Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013"

Transcriptie

1 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 ( )

2 Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere) professionlisering vn de Inkoop- en nbestedingsprktijk. In dit Inkoop- en nbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en trnsprnt gemkt door de doelstellingen, uitgngspunten en kders te schetsen wrbinnen Inkoop in de gemeente Nieuwegein pltsvindt. De gemeente leeft drbij een ntl centrle doelstellingen n (zie verder hoofdstuk 2). Angezien Inkoop pltsvindt in een dynmische omgeving, dient de gemeente continu bezig te zijn met het doorvoeren vn verbeteringen in de inkoopprocessen. De gemeentelijke doelstellingen zijn hierbij leidend. Dit beleid sluit zoveel mogelijk n op het lgemene beleid vn de gemeente Nieuwegein. Drnst gt de gemeente bij het Inkopen vn Werken, Leveringen of Diensten uit vn: 1. Juridische uitgngspunten: hoe gt de Gemeente om met de relevnte regelgeving? (zie verder hoofdstuk 3) 2. Ethische en ideële uitgngspunten: hoe gt de Gemeente om met de mtschppij en het milieu in hr inkoopproces? (zie verder hoofdstuk 4) 3. Economische uitgngspunten: hoe gt de Gemeente om met de mrkt en Ondernemers? (zie verder hoofdstuk 5) 4. Orgnistorische uitgngspunten: hoe koopt de Gemeente in? (zie verder hoofdstuk 6) Gemeente Nieuwegein: Inkoop- en nbestedingsbeleid 013 (1-8-2

3 1. Definities In dit Inkoop- en nbestedingsbeleid wordt verstn onder: Anbestedingswet Contrctnt Diensten Gemeente Inkoop Leveringen Offerte Offerten vrg Ondernemer Werken De Anbestedingswet 2012, incl. het bijbehorend flnkerend beleid, in werking getreden op 1 pril 2 De in de overeenkomst genoemde wederprtij vn de Gemeente. Diensten ls bedoeld in rtikel 1.1 Anbestedingswet. De Gemeente Nieuwegein zetelend op Stdsplein 1, 3431 LZ te Nieuwegein (Rechts)hndelingen vn de Gemeente gericht op de verwerving vn Werken, Leveringen of Diensten en die een of meerdere fcturen vn een Ondernemer met betrekking tot bedoelde Werken, Leveringen of Diensten tot gevolg hebben. Leveringen ls bedoeld in rtikel 1.1 Anbestedingswet. Een nbod in de zin vn het Burgerlijk Wetboek. Een enkelvoudige of meervoudige nvrg vn de Gemeente voor te verrichten prestties of een (Europese) nbesteding conform de Anbestedingswet en de Europese nbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG. Een 'nnemer', een 'leverncier' of een 'dienstverlener', Werken ls bedoeld in rtikel 1.1 Anbestedingswet. Gemeente Nieuwegein: Inkoop- en t bestedingsbeleid 2013

4 2. Gemeentelijke doelstellingen De Gemeente wil met dit Inkoop- en nbestedingsbeleid de volgende doelstellingen reliseren:. Rechtmtig en doelmtig I n k o p e n z o d t gemeenschpsgelden op controleerbre en v e r n t w o o r d e w i j z e w o r d e n n g e w e n d en besteed. De Gemeente leeft drtoe bestnde wet- en regelgeving en de beplingen vn het Inkoop- en nbestedingsbeleid n. Drnst koopt de Gemeente efficiënt en effectief in. De inspnningen en uitgven moeten ddwerkelijk bijdrgen n de relistie vn het beoogde doel. De kosten stn in redelijke verhouding tot de opbrengsten en het beheersen en verlgen vn de gemeentelijke middelen stn centrl. De Gemeente houdt drbij in het oog dt er voldoende toegng is voor Ondernemers tot gemeentelijke opdrchten. b. Een integere, betrouwbre, zkelijke en professionele inkoper en opdrchtgever zijn. Professionliteit houdt in dt op bewuste en zkelijke wijze wordt omgegn met Inkoop. Continu wordt geïnvesteerd in inhoudelijke kennis over de in te kopen Werken, Leveringen en Diensten, de mrktomstndigheden en de relevnte weten 1 regelgeving. Het streven nr professioneel opdrchtgeverschp komt tot uitdrukking in een betrokkenheid bij de inkoopmbitie, slgvrdige besluitvorming, dequt risicomngement, vertrouwen in de Contrctnt en in wederzijds respect tussen de Gemeente en de Contrctnt. De Gemeente spnt zich in om lle inlichtingen en gegevens te verstrekken n de Ondernemer voor zover die nodig zijn in het kder vn het inkoopproces. c. Inkopen tegen de meest optimle (integrle) prijskwliteit verhouding. Bij het Inkopen vn Werken, Leveringen en Diensten kn de Gemeente ook interne en ndere (externe) gemeentelijke kosten betrekken in de fweging. Ook de kwliteit vn de in te kopen Werken, Leveringen en Diensten speelt een belngrijke rol. d. Mtschpp ijke verntwoord inkopen (duurzm, socil en met oog voor het M B) Nst de finnciële specten vn inkoop wordt er ook rekening gehouden met de mtschppelijke gevolgen, zols mens en milieu. e. Een continue positieve bijdrge leveren n het gehele presttieniveu vn de Gemeente Inkoop moet tenslotte ondersteunend zijn n het gehele presttieniveu vn de Gemeente en dr direct en voortdurend n bijdrgen. De concrete doelstellingen vn Inkoop zijn drbij steeds rechtstreeks fgeleid vn de gemeentelijke doelstellingen. f. De Gemeente stelt een dministrtieve lstenverlichting voor zowel zichzelf ls voor Ondernemers voorop. Zowel de Gemeente ls Ondernemers verrichten vele dministrtieve hndelingen tijdens het inkoopproces. De Gemeente verlicht deze lsten door bijvoorbeeld proportionele eisen en criteri te stellen en door een efficiënt inkoopproces uit te voeren. Concreet kn de Gemeente hiertoe digitl Inkopen (en nbesteden). De Gemeente mkt gebruik vn de uniforme 'eigen verklring'. Nst deze doelen heeft de Gemeente oog voor de nvolgende gewenste effecten: Het stimuleren vn de regionle economie; Het stimuleren vn de lokle economie; Het bevorderen vn de smenwerking met prtnerorgnisties, zols het gemeentelijke SW-bedrijf; Gemeente Nieuwegein: Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 ( ]

5 4. Het stimuleren vn deelnme vn inwoners vn de Gemeente n de rbeidsmrkt c.q. rbeidsprticiptie; 5. Het stimuleren vn mrktwerking en het voorkomen vn fhnkelijkheid vn Ondernemers. Om deze doelstellingen te reliseren zijn juridische, ethische en ideële, economische en orgnistorische uitgngspunten vstgelegd in dit Inkoop- en nbestedingsbeleid. Deze uitgngspunten zijn in de volgende hoofdstukken uitgewerkt. Dit Inkoop- en nbestedingsbeleid sluit zoveel mogelijk n op het lgemene beleid vn de Gemeente. In het bijzonder sluit het Inkoop- en nbestedingsbeleid n op het volgende gemeentelijke beleid: 1. De Economische Visie Nieuwegein Wht's your Socil Return On Investment gemeente Nieuwegein 3. De gemeente ls MVO-orgnistie/bedrijf Gemeente Nieuwegein: Inkoop- en nbestedingsbi leid 2013 ( )

6 3. Juridische uitgngspunten 3.1 Algemeen juridisch kder De Gemeente leeft de relevnte wet- en regelgeving n. Uitzonderingen op (Europese) wet- en regelgeving zullen door de Gemeente restrictief worden uitgelegd en toegepst om te voorkomen dt het toepssingsbereik vn deze wet- en regelgeving wordt uitgehold. De voor het Inkoop- en nbestedingsbeleid meest relevnte wet- en regelgeving volgen uit: Anbestedingswet: dit nieuwe wettelijke kder implementeert de Europese Richtlijnen 2004/18/EG en 2004/17/EG ('Anbestedingsrichtlijnen') en Richtlijn 2007/66/EG ('Recht beschermingsrichtlijn'). Deze wet biedt één kder voor overheidsopdrchten boven en - beperkt - onder de (Europese) drempelwrden en de rechtsbescherming bij (Europese) nbestedingen. Europese wet- en regelgeving: wet- en regelgeving op het gebied vn nbesteden is fkomstig vn de Europese Unie. De 'Anbestedingsrichtlijnen' en de Rechtsbeschermingsrichtlijn vormen momenteel de belngrijkste bsis. De interprettie vn deze Europese richtlijnen kn volgen uit Groenboeken, Interprettieve Mededelingen etc. vn de Europese Commissie. Tot slot is ook het Verdrg betreffende de werking vn de Europese Unie vn belng. Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kder voor overeenkomsten. Gemeentewet: het wettelijke kder voor gemeenten. Jurisprudentie: jurisprudentie vn het Europese Hof vn Justitie, het Europese Gerecht vn eerste Anleg, de Nederlndse Hoge Rd, de gerechtshoven, de rechtbnken en de Rd vn Arbitrge voor de Bouw. 3.2 Uniforme documenten De Gemeente streeft er nr om uniforme documenten te hnteren, tenzij een concreet gevl dit niet toelt. Uniformiteit in de uitvoering drgt ern bij dt Ondernemers weten wr ze n toe zijn. De Gemeente pst, fhnkelijk vn de betreffende Inkoop, in ieder gevl toe: Anbestedingsreglement werken 2012 (ARW 2012) bij werken of n werken gerelteerde leveringen en diensten; Richtsnoeren Leveringen en Diensten bij nbesteden vn de VNG; Algemene Inkoopvoorwrden vn de gemeente Nieuwegein 2013 voor overeenkomsten tot het leveren vn goederen en diensten; ICT Inkoopvoorwrden gemeente Nieuwegein 2013 voor overeenkomsten met betrekking tot ICT; De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) voor de inkoop vn diensten vn rchitecten, ingenieurs en dviseurs; Anvullende voorwrden gemeente Nieuwegein bij 'De Nieuwe Regeling ' (DNR) voor de inkoop vn diensten vn rchitecten, ingenieurs en dviseurs. Gids Proportionliteit. 3.3 Algemene beginselen bij Inkoop Algemene beginselen vn het nbestedingsrecht De Gemeente neemt bij overheidsopdrchten en concessie overeenkomsten boven de (Europese) drempelwrden en bij overheidsopdrchten en concessieovereenkomsten onder de (Europese) drempelwrden met een duidelijk grensoverschrijdend belng de volgende lgemene beginselen vn het nbestedingsrecht in cht: Gemeente Nieuwegein: Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 ( )

7 Gelijke behndeling: Gelijke omstndigheden mogen niet verschillend worden behndeld, tenzij dt verschil objectief gerechtvrdigd is. Ook verkpte of indirecte discrimintie is verboden. Non-discrimintie: Discrimintie op grond vn ntionliteit mg niet. Trnsprntie: De gevolgde procedure dient nvolgbr (en dus controleerbr) te zijn. Dit is een logisch uitvloeisel vn het beginsel vn gelijke behndeling. Norml zorgvuldige en oplettende inschrijvers moeten weten wr ze n toe zijn. Proportionliteit (evenredigheid): De gestelde eisen, voorwrden en criteri n de inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp vn de opdrcht. De Gemeente pst het beginsel vn proportionliteit toe bij de te stellen eisen, voorwrden en criteri n inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot de contrctvoorwrden. Wederzijdse erkenning: Diensten en goederen vn ondernemingen uit ndere lidstten vn de Europese Unie moeten worden toegelten voor zover die Diensten en goederen op gelijkwrdige wijze kunnen voorzien in de legitieme behoeften vn de Gemeente. Algemene beginselen vn behoorlijk bestuur De Gemeente neemt bij hr Inkopen de lgemene beginselen vn behoorlijk bestuur in cht, zols het proportionliteitsbeginsel, gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en vertrouwensbeginsel. 3.4 Mndt en volmcht Inkoop vindt plts met inchtneming vn de vigerende mndt- en volmchtregeling vn de Gemeente. De Gemeente wil slechts gebonden zijn n verbintenissen en verplichtingen op bsis vn rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging. 3.5 Afwijkingsbevoegdheid Afwijkingen op hoofdzken en beleidsuitgngspunten vn dit Inkoop- en nbestedingsbeleid zijn slechts mogelijk en toegestn op bsis vn een deugdelijk gemotiveerd besluit vn het college vn burgemeester en wethouders vn de Gemeente en voor zover een en nder op bsis vn de geldende wet- en regelgeving mogelijk is. Op ondergeschikte onderdelen vn dit Inkoop- en nbestedingsbeleid kunnen wijziging, ndere invulling en ctulisering worden besloten door het hoofd vn de fdeling Support. Gemeente Nieuwegein: Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 (

8 4. Ethische en ideële uitgngspunten 4.1 Integriteit De Gemeente stelt bestuurlijke en mbtelijke integriteit voorop. De Gemeente heeft hoog in het vndel dt hr bestuurders en mbtenren integer hndelen. De bestuurders en mbtenren houden zich n de vstgestelde gedrgscodes. Zij hndelen zkelijk en objectief, wrdoor bijvoorbeeld belngenverstrengeling wordt voorkomen. b De Gemeente contrcteert enkel met integere Ondernemers. De Gemeente wil enkel zken doen met integere Ondernemers die zich niet bezighouden met criminele of illegle prk een. Een toetsing vn de integriteit vn Ondernemers is bij Inkoop (en nbesteding) in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld door de toepssing vn uitsluitingsgronden of het hnteren vn de 'Gedrgsverklring Anbesteden'. 4.2 Duurzm Inkopen Bij Inkopen neemt de Gemeente milieuspecten in cht. De Gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het mtschppelijk verkeer. De Gemeente streeft er nr om in % duurzm in te kopen. Duurzm Inkopen is het meenemen vn socile en milieuspecten in het inkoopproces. Dit komt o.. tot uitdrukking door het volgende: Bij inkooptrjecten wordt een inkoopstrtegie opgesteld wrin mogelijke duurzme oplossingen worden onderzocht. Hierbij wordt verder gekeken dn de duurzmheidscriteri opgesteld door Agentschp NL. De Gemeente kn kiezen om digitl in te kopen (E-procurement, gebruik vn e-mil e t c ). Met betrekking tot een ntl 'productgroepen' zijn door Agentschp NL zogenmde 'duurzmheidscriteri' opgesteld. Het CROW (ntionl kennispltform voor infrstructuur, verkeer, vervoer en openbre ruimte) heeft bijvoorbeeld de duurzmheidscriteri die betrekking hebben op de GWW-sector geschikt gemkt voor toepssing in RAW-bestekken door middel vn het opstellen vn de 'RAW-Ctlogus Beplingen - Duurzm Inkopen'. b Inkoop vindt op mtschppelijk verntwoorde wijze plts. Hierbij spelen onderwerpen ls rbeidsre-integrtie, rbeidsomstndigheden en indien pssend - socil return. De Gemeente heeft oog voor de socil zwkkeren in de smenleving. Zij stimuleert drom - wr mogelijk en doelmtig - de prticiptie vn rbeidsgehndicpten in het rbeidsproces. Drnst worden Werken, Leveringen en/of Diensten geweerd die onder niet nvrdbre rbeidsomstndigheden (zols kinderrbeid, dwngrbeid, discrimintie vn werknemers, niet-betling vn leefbr loon) tot stnd komen of zijn gekomen. 4.3 Socil Return on Investment De not Wht Is Your Socil Return On Investment? mkt integrl onderdeel uit vn dit Inkoop- en nbestedingsbeleid. Dit betekent dt bij lle inkopen en nbestedingen met een opdrchtwrde vn of meer de Socil Return verplichting, volgens de zgn. bouwblokmethode vn de not Wht Is Your Socil Return On Investment?, toegepst moet worden. Bij inkopen en nbestedingen met een opdrchtwrde vn minder dn kn gekozen worden de Socil Return verplichting toe te pssen. Gemeente Nieuwegein: Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 ( )

9 4.4 Innovtie De Gemeente moedigt - dr wr mogelijk - innovtiegericht Inkopen (en nbesteden) n. E ij innovtiegericht Inkopen wordt gezocht nr een innovtieve oplossing of lt de Gemeente ruimte n de Ondernemer om een innovtieve oplossing n te bieden. Het kn bijvoorbeeld gn om een volledig nieuwe innovtieve oplossing, mr ook om de verdere ontwikkeling vn de eigenschppen vn een bestnd 'product'. 4.5 Fir Trde De gemeente Nieuwegein is een Fir Trde gemeente. Dit betekent dt de gemeente ntoonbr nr de principes vn Fir Trde hndelt. Een belngrijk onderdeel hierin is het opnemen vn de principes vn eerlijke hndel in het Inkoop- en nbestedingsbeleid, Socil duurzm inkopen is mogelijk binnen de Europese wetgeving. Objectiviteit, trnsprntie en gelijkwrdigheid zijn drbij sleutelwoorden. Deze socile duurzmheidseis kn n de nbestedingsspecificties ls bijzondere uitvoeringsvoorwrden worden toegevoegd. Socile duurzmheidseisen kunnen worden opgenomen in bestekken voor de inkoop vn relevnte producten zols koffie, thee, ctering en bedrijfskleding. # Om n de principes vn eerlijke inkoop te voldoen moeten in de bestekken voor relevnte nbestedingen de volgende uitgngspunten worden opgenomen ls bijzondere uitvoeringsvoorwrden: Een kostendekkende minimumprijs: De leverncier grndeert een vste minimumprijs, om zeker te stellen dt de kosten vn socil- en milieuvriendelijke productie worden gedekt. Toeslg op de wereldmrktprijs: Als de wereldmrktprijs boven de grntieprijs komt, wordt de wereldmrktprijs betld. Voorfinnciering: boeren kunnen indien gewenst een percentge vn de verkoopprijs vn hun product l ontvngen voor verscheping, zodt zij noodzkelijke investeringen kunnen doen. Lngdurige hndelsrelties: De smenwerking is vn lnge duur. An inschrijvers wordt in dit kder, om te bewijzen dt zij n bovengenoemde uitgngspunten voldoet, gevrgd nr bijvoorbeeld het Fir Trde keurmerk. Drbij is het vn belng dt een leverncier die niet beschikt over het gevrgde keurmerk, in de gelegenheid wordt gesteld om n te tonen dt hij toch voldoet n de uitgngspunten. Dt niet nr een specifiek certifict wordt gevrgd, moet duidelijk in het bestek worden vermeld. Niet het keurmerk is doorslggevend, mr bovenstnde uitgngspunten vn duurzmheid die de gemeente hnteert. Drmee wordt voldn n de eisen op het gebied vn objectiviteit, trnsprntie en gelijkwrdigheid. # Gemeente Nieuwegein: Inkoop-er ;ding< >eleid 013(

10 5. Economische uitgngspunten 5.1 Product-en mrktnlyse Inkoop vindt plts op bsis vn een voorfgnde product- en mrktnlyse, tenzij dit gelet op de wrde of de rd vn de opdrcht niet wordt gerechtvrdigd. De Gemeente cht het vn belng om de mrkt te kennen door - indien mogelijk - een product en/of mrktnlyse uit te voeren. Een productnlyse leidt tot inzicht in de rd vn het 'product' en de relevnte mrkt(vorm). Een mrktnlyse leidt tot het inzicht in de relevnte mrkt(vorm), de Ondernemers die drop opereren en hoe de mrkt- en mogelijke mchtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmrkt). Een mrktconsultie met Ondernemers kn onderdeel uitmken vn de mrktnlyse. 5.2 Onfhnkelijkheid en keuze voor de ondernemersreltie De Gemeente cht een te grote fhnkelijkheid vn Ondernemers niet wenselijk. De Gemeente streeft nr onfhnkelijkheid ten opzichte vn Ondernemers [Contrctnten) zowel tijdens ls n de contrctperiode. De Gemeente moet in beginsel vrij zijn in het mken vn keuzes bij hr Inkoop (wronder de keuze vn Ondernemer(s) en Contrctnt(en), mr ook vnwege de nleving vn de (Europese) wet- en regelgeving. b De Gemeente kiest voor de meest ngewezen ondernemersreltie. Gedurende de contrctperiode kn bij de Contrctnt fhnkelijkheid ontstn vn de Gemeente door bijvoorbeeld de te behlen doelstellingen, resultten, productontwikkelingen (innovtie) of het creëren vn prikkels. De Gemeente kiest in dt gevl voor de meest ngewezen ondernemersreltie. De mte vn (on)fhnkelijkheid in een ondernemersreltie wordt onder ndere bepld door de finnciële wrde vn de opdrcht, switchkosten, mte vn concurrentie in de sector (concentrtiegrd) en beschikbrheid vn lterntieve Ondernemers. 5.3 Lokle economie en MKB De Gemeente heeft oog voor de lokle economie, zonder dt dit tot enigerlei vorm vn discrimintie vn Ondernemers leidt. In gevllen wr een enkelvoudig onderhndse Offertenvrg en/of een meervoudig onderhndse Offertenvrg volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestn, kn rekening worden gehouden met de lokle economie en lokle Ondernemers. Discrimintie moet drbij worden voorkomen en de Gemeente moet niet onnodig regionle, ntionle, Europese of mondile knsen lten liggen. * Locl sourcing'kr\ bijdrgen n de doelmtigheid vn de Inkoop. b De Gemeente heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Uitgngspunt is dt lle Ondernemers gelijke knsen moeten krijgen. De Gemeente houdt echter bij hr Inkoop de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het oog. Dit kn de Gemeente doen door gebruik te mken vn percelen in nbestedingen, het toestn vn het ngn vn combinties en ondernneming, het verminderen vn de lsten en het voorkomen vn het hnteren vn onnodig zwre selectie- en gunningscriteri. 5.4 Smenwerkingsverbnden De Gemeente hnteert ls uitgngspunt dt zij oog heeft voor smenwerking bij Inkoop* Dit geldt zowel voor smenwerkingen binnen de eigen orgnistie ls voor smenwerkingen met ndere gemeenten of nbestedende diensten. Deze rite Nieuwegein: Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 ( ) 10

11 smenwerkingsverbnden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op inkoopsmenwerking, n ilieuctiviteiten, werkvoorzieningsschppen, belstingen, hndhving en veiligheid, ICT, P&O en socile regelgeving. 5.5 Beplen vn de inkoopprocedure De Gemeente zl per Inkoop beplen welke strtegie zij hnteert. De verkorte en uitgebreide strtegie worden door de Gemeente schriftelijk goedgekeurd. Er worden geen bedrgen vstgelegd vnf welk bedrg welk inkoopproces moet worden doorlopen. Het te doorlopen inkoopproces wordt onderbouwd in de op te stellen inkoopstrtegie. Voor inkopen met een opdrchtwrde vn minder dn wordt géén inkoopstrtegie opgesteld of een formele procedure doorlopen. Schriftelijke motivering op bsis vn een verkorte inkoopstrtegie Schriftelijke motivering op bsis vn een uitgebreide inkoopstrtegie Leveringen en Diensten excl. BTW Vnf ,- Tot ,- Vnf ,- Werken excl. BTW Vnf ,- Tot ,- Vnf ,- 5.6 Stimuleren vn de lokle economie Bij lle meervoudig onderhndse inkoop en nbesteding vn leveringen, diensten en werken boven (excl. BTW) wordt wr mogelijk ltijd een bedrijf uit Nieuwegein uitgenodigd om een offerte in te dienen. Drbij mg niet steeds n hetzelfde bedrijf worden gevrgd om offerte uit te brengen. Dt betekent dt de budgethouder er zorg voor moet drgen dt steeds ndere lokle ondernemers worden uitgenodigd. 5.7 Rming en finnciële budget Inkoop vindt plts op bsis vn een deugdelijke en objectieve voorfgnde schriftelijke rming vn de opdrcht. De rming is ook vn belng om de finnciële hlbrheid vn de opdrcht te beplen. De Gemeente wil immers niet het risico lopen dt zij verplichtingen ngt die zij niet kn nkomen. 5.8 Eerlijke mededinging en commerciële belngen De Gemeente bevordert eerlijke mededinging. De betrokken Ondernemers moeten een eerlijke kns krijgen om de opdrcht gegund te krijgen. Door in principe objectief, trnsprnt en non-discriminerend te hndelen, bevordert de Gemeente een eerlijke mededinging. Dit zl bijdrgen n het in stnd houden vn een gezonde mrktwerking (ook op de lnge termijn). De Gemeente wenst geen Ondernemers te betrekken in hr inkoopproces die de mededinging vervlsen. Gemeente Nieuwegein: Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 ( ) 11

12 6. Orgnistorische uitgngspunten 6.1 Inkoopproces Het inkoopproces bestt uit verschillende fsen, strtend vnf het voortrject. 1 Voortrject 2 Specificeren 3 Selecteren 4 Contrcteren 5 Bestellen 6 Bewken 7 Nzorg Beplen vn de inkoopbehoefte Onderzoek nr de nwezigheid vn een bestnde rmovereenkomst Beplen wrde vn de opdrcht of rmovereenkomst Anmken inkoopdossier Opstellen inkoopstrtegie Opstellen bestek Opstellen overige nbestedingsdocumenten Eventuele voorselectie geïnteresseerde Ondernemers Bekendmking opdrcht vi verzenden vn de Offertenvrg, de website of Tenderned Offertes evlueren Gunning n winnende Ondernemer Informeren fgewezen Ondernemers Tekenen (rm) overeenkomst met (winnende) Contrctnt Registreren getekende overeenkomst Opmken inkoopdossier en ter rchivering nbieden Uitvoeren vn de opdrcht Eventueel met het doen vn bestellingen Bewking budget en check op fcturen Overleg met en controle op de opdrchtnemer Evlutie inkoopproces Melding ten behoeve vn het nbestedingsregister Bovengenoemde stppen stn nder uitgewerkt in het Hndboek Inkopen. In dit hndboek wordt dieper ingegn op bovengenoemde stppen. Op deze wijze wordt een professioneel, uniform en doelmtig inkoopproces ngestreefd. 6.2 Anbestedingsregister Alle inkopen en nbestedingen vn diensten en leveringen boven (excl. BTW) en vn werken boven i (excl. BTW) moeten door de budgethouder worden gemeld in het nbestedingsregister. 6.3 Verntwoordelijken Inkoop wordt concreet uitgevoerd door het mbtelijk pprt. De portefeuillehouder Inkoop is verntwoordelijk voor Inkoop. Het college vn burgemeester en wethouders is verntwoordelijk voor de uitvoering vn het Inkoop- en nbestedingsbeleid. 6.4 Interne controle In het kder vn het integrl mngement is de budgethouder verntwoordelijk voor de opdrchtverlening en drmee ook voor de eventueel noodzkelijke nbesteding. Voordt een opdrcht wordt verleend zl de budgethouder zich er dn ook vn moeten vergewissen dt de nbestedingsregels goed zijn toegepst. Gedurende het jr wordt bij de interne controles door de fdeling Finnciën ngegn of de regelgeving op het gebied vn de nbestedingen correct is toegepst. Bij het opstellen vn de jrrekening wordt door de concerncontroller in het kder vn de controle op de rechtmtigheid getoetst of lle nbestedingen conform de regelgeving hebben pltsgevonden. Gemeente Nieuwegein: Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 ( ) 12

13 6.5 ijlgen Algemene Inkoopvoorwrden vn de gemeente Nieuwegein 2013 ICT Inkoopvoorwrden gemeente Nieuwegein 2013 Anvullende voorwrden gemeente Nieuwegein bij 'De Nieuwe Regeling 2011' Hndboek inkoop 2013 Gemeente Nieuwegein: Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 ( ) 13

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leusden

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leusden Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leusden IBMN 1 juni 2013 Opgesteld met Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) Inleiding De Gemeente spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Vastgesteld: 25 juni 2013 Inhoud Inleiding 1. Definities 4 2. Gemeentelijke doelstellingen 5 3. Juridische uitgangspunten 7 4. Ethische en ideële uitgangspunten 9 5. Economische

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Bodegraven-Reeuwijk IBMN 28 januari 2014 (na consultatie afdelingen en verificatie juridische zaken) Opgesteld met Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) 1 Inleiding

Nadere informatie

Inkoopbeleid gemeente Heeze-Leende

Inkoopbeleid gemeente Heeze-Leende Inkoopbeleid gemeente Heeze-Leende Kenmerk: Bizob2012Bel Versie: 1.6, d.d. 18-2-2014 Status: vastgesteld Inleiding De gemeente spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop-

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten Definitief Vastgesteld in het DB SK op 17 december 2013 1 Inleiding De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel Kenmerk: Versie: Status: Bizob2012MVI 1.01 Definitief Opdrachtgever: Datum: Gemeente Eersel 12-07-2013 1 Inleiding De gemeente spant zich continu

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid RUD Zuid-Limburg

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid RUD Zuid-Limburg Inkoop- en Aanbestedingsbeleid RUD Zuid-Limburg 4 april 2013 Voorwoord Voor u ligt het nieuwe integrale inkoop- en aanbestedingsbeleid van de RUD Zuid-Limburg. Dit beleid is gestoeld op het Model Inkoop-

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Beleidsregels inkoop en aanbesteding. Voorwoord

Beleidsregels inkoop en aanbesteding. Voorwoord Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leeuwarden 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Leeuwarden. Het geactualiseerd inkoopbeleid geeft de

Nadere informatie

Inkoopbeleid gemeente Someren 2013-2017

Inkoopbeleid gemeente Someren 2013-2017 Inkoopbeleid gemeente Someren 2013-2017 Inleiding De gemeente spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. In dit inkoopbeleid wordt het inkoopproces

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Op weg naar de groenste hogeschool

Op weg naar de groenste hogeschool Op weg naar de groenste hogeschool Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DEFINITIES 2. VHL DOELSTELLINGEN 3. JURIDISCHE UITGANGSPUNTEN 3.1 Algemeen juridisch kader 3.2 Uniforme

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 1. DEFINITIES 2. GEMEENTELIJKE DOELSTELLINGEN

Inhoudsopgave INLEIDING 1. DEFINITIES 2. GEMEENTELIJKE DOELSTELLINGEN Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DEFINITIES 2. GEMEENTELIJKE DOELSTELLINGEN 3. JURIDISCHE UITGANGSPUNTEN 3.1 Algemeen juridisch kader 3.2 Uniforme documenten 3.3 Algemene beginselen bij Inkoop

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (conform beleid VNG)

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (conform beleid VNG) Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (conform beleid VNG) Vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente weert dd. 13 maart 2013. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

NOTITIE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID SED 2013

NOTITIE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID SED 2013 NOTITIE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID SED 2013 Inleiding Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Naar aanleiding hiervan hebben de Gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013) Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Smallingerland (versie 2013) Inhoudsopgave: Inleiding Pag. 3 1. Definities Pag. 4 2. Doelstelling Inkoop en Aanbesteden Pag. 5 3. Juridische uitgangspunten Pag.

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Langedijk. Definitief 24 oktober 2013.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Langedijk. Definitief 24 oktober 2013. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Langedijk Definitief 24 oktober 2013. Inhoudsopgave INLEIDING 1. DEFINITIES 2. GEMEENTELIJKE DOELSTELLINGEN 3. JURIDISCHE UITGANGSPUNTEN 3.1 Algemeen juridisch kader

Nadere informatie

inkoop- en aanbestedingsbeleid

inkoop- en aanbestedingsbeleid inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Inhoud Inleiding 5 1. Definities 7 2. Gemeentelijke doelstellingen 9 3. Juridische uitgangspunten 11 4. Ethische en ideële uitgangspunten 13 5. Economische uitgangspunten

Nadere informatie

Inkoop en aanbestedingsbeleid Beemster 2014

Inkoop en aanbestedingsbeleid Beemster 2014 Inkoop en aanbestedingsbeleid Beemster 2014 vrij naar: Lysons & Farington, 2008 1 I NHOUDSOPGAVE 1. Definities 4 2. Gemeentelijke doelstellingen 5 3. Juridische uitgangspunten 6 3.1 Algemeen juridisch

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Heiloo 13 maart 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Heiloo 13 maart 2013 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Heiloo 13 maart 2013 INLICHTINGEN BIJ SECTOR Inkoop Advies Groep Bestuurs- en Organisatieondersteuning AFDELING stafbureau Bestuurs- en Organisatieondersteuning

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren Kenmerk: Bizob2012MVI Opdrachtgever: Gemeente Haaren Versie: 2.1 Datum: 14 januari 2014 Status: Definitief Inleiding De gemeente spant zich continu

Nadere informatie

Inkoopbeleid. Inkoopbeleid Almere v01apr13def.docx 1

Inkoopbeleid. Inkoopbeleid Almere v01apr13def.docx 1 Inkoopbeleid 2013 April 2013 Inkoopbeleid Almere v01apr13def.docx 1 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Juridische uitgangspunten... 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Bijlage 1. Inkoop en aanbestedingsbeleid Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Bijlage 1. Inkoop en aanbestedingsbeleid Groenalliantie Midden-Holland en omstreken Bijlage 1 Inkoop en aanbestedingsbeleid Groenalliantie Midden-Holland en omstreken Versie: 1.0 Datum: November 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Definities... 4 2. Doelstellingen van de groenalliantie... 5

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Waterschap Groot Salland

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Waterschap Groot Salland Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Documentnr. 2013-5933 Voorwoord Professionalisering van de inkoop is niet alleen een kwestie van het naleven van (Europese) wetten en regels, maar ook van aanvullend

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid 1 april 2013 Auteurs : Nicole Kleijsen John van Aert 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DEFINITIES 4 3. GEMEENTELIJKE DOELSTELLINGEN 5 4. JURIDISCHE UITGANGSPUNTEN 6 4.1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Michël Geerdink en Normn ten Pierik Trends, nlyses en ideeën over de betekenis vn huisvesting vn hogescholen De toekomst vn de hogescholen vrgt om vergnde mtregelen

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven...

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven... Inhoudsopgve 1 Inleiding... 1 2 Anvullingen... 2 2.1 Anvullingen met geleverd nvulmteril...2 2.2 Anvullingen met tussentijds gestockeerde grond...4 2.3 Grondverbetering...4 3 Onder funderingen... 5 4 Verhrdingen...

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschappen (vastgesteld op 28 juni 2013)

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschappen (vastgesteld op 28 juni 2013) Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschappen (vastgesteld op 28 juni 2013) Voorwoord De Unie van Waterschappen (UvW) stimuleert de verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk van

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Helmond. Helmond, april 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Helmond. Helmond, april 2013 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Helmond Helmond, april 2013 Voorwoord Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor de gemeente Helmond. Een professioneel Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015-2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015-2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015-2017 Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 2. DOELSTELLINGEN 3. UITGANGSPUNTEN 3.1 Algemeen juridisch kader 3.2 Algemene

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Stichtse Vecht

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Stichtse Vecht Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Stichtse Vecht 1 Inhoud Inleiding... 3 Speerpunten... 4 Stimulering van de lokale economie... 4 Social Return on Investment (SROI)... 4 Innovatie... 5 1. Definities...

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Definitief april 2013 Voorwoord De Unie van Waterschappen (UvW) stimuleert de verdere professionalisering van de inkoop-

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid

VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid Vereniging van Nederlandse Gemeenten Colofon Schrijfgroep M.A.J. Stuijts MSc., BIZOB mr. J.C. van de Water, KW Legal mr.

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015.

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015. PRESTATIEAFSPRAKEN 2 0 15 per stdsdee Kerkrde, 6 m 2015. Gemeente Kerkrde PRESTATIEAFSPRAKEN 2015 PER STADSDEEL PARTIJEN: Woningcorportie HEEMwonen Woningstichting Wonen Limburg Woningstichting Wonen Zuid

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2014

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2014 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2014 Inkoopbeleid Halderberge 1 januari 2014 2 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DEFINITIES 2. GEMEENTELIJKE DOELSTELLINGEN 3. JURIDISCHE UITGANGSPUNTEN 3.1 Algemeen juridisch kader

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015-2017. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015-2017. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015-2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 1 Inhoudsopgave 1. Definities... 2 2. Doelstellingen... 3 3. Uitgangspunten... 4 3.1 Algemeen juridisch

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" 1 februri 212 Voorontwerp Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" Conept Inhoud: TLICHTING PLANRGLS VRBLDING Plnnummer: NL.IMR.1621.BP15

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2013 2016 6 november 2013 1 VOORWOORD Door de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet per 1 april 2013 zijn een aantal regels in aanbestedingsprocedures ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Stichtse Vecht

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Stichtse Vecht Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Stichtse Vecht 1 Inhoud Inleiding... 3 Speerpunten... 4 Stimulering van de lokale economie... 4 Social Return on Investment (SROI)... 4 Innovatie... 5 Duurzaamheid...

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen

Gemeente Steenbergen telefoon fx emil internet kvk Bred Compositie stedenbouw bv Boschstrt - B Bred 0 0 info@cs.nl www.cs.nl 000 emeente Steenbergen Ontwerp Bestemmingspln Steenbergen-Zuid Dtum: december 0 Projectnr..0 emeente

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland Auteur: D.C.J. van de Velde Dmsnummer: 1053604 Datum: 8 februari 2013 Versie: 1.0 Afdeling: Inkoop Voorwoord De Unie van Waterschappen (UvW)

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad,

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad, oz )2 CE NTRU IS TA D Uittreksel uit het register vn de gemeenterdszittingen Gemeenterd 26 jnuri 2015 Welzijn OCMW kennisneming. npssing meerjrenpln 2014-2019 budget 2015 nwez g Odette VAN HAMME, voozitter

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan w o l l e Y r i F r e p p y D n n B 2,34 Euro. Zoveel denkt de Belg te moeten betlen voor 1 kilogrm bnnen in de supermrkt 1. De reliteit toont echter iets nders. Je hoeft niet veel moeite te doen om bnnen

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID SED 2015

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID SED 2015 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID SED 2015 Aanleiding Sinds 2014 hebben de SED-gemeenten uniform inkoop- en aanbestedingsbeleid. Er was slechts differentiatie in de drempelbedragen. Nu, anderhalf jaar later,

Nadere informatie

Deel 2 hoofdstuk 19 BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD -- DEEL 2 -- HFD 19. Versie 1.01 -- 31-aug-2011. Aannemersbedrijf 1 / 3. Aannemersbedrijf 2 / 3

Deel 2 hoofdstuk 19 BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD -- DEEL 2 -- HFD 19. Versie 1.01 -- 31-aug-2011. Aannemersbedrijf 1 / 3. Aannemersbedrijf 2 / 3 Annemersbedrijf 1 / 3 Deel 2 hoofdstuk 19 de dministrtie vn dienstverlenende bedrijven Projectkrt Voor elk project wordt een voorclcultie gemkt. Deze wordt op de projectkrt vstgelegd. Tijdens de uitvoering

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS. Voor alle soorten TL-buizen van Super Long Life

INSTALLATIEGIDS. Voor alle soorten TL-buizen van Super Long Life INSTALLATIEGIDS VOOR SUPER LONG LIFE T L - V E R L I C H T I N G Voor lle soorten TL-buizen vn Super Long Life I n h o u d Pgin 2 Algemene informtie 3 TL-productoverzicht 4 Super Long Life specificties

Nadere informatie

Nota inkoop en aanbesteden gemeente Sint-Michielsgestel

Nota inkoop en aanbesteden gemeente Sint-Michielsgestel Nota inkoop en aanbesteden gemeente Sint-Michielsgestel Figuur 1: handjeklap op de veemarkt Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op: 23 april 2013 Bekendgemaakt op: 6 juni 2013,

Nadere informatie

Beleid inkoop en aanbestedingen BSR

Beleid inkoop en aanbestedingen BSR Beleid inkoop en aanbestedingen BSR Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: BSR); Gelet op de geldende wet- en regelgeving betreffende het inkopen

Nadere informatie

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1 Hbo-bcheloropleiding Audiologie Fontys Hogescholen Competentieprofiel Eindhoven mrt 2007 Versie 3.1 Inhoud Inleiding...4 1. Uitgngspunten OCM...5 1.1 Opzet OCM...5 1.2 Visie op het beroep en leren...5

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding De Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (hierna: GGDrU) spant zich continu in voor een verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk.

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 13-018/01/A

BDA Agrément BAR 13-018/01/A Nummer BAR 13-8//A Dtum 23.08.30 Projetnummer 12-B-0249/1 Geldigheid Zie www.bd.nl Produt BDA ADVIES BDA Agrément BAR 13-8//A EUROAL luminium dkontluhtingen en onderuitlopen met geïntegreerd plkstuk Ctegorie

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie