b tot en met d, gebruikt heeft gemkt vn de vstgestelde screenings- of testinstrumenten die jrlijks voor 1 oktober bij ministeriële regeling worden vstgesteld. De testinstrumenten voor de gegevens vn de onderdelen c en d, worden toegepst onder verntwoordelijkheid vn een dignostisch geschoold psycholoog of dignostisch geschoold orthopedgoog. 11

13 Bijlge 2 Lndelijke criteri PrO en LWOO AMvB Integrtie lwoo en pro in pssend onderwijs (concept ): In het Inrichtingsbesluit WVO rtikel 15d wordt beschreven op bsis vn welke criteri het SWV een nvrg voor pro of lwoo mg toewijzen. 2A PrO Het smenwerkingsverbnd wijst de nvrg voor prktijkonderwijs uitsluitend toe, indien:. IQ 55 tot en met 80, en b. een leerchterstnd op tenminste twee vn de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, ten minste één vn deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerchterstnd gelijk is n of groter is dn 0,5. 2B LWOO Het smenwerkingsverbnd wijst de nvrg voor leerwegondersteunend onderwijs uitsluitend toe, indien:. 1 een intelligentiequotiënt heeft binnen de bndbreedte 75 tot en met 90, en 2 een leerchterstnd heeft op tenminste twee vn de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, ten minste één vn deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerchterstnd is gelegen binnen de bndbreedte vn 0,25 tot 0,5 of b. 1 een intelligentiequotiënt heeft binnen de bndbreedte 91 tot en met 120, en 2 een leerchterstnd heeft op tenminste twee vn de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, ten minste één vn deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerchterstnd is gelegen binnen de bndbreedte vn 0,25 tot 0,5 en 3 een socil-emotionele problemtiek heeft ls bedoeld in het eerste lid, onderdeel d. 2C Grensvlk lwoo en pro Voor een leerling die wt intelligentiequotiënt of leerchterstnd betreft, voldoet n de vereisten voor toeltbrheid tot het prktijkonderwijs en die wt de overige vereisten betreft voldoet n de vereisten om ngewezen te zijn op het leerwegondersteunend onderwijs, kn een leerling toeltbr worden verklrd tot prktijkonderwijs of ngewezen worden op het leerwegondersteunend onderwijs, fhnkelijk vn de door het bevoegd gezg gegeven motivering (zie dossierinhoud, onderdeel ) 12

14 Bijlge 3 Anvrg bijzondere groepen: criteri en dossierinhoud AMvB Integrtie lwoo en pro in pssend onderwijs (concept ): In het Inrichtingsbesluit WVO rtikel 15e wordt de nvrg voor bijzondere groepen leerlingen beschreven (criteri en inhoud dossier).! De nvrg voor bijzondere groepen leerlingen kn lleen ingediend worden door een pro-school. Criteri 1. Op grond vn rtikel 10g, vijfde lid, vn de wet kn tevens een nvrg voor toeltbrheid tot het prktijkonderwijs bij een smenwerkingsverbnd worden ingediend voor een leerling voor wie het zorg- en onderwijsnbod vn het prktijkonderwijs nr het oordeel vn dt bevoegd gezg het beste nsluit bij de behoeften vn deze leerling en die: het voorbereidend beroepsonderwijs of het middelbr lgemeen voortgezet onderwijs bezoekt en op leerwegondersteunend onderwijs is ngewezen, met: 1. scores op de criteri, bedoeld in rtikel 15d, in het grensvlk vn het leerwegondersteunend onderwijs en prktijkonderwijs, 2. nr het oordeel vn het bevoegd gezg een toegenomen problemtiek heeft ndt de beslissing is genomen dt de leerling op leerwegondersteunend onderwijs is ngewezen, of 3. nr het oordeel vn het bevoegd gezg een stpeling vn ndersoortige problemtiek heeft dn wordt beoordeeld in het onderzoek of de leerling is ngewezen op leerwegondersteunend onderwijs of prktijkonderwijs, of b beschikt over een toeltbrheidsverklring voor het specil onderwijs of voortgezet specil onderwijs vn een smenwerkingsverbnd ls bedoeld in rtikel 1 vn de wet of rtikel 1 vn de Wet op het primir onderwijs dn wel een ontwikkelingsperspectief en die: 1. voldoet n het intelligentiequotiëntcriterium of leerchterstndscriterium voor toelting tot het prktijkonderwijs, bedoeld in rtikel 15d, vierde lid, blijkens gegevens die gebseerd zijn op screenings- of testinstrumenten ls bedoeld in rtikel 15d, tweede lid, of 2. nr het oordeel vn het bevoegd gezg, ongecht een dergelijk intelligentiequotiënt of een dergelijke leerchterstnd, een zodnige problemtiek heeft dt toeltbrheid tot het prktijkonderwijs geboden is. 13

15 Bijlge 3 Anvrg bijzondere groepen: criteri en dossierinhoud Dossierinhoud Het smenwerkingsverbnd bseert de beschikking over de toeltbrheid tot het prktijkonderwijs uitsluitend op de volgende, bij de nvrg gevoegde, gegevens: b c d een kopie vn de beslissing dt de leerling is ngewezen op leerwegondersteunend onderwijs, of een kopie vn de toeltbrheidsverklring voor het specil onderwijs of voortgezet specil onderwijs, dn wel een kopie vn het ontwikkelingsperspectief, de op schrift gestelde zienswijze en instemming vn de ouders, een motivering wruit blijkt dt de leerling voldoet n de voorschriften, bedoeld in het eerste lid, en een leerling-dossier dt in elk gevl bevt: 1. het ontwikkelingsperspectief of de onderwijskundig rpportge over de leerling, 2. een beschrijving vn de ctiviteiten vn het verwijzende bevoegd gezg in het kder vn de begeleiding vn de leerling, en vn de resultten vn die ctiviteiten, 3. een document dt ngeeft welke externe deskundigen voor dvies of hulp zijn ingeschkeld bij de begeleiding vn de leerling, 4. een beschrijving vn de risico s die zich nr verwchting zullen voordoen indien de leerling voorbereidend beroepsonderwijs, middelbr lgemeen voortgezet onderwijs, specil onderwijs of voortgezet specil onderwijs blijft volgen, en 5. mogelijk relevnte test- en toetsgegevens. 14

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: Alle bestaande lwoo-indicaties blijven registreren in bron of niet?

Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: Alle bestaande lwoo-indicaties blijven registreren in bron of niet? Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: Alle bestaande lwoo-indicaties blijven registreren in bron of niet? Indien een samenwerkingsverband kiest voor opting out lwoo, variant populatiebekostiging,

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld.

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld. MKELRDIJLEER 16 mei 2006 eshikbre tijd: 2.45 uur NWIJZING Dit exmen bestt uit 55 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerln 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vk

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen

Gemeente Steenbergen telefoon fx emil internet kvk Bred Compositie stedenbouw bv Boschstrt - B Bred 0 0 info@cs.nl www.cs.nl 000 emeente Steenbergen Ontwerp Bestemmingspln Steenbergen-Zuid Dtum: december 0 Projectnr..0 emeente

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing 2015/6606 Ruimtelijke onderbouwing Ten behoeve vn het besluit tot fwijken vn het bestemmingspln krchtens rtikel 2.12, lid 1, sub, onder vn de Wet lgemene beplingen omgevingsrecht (Wbo) voor het uitbreiden

Nadere informatie

Bemoeizucht staat laat geen diversiteit en flexibiliteit toe

Bemoeizucht staat laat geen diversiteit en flexibiliteit toe CDV I NR 7. 8. 91 SEPTEMBER 2001 161 Beoeizuht stt lt geen diversiteit en flexibiliteit toe G. DOLSMA EN C. VAN DER KNAAP Een gezonde groei vn rbeidsprtiiptie is de uitdging voor de koende tijd en vrgt

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015.

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015. PRESTATIEAFSPRAKEN 2 0 15 per stdsdee Kerkrde, 6 m 2015. Gemeente Kerkrde PRESTATIEAFSPRAKEN 2015 PER STADSDEEL PARTIJEN: Woningcorportie HEEMwonen Woningstichting Wonen Limburg Woningstichting Wonen Zuid

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B2 a ISOLATIE VAN DE MUREN

ENERGIEPREMIE B2 a ISOLATIE VAN DE MUREN ENERGIEPREMIE B2 ISOLATIE VAN DE MUREN Een doordchte en goed uitgevoerde isoltie vn de woning kn het verwrmingsseizoen verkorten, het gebruik vn een verwrmingsinstlltie met een lger vermogen toelten en

Nadere informatie

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven...

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven... Inhoudsopgve 1 Inleiding... 1 2 Anvullingen... 2 2.1 Anvullingen met geleverd nvulmteril...2 2.2 Anvullingen met tussentijds gestockeerde grond...4 2.3 Grondverbetering...4 3 Onder funderingen... 5 4 Verhrdingen...

Nadere informatie

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos ord kwrtier lijk Primir Onderuijs CH RISTELIJKE BASISSCHOOL ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos 'smen school zijn' I I I I I 'woor de toekomst vndog beginf I Ju r 2015 INHOUD Deel l: Onze school binnen

Nadere informatie

n scoreohnielr :É nederland o Naam concept: PCM Klimaatwoning

n scoreohnielr :É nederland o Naam concept: PCM Klimaatwoning T 0592-264025 Bn[ 15.64.37.392 KUK 50358936 BITU N1,8226.92.s45.801 Prijsvrg De Voorsprong. n scoreohnielr :É nederlnd Zols door u gevrgd volgt onderstnd de beschrijving vn het concept n de hnd vn de bentwoording

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 993 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan w o l l e Y r i F r e p p y D n n B 2,34 Euro. Zoveel denkt de Belg te moeten betlen voor 1 kilogrm bnnen in de supermrkt 1. De reliteit toont echter iets nders. Je hoeft niet veel moeite te doen om bnnen

Nadere informatie

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1 Hbo-bcheloropleiding Audiologie Fontys Hogescholen Competentieprofiel Eindhoven mrt 2007 Versie 3.1 Inhoud Inleiding...4 1. Uitgngspunten OCM...5 1.1 Opzet OCM...5 1.2 Visie op het beroep en leren...5

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" 1 februri 212 Voorontwerp Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" Conept Inhoud: TLICHTING PLANRGLS VRBLDING Plnnummer: NL.IMR.1621.BP15

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Foto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2012. Foto: Wim de Knegt Jrrekening 2012 Foto: Wim de Knegt 1 Jrrekening 2012 Nederlnds Openluchtmuseum Inhoudsopgve Inhoudsopgve 4 Bestuursverslg 5 Blns per 31 december 2012 26 Ctegorile exploittierekening 2013 27 Ctegorile

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 bcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 Algemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Michël Geerdink en Normn ten Pierik Trends, nlyses en ideeën over de betekenis vn huisvesting vn hogescholen De toekomst vn de hogescholen vrgt om vergnde mtregelen

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

september 2008 november 2008

september 2008 november 2008 september 2008 november 2008 Dit is een Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de voorlopige resultten over het vierde kwrtl / boekjr 2008. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS. Voor alle soorten TL-buizen van Super Long Life

INSTALLATIEGIDS. Voor alle soorten TL-buizen van Super Long Life INSTALLATIEGIDS VOOR SUPER LONG LIFE T L - V E R L I C H T I N G Voor lle soorten TL-buizen vn Super Long Life I n h o u d Pgin 2 Algemene informtie 3 TL-productoverzicht 4 Super Long Life specificties

Nadere informatie

VLAAMSERAAD BELEIDSBRIEF. Letteren VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur uitgebracht door de heer J. De Bremaeker

VLAAMSERAAD BELEIDSBRIEF. Letteren VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur uitgebracht door de heer J. De Bremaeker Stuk 290 (19921993) Nr. 2 LAAMSERAAD ZITTING 19931994 29 DECEMBER 1993 BELEIDSBRIEF Letteren ERSLAG nmens de Commissie voor Cultuur uitgebrcht door de heer J. De Bremeker Smenstelling vn de commissie :

Nadere informatie