Opdrachten bij hoofdstuk 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdrachten bij hoofdstuk 2"

Transcriptie

1 Opdrchten ij hoofdstuk Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio kunt vullen. Iedere opleiding hnteert criteri wrop jouw portfolio eoordeeld wordt. Deze criteri kunnen vn opleiding tot opleiding verschillend zijn. We kunnen in dit oek lleen de richtlijnen geven. Het is drom elngrijk dt je, voordt je n je portfolio egint, vststelt welke criteri gehnteerd worden op jouw opleiding. Als je dt weet kun je een portfolio smenstellen. An de hnd vn deze opdrcht kun je vststellen op welke mnier jij het este je portfolio kunt vullen. c G n op welke mnier wordt getoetst of jij l voldoende competent ent. Zijn er ijvooreeld presttie-indictoren geformuleerd ij de competenties? Of zijn er doelen eschreven? Zorg dt je een complete lijst het, geseerd op het niveu wrin je je evindt in de opleiding. Zit je ijvooreeld in je eerste jr, geruik dn doelen of indictoren die ij dit niveu horen. Zijn er richtlijnen of criteri geformuleerd wr producten in je portfolio n moeten voldoen? Zo j, welke zijn dt? Mk een overzicht vn dtgene wt je gevonden het, en leg dit voor n een medestudent of n een docent. Bespreek dit met hen. Vul n wt je vergeten ent. Uitwerkingen Sommige opleidingen mken geruik vn competentiekrten of heen een competentiemtrix of iets dergelijks. Hieronder een vooreeld ij de pedgogische competentie vnuit de ekwmheidseisen vn het SBL. Veel opleidingen heen ongeveer dezelfde invulling hiern gegeven. Zo mk je of zoek je vn iedere competentie een overzicht. Pedgogisch competent Presttie-indictoren: 1 De lerr ziet hoe de kinderen met elkr omgn en wt dt voor gevolgen heeft voor het welevinden vn (individuele) kinderen. Hij espreekt met hen de sfeer in de groep en de omgng met elkr. 2 Hij wrdeert de inreng vn de kinderen, is nieuwsgierig nr hun ideeën en complimenteert hen regelmtig. Hij stimuleert hen om kritisch n te denken over hun opvttingen en gedrg en om drover in de groep te communiceren. 3 Hij lt de kinderen zelfstndig werken en smenwerken. Werken n je portfolio 1

2 4 Hij kn vn elk kind in zijn groep eschrijven hoe het zich ontwikkelt op fysiek, socil-emotioneel en moreel geied en hoe hij die ontwikkeling proeert te evorderen. Hij signleert onmiddellijk ls er ontwikkelingsof gedrgsprolemen zijn, hij kn eoordelen of en hoe hij die zelf kn npkken en weet wr hij eventueel hulp kn vinden in en uiten de school. 5 Hij kn zijn pedgogische opvttingen verntwoorden en ook hoe hij de groep of individuele kinderen ngepkt heeft. Drij mkt hij geruik vn relevnte theoretische en methodische inzichten. Kwlittieve richtlijnen voor eroepsproducten kunnen ijvooreeld zijn: Je het ltijd een component theorie en een component prktijk in een eroepsproduct; Je het een logische opouw in je eroepsproduct; Je hnteert een heldere rgumenttie. Er kunnen kwntittieve richtlijnen zijn, ijvooreeld: Dit eroepsproduct heeft miniml vijf en mximl tien ldzijden A4; Er zitten minstens tien eroepsproducten in je portfolio; Per eroepsproduct zijn minstens twee vkken of domeinen vertegenwoordigd. Hieronder zie je een wt lgemeen schem voor het invullen vn het portfolio. Werken n je portfolio 2

3 2.2 Een nlyse vn je competenties Deze opdrcht geeft je inzicht in je eigen kennis, vrdigheden en docenthouding en de ijehorende presttie-indictoren. Geruik de lijst met doelen of presttie-indictoren die je ij opdrcht 1 het verzmeld om een nlyse te mken vn je eigen kennis, vrdigheden en houding. Je doet stpsgewijs door onderstnde opdrchten uit te voeren. Lees, smen met een medestudent, lle doelen of indictoren goed door. St stil ij iedere zin, en kijk of je heleml egrijpt wt er stt. Proeer er voorl chter te komen, door middel vn vrgen stellen, of je lleei hetzelfde eeld het ij wt er stt. Als je ieder een nder eeld het ij het doel of de indictor, zoek je uit wt er precies mee edoeld wordt. Zoek dt op, of vrg een docent. Mk ieder, individueel, een tel met lle indictoren in de eerste kolom. Bovenn de tweede kolom schrijf je onvoldoende, ovenn de derde kolom stt voldoende. De ltste kolom is edoeld voor eventuele opmerkingen: Presttieindictoren Voldoende Onvoldoende Opmerkingen 4.2 Hij geruikt orgnistievormen, leermiddelen en leermterilen die leerdoelen en leerctiviteiten ondersteunen. X He ik lten zien in week 6, 7 en 8 vn mijn stge ij ctiviteiten in groep 1/2. Zie hiervoor het BP Kleuters leren ook. Nu g je iedere presttie-indictor scoren. Als je vindt dt je dit l voldoende doet of eheerst, zet dn een kruisje onder voldoende. Als je vindt dt je dit nog onvoldoende doet of eheerst, zet dn een kruisje onder onvoldoende. Als je twijfelt, overleg dn eens met een docent of een medestudent die jou goed kent. Wees niet te snel tevreden. Als iets één keer is goed gegn, is het nog niet direct voldoende. c d Beschrijf in je portfolio de nlyse die je vn jezelf het gemkt. Wt zijn de punten wrn je nog moet werken (de onvoldoendes ) en wt zijn de punten die je l rdig eheerst ( de voldoendes )? Mk een POP wrin je eschrijft n welke punten je gt werken de komende tijd en hoe je dt gt doen. Werken n je portfolio 3

4 Uitwerkingen Bespreek iedere presttie-indictor en kijk ij ieder woord of je precies weet wt ermee edoeld wordt. Bijvooreeld: presttie indictor 4.2: hij geruikt orgnistievormen, leermiddelen en leermterilen die leerdoelen en leerctiviteiten ondersteunen. Een stukje vn het gesprek over deze presttie-indictor kn er zo uitzien: Mrtje: Weet jij wt orgnistievormen zijn? Jeroen: In mijn oek stt dt orgnistievormen mnieren zijn om je kls te orgniseren zodt ze met een werkvorm kunnen werken. Mrtje: Kun je misschien een vooreeld noemen, wnt dit egrijp ik heleml niet meer. Jeroen (leest voor): Nou ijvooreeld de kring, werken in hoeken, het circuit, de tfelgroepen. Mrtje: Oh, nu snp ik het! Het gt erom dt je de juiste orgnistievorm geruikt die ij het doel vn je les pst. Dus ijvooreeld ls het doel is dt de kinderen goed nr elkr luisteren, en leren om op elkr te regeren, dn kun je het este in de kring gn zitten en ijvooreeld niet ieder n een tfeltje, wnt in een kring kunnen de kinderen zich eter op elkr focussen. Zoiets. Jeroen: Goed, dn hoeven we nu lleen nog mr uit te zoeken wt leermiddelen, leermterilen, leerdoelen en leerctiviteiten zijn... Dit is de uitwerking vn Jeroen ij deze presttie-indictor: Presttieindictoren Voldoende Onvoldoende Opmerkingen 4.2 Hij geruikt orgnistievormen, leermiddelen en leermterilen die leerdoelen en leerctiviteiten ondersteunen. X He ik lten zien in week 6, 7 en 8 vn mijn stge ij ctiviteiten in groep 1/2. Zie hiervoor het BP Kleuters leren ook. c Nr nleiding vn deze presttie-indictor schrijft Jeroen in zijn portfolio: Ik he in de fgelopen periode lten zien dt ik verschillende orgnistievormen geruik in mijn lessen. Dt lt ik ook zien in mijn eroepsproducten. Wt ik nog wel wt lstig vind, is het zoeken nr goede didctische werkvormen die het voor de kinderen interessnt en oeiend houden, mr die ook meehelpen om het lesdoel te ereiken. Werken n je portfolio 4

5 d In zijn POP schrijft Jeroen onder ndere: Wt ik wil gn doen: Meer fwisseling rengen tijdens de les in pssende, ctiverende, didctische werkvormen, zodt het voor de kinderen oeiend en interessnt is. Hoe ik dt g doen: Deze vrgen entwoorden: welke ctiverende didctische werkvormen zijn geschikt voor kinderen in groep 1/2? Welke ctiverende didctische werkvormen ondersteunen het leerdoel in deze lesctiviteit? Ik g deze vrgen entwoorden door: litertuur te zoeken wrin ctiverende didctische werkvormen stn en zo een overzicht te mken vn deze werkvormen; ij elke les die ik g geven, kijk ik nr mijn overzicht vn werkvormen en kies ik een werkvorm die pst ij het doel vn mijn les; n elke les evlueer ik of de werkvorm geschikt ws, of deze de leerdoelen ondersteunde, mr ook of de kinderen het oeiend en interessnt vonden. Op grond vn deze evlutie, edenk ik wt ik in een volgende les g doen. Mijn doel is: Mezelf meer ctiverende didctische werkvormen eigen mken, zodt mijn hndelingsrepertoire wordt uitgereid. An het eind vn de volgende periode he ik een overzicht vn didctische werkvormen die geschikt zijn voor groep 1/2, met de doelen die horen ij deze werkvormen. Bovendien he ik n het eind vn de volgende periode minstens tien didctische werkvormen uitgeproeerd en geëvlueerd. Tijdpd: feruri: zoeken en lezen vn litertuur, een overzicht mken; mrt en pril: in iedere les die ik geef proeer ik nieuwe werkvormen uit, ik evlueer deze; mei en juni: schrijven vn het eroepsproduct. 2.3 Op weg nr een goede leervrg In hoofdstuk 2 he je kunnen lezen dt ieder goed product egint met het stellen vn een goede vrg. De vrg zelf is erg elngrijk. Formuleer, op grond vn je POP, een vrg. Het ntwoord op deze vrg wordt een eroepsproduct wrmee je jouw portfolio vult. Jouw vrg moet voldoen n een ntl criteri. Leg je vrg voor n vier medestudenten. Vrg vn hen eerlijke feedck. Als je vrg niet helder is, stel de vrg dn ij. Als jijzelf en je medestudenten op lle onderstnde vrgen met j kunnen ntwoorden, voldoet jouw vrg. 1 Gt deze vrg inderdd over wt jij wilt weten? 2 Pst deze vrg ij de competenties die je strks moet ewijzen? 3 Is het ntwoord op deze vrg te geven? 4 Is je vrg ojectief, d.w.z. zit er geen suggestie in? Werken n je portfolio 5

6 5 Is je vrg concreet, scherp, nuwkeurig geformuleerd? Uitwerking Kijk eerst wt voor soort vrg je wilt stellen (zie hieroven). Lees vervolgens de prgrf over de vrg formuleren. Kijk nu eens nr het volgende vooreeld. In Mrtjes portfolio stt de volgende vrg, op grond vn een presttieindictor ij competentie 2 (pedgogisch competent): Hoe kn ik de kinderen zelfstndig lten werken? Jeroen gt in gesprek met Mrtje. Hij checkt de vijf vrgen: 1 Gt deze vrg inderdd over wt jij wilt weten? De vrg gt over het zelfstndig werken vn kinderen. Dt is inderdd een doel uit het POP vn Mrtje. 2 Pst deze vrg ij de competenties die je strks moet ewijzen? De vrg pst ij de competentie die Mrtje strks moet ewijzen: competentie 2. 3 Is het ntwoord op deze vrg te geven? Er is veel goede litertuur over het zelfstndig werken vn kinderen, dus wrschijnlijk is het ntwoord wel te geven. 4 Is je vrg ojectief, dt wil zeggen zit er geen suggestie in? Werken n je portfolio 6

7 De vrg is redelijk ojectief, er wordt ijvooreeld geen wrdeoordeel uitgesproken, mr in dit gevl is het elngrijk dt Mrtje onder de vrg het egrip zelfstndig werken goed uitlegt. 5 Is je vrg concreet, scherp, nuwkeurig geformuleerd? Bij dit criterium rijzen er wel wt vrgen. Wnt welke kinderen edoelt Mrtje eigenlijk? Gt het hier om groep 1 of om groep 8? Dt kn een groot verschil mken. En wnneer wil ze de kinderen zelfstndig lten werken? Tijdens de les rekenen, of terwijl ze n het tekenen zijn? Bovendien is het nu heel elngrijk dt je weet wt Mrtje edoelt met zelfstndig lten werken. Wil Mrtje ijvooreeld de kinderen in kleine groepjes smen lten werken, of werken ze individueel? En wt edoelt Mrtje eigenlijk met Hoe kn ik? Heeft ze het hier dn over een werkvorm die ze hnteert, of gt het over hr eigen houding wrdoor ze de kinderen leert zelfstndig te werken (ijvooreeld dt ze echt niet regeert op een kind dt zijn vinger opsteekt, op het moment dt het stoplicht op rood stt). Als Mrtje lle ntwoorden gegeven heeft op deze vrgen, kn ze hr vrg verder nscherpen. Ze komt uit op de volgende vrg: Welke werkvorm is geschikt voor groep 5 om kinderen tijdens de leesles in groepjes zelfstndig smen te lten lezen? Dronder legt ze uit: Met zelfstndig werken edoel ik: het zonder egeleiding vn een volwssene spelen of werken. Het idee is: Dt de kinderen tijdens de leesles een gedeelte zelfstndig smen lezen. Ik lees smen met een groepje gedurende 10 minuten, en drn g ik nr een volgend groepje. Hier lees ik ook weer 10 minuten. De ndere groepjes zijn dn smen n het lezen. Als ik een goede werkvorm he, wrdoor het lezen in zo'n groepje oeiend en leerzm lijft, heen de kinderen veel meer oefentijd dn wnneer ik mr 10 minuten met ieder groepje lees. 2.4 Zoektermen formuleren Als je eenml een vrg het geformuleerd, is het de edoeling dt je de vrg gt verkennen. Om dt op een goede mnier te kunnen doen he je zoektermen nodig. Met ehulp vn die zoektermen g je op zoek nr informtie vi ijvooreeld digitle zoekmchines. Dt kn zijn: de ctlogus vn de pltselijke iliotheek, of ijvooreeld een zoekmchine ls Googlescholr. Zoek niet lleen in het Nederlnds, mr ook in het Engels ls er in het Nederlnds heel weinig litertuur is over je onderwerp. Bedenk voor jouw onderwerp minstens vijf zoektermen in het Nederlnds of in het Engels: Werken n je portfolio 7

8 Tip Proeer je zoektermen zo precies mogelijk te formuleren. Blijf dichtij de vrg, of de vrgen die je het geformuleerd. Als je ijvooreeld meer wilt weten over de ziekte vn Duchenne, zou je de volgende zoektermen kunnen hnteren: 1 Dignose ziekte vn Duchenne 2 Gevolgen ziekte vn Duchenne 3 Kind met Duchenne op school 4 Omgn met Duchenne 5 Ouders vn kind met Duchenne 2.5 Kijken nr je oservties Welke oservtiemethode hoort ij deze vrgen, en wrom denk je dt? Uitwerking Kijk nr het onderstnde vooreeld en leg het vooreeld nst eigen oservties. Hoe vk komt het voor dt André tijdens de rekenles opstt vn zijn stoel? Om dit te meten kun je geruikmken vn de turfmethode. Je gt dn op een plts zitten wrij je André op een onopvllende mnier in de gten kunt houden. Tijdens de rekenles turf je hoe vk hij opstt vn zijn stoel. Je herhlt dit een ntl rekenlessen, op verschillende tijden en liefst ook in verschillende weken. Wnneer stt André tijdens de rekenles op vn zijn stoel? Om dit te weten te komen, mk je geruik vn een open oservtie. Je mkt een filmisch verslg vn lles wt er geeurt tijdens de rekenles. Drn nlyseer je het verslg en kijk je wt er geeurde voorfgnd n het gedrg vn André. Dit herhl je een ntl keer tijdens de rekenlessen. Ook dn nlyseer je ieder verslg. Je kijkt of je een ptroon ontdekt, met ndere woorden: wt gt er n voorf, wt is de oorzk dt André gt stn? c Stt André tijdens de rekenles net zo vk, minder vk of vker op vn zijn stoel terwijl mijn mentor lesgeeft, dn wnneer ik les geef? Om dit te meten mk je ook geruik vn de turfmethode, je meet hierij minstens drie keer een rekenles wrij je mentor lesgeeft, en drie keer een rekenles wrij jij lesgeeft. Je erekent het gemiddelde vn de lessen vn je mentor, en je erekent het gemiddelde vn jouw lessen. Dt vergelijk je met elkr. Werken n je portfolio 8

9 2.6 Het verkennen vn de leervrg Voordt je een pln vn npk gt schrijven, moet je de vrg eerst goed verkennen. Leg uit wrom dit verstndig is. Geef een ntl vooreelden vn mnieren wrop je je vrg kunt verkennen. Tip Als je een goede verkenning uitvoert, weet je of het de moeite loont om zelf informtie te zoeken om je vrg te entwoorden. Het kn zijn dt je tot de ontdekking komt dt er een eenvoudig ntwoord op je vrg te geven is. Dn hoef je niet meer op zoek nr verdere informtie. Het kn ook zijn dt je tot de ontdekking komt dt je vrg veel te groot of te reed is om te entwoorden in één eroepsproduct. Je weet dn dt je de vrg verder in moet perken. Door middel vn de eerste verkenning kun je ook je vrg verder nscherpen, zodt deze nog meer helder wordt en specifieker. Je kunt je vrg verkennen door litertuur te zoeken en deze te lezen. Je hoeft drij niet ieder eroep vn kft tot kft te lezen. Wees selectief en lees lleen dt wt relevnt is. Je kunt je vrg ook verkennen door met deskundigen in gesprek te gn. Op die mnier kun je erchter komen of het de moeite loont om informtie te zoeken over dit onderwerp. G zeker ook een gesprek n met ijvooreeld medestudenten of je egeleider op je stgeschool over het onderwerp. Denk ook eens n de intern egeleider op je stgeschool; zeker ls het om ijvooreeld leer- of gedrgsprolemen vn kinderen gt, kunnen zij veel informtie geven. 2.7 Open en/of gesloten vrgen in een gesprek Je kunt in een gesprek geruikmken vn verschillende soorten vrgen. We geven meestl de voorkeur n een open vrg. Soms zijn er situties wrin een gesloten vrg de voorkeur heeft. Noem enkele situties. Tip In het egin vn een gesprek met ijvooreeld een erg gesloten, of verlegen persoon, kn het prettig zijn om eerst een pr gesloten vrgen te stellen. Dn kn de ndere persoon n jou wennen. Ntuurlijk kun je dit niet het hele gesprek volhouden, dus op een zeker moment g je wel over nr open vrgen. Als je meerdere gesprekken voert, en je wilt de ntwoorden goed met elkr kunnen vergelijken, kn het een goed idee zijn om enkele gesloten vrgen te stellen. Over het ntwoord kn dn geen twijfel estn. Werken n je portfolio 9

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Hoe plan je een grote taak?

Hoe plan je een grote taak? 3 PLANNEN Hoe pln je een grote tk? Wt heb je n deze les? In deze les leer je hoe je grote tken in stukken opdeelt en over meerdere dgen inplnt. Hndig ls je bijvoorbeeld voor een toets moet leren, wnt zo

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Wat doen we met de vuile was?

Wat doen we met de vuile was? Door Jn de Wrd Wt doen we met de vuile ws? Inleiding Gechte medewerkers, Ons edrijf komt de ltste tijd hels nogl negtief in het nieuws. Sommigen vn jullie mken zich lijkr schuldig n het [1] vn de vuile

Nadere informatie

Kennismaken. Wie zitten er bij jou in de klas? 4. Welke afspraken maak jij met je klas? 8

Kennismaken. Wie zitten er bij jou in de klas? 4. Welke afspraken maak jij met je klas? 8 Kennismken 1 2 + + Wie zitten er bij jou in de kls? 4 Welke fsprken mk jij met je kls? 8 Plusopdrcht 11 Thuisopdrcht 12 Meesterproef bij dit hoofdstuk 74 Help je klsgenoot met kennismken! Een nieuw schooljr,

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Hoe maak je een huiswerkplanning?

Hoe maak je een huiswerkplanning? PLANNEN HOE MAAK JE EEN HUISWERKPLANNING? Hoe mk je een huiswerkplnning? Wt he je ern? In deze les leer je hoe je een huiswerkplnning mkt. Dt is hndig, wnt zo g je goed voorereid n de slg en kun je sneller

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Inhoudsopgave LES 1: NAAR SCHOOL LES 2: VRIJE TIJD LES 3: THUIS LES 4: NEDERLAND LES 5: TOEKOMST 126

Inhoudsopgave LES 1: NAAR SCHOOL LES 2: VRIJE TIJD LES 3: THUIS LES 4: NEDERLAND LES 5: TOEKOMST 126 Inhoudsopgve LES 1: NAAR SCHOOL 8 1 Wt is het huiswerk? 8 2 Onderwijs voor iedereen 14 3 Een nieuw rooster 20 4 N schooltijd 26 Woorden 32 LES 2: VRIJE TIJD 36 1 Een ijntje 36 2 Zijn jongeren tevreden

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Verschil zal er zijn hv bovenbouw WERKBLAD

Verschil zal er zijn hv bovenbouw WERKBLAD Vershil zl er zijn hv ovenouw WERKBLAD 1. Hoe heet de gemeente wr jij in woont? 2. Hoeveel inwoners heeft je gemeente in 2010? 3. Is het ntl inwoners in jouw gemeente sinds 2010 gestegen of gedld? 4. In

Nadere informatie

U heeft een vraag gesteld over de cliënttevredenheidsonderzoeken Wmo en Jeugd. Via deze memo wil ik u hierover informeren.

U heeft een vraag gesteld over de cliënttevredenheidsonderzoeken Wmo en Jeugd. Via deze memo wil ik u hierover informeren. GERLANTJ Rdsinformtiememo Dtum Ons kenmerk An Kopie n Vn Onderwerp donderdg 16 juni 2016 16.059567 De Gemeenterd en de Commissie Smenleving College vn urgemeester en wethouders Cliëntervringsonderzoek

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Verschil zal er zijn mvbo bovenbouw WERKBLAD

Verschil zal er zijn mvbo bovenbouw WERKBLAD Vershil zl er zijn mvo ovenouw WERKBLAD 1. Hoe heet de gemeente wr jij in woont? 2. Hoeveel inwoners heeft je gemeente in 2010? 3. Is het ntl inwoners in jouw gemeente sinds 2010 gestegen of gedld? 4.

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)²

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)² Merkwrdig producten: Het kwdrt vn een tweeterm + (+)² Even herhlen Wnneer een getl of een lettervorm met zichzelf vermenigvuldigd wordt, dn duid je dt n door dt getl of die lettervorm één keer te schrijven

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

AFLEIDING. Apparatuur tijdens het rijden

AFLEIDING. Apparatuur tijdens het rijden Apprtuur tijdens het rijden Er zijn ieder jr tientllen verkeersongevllen doordt de estuurder even fgeleid ws door tijdens het rijden ijvooreeld te ellen of de oordomputer in te stellen. Bij het rijden

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 5. 1 Handgereedschappen Verbindingen Elektrische techniek Pompen Verbrandingsmotoren 138

Inhoud. Inleiding 5. 1 Handgereedschappen Verbindingen Elektrische techniek Pompen Verbrandingsmotoren 138 Inhoud Inleiding 5 1 Hndgereedschppen 10 2 Verindingen 42 3 Elektrische techniek 84 4 Pompen 116 5 Verrndingsmotoren 138 Trefwoordenlijst 183 INHOUD 9 1 Hndgereedschppen 1.1 Opdrcht 1.1 Gereedschppen opzoeken

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Privacyverklaring Donné Vastgoed

Privacyverklaring Donné Vastgoed Privyverklring Donné Vstgoed U heeft te mken met Donné Vstgoed. Donné Vstgoed is een Verhuur mkelr. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

REKENEN MACHTEN MET. 5N4p EEBII 2013 GGHM

REKENEN MACHTEN MET. 5N4p EEBII 2013 GGHM REKENEN MET MACHTEN Np EEBII 0 GGHM Inhoud Herhlin: Eponentiele roei... Netieve Mchten... Geroken mchten... Etr Oefeninen... 9 Hoere-mchts functies... 0 Overzicht vn de reels... Herhlin: Eponentiële roei

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

1.3 Wortels. = a b c. x = 1.5 Breuken. teller teller. noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. = a b c. x = 1.5 Breuken. teller teller. noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Kerstvkntieursus Tips: MEER DAN 0 JAAR ERVARING Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem

Nadere informatie

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg 3 Snijpunten Verkennen Meetkunde Snijpunten Inleiding Verkennen Bentwoord de vrgen bij Verkennen. Mk ook de constructie in GeoGebr. Gebruik eventueel het progrmm om de snijpunten voor je te berekenen ls

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Ontleden? Leuk! Inleiding. Opzet van deze lesbrief. Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op Niveau tweede fase

Ontleden? Leuk! Inleiding. Opzet van deze lesbrief. Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op Niveau tweede fase Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Ontleden? Leuk! Inleiding Lstig soms, dt ontleden. Denk je net een regel te egrijpen, kom je weer een uitzondering tegen. En ls je denkt die uitzondering

Nadere informatie

Opgave 1. Waarom kun je bij het Noorden twee getallen neerzetten? Geldt dit ook voor andere windrichtingen? Hoeveel graden hoort er bij het Oosten?

Opgave 1. Waarom kun je bij het Noorden twee getallen neerzetten? Geldt dit ook voor andere windrichtingen? Hoeveel graden hoort er bij het Oosten? Opgve 1 Hier zie je een windroos met de windrihtingen er in getekend. Hij is verder verdeeld in 360 hoekjes, elk vn die hoekjes heet 1 grd. Bij het Noorden (N) hoort 0 grden (en dus ook 360 grden). file:

Nadere informatie

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid.

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid. Lesopzet De door ons gemkte lessencyclus wordt in drie opeenvolgende rekenlessen gegeven. Les is iets korter dn les en, wrdoor er eventueel extr herhling vnuit les ingepst kn worden.. Les Deze les krijgen

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Het leesdossier of de leesportfolio

Het leesdossier of de leesportfolio 1 Het leesdossier of de leesportfolio Leerdoelen 1 Litertuur Tekstkeuze en leeservring eschrijven, evlueren en documenteren. Tekstervrend en -estuderend lezen. c d e Informtie verzmelen en verwerken. Bij

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm.

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm. Psser en irkel Verkennen Opgve 1 Op de foto hiernst wordt met ehulp vn een psser een irkel getekend. Pk jouw psser en mk de fstnd tussen de psserpunten 3 m. Teken een punt M en zet drin de stlen punt vn

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl AFRIKA RAPPORT Je gt op ontdekkingstoht nr de Afriknse dieren die in het Prk en in de Sfri vn Koninklijke Burgers Zoo leven. Bentwoord lle vrgen en hl je Afrik Rpport! Wrttenzwijnen Welkom in Burgers Prk!

Nadere informatie

Ben je het eens of oneens met de. stelling hieronder? Leg uit. Het moet elke dag Warme Truiendag zijn! betekent.

Ben je het eens of oneens met de. stelling hieronder? Leg uit. Het moet elke dag Warme Truiendag zijn! betekent. Wereldoriënttie Lees het rtikel Wrme truiendg op pgin 8 vn Kidsweek. Lees het rtikel Wrme truiendg op pgin 8 vn Kidsweek. A B C Lees het rtikel Wrme truiendg op pgin 8 vn Kidsweek. ) Wrme truiendg ) Wnneer

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

MEETKUNDE 2 Lengte - afstand - hoeken

MEETKUNDE 2 Lengte - afstand - hoeken MTKUN 2 Lengte - fstnd - hoeken M7 Lengtemten en meetinstrumenten 186 M8 Lengte en fstnd 187 M9 Gelijke fstnden 194 M10 Hoeken meten en tekenen 198 185 M7 1 Titel Lengtemten en meetinstrumenten 579 Vul

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Lijn, lijnstuk, punt. Verkennen. Uitleg. Opgave 1

Lijn, lijnstuk, punt. Verkennen. Uitleg. Opgave 1 Lijn, lijnstuk, punt Verkennen Opgve 1 Je ziet hier een pltje vn spoorrils vn een modelspoorn. De rils zijn evestigd op dwrsliggers. Hoe liggen de rils ten opziht vn elkr? Hoe liggen de dwrsliggers ten

Nadere informatie

De standaard oppervlaktemaat is de vierkante meter. Die is afgeleid van de standaard lengtemaat, de meter.

De standaard oppervlaktemaat is de vierkante meter. Die is afgeleid van de standaard lengtemaat, de meter. Opgve 1 Dit is een roosterord. Elk roosterhokje is 5 m ij 5 m. Hoeveel edrgt de oppervlkte vn dit ord? Opgve 2 Welke oppervlktemten ken je l? Noem er zoveel mogelijk. De oppervlkte-eenheid is de vierknte

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

Natuurlijke getallen op een getallenas en in een assenstelsel

Natuurlijke getallen op een getallenas en in een assenstelsel Turf het ntl fouten en zet de resultten in een tel. Vlmingen Nederlnders resultt ntl resultt ntl 9 9 en nder tlstelsel U Ontijfer de volgende hiërogliefen met ehulp vn het overziht op p. in het leerwerkoek.........................

Nadere informatie

Accenten blok 10 10 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 1 minder. de helft. 1 meer 1 meer. 1 minder

Accenten blok 10 10 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 1 minder. de helft. 1 meer 1 meer. 1 minder Accenten lok 0 0 De leerlingen leren het optellen vnf een tienvoud in één sprong, ijv. 0. 0 7 de helft minder 7 Bij het rekenen met geld leren de leerlingen edrgen ls,98 fronden. 7 7 minder meer meer 7

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Stoomcursus

Voorbereidende opgaven Stoomcursus Voorereidende opgven Stoomcursus Tips: MEER DAN 0 JAAR ERVARING Dit document estt uit twee delen: de voorereidende opgven en een overzicht met lgerïsche vrdigheden. Mk de volgende opgven het liefst voorin

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

WERKBLAD. weblink: vmbob. Let op: volg de aanwijzingen in het lesmateriaal bij het beantwoorden van de vragen!

WERKBLAD. weblink:   vmbob. Let op: volg de aanwijzingen in het lesmateriaal bij het beantwoorden van de vragen! 1. Vershillen in eigen omgeving Vershil zl er zijn... tussen uurten, wijken en regio s in Nederlnd Lessenserie CBS & EduGIS voor vmo ovenouw welink: http://it.ly/s- vmo Let op: volg de nwijzingen in het

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Stoomcursus

Voorbereidende opgaven Stoomcursus Voorereidende opgven Stoomcursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt geruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het eknopt overzicht

Nadere informatie

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers?

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers? Route A 1 Bosrendieren en korstmossen Rendieren zijn de enige herten wrvn zowel mnnetjes ls vrouwtjes een gewei drgen. Vroeger dcht men dt het gewei geruikt werd om sneeuw weg te schuiven zodt ze ij het

Nadere informatie

d) Stel, jij had ook een schilderij gemaakt, aan c) Wat wil Boxie met zijn kunst bereiken? wie zou jij jouw schilderij dan geven?

d) Stel, jij had ook een schilderij gemaakt, aan c) Wat wil Boxie met zijn kunst bereiken? wie zou jij jouw schilderij dan geven? Cretief Lees Alles is kunst, he ik geleerd op pgin 12/13/14 vn Kidsweek. Lees Alles is kunst, he ik geleerd op pgin 12/13/14 vn Kidsweek. A B C Lees Alles is kunst, he ik geleerd op pgin 12/13/14 vn Kidsweek.

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

gefragmenteerde bestanden Bestand Bestand Bestand Bestand Bestand a Bestand a Bestand a Bestand a Bestand Bestand Bestand Bestand c Bestand a

gefragmenteerde bestanden Bestand Bestand Bestand Bestand Bestand a Bestand a Bestand a Bestand a Bestand Bestand Bestand Bestand c Bestand a Terrorisme, dgelijks het onderwerp in de medi. Er kn niet omheen gekeken worden, de komende jren zl de strijd tegen terreurorgnisties ls IS en DAESH het onderwerp vn gesprek vormen. Tl vn nslgen werden

Nadere informatie

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten DE HUID 1 Bouw en functie O: 12/1 Wt is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede ntwoorden n. weinig slp uitenlucht goede voeding ontspnning veel fruit eten innen zitten ptt met myonise eten in

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Van welke diensten van AWHoreca Adviesgroep B.V. maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met AWHoreca Adviesgroep B.V.

Van welke diensten van AWHoreca Adviesgroep B.V. maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met AWHoreca Adviesgroep B.V. U heeft te mken met AWHorec Adviesgroep B.V. AWHorec Adviesgroep B.V is een NVMmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. In deze verklring wordt ook uitgelegd

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Privacyverklaring Irene van Aken Makelaardij

Privacyverklaring Irene van Aken Makelaardij Privcyverklring Irene vn Aken Mkelrdij U heeft te mken met Irene vn Aken Mkelrdij. Mkelr Irene vn Aken is een NVMmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

Reguliere Expressies en Automaten: Overzicht

Reguliere Expressies en Automaten: Overzicht Reguliere Expressies en Automten: Overzicht Alfetten Tekenrijtjes over een lfet Tlen over een lfet Reguliere Uitdrukkingen Reguliere Operties Herkenners voor Reguliere Ptronen Deterministische utomten

Nadere informatie

Breuken en verhoudingen

Breuken en verhoudingen WISKUNDE IN DE BOUW Breuken en verhoudingen Leerdoelen N het estuderen vn dit hoofdstuk moet je in stt zijn om: te rekenen met reuken en verhoudingen; reuken toe te pssen in erekeningen vn onder ndere

Nadere informatie

Hoeveel betaal je in totaal? Hoe kun je dat bedrag narekenen? Hoe bereken je het bedrag dat je van de 20 euro terug krijgt?

Hoeveel betaal je in totaal? Hoe kun je dat bedrag narekenen? Hoe bereken je het bedrag dat je van de 20 euro terug krijgt? Opgve 1 Je ziet hier een eenvoudige ksson. Hoeveel dingen he je volgens de ksson gekoht? Hoeveel etl je in totl? Hoe kun je dt edrg nrekenen? Hoe ereken je het edrg dt je vn de 20 euro terug krijgt? Je

Nadere informatie

Opgave 1 Stel je eens een getal voor, bijvoorbeeld: 504,76. a b c

Opgave 1 Stel je eens een getal voor, bijvoorbeeld: 504,76. a b c Opgve 1 Stel je eens een getl voor, ijvooreeld: 504,76. Wt zijn de ijfers vn dit getl? Hoeveel is elk vn die ijfers wrd? Wt etekent de komm? Opgve 2 Bekijk het getl 6102,543. d e Hoeveel ijfers hter de

Nadere informatie

Inhoud. 1 Handgereedschappen 6. 2 Verbindingen Elektrische techniek Pompen Verbrandingsmotoren 128

Inhoud. 1 Handgereedschappen 6. 2 Verbindingen Elektrische techniek Pompen Verbrandingsmotoren 128 Inhoud 1 Hndgereedshppen 6 2 Verindingen 34 3 Elektrishe tehniek 66 4 Pompen 88 5 Verrndingsmotoren 128 1 Hndgereedshppen 1.1 Opdrht 1.1 Gereedshppen 1 Doel N deze opdrht kun je diverse hndgereedshppen

Nadere informatie

Reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs. Rekenrijk. Handleiding. Derde editie. Ceciel Borghouts Nicole Bus. Noordhoff Uitgevers

Reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs. Rekenrijk. Handleiding. Derde editie. Ceciel Borghouts Nicole Bus. Noordhoff Uitgevers Reken-wiskundemethode voor het sisonderwijs Rekenrijk Hndleiding Derde editie Ceciel Borghouts Nicole Bus Noordhoff Uitgevers Einduteur Ko Bzen Ontwerp omslg en innenwerk Astrid vn der Neut, Cpelle n den

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJLEER voor vmbo bovenbouw. werkboek BK-EDITIE VMBO

MAATSCHAPPIJLEER voor vmbo bovenbouw. werkboek BK-EDITIE VMBO MAATSCHAPPIJLEER voor vmo ovenouw M1 werkoek VMBO BK-EDITIE MAATSCHAPPIJLEER voor vmo ovenouw Tekst Joep vn Nssu M1 werkoek VMBO BK-EDITIE Derde druk Mlmerg s-hertogenosch Inhoud Voorwoord 3 1 Jongens

Nadere informatie

Privacyverklaring Begijn Bedrijfsmakelaardij en Taxaties

Privacyverklaring Begijn Bedrijfsmakelaardij en Taxaties Privcyverklring Begijn Bedrijfsmkelrdij en Txties U heeft te mken met Begijn Bedrijfsmkelrdij en Txties. Mkelr Ing. A.P.F. BEGIJN RT is een NVM-edrijfsmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd

Nadere informatie

Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op niveau tweede fase, eerste editie. Pesten en klikken

Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op niveau tweede fase, eerste editie. Pesten en klikken Door Henk Jongsm, hoofduteur Op niveu tweede fse, eerste editie Inleiding Pesten en klikken Dr zou iets n gedn moeten worden, dt zouden ze moeten verieden. Hoe vk hoor je dt niet? Zoiets denk jij vst ook

Nadere informatie

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29)

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29) shets 10 Bergrede: tweeërlei fundment (7:24-29) A Kernpunten * An het einde vn de Bergrede vergelijkt Jezus de mens met de ouwer vn een huis. Het is een eeld voor wt wij vn ons leven mken en vioor de hele

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

Privacyverklaring Rademaker Vastgoed V.O.F.

Privacyverklaring Rademaker Vastgoed V.O.F. Privyverklring Rdemker Vstgoed V.O.F. In deze verklring wordt uitgelegd welke gegevens n Rdemker Vstgoed V.O.F (hiern te noemen: Rdemker Vstgoed) worden verstrekt en wt Rdemker Vstgoed met deze gegevens

Nadere informatie

onze privacy verklaring

onze privacy verklaring onze privcy verklring een korte introductie Je het te mken met Mkelrsnet. Mkelrsnet is lid vn de NVM. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met jouw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

1.3 Wortels. = a. x = 1.5 Breuken. teller teller. noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. = a. x = 1.5 Breuken. teller teller. noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Emenursus Tips: MEER DAN 0 JAAR ERVARING Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit

Nadere informatie

JOB-monitor 2018 Vragenlijst

JOB-monitor 2018 Vragenlijst JOB-monitor 2018 Vrgenlijst (n testen met studenten) JOB in smenwerking met ReserchNed 2017 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2018 mogen zonder voorfgnde schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 3

Opdrachten bij hoofdstuk 3 Oprhten ij hoofstuk 3 3.1 Het verzmelen vn informtie Deze oprht leert je informtie te verzmelen. Verzmel informtie over een epl onerwerp. Geruik rij vershillene ronnen. Vergelijk je ronnen en seleteer

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

De formule van het opslagpercentage voor alle producten luidt:

De formule van het opslagpercentage voor alle producten luidt: 4.3 Verkoopprijs erekenen Om een product of een dienst met winst te verkopen, moet je eerst goed weten wt de kosten zijn. Als je dt weet, dn kun je de verkoopprijs eplen. Kosten De kostprijs vn een product

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 DE STELLING VAN PYTHAGORAS

Hoofdstuk 2 DE STELLING VAN PYTHAGORAS Hoofdstuk DE STELLING VAN PYTHAGORAS INHOUD. De stelling vn Pythgors formuleren 98. Meetkundige voorstellingen 06. De stelling vn Pythgors ewijzen 09. Rekenen met Pythgors. Construties.6 Pythgors in de

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie

11 Wiskundige denkactiviteiten: digitale bijlage

11 Wiskundige denkactiviteiten: digitale bijlage Wiskundige denkctiviteiten: digitle ijlge Suggesties voor opdrchten wrij de leerlingen uitgedgd worden wiskundige denkctiviteiten te ontplooien. De opdrchten heen de volgende structuur. In de kop stn chtereenvolgend:

Nadere informatie

Privacyverklaring HHW Makelaars B.V.

Privacyverklaring HHW Makelaars B.V. Privcyverklring HHW Mkelrs B.V. U heeft te mken met mkelrdij HHW Mkelrs. Mkelr HHW Mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

Jaarlijks vinden er arbeidsongevallen plaats. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en voorkom dat je gewond raakt.

Jaarlijks vinden er arbeidsongevallen plaats. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en voorkom dat je gewond raakt. Persoonlijke eschermingsmiddelen Jrlijks vinden er 230.000 reidsongevllen plts. Geruik persoonlijke eschermingsmiddelen en voorkom dt je gewond rkt. JEZELF BESCHERMEN Werken in trnsport en logistiek kn

Nadere informatie

Bekijk onderstaand algoritme recalg. Bepaal recalg(5) en laat zien hoe u het antwoord hebt verkregen.

Bekijk onderstaand algoritme recalg. Bepaal recalg(5) en laat zien hoe u het antwoord hebt verkregen. Vooreeldtentmen 1 Tentmen Dtstructuren en lgoritmen (T641 en T6741) OPGAVE 1 c d Bekijk onderstnd lgoritme recalg. Bepl recalg() en lt zien hoe u het ntwoord het verkregen. Wt erekent recalg in het lgemeen?

Nadere informatie

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen.

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen. vk Mtshppijleer them Multiulturele smenleving onderwerp Het multiulturele drm vn P. Sheffer ntwoorden ij de vrgen over het rtikel kls Hvo 5 dtum jnuri 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 De vrg hoe de slehte werk-, woon-

Nadere informatie