provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag"

Transcriptie

1 Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F (o592) (o592) provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS van ARTTKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMTNGSWET 1998 (NB-WET 1998) 1. De nvrg 1.1. Dtering en inhoud vn de nvrg Uw nvrg, door u, H.A. vn 't Klooster, ondertekend op 27 mrt2012, nmens de Mtschp H.A. en F.E.M. vn 't Klooster, door ons ontvngen op 30 mrt 2012, betreft de nvrg voor een vergunning op bsis vn rtikel 19d vn de Nb-wet Uw nvrg mkt deel uit vn deze beschikking. U hebt de volgende documenten meegestuurd, die gecht worden onlosmkelijk met uw nvrg te zijn verbonden: Bijlge 1: Overzicht vergunningen Wet milieubeheer Bijlge 2: Depositieberekeninge 44gro-Stcks Bijlge 3: Krt Ntur 200O-gebieden Bijlge 4: Beschikking WMB 1998 Bijlge 4:WMB tekening 1998 Bijlge 5: Beschikking WMB Bijlge 5:WMB tekening Bijlge 6: Milíeutekening gewenste situtie 1.2. De ctiviteit Uw ctiviteit omvt de relistie vn een nieuwe vleesvrkenstl inclusief luchtwsser n de Westvierdeprten 18, 8393 XV Vinkeg (gemeente Weststellingwerf). Drnst worden dierbezettingen in de bestnde stllen gewijzigd Devergunninghouder ln het kder vn deze nvrg c.q. de hierbij verleende vergunning bent u, H.A. vn 't Klooster, voor ons de enige vergunninghouder en ls zodnig verntwoordelijk voor het voldoen n de wet en n de vergunningvoorwrden Externe werking Voor deze vergunning is het vn belng te weten dt de loctie vn het voorgenomen project buiten de begrenzing vlt vn de Ntur 2O0O-gebieden Drents-Friese Wold & Leggelderveld en Hvelte- Oost. Dit houdt in dt er sprke is vn zogenmde externe werking. 2. Het wettelijk kder 2.1. Vergunningplicht en de wet De vergunningplicht vindt zijn grondslg in rtíkel 19d, eerste lid, vn de Nb-wet Dt rtikel luidt ls volgt:

2 2 Het is verboden zonder vergunning, of in strijd met n die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, vn gedeputeerde stten of, ten nzien vn projecten of ndere hndelingen ls bedoeld in het vierde lid, vn Onze Minister, projecten of ndere hndelingen te reliseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de instndhoudingsdoelstelling de kwliteit vn de ntuurlijke hbitts en de hbitts vn soorten in een Ntur 2000-gebied kunnen verslechteren of een significnt verstorend effect kunnen hebben op de soorten wrvoor het gebied is ngewezen. Zodnige projecten of ndere hndelingen zijn in ieder gevl projecten of hndelingen die de ntuurlijke kenmerken vn het desbetreffende gebied kunnen ntsten. ln rtikel 19kd, eerste lid, vn de Nb-wet is bepld in welke hndelíngen uitzonderingen zijn op de in '19d genoemde hndelingen. Dt rtikel luidt ls volgt: Bij besluiten over het foepssen vn rtikel 19c en het verlenen vn een vergunning ls bedoeld in rtikel 19d, eerste lid, betrekt het bevoegd gezg niet de gevolgen die een hndeling kn hebben door het veroorzken vn stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige hbitts in een Ntur gebied in de volgende gevllen:. de hndeling is gebruik dt op de referentiedtum werd verrichf en rs sedertdien niet of niet in betekende mte gewijzigd, en heeft sedertdien per sldo geen toenme vn sfksfofdeposlfie op de voor stikstof gevoelige hbitts in een Ntur 2000-gebied veroorzkt; b. de hndeling is een ctiviteit die n de referentiedtum is begonnen, of een gebruik dt n de referentiedtum in betekende mte is gewijzigd, wrbij is verzekerd dt, in smenhng met voor die ctiviteit getroffen mtregelen, de stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige hbitts in een Ntur 2000-gebied ls gevolg vn die ctiviteit of dt gebruik per sldo niet is toegenomen of zltoenemen. Tevens is hier vn belng het gestelde in rtikel 19e vn de Nb-wet Dt rtikel luidt ls volgt. Gedeputeerde sffen houden bijhet verlenen vn een vergunning ls bedoeld in rtikel 19d, eerste lid, rekening. met de gevolgen die een project of ndere hndeling, wrop de vergunningnvrg betrekking heeft, gelet op de instndhoudingsdoelstelling kn hebben voor een Ntur gebied; b. met een op grond vn ñikel 19 of rtikel 19b vstgesteld beheerpln; c. vereisten op economisch, socilen cultureelgebied, lsmede regionle en lokle bijzonderheden RelevnteNtur2)0}-gebieden Het Drents-Friese Wold ls Vogelrichtlijngebied Het gebied is op 24 mrt 2000 (besluit N/2000/291 Sttscournt 2000, nummer 65) ngewezen ls specile beschermingszone in de zin vn rtikel 4, eerste lid, vn de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) Het besluit lsmede de toelichting drop kunnen worden ingezien vi de website vn EL&. Kortheidshlve wordt drnr verwezen Het Drents-Friese Wold en Leggelderveld ls Hbittrichtlijngebied De Nederlndse regering heeft op 20 mei 2003 onder meer het Drents-Friese Wold en Leggelderveld ngemeld bij de Europese Commissie ls gebied dt zich kwlificeert om te worden opgenomen op de communutire lijst en ngewezen ls specile beschermingszone ls bedoeld in de Hbittrichtlijn (92l43lEEG), wrn het gebied op 7 december 2004 door de Europese Commissie onder de nm "Drents-Friese Wold & Leggelderveld" en onder nummer NL is gepltst op de lijst vn gebieden vn communutir belng voor de Atlntische biogeogrfische regio (PbEG L 387).

3 3

4 4 2.2.C. Het Drents-Friese Wold en Leggelderveld ls Ntur 2000-gebied Op 9 jnuri 2007 is het ontwerpnwijzingsbesluit Drents-Friese Wold en Leggelderveld ter inzge gelegd. Vervolgens is op 30 december 2010 door de sttssecretris vn EL&l het definitieve nwijzingsbesluit bekendgemkt (en op 14 mrt 2011 gepubliceerd in Sttscournt nummer 4458). Het besluit evenls de toelichting drop kunnen worden ingezien door middel vn de gebiedendtbse vi (en doorklikken op Gebiedendocumenten Ntur 2000-gebieden; dn het betreffende gebied opzoeken en nklikken op "besluiten en krten"). Kortheidshlve wordt drnr verwezen. Tevens is het definitieve nwijzingsbesluit ls bijlge toegevoegd n dit besluit D. H velte-oost ls H bittrichtl ij ngebied De Nederlndse regering heeft op 20 mei 2003 onder meer Hvelte-Oost ngemeld bij de Europese Commissie ls gebied dt zich kwlificeert om te worden opgenomen op de communutire lijst en ngewezen ls specile beschermingszone ls bedoeld in de Hbittrichtlijn (92l43 EEG), wrn het gebied op 7 december 2004 door de Europese Commissie onder de nm "Hvelte-Oost" en onder nummer NL is gepltst op de lijst vn gebieden vn communutir belng voor de Atlntische biogeogrfische regio (PbEG L 3BZ). 2.2.E. Hvelte-Oost ls Ntur 2000-gebied Op 9 jnuri 2007 is het ontwerpnwijzingsbesluit Hvelte-Oost ter inzge gelegd. Het besluit evenls de toelichting drop kunnen worden ingezien door middel vn de gebiedendtbse vi (en doorklikken op Gebiedendocumenten Ntur gebieden; dn het betreffende gebied opzoeken en nklikken op "besluiten en krten"). Kortheidshlve wordt drnr verwezen. Tevens is het ontwerpnwijzingsbesluit ls bijlge toegevoegd n dit besluit Bevoegd gezg Wijzijn het bevoegd gezg inzke deze vergunningnvrg, op bsis vn het beplde in rtikel 2, eerste lid, vn de Nb-wet Door middel vn de wijziging vn de Nb-wet 1998 per 1 februri 2009 is onder ndere het begrip "Ntur 2000-gebied" geïntroduceerd, wrbij wij tevens (rechtstreeks) bevoegd gezg zijn geworden voor Hbittrichtlijn-gebieden, zols die voorkomen op de lijst vn gebieden vn communutir belng, bedoeld in rtikel 4, tweede lid, derde volzin vn de Hbittrichl lijn (92l3lEEG) Pssende beoordeling De ngevrgde werkzmheden zijn nog niet eerder in deze vorm in het kder vn de Nb-wet 1998 beoordeeld. Artikel 199, eerste lid, vn de Nb-wet 1998 stelt dt een vergunning slechts verleend kn worden indien het bevoegd gezg zich ervn verzekerd heeft dt de ntuurlijke kenmerken vn het desbetreffende gebied niet ngetst zullen worden. Het Europese Hof vn Justitie heeft in hr uitsprk vn 7 september 2004 ngegeven dt een pssende beoordeling slechts dn chterwege kn worden gelten indien op grond vn objectieve gegevens kn worden uitgesloten dt in csu de werkzmheden fzonderlijk of in combintie met ndere plnnen of projecten significnte gevolgen kunnen hebben voor het betrokken gebied. Omdt het beplde in rtikel 19kd vn de Nb-wet 1998 vn toepssing is, kunnen in csu significnt negtieve gevolgen bij voorbt uitgesloten worden. Derhlve concluderen wij dt een pssende beoordeling conform rtikel 19f vn de Nb-wet 1998 niet is vereist is. Onder punt 6 "Effecten vn de voorgenomen ctiviteit" wordt hier nder op ingegn.

5 5 3. lnstndhoudingsdoelstellingen vn het Drents-Friese Wold & Leggelderveld en Hvelte-Oost ls Ntur ebieden Als toetsingskder gelden momenteel genoemde (ontwerp)nwijzingsbesluiten, ls zijnde de best beschikbre informtie gebseerd op de meest recente ecologische inzichten. Genoemde (ontwerp)nwijzingsbesluiten worden thns ls bijlgen n deze vergunning toegevoegd. 4. Procedure De nvrg is op 30 mri2012door ons ontvngen. Op 16 pril 2012is een ontvngstbevestiging n u verzonden. Een kopie vn de nvrg en een fschrift vn de ontvngstbevestiging n u zijn op 16 pril 2012verzonden n de minister vn EL&, Directie Regionle Zken Noord en n het college vn burgemeester en wethouders vn Weststellingwerf. Het college vn burgemeester en wethouders is drbij op bsis vn rtikel 44, derde lid, vn de Nb-wet in de gelegenheid gesteld om binnen cht weken n de op de ontvngstbevestiging vermelde dtum een zienswijze in te brengen. Op 24 september 2012 zijn er op ons verzoek schriftelijk nog nvullende gegevens ingediend ten nzien vn de emissiehoogten en ventiltie. 5. De zienswijzen Per brief vn 16 pril2012 hebben wij het college vn burgemeester en wethouders vn Weststellingwerf in de gelegenheid gesteld om een zienswijze nr nleiding vn onderhvige nvrg in te dienen. Het college heeft vn deze gelegenheid geen gebruik gemkt. 6. Effecten vn de voorgenomen ctiviteit 6.1. ls er sprke vn significnt effect? Er kn gesteld worden dt er sprke is vn een significnt effect ls ten gevolge vn menselijk hndelen een instndhoudingsdoelstelling vn een Ntur 2000-gebied niet gehld zlworden. ln csu kunnen mede door het verbinden vn voorschriften n deze beschikking dergelijke gevolgen worden uitgesloten. De onderbouwing vn dit stndpunt is ls volgt. Gezien de rd en omvng vn de nvrg is mmonikdepositie het enige spect wrvn gevolgen voor de instndhoudingsdoelen niet op voorhnd zijn uit te sluiten; om die reden wordt rtikel 19kd vn de Nb-wet toegepst. Het betreft hier de relistie vn een nieuwe vleesvrkenstl inclusief luchtwsser n de Westvierdeprten 18, 8393 XV, te Vinkeg (gemeente Weststellingwerf). Drnst worden dierbezettingen in de bestnde stllen gewijzigd

6 6 Volgens de huidige milieuvergunde situtie is is op de bedrijfsloctie sprke vn de volgende vergunde dierntllen: Tbel 1: de veebezetting en de druit voortkomende mmonikemissie (milieuvergunning d.d. 4 december 2000) Soort Antl RAV-code Emissiefctor Totle emissie (kg NH3/jr) Guste en drgende zeugen 108 D ,3 248,4 Guste en drgende zeugen 61 D ,2 256,2 Dekberen 2 D ,5 11,0 Opfokzeugen 21 D ,5 73,5 Krmzeugen 48 D ,3 398,4 Vleesvrkens 28 D ,5 70,0 Gespeende biggen 700 D ,18 126,0 Melkkoeien ,5 522,5 Jongvee 35 A3 3,9 136,5 Totl 1842,5 ln de ngevrgde situtie is er sprke vn de volgende veebezetting: Tbel 2: de veebezetting en de druit voortkomende mmonikemissie (ngevrgde situtie) Soort Antl RAV-code Emissiefctor Totle emissie (ks NHy'jr) Guste en drgende zeugen 108 D ,3 248,4 Guste en drgende zeugen 70 D ,2 294,0 Dekberen 2 D ,5 11,0 Opfokzeugen ,5 28,0 Krmzeugen 33 D't ,9 95,7 Krmzeugen 23 D ,9 66,7 Vleesvrkens 2160 D ,18 388,8 Gespeende biggen 700 D ,13 9r,0 Melkkoeien ,5 Jongvee 36 A3 3,9 140,4 Totl 1 829,5 Drmee is er sprke vn vergunde rechten c.q. een emissieplfond vn 1829,5 kg NH3 per jr Toepssing vn rtikel 19kd, eerste lid, onder b, vn de Nb-wet vereist dt wordt verzekerd dt in smenhng met de getroffen mtregelen, de stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige hbitts in een Ntur 2000-gebied ls gevolg vn de ctiviteit of het gebruik niet is toegenomen of zl toenemen. Dt wordt in dit gevl ls volgt verzekerd: Er is een toenme in dierntllen voor Gusfe en drgende zeugen, Krmzeugen, Vleesvrkens, Melkkoeien en Jongvee. Hiermee zou de depositie nzienlijk toenemen, wre het niet dt er een dling is in het ntl Opfokzeugen en dt er emissierme stlsystemen worden ngelegd voor Krmzeugen, Vleesvrkens en Gespeende biggen.ln tbel 3 is het resultt vn de 44gro-Stcks berekeningen zichtbr, welke ntoont dt de depositie zl dlen.

7 7 Tbel 3: mmonik-depositie door het bedrijf bij uitbreiding Relevnt Ntur gebied + rekenpunten Drents-Friese Wold en Leqqelderveld, rekenpunt I Drents-Friese Wold en nl2 Coördinten relevnt hbitttype X Nm relevnt hbitttype n.v.t n.v.t. Hvelte-Oost. rekenount n.v.t. Hvelte-Oost. rekenount n.v.t. Hvelte-Oost. rekenount n.v.t. Hvelte-Oost. rekenount n.v.t. Depositie bij bestnd gebruik (in Mol NH /h/jr) 0,82 Depositie bij toekomstig gebruik (in Mol NH /h/ir) 0,81 1,23 1,22 0,17 0,17 0,25 0,25 0,24 0,24 0,20 0,20 Gelet op bovenstnde feiten kn deze vergunning worden verleend met toepssing vn het beplde in rtikel 19kd, eerste lid, onder b, vn de Nb-wet. Er is immers sprke vn een hndeling (het exploiteren vn een gemengd bedrijf) c.q. bestnd gebruik op de referentiedtum (7 december 2004) dt in betekenende mte is gewijzigd, wrb j is verzekerd dt er geen toenme vn stikstof is o'n zl zijn op de voor stikstof gevoelige hbitts in het Drents-Friese Wold en Leggelderveld en Hvelte-Oost ls er sprke vn verslechtering dn wel (significnte) verstoring? Er kn gesteld worden dt er in de zin vn het beplde in rtikel 19d, eerste lid, vn de Nb-wet 1998 geen sprke is vn verslechtering of significnte verstoring. Wnt: - de ctiviteit heeft niet tot gevolg dt er soorten in het gebied zodnig worden verstoord dt uit popultiedynmische gegevens zou blijken dt de soorten het gevr lopen, in vergelijking met de begintoestnd, niet lnger een levensvtbre component vn het ntuurlijke hbitt te zullen blijven; - ls gevolg vn de voorgenomen ctiviteit wordt de omvng vn het gebied n et ngetst ls er sprke vn cumultieve effecten? Ten tijde vn de nvrg zijn ons wel enige ndere ctiviteiten of plnnen bekend die fzonderlijk of in combintie met elkr een negtief effect op genoemde Ntur 20OO-gebieden zouden kunnen veroorzken. Een en nder moet vi een cumultie-boekhouding (of een soortgelijk systeem) nder worden uitgewerkt en bijgehouden in de provincile uitwerking vn de lndelijke Progrmmtische Anpk Stikstof, wrbij (n de positieve knt) ook het ntl "stoppers" in beeld wordt gebrcht. Gelet op de geringe mmonikdepositie zols hiervoor beschreven, is dit geen reden om de gevrgde vergunning thns te weigeren. 7. Toetsing n rtikelen 19d, 19e en 19kd vn de Nb-wet 1998 Nst de ndcht voor het beplde in rtikel 19d, zie hiervoor, is er ook nleiding om het beplde in rtikel 19e, onder c, vn de Nb-wet 1998, bij de motivering vn deze vergunning te betrekken, dr wr het gt om de bepling dt gedeputeerde stten bij het verlenen vn een dergelijke vergunning rekening houden met "vereisten op economisch, socil en cultureel gebied, lsmede regionle en lokle bijzonderheden". Gelet op het belng vn voortzetting vn het gemengd bedrijf vn de heer Vn 't Klooster voor de lokle en regionle economie, opgeteld bij het (voorl lndschppelijke) belng dt n "koeien in de wei" wordt gehecht, is dit lles reden te meer om de gevrgde vergunning te verlenen.

8 I Er kn worden gesteld dt er in de zin vn het beplde in rtikel 19d, eerste lid, vn de Nb-wet 1998 de ctiviteit vergunningplichtig is, ngezien het een ctiviteit is die een negtief effect kn hebben op de instndhoudingsdoelen vn een Ntur 2000-gebied. N de referentiedtum, zijnde 7 december 2004, is de ctiviteit of het gebruik drvn in betekenende mte gewijzigd wrbij is verzekerd dt de stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige hbitts in het Ntur 2000-gebied ls gevolg vn de ctiviteit per sldo niet is toegenomen of zl toenemen. Om die reden wordt het beplde in rtikel 19kd, eerste lid, onder b, vn de Nb-wet 1998 vn toepssing verklrd. Bovendien zi)n er ls gevolg vn de ctiviteit of het gebruik geen ndere effecten dn het effect vn stikstofdepositie te verwchten. Gelet op vorenstnde kn de vergunning onder voorwrden worden verleend. 8. Besluit en voorschriften Wij verlenen de gevrgde vergunning op bsis vn rtikel 19d, gelezen in smenhng met rtikel 19kd, vn de Nb-wet 1998 onder de volgende voorwrden: l. de nvrg inclusief bijlgen mkt onderdeel uit vn deze vergunning; ll. op de bedrijfsloctie n Westvierdeprten 18, 8393 XV Vinkeg mogen de in tbel 2 vn deze beschikking genoemde dierntllen gehouden worden, met gebruik vn de genoemde lll. stlsystemen. vergunninghouder dient door middel vn een registrtie, zols bedoeld in "Regeling identifictie en registrtie dieren 2003" en/of nvulling dn wel de opvolger vn genoemde regeling, n te tonen dt de in de bovenstnde voorwrde genoemde ntllen niet toenemen. 9. Rechtsmiddelen lndien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken n de dg vn verzending vn deze beschikking een bezwrschrift indienen bij het college vn gedeputeerde stten vn Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. (Zìe bijlge Bezwr en beroep tegen besluiten vn de provincie ingevolge de Ntuurbeschermingswet 1998, de gedeelten onder A en C.) Gedeputeerde stten nmens dezen, d drs. R.H.H. Koch, mnger Vergunningverlening, Toezicht en Hndhving Bijlge(n): tk/coll. Afschrift n: - Agr-Mtic 8.V., t..v. de heera. Bekkers, Postbus 396,6710 BJ Ede - het college vn burgemeester en wethouders vn Weststellingwerf (digitl) - het college vn Gedeputeerde Stten vn Fryslân, Postbus 20120,8900 HM Leeuwrden - het Ministerie vn Economische zken, Lndbouw en lnnovtie, Directie Regionle Zken Noord, t..v. mevrouw S.N.M. vn Dijk (digitl)

9 BEKENDMAKING Onderwerp: Ntuurbeschermingswet 1 998; verleende vergunning Gedeputeerde Stten vn Drenthe delen mee dtzij op grond vn rtikel 19d vn de Ntuurbeschermingswet 1998 hebben besloten vergunning te verlenen n: Mtschp H.A. en F.E.M. vn 't Klooster voor het wijzigen vn een gemengd grrisch bedrijf, Westvierdeprten 18, 8393 XV Vinkeg. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vnf 18 oktober 2012tot en met 28 november 2O12ter inzge bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 in Assen op werkdgen vn 8.30 uur tot uur. Tot en met 28 november 2012kunnen belnghebbenden een bezwrschrift indienen bij het college vn Gedeputeerde Stten vn Drenthe, Postbus 122,9400 AC Assen. Degene die op deze wijze een bezwrschríft heeft ingebrcht, kn lter tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtsprk vn de Rd vn Stte.

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

provinci renthe - machtiging. - ondertekening van het aanvraagformulier De activiteit

provinci renthe - machtiging. - ondertekening van het aanvraagformulier De activiteit Proainciehais tvesterbrink r, Assen Postadres Postbus r22, 94oo c Assen www'drenthe.nl r (o192) J6 jt tt n (o592) j6 t7 77 provinci renthe Assen, 28 mei2013 Ons kenmerk WH/201 3003940 VERZONDEN 31l.,lEI

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

CONCEPT- BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998)

CONCEPT- BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998) Assen, 7 september 2015 Ons kenmerk 201500752-00586574 CONCEPT- BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998) 1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing 2015/6606 Ruimtelijke onderbouwing Ten behoeve vn het besluit tot fwijken vn het bestemmingspln krchtens rtikel 2.12, lid 1, sub, onder vn de Wet lgemene beplingen omgevingsrecht (Wbo) voor het uitbreiden

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998)

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998) 1 Assen, 29 juni 2015 Ons kenmerk 201500320-00577744 BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998) 1. De aanvraag

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet-vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet-vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Landbouwbedrijf Rotman de heer J.A.H. Rotman Deventerdijk 14 7478 RR DIEPENHEIM

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: de plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 10 november 2010.

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: de plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 10 november 2010. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.H.J. Kip Gammelkerstraat 11 7561 PH DEURNINGEN

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

ONTWERP - BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998)

ONTWERP - BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998) 1 Assen, 22 februari 2016 Ons kenmerk 201501470-00618985 ONTWERP - BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998)

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen

Gemeente Steenbergen telefoon fx emil internet kvk Bred Compositie stedenbouw bv Boschstrt - B Bred 0 0 info@cs.nl www.cs.nl 000 emeente Steenbergen Ontwerp Bestemmingspln Steenbergen-Zuid Dtum: december 0 Projectnr..0 emeente

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998)

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998) 1 Assen, 15 september 2015 Ons kenmerk 201500413-00588613 BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998) 1. De aanvraag

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02.

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H. Valk Hubertsallee 4 8055 PG LAAG ZUTHEM

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften:

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Tijans-Kamphuis Roorderheurneweg 2 7587 LJ

Nadere informatie

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften:

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stal De Hoge Linde de heer G. Meulink Dwarsweg 10 8152

Nadere informatie

Wij wijzigen uw vergunning van 20 februari 2014, zoals u heeft aangevraagd.

Wij wijzigen uw vergunning van 20 februari 2014, zoals u heeft aangevraagd. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Melkveebedrijf Kattenberg de heer S. Kattenberg Bisschopswetering 63 A 8044

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

De aanvraag inclusief bijlagen maakt onderdeel uit van deze vergunning.

De aanvraag inclusief bijlagen maakt onderdeel uit van deze vergunning. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Ottink- ten Thije t.a.v. de heer M. Ottink

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING notitie vn Twickelostrt 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefx 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie opgemkt door luchtkwliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/kkr/027

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

september 2009 november 2009

september 2009 november 2009 september 2009 november 2009 Dit is een smengevtte Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de resulten vn het vierde kwrtl en het boekjr 2009. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken Bron: Titel: CROW Artikel 06 Mtregelen bij in- en uitrijden werkvkken Inhoud: 1. Inleiding In CROW-publictie 96b wordt niet uitgebreid ingegn op mtregelen voor het in- en uitrijden vn werkvkken en er zijn

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften:

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Landbouwbedrijf Mandemaker de heer G. Mandemaker Smalleweg

Nadere informatie

veriissel provincie Besluit Fok en Vleesvarkensbedrijf Veldkamp t.a.v. de heer J. Veldkamp Krieghuisweg 2a 8102 SV RAALTE

veriissel provincie Besluit Fok en Vleesvarkensbedrijf Veldkamp t.a.v. de heer J. Veldkamp Krieghuisweg 2a 8102 SV RAALTE Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121 Fok en Vleesvarkensbedrijf Veldkamp t.a.v.

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2103370/3489521 op de op 5 december 2012 door ons ontvangen aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.A. Luchtenberg Zuidelijke Kanaaldijk 5 7447

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 13-018/01/A

BDA Agrément BAR 13-018/01/A Nummer BAR 13-8//A Dtum 23.08.30 Projetnummer 12-B-0249/1 Geldigheid Zie www.bd.nl Produt BDA ADVIES BDA Agrément BAR 13-8//A EUROAL luminium dkontluhtingen en onderuitlopen met geïntegreerd plkstuk Ctegorie

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op het op 6 januari 2016 door ons ontvangen verzoek om een verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

30 sept OU

30 sept OU VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006 Aanvrager : Het college van

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 14 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-008334 - gemeente Aalten

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

GEMEENTE VLAARDINGEN BESTEMMINGSPLAN CENTRUM NOORDWEST VOORONTWERP

GEMEENTE VLAARDINGEN BESTEMMINGSPLAN CENTRUM NOORDWEST VOORONTWERP GEMEENTE VLAARDINGEN BESTEMMINGSPLAN CENTRUM NOORDWEST VOORONTWERP SEPTEMBER GEMEENTE VLAARDINGEN TOELICHTING REGELS VERBEELDING Sttus: Voorontwerp Versie: Dtum: SEPTEMBER IMRO code: NL.IMRO.bpCenw- GEMEENTE

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing Volledige sbestinventristie t.b.v. sloop/verbouwing Voormlige pnden meubel- en houtwrenbedrijf n de Grotebrugse Grintweg 108 te Tiel Definitief Opdrchtgever: Coen Hgedoorn Ontwikkeling bv Postbus 190 1270

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" 1 februri 212 Voorontwerp Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" Conept Inhoud: TLICHTING PLANRGLS VRBLDING Plnnummer: NL.IMR.1621.BP15

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model b

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model b Anvrgformulier drnk- en horecvergunning model b Anvrg ter verkrijging vn een vergunning voor de uitoefening vn het horecbedrijf bestemd voor rechtspersonen die zich richten op ctiviteiten vn recretieve,

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

december 2008 februari 2009

december 2008 februari 2009 december 2008 februri 2009 Voor verdere informtie: Investor Reltions: Crlo Scheken, Vice President Investor Reltions Telefoon (077) 359 2240, e-mil investor@oce.com Pers: Jn Hol, Senior Vice President

Nadere informatie

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning Meldingsformulier wijziging nhngsel leidinggevenden drnk- en horecvergunning Anvrg ter wijziging vn het nhngsel behorende bij onderstnde drnken horecvergunning op grond vn rtikel 30 Drnk- en Horecwet Dit

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften:

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Melkveebedrijf Timmerman t.a.v. de heer W. Timmerman

Nadere informatie

Verschillenanalyse methodewijziging bouwvergunningen

Verschillenanalyse methodewijziging bouwvergunningen Pper Verschillennlyse methodewiziging bouwvergunningen Mrt 217 CBS Verschillennlyse methodewiziging Bouwvergunningen 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Belngrikste verschillen 3 3. Verschillen oude en nieuwe methode

Nadere informatie

Toelichting. Beschrijving bestaande situatie. Ontstaansgeschiedenis Ruimtelijke structuur Functionele structuur

Toelichting. Beschrijving bestaande situatie. Ontstaansgeschiedenis Ruimtelijke structuur Functionele structuur Vlietzone nhoudsopgve oelichting Hoofdstuk nleiding. nleiding voor de beheersverordening. oel vn de beheersverordening. igging plngebied en verntwoording plngrens. Vigerende plnologische regelingen. eeswijzer

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Maatschap van der Vegte Bremmelerstraat 10 8131 PK WIJHE Inlichtingen bij Ben

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt tj r (o592) 36 t7 77 tt,h,lt,ht,,lhtttttttilil Assen, 30 april 2015

provinci renthe r (o592) 36 tt tj r (o592) 36 t7 77 tt,h,lt,ht,,lhtttttttilil Assen, 30 april 2015 Proaincieb uîs lveste brink r, Assen Postadres Postbus ï22, 94ooAc Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tj r (o592) 36 t7 77 provinci renthe Aan: het college van Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo

Nadere informatie

Besluit. Maatschap Nijhof de heer Nijhof Oude Boekeloseweg SH HAAKSBERGEN. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning. Geachte heer Nijhof,

Besluit. Maatschap Nijhof de heer Nijhof Oude Boekeloseweg SH HAAKSBERGEN. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning. Geachte heer Nijhof, Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Nijhof de heer Nijhof Oude Boekeloseweg 112

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 2.7 VAN DE WET NATUURBESCHERMING (Wnb)

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 2.7 VAN DE WET NATUURBESCHERMING (Wnb) 1 Assen, 23 januari 2017 Ons kenmerk 201601734-00675610 ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 2.7 VAN DE WET NATUURBESCHERMING (Wnb) Vergunninghouder

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2139347/3715576 op de op 2 januari 2014 door ons ontvangen aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

02 45 10 O 177 Stichting Twickel, Ambt Delden.

02 45 10 O 177 Stichting Twickel, Ambt Delden. LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN: Inpssingspln Trverse Dieren en Inpssingspln Knlzone VERZOEKENDE INSTANTIE: Provincie Gelderlnd Vn de onroerende zk, kdstrl bekend, gemeente

Nadere informatie

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften:

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap J.H. en G. Veltink de heer G. Veltink Jachthuisweg

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Stam Brasbeek 90 8326 BR SINT JANSKLOOSTER

Nadere informatie

september 2008 november 2008

september 2008 november 2008 september 2008 november 2008 Dit is een Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de voorlopige resultten over het vierde kwrtl / boekjr 2008. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 2.7 VAN DE WET NATUURBESCHERMING (WNB)

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 2.7 VAN DE WET NATUURBESCHERMING (WNB) Assen, 28 november 2017 Ons kenmerk 201700845-00726807 BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 2.7 VAN DE WET NATUURBESCHERMING (WNB) Vergunninghouder Bedrijfslocatie

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel uit van de vergunning: plattegrondtekening d.d behorende bij de melding verplaatsen inrichting.

Het volgende stuk maakt onderdeel uit van de vergunning: plattegrondtekening d.d behorende bij de melding verplaatsen inrichting. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl J.P.M. Fleerkotte Hardenbergerweg 65 7651 LK TUBBERGEN KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121

Nadere informatie

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis.

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis. 29 Erfgoedhuis Zuid-Hollnd: - MuseuTYicoTisulentschp Monumentenwcht«Provincil Steunpunt voor Monumentenzorg en Archeologie Provincil Historisch Ceritmm Erfgoedeductie * Erfgoedprojecten An de leden vn

Nadere informatie

Deel 2 hoofdstuk 19 BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD -- DEEL 2 -- HFD 19. Versie 1.01 -- 31-aug-2011. Aannemersbedrijf 1 / 3. Aannemersbedrijf 2 / 3

Deel 2 hoofdstuk 19 BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD -- DEEL 2 -- HFD 19. Versie 1.01 -- 31-aug-2011. Aannemersbedrijf 1 / 3. Aannemersbedrijf 2 / 3 Annemersbedrijf 1 / 3 Deel 2 hoofdstuk 19 de dministrtie vn dienstverlenende bedrijven Projectkrt Voor elk project wordt een voorclcultie gemkt. Deze wordt op de projectkrt vstgelegd. Tijdens de uitvoering

Nadere informatie

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland 2016

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland 2016 Besluit vn de secretris vn Noord-Hollnd vn 30 november 2015 nr. 721556/721581 tot vststelling vn het Besluit ondermndt, volmcht en mchtiging directie Concernzken Noord-Hollnd 2016 De secretris vn Noord-Hollnd;

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 45 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 11 Opfokbedrijf Morsink T.a.v. de heer G.H. Morsink Larenseweg

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015.

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015. PRESTATIEAFSPRAKEN 2 0 15 per stdsdee Kerkrde, 6 m 2015. Gemeente Kerkrde PRESTATIEAFSPRAKEN 2015 PER STADSDEEL PARTIJEN: Woningcorportie HEEMwonen Woningstichting Wonen Limburg Woningstichting Wonen Zuid

Nadere informatie