Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#"

Transcriptie

1 Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^#

2 Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen Afscheid bestuursleden 'Wethouder W. Kolff en wethouder J. Groot Benoeming nieuw bestuurslid W'ethouder J. Nederstigt, gemeente HrlemmeÍneer 4. Meerjrenbeleid Voorstel tot sttutenwijziging 6. Begroting Rondvrg 8. Sluiting

3 Meerj renbeleid Wethoudersveren iging O14 Inleiding De Wethoudersvereniging (WFIV) heeft ls missie het wethoudersvk (verder) te professionliseren. Dt doet zij door ls prtner vn de wethouders op te treden, vnuit de rol ls beroepsvereniging. Zij ziet drnst voorl een rol ls mkelr en intermediir. Ook treedt zij op ls belngenbehrtiger, wr het gt om de (rechts)positie vn wethouders. Sinds de oprichting in 2004 streeft de vereniging ernr het vk vn wethouder te professionliseren, voorl door wethouders met elkr in gesprek te lten komen over het bijzondere vk vn wethouder. Sinds een ntl jren orgniseert de WFIV hr jrcongres "De dg vn de wethouder". Drnst neemt zij deel n het VNG-congres en orgniseert zij ctiviteiten smen met het Aktieprogrmm Lokl Bestuur vn de VNG en met het Nederlnds Genootschp vn Burgemeesters. Sinds september 201I is het bureu uitgebreid met een prttime directeur, wrrnee de V/HV hr ctiviteiten heeft kunnen intensiveren.deze notitie bevt de visie vn de vereniging op hr missie en doelstellingen tot 2014, lsmede de ctiviteiten wrvoor zij subsidie nv rgf v oor 2012 en verder. Missie en doelstellingen Wethoudersvereniging De Wethoudersvereniging wil het wethoudersvk verder professionliseren. Doel vn die verdere professionlisering is het zo goed mogelijk lten functioneren vn wethouders binnen het lokl bestuur. Drbij ziet de WHV een ntl subdoelstellingen : l. Verbeteren vn de kwliteit vn de instroom in het wethoudersvk 2. Verbeteren vn de beeldvorming rond het wethouderschp en het lokl openbr bestuur 3. Vergroten vn de (zelf)reflectie tijdens het wethouderschp 4. Vergroten vn het inzicht in de werking vn mbtelijk-bestuurlijke processen 5. Vergroten vn rbeidsmrktknsen voor voorrnlige wethouders Hiermee richt de WHV zich op een drietl doelgroepen, te weten L Wethouders II. Ankomende Wethouders III. Voormlige Wethouders Hieronder volgt een toelichting op genoemde subdoelstellingen.

4 Ad. I Verbeteren kwliteit vn de instroom Uiterrd zijn de politieke prtijen ls eerste verntwoordelijk voor de selectie vn gekwlificeerde wethouders. Het komt echter hels nog te vk voor dt uit het selectieproces iemnd nr voren komt, wrvn -vk chterf- wordt geconstteerd dt hij of zij onvoldoende geschikt ws voor het wethouderschp. Dit is deels verklrbr uit het feit dt lng niet lle specten en dilemm's vn het wethouderschp bij lle bij het selectieproces betrokkenen voldoende bekend zijn. De meest zichtbre rof vn wethouders, zeker voor de leden vn zijn verwnte rdsfrctie, is die tijdens de commissie- en rdsvergderingen. Drnst is de publieke rol, wrbij de wethouder nmens het gemeentebestuur in de openbrheid treedt, ook bekend bij de selecterende personen. Overigens geldt dit evenzeer voor de kndidt-wethouders zelf. Ook zij geven vk chterf n dt het heel nders is dn zij zich hdden voorgesteld. De vrg is of ook inderdd lleen mr chterf kn worden vstgesteld dt iemnd (on)geschikt ws voor het wethouderschp De kwliteit vn de instroom in het wethoudersvk kn overigens ook worden vergroot door een duidelijker voorlichting en verwchtingenmngement richting kndidten over het wethouderschp. Ook kn de strt vn de wethouder beter worden begeleid, met behulp vn trining, coching en bijv. een inwerkprogrmm voor nieuwe wethouders. ^d.2 Verbeterenbeeldvormingwethouders De beeldvorming vn wethouders is de fgelopen decenni vernderd. Enerzijds is sprke vn een fnme vn de socile sttus en het ontzgvoor wethouders, nderzijds worden politieke crises en gemeentelijke misrekeningen onder verntwoordelijkheid vn de wethouder ndrukkelijker dn voorheen in de openbrheid n de orde gesteld. Mee door de opkomst vn de noniemere socile medi en de versplintering vn het medilndschp komt vermeend disfunctioneren steeds meer in het nieuws. Vn TV-progrmm's wrin beleid vn gemeenten worden getoetst n het hndelen in individuele, concrete situties tot suggestieve berichtgeving over vermeende belngenverstrengeling, steeds vker ontstt het beeld vn een onkundig gemeentebestuur ls geheel l of niet in combintie met een onkundige mbtelijke orgnistie, wr een wethouder op wordt ngesproken. Het leidt niet zelden tot een negtief beeld over de verntwoordelijke wethouder(s). Overigens moet hier ook de ontwikkeling vn de huidige (lokle) politiek niet uit het oog worden verloren, wrin meningsverschillen vk belngrijker worden gemkt dn de zken wr men het in grote lijnen wel over eens is. Politici gedijen bij profilering en meningsverschillen en veel burgers hebben weinig kennis vn de mores vn het politieke (besluitvormings)proces wrbinnen die meningsverschillen worden geuit. Steeds vker komen nieuwe politieke prtijen nr voren in de gemeentelijke politieke ren. Zij mken drbij gebruik vn deze en ndere mechnismen.

5 Ad. 3 Vergroten vn de reflectie in het wethouderschp Uit het onderzoeksrpport "De Vllende V/ethouder" dt in opdrcht vn het Ministerie vn Binnenlndse Zken en Koninkrijksrelties in smenwerking met de Wethoudersvereniging is uitgevoerd, blijkt dt wethouders die in de politieke problemen niet zelden ls ltste in de gten krijgen dt het fout dreigt te gn. Hiern liggen een ntl oorzken ten grondslg. Vy'ethouders hebben een positie, wrin zij beslissingen kunnen bewerkstelligen of zelfs kunnen forceren. In dt opzicht zijn zij vergelijkbr met ndere mensen in een eindverntwoordelijke functie. Uit onderzoek is bekend dt het gedrg vn mensen die flrnkelijk kunnen zijnvn beslissers in hun orgnistie terughoudender tegen deze beslissers zijn, dn tegen onder- ofnevengeschikte colleg's of medewerkers. Het wethouderschp is bovendien nog steeds een functie wrtegen in kleinere kring wordt opgekeken, wr socile sttus nkleeft en wr privileges zijn verbonden n de functie, zols bijv. een eigen prkeerplts, toegng ls VIP bij specile gelegenheden en soms een zelfs een uto met chuffeur. Deze combintie vn zken mkt dt veel wethouders n verloop vn tijd steeds minder kritisch worden op het eigen hndelen en steeds kritischer richting nderen, terwijl omgekeerd hun -deels vn hen flrnkelijke- omgeving minder open en kritisch durft te zijn tegen de wethouder. Een eventuele kritische blik op de wethouder wordt bovendien lng niet ltijd door hem of hr gewrdeerd. Al met l resulteert dit te vk in een weinig reflectieve houding, die een bedreiging kn gn vormen voor het eigen functioneren. Drom streeft de WHV nr een vergroting vn het refl ectieve vermogen vn wethouders. Ad. 4 Vergroten inzicht in de werking vn mbtelijk-bestuurlijke processen Veel strtende wethouders hebben weinig kennis en ervring met het verschil tussen een bestuurlijke rol en een mngementrol in de mbtelijke orgnistie. Elke wethouder krijgt echter te mken met politieke keuzes, die mbtelijk tot uitvoering moeten worden gebrcht. In niet politieke orgnisties richt de bestuurlijke rol zich op de strtegische visie en de strtegische keuzes. Dit zijn keuzes die zich richten op de middellnge en lnge termijn (meer dn 5 jr volgens de meest gebruikelijke leerboeken), die vervolgens in hun werkorgnistie worden opgepkt en uitgewerkt. In de politiek is de horizon vk de eerstvolgende verkiezing, in gemeenten dus 4 jr, en wordt bovendien steeds meer politiek fgerekend op resultten en risico's die fout uit (lijken te) pkken. Niet zelden is het beeld vn de nieuw ngetreden wethouder over zijn eigen werkorgnistie tmelijk negtief, terwijl hijlzij die orgnistie vervolgens nodig heeft om zijn politiek-bestuurlijke keuzes uit te lten voeren. Rectie op dt negtieve beeld en het feit dt de gevolgen vn verkeerd uitpkkende risico's op zijn ofhr hoofd terecht komen, is vk dthijlzij dicht op, zo niet in, de werkorgnistie gtzitten. tüelke roldn nog weggelegd is voor het mbtelijk mngement is dn ook regelmtig een vrg die vnuit de interne orgnistie n de orde wordt gesteld. Het resultt is dt het concrete resultt in het eerste jr vn de nieuwe wethouder(s) chterblijft bij de potentiele resultten. De Wethoudersvereniging wil drom vroegtijdig inzicht in de werking vn deze processen bevorderen.

6 Ad. 5 Vergroten vn de rbeidsmrktknsen voor voormlige wethouders Deels vnwege de onder d. 3 genoemde houding die wethouders nr verloop vn tijd kunnen nnemen, is de positie vn voorrnlige wethouders op de rbeidsmrkt niet erg gunstig. Hier spelen een ntl zken een (grote) rol. Het wethouderschp is een eindverntwoordelijke, politieke functie met beslissingsbevoegdheid en de mogelijkheid zken te forceren of door te drukken. Veel oudwethouders streven dn ook nr een eindverntwoordelijke functie n het wethouderschp. Mcht is in de politiek een belngrijk element, mr op mcht opereren in de meeste orgnisties in deze tijd niet meer hoog wordt gewrdeerd. Ook de weinig reflectieve houding die wethouders vk onbewust nnemen, mkt de voormlige wethouder dn ook geen geliefde medewerker of mnger in een orgnistie. Bovendien overwrderen veel wethouders hun (functionele) netwerk net ls hun '(rbeids)mrktwrde'. Toch is het ook mtschppelijk vn belng dt oud-wethouders in het vervolg vn hun loopbn relevnte functies kunnen bekleden, ook omdt kndidt-wethouders met de ervringen vn nderen rekening lijken te houden. De Wethoudersvereniging zou kunnen bijdrgen n het verkrijgen vn een reëel beeld vn de ontwikkelingsmogelijkheden in het wethouderschp en de wrde die drn kn worden ontleend voor ndere niet-politieke functies. Ook kn een reëler beeld worden geschetst vn de ddwerkelijke (on)mogelijkheden n het wethouderschp, liefst tijdens het bekleden vn de functie zelf. De groep voormlige wethouders is bovendien in stt en vk ook bereid om de eigen ervringen te delen met nieuwe wethouders. Dit kn de strt vn die nieuwe wethouders wel degelijk helpen. Deze mentorrol is tot nu toe echter vrij onderbelicht, l zijn er wel veel eenmnsbedrijf es wrin men zich n het wethouderschp toelegt op Bestuur & Advies. Diverse oud-wethouders climen een commerciële rol ls coch, terwijl niet iedereen over de drvoor vereiste competenties beschikt. Sommige politieke prtijen proberen intern de beschikbre kennis en ervring wel in te zetten voor nieuwe wethouders vn dezelfde politieke prtij. Prtners en overige ctoren Om genoemde doelstellingen en subdoelstellingen te kunnen reliseren, ziet de WHV de volgende prtijen ls relevnte pftners/ctoren: A. Het Ministerie vn Binnenlndse Zken en Koninkrijksrelties B. De politieke prtijen C. De beroepsverenigingen voor functionrissen in het lokl bestuur:. Nederlnds Genootschp vn Burgemeesters b. Verenigingvn Gemeentesecretrissen c. Rdslid.nu d. Vereniging vn Griffiers D. De \rng, KING en BING

7 E. De opleidingsinstituten voor wethouders:. Publiek Domein b. Bestuurscdemie c. ROI d. GITP e. COT f. Debt.nl g. Pltform3l (voorheen NICIS) h. VNG Acdemie i. De Beuk j. sloo F. De cochingsbureu voor politici G. Outplcementbureus, m.n. Trnsitium, POSG en Vn Eeden & Prtners H. Ntionle en regionle medi Projecten en instrumenten Voornoemde doelen en subdoelstellingen zijn voorl vn belng om de verschillende projecten, instrumenten en keuzes in 201 1,2012,2013 en2014 in onderlinge smenhng te kunnen bezien 20ll ln20l I heeft de rwhv zich 3 deelprojecten ten doel gesteld: o Bewustwording vi het jrcongres en vi het reflectiepkket. Opzetten vn collegile ondersteuning, intervisie en coching o Effectieve smen\ /erking met de mbtelijke orgnistie Voor lle drie de elementen is vn BZK subsidie gevrgd en gekregen. Tot nu toe zijn de eerste twee gereliseerd, resp. goed gevorderd, terwijl de uitwerking vn het derde element in smenwerking met de Vereniging vn Gemeentesecretrissen meer tijd vergt om tot uitvoering te komen. De behoefte n intervisie blijkt echter zeer groot te zijn, wrvoor we echter binnen dt deelproject hiern meer geld zouden willen besteden, dn de reeds toegekende subsidie Yoor 2012 is tot nu toe gewerkt n een ntl deelprojecten, in het bijzonder: Het uitbouwen vn de Dg vn de Wethouder tot een 2-dgse Wethoudersconferentie, wrin Leiderschp, Politiek Primt, Integriteit en Bestuurlijke Smenwerking centrl stn, met gezghebbende sprekers en op een urnsprekende loctie. Het tot stnd brengen vn een opleidingennbod voor wethouders en gebundeld in een opleidingsgids.

8 Het opzetten, uitbreiden en continueren vn intervisie ls instrument voor reflectie onder vkgenoten en over ctuele them's die wethouders momenteelbezig houden. Het opzetten vn een pilot gericht op de periode n het wethouderschp onder de noemer vn Crrièremngement. 2013/2014 Het beleid voor is vnuit voornoemde doelstellingen gericht op: De voorbereiding op de stroom vn kndidtwethouders, nieuwe wethouders, doorgnde wethouders en vertrekkende in de nloop nr, resp. de nsleep vn de gemeenterdsverkiezing en 20 I 4. het creeren vn een relistisch verwchtingenptroon voor nkomende wethouders. Drbij willen we ze grggoed inzicht bieden in de mte wrin zij pssen op het gewenste competentieprofiel, zodt zij bewust vn door te ontwikkelen vrdigheden, n slg kunnen gn in het wethouderschp. Het ontwikkelen vn een geschiktheidstest voor wethouders op bsis vn een kerncompetentieprofiel is onderdeel drvn. Ook willen we in 20 I 3 grg de kennis en ervring vn de per 2014 vertrekkende wethouders bijeenbrengen, bundelen en beschikbr stellen voor de nieuwe wethouders. De eerste stp dftoe is de openstelling vn het lidmtschp vn de Wethoudersvereniging voor oudwethouders. Doorzetten vn intervisie ls instrument voor reflectie en het zicht houden op de vrgstukken \ /rmee wethouders bezig zijn. Het jrlijkse orgniseren vn een tweedgse wethoudersconferentie over ctuele them's en met gezghebbende sprekers op een nsprekende loctie. Het uitwerken vn de mbtelijk-bestuurlijke smenwerking ls them voor nieuwe wethouders. Een onderzoek door de Universiteit vn Tilburg wrin de succesfctoren voor het wethouderschp in beeld worden gebrcht. Dit kn worden gecombineerd met het vorige punt. Het betrekken vn outplcementprtners en werving- en selectiebureus bij de rbeidsmrktkn sen voor vooffnlige wethouders. Het ontwikkelen vn een Strterskit dt op de eerste werkdg klrligt voor de nieuwe wethouders, met drin lle voor het wethoudersvk relevnte informtie, dressen en contcten. Het koppelen vn nieuwe wethouders n kndidt-mentoren en -coches om ze inte werken in enlof te begeleiden bij het wethouderschp. Het orgniseren vn netwerkbijeenkomsten wrin oud-wethouders voor hun relevnte contcten kunnen onderhouden voor hun werkzmheden n het wethouderschp. Drnst wordt momenteel gewerkt n een ledenpkket, wrin een rechtsbijstndsverzekering zit voor rechtspositionele kwesties n het wethouderschp en wrmee ndere ledenvoordelen kunnen worden verkregen.

9 Effecten WlfV-beleid De effecten die de Wethoudersvereniging verwcht vn bovenstnd beleid zijn o Beter gekwlificeerde wethouders bij de strt vn het wethouderschp o Meer en beter begeleiding vn nieuwe/zittende wethouders Inzicht in rechtspositionele gevolgen bij ntreden o Groter nbod vn gekwlificeerde kndidten o Beter functionerende wethouders, met reëler zelfbeeld, inzicht in mbtelijk-bestuurlijke dynmiek en met bewuster gedrg ls het gt om integriteit. TÜdiger oriënttie op toekomst n het wethouderschp o Minder vllende wethouders ls gevolg vn disfunctioneren/ongeschiktheid o Inzicht in rechtspositionele gevolgen bij ftreden o Betere rbeidsmrktpositie vn oud-wethouders o Lgerewchtgelduitgven

10 Meerjrenbeleidspln Wethoudersvereniging

11 Voorstel tot sttutenwijzigin g

12 Voorstel tot sttutenwijziging Het bestuur vn de Wethoudersvereniging stelt wijziging vn enkele sttutire beplingen voor. Dit heeft drie doelen: L Openstelling vn het lidmtschp vn de V/HV voor voormlige wethouders 2. Openstelling vn het lidmtschp vn de V/HV voor gedeputeerden 3. Anpssing vn de sttuten n de huidige werkwijze, incl. vernkering vn de rol en positie vn de directeur vn de WHV Ad. I Voormlige wethouders Momenteel mogen wethouders uiterlijk tot I jr n hun ftreden lid blijven de vereniging. Drmee gt veel kennis vn en ervring met het wethoudersvk verloren voor de vereniging. Tevens is gebleken dt diverse voormlige wethouders de behoefte hebben om ook n hun ftreden lid te kunnen blijven vn de vereniging en zodoende toegng te houden tot bijeenkomsten, die voor de leden vn de vereniging worden georgniseerd. In het meerjrenbeleid vn de vereniging wordt ook ingezet op de voorbereiding op de periode n het wethouderschp,zodt een minder brupte overgng nr de reguliere rbeidsmrkt wordt bevorderd. Openstelling vn het lidmtschp vn de vereniging pst in deze ontwikkeling en biedt mogelijkheden voor het nbieden vn specifieke diensten voor de fse n het wethouderschp. Ad.2 Gedeputeerden Vnuit de kring vn gedeputeerden is gevrgd ofgedeputeerden ook lid kunnen worden vn onze vereniging. De rechtspositie vn gedeputeerden is gelijk n die vn wethouders. Momenteel worden de belngen vn deze groep vertegenwoordigd door het Interprovincil Overleg (IPO), net ls voorheen bij wethouders door de VNG. Gezien het totl ntl gedeputeerden is een specifiek voor deze doelgroep op te richten vereniging weinig knsrijk. Veel gedeputeerden zijn bovendien voorfgnd n het gedeputeerdenschp wethouder geweest en zouden hun lidmtschp in dt gevl grg willen kunnen voortzetten. Drom wordt voorgesteld om het lidmtschp ook open te stellen voor gedeputeerden. Zij zullentoegng krijgen tot de bijeenkomsten vn de vereniging. Op dit moment wordt niet voorzien dt voor hen specifieke ctiviteiten zullen worden georgniseerd.

13 Ad. 3 Gewijzigde prktijk en positie bureu(directeur). Sinds de oprichting in 2004 vn de Wethoudersvereniging heeft zich een prktijk ontwikkeld, die niet meer nsluit op de oorspronkelijke beplingen in de sttuten, in het bijzonder rond de vststelling vn de ALV vn het progrmm vn congressen en studiebijeenkomsten. Ook wordt steeds vker een beroep gedn op de vereniging voor rechtspositionele ngelegenheden. Om de mogelijkheden hiertoe te vergroten wordt voorgesteld de sttutire bepling die dit uitzondert te schrppen. Tevens heeft de vereniging sinds 2006 een verenigingsbureu, met sinds 20ll n het hoofd een directeur. De positie vn het bureu wordt nu vernkerd in een sttutire bepling, lsmede de rol vn de directeur ls bestuurssecretris. Gelet op deze prktijk wordt voorgesteld rtikel 9 uit te breiden met een 6" lid en tevens om in rtikel 10, lid 6, sub c. te schrppen. Uiterrd blijven suggesties vn leden voor dit soort bijeenkomsten vn hrte welkom. Onderstnd de integrle tekst inclusief de toevoegingen c.q. te schrppen beplingen, rtikelen2,4, 5, 9 en 10. In het voorstel zijn cursief en onderstreeptde voor4estelde to ermeld, vetgedrukt de voorgestelde te schrppen sttutire beplingen. Te wüzigen rtikel2. leden 2. sub.. sub d. en sub e.. en lid 3. sub b.: DOEL VAN DE VERENIGING. Artikel 2 l. De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen dt de wethouder ls onderdeel vn het lokl bestuur een optimle bijdrge kn leveren n een verdere verbetering en professionlisering vn het lokl bestuur. 2. De vereniging heeft mede ten doel ;. Het bevorderen vn een kwlittief hoogwrdige uitoefening vn de functie vn wethouders en gedeputeerden, rekening houdend met de diversiteit vn de functie;. b. Het bevorderen vn regelmtige contrcten tussen de leden;. c. Het fungeren ls gespreksprtner vn- en voor dgrdgn rrrrrrrrrrrrrrr,,rr))r)r)r)r)r)rr)r)rr,r)rrr)rr)r)r)r) d. Het gevrgd en ongevrgd dviseren in ngelegenheden betreffende wet en regelgeving, inclusieí rechtspositionele regelingen; en e. Het behrtigen vn de functionele belngen vn de wethouder, oud-wethouder.en sedeputeerde

14 3. De vereniging trcht hr doel te bereiken lngs wettige weg door middel vn:.... Het behouden vn congressen en studiebijeenkomsten en het ontwikkelen vn opleidingsinstrumentri, het (doen) smenstellen vn dviezen en het (doen) verrichten vn onderzoek, het onderhouden vn (digitle) medi, lle gericht op het vergroten vn kennis en bestuurlijke vrdigheden; b. Het stimuleren vn informele bijeenkomsten vn wethouders en oudwethouders;... c. Het leggen en onderhouden vn contcten zowel lokl, regionl, ntionl ls interntionl; d. Het fciliteren bij individuele coching en functionele belngenbehrtiging; en e. Al hetgeen verder bevorderlijk kn zijn voor de tot de doelen vn de vereniging behorende ctiviteiten;.... Alles in de ruimste zinvn het woord Te wijzigen rtikel4. lid 2: LIDMAATSCHAP VAN DB VERENIGING Artikel4. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Wr in de sttuten wordt gesproken vn leden respectievelijk lidmtschp, worden dronder zowelde gewone leden ls de ereleden respectievelijk het lidmtschp vn deze leden verstn, tenzij het tegendeel blijkt. 2.. Gewone leden zijn zij, die de functie vn wethouder in een Nederlndse gemeente of de functie vn dgelijks bestuurder in een Nederlndse deelgemeente vervullen of zij, die gedeputeerde zijn, of een vn deze functies tot mximl één (1) jr geleden hebben vervuld. b. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging op voorstel vn het bestuur ofop voorstel vn leden vn de vereniging door de lgemene ledenvergdering drtoe benoemd zijn. 3. Anmelding voor het lidmtschp vn ndere leden dn de ereleden geschiedt schriftelijk bij het bestuur door middel vn een ingevuld en ondertekend formulier, welk formulier dient te worden opgevrgd bij het bestuur. Het bestuur beslist binnen een mnd n nmelding over de toelting.

15 4. Bij fuijzing heeft de belnghebbende recht vn beroep op de lgemene ledenvergdering, schriftelijk in te stellen binnen één mnd ndt het betreffende besluit - onder verwijzing nr zijn recht vn beroep - te zijner kennis is gebrcht. In de eerstvolgende lgemene ledenvergdering wordt hieromtrent uitsprk gedn. 5. Het lidmtschp is persoonlijk 6. Het bestuur houdt een register bij. Hierin zijn de nmen en dressen vn lle leden opgenomen, lsmede de relevnte gegevens vn het bestuurslichm wrbij het betreffende lid in dient is. 7. De leden verbinden zich het doel vn de vereniging zoveel mogelijk te bevorderen en de sttuten en reglementen vn de vereniging n te leveren. Te wiizigen rtikel 5. lid 1. sub c: EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING Artikel5 l. Het lidmtschp eindigt:. Door de dood vn het lid; overgng krchtens erfrecht is niet toegestn; b. Door opzegging door het lid; c. Door opzegging door de vereniging; dit kn geschieden wnneer het lid niet lnger n de sttutire vereisten voldoet, wnneer een gewoon lid zijn functie ls wethouder in een Nederlndse gemeente of ls dgelijks bestuurder in een Nederlndse deelgemeente niet meer vervuld, met dien verstnde dt hij n ftreden bij wijze vn overbruggingsperiode nog mximl één (1) jr ls gewoon lid kn nblijven, wnneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nkomt, of wnneer redelijkerwijs niet lnger vn de vereniging kn worden gevergd het lidmtschp te lten voortduren; en d. Door ontzetting uit het lidmtschp. Ontzetting kn lleen worden uitgesproken \,vnneer een lid hndelt in strijd met de sttuten, reglementen of besluiten vn de vereniging dn welde vereniging op onredelijke wijze bendeelt. 2. Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden tegen het einde vn een verenigingsjr met een opzegtermijn vn vier weken. Een lid kn echter zijn lidmtschp onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs niet vn hem gevergd kn worden het lidmtschp te lten voortduren.. 3. Opzegging door de vereniging, lsook ontzetting, geschiedt door het bestuur dt een lid ten spoedigste met opgve vn redenen schriftelijk in kennis stelt vn het betreffende besluit onder vermelding vn de dtum wrtegen is opgezegd of ontzet.

16 4. Het bestuur is bevoegd een lid te lle tijd te schorsen, indien gronden tot opzegging of ontzetting nwezig zijn. Een schorsing die niet binnen drie mnden gevolgd wordt door een besluit wordt door een besluit tot opzegging of ontzetting eindigt door het verloop vn de termijn. 5. Een opzegging in strijd met het in dit rtikel lid 2 beplde, doet het lidmtschp eindigen op het vroegst toegelten tijdstip volgende op de dtum wrop is opgezegd 6. In het huishoudelijk reglement ls bedoeld in rtikel l8 kunnen ndere regels worden opgenomen ten nzien vn de beroepsprocedure tegen ontzetting uit het lidmtschp Te wijzigen rtikelen 9. lid 6 en 10. lid 6. sub c: BESTUURSTAKEN EN VERTEGENWOORDIGING Artikel9. l. Behoudens de beperkingen die volgen uit de sttuten is het bestuur belst met het besturen vn de vereniging. 2. Indien het bestuur niet voltllig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden mits het bestuur nog uit ten minste drie leden bestn, en onverminderd de verplichting vn het bestuur om in vcture(s) te doen voorzien. 3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten vn overeenkomsten tot het kopen, in eigendom verkrijgen, verkopen,vervreemden of bezwren vn registergoederen. 4. Tot de tk vn het bestuur behoort onder meer:. Het voorbereiden vn de lgemene ledenvergdering en het uitvoeren vn de door deze lgemene ledenvergdering genomen besluiten; b. De dgelijks leiding over de werkzmheden vn de vereniging; c. ö" ì","iilï;;;;;;;;k;mscn. ving vn commissie ls bedoeld in rtikel l0 lid 5; en 5 d. Al hetgeen overigens vn belng is voor het wrborgen vn een goede gng vn zken. Het bestuur veftegenwoordigt de vereniging. b. De vereniging wordt bovendien vertegenwoordigd door: l. De voorzitter tezmen met secretris: of 2. De voorzitier tezmen met de penningmeester; of 3. De pltsvervngend voorzitter tezmen met de secretris; of

17 4.De pltsvervngend voorzitter tezmen met de penningmeester; of 5. De secretris tezmen met de penningmeester. 6. Het bestuur wordt bü zün tken ondersteund door een verenigingsbureu. dt wordt geleid in een mndtbesluit. De directeur treedt op ls bestuurssecretris. ALGBMENE LEDENVERGADERING. Aftikel Het bestuur roept de lgemene vergdering bijeen, wnneer het dit wenselijk oordeelt, of wnneer het drtoe volgens de wet of sttuten verplicht is. 2. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek vn ten minste een zodnig ntl leden ls bevoegd is tot het uitbrengen vn het een/tiende gedeelte vn de stemmen in een lgemene vergdering, verplicht tot het bijeenroepen vn een lgemene vergdering op een termijn vn niet lnger dn vier weken n indiening vn het verzoek. Indien niet binnen veertien dgen n het verzoek gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelftot bijeenroeping overgn op de wijze wrop het bestuur de lgemene vergdering bijeenroept, of bij dvertentie in het verenigingsbld. 3. De leden worden ten minste veertien dgen vn tevoren schriftelijk, onder opgve vn de gend, ter vergdering opgeroepen, wrbij de dg vn oproeping en die vn de vergdering niet worden meegerekend. 4. In de vergdering bedoeld in rtikel 14 lid 3 komen mede n de orde:. De voorziening in vctures in het bestuur; b. De benoeming vn de leden vn de rtikel 14 lid 4 genoemde commissie;. c. De vststelling vn de jrlijkse contributie; d. De begroting 5. De lgemene ledenvergdering is bevoegd onder hr verntwoordelijkheid beplde tkonderdelen uit te lten voeren door commissies die door het bestuur zijn ingesteld Deze commissies kunnen ook uitsluitend een dviserende tk hebben. Ten minste één lid zl zitling hebben in een ingestelde commissie. 6. Tot de tk vn de lgemene ledenvergdering behoort onder meer:. Het vststellen vn de jrbegroting vn de vereniging; b. Het vststellen vn de jrrekening vn de vereniging; c. Het vststellen vn het progrmm vn congressen en studiebijeenkomsten TR/ALV2l tt20l2

18 Begroting 2013

19 WETHOU IGING BEGROT I{G 2013 B GRONNG 2012 REKENING 20'l'l REKENING 20r0 butie Deelnme Dg vn de Wethouder , , , , , ,00 Bijdrgen derden m Lokl bestuur Subsidie BZK Ontw. Online Assessment Subsid e BZK ontw. Vk wethouder Sponsorinkomsten opbrengsten , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 inkomsten Orgnistiekosten lsten bureu vereniging / directeur bureu / secretresse ncièle dmin strt e Bureukosten Hu svest ngskosten Reis- en verblijfkosten , , , , , ,00 650, , , , , , , , , ,00 '1.418, , '1, , , ,00 kosten slris en hu svesting 50% komt ten lste vn BZK subsidie , ,62 n bestuur Online Assessment vk wethouder Dg vn de Wethouder Ledenwerving Publiciteit Seminrs Onvoorzien 500, , , , , , ,00 500, , , , ,00 't.600, , , , , , ,00 802,00 596,00 797, , , , ,00 89S e gen vermogen vn rekening nr begrot ng , , , , t3

20 TOELICHTING BEGROTING INKOMSTEN Contributie/Congresbijdrge Voor is de contr butieopbrengst gebseerd op 7oO betlende leden. Het ledenntl op I november bedrgt ru m 600. ntl nieuwe leden geworven. ln het fgelopen jr hebben c. 50 leden opgezegd (veell wegens ftreden ls wethouder), tegelijkertijd is eenzelfde De verwchting is dt het ledenntl verder zl st jgen, mede door de toenme vn het ntl en de kwl teit vn de ctiv teiten voor leden in de fgelopen periode. Het bestuur stelt voor de contribut e gelijk te houden met 2012 en dus vst te stellen op '155,00 per jr. B jdrgen derden De sponsorovereenkomst met VNG/CS is per'l fgelopen. De doorlopende sponsorcontrcten en n euwe contcten voor sponsoring bieden echter continuiteit op d t punt. Een totl n sponsorinkomsten vn is drom op bsis vn de huid ge stnd vn zken reëel. Het m n sterie vn BZK is bereid om te kijken of een door de WHV gewenste uitbreiding vn de subsidie mogelijk kn worden gemkt. Voor 2013 wordt drtoe een nvrg vn in totl 2O0.OOO voorbere d. UITGAVEN Slris en socile lsten / uitbreiding bureu Finnciële dmin strt e De finnciële dm nistrtie en het smenstellen vn de drmee smenhngende finnciële stukken wordt sinds juni 2O0B u tgevoerd door het Congres & Studiecentrum VNG. Momenteel wordt een overgng per 2013 nr een dministrtie in e gen beheer voorbereid. Bureukosten De kosten vn kntoor- en dministrt e, incl. kntoorrt kelen. Huisvestingskosten Sinds 2012 worden de huisvestingslsten voor I 00% doorbelst. De VNG heeft de WHV in de eerste jren geholpen door niet lle kosten hiervoor door te belsten. Nst hu svesting betlt de WHV ook voor ndere d enstverlening door de VNG, zols utomt ser ngs- en p&o-dienstvèrteniñg. Reis- en verbl jfkosten Het gt hier om de kosten vn de bureuleden voor het büwonen vn de bestuursvergderingen en ndere externe fsprken. Vergderkosten bestuur Deze kosten kunnen lg worden gehouden, met nme doordt de vergderfciliteiten door de gemeente Amersfoort kosteloos ter besch kking worden gesteld Wethoudersconferentie Publiciteit Onderhoud website. Ledenwerving Ledenwerving is een permnente ctiviteit en dus zl ook in 2013 worden voortgezet Zo is de vereniging o.. met een stnd nwezig op het VNG-congres. Seminrs Seminrs worden georgniseerd in smenwerking met ndere orgnisties zols het Genootschp vn Burgemeesters, Deloitte, BZK en opleiders. Door deze vorm vn smenwerking zijn er tot nu toe voor de vereniging relt ef weinig kosten n verbonden. Ook zijn smen met enkele grote opleiders nieuwe opleidingen voorbereid, wrvn de deelnemers zelf de kosten betlen. RESULTAAT Uitgngspunt is een reserve op te bouwen en in stnd te houden wrmee de vereniging de vste kosten gedurende eenjr kn opvngen met SO% vn de inkomsten. Voorts d enen de gehele personele ris co's gedurende een jr met de reserve te worden opgevngen. Drtoe zl een bedrg worden 'gereserveerd'. Het eigen vermogen ultimo 2011 bedrgt, conform jrrekening 81521,00 Op bs s vn de begrote resultten vn 2012 loopt het eigen vermogen eind 2012 op nr I'1711,48 De begroting 2013lt een stb l stie vn het eigen vermogen z en. Dt blijft dus binnen de gestelde norm t3

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 1 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren De belngrijkste resultten uit het onderzoek Lt je nu

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR CAOP BIOS. Informatie W www.integriteitoverheid.nl E info@integriteitoverheid.

BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR CAOP BIOS. Informatie W www.integriteitoverheid.nl E info@integriteitoverheid. HANDreiking BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR onderzoek integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport.

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport. 13353KM STATUTENWIJZIGING VEREN IGING Heden, drie oktober tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Antonius Gerardus --- Maria Moonen, notaris te Venlo:--- mevrouw Maria Johanna Petronella Thijssen, werkzaam

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie