Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het"

Transcriptie

1 Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen vn de deelnemers in de trining en met veel ndcht voor de individuele leerwensen; een cursus die deelnemers ctiveert om zelf zorg te drgen voor het individuele leerresultt. Drom hebben we gekozen voor een opzet met veel interctieve onderdelen, workshops, digitle- en multimedi componenten en een eindopdrcht die ls een rode drd door het progrmm loopt. Door middel vn een intkeformulier, dt deelnemers voorfgnd n de trining invullen, meten wij ieders instpniveu, zodt docenten en experts de lesstof kunnen npssen op de nwezige kennis en interessegebieden vn de deelnemers. Diverse flexibele onderdelen zols een interviewcrrousel kunnen bovendien nr de behoeften en interesses vn de deelnemers worden ingevuld. Per trining zoeken wij voor de deelnemers nr de meest relevnte experts om bij te drgen n het individuele leerresultt. Dit is in het bijzonder nuttig voor de in compny triningen. Het intkeformulier vormt het strtpunt voor het individuele leerproces. Deelnemers benoemen n welke competenties zij specifiek willen werken en de begeleiders geven gedurende de hele trining feedbck op deze leerbehoeften. De simulties, self-ssessments en de eindopdrcht bieden een pltform wrbinnen ctief met de eigen leerpunten, mr ook met de Rijksbreedgeformuleerde competenties, gewerkt kn worden. Zo hebben deelnemers ook n de opleiding profijt vn de ngeboden kennis. Tot slot is het een opleiding die een sterke digitle component heeft. Deelnemers gebruiken de digitle leeromgeving om smen te werken n de opdrchten, informtie uit te wisselen en ls centrl punt voor het cursus en chtergrondmteril. Leerfilosofie Prktijkgericht, interctief en persoonlijk onderwijs sluit ndloos n bij onze leerfilosofie, die is gestoeld op drie kerngedchten. Allereerst gn wij ervn uit dt leren een individueel proces is, in groepsverbond. Mensen leren effectief wnneer zij hun professionele ontwikkeldoelen zelf kunnen kiezen vnuit hun eigen competenties, cpciteiten en motieven. Professionls zijn beter gemotiveerd ls de context en het prktische nut vn de te volgen opleiding voor zijn/hr professionele ontwikkeling helder is. Drom besteden wij in de methodiek zoveel mogelijk ndcht n de persoonlijke ontwikkeling vn deelnemers en borgen we dt ze niet lleen leren vn de docenten, mr ook vn elkr. Ten tweede zijn onze opleidingen erop gericht het proktisch hondelen vn professionls in werksituties te verbeteren. Deelnemers leren het meest vn oefeningen die nsluiten bij situties uit de werkprktijk. Onze docenten en triners zijn erin gespeciliseerd te putten uit eigen ervring en veel prktijkvoorbeelden te gebruiken bij de kennisoverdrcht. Zeker bij het versterken vn begrip over de EU blijven wij ltijd de vrg stellen: hoe werkt het nu in de prktijk? Tot slot stn wij voor ctiverend en interoctief onderwijs. Onze opzet, mterilen en het docententem inspireren en dgen de deelnemers uit te leren en zich te ontwikkelen. Het geven vn kwlittief hoogwrdig onderwijs met verwijzing nr de meest ctuele ontwikkelingen zijn drbij essentieel. De mnier vn presenteren vn docenten, de interctie tussen de deelnemers en de Wens 1: Ansluiting op het leerprofiel OriëntotÌe Europo Pogino 7vøn 7

2 docenten en de fwisseling vn onderwijsvormen versterken het onderwijs en zorgen dt de deelnemers relevnte EU kennis en vrdigheden opdoen. Hierbij houden we de chtergrond vn de verschillende beleidsdossiers ltijd scherp in het oog. Concrete gedrgsverndering treedt ps op ls professionls door middel vn een hoger niveu vn kennis, begrip en bekwmheid in stt zijn om in de ctuele werkprktijk nders te hndelen. Outline en opleidingsopzet We stellen een progrmm voor dt bestt uit het vergren vn kennis, nleren vn (nieuwe) vrdigheden en reflectie op de werkprktijk. Dit lt zich vertlen in een geleidelijke verschuiving vn de leerblns. Wr op dg één en een deel vn dg twee cognitieve overdrcht vn kennis en vrdigheden centrl stt, ligt de focus op dg drie bij vrdigheden en de werkprktijk. Dg vier en de eindopdrcht richten zich voor het grootste deel op de werkprktijk, wrbij geput wordt uit de eerder opgedne kennis en vrdigheden. Belngrijkste reden hiervoor is dt de opleiding n moet sluiten op de doelgroep. Die kn per trining verschillen en drom presenteren wij een opleiding met flexibele elementen die deelnemers de EU uitlegt vnuit de context vn hun eigen werk. Zo borgen we dt de opleiding niet te bstrct wordt en voor iedereen is te volgen. Ds 1 Dp2 De 3 Figuur 1: Schemtische weergve verschuiving vn de leerblns Concreet betekent dit voor het cursusprogrmm het volgende: Plnning lntkeformulier (0.5 dgdeel) o lnventriseren vn leerbehoeften, meten vn het llingen; Dg 1: Introductie: Kders vn de Europese Unie (2 dgdelen) Dg2: De Hgse fstem mingsprktijk (2 dgdelen) Online coching moment (0.5 d Blen ded) Dg 3: Vrdigheden om effectief te opereren in de EU Omschrijvíng Geschiedenis vn de Europese integrtie; lnstellingen en besluitvormingsproced ures; lmplementtie en uitvoering EU wetgeving (incl. Rol CIE en Hof); Algemene EU beleidskders (inclusief MFK); Workshop online informtie zoeken. Het ntionle fstemmingscircuit; Ministeriële belegging EU dossiers; De rolvn de ntionle prlementen en het EP; Workshop BNC-fiche; De rol vn het Nederlnds Voorzitterschp. Voortgng opdrcht met begeleider en colleg's bespreken Onderhndelen in de EU; Simulties; Wens 1-: Ansluiting op het leerprofiel Oriëntotie Europ Pgin 2 von 7

3 (2 dgdelen) Dg 4: Verdiepingsdg (2 dgdelen) Opdrcht en Online quiz (1.5 dgdeel) (Blended) r Beïnvloeden o lnterculturele communictie in de EU o Afronden opdrchten; o Presenterenopdrchten; o Opdrcht; o Online Quiz. Wij zijn vn mening dt een opleiding Oriëntotie op Europo moet beginnen met het bespreken vn het rmwerk vn de EU. Een gedegen beeld vn de Europese lnstellingen, beleidskders en besluitvorming is de bsis voor het doorzien vn beïnvloedingsprocessen en om te begrijpen hoe de ntionle fstemming is georgniseerd. Ook gebruiken deelnemers de opgedne bsiskennis bij het ontwikkelen vn ideeën over de eindopdrcht. Dg twee zoomt dn in op de Nederlndse coördintiestructuren voor Europees beleid. We stellen voor om dg één en dg twee direct chter elkr te orgniseren in één module. Zo zorgen we dt de smenhng tussen de Europese en de Nederlndse besluitvormingsprocessen goed beklijft. Op dg drie focussen we op de vrdigheden die een professionl nodig heeft om effectief in Brussel te opereren. lnterculturele communictie, self-ssessments en onderhndelings- en lobbysimulties lten deelnemers ervren hoe uitdgend het is om met 28 verschillende lidstten tot een goede oplossing te komen en geven deelnemers drbij een pltform om ctief te oefenen met de persoonlijke leerdoelen en competenties. Op dg vier is ruimte om te werken n de eindopdrchten en deze te presenteren n de ndere deelnemers. ln de middg nemen verschillende prktijkexperts plts in een interviewcrrousel, wrbij deelnemers in kleinere groepen vrgen kunnen stellen en in discussie kunnen gn over de stof vn de hele opleiding, mr ook meer zullen horen over de prktijk. Dg vier brengt de lesstof vn de gehele cursus smen en zorgt voor verdieping vonuit de prktijk. Op de digitle leeromgeving komt l het cursusmteril en nslgwerk te stn, zodt deelnemers ook n de trining nog informtie terug kunnen vinden. Het pltform biedt drnst ook de mogelijkheid zelf extr mteril te posten en te delen met ndere deelnemers Didctische Werkvormen Interctieve s en workshops. Onze docenten verzorgen interctieve sl met ndruk op de uitwisseling vn ideeën met de groep. Hierdoor is het onderwijs niet zendend, mr een product wt in de interctie tussen de deelnemers en docenten tot stnd komt. We behndelen concrete cses tijdens de s, wrbij de deelnemers bijvoorbeeld brinstormen over de (verschuivingen) in institutionele verhoudingen. Of we sluiten het f met workshops wrin deelnemers zelf een lmpct Assessment vn de Commissie moeten beoordelen, een (deel vn een) BNC fiche schrijven of online informtie op verschillende EU websites moeten terugvinden. Met deze werkvormen borgen we dt deelnemers zelf een ctief ndeel hebben in het leerproces en het leerrendement. 1 De docenten gebruiken de informtie uit de intkeformulieren om de inhoud vn de s f te stemmen op het kennisniveu en de interessegebieden vn de deelnemers. Wens 1-: Aonsluit ng op het leerprofiel Or ëntot e Europo Pogino 3 von 7

4 lnterviewcrrousel. Door in kleiner groepsverbnd interviews met experts, professionls en ervringsdeskundigen uit de Brusselse werkprktijk te houden, bieden we deelnemers verdieping en krijgen ze de mogelijkheid gerichte en gedetilleerde vrgen te stellen. Wt zijn bijvoorbeeld de ervringen vn een Nederlndse END'er bijde Commissie? Hoe werkt de mbtelijke ondersteuning in het EP? Dit zijn slechts voorbeelden vn wt mogelijk is. Door de informtie uit het intkeformulier te gebruiken, koppelen we ltijd relevnte sprekers n de deelnemers. Drbij kunnen de experts helpen bij het bentwoorden vn vrgen die tijdens de triningsdgen nr boven zijn gekomen en drgen ze bij n de diverse individuele leerresultten vn de deelnemers. ln deze werkvorm verdiepen de deelnemers de kennis, oefenen ze met interviewtechnieken en werken smen n het verkrijgen vn informtie. Simulties. De verschillende simulties hebben ls doel de deelnemers bekend te mken met de prktische werking vn EU besluitvormingsprocessen, zowel formeel ls informeel. Door ctief mee te doen verhoogt deze werkvorm het ndeel dt deelnemers zelf in hun leerproces hebben. Onze debriefing en reflectie vindt op twee niveus plts: op de inhoudelijke leerpunten vn werken in de Brusselse context (groepsniveu) en op het niveu vn effectief/niet effectief gedrg (individueel niveu), wrbij we verbindingen leggen met de geidentificeerde leerdoelen in de intkeformulieren. Eindopdrcht. We bieden deelnemers verschillende werkvormen n voor de eindopdrcht. Men kn kiezen uit het mken vn een minidocumentire, het ontwikkelen vn een lobbypln óf zelf een workshop vn twee uur opstellen voor colleg's over een specifiek Europees onderwerp. Door de opdrcht op dg één l te introduceren en de deelnemers een onderwerp te lten bedenken, voegen we meerwrde toe n de lesdgen: deelnemers horen niet lleen de kennis n, mr moeten ook zelf ctief op zoek nr informtie voor hun eigen leerresultt. Online Quiz. Tussen de triningsdgen door gn deelnemers in tems op onze digitle leeromgeving met elkr de strijd n om te zien wie het meest weet over de EU. Met deze vorm vn blended lerning herhlen we nog eens de lesstof en door er een element vn competitie n toe te voegen versterken we ook de onderlinge interctie tussen de deelnemers. Self- ssessment interculturele communictiestijlen. Tijdens de derde dg vn de trining mken de deelnemers een eigen communictieprofiel n de hnd vn een self-ssessment. Ze leren dn of ze bijvoorbeeld meer resulttgericht dn wel mensgericht communiceren. Tegelijkertijd gebruiken we dit model ook om de Europese communictiestijlen onder de loep te nemen en lten we zien wt werken in Brussel doet met je eigen communictiestijl. De uitkomsten vn de self-ssessment kunnen worden gebruikt om verder te werken n de eigen competenties en leerbehoeften. Invulling vn de gestelde eisen Gestelde eisen lnvulli 2. Geschiedenis en werking EU Tijdens de eerste dg gn we in op de geschiedenis vn de EU: hoe bijvoorbeeld kwesties ls stemverdeling en "verdieping vs. verbreding" door de jren heen de Unie hebben gevormd. Bij in compny triningen zullen we de inhoud fstemmen op de doelgroep, dus nst het brede kder ook focussen op de ontwikkelingen op de relevnte beleidsterreinen (een groep stt stici zou bijvoorbeeld extr informtie krijgen over de geschiedenis vn Eurostt). Om deelnemers ctief bij het onderdeel te betrekken krijgen ze tijdens de sessie een opdrcht w ze discussiëren over wt economisch en Werkvormen lnterctief Online quiz Wens 1.: Aonslu ting op het leerprofiel Or ëntot e Europ Pogino 4 von 7

5 3. Betekenis EU Voorzitterschp voor Nederlnd 4. Fundmenten vn het Europees recht 5. Algemene beleidskders 6. EU Finnciën 7. Besluitvormingsprocessen doorzien 8. Deprtementle beleidsterreinen noemen 9. Belngrijke Europese ontwikkelingen uitbreidingsgebied de twee meest belngrijke gebeurtenissen wren voor de E ese I Het is crucil om te begrijpen wt tijdens het Nederlnds Voorzitterschp wé, mr ook juist niet kn. Een expert bespreekt n de hnd vn prktijkvoorbeelden en de prioriteiten vn het Nederlndse voorzitterschp op dg twee o.. wrom het zo belngrijk is om op ministerieel niveu prioriteiten te stellen en n verwchtingsmngement richting de Tweede Kmer te doen. Drnst is chtergrondmteril, zols de prioriteiten vn het Nederl nds Voorzittersch inded om terug te vinden Voor Nederlnd zijn subsidiriteit en proportionliteit zeer belngrijke begrippen. Beleidsmedewerkers nemen deze uitgngspunten l in de eerste fse vn de stndpuntbepling mee: is de Commissie bevoegd om met nieuwe wetgeving te komen? Drom besteden wij zowel dg één tijdens de interctieve s ndcht n deze issues en komen ze terug op dg twee, bijvoorbeeld bij de workshop over het schrijven vn BNC-fiches. ln deze prktijkoefening mken de deelnemers zelf een nlyse vn subsidiriteit en proportionliteit n de hnd vn een bestnde csus. De lgemene beleidskders worden besproken tijdens een interctief op dg één. De deelnemers werken tijdens dit in kleine groepen smen n een opdrcht wrbij ze, n de hnd vn de lndenspecifieke nbevelingen, nlyseren welke nbeveling bij welk beleidskder hoort (SGP, MlP, Europ 2O2O). De docent becommentrieert de nlyses vn de deelnemers en koppelt deze terug nr het brede kder. Een gedegen begrip vn de Europese economische ontwikkelingen is een grote steun voor iedere beleidsmedewerker die toeziet op een Europees dossier. Juist omdt er veel over dit onderwerp geschreven en gesproken wordt, richt het op dg één zich op de nlyse en duiding vn recente ontwikkelingen en de implicties drvn voor Nederlnd. Het functioneren vn de Economische en Monetire Unie (EMU) stt centrl. Om het zo concreet mogelijk te houden mken we gebruik vn een csus n de hnd vn de lndenspecifieke nbeveli n. We behndelen de EU besluitvorming (besluitvormingsprocessen in de Rd, normle wetgevingsprocedure etc.) op dg één en we komen hierop terug op dg drie tijdens de EU onderhndelings- en lobbysimulties. Door in simulties besluitvorming n te bootsen, krijgen de formele procedures meer betekenis en leren ze het verschil tussen formele en informele beïnvloedingsprocessen. De simulties zijn gebseerd op echte cses uit de EU werkprktijk. De ervringen vn de deelnemers tijdens de simulties leveren input op voor de interviews op dg vier. Ervringsdeskundigen kunnen ntwoord geven op vrgen over de prktijk vn EU besluitvormi De verschillende beleidstreinen bespreken we tijdens de interctieve s op de eerste dg. Drnst zl ook online een overzicht worden gepltst vn de deprtementle beleidsterreinen en hoe deze zich verhouden tot de Europese dossiers. Specifiek is er ndcht voor de beleidsterreinen die in Nederlnd belegd zijn bij meerdere d rtementen. Tijdens de s over de geschiedenis vn de Europese integrtie en de lgemene beleidskders worden ook de belngrijkste en recente ontwikkelingen besproken. Drbij hoort ook de eerder genoemde opdrcht, wrbij deelnemers in kleine groepen discussiëren over de belngrijkste Europese ontwikkelingen op politiek, economische en u ied lnterctief Workshop BNC lnterctief Groepsopdroc ht Online Quiz lnterctief Groepsopdroc ht Simultie lnterviewcorrousel Online Quiz lnterctieve s Wens 1.: Aonsluiting op het leerprofiel Or ëntot e Europo Pogino 5 vn 7

6 10. lnterculturele context 12. Omgn met formele en informele beinvloeding 13. Stndpuntbepling en besluitvorming schetsen 14. lmplementtie en toepss ng EU regelgeving 15. Rol vn de Commissie en het Hof bij nleving 16. Functioneren vn de EU lnstellingen 17. Belng vn Europ inschtten voor het eigen deprtement Nederlnders stn bekend op hun open en directe communictiestijl, mr hoe zien ndere Lidstten dt? En wt wordt er bedoeld ls een Brit tijdens een vergdering 'Very interesting' zegt? Met behulp vn o.. een self-ssessment krijgen deelnemers inzicht in het belng vn de boodschp npssen n het publiek. We bespreken ook culturele verschillen in hiërrchie, directe/indirecte communictie en omgng met ti en nl De Commissie bestt uit vele DGs, die n et ltijd dezelfde belngen hebben. Om te begrijpen hoe en wr beleid gemkt wordt, kijken we op dg één l nr de besluitvormingsprocessen. Deelnemers krijgen een opdrcht om zelf een lmpct Assessment vn de Commissie te beoordelen. Dr kijken ze nr de kwliteit vn het voorstel vn de Commissie en trchten ze rgumenten te bedenken om het voorstel te blokkeren. Vervolgens bespreken we de gewone wetgevingsprocedure. Die inzichten gebruiken de deelnemers dn bij het mken vn hun opdrcht. Op dg vier geven de experts uit de verschillende instellingen meer informtie over de prktijk vn de Brusselse besluitvormingsprocessen. Zo begrijpen deelnemers niet lleen de formele mr ook Zowel tijdens de onderhndelingssimultie ls bij de interviewcrrousel stellen we deelnemers in de gelegenheid vrgen te stellen over (in)formele betnvloeding in de prktijk. We doen dit vnuit het Nederlnds perspectief: hoe kn je in een Unie met 28 lidstten je belngen ls middelgrote speler het beste behrtigen? Wr liggen de knsen? Zijn wij ls Nederlnders goed in beinvloeding? Wt is de rol vn het Nederlndse Voorzitterschp hierbij? Deze en ndere vrgen komen o drie en vier n bod. De deelnemers krijgen op dg twee een overzicht te zien vn het Nederlndse EU besluitvormingsproces, inclusief stndpuntbepling (BNC, COREPER, PV-lnstructie, MCEIJ/HACEU, etc.) Een flowchrt vn dit proces blijft online beschikbr voor de deelnemers. We bendrukken steeds wr en op welk niveu deelnemers dit proces kunnen betnvloeden. Een vertegenwoordiger vn de vste Kmercommissie Europese Zken zl op dg twee een presenttie houden over de rol vn de ntionole porlementen in de EU besluitvorming. Ook zl het Europees Prlement in detil besproken worden. Onder ndere de rol vn de rpporteurs/schduwrpporteurs, frctieleiders en mbtelijke ondersteuning n bod komen. An de hnd vn een concrete csus leggen we tijdens het uit hoe implementtie vn EU wetgeving werkt (o.. verschil tussen verordening en richtlijn) en hoe de Commissie hierop toeziet. Ook bespreken we op dg één wt comitologie is (o.. verschil tussen lementtie- en hndel An de hnd vn een concrete csus bespreken we hoe de Commissie toeziet op de nleving vn wetgeving en de rol vn het Hof drbij (i nbreu kproces). Ook hiervoor mken we gebruik vn de combintie tussen de s op dg een en de verdieping op dg drie en vier. Door deelnme n de simulties kunnen deelnemers ook zelf het functioneren vn o.. de Rd en het EP ervren en beter begrijpen. Dit leerdoel loopt door het hele progrmm heen, mr voorl dg één en twee tonen dit n. Door deelnemers bij lle onderdelen steeds ook de prktijkknt te lten zien, mken we inzichtelijk wt de impct is vn Europees beleid op de eigen orgnistie. De opdrcht is hierbij ook essentieel. lnte viewcorrousel Selfossessment Simulotie Sìmulotie lnterview corrousel Simulotie lnteruiew corrousel Workshop BNC College 11. Coördintiestructuur en besluitvormingsprocessen Opdrocht Wens L: Aonslu t ng op het leerprofiel Or ëntot e Europo Pgino 6 von 7

7 18. Gericht relevnte informtie vinden online 19. Voorbereiding en interdeprtement le fstemming EU dossiers 20. Zelfontwikkeling 21. Netwerken 22. Omgevingsbewustzijn 23. Bestuur sensitiviteit An het einde vn de eerste dg krijgen deelnemers een korte workshop over het zoeken (en vinden) vn EU lnformtie online. Nst de portlsite en de websites vn de EU lnstellingen bespreken we ook de informtiebronnen m.b.t. de verschillende fsen in de beleidscyclus. Voor de tilormde/in compny triningen tonen we drnst ook de gespeci liseerde i nformtiebronnen (E U ROSTAT, OE I L - The Legislotive Obserutory enz.). Alle websites worden in een overzichtelijk document ter nslg op de digitle leeromgeving gepltst. Relevnte blogs, twitterccounts en ndere socile medi psseren de revue. Dg twee stt in het teken vn het Hgse fstemmingtrject. De s en oefeningen (zols workshop BNC) geven inzicht in de Hgse voorbereiding en fstemming op EU dossiers. De belngrijkste vergderingen worden hier ook bij besproken (BNC, PV-, CoCo etc,). Met behulp vn prktische cses krijgen deelnemers inzicht in het interdeprtement le fstem m i ngsci rcuit. Het intkeformulier n het begin vn de opleiding stelt deelnemers in de gelegenheid de cursus zoveel mogelijk n te lten sluiten bij de eigen leerwensen en op die wijze ontwikkelen ze hun eigen vrdigheden ook. Leren gebeurt op groeps- en individueel niveu en met de informtie uit het intkeformulier kunnen we niet lleen feedbck geven op de leerpunten vn een deelnemer, het stelt ons ook in stt de meest relevnte gespreksprtners voor de deelnemers uit te nodigen in de flexibele onderdelen. Tussen de twee blokken in plnnen we een cochingsmoment om over de ontwikkeling vn de deelnemer te prten. Wt hebben ze geleerd in blok één en wt willen ze nog doen in blok twee? Netwerken doen de deelnemers met nme met elkr en met de triners en docenten. Dit vernkeren we door veel groepsopdrchten en workshops. Tenslotte leren de deelnemers over Brusselse netwerken en leren ze mensen kennen uit die netwerken. Op dg vier iseren we drnst een netwerklunch met EU contctpersonen. Omgevingsbewustzijn versterken betekent in onze visie niet lleen het begrijpen vn de EU besluitvormingsprocessen. Juist het zelf ervren vn het krchtenveld (bijv. tussen de lidstten) in een simultie drgt hiern bij. Drnst zorgen onze docenten en triners voor een breed rsenl n prktijkvoorbeelden, ook tijdens de theoretische onderdelen. Omgevingsbewustzijn neemt ps echt toe ls de deelnemer hoe het werkt in de Dtzelfde geldt in sterke mte voor bestuur sensitiviteit. Ntuurlijk bespreken we o.. de verschillen tussen de smenwerking vn mbtenren met ntionle politici en EP'ers (en de rol vn de PV drbij). Mr een toenme in EU bestuur sensitiviteit komt ps echt tot zijn recht door dit zelf te ondervinden t jdens simulties en gesprekken met ervringsdeskundigen. 24. Smenwerken Smenwerken loopt ls een rode drd door het hele opleidingsprogrmm. Tijdens de s, workshops en interviewcrrousels werken de deelnemers smen in kleine groepen. Verder voorzien ze elkr vn feedbck op de eindopdrchten. Tijdens de simulties werken ze ook smen. ln het blended lerning onderdeel vn het progrmm gn ze drbij in kleine groepen met elkr de striid n bii de EU Quiz. Workshop lnformo tie EU BNC workshop lnteroctieve s lntke formulier lnteruiew crrousel Simuloties Eindopdrocht Eindopdrocht Simultie Simulotie lnterviewcorrousel lnterviewcrrousel lnterviewcrrousel Workshop Simultie Online EU Quiz Eindopdrcht Wens 7: Aonsluiting op het leerprofiel Oriëntt e Europo Pogino 7 vn 7

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013 Congres FACEBOOK MARKETING 6 JUNI 2013 WORD óók SPONSOR! Op donderdg 6 juni 2013 orgniseren Entopic en Likeconomics de eerste editie vn Congres Fcebook Mrketing. Een event wrbij de inzet vn Fcebook voor

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

o Vergroten van het netwerk in Brussel; o De Brusselse instellingen en PV in actie zien.

o Vergroten van het netwerk in Brussel; o De Brusselse instellingen en PV in actie zien. Wens 1: Bezoek aan Brussel Inleiding Het bezoek aan Brussel is een verdiepende, op de praktijkgerichte aanvulling op de cursus oriëntotie op Europa. Het gaat om één dag met een korte voorbereidingstijd

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos ord kwrtier lijk Primir Onderuijs CH RISTELIJKE BASISSCHOOL ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos 'smen school zijn' I I I I I 'woor de toekomst vndog beginf I Ju r 2015 INHOUD Deel l: Onze school binnen

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Krant. Lees alles over... HET ALLERBESTE IN KUNSTSTOF

Krant. Lees alles over... HET ALLERBESTE IN KUNSTSTOF Krnt Lees lles over... KUNSTSTOFKRANT IS N UITGAV VAN KunststofBoulevrd NDRLAND DURN SCHUIFPUIN VRANDA S DAKKAPLLN KUNSTSTOF KOZIJNN HT ALLRBST IN KUNSTSTOF Miniml Onderhoud, Optiml Comfort. GRATIS PRIJSOPGAV!

Nadere informatie

hss rrlholland * 7--õ::t- g

hss rrlholland * 7--õ::t- g Smenwerki n gsovereen komst Ken n is- en Ontwi kkel prog rmm lnnovtieagend Duurzme Lndbouw Smen voor een Flinke Sprong e'i"fr$horrlln hss rrlhollnd * 7--õ::t- g WAI ENIN6ÉN VOORAF; Ambitie duurzme lndbouw

Nadere informatie

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1 Hbo-bcheloropleiding Audiologie Fontys Hogescholen Competentieprofiel Eindhoven mrt 2007 Versie 3.1 Inhoud Inleiding...4 1. Uitgngspunten OCM...5 1.1 Opzet OCM...5 1.2 Visie op het beroep en leren...5

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

UITGEVERIJ EDUCATIEF. Catalogus 2016

UITGEVERIJ EDUCATIEF. Catalogus 2016 UITGEVERIJ EDUCATIEF Nems Bsiskennis Mngement Competent Nederlnds gebruikt worden in lle MBO-niveus. Bsiskennis mngement Competent Nederlnds en Rekenen 2F en 3F kunnen NBM is een opleiding voor iedereen

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid.

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid. Lesopzet De door ons gemkte lessencyclus wordt in drie opeenvolgende rekenlessen gegeven. Les is iets korter dn les en, wrdoor er eventueel extr herhling vnuit les ingepst kn worden.. Les Deze les krijgen

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Nee heb je, j kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES René Bekkers ICS/Sociologie Universiteit Utrecht R.Bekkers@fss.uu.nl INLEIDING

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg 3 Snijpunten Verkennen Meetkunde Snijpunten Inleiding Verkennen Bentwoord de vrgen bij Verkennen. Mk ook de constructie in GeoGebr. Gebruik eventueel het progrmm om de snijpunten voor je te berekenen ls

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2016 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij helpen mensen en orgnisties

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad,

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad, oz )2 CE NTRU IS TA D Uittreksel uit het register vn de gemeenterdszittingen Gemeenterd 26 jnuri 2015 Welzijn OCMW kennisneming. npssing meerjrenpln 2014-2019 budget 2015 nwez g Odette VAN HAMME, voozitter

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

Hierbij treft u ter inzage u een tweetal documenten, een procesbrief over de beleidskoers en het schematische overzicht van het voorlopig procesplan

Hierbij treft u ter inzage u een tweetal documenten, een procesbrief over de beleidskoers en het schematische overzicht van het voorlopig procesplan Bezoekdres Westeinde 1, 2371 AS Roelofrendsveen I M GEMEENTE Kg e n Brssem Postdres Postbus 1,2370 AA Roelofrendsveen T: (071) 332 72 72 E: info@kgenbrssem.nl w: www.kgenbrssem.nl An de rd vn de gemeente

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Michël Geerdink en Normn ten Pierik Trends, nlyses en ideeën over de betekenis vn huisvesting vn hogescholen De toekomst vn de hogescholen vrgt om vergnde mtregelen

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

a a a Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties

a a a Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties Ministerie vn Binnenlndse Zken en Koninkrijksreities > Retourdres Postbus 20011 2500 EA Den Hg An de Voorzitter vn de Tweede Kmer der Stten Generl Postbus 20018 2500 EA Den Hg Bestuur DemocrUe en la Finnciën

Nadere informatie

Onderzoek laagfrequent geluid. (casus: Noord Groningen) drs. T.A. van Veen (NLR) NSG bijeenkomst laagfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer

Onderzoek laagfrequent geluid. (casus: Noord Groningen) drs. T.A. van Veen (NLR) NSG bijeenkomst laagfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer Onderzoek lgfrequent geluid (csus: Noord Groningen) drs. T.A. vn Veen (NLR) NSG bijeenkomst lgfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer Ntionl Lucht- en Ruimtevrtlbortorium Ntionl Aerospce Lbortory NLR Bron

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -í Onderwerp Volgnr. Cors kenmerk EnergieAgend Woudrichem -2018 2014-061 14.0012925/2014Z02786 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Portefeuillehouder Ambtenr Afdeling Dtum voorstel Opiniërende

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie B-Professional (niveau 3)

Toetsplan van de kwalificatie B-Professional (niveau 3) Toetspln vn de kwlifictie B-Professionl (niveu 3) Dit toetspln en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vstgesteld door de toetsingscommissie op 16 juni 2008. Deelkwlificties Geven vn lessen (KSS 3.1)

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

Thema Wonen VMBO INTERSECTORAAL. Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Gemengde / theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Thema Wonen VMBO INTERSECTORAAL. Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Gemengde / theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Technologie en Dienstverlening Commercie en Dienstverlening Technologie en Commercie Bsisberoepsgerichte leerweg Gemengde / theoretische leerweg Kderberoepsgerichte leerweg VMBO INTERSECTORAAL Jong zijn

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Werken aan netwerken tegen armoede Hoe één plus één drie kan worden

Werken aan netwerken tegen armoede Hoe één plus één drie kan worden Werken n netwerken tegen rmoede Hoe één plus één drie kn worden PETER RAEYMAECKERS De grote diversiteit n expertises is tegelijk de krcht én struikelsteen vn netwerken. De term netwerken lijkt het nieuwe

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong Wt lter ik wil() Foto: Jef Corneillie (89) wil grg bibliothecris worn. LESBRIEF Contct tussen oud en jong worn Deze lesbrief is gemkt door stichting GetOud in smenwerking met Openbre Bibliotheek. DIGITALE

Nadere informatie

VLAAMSERAAD BELEIDSBRIEF. Letteren VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur uitgebracht door de heer J. De Bremaeker

VLAAMSERAAD BELEIDSBRIEF. Letteren VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur uitgebracht door de heer J. De Bremaeker Stuk 290 (19921993) Nr. 2 LAAMSERAAD ZITTING 19931994 29 DECEMBER 1993 BELEIDSBRIEF Letteren ERSLAG nmens de Commissie voor Cultuur uitgebrcht door de heer J. De Bremeker Smenstelling vn de commissie :

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis.

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis. 29 Erfgoedhuis Zuid-Hollnd: - MuseuTYicoTisulentschp Monumentenwcht«Provincil Steunpunt voor Monumentenzorg en Archeologie Provincil Historisch Ceritmm Erfgoedeductie * Erfgoedprojecten An de leden vn

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 bcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 Algemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken Bron: Titel: CROW Artikel 06 Mtregelen bij in- en uitrijden werkvkken Inhoud: 1. Inleiding In CROW-publictie 96b wordt niet uitgebreid ingegn op mtregelen voor het in- en uitrijden vn werkvkken en er zijn

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Progrmmmnger KRW/DHZ Ms Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Provincie Noord-Brbnt Brbntln 1 5216TV 's-hertogenbosch Contctpersoon Ss Terpstr

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Gericht handhaven en monitoren

Gericht handhaven en monitoren Gericht hndhven en monitoren - Op zoek nr doelgroepen, non-complince, risicofctoren en het zwrte circuit - Eindverslg vn het project Doelgroepbepling Oktober 1999 In opdrcht vn Wetenschppelijk Onderzoek-

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29)

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29) shets 10 Bergrede: tweeërlei fundment (7:24-29) A Kernpunten * An het einde vn de Bergrede vergelijkt Jezus de mens met de ouwer vn een huis. Het is een eeld voor wt wij vn ons leven mken en vioor de hele

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

how do I? inhoudsopgave

how do I? inhoudsopgave hp dvd writer how do I? inhoudsopgve hoe weet ik welk progrmm ik moet gebruiken? 1 hoe kopieer ik een schijf? 2 nederlnds hoe breng ik mijn tpes over nr een schijf? 4 hoe mk ik een dvd-film? 9 hoe bewerk

Nadere informatie