{4 akkoord bespreken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "{4 akkoord bespreken"

Transcriptie

1 I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski Doek-de Rooij Tel.: (095) P.P.H. Sterk Openbr: Ø Niet openbr:! Kbinet: n Nummer B&W-dvies: BW ONDERWERP Verlenen vn subsidie voor Ftim n Zet en ondeftekenen convennt ADVIES Besluiten om: 1. n wijkrd Ftim een subsidie te verlenen vn ,- voor het tijdvk 1 mei 2015 tot 31 december 2016 ls bijdrge in de kosten vn het oprichten vn een wijkonderneming FATIMA AAN ZE-f, conform bijgevoegde concept-beschikking, onder de voorwrde dt lle prtners het concept-convennt FATIMA AAN ZET ondeftekenen; 2. wethouder P.H.H. Sterk te mchtigen om nmens de gemeente Weeft bijgevoegd concept-convennt Ftim n zet te tekenen ex rtikel 171 Gemeentewet. TOELICHTING Reltie met vorig voorstel : RAD d.d. 25 februri 2015: Anzet trnsformtie Wmo Algemeen: De rd heeft op 25 februri jl. besloten om middelen beschikbr te stellen voor het burgerinititief Ftim n Zet. Met dit besluit verleent u subsidie n de wijkrd Ftim, voor het tijdvk 1 mei 2015 tot en met 31 december N floop vn dit tijdvk kunt u op bsis vn de evlutie en de dn bereikte resultten een besluit nemen of en zo j hoe, ondersteuning vn de gemeente nodig is. Argumenten: Wijkrd Ftim is smen met een ntl mtschppelijke prtners bezig een wijkonderneming op te strten. Doel vn de wijkonderneming is het reliseren vn een plek voor ontmoeting en prticiptie, een plek om steun te hlen en te brengen, om vrg Weert, t7 15 vullen doo het B&.W secretrit: D Akkoord n Akkoord met tekstuele npssing door portefeuillehouder n Anders, nl.: Besliss ng d.d Al{ko0rd mef dvlos Nummer 5 S /// {4 kkoord bespreken B! Niet kkoord n Gewijzigde versie v W HL I W FVE W PS n A-stuk! e-stut n c-stuk w GG \ $\ 7 n Behndeling uiterlijk in college vn-7àrpril 2015 \ O E APR nt 3 Pgin 1

2 en nbod bij elkr te brengen en om smenwerking vn prtijen en bewoners te orgniseren. Drmee wordt de leefbrheid vn de wijk Ftim bevorderd en kunnen inwoners lnger zelfstndig thuis blijven wonen. De rd heeft 25 februri 2015 besloten hier ,- voor beschikbr te stellen. Met dit collegebesluit geeft u uitvoering n dit besluit, in de vorm vn het verlenen vn subsidie n wijkrd Ftim, die drvoor een nvrg heeft ingediend. Drbij wordt ls voorwrde gesteld dt lle prtners het concept-convennt "Ftim n Zet" (versie 2.O, zie bijlge) dienen te ondeftekenen. In bijgevoegde concept-beschikking wordt ngegeven hoe de verntwoording dient plts te vinden, zodt uw college n floop vn het subsidietijdvk kn beslissen of, en zo j hoe de ondersteuning vnuit de gemeente wordt vooftgezet. Ondertekenen conven nt De wijkrd heeft smen met een ntl mtschppelijke prtners een conceptconvennt opgesteld en de gemeente gevrgd dit mede te ondeftekenen. Hiermee geeft de gemeente Weert n positief te stn tegenover dit inititief. De gemeente Weeft is géén deelnemer n de wijkonderneming. Voorgesteld wordt om wethouder Sterk te mchtigen om nmens uw college bijgevoegd concept-convennt te tekenen. Knttekeninoen: Het oprichten vn een wijkonderneming, gericht op het reliseren vn een zorgzme wijk, wr inwoners zo lng mogelijk zelfstndig kunnen wonen, is een experiment. De trnsformtie vn het socil domein vrgt om innovtie, vernieuwing. Succes is niet bij voorbt gegrndeerd. Door in de beschikking duidelijke fsprken te mken over de verntwoording, kunnen de resultten vn dit inititief inzichtelijk gemkt worden. Tegelijkertijd biedt de concept-beschikking ruimte n de wijkonderneming-in-oprichting door niet bij voorbt llerlei beperkingen op te leggen. Bij een eventueel vervolgbesluit kn de gemeente - indien gewenst - ndere regels stellen. JURIDISCH E GEVOLG E N (o.. FATALE TERMIJ N EN/ HANDHAVING) Subsidiëring vindt plts conform het gestelde in de Algemene Subsidieverordening Gemeente Weert (eenmlige subsidie op bsis vn begrotingspost). Het tekenen vn een intentieovereenkomst is een privtrechtelijke hndeling die op grond vn rtikel 171 Gemeentewet de bevoegdheid is vn de burgemeester. Om wethouder Sterk in de gelegenheid te stellen om nmens de gemeente de intentieovereenkomst met zorg- en welzijnsprtners te tekenen, dient hij door uw college (wr de burgemeester deel vn uit mkt) gemchtigd te worden. Beg roti ngsbost : L / 42.5OOO FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN Beschikbr bedrg: De rd heeft op 25 februri ,- beschikbr gesteld voor dit inititief. Het bedrg wordt ten lste gebrcht vn de binnen de lgemene reserve geoormerkte middelen voor socil mtschppelijke doeleinden. Voor wie is dit dvies vn belng?:.e Rdsleden. Overigen (bijv. fzender/nvrger) Ndere specifictie : n.v.t. COM M U NICATI E / PARTICI PATI E {. TILS-lijst * Beschikking Ndere specifictie : n.v.t. : Pgin 2

3 * Niet vn toepssing : OVER.LEG GEVOERD MET Intern: M. Rosbergen, juridisch dviseur. M. Aerdts, finncieel dviseur. Extern: Overleg gevoerd met vertegenwoordigers vn de wijkonderneming in oprichting: dhr. H. Mrechl en dhr. G. Verstegen Openbr: 1. concept-beschikking 2. concept-convennt FATIMA AAN ZET Niet-ooenbr: Niet vn toepssing BIJLAGEN Pgin 3

4 GEMEENTE vyeert Stichting Wijkrd ftim Het bestuur Postbus AE WEERT Weeft, 7 pril2ot5 Onderwerp Ons kenmerk : beschikking subsidieverlening 2OI5-2OL6 Gecht bestuur, U heeft een subsidienvrg ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vrgt u ons om een eenmlige subsidie. In deze beschikking leest u ons besluit. Subsidie Wij hebben besloten u voor het tijdvk 1 mei december 2016 subsidie voor een bedrg vn mximl ,00 ls bijdrge in de kosten voor de wijkonderneming-inoprichting, zols beschreven in bijgevoegd concept-convennt, onder de voorwrde dt lle prtijen dit convennt ondertekenen. De subsidie wordt verstrekt op bsis vn begrotingspost en op deze subsidie is de "Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013" vn de gemeente Weert vn toepssing. Voorschot/Verreken ing U krijgt elk kwrtl een voorschotbedrg vn 2.500,00. Dit mken wij over op uw bnkrekeningnummer NL6TSNSB onder vermelding vn "bijdrge wijkonderneming". Het uit te betlen bedrg verrekenen wij met eventuele opeisbre schuld(en) vn uw orgnistie n de gemeente. Als dit vn toepssing is ontvngt u een brief vn de fdeling Finnciën vn de gemeente. Verpl ichti ngen /Afspr ken Er is een ntl verplichtingen/fsprken wrn u tijdens het subsidietijdvk moet voldoen. Deze worden hieronder opgesomd: Algemene verplichtingen Om voor subsidie in nmerking te komen dient u n onderstnde lgemene verplichtingen te voldoen. - U verricht de ctiviteit(en) wrvoor de subsidie is verleend. - U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk: - over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging vn de ctiviteit(en) wrvoor subsidie is verleend, dn wel opheffing vn de orgnistie. - over relevnte wijzigingen in de finnciële enlof orgnistorische verhouding met derden. - wnneer er wijziging vn de sttuten pltsvindt voor zover het betreft de vorm vn de rechtspersoon, de persoon vn de bestuurder(s) en het doel vn de rechtspersoon. Wilhelminsingel 101 Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert Telefoon: of (0495) E-mil: Website : n I - Twitter : tter.co m/gemeenteweert

5 U doet onmiddellijk schriftelijk melding n het college zodr nnemelijk is dt: - de ctiviteit(en) wrvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden verricht. - er niet of niet geheel n de n de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zl worden voldn. Anvullende verplichtingen Nst de lgemene subsidieverplichtingen gelden voor u nog de volgende nvullende subsidieverplichting : - tenminste twee ml gedurende het tijdvk drgt u zorg voor overleg tussen de gemeente en vertegenwoordigers vn de wijkonderneming-inoprichting om elkr te informeren over de voortgng vn dit inititief. Als input voor dit overleg zorgt u voorf voor een beknopte voortgngsrppoftge. Verntwoording U levert uiterlijk vóór 1 pril2077 de nvrg voor de vststelling vn deze subsidie in U verntwoordt zich door middel vn een schriftelijke rpportge, wrin u in elk gevl onderstnde vrgen bentwoordt : Welke - voor Ftim - (ver)nieuwe(nde) ctiviteiten zijn georgniseerd? Is het nbod n ctiviteiten en ondersteuning voor inwoners vn Ftim structureel uitgebreid? Hoe worden inwoners betrokken bij het inititief (hlen en brengen)? Hoe wordt ingespeeld op hun behoeften bij het zo lng mogelijk zelfstndig wonen in de wijk Ftim? Zijn de deelnemers tevreden? Wr blijkt dit uit? Is er meer buurthulp dn bij de strt vn dit inititiep Wr blijkt dt uit? Wie worden er bereikt (ntllen: dgelijks, wekelijks, per ctiviteit en unieke bezoekers). Is Ftim n zet eind 2016 een "begrip" in Ftim? Wr blijkt dt uit? Wt is de sttus vn de wijkonderneming-in-oprichting bij het einde vn het subsidietijdvk (31 december 2016)en wt is het perspectief voor de korte ( ) en middellnge termijn (2O2L)? Drbij ook ingn op: welke prtijen zijn en/of zullen worden betrokken, is de smenwerking tussen prtijen verbeterd? Op welke wijze wordt de continuïteit vn het inititief geborgd, zowel inhoudelijk, ls finncieel? Het college kn beplen dt u ook ndere, dn de hierboven bedoelde gegevens en/of die voor de vststelling vn belng zijn, moet overleggen. Hiervn stellen wij u tijdig op de hoogte. Niet eens met het besluit? Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwrschrift sturen n de gemeenterd. Het dres is: Postbus AZ WEERT Zorgt u ervoor dt u het bezwrschrift indient binnen zes weken n de dtum vn deze brief / uiterlijk voor <concrete dtum>. Drmee voorkomt u dt wij uw bezwrschrift niet meer kunnen behndelen. Schrijf in uw bezwrschrift in elk gevl: - uw nm, dres, dtum en hndtekening; - een omschrijving vn het besluit wr het bezwrschrift tegen gericht is (stuur een kopie vn deze brief mee met uw bezwrschrift); - de reden wrom u bezwr mkt. Let op: een bezwrschrift indienen kn lleen met een brief, dus niet digitl 2

6 Tot slot Heeft u nog vrgen? Neemt u dn gerust contct op met Sski Doek-de Rooij. Zij is op werkdgen - met uitzondering vn woensdg - bereikbr op telefoonnummer (0495) en per e-mil vi Wij wensen u veel succes met uw ctiviteiten Met vriendelijke groet, burgem wethouders, M.H.F. pen A mns gemeentesecretris bu f Bijlge(n) concept-convennt m n Zet (versie 2.0, zie bijlge) 3

7 CONVCNANT FATI MA AAN ZET het perspectief voor een bijzondere wijk u d\r fuch 00k rnøt Versíe 2.0

8 Inleiding [n2074 hebben bewoners vn de wijk Ftim in Weert ngegeven te streven nr het oprichten vn een wijkonderneming om hiermee een ntwoord te kunnen geven op de verschuiving vn tken vn de centrle overheid nr de gemeente, wrbij een groot beroep op de eigen krcht vn bewoners wordt gedn. Bewoners gn hierbij uit vn hun eigen krcht en zelfredzmheid en willen het door middel vn de wijkonderneming mogelijk mken dtzij zo lng mogelijk zelfstndig kunnen blijven wonen en dt er tevens een ontlsting vn mntelzorgers gefciliteerd wordt. Met het oprichten vn een wijkonderneming worden de volgende uitgngspunten gehnteerd:. Het betrekken bij en stimuleren vn burgers bij socile- en mtschppelijke prticiptie.. Meer ndruk op de eigen verntwoordelijkheid voor burgers,. Stimuleren vn de 'civil society' door het ondersteunen vn vrijwilligerswerk en mntelzorg,. Meer ndruk leggen op preventie, omdt een goede gezondheid en goede lgemene preventieve voorzieningen een positief effect hebben op het beroep op de mtwerk voorzieningen in de WMO en de WLZ [Wet Lngdurige zorg).. Meer ndruk op inclusief beleid, dt ook rekening houdt met de toegnkelijkheid vn voorzieningen en ctiviteiten voor burgers met beperkingen.. De prtijen spreken f om elkr te stimuleren in het " omdenken" en elkr niet te vermoeien met onnodige regeldruk en verntwoordingen. De doelstellingen vn de wijkonderneming FATIMAAAN ZETworden ls volgt omschreven: o Het opzetten vn ctiviteiten vnuit de vrg vn de wijkbewoners, met ls doel deze zolngmogelijk zelfstndig te kunnen lten wonen en prticiperen in de wijk Ftim. Het opzetten vn een steunsysteem Ftim, wrin burgers een ctieve rol vervullen, met specil ndcht en inbreng voor mensen met een grote fstnd tot de rbeidsmrkt. Hierbij kn gedcht worden n bijv, een boodschppendiens! grofuuilophldienst wijkconciérge, eetpunt, etc.. Het invullen, opzetten en onderhouden vn een lgdrempelige mtschppelijke voorziening [huiskmer) in de wijk Ftim, wr vrg en nbod bij elkr komen. Het onderzoeken en eventueel inzetten vn domotic en ndere nieuwe medi in de wijk ls ondersteuning voor het steunsysteem. Het onderzoeken welke voorzieningen en socile netwerkstructuren ontbreken in de wijk op het gebied vnzorg,welzijn en werken, om burgers lnger in hun wijk te kunnen lten wonen en prticiperen. Te onderzoeken of een wijkcoöpertie opgezet kn worden, wr de regie bij de bewoners zelf komt te liggen; Het stimuleren vn de deelnemende en potentiele nieuwe prtijen om met elkr nieuwe colities n te gn om ntwoorden te geven op de vrg vn de bewoners. CONVENANT FAÎIMA AAN ZET

9 FATIMA AAN ZETis een smenwerkingsprogrmm voor en door de bewoners vn de wijk Ftim in Weert Wonen Limburg, PuntWelzijn, Lnd vn Horne, METggz, Werk.Kom, S,G.L., Ftim Huis BV PSW en de wijkrd Ftim, met ls doelstelling een beweging op touw te zetten richting gemeenschppelijke mtschppelijke voorzieningen en ctiviteiten om de burger vn Ftim lnger in zijn wijk te lten wonen en prticiperen. De gemeente Weert stt positief tegenover dit inititief vn burgers en mtschppelijke prtners. Genoemde prtijen onderschrijven de wens vn de bewoners om een wijkonderneming op te richten en onderschrijven de geformuleerde doelstellingen en zijn bereid om ondersteuning te bieden door het beschikbr stellen vn middelen of personele inzet om het oprichten en functioneren vn de wijkonderneming mogelijk te mken. Zij hebben behoefte hun uitgngspunten, inbreng en verntwoordelijkheden vst te leggen in dit Convennt FATIMA AAN ZET. Inbreng vn de prtiien Wiikrd Ftim Orgniseert bijeenkomsten voor lle bewoners vn de wijk Ftim betrekking hebbende op de voortgng vnfatimaaan ZET; Onderzoekt smen met de prtners vn FATIMAAAN ZET de mogelijkheid voor het opzetten vn een wijkcoöpertie; Onderzoekt smen met de prtners vn FATIMA AAN ZET de mogelijkheid vn het inzetten vn domotic en nieuwe medi in de wijk Stimuleert lle ndere orgnisties welke nu ctief zijn in Ftim om mee te doen n het project FATIMAAAN ZET; Verzorgt de verspreiding vn lle communictie welke verbnd houden metfatima AAN ZET n de buurtbewoners. Wonen Limburg Stelt middelen ter beschikking voor 7 jr; o De huur vn een ruimte in het huidige Buurthuis vn Ftim ls strt voor een lgdrempelige ontmoetingsplek; o Ondersteunt inititieven voor het opzetten vn wijkgerichte ctiviteiten; o Voor de vervnging vn het buurtvrchtwgentje vn de wijkrd Ftim; Levert ondersteuning door de inzet vn hr medewerkers op uitvoerend en beleidsmtig gebied PuntWelziin Levert ondersteuning door de inzet vn hr medewerkers op uiwoerend en beleidsmtig gebied die de burgers helpen bij het opzetten vn ctiviteiten. Het opbouwwerk vn Punt Welzijn is krtrekker in het verbindingen leggen vn socile wijknetwerken in Ftim. Ondersteunt, fciliteert en neemt de regie (voortouw) om de " vrgvn de burger" helder te krijgen en vertlt deze smen met de prtners in concrete ctiviteiten. Ondersteunt het onderzoek nr de oprichting vn een wijkcorportie. CoNVENANIFAT MAAAN ZET E

10 Gemeente Weert Stt positief tegenover het voornemen vn de inwoners vn Ftim en de mtschppelijke prtners om een wijkonderneming op te richten. Stelt in 2015 een subsidie vn ,- beschikbr, om de smenwerking tussen genoemde deelnemers n de wijkonderneming-in-oprichting te stimuleren. Bij de vststelling vn die subsidie zl de gemeente Weert bezien of en zo j in welke vorm, gemeentelijke ondersteuning nodig blijft. Zij zlzich inspnnen om belemmeringen die de wijkonderneming-in-oprichting ervrt en die binnen de invloedssfeer vn de gemeente liggen, weg te nemen. Zl ctief verbinding leggen met de inwoners vn Ftim vi de wijkonderneming FATIMA AAN ZET om zo signlen rondom zorg en ondersteuning vn jongeren en volwssenen snel en op de juiste mnier op te kunnen pkken, pssend bijhet gemeentelijke beleid en hierbij stt een integrle smenwerking met de prtners voorop. Werk.Kom Levert ondersteuning door de inzet vn hr medewerkers op uitvoerend en beleidsmtig gebied met ls doel: o Mede opzetten vn leer-werkprojecten/ctiviteiten voor mensen met een verre fstnd tot de rbeidsmrkt bij voorkeur uit en voor de wijk Ftim, die nsluiten bij de wens en vrg vn de burgers vn Ftim om lnger en zelfstndig in hun wijk te kunnen wonen en te prticiperen. METggz Levert ondersteuning door de inzet vn hr medewerkers, met ls doel: o Hr eigen bewoners ctief te lten prticiperen in de wijk Ftim o Zet Met Tlent [onderdeel vn METggz) ctief en in smenwerking met Werk.Kom in voor leer-werktrjecten ls ondersteuning voor de beoogde doelstelling vn het projectfatima AAN ZET; o Ondersteuning te bieden op het gebied vn psycho-eductie n de vrijwilligers. PSW Levert ondersteuning door de inzet vn hr medewerkers op uiwoerend en beleidsmtig gebied met ls doel: o Hr eigen bewoners ctief te lten prticiperen in de wijk Ftim; o Mede opzetten vn leer-werkprojecten/ctiviteiten voor mensen met een verre fstnd tot de rbeidsmrkt bij voorkeur uit en voor de wijk Ftim, die nsluiten bij de wens en vrg vn de burgers vn Ftim om lnger en zelfstndig in hun wijk te kunnen wonen en te prticiperen. CONVENANT FATIMA AAN ZET

11 SGL Levert ondersteuning door de inzet vn hr medewerkers en middelen, met ls doel: o Eigen doelgroep/bewoners ctief te lten prticiperen in de wijk Ftim; o Diensten n te bieden voor de burgers vn de wijk Ftim wr behoefte n is. Ftim Huis B.V. Exploiteert in de wijk Ftim het voormlige kerkgebouw. De doelstelling vn het Ftim Huis is om het voormlige kerkgebouw te gebruiken voor mtschppelijke doeleinden, voorl socile, eductieve en culturele ctiviteiten. Hiermee biedt het de mogelijkheid om in het gebouw ctiviteiten te lten pltsvinden die een ondersteuning kunnen bieden n het beoogde doel vn FATIMA AAN ZET. Biedt de mogelijkheid tot het bieden vn leer-werkomgevingen en vrijwilligerswerk voor mensen met een verre fstnd tot de rbeidsmrkt uit de wijk Ftim Heeft de mbitie om in nuwe smenwerking met " FATIMAAAN ZET", hotel- Brsserie Antje vn de Sttie en Frnciscus Huis Weert een Socil Enterprise te lten ontstn wrin commerciële doelstellingen, publieke tken en goede doelen gecombineerd worden. Het Ftim Huis BV onderzoekt op dit moment de smenwerking met ndere prtners om tot een pilot in Nederlnd te komen, wrmee bovengenoemde Socil Enterprise ondersteund wordt en drmee ook FATIMA AAN ZET. Lnd vn Horne: Levert de zogenmde S1. [segment 1) wijkverpleegkundige ten behoeve vn het smenwerkingsverbnd in de wijk Ftim. Lnd vn Horne zl, conform de uitgngspunten, de wijkverpleegkundige (S1) onderbrengen in een onflrnkelijke, zogenmde'white lbel'rol en positie, Dt is volgens Lnd Horne belngrijk om de volgende redenen: - Zij kn hierdoor neutrl en op wens vn de cliënt doorverwijzen nr zorgnbieders in de regio; - Zij kn hierdoor op bsis vn hr deskundigheid en professionliteit positie innemen in de wijk en het smenwerkingsverbnd, ongecht de orgnistie wrn zij verbonden is; LvH ondersteunt, fciliteert en neemt regie om de 'vrg'vn de burger helder te krijgen op het terrein vn gezondheid en zorg.lvh stimuleert en bevordert de zelf- en smenredzmheid, eigen regie en verntwoordelijkheid; Biedt ctiviteiten n die bijdrgen n bovengenoemde zols het orgniseren vn een verpleegkundig spreekuur en het orgniseren vn them-vonden; Biedt kennis, diensten en services n die pssen bij de behoefte en wensen vn bewoners vn de wijk Ftim. CoNVENANT FATTMAAAN ZFf G

12 Verkent de mogelijkheden om een professioneel wijktem (zorg) vnuit de wijk Ftim te lten werken; Biedt tegelijkertijd ondersteuning en een ctieve bijdrge n de oprichting vn een wijkcorportie Verder spreken de smenwerk ngsprtiien met elkr f:. Het fciliteren vn een gemeenschppelijke website of portl FATIMA AAN ZET ' Het opzetten vn een stuurgroep, wrin miniml 1 fgevrdigde vn de prtijen in zl prticiperen;. Deze stuurgroep komt mndelijks bij elkr om de voortgng te bespreken;. Iedere pftij hr inbreng voorf kenbr heeft gemkt en dt terug vind in de gend. De prtijen onderling fsprken mken over het voorzitterschp en secretrit vn de stuurgroep;. De prtijen gezmenlijk een beslissing nemen over de mogelijkheid vn het nstellen vn een kr,vrtiermker en het toebedelen vn tken en verntwo ordelij khed en n d eze l rti ermker.. Een fsprk mken over de verdeling vn de kosten vn de kwrtiermker wrbij uitgegn wordt vn het principe dt de sterkste schouders de meeste lsten drgen.. De nsturing vn de kwrtiermker door de gezmenlijke stuurgroep wordt uitgevoerd; Duur vn dit convennt De prtijen spreken f dt dit convennt voor een periode vn vijf jr geldt. N deze periode besluiten prtijen of deze periode verlengt wordt. frlijks wordt het functioneren vn de wijkonderneming, lsmede de inbreng vn prtijen geëvlueerd. Nr nleiding vn deze evlutie kn bijstelling vn de doelstellingen, uitgngspunten en inbreng vn prtijen ngepst worden. Prtijen kunnen dit convennt tussentijds opzeggen. Opzegging is mogelijk tegen het einde vn ieder klenderjr met inchtneming vn een opzegtermijn vn 6 mnden. Aldus overeengekomen, Weert mrt 2OlS. Stichting Wijkrd Ftim, gevestigd te 6001 HH Weert, n de Molenveldstrt 61,, ter zke rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.f. Mrechl-Wolter en de heer L.H.M. Hex. M evrouw M J. M rechl-wolter De heer L.H.M. Hex S cor,rver,rant FATMA AAN zet

13 Stichting Wonen Limburg sttutir gevestigd te Roermond n de Willem 11 Singel 25, 604L HP, ter zke rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G. Peeters, in zijn hoednigheid ls bestuurder; De heer G. Peeters. De gemeente Weert vertegenwoordigd door hr wethouder voor Zorg en WMO, de heer P.P.H. Sterk. De heer P.P.H. Sterk Stichting Punt Welzijn, sttutir gevestigd te 6000 AC Weert, Postbus tlz,ter zke rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Horsmns, in zijn hoednigheid ls Rd vn Bestuur, De heer P. Horsmns Werk.Kom 8.V., gevestigd te 6004 RM Weert, n de Risseweg 8, ter zke rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer D. Roberts. De heer D. Roberts Stichting Pedgogisch Socil Werk sttutir gevestigd Chrles de Gullestrt2L,6049 HB Roermond, ter zke rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. vn Ooijen, in zijn hoednigheid ls bestuurder, De heer M.vn Ooijen

14 Stichting Lnd vn Horne, sttutir gevestigd te 6001 AP Weert, Biest 43, ter zke rechtsgeldig vertegenwoordigt door de heer E. Delsing, in zijn hoednigheid ls voorzitter Rd vn Bestuur, De heer E. Delsing Stichting MET GGZ sttutir gevestigd te 6O4I LA Roermond, Buitenop 8, ter zke rechtsgeldig vertegenwoordigt door de heer drs. I.A.W.Vermeulen ls voorzitter Rd vn Bestuur, De heerj. Vermeulen Stichting Gehndicptenzorg Limburg, sttutir gevestigd te 6135 ED Sittrd, Hvikstrt 8, terzke rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L.P.M.f. Poels in zijn hoednigheid ls bestuurder, De heer L.P.MJ. Poels Ftim Huis 8.V., sttutir gevestigd te 6001 NL Weert, Coenrd Abelsstrt 314, terzke rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Th. Hendrix, in zijn hoednigheid ls directeur. De heer Th. Hendrix

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

ONDERWERP ADVIES TOELICHTING. F kkoord l14 I flr (, Y- bespreken. Behandeling uiterlijk in college van 28 oktòer 20r+

ONDERWERP ADVIES TOELICHTING. F kkoord l14 I flr (, Y- bespreken. Behandeling uiterlijk in college van 28 oktòer 20r+ I 6ú o l lto >c org GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Portefeu i I lehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en elzijn 24755 Twan Joosten

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN

PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN Ingekomen 8-10-2015 1 3 OKT 2015 Provincie Noord-Brbnt 3873644 DIV STAN BW5U& deei( 2./Z BIJLAGE 2 PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN Smen werken n een ZorgSmen Buurt 16 september 2015 I Mrion Verleg, Piet vn den

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis.

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis. 29 Erfgoedhuis Zuid-Hollnd: - MuseuTYicoTisulentschp Monumentenwcht«Provincil Steunpunt voor Monumentenzorg en Archeologie Provincil Historisch Ceritmm Erfgoedeductie * Erfgoedprojecten An de leden vn

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding Smenwerkingsovereenkomst Socile Huisvesting Boxmeer De gemeente Boxmeer, Stichting Mooilnd, Stichting Bewonersrd Boxmeer Wonen Vierlingsbeek en het Huurderspltform Vierlingsbeek, verder te noemen 'prtijen',

Nadere informatie

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning Meldingsformulier wijziging nhngsel leidinggevenden drnk- en horecvergunning Anvrg ter wijziging vn het nhngsel behorende bij onderstnde drnken horecvergunning op grond vn rtikel 30 Drnk- en Horecwet Dit

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerln 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vk

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning Meldingsformulier wijziging nhngsel leidinggevenden drnk- en horecvergunning Anvrg ter wijziging vn het nhngsel behorende bij onderstnde drnk- en horecvergunning op grond vn rtikel 30 Drnk- en Horecwet

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Michël Geerdink en Normn ten Pierik Trends, nlyses en ideeën over de betekenis vn huisvesting vn hogescholen De toekomst vn de hogescholen vrgt om vergnde mtregelen

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

hss rrlholland * 7--õ::t- g

hss rrlholland * 7--õ::t- g Smenwerki n gsovereen komst Ken n is- en Ontwi kkel prog rmm lnnovtieagend Duurzme Lndbouw Smen voor een Flinke Sprong e'i"fr$horrlln hss rrlhollnd * 7--õ::t- g WAI ENIN6ÉN VOORAF; Ambitie duurzme lndbouw

Nadere informatie

VLAAMSERAAD BELEIDSBRIEF. Letteren VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur uitgebracht door de heer J. De Bremaeker

VLAAMSERAAD BELEIDSBRIEF. Letteren VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur uitgebracht door de heer J. De Bremaeker Stuk 290 (19921993) Nr. 2 LAAMSERAAD ZITTING 19931994 29 DECEMBER 1993 BELEIDSBRIEF Letteren ERSLAG nmens de Commissie voor Cultuur uitgebrcht door de heer J. De Bremeker Smenstelling vn de commissie :

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos ord kwrtier lijk Primir Onderuijs CH RISTELIJKE BASISSCHOOL ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos 'smen school zijn' I I I I I 'woor de toekomst vndog beginf I Ju r 2015 INHOUD Deel l: Onze school binnen

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model b

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model b Anvrgformulier drnk- en horecvergunning model b Anvrg ter verkrijging vn een vergunning voor de uitoefening vn het horecbedrijf bestemd voor rechtspersonen die zich richten op ctiviteiten vn recretieve,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing 2015/6606 Ruimtelijke onderbouwing Ten behoeve vn het besluit tot fwijken vn het bestemmingspln krchtens rtikel 2.12, lid 1, sub, onder vn de Wet lgemene beplingen omgevingsrecht (Wbo) voor het uitbreiden

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklring gift 1 De ondergetekende (nm schenker): ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad,

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad, oz )2 CE NTRU IS TA D Uittreksel uit het register vn de gemeenterdszittingen Gemeenterd 26 jnuri 2015 Welzijn OCMW kennisneming. npssing meerjrenpln 2014-2019 budget 2015 nwez g Odette VAN HAMME, voozitter

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid.

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid. Lesopzet De door ons gemkte lessencyclus wordt in drie opeenvolgende rekenlessen gegeven. Les is iets korter dn les en, wrdoor er eventueel extr herhling vnuit les ingepst kn worden.. Les Deze les krijgen

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting Roermond. NPI/IJO/0482lsrp010 DEFINITIEF

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting Roermond. NPI/IJO/0482lsrp010 DEFINITIEF nbroek choemn dviseurs project 0482 Rechtbnk imburg betreft Business cse huisvesting Roermond rpport NPI/IJO/ dtum ttus DEFINITIEF bouwmngemt, vstgoedmngemt huisvesting & orgnistie opdrchtgever Rd voor

Nadere informatie

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Nee heb je, j kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES René Bekkers ICS/Sociologie Universiteit Utrecht R.Bekkers@fss.uu.nl INLEIDING

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015.

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015. PRESTATIEAFSPRAKEN 2 0 15 per stdsdee Kerkrde, 6 m 2015. Gemeente Kerkrde PRESTATIEAFSPRAKEN 2015 PER STADSDEEL PARTIJEN: Woningcorportie HEEMwonen Woningstichting Wonen Limburg Woningstichting Wonen Zuid

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B (pilot) Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER WIS Services B.V. verbinden en versnellen Bezoekdres Stvorenweg 4 2803 PT Goud Correspondentie Postbus 309 2800 AH Goud Versie: WIS Tlent Mnger 4.7 T. (+31) 182

Nadere informatie

Adviezen/Gonclusies Vergadering comm issie Bestuurlijke aangelegen heden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 met 2014

Adviezen/Gonclusies Vergadering comm issie Bestuurlijke aangelegen heden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 met 2014 Vergdering comm issie Bestuurlijke ngelegen heden, d.d. 6 met 2014 ts.,, :flltlll":, \l:ti, fl,r,f RIINI.ANDEN Onderwerp 1 Opening en vststelling gend Advies / conclusie Anweziq: de heer P.M. Terpstr (W@l)

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 bcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 Algemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -í Onderwerp Volgnr. Cors kenmerk EnergieAgend Woudrichem -2018 2014-061 14.0012925/2014Z02786 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Portefeuillehouder Ambtenr Afdeling Dtum voorstel Opiniërende

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie