Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan budget Namens de gemeenteraad,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad,"

Transcriptie

1 oz )2 CE NTRU IS TA D Uittreksel uit het register vn de gemeenterdszittingen Gemeenterd 26 jnuri 2015 Welzijn OCMW kennisneming. npssing meerjrenpln budget 2015 nwez g Odette VAN HAMME, voozitter Koen LOETE - burgemeester; Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rit DE CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen; Dnny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht; Jnvier BUYSSE, Mrc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgrde DE JAEGER, Koen WATERSCHOOT, Rosit MEIRESONNE, Croline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, certjn BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Pul VERSTRAETE, Filip SMET, Rit GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde l-ampaert en Peter DE GRAEVE, gemeenterdsleden; Meike VAN GREMBERGEN, stdssecretris. De gemeenterd, Gelet op de npssing vn het meerjrenpln vn het OCMW; Ovenvegende dt deze npssing een invloed heeft op de bijdrge vn de std; Gelet op het budget 2015 vn het OCMW; Overwegende dt deze documenten werden goedgekeurd door de rd voor mtschppelijk welzijn op I december 2014; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet betreffende de orgnist e vn de openbre centr voor mtschppelijk welzijn, inzonderheid op de rtikelen 148 en 150; BESLUIT Eniq rtikel De gemeenterd neemt kennis vn - de npssing vn het meerjrenpln vn het OCMW - het budget 2015 vn het OCMW. Nmens de gemeenterd, Meike VAN GREMBERGEN stdssecretris Odette VAN HAMME voorzitter-gemeenterd Voor eensluidend uittreksel: voor de burgemeester, de 126 nieuwe gemeentewet)

2

3 Arlette Vn de Wlle Vn: Verzonden: An: Onderwerp: Bijlgen: Urgentie: Mggy Vn Belle donderdg L1 december :54 Meike Vn Grembergen;Arlette Vn de Wlle OCMW Eeklo: Meerjrenpln Budget 2015 (deel 1) MJPAANPASSING EN BUDGET genummerd.pdf Hoog Voor het college... OCMW Eeklo: Meerirenpln Budqet 2015 Toelichtinq: ln het budget zet het OCMW in vergelijking met vorig jr extr in op volgende zken: Socile dienst: Met de nieuwe extr subsidies voor leefloon is de loonkost voorzien vn een bijkomend mtschppelijk werker (1 VTE niv. B), om de begeleiding vn cliënten vn de socile dienst te versterken en extr in te kunnen zetten op ctivering in de brede zin vn het woord. o De voorziening voor ctivering vi tewerkstelling rt. 60 is behouden op 35 personen (in tegenstelling tot de fbouw nr 30 personen voorzien in de meerjrenplnning). Met de extr middelen rond kinderrmoede wordt volop ingezet op de uitbouw vn een Huis vn het Kind en kinderrmoedebestrijding in het lgemeen. Het OCMW zl een convennt vn '1 jr ngn met de Woonwijzer om de bestnde woonproblemen bij Eeklose burgers effectief n te pkken; hiervoor wordt de inzet vn een hlftijds mtschppelijk werker voorzien en betlt het OCMW n de Woonwijzer een vergoeding vn euro; deze convennt zl nog worden uitgewerkt en in een volgende OCMW- rd ter goedkeuring worden voorgelegd. Het OCMW reserveert voor het jr euro specifiek voor extr ctiveringsmtregelen. Het vst bureu d.d. 24/1 1/2014 bes/rsfe in het kder vn de opmk budget extr in te zetten op de ctivering vn OCMW-cliënten. Hiervoor zou een budget voorzien worden vn EUR. An de dministrtie werd de opdrcht gegeven om voorstellen uit te werken. Verschillende prsfes werden besproken met de mtschppelijk werkers socile dienst en tem tewerkstelling. Het ctiveringsbeleid vn de OCMW's stt onder druk. Door de sttshervorming werden de ctiveringsmtregelen (zols rt.60,$7, rt. 61, prtnerschpsovereenkomst edm) overgeheveld nr het Vlms Gevvesf. Het Vlms regeerkkoord beplt dt de ctiveringsmtregelen worden ingeknteld in het Vlmse ctiveringsbeleid. Verschillende bestnde werkervringsmtregelen (wronder rt. 60,57) zullen omgevormd worden tot één sysfeem vn tijdelijke werkervring. De VDAB zl met de OCMW's smenwerkingsverbnden uitwerken, wrbii het OCMW voorl een rol lijkt te krijgen op vlk vn cliënten met een welzijnsproblemtiek. De beleidsnot Werk, Economie, Wetenschp en lnnovtie vn Vlms minister Muyters biedt op dit vlk geen enkele verduidelijking. Vn beplde mtregelen (zols verhoogde sttstoelge) is welbesllsf dt deze verlengd worden tot eind Het is onduidelijk welke impct dit beleid concreet zl hebben op het ctiveringsbeleid vn de OCMW's. Dit zl wellicht ps in de loop vn 2015 duidelijker worden. Het extr budget is s/echfs voorzien voor 1 jr, zonder perspectief op een lngere duur. Dit sluit volledig nieuwe projecten uit, gezien deze de nodige tijd vergen om op te strten. Dit betekent dt het nboren vn bestnde externe expertise een efficiëntere besteding vn de middelen zl zijn. Toevoegen vn extr cpciteit n tem tewerkstelling is niet ngewezen, gezien rbeidstrjecten meestl over een lngere periode dn één jr lopen. Extr personeel toevoegen n tem tewerkstelling kent ook veel prktische complicties. Tem tewerkstelling is een smenwerking met 8 Meetjeslndse OCMW's; wt betekent dt nieuwe inititieven n hen toewijzen niet kn zonder insprk vn de ndere OCMW's. 1

4 Gelet op bovenstnde suggereert de dministrtie om de extr mtregelen in te zetten op het doeltreffender mken vn de bestnde trjecten, of specifieke trjecten te voorzien voor beplde doelgroepen. Door in te zetten op het verhogen vn de competenties willen we de slgknsen op duurzme doorstroom nr het reguliere circuit versterken. Voor de personen wr de stp nr tewerkstelling momenteel te groot rs, is socr/e ctivering ngewezen. Ndt grote beleidskeuzes zijn gemkt, kunnen de voorgestelde 6 pistes verder onderzocht en uitgewerkt worden (ook op budgettir vlk). Afhnkelijk vn de keuzes zijn ook combinties vn voorstellen mogelijk. Vn de 6 voorstellen weerhoudt de OCMW+d volgende 2 voorstellen om verder uit te werken zodt er een keuze kn worden gemkt: 1. Op-stp methodiek voor cliënten met psycho-sociie kwetsbrheici 2. Tlondersteuning op de werkplek 1. psvc ho-soci l e kwe tsb r he id Voor personen met een psycho-socile kwetsbrheid zijn specifieke begeleidingstrjecten ngewezen. Jobcentrum vzw is een centrum voor gespeciliseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling voor personen met een grotere fstnd tot de rbeidsmrkt. De focus ligt op begeleiding en bemiddeling nr de reguliere rbeidsmrkt. Jobcentrum vzw heeft sinds enkele jren een methodiek ontwikkeld voor de begeleiding vn personen met een psychosocile kwetsbrheid. Deze personen onderuinden moeilijkheden in de omgng met nderen, lg zelfbeeld, verlegenheid, hetervren hebben vn pesterijen, weinig zelfve úrouwen, flngst, pertectionisme en socilisolement. Op-stp ls een ctiveringsmodule die mensen versterkt en prikkelt; een oriënteringsmodule die hen een beter beeld geeft vn de ctuele rbeidsmrkt; een persoonsgerichte module die veel ndcht besteedt n de noodzkelijke socile vrdigheden; een ervringsmodule, wrin hun droomjob getoetst wordt n het echte rbeidsleven in een bedrijf vi trining op de werkvloer; een confronttiemodule, omdt hun verwchtingen ten nzien vn de -so/ns hrde- reliteit op de rbeidsmrkt getestworden; en een smenwerkingsmodule wrin rbeid en zorg mekr treffen, wr bewegen nr werk centrl stt. Het OCMW kn dergelijke trjecten inkopen bij Jobcentrum vzw voor beplde cliënten. Sferkfes: - Binnen ons cliëntenbestnd is deze doelgroep vn personen met een psycho-socile kwetsbrheid ruim nwezig. We beschikken echter over een onvoldoende ngepst ctiveringsnbod; - ln de toekomst zl de rol vn het OCMW voor deze doelgroep mogelijk nog groter worden. Vi dergelijke trjecten kunnen we de eigen expertise binnen tem tewerkstelling versterken; - Smenwerkingsmogelijkheid met VDAB en GTB, met oog op de toekomst; (VDAB zou ook uitkijken nr bijkome nde fi n ncie ri ng) - Kn fungeren ls proefproject in het kder vn een mogelijk smenwerkingsverbnd rond rbeidszorg in het Meetjeslnd. Reeds enige tijd wordt met diverse prtners in het Meetjeslnd onderzocht welke inititieven kunnen genomen worden om personen met een psycho-socile kwetsbrheid te ctiveren (smenwerking fussen de psychitrische instellingen, VDAB, GI8, Resoc en de OCMW's). Vi middelen uit lokl socil beleid zl in 2015 een lerend netwerk opgericht worden. ln nvulling vn dit lerend netwerk rs een proeftuin met enkele individuele trjecten met cliënten een essenfrele nvulling. Hiermee verhogen we de slgknsen vn het smenwerkingsverbnd; 2. Jobcochino en tlondersteunino op de werkplek Vi jobcoching biedt een jobcoch begeleiding op de werkvloer, wrdoor beplde drempels, problemen worden voorkomen of vroegtijdig opgelost. Jobcoching heeft ls resultt dt de strtende werknemer de job lnger kn behouden. ln beplde tewerkstellingspltsen is de begeleiding vnuit de tewerkstellingsplts miniml. Dit leidt soí?s fof het opstpelen vn problemen. Op deze pltsen kn de inzet vn jobcoching ngewezen zijn. Een specifieke vorm vn jobcoching is tlondersteuning op de werkvloer. Een groot ndeel vn de personen die momenteeltewerkgesteld zijn in rt. 60 zijn nderstlig. Momenteelworden deze personen ngemoedigd om nst hun tewerkstelling Nederlndse les te blfiven volgen. lndividueel wordt bekeken of z'tj hiervoor (deels) dienstvrijstelling krijgen. Met tlondersteuning op de werkplek wordt de werknemer met een beperkte tlvrdigheid Nederlnds individueel ondersteund gedurende een ntl uur. De tlondersteuners geven een opleiding Nederlnds die fgestemd is op het niveu vn de werknemer en ondersteunen hem zo in zijn dgdgelijkse werk. An de colleg's worden tips gegeven om hem te helpen met zijn Nederlnds. Het OCMW zou dergelijk nbod kunnen orgniseren voor de eigen nderstlige medewerkers in rt. 60. Sterkfes; - Verhogen vn de slgknsen vn de werkervring door het verhogen vn de compententies; 2

5 Job- en tlcoching heeft zijn nut bewezen; Komt tegemoet n een lcune op vlk vn begeleiding op de werkvloer biiveel tewerkstellingsplfsen. Thuiszorgdiensten: Met de toegenomen subsidies dnkzij de betere invulling vn het urencontingent voor de DGAT werd een toenme vn 0,3 VTE mtschppelijk werker voorzien om het diensthoofd DGAT te ondersteunen. Deze functie zlvnf ingevuld worden meteen contrct lot31l12l2o16. Ern zlde personeelsbezetting vn de omkdering vn de thuiszorg geëvlueerd worden, wnt dn is volgens de meerjrenplnning de fslnking vn DCO Assist een feit. Algemeen: loonkosten Wt de loonkosten betreft is er, ls het vertrekvkntiegeld moet betld worden zols germd, geen ruimte voor een indexsprong voorzien. Dit zou geen probleem vormen gelet op het regeerkkoord, wrin bepld is dt de eerstvolgende indexsprong zl worden overgeslgen. (opm.: ook de omliggende OCMW's voorzien geen indexsprong in hun budget.) De regulristie vn de Gesco's zou het OCMW ruim euro n subsidies kosten per jr. Angezien dit in 2015 ps ingt op I pril, is het verlies dt jr beperkt tot 9/12de. met vriendelijke groeten, Mggy Vn Belle secretris OCMW Eeklo Visstrt 16, 9900 EEKLO tel 09/ (rechtstreeks) fx 09/ e-mil: De informtie in dit e-milbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de gedresseerde Elk e-milbericht vn het OCMW Eeklo is uitsluitend vn informtieve wrde en kn geen enkele verbintenls vn het OCMW of vn de verzender tot stnd brengen. Verbintenissen in hoofde vn het OCMW kunnen enkel ontstn vi gewone briefirvisseling, ondertekend door de OCMW-voorzitter en de OOMW-secretris (rt 183, 54 decreet 19 december 2008) 5f, print deze e-mil lleen ls het echt nodig is. 3

6

c2 )6 eeldo TOELAGE VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2013 Zitting van 16 december 2013

c2 )6 eeldo TOELAGE VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2013 Zitting van 16 december 2013 c2 )6 eeldo {.t-t"ikll,'.'5l.:l UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN Zitting van 16 december 2013 Aanwezig: Odette VAN HAMME, voorzitter; Koen LOETE, burgemeester; Freddy DEPUYDT,

Nadere informatie

oz,,ls Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt, Zitting van : 28 april2014 UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAAD AANWEZIG :

oz,,ls Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt, Zitting van : 28 april2014 UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAAD AANWEZIG : oz,,ls CENTRUMSTAD UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van : 28 april2014 AANWEZIG : Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad; Koen LOETE, burgemeester; Freddy DEPUYDT, Christophe

Nadere informatie

oz4a Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep

oz4a Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep oz4a uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 18 septembe 2017 Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep aanwezig Odette VAN HAMME, voozitter van de gemeenteraad;

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN zitting van 21 oktober 2013 Aanwezig : Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad; Koen LOETE, burgemeester; Freddy DEPUYDT, Christophe DE

Nadere informatie

oz9 6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 7. Verlenen van kwijting aan de commissaris 8. Benoeming bestuurders;

oz9 6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 7. Verlenen van kwijting aan de commissaris 8. Benoeming bestuurders; oz9 CË JTRiJMSTAD uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 18 april2016 Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking - Veneco2 - jaarvergadering van 14 juni 2016 - vaststelling

Nadere informatie

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. cl'ípr.làilsial uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 29 juni 201 5 Wonen en leven - ruimtelijke planning - ontwikkeling en uitbouw zorgcentrum Sint-Elisabeth en de Hartwijk

Nadere informatie

cz17 Stad Eeklo energ ek, eigenzinnig, echt. Vrije tijd - vzw Sport+ - goedkeuring eindafrekening

cz17 Stad Eeklo energ ek, eigenzinnig, echt. Vrije tijd - vzw Sport+ - goedkeuring eindafrekening cz17 CENTRUMSIAD uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 27 april2015 Vrije tijd - vzw Sport+ - goedkeuring eindafrekening aanwezrg Odette VAN HAMME, voorzitter Koen LOETE

Nadere informatie

oz )3 Stad Eeklo energiek, elgenzirnig. ocht. Zitting van :27 april 2015 AANWEZIG:

oz )3 Stad Eeklo energiek, elgenzirnig. ocht. Zitting van :27 april 2015 AANWEZIG: oz )3 UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van :27 april 2015 AANWEZIG: Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad; Koen LOETE, burgemeester; Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE,

Nadere informatie

oz5 uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen

oz5 uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen oz5 CENTRUMSTAD uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 23 mei2016 ALGEMENE BELASTING EEKLO- AANSLAGJAAR 2016 OVEREENKOMST MET DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID.

Nadere informatie

oz t6 Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt Voornemen tot afschaffing restdeel van buurtweg 44 - advies

oz t6 Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt Voornemen tot afschaffing restdeel van buurtweg 44 - advies oz t6 CENTRUMSTAD uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 25 januari 2016 Voornemen tot afschaffing restdeel van buurtweg 44 - advies aanwezig Odette VAN HAMME, voozitter

Nadere informatie

Wonen en leven overdracht van het beheer van het recyclagepark aan afvalintercommunale I.V.M.

Wonen en leven overdracht van het beheer van het recyclagepark aan afvalintercommunale I.V.M. uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 24 april 2017 Wonen en leven overdracht van het beheer van het recyclagepark aan afvalintercommunale I.V.M. aanwezig Odette VAN HAMME,

Nadere informatie

uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen

uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 27 juni 2016 Vrije tijd/algemene financiering sport goedkeuring aanpassingen subsidiereglement beleidssubsidie en impulssubsidie.

Nadere informatie

cz,8 Dag: Uur: Specialisatie:

cz,8 Dag: Uur: Specialisatie: cz,8 CENTRUMSTAD eeklo 1240-2ois Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 23 maart 2015 Algemeen bestuur - algemeen politiereglement voor de stad Eeklo - marktreglement -

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

cz )ç VAN DE GEM EENTERAADSZITTINGEN UITTREKSEL UIT HET REGISTER

cz )ç VAN DE GEM EENTERAADSZITTINGEN UITTREKSEL UIT HET REGISTER UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEM EENTERAADSZITTINGEN cz )ç Openbare zitting van 26 januari 2015 Aanwezig: Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad; Koen LOETE, burgemeester; Freddy DEPUYDT,

Nadere informatie

Overwegende dat beide functies ook geschrapt mogen worden uit de referteweddenschalen;

Overwegende dat beide functies ook geschrapt mogen worden uit de referteweddenschalen; uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 26 juni 2017 Algemeen bestuur gemeentepersoneel statutair en contractueel personeel aanpassing/schrapping specifieke aanwervings-

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

A.Z å\ Stad Eeklo energiek, e genzinnig, echt. Wonen en Leven - Subsidiereglement voor het onvruchtbaar laten maken van huiskatten

A.Z å\ Stad Eeklo energiek, e genzinnig, echt. Wonen en Leven - Subsidiereglement voor het onvruchtbaar laten maken van huiskatten A.Z å\ CENTRUMSTAD uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 27 juni2016 Wonen en Leven - Subsidiereglement voor het onvruchtbaar laten maken van huiskatten Aanwezig Odette

Nadere informatie

oz-!7 Algemene financiering Aanslagjaar 2014 ALGEMENE BELASTING EEKLO uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen De Gemeenteraad,

oz-!7 Algemene financiering Aanslagjaar 2014 ALGEMENE BELASTING EEKLO uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen De Gemeenteraad, oz-!7 CEI.ITRUtvISTAD uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 16 december 2013 Algemene financiering ALGEMENE BELASTING EEKLO Aanslagjaar 2014 aanwezig Odette VAN HAMME,

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

gl 1"5 specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en examenprogramma omgevingsambtenaar

gl 15 specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en examenprogramma omgevingsambtenaar gl 1"5 CENTRUMSTAD uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 20 november 2017 Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - statutair en contractueel personeel - aanpassing specifieke

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

o?8 - Het verbod op het bezit en gebruik van pyrotechnische middelen, vuurwerk en rookbommen. Stad Eeklo ênergiek, e genzinnig, echt

o?8 - Het verbod op het bezit en gebruik van pyrotechnische middelen, vuurwerk en rookbommen. Stad Eeklo ênergiek, e genzinnig, echt o?8 CENTRUMSIAD uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 23 mei 2016 Algemeen bestuur - gemeentetijke administratieve sancties - betrekking tot de administratieve sancties.

Nadere informatie

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013 Congres FACEBOOK MARKETING 6 JUNI 2013 WORD óók SPONSOR! Op donderdg 6 juni 2013 orgniseren Entopic en Likeconomics de eerste editie vn Congres Fcebook Mrketing. Een event wrbij de inzet vn Fcebook voor

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

OZ3. Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. Algemeen bestuur - Vereniging van Belgische Werelderfgoedsteden (VBWES) - toetreding.

OZ3. Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. Algemeen bestuur - Vereniging van Belgische Werelderfgoedsteden (VBWES) - toetreding. OZ3 CE ]TRI-],15IAD uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 29 juni 2015 Algemeen bestuur - Vereniging van Belgische Werelderfgoedsteden (VBWES) - toetreding. aanwezigodette

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN Openbare zitting van 26 mei 2014 Aanwezig : Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad; Koen LOETE, burgemeester; Freddy DEPUYDT, Christophe

Nadere informatie

Overwegende dat voor de artikelen 15 t.e.m. 18bis van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo nog geen GAS was voorzien;

Overwegende dat voor de artikelen 15 t.e.m. 18bis van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo nog geen GAS was voorzien; Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 29 juni 2015 Algemeen bestuur gemeentelijke administratieve sancties bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

IP.2et et. R.A.C. van Heugten, Gedeputeerde Mobiliteit en Financiën GD ,

IP.2et et. R.A.C. van Heugten, Gedeputeerde Mobiliteit en Financiën GD , Provincie Noord-Brbnt R.A.C. vn Heugten, Gedeputeerde Mobiliteit en Finnciën Gemeente Dordrecht H. vn der Linden, wethouder Postbus 8 3300 AA DORDRECHT,01!1,12I0131,11319 1 1 GD1 07.11,2014 0221 IP.2et

Nadere informatie

cz3s UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEM EENTERAADSZITTINGEN

cz3s UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEM EENTERAADSZITTINGEN cz3s UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEM EENTERAADSZITTINGEN Openbare zitting van 18 november 2013 Aanwezig: Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad; Koen LOETE, burgemeester; Freddy DEPUYDT,

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

cz l\ Stad Eeklo energiek, eígenzinnig, echt.

cz l\ Stad Eeklo energiek, eígenzinnig, echt. cz l\ CENTRUMSTAD uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 16 decembe 20'13 Subsidiereglementen en aanvraagformulieren voor energiebesparende maatregelen aanwez g Odette VAN

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Gelet inzonderheid op de artikelen 16, 17 en 18 i.v.m. terrassen op de openbare weg;

Gelet inzonderheid op de artikelen 16, 17 en 18 i.v.m. terrassen op de openbare weg; Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 29 juni 2015 Algemeen bestuur algemeen politiereglement voor de stad Eeklo - wijziging. aanwezig Odette VAN HAMME, voorzitter Koen

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

CZ,14. - Partiële splitsing - rechtsgevolgen - Voordracht lid in de raad van bestuur ISV TMVR - Voordracht lid in het adviescom té ISV TMVR

CZ,14. - Partiële splitsing - rechtsgevolgen - Voordracht lid in de raad van bestuur ISV TMVR - Voordracht lid in het adviescom té ISV TMVR CZ,14 CENIRUMSÏAD uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 16 november 2015 Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking - FARYS- lc TMVVì/ - Partiële splitsing - rechtsgevolgen

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

ùll VAN DE GEM EENTERAADSZITTINGEN UITTREKSEL UIT HET REGISTER

ùll VAN DE GEM EENTERAADSZITTINGEN UITTREKSEL UIT HET REGISTER UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE GEM EENTERAADSZITTINGEN ùll Openbare zitting van 23 maart 2015 Aanwezig: Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad; Koen LOETE, burgemeester; Freddy DEPUYDT, Christophe

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. 2l oktober20l3

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. 2l oktober20l3 oz9 ct)rlru'l5lad uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 2l oktober20l3 Algemeen bestuur - Bekken van de Gentse Kanalen - algemene bekkenvergadering - aanduiding effectief

Nadere informatie

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING notitie vn Twickelostrt 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefx 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie opgemkt door luchtkwliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/kkr/027

Nadere informatie

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan w o l l e Y r i F r e p p y D n n B 2,34 Euro. Zoveel denkt de Belg te moeten betlen voor 1 kilogrm bnnen in de supermrkt 1. De reliteit toont echter iets nders. Je hoeft niet veel moeite te doen om bnnen

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Engagementsverklaring bü actielijst arbeidsbeperking 2020

Engagementsverklaring bü actielijst arbeidsbeperking 2020 oa oa Commissie Diversiteit sterk door overleg Engagementsverklaring bü actielijst arbeidsbeperking 2020 Brussel, 14 december 2016 Engagementsverklaring bij actielijst arbeidsbeperking 2020_Definitief_SE_Werk_Onderwijs_Welzijn

Nadere informatie

oz5 uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen

oz5 uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen CENTRUMSTAD eeklo 1240-201s uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen oz5 Gemeenteraad 26januari 2015 Algemeen bestuur - sport - oprichting ILV Burensportdienst Meetjesland - goedkeuring

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015.

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015. PRESTATIEAFSPRAKEN 2 0 15 per stdsdee Kerkrde, 6 m 2015. Gemeente Kerkrde PRESTATIEAFSPRAKEN 2015 PER STADSDEEL PARTIJEN: Woningcorportie HEEMwonen Woningstichting Wonen Limburg Woningstichting Wonen Zuid

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

'.S. cz3. i'" ttt,t' Verzoekschrift gedeeltelijke vrijstelling van adviesverplichting (gedeeltelijke ontvoogding)

'.S. cz3. i' ttt,t' Verzoekschrift gedeeltelijke vrijstelling van adviesverplichting (gedeeltelijke ontvoogding) '.S i'" ttt,t' uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen ' " '-'t"" cz3 Gemeenteraad 29 februari 2016 Wonen en leven - huisvesting Verzoekschrift gedeeltelijke vrijstelling van adviesverplichting

Nadere informatie

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Colofon Iepen en iepziekte Uitgve Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Hg Vormgeving Teres Jonkmn (BNO) Druk Fcilitire dienst - Multimedi Deze brochure

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven...

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven... Inhoudsopgve 1 Inleiding... 1 2 Anvullingen... 2 2.1 Anvullingen met geleverd nvulmteril...2 2.2 Anvullingen met tussentijds gestockeerde grond...4 2.3 Grondverbetering...4 3 Onder funderingen... 5 4 Verhrdingen...

Nadere informatie

cz,11 Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt, goedkeuring inventaris overdracht roerende goederen hulpverleningszone Meetjesland.

cz,11 Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt, goedkeuring inventaris overdracht roerende goederen hulpverleningszone Meetjesland. cz,11 CLITIRU ISIAD uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 20 oktober 2014 goedkeuring inventaris overdracht roerende goederen hulpverleningszone Meetjesland. Veiligheid

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

D7Oí. Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. Algemeen bestuur - Kerkfabriek Sint-Vincentius - jaarrekening advies.

D7Oí. Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. Algemeen bestuur - Kerkfabriek Sint-Vincentius - jaarrekening advies. D7Oí C E JT RU I"4S IAD uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 27 juni 2016 Algemeen bestuur - Kerkfabriek Sint-Vincentius - jaarrekening 2015 - advies. aanwezig Odette

Nadere informatie

C'Z'lt. I juni Algemeen bestuur intergemeentelijke samenwerking lmewo kapitaalverhoging.

C'Z'lt. I juni Algemeen bestuur intergemeentelijke samenwerking lmewo kapitaalverhoging. CENTRUMSIAD uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen C'Z'lt Gemeenteraad I juni 2015 Algemeen bestuur intergemeentelijke samenwerking lmewo kapitaalverhoging. heropenstelling aanwezrg

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie