Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#"

Transcriptie

1 Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^#

2 Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen Afscheid bestuursleden 'Wethouder W. Kolff en wethouder J. Groot Benoeming nieuw bestuurslid W'ethouder J. Nederstigt, gemeente HrlemmeÍneer 4. Meerjrenbeleid Voorstel tot sttutenwijziging 6. Begroting Rondvrg 8. Sluiting

3 Meerj renbeleid Wethoudersveren iging O14 Inleiding De Wethoudersvereniging (WFIV) heeft ls missie het wethoudersvk (verder) te professionliseren. Dt doet zij door ls prtner vn de wethouders op te treden, vnuit de rol ls beroepsvereniging. Zij ziet drnst voorl een rol ls mkelr en intermediir. Ook treedt zij op ls belngenbehrtiger, wr het gt om de (rechts)positie vn wethouders. Sinds de oprichting in 2004 streeft de vereniging ernr het vk vn wethouder te professionliseren, voorl door wethouders met elkr in gesprek te lten komen over het bijzondere vk vn wethouder. Sinds een ntl jren orgniseert de WFIV hr jrcongres "De dg vn de wethouder". Drnst neemt zij deel n het VNG-congres en orgniseert zij ctiviteiten smen met het Aktieprogrmm Lokl Bestuur vn de VNG en met het Nederlnds Genootschp vn Burgemeesters. Sinds september 201I is het bureu uitgebreid met een prttime directeur, wrrnee de V/HV hr ctiviteiten heeft kunnen intensiveren.deze notitie bevt de visie vn de vereniging op hr missie en doelstellingen tot 2014, lsmede de ctiviteiten wrvoor zij subsidie nv rgf v oor 2012 en verder. Missie en doelstellingen Wethoudersvereniging De Wethoudersvereniging wil het wethoudersvk verder professionliseren. Doel vn die verdere professionlisering is het zo goed mogelijk lten functioneren vn wethouders binnen het lokl bestuur. Drbij ziet de WHV een ntl subdoelstellingen : l. Verbeteren vn de kwliteit vn de instroom in het wethoudersvk 2. Verbeteren vn de beeldvorming rond het wethouderschp en het lokl openbr bestuur 3. Vergroten vn de (zelf)reflectie tijdens het wethouderschp 4. Vergroten vn het inzicht in de werking vn mbtelijk-bestuurlijke processen 5. Vergroten vn rbeidsmrktknsen voor voorrnlige wethouders Hiermee richt de WHV zich op een drietl doelgroepen, te weten L Wethouders II. Ankomende Wethouders III. Voormlige Wethouders Hieronder volgt een toelichting op genoemde subdoelstellingen.

4 Ad. I Verbeteren kwliteit vn de instroom Uiterrd zijn de politieke prtijen ls eerste verntwoordelijk voor de selectie vn gekwlificeerde wethouders. Het komt echter hels nog te vk voor dt uit het selectieproces iemnd nr voren komt, wrvn -vk chterf- wordt geconstteerd dt hij of zij onvoldoende geschikt ws voor het wethouderschp. Dit is deels verklrbr uit het feit dt lng niet lle specten en dilemm's vn het wethouderschp bij lle bij het selectieproces betrokkenen voldoende bekend zijn. De meest zichtbre rof vn wethouders, zeker voor de leden vn zijn verwnte rdsfrctie, is die tijdens de commissie- en rdsvergderingen. Drnst is de publieke rol, wrbij de wethouder nmens het gemeentebestuur in de openbrheid treedt, ook bekend bij de selecterende personen. Overigens geldt dit evenzeer voor de kndidt-wethouders zelf. Ook zij geven vk chterf n dt het heel nders is dn zij zich hdden voorgesteld. De vrg is of ook inderdd lleen mr chterf kn worden vstgesteld dt iemnd (on)geschikt ws voor het wethouderschp De kwliteit vn de instroom in het wethoudersvk kn overigens ook worden vergroot door een duidelijker voorlichting en verwchtingenmngement richting kndidten over het wethouderschp. Ook kn de strt vn de wethouder beter worden begeleid, met behulp vn trining, coching en bijv. een inwerkprogrmm voor nieuwe wethouders. ^d.2 Verbeterenbeeldvormingwethouders De beeldvorming vn wethouders is de fgelopen decenni vernderd. Enerzijds is sprke vn een fnme vn de socile sttus en het ontzgvoor wethouders, nderzijds worden politieke crises en gemeentelijke misrekeningen onder verntwoordelijkheid vn de wethouder ndrukkelijker dn voorheen in de openbrheid n de orde gesteld. Mee door de opkomst vn de noniemere socile medi en de versplintering vn het medilndschp komt vermeend disfunctioneren steeds meer in het nieuws. Vn TV-progrmm's wrin beleid vn gemeenten worden getoetst n het hndelen in individuele, concrete situties tot suggestieve berichtgeving over vermeende belngenverstrengeling, steeds vker ontstt het beeld vn een onkundig gemeentebestuur ls geheel l of niet in combintie met een onkundige mbtelijke orgnistie, wr een wethouder op wordt ngesproken. Het leidt niet zelden tot een negtief beeld over de verntwoordelijke wethouder(s). Overigens moet hier ook de ontwikkeling vn de huidige (lokle) politiek niet uit het oog worden verloren, wrin meningsverschillen vk belngrijker worden gemkt dn de zken wr men het in grote lijnen wel over eens is. Politici gedijen bij profilering en meningsverschillen en veel burgers hebben weinig kennis vn de mores vn het politieke (besluitvormings)proces wrbinnen die meningsverschillen worden geuit. Steeds vker komen nieuwe politieke prtijen nr voren in de gemeentelijke politieke ren. Zij mken drbij gebruik vn deze en ndere mechnismen.

5 Ad. 3 Vergroten vn de reflectie in het wethouderschp Uit het onderzoeksrpport "De Vllende V/ethouder" dt in opdrcht vn het Ministerie vn Binnenlndse Zken en Koninkrijksrelties in smenwerking met de Wethoudersvereniging is uitgevoerd, blijkt dt wethouders die in de politieke problemen niet zelden ls ltste in de gten krijgen dt het fout dreigt te gn. Hiern liggen een ntl oorzken ten grondslg. Vy'ethouders hebben een positie, wrin zij beslissingen kunnen bewerkstelligen of zelfs kunnen forceren. In dt opzicht zijn zij vergelijkbr met ndere mensen in een eindverntwoordelijke functie. Uit onderzoek is bekend dt het gedrg vn mensen die flrnkelijk kunnen zijnvn beslissers in hun orgnistie terughoudender tegen deze beslissers zijn, dn tegen onder- ofnevengeschikte colleg's of medewerkers. Het wethouderschp is bovendien nog steeds een functie wrtegen in kleinere kring wordt opgekeken, wr socile sttus nkleeft en wr privileges zijn verbonden n de functie, zols bijv. een eigen prkeerplts, toegng ls VIP bij specile gelegenheden en soms een zelfs een uto met chuffeur. Deze combintie vn zken mkt dt veel wethouders n verloop vn tijd steeds minder kritisch worden op het eigen hndelen en steeds kritischer richting nderen, terwijl omgekeerd hun -deels vn hen flrnkelijke- omgeving minder open en kritisch durft te zijn tegen de wethouder. Een eventuele kritische blik op de wethouder wordt bovendien lng niet ltijd door hem of hr gewrdeerd. Al met l resulteert dit te vk in een weinig reflectieve houding, die een bedreiging kn gn vormen voor het eigen functioneren. Drom streeft de WHV nr een vergroting vn het refl ectieve vermogen vn wethouders. Ad. 4 Vergroten inzicht in de werking vn mbtelijk-bestuurlijke processen Veel strtende wethouders hebben weinig kennis en ervring met het verschil tussen een bestuurlijke rol en een mngementrol in de mbtelijke orgnistie. Elke wethouder krijgt echter te mken met politieke keuzes, die mbtelijk tot uitvoering moeten worden gebrcht. In niet politieke orgnisties richt de bestuurlijke rol zich op de strtegische visie en de strtegische keuzes. Dit zijn keuzes die zich richten op de middellnge en lnge termijn (meer dn 5 jr volgens de meest gebruikelijke leerboeken), die vervolgens in hun werkorgnistie worden opgepkt en uitgewerkt. In de politiek is de horizon vk de eerstvolgende verkiezing, in gemeenten dus 4 jr, en wordt bovendien steeds meer politiek fgerekend op resultten en risico's die fout uit (lijken te) pkken. Niet zelden is het beeld vn de nieuw ngetreden wethouder over zijn eigen werkorgnistie tmelijk negtief, terwijl hijlzij die orgnistie vervolgens nodig heeft om zijn politiek-bestuurlijke keuzes uit te lten voeren. Rectie op dt negtieve beeld en het feit dt de gevolgen vn verkeerd uitpkkende risico's op zijn ofhr hoofd terecht komen, is vk dthijlzij dicht op, zo niet in, de werkorgnistie gtzitten. tüelke roldn nog weggelegd is voor het mbtelijk mngement is dn ook regelmtig een vrg die vnuit de interne orgnistie n de orde wordt gesteld. Het resultt is dt het concrete resultt in het eerste jr vn de nieuwe wethouder(s) chterblijft bij de potentiele resultten. De Wethoudersvereniging wil drom vroegtijdig inzicht in de werking vn deze processen bevorderen.

6 Ad. 5 Vergroten vn de rbeidsmrktknsen voor voormlige wethouders Deels vnwege de onder d. 3 genoemde houding die wethouders nr verloop vn tijd kunnen nnemen, is de positie vn voorrnlige wethouders op de rbeidsmrkt niet erg gunstig. Hier spelen een ntl zken een (grote) rol. Het wethouderschp is een eindverntwoordelijke, politieke functie met beslissingsbevoegdheid en de mogelijkheid zken te forceren of door te drukken. Veel oudwethouders streven dn ook nr een eindverntwoordelijke functie n het wethouderschp. Mcht is in de politiek een belngrijk element, mr op mcht opereren in de meeste orgnisties in deze tijd niet meer hoog wordt gewrdeerd. Ook de weinig reflectieve houding die wethouders vk onbewust nnemen, mkt de voormlige wethouder dn ook geen geliefde medewerker of mnger in een orgnistie. Bovendien overwrderen veel wethouders hun (functionele) netwerk net ls hun '(rbeids)mrktwrde'. Toch is het ook mtschppelijk vn belng dt oud-wethouders in het vervolg vn hun loopbn relevnte functies kunnen bekleden, ook omdt kndidt-wethouders met de ervringen vn nderen rekening lijken te houden. De Wethoudersvereniging zou kunnen bijdrgen n het verkrijgen vn een reëel beeld vn de ontwikkelingsmogelijkheden in het wethouderschp en de wrde die drn kn worden ontleend voor ndere niet-politieke functies. Ook kn een reëler beeld worden geschetst vn de ddwerkelijke (on)mogelijkheden n het wethouderschp, liefst tijdens het bekleden vn de functie zelf. De groep voormlige wethouders is bovendien in stt en vk ook bereid om de eigen ervringen te delen met nieuwe wethouders. Dit kn de strt vn die nieuwe wethouders wel degelijk helpen. Deze mentorrol is tot nu toe echter vrij onderbelicht, l zijn er wel veel eenmnsbedrijf es wrin men zich n het wethouderschp toelegt op Bestuur & Advies. Diverse oud-wethouders climen een commerciële rol ls coch, terwijl niet iedereen over de drvoor vereiste competenties beschikt. Sommige politieke prtijen proberen intern de beschikbre kennis en ervring wel in te zetten voor nieuwe wethouders vn dezelfde politieke prtij. Prtners en overige ctoren Om genoemde doelstellingen en subdoelstellingen te kunnen reliseren, ziet de WHV de volgende prtijen ls relevnte pftners/ctoren: A. Het Ministerie vn Binnenlndse Zken en Koninkrijksrelties B. De politieke prtijen C. De beroepsverenigingen voor functionrissen in het lokl bestuur:. Nederlnds Genootschp vn Burgemeesters b. Verenigingvn Gemeentesecretrissen c. Rdslid.nu d. Vereniging vn Griffiers D. De \rng, KING en BING

7 E. De opleidingsinstituten voor wethouders:. Publiek Domein b. Bestuurscdemie c. ROI d. GITP e. COT f. Debt.nl g. Pltform3l (voorheen NICIS) h. VNG Acdemie i. De Beuk j. sloo F. De cochingsbureu voor politici G. Outplcementbureus, m.n. Trnsitium, POSG en Vn Eeden & Prtners H. Ntionle en regionle medi Projecten en instrumenten Voornoemde doelen en subdoelstellingen zijn voorl vn belng om de verschillende projecten, instrumenten en keuzes in 201 1,2012,2013 en2014 in onderlinge smenhng te kunnen bezien 20ll ln20l I heeft de rwhv zich 3 deelprojecten ten doel gesteld: o Bewustwording vi het jrcongres en vi het reflectiepkket. Opzetten vn collegile ondersteuning, intervisie en coching o Effectieve smen\ /erking met de mbtelijke orgnistie Voor lle drie de elementen is vn BZK subsidie gevrgd en gekregen. Tot nu toe zijn de eerste twee gereliseerd, resp. goed gevorderd, terwijl de uitwerking vn het derde element in smenwerking met de Vereniging vn Gemeentesecretrissen meer tijd vergt om tot uitvoering te komen. De behoefte n intervisie blijkt echter zeer groot te zijn, wrvoor we echter binnen dt deelproject hiern meer geld zouden willen besteden, dn de reeds toegekende subsidie Yoor 2012 is tot nu toe gewerkt n een ntl deelprojecten, in het bijzonder: Het uitbouwen vn de Dg vn de Wethouder tot een 2-dgse Wethoudersconferentie, wrin Leiderschp, Politiek Primt, Integriteit en Bestuurlijke Smenwerking centrl stn, met gezghebbende sprekers en op een urnsprekende loctie. Het tot stnd brengen vn een opleidingennbod voor wethouders en gebundeld in een opleidingsgids.

8 Het opzetten, uitbreiden en continueren vn intervisie ls instrument voor reflectie onder vkgenoten en over ctuele them's die wethouders momenteelbezig houden. Het opzetten vn een pilot gericht op de periode n het wethouderschp onder de noemer vn Crrièremngement. 2013/2014 Het beleid voor is vnuit voornoemde doelstellingen gericht op: De voorbereiding op de stroom vn kndidtwethouders, nieuwe wethouders, doorgnde wethouders en vertrekkende in de nloop nr, resp. de nsleep vn de gemeenterdsverkiezing en 20 I 4. het creeren vn een relistisch verwchtingenptroon voor nkomende wethouders. Drbij willen we ze grggoed inzicht bieden in de mte wrin zij pssen op het gewenste competentieprofiel, zodt zij bewust vn door te ontwikkelen vrdigheden, n slg kunnen gn in het wethouderschp. Het ontwikkelen vn een geschiktheidstest voor wethouders op bsis vn een kerncompetentieprofiel is onderdeel drvn. Ook willen we in 20 I 3 grg de kennis en ervring vn de per 2014 vertrekkende wethouders bijeenbrengen, bundelen en beschikbr stellen voor de nieuwe wethouders. De eerste stp dftoe is de openstelling vn het lidmtschp vn de Wethoudersvereniging voor oudwethouders. Doorzetten vn intervisie ls instrument voor reflectie en het zicht houden op de vrgstukken \ /rmee wethouders bezig zijn. Het jrlijkse orgniseren vn een tweedgse wethoudersconferentie over ctuele them's en met gezghebbende sprekers op een nsprekende loctie. Het uitwerken vn de mbtelijk-bestuurlijke smenwerking ls them voor nieuwe wethouders. Een onderzoek door de Universiteit vn Tilburg wrin de succesfctoren voor het wethouderschp in beeld worden gebrcht. Dit kn worden gecombineerd met het vorige punt. Het betrekken vn outplcementprtners en werving- en selectiebureus bij de rbeidsmrktkn sen voor vooffnlige wethouders. Het ontwikkelen vn een Strterskit dt op de eerste werkdg klrligt voor de nieuwe wethouders, met drin lle voor het wethoudersvk relevnte informtie, dressen en contcten. Het koppelen vn nieuwe wethouders n kndidt-mentoren en -coches om ze inte werken in enlof te begeleiden bij het wethouderschp. Het orgniseren vn netwerkbijeenkomsten wrin oud-wethouders voor hun relevnte contcten kunnen onderhouden voor hun werkzmheden n het wethouderschp. Drnst wordt momenteel gewerkt n een ledenpkket, wrin een rechtsbijstndsverzekering zit voor rechtspositionele kwesties n het wethouderschp en wrmee ndere ledenvoordelen kunnen worden verkregen.

9 Effecten WlfV-beleid De effecten die de Wethoudersvereniging verwcht vn bovenstnd beleid zijn o Beter gekwlificeerde wethouders bij de strt vn het wethouderschp o Meer en beter begeleiding vn nieuwe/zittende wethouders Inzicht in rechtspositionele gevolgen bij ntreden o Groter nbod vn gekwlificeerde kndidten o Beter functionerende wethouders, met reëler zelfbeeld, inzicht in mbtelijk-bestuurlijke dynmiek en met bewuster gedrg ls het gt om integriteit. TÜdiger oriënttie op toekomst n het wethouderschp o Minder vllende wethouders ls gevolg vn disfunctioneren/ongeschiktheid o Inzicht in rechtspositionele gevolgen bij ftreden o Betere rbeidsmrktpositie vn oud-wethouders o Lgerewchtgelduitgven

10 Meerjrenbeleidspln Wethoudersvereniging

11 Voorstel tot sttutenwijzigin g

12 Voorstel tot sttutenwijziging Het bestuur vn de Wethoudersvereniging stelt wijziging vn enkele sttutire beplingen voor. Dit heeft drie doelen: L Openstelling vn het lidmtschp vn de V/HV voor voormlige wethouders 2. Openstelling vn het lidmtschp vn de V/HV voor gedeputeerden 3. Anpssing vn de sttuten n de huidige werkwijze, incl. vernkering vn de rol en positie vn de directeur vn de WHV Ad. I Voormlige wethouders Momenteel mogen wethouders uiterlijk tot I jr n hun ftreden lid blijven de vereniging. Drmee gt veel kennis vn en ervring met het wethoudersvk verloren voor de vereniging. Tevens is gebleken dt diverse voormlige wethouders de behoefte hebben om ook n hun ftreden lid te kunnen blijven vn de vereniging en zodoende toegng te houden tot bijeenkomsten, die voor de leden vn de vereniging worden georgniseerd. In het meerjrenbeleid vn de vereniging wordt ook ingezet op de voorbereiding op de periode n het wethouderschp,zodt een minder brupte overgng nr de reguliere rbeidsmrkt wordt bevorderd. Openstelling vn het lidmtschp vn de vereniging pst in deze ontwikkeling en biedt mogelijkheden voor het nbieden vn specifieke diensten voor de fse n het wethouderschp. Ad.2 Gedeputeerden Vnuit de kring vn gedeputeerden is gevrgd ofgedeputeerden ook lid kunnen worden vn onze vereniging. De rechtspositie vn gedeputeerden is gelijk n die vn wethouders. Momenteel worden de belngen vn deze groep vertegenwoordigd door het Interprovincil Overleg (IPO), net ls voorheen bij wethouders door de VNG. Gezien het totl ntl gedeputeerden is een specifiek voor deze doelgroep op te richten vereniging weinig knsrijk. Veel gedeputeerden zijn bovendien voorfgnd n het gedeputeerdenschp wethouder geweest en zouden hun lidmtschp in dt gevl grg willen kunnen voortzetten. Drom wordt voorgesteld om het lidmtschp ook open te stellen voor gedeputeerden. Zij zullentoegng krijgen tot de bijeenkomsten vn de vereniging. Op dit moment wordt niet voorzien dt voor hen specifieke ctiviteiten zullen worden georgniseerd.

13 Ad. 3 Gewijzigde prktijk en positie bureu(directeur). Sinds de oprichting in 2004 vn de Wethoudersvereniging heeft zich een prktijk ontwikkeld, die niet meer nsluit op de oorspronkelijke beplingen in de sttuten, in het bijzonder rond de vststelling vn de ALV vn het progrmm vn congressen en studiebijeenkomsten. Ook wordt steeds vker een beroep gedn op de vereniging voor rechtspositionele ngelegenheden. Om de mogelijkheden hiertoe te vergroten wordt voorgesteld de sttutire bepling die dit uitzondert te schrppen. Tevens heeft de vereniging sinds 2006 een verenigingsbureu, met sinds 20ll n het hoofd een directeur. De positie vn het bureu wordt nu vernkerd in een sttutire bepling, lsmede de rol vn de directeur ls bestuurssecretris. Gelet op deze prktijk wordt voorgesteld rtikel 9 uit te breiden met een 6" lid en tevens om in rtikel 10, lid 6, sub c. te schrppen. Uiterrd blijven suggesties vn leden voor dit soort bijeenkomsten vn hrte welkom. Onderstnd de integrle tekst inclusief de toevoegingen c.q. te schrppen beplingen, rtikelen2,4, 5, 9 en 10. In het voorstel zijn cursief en onderstreeptde voor4estelde to ermeld, vetgedrukt de voorgestelde te schrppen sttutire beplingen. Te wüzigen rtikel2. leden 2. sub.. sub d. en sub e.. en lid 3. sub b.: DOEL VAN DE VERENIGING. Artikel 2 l. De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen dt de wethouder ls onderdeel vn het lokl bestuur een optimle bijdrge kn leveren n een verdere verbetering en professionlisering vn het lokl bestuur. 2. De vereniging heeft mede ten doel ;. Het bevorderen vn een kwlittief hoogwrdige uitoefening vn de functie vn wethouders en gedeputeerden, rekening houdend met de diversiteit vn de functie;. b. Het bevorderen vn regelmtige contrcten tussen de leden;. c. Het fungeren ls gespreksprtner vn- en voor dgrdgn rrrrrrrrrrrrrrr,,rr))r)r)r)r)r)rr)r)rr,r)rrr)rr)r)r)r) d. Het gevrgd en ongevrgd dviseren in ngelegenheden betreffende wet en regelgeving, inclusieí rechtspositionele regelingen; en e. Het behrtigen vn de functionele belngen vn de wethouder, oud-wethouder.en sedeputeerde

14 3. De vereniging trcht hr doel te bereiken lngs wettige weg door middel vn:.... Het behouden vn congressen en studiebijeenkomsten en het ontwikkelen vn opleidingsinstrumentri, het (doen) smenstellen vn dviezen en het (doen) verrichten vn onderzoek, het onderhouden vn (digitle) medi, lle gericht op het vergroten vn kennis en bestuurlijke vrdigheden; b. Het stimuleren vn informele bijeenkomsten vn wethouders en oudwethouders;... c. Het leggen en onderhouden vn contcten zowel lokl, regionl, ntionl ls interntionl; d. Het fciliteren bij individuele coching en functionele belngenbehrtiging; en e. Al hetgeen verder bevorderlijk kn zijn voor de tot de doelen vn de vereniging behorende ctiviteiten;.... Alles in de ruimste zinvn het woord Te wijzigen rtikel4. lid 2: LIDMAATSCHAP VAN DB VERENIGING Artikel4. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Wr in de sttuten wordt gesproken vn leden respectievelijk lidmtschp, worden dronder zowelde gewone leden ls de ereleden respectievelijk het lidmtschp vn deze leden verstn, tenzij het tegendeel blijkt. 2.. Gewone leden zijn zij, die de functie vn wethouder in een Nederlndse gemeente of de functie vn dgelijks bestuurder in een Nederlndse deelgemeente vervullen of zij, die gedeputeerde zijn, of een vn deze functies tot mximl één (1) jr geleden hebben vervuld. b. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging op voorstel vn het bestuur ofop voorstel vn leden vn de vereniging door de lgemene ledenvergdering drtoe benoemd zijn. 3. Anmelding voor het lidmtschp vn ndere leden dn de ereleden geschiedt schriftelijk bij het bestuur door middel vn een ingevuld en ondertekend formulier, welk formulier dient te worden opgevrgd bij het bestuur. Het bestuur beslist binnen een mnd n nmelding over de toelting.

15 4. Bij fuijzing heeft de belnghebbende recht vn beroep op de lgemene ledenvergdering, schriftelijk in te stellen binnen één mnd ndt het betreffende besluit - onder verwijzing nr zijn recht vn beroep - te zijner kennis is gebrcht. In de eerstvolgende lgemene ledenvergdering wordt hieromtrent uitsprk gedn. 5. Het lidmtschp is persoonlijk 6. Het bestuur houdt een register bij. Hierin zijn de nmen en dressen vn lle leden opgenomen, lsmede de relevnte gegevens vn het bestuurslichm wrbij het betreffende lid in dient is. 7. De leden verbinden zich het doel vn de vereniging zoveel mogelijk te bevorderen en de sttuten en reglementen vn de vereniging n te leveren. Te wiizigen rtikel 5. lid 1. sub c: EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING Artikel5 l. Het lidmtschp eindigt:. Door de dood vn het lid; overgng krchtens erfrecht is niet toegestn; b. Door opzegging door het lid; c. Door opzegging door de vereniging; dit kn geschieden wnneer het lid niet lnger n de sttutire vereisten voldoet, wnneer een gewoon lid zijn functie ls wethouder in een Nederlndse gemeente of ls dgelijks bestuurder in een Nederlndse deelgemeente niet meer vervuld, met dien verstnde dt hij n ftreden bij wijze vn overbruggingsperiode nog mximl één (1) jr ls gewoon lid kn nblijven, wnneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nkomt, of wnneer redelijkerwijs niet lnger vn de vereniging kn worden gevergd het lidmtschp te lten voortduren; en d. Door ontzetting uit het lidmtschp. Ontzetting kn lleen worden uitgesproken \,vnneer een lid hndelt in strijd met de sttuten, reglementen of besluiten vn de vereniging dn welde vereniging op onredelijke wijze bendeelt. 2. Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden tegen het einde vn een verenigingsjr met een opzegtermijn vn vier weken. Een lid kn echter zijn lidmtschp onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs niet vn hem gevergd kn worden het lidmtschp te lten voortduren.. 3. Opzegging door de vereniging, lsook ontzetting, geschiedt door het bestuur dt een lid ten spoedigste met opgve vn redenen schriftelijk in kennis stelt vn het betreffende besluit onder vermelding vn de dtum wrtegen is opgezegd of ontzet.

16 4. Het bestuur is bevoegd een lid te lle tijd te schorsen, indien gronden tot opzegging of ontzetting nwezig zijn. Een schorsing die niet binnen drie mnden gevolgd wordt door een besluit wordt door een besluit tot opzegging of ontzetting eindigt door het verloop vn de termijn. 5. Een opzegging in strijd met het in dit rtikel lid 2 beplde, doet het lidmtschp eindigen op het vroegst toegelten tijdstip volgende op de dtum wrop is opgezegd 6. In het huishoudelijk reglement ls bedoeld in rtikel l8 kunnen ndere regels worden opgenomen ten nzien vn de beroepsprocedure tegen ontzetting uit het lidmtschp Te wijzigen rtikelen 9. lid 6 en 10. lid 6. sub c: BESTUURSTAKEN EN VERTEGENWOORDIGING Artikel9. l. Behoudens de beperkingen die volgen uit de sttuten is het bestuur belst met het besturen vn de vereniging. 2. Indien het bestuur niet voltllig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden mits het bestuur nog uit ten minste drie leden bestn, en onverminderd de verplichting vn het bestuur om in vcture(s) te doen voorzien. 3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten vn overeenkomsten tot het kopen, in eigendom verkrijgen, verkopen,vervreemden of bezwren vn registergoederen. 4. Tot de tk vn het bestuur behoort onder meer:. Het voorbereiden vn de lgemene ledenvergdering en het uitvoeren vn de door deze lgemene ledenvergdering genomen besluiten; b. De dgelijks leiding over de werkzmheden vn de vereniging; c. ö" ì","iilï;;;;;;;;k;mscn. ving vn commissie ls bedoeld in rtikel l0 lid 5; en 5 d. Al hetgeen overigens vn belng is voor het wrborgen vn een goede gng vn zken. Het bestuur veftegenwoordigt de vereniging. b. De vereniging wordt bovendien vertegenwoordigd door: l. De voorzitter tezmen met secretris: of 2. De voorzitier tezmen met de penningmeester; of 3. De pltsvervngend voorzitter tezmen met de secretris; of

17 4.De pltsvervngend voorzitter tezmen met de penningmeester; of 5. De secretris tezmen met de penningmeester. 6. Het bestuur wordt bü zün tken ondersteund door een verenigingsbureu. dt wordt geleid in een mndtbesluit. De directeur treedt op ls bestuurssecretris. ALGBMENE LEDENVERGADERING. Aftikel Het bestuur roept de lgemene vergdering bijeen, wnneer het dit wenselijk oordeelt, of wnneer het drtoe volgens de wet of sttuten verplicht is. 2. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek vn ten minste een zodnig ntl leden ls bevoegd is tot het uitbrengen vn het een/tiende gedeelte vn de stemmen in een lgemene vergdering, verplicht tot het bijeenroepen vn een lgemene vergdering op een termijn vn niet lnger dn vier weken n indiening vn het verzoek. Indien niet binnen veertien dgen n het verzoek gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelftot bijeenroeping overgn op de wijze wrop het bestuur de lgemene vergdering bijeenroept, of bij dvertentie in het verenigingsbld. 3. De leden worden ten minste veertien dgen vn tevoren schriftelijk, onder opgve vn de gend, ter vergdering opgeroepen, wrbij de dg vn oproeping en die vn de vergdering niet worden meegerekend. 4. In de vergdering bedoeld in rtikel 14 lid 3 komen mede n de orde:. De voorziening in vctures in het bestuur; b. De benoeming vn de leden vn de rtikel 14 lid 4 genoemde commissie;. c. De vststelling vn de jrlijkse contributie; d. De begroting 5. De lgemene ledenvergdering is bevoegd onder hr verntwoordelijkheid beplde tkonderdelen uit te lten voeren door commissies die door het bestuur zijn ingesteld Deze commissies kunnen ook uitsluitend een dviserende tk hebben. Ten minste één lid zl zitling hebben in een ingestelde commissie. 6. Tot de tk vn de lgemene ledenvergdering behoort onder meer:. Het vststellen vn de jrbegroting vn de vereniging; b. Het vststellen vn de jrrekening vn de vereniging; c. Het vststellen vn het progrmm vn congressen en studiebijeenkomsten TR/ALV2l tt20l2

18 Begroting 2013

19 WETHOU IGING BEGROT I{G 2013 B GRONNG 2012 REKENING 20'l'l REKENING 20r0 butie Deelnme Dg vn de Wethouder , , , , , ,00 Bijdrgen derden m Lokl bestuur Subsidie BZK Ontw. Online Assessment Subsid e BZK ontw. Vk wethouder Sponsorinkomsten opbrengsten , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 inkomsten Orgnistiekosten lsten bureu vereniging / directeur bureu / secretresse ncièle dmin strt e Bureukosten Hu svest ngskosten Reis- en verblijfkosten , , , , , ,00 650, , , , , , , , , ,00 '1.418, , '1, , , ,00 kosten slris en hu svesting 50% komt ten lste vn BZK subsidie , ,62 n bestuur Online Assessment vk wethouder Dg vn de Wethouder Ledenwerving Publiciteit Seminrs Onvoorzien 500, , , , , , ,00 500, , , , ,00 't.600, , , , , , ,00 802,00 596,00 797, , , , ,00 89S e gen vermogen vn rekening nr begrot ng , , , , t3

20 TOELICHTING BEGROTING INKOMSTEN Contributie/Congresbijdrge Voor is de contr butieopbrengst gebseerd op 7oO betlende leden. Het ledenntl op I november bedrgt ru m 600. ntl nieuwe leden geworven. ln het fgelopen jr hebben c. 50 leden opgezegd (veell wegens ftreden ls wethouder), tegelijkertijd is eenzelfde De verwchting is dt het ledenntl verder zl st jgen, mede door de toenme vn het ntl en de kwl teit vn de ctiv teiten voor leden in de fgelopen periode. Het bestuur stelt voor de contribut e gelijk te houden met 2012 en dus vst te stellen op '155,00 per jr. B jdrgen derden De sponsorovereenkomst met VNG/CS is per'l fgelopen. De doorlopende sponsorcontrcten en n euwe contcten voor sponsoring bieden echter continuiteit op d t punt. Een totl n sponsorinkomsten vn is drom op bsis vn de huid ge stnd vn zken reëel. Het m n sterie vn BZK is bereid om te kijken of een door de WHV gewenste uitbreiding vn de subsidie mogelijk kn worden gemkt. Voor 2013 wordt drtoe een nvrg vn in totl 2O0.OOO voorbere d. UITGAVEN Slris en socile lsten / uitbreiding bureu Finnciële dmin strt e De finnciële dm nistrtie en het smenstellen vn de drmee smenhngende finnciële stukken wordt sinds juni 2O0B u tgevoerd door het Congres & Studiecentrum VNG. Momenteel wordt een overgng per 2013 nr een dministrtie in e gen beheer voorbereid. Bureukosten De kosten vn kntoor- en dministrt e, incl. kntoorrt kelen. Huisvestingskosten Sinds 2012 worden de huisvestingslsten voor I 00% doorbelst. De VNG heeft de WHV in de eerste jren geholpen door niet lle kosten hiervoor door te belsten. Nst hu svesting betlt de WHV ook voor ndere d enstverlening door de VNG, zols utomt ser ngs- en p&o-dienstvèrteniñg. Reis- en verbl jfkosten Het gt hier om de kosten vn de bureuleden voor het büwonen vn de bestuursvergderingen en ndere externe fsprken. Vergderkosten bestuur Deze kosten kunnen lg worden gehouden, met nme doordt de vergderfciliteiten door de gemeente Amersfoort kosteloos ter besch kking worden gesteld Wethoudersconferentie Publiciteit Onderhoud website. Ledenwerving Ledenwerving is een permnente ctiviteit en dus zl ook in 2013 worden voortgezet Zo is de vereniging o.. met een stnd nwezig op het VNG-congres. Seminrs Seminrs worden georgniseerd in smenwerking met ndere orgnisties zols het Genootschp vn Burgemeesters, Deloitte, BZK en opleiders. Door deze vorm vn smenwerking zijn er tot nu toe voor de vereniging relt ef weinig kosten n verbonden. Ook zijn smen met enkele grote opleiders nieuwe opleidingen voorbereid, wrvn de deelnemers zelf de kosten betlen. RESULTAAT Uitgngspunt is een reserve op te bouwen en in stnd te houden wrmee de vereniging de vste kosten gedurende eenjr kn opvngen met SO% vn de inkomsten. Voorts d enen de gehele personele ris co's gedurende een jr met de reserve te worden opgevngen. Drtoe zl een bedrg worden 'gereserveerd'. Het eigen vermogen ultimo 2011 bedrgt, conform jrrekening 81521,00 Op bs s vn de begrote resultten vn 2012 loopt het eigen vermogen eind 2012 op nr I'1711,48 De begroting 2013lt een stb l stie vn het eigen vermogen z en. Dt blijft dus binnen de gestelde norm t3

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding Smenwerkingsovereenkomst Socile Huisvesting Boxmeer De gemeente Boxmeer, Stichting Mooilnd, Stichting Bewonersrd Boxmeer Wonen Vierlingsbeek en het Huurderspltform Vierlingsbeek, verder te noemen 'prtijen',

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis.

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis. 29 Erfgoedhuis Zuid-Hollnd: - MuseuTYicoTisulentschp Monumentenwcht«Provincil Steunpunt voor Monumentenzorg en Archeologie Provincil Historisch Ceritmm Erfgoedeductie * Erfgoedprojecten An de leden vn

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Nee heb je, j kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES René Bekkers ICS/Sociologie Universiteit Utrecht R.Bekkers@fss.uu.nl INLEIDING

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 bcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 Algemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning Meldingsformulier wijziging nhngsel leidinggevenden drnk- en horecvergunning Anvrg ter wijziging vn het nhngsel behorende bij onderstnde drnk- en horecvergunning op grond vn rtikel 30 Drnk- en Horecwet

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Adviezen/Gonclusies Vergadering comm issie Bestuurlijke aangelegen heden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 met 2014

Adviezen/Gonclusies Vergadering comm issie Bestuurlijke aangelegen heden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 met 2014 Vergdering comm issie Bestuurlijke ngelegen heden, d.d. 6 met 2014 ts.,, :flltlll":, \l:ti, fl,r,f RIINI.ANDEN Onderwerp 1 Opening en vststelling gend Advies / conclusie Anweziq: de heer P.M. Terpstr (W@l)

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

Bemoeizucht staat laat geen diversiteit en flexibiliteit toe

Bemoeizucht staat laat geen diversiteit en flexibiliteit toe CDV I NR 7. 8. 91 SEPTEMBER 2001 161 Beoeizuht stt lt geen diversiteit en flexibiliteit toe G. DOLSMA EN C. VAN DER KNAAP Een gezonde groei vn rbeidsprtiiptie is de uitdging voor de koende tijd en vrgt

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Michël Geerdink en Normn ten Pierik Trends, nlyses en ideeën over de betekenis vn huisvesting vn hogescholen De toekomst vn de hogescholen vrgt om vergnde mtregelen

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015.

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015. PRESTATIEAFSPRAKEN 2 0 15 per stdsdee Kerkrde, 6 m 2015. Gemeente Kerkrde PRESTATIEAFSPRAKEN 2015 PER STADSDEEL PARTIJEN: Woningcorportie HEEMwonen Woningstichting Wonen Limburg Woningstichting Wonen Zuid

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad,

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad, oz )2 CE NTRU IS TA D Uittreksel uit het register vn de gemeenterdszittingen Gemeenterd 26 jnuri 2015 Welzijn OCMW kennisneming. npssing meerjrenpln 2014-2019 budget 2015 nwez g Odette VAN HAMME, voozitter

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Technisch medewerker A Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Gemeente Venlo Grnizoenweg 3 5928NA Venlo Contctpersoon HR Desk Wrde vn de opdrcht

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013 Congres FACEBOOK MARKETING 6 JUNI 2013 WORD óók SPONSOR! Op donderdg 6 juni 2013 orgniseren Entopic en Likeconomics de eerste editie vn Congres Fcebook Mrketing. Een event wrbij de inzet vn Fcebook voor

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

a a a Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties

a a a Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties Ministerie vn Binnenlndse Zken en Koninkrijksreities > Retourdres Postbus 20011 2500 EA Den Hg An de Voorzitter vn de Tweede Kmer der Stten Generl Postbus 20018 2500 EA Den Hg Bestuur DemocrUe en la Finnciën

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER WIS Services B.V. verbinden en versnellen Bezoekdres Stvorenweg 4 2803 PT Goud Correspondentie Postbus 309 2800 AH Goud Versie: WIS Tlent Mnger 4.7 T. (+31) 182

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

hss rrlholland * 7--õ::t- g

hss rrlholland * 7--õ::t- g Smenwerki n gsovereen komst Ken n is- en Ontwi kkel prog rmm lnnovtieagend Duurzme Lndbouw Smen voor een Flinke Sprong e'i"fr$horrlln hss rrlhollnd * 7--õ::t- g WAI ENIN6ÉN VOORAF; Ambitie duurzme lndbouw

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

september 2009 november 2009

september 2009 november 2009 september 2009 november 2009 Dit is een smengevtte Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de resulten vn het vierde kwrtl en het boekjr 2009. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING notitie vn Twickelostrt 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefx 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie opgemkt door luchtkwliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/kkr/027

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Progrmmmnger KRW/DHZ Ms Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Provincie Noord-Brbnt Brbntln 1 5216TV 's-hertogenbosch Contctpersoon Ss Terpstr

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos ord kwrtier lijk Primir Onderuijs CH RISTELIJKE BASISSCHOOL ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos 'smen school zijn' I I I I I 'woor de toekomst vndog beginf I Ju r 2015 INHOUD Deel l: Onze school binnen

Nadere informatie

SELECTIE EN REKRUTERING

SELECTIE EN REKRUTERING SELECTIE EN REKRUTERING KENGETALLEN kengetl omschrijving 2001 2002 verhouding interne / externe rekrutering het ntl intern ingevulde vctures (mobiliteit + promotie) t.o.v. het ntl 208 / 854 163 / 678 (1)

Nadere informatie