Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1"

Transcriptie

1 Hbo-bcheloropleiding Audiologie Fontys Hogescholen Competentieprofiel Eindhoven mrt 2007 Versie 3.1

2 Inhoud Inleiding Uitgngspunten OCM Opzet OCM Visie op het beroep en leren Visie op het beroep vn de bchelor of udiology Visie op leren Anpssingen vnuit Beroepscompetentieprofiel Opbouw in beheersingsniveus vn OCM Reltie EC s en competenties Competentiekrten Competentie 1: udiologisch onderzoek...11 Tien generieke kernkwlificties koppeling comp Competentie 2: Revlidtie...14 Tien generieke kernkwlificties koppeling comp Competentie 3: Preventie...18 Tien generieke kernkwlificties koppeling comp Competentie 4: Communictie...20 Tien generieke kernkwlificties koppeling comp Competentie 5: Toegepst onderzoek...23 Tien generieke kernkwlificties koppeling comp Competentie 6: Technische udiologie...27 Tien generieke kernkwlificties koppeling comp Competentie 7: Orgnistie en beheer...30 Tien generieke kernkwlificties koppeling comp Competentie 8: Professionlisering...33 Tien generieke kernkwlificties koppeling comp Beroepssituties, confronttiemtrix en reltie met de Dublin-descriptoren en HBOkernkwlificties Beroepssituties Fontys Prmedische Hogeschool Confronttiemtrix Reltie Competenties en Generieke kernkwlificties Begrippenlijst...39 Litertuur...41 Bijlge 1 Vertling Dublin descriptoren nr generieke kwlificties voor de hbo-bchelor...42 FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 2

3 FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 3

4 Inleiding Dit document bevt de Opleidingscompententiemtrix (OCM) vn Fontys Prmedische Hogeschool / Opleiding Audiologie en de drbij behorende competentiekrten. Competentiemtrix en krten vormen het uitgngspunt voor een competentiegestuurd / vrggericht curriculum. De definitie die FPH hnteert voor de beschrijving vn een competentie luidt: Een competentie is het vermogen vn een persoon, die gevormd wordt door een integrtie vn vrdigheden, ttitudes en onderliggende kenniselementen, welke vn invloed is op een belngrijk deel vn iemnds tk, die smengt met de presttie op de tk, die kn worden gemeten en getoetst n nvrde normen, en die kn worden verbeterd vi trining en ontwikkeling (Prry 1996). In deze definitie zijn de elementen ngegeven die belngrijk zijn bij het opstellen vn de competenties, nmelijk de bepling vn de belngrijkste tken (beroepssituties) en de wijze wrop geleerd en getoetst wordt. Dit document geeft in hoofdstuk 1 een korte beschrijving vn het tot stnd komen vn de competentiemtrix en de visie op het beroep vn de bchelor of udiology en de visie op leren. Hoofdstuk 2 bevt de competentiemtrix en hoofdstuk 3 de competentiekrten. In hoofdstuk 4 worden de beroepssitties beschreven en gekoppeld n de competenties (zgn. confronttiemtrix) en wordt de reltie gelegd vn deze confronttiemtrix met de Dublindescriptoren en HBO-kernkwlificties. Tenslotte is een begrippenlijst toegevoegd en een overzicht vn de gerdpleegde litertuur. Tijdens een ntl studiedgen zijn door het docententem udiologie en een vertegenwoordiger vn de Stichting Beroepsopleiding Audiologie (SBA) de opleidingscompetenties gedefinieerd. De ze opleidingscompetenties zijn fgeleid vn het beroepscompetentieprofiel (CINOP 2001). FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 4

5 1. Uitgngspunten OCM Dit hoofdstuk beschrijft chtereenvolgens de opzet vn de opleidingscompetentiemtrix (OCM) (pr. 1.1), de visie op beroep vn de bchelor of udiology, de visie op leren (pr. 1.2), de gemkte npssingen vnuit het beroepscompetentieprofiel vn het CINOPP (pr. 1.3) en de opbouw vn de beheersingsniveus vn de OCM (pr. 1.4). 1.1 Opzet OCM De OCM is mede ontwikkeld n de hnd vn het Beroepscompetentieprofiel (CINOP, 2001). De Dublindescriptoren en de generieke HBO-competenties zijn beide in de verntwoording vn het dit competentieprofiel opgenomen. De opleidingscompetentiemtrix, bijbehorende krten en beroepssituties zijn ontwikkeld in nuwe smenwerking met de 4 ndere opleidingen binnen de Prmedische Hogeschool, de opleidingen Fysiotherpie, Logopedie, Medische Beeldvormende en Rdiotherpeutische Technieken en Podotherpie. De lndelijke opleidingsprofielen vn de 5 opleidingen zijn zeer divers vn opzet en indeling. Drom is besloten om beroepssituties te definieren wronder elke opleiding zijn competenties heeft gepltst. (zie voor een beschrijving hoofdstuk 4). Vnuit een nlyse vn competenties, tken, hndelingen, kennis, producten en rollen vn deze beroepssituties met de drbij pssende toetsvormen worden uiteindelijk leerctiviteiten ontwikkeld die de student flexibel moeten begeleiden en ondersteunen in zijn ontwikkeling om deze kenmerkende beroepssituties te leren beheersen en de competenties te verwerven die behoren bij een strtbekwme bchelor of udiology. De profilering vn de Fontys Prmedische Hogeschool bestt uit: 1. Een bewuste keuze voor 5 verschillende mjoren, die gezmenlijk één onderwijsctlogus nbieden op bsis vn gezmenlijke beroepssituties, gekoppeld n de eigen competentiemtrix en krten. 2. De ontwikkeling vn gezmenlijk onderwijs: - vn de overstijgende them s, zols innoveren (o.. EBP) - vn (delen vn) kennisgebieden, zols ntomie - vn multidisciplinir smenwerken Visie op het beroep en leren Het curriculum vn de opleiding udiologie is gebseerd op de visie op het beroep en de visie op leren Visie op het beroep vn de bchelor of udiology De opleiding ziet de bchelor of udiology ls een beroepsbeoefenr die zich kn bewegen op het klinische en technische udiologische terrein. In het klinische veld is hij een met fysiotherpeuten, logopedisten, optometristen en orthoptisten vergelijkbre prmedicus, die zijn werkterrein kn vinden binnen de brnche vn de udiciens (bijvoorbeeld leidinggevende supervisor) lsook in ziekenhuizen, udiologische centr, scholen voor slechthorende kinderen, etc.. In het technische veld is hij een specilist op het gebied vn geluid en zl hij vker de rol hebben vn consultnt en dviseur. De werkvelden wrin hij werkzm zou kunnen zijn o.. koestische dviesbureu, udiostudio s, TNO, telecombedrijven en gemeenten FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 5

6 (NB: de visie vn de opleiding op het beroep vn bchelor of udiology is op dit moment (juni 06) in het kder vn de ontwikkeling vn de opleiding en de positionering vn de bchelor in het werkveld. De bovenstnde visie is een eerste versie, die nog niet is fgestemd met beroepenveld en een brede vertegenwoordiging vn docenten) Visie op leren De Fontys Prmedische Hogeschool kiest voor competentiegestuurd en vrggericht onderwijs vnuit een constructivistische visie. (FPH, 2004) Competentiegestuurd. Het curriculum is gericht op het verwerven vn beroepscompetenties, d.w.z. een integrtie vn vrdigheden, ttitudes en onderliggende kenniselementen, die nodig zijn voor een professionele beroepsuitoefening. Het nleren vn losse vrdigheden en kennis grndeert niet dt er utomtisch een juiste trnsfer pltsvindt in de vertling nr de concrete beroepsuitoefening. In competentiegericht onderwijs leren de studenten l tijdens hun opleiding op een wijze die gelijkenis vertoont met de uiteindelijke beroepsuitoefening. Vrggericht De leervrg vn de student stt centrl, hiermee stuurt de student het eigen leerproces. Deze wijze vn sturing binnen de opleiding is congruent met de gezondheidszorg en ndere mtschppelijke sectoren wr een verschuiving pltsvindt vn nbodsturing nr vrgsturing. Zelfregultie speelt hierbij een sleutelrol. Binnen de prmedische beroepen wordt gestreefd de cliënt te begeleiden nr zelfregultie, ook binnen de professie is zelfregultie en life-long lerning een kwliteitskenmerk. Congruent hiern wordt een leeromgeving gecreëerd die nstuurt op optimle zelfregultie vn de student, ls ook vn de betrokken docenten. Vrggericht onderwijs biedt een meer optimle voorbereiding op de beroepsprktijk. Het opleidingsproces richt zich wr mogelijk en wenselijk zoveel mogelijk nr de ontwikkeling vn de student. In de litertuur wordt in dit verbnd wel gesproken vn een concern, een term die lijkt op zorg of preoccuptie : een them of onderwerp dt een student op een bepld moment vn de opleiding bezig houdt. Zo vrgen veel studenten zich op een gegeven moment tijdens de opleiding f of zij het gekozen beroep wel willen gn uitoefenen, of zij het werken in groepen wel leuk vinden, hoe de persoonlijke betrokkenheid zich verhoudt tot de professionele fhnkelijkheid. Het vinden vn bevredigende ntwoorden op deze vrgstukken, geeft energie om zich te verdiepen in de inhoud vn de opleiding. Studentenconcerns zijn drom, ls onderdeel vn de vrgsturing, mede richtinggevend voor de inrichting vn het opleidingsprogrmm. Er wordt geredeneerd vnuit de deelnemers. De inbreng vn concerns vindt systemtisch plts. Studenten krijgen de kns hun eigen perspectieven te construeren. Constructivisme De student construeert zijn eigen kennis door nieuwe kennis in te pssen in de reeds eerder opgedne kennis en ervring. (Reichert, 2004). Volgens het principe vn levenslng leren geeft men n de fronding vn zijn studie ls beroepsbeoefenr richting n een verdergnd leerproces door zelfstndig voort te bouwen op de eigen kennis en ervring, op constructivistische wijze. Om te bevorderen dt de student in de toekomst in stt is tot levenslng leren is het noodzkelijk dt hij geleerd heeft om zelfstndig, voortbouwend op eerder opgedne ervringen, kennis en ervringen te verwerven. 1.3 Anpssingen vnuit Beroepscompetentieprofiel Uitgnde vn de Bilob-richtlijnen vn Fontys heeft de Prmedische Hogeschool bij de beschrijving vn de competenties gekozen voor een beperkt ntl competenties per opleiding, beschreven op een drietl niveus. FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 6

7 De omzetting vn het beroepscompetentieprofiel (CINOP2001) nr de Competentiemtrix Fontys Audiologie heeft dn ook tot een npssingen geleid. Als eerste is gekozen om een ntl competenties vnuit het beroepsprofiel smen te voegen om tot een wt overzichtelijker ntl competenties te komen. In het beroepsprofiel worden 8 werkprocessen met bijbehorende kernopgven beschreven. In de beschrijving vn de competenties hebben we deze indeling op een smenvoeging n gehndhfd. Het werkproces revlidtie en hoortoestelnpssing hebben we geclusterd tot een competentie revlidtie. 1.4 Opbouw in beheersingsniveus vn OCM Als lgemeen principe voor de indeling nr beheersingsniveu is het volgende gesteld, conform Bilob-richtlijnen. Toenemende complexiteit vn de tk en context Afnemende structuur en hulp bij het vervullen vn de tk Toenemende zelfsturing en verntwoordelijkheid Toenemende integrtie vn fzonderlijke ingrediënten en tkspecten Toenme vn wendbr gebruik vn het geleerde (trnsfer) Schem 1: Opbouw beheersingsniveus vn OCM Niveu Complexiteit Verntwoordelijkheid Trnsfer 1 Stndrd(deel)procedures Mkt eigen hndelen zichtbr en is hierop nspreekbr Contextgebonden: herhling in soortgelijke situties 2 Stndrdprocedures Toetst het eigen hndelen, legt verntwoording hierover f en spreekt nderen op hun hndelen n Contextgebonden; Herhling in reltief beperkt ntl specifieke situties 3 + Combintie vn stndrdprocedures + nieuwe procedures +ptiëntgericht + stelt het eigen hndelen bij + stemt het eigen hndelen f op dt vn nderen + toepssing in beroepsspecifieke uiteenlopende situties + toepssing in sterk uiteenlopende beroepsoverstijgende situties +toepssing in tijdgebonden situties Anvullende principes vnuit de opleiding udiologie: - Niveu 1 is doorstroombekwm en heeft betrekking op een beplde mte vn competentiebeheersing, wrdoor de student een ffiniteit met het beroep, de beroepsomgeving en de opleiding heeft ontwikkeld. - Niveu 2 is bsisbekwm en doorstroombekwm voor de specilistie en heeft betrekking op een dusdnige beheersing vn de competenties, dt de student in opleiding in stt gecht kn worden om zelfstndig (mr wel onder supervisie) de ctiviteiten vn de onderscheiden competenties op bsl niveu uit te voeren; - Niveu 3 is strtbekwm voor lle beroepsgerichte hndelingen. N.B. de student is volledig strtbekwm indien hij de lgemene en de specifieke beroepsgerichte strtcompetenties vn de mjor en de minoren met succes heeft lten ssessen / beoordelen. Op de competentiekrten zijn de 3 niveus vn de competentieverwerving gekoppeld n de dimensie vn professioneel gedrg (presttie indictoren), wrin in ieder gevl de volgende componenten herkenbr zijn: FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 7

8 Het kunnen inzetten vn kennis- en vrdigheden (zowel vkgericht ls lgemeen beroepsgericht); De mte vn het weloverwogen methodisch kunnen hndelen en dit hndelen kunnen onderbouwen; De mte vn zelfstndig en verntwoordelijk hndelen Het kunnen optreden ls gespreksprtner voor lle betrokkenen bij de uitoefening vn zijn beroep. Voor de duiding vn het HBO-niveu dienen de Dublin descriptor ls het referentiekder. Zowel de competentiemtrix ls de krten zijn nog n wijzigingen onderhevig omdt opleiding nog in ontwikkeling is. Dit document dient dn ook ls een concept gehnteerd te worden. 1.5 Reltie EC s en competenties In schem 2 is weergegeven voor welke verdeling vn EC s per competentie is gekozen. In de propedeuse dienen lle competenties op niveu 1 behld te worden behlve competentie 3 en 5. De competenties zols beschreven in de competentiemtrix Audiologie op niveu 3, geven het eindniveu vn de Bchelor-opleiding n. competentie 1 Niveu1 Propedeuse udiologisch onderzoek 2 revlidtie 3 preventie 4 5 reserch 6 technische udiologie 7 orgnistie en beheer 8 Communictie professionlisering Niveu Niveu Totl FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 8

9 Competentiemtrix Audiologie Competentienm Competentiebeschrijving Niveu 1 Niveu 2 Niveu 3 1 De student kn ptiëntgebonden udiologisch onderzoek uitvoeren en een functionele dignose stellen De fgestudeerde bchelor of udiology demonstreert dt hij in stt is ptiënt-gebonden udiologisch onderzoek uit te voeren en een functionele dignose (oorzk, rd en omvng) te stellen. Deze ptiënten kunnen zijn: kinderen, volwssenen, ouderen lsmede (meervoudig) gehndicpten vn lle leeftijdsctegorieën. Hij is in stt om op bsis vn l of niet beschikbre gegevens, de inschtting vn de psychologische en fysieke toestnd vn de ptiënt, eventueel in overleg met betrokken deskundigen de strtegie vn het udiologisch onderzoek vst te stellen. Hij lt zien dt hij in stt is de ptiënt en/of verzorgers te informeren over de rd en het verloop vn het onderzoek. Hij voert het onderzoek zoveel mogelijk volgens vstgestelde protocollen en met behulp vn de geëigende pprtuur uit. N uitvoering vn het onderzoek is hij in stt om l of niet in overleg de functionele dignose te stellen. De student kn vereenvoudigd bsisudiologisch 1 onderzoek uitvoeren in een skillslb bij eenvoudige ptiënten 2, onder toezicht en verntwoordelijkheid vn deskundige. De student kn zelfstndig binnen zijn bevoegdheid - bsisudiologisch onderzoek bij eenvoudige en lgcomplexe ptïenten 3 uitvoeren bij KNO-rts, udiologisch centrum en udicien. De student kn de volledige testbtterij bij lle types ptiënten 4, zelfstndig uitvoeren binnen lle udiologische werkdomeinen. De student is een volwrdige deelnemer n multidisciplinire dignostiek. 2 Meewerken n revlidtie vn ptiënt De bchelor of udiology is in stt de ptiënt te begeleiden in het proces vn de revlidtie eventueel in smenwerking met betrokken hulpverleners/behndelrs (multidisciplinir tem). Drbij zoekt hij nr een zo optiml mogelijke oplossing voor het gehoorprobleem en de psychosocile gevolgen drvn, rekeninghoudend met de wensen en de psychosocile mogelijkheden vn de ptiënt en met de middelen en mogelijkheden vn de revlidtie. Hij is in stt op zijn udiologisch domein met inbegrip vn de psychosomtische specten een revlidtiepln op te stellen, uit te voeren of de uitvoering te begeleiden, te evlueren zo nodig het pln bij te stellen. De student kn zich n hnd vn csussen bij eenvoudige ptiënten een beeld vormen vn de onderliggende udiologische en koepedische problemtiek en een mogelijk trject voor revlidtie ngeven en theoretisch onderbouwen. De student kn voor eenvoudige ptiënten zelfstndig een revlidtiepln opstellen. In een multidisciplinir tem of met betrokken deskundige moet de student kunnen prticiperen n het totle revlidtieproces voor eenvoudige en lg-complexe ptiënten met betrekking tot de udiologische en koepedische specten. Hij kn lle hndelingen bij stndrd technischudiologische hulpmiddelen binnen het betrokken revlidtieproces uitvoeren. De student kn volwrdig prticiperen n het totle revlidtieproces voor ieder type ptient met betrekking tot de klinische udiologie met inbegrip vn koepedische en drmee smenhngende psychosomtische specten. Hij kn lle hndelingen mbt lle technisch udiologische hulpmiddelen uitvoeren voor lle typen ptiënten. 3 Preventie De bchelor of udiology is in stt voorlichting in het kder vn preventie te geven n individuen en/of de volgende doelgroepen: gezins- en bejrdenverzorgers, verpleegkundigen, huisrtsen etc. De bchelor of udiology kn, in het kder vn de preventie, een screeningsprogrmm udiometrie te orgniseren en uit te (lten) voeren voor zowel zuigelingen, peuters en jonge schoolkinderen, l of niet in smenwerking met consulttiebureu-rtsen, schoolrtsen, et ceter. De bchelor of udiology lt zien dt hij in stt is bij werknemers - die mogelijk in een voor het gehoor schdelijk lwiniveu werken - een udiometrisch onderzoek te doen en tevens een nlyse vn het lwiniveu met behulp vn dequte pprtuur te kunnen mken en zo nodig gehoorbeschermingsprogrmm s op te stellen en dviezen inzke de optimlistie vn de hoor- en luistersitutie te geven De student kn een gegeven preventieprogrmm mede uitvoeren onder begeleiding vn een deskundige. De student kn zelfstndig een VOGprogrmm coördineren, uitvoeren en conclusies trekken uit de gegevens. De student kn geluidsmetingen in eenvoudige koestische situties uitvoeren t.b.v. een gegeven eenvoudig gehoorbeschermingsprogrmm. De student kn gegeven gehoorbeschermingsprogrmm s lezen en interpreteren. Bij individuele werknemers kn hij persoonsgerichte gehoorbeschermingsdviezen geven. De student kn een gehoorbeschermingsprogrmm opstellen, uitvoeren, evlueren en dvies geven op zelfstndige bsis voor iedere opdrchtgever 1 Bsisudiologisch = toonudiometrie (LG, BG), sprkudiometrie en tympnometrie, screenings impedntie 2 eenvoudige ptiënten = zie indeling ptiënten 3 lg-complexe ptiënten = zie indeling ptiënten 4 lle typen ptienten = eenvoudige + lgcomplexe + jonge kinderen, zwrder verstndelijk gehndicpten, meervoudig gehndicpten, dementerende ouderen, niet-meewerkende ptiënten (incl. simulnten en grvnten) ptiënten met een gebrekkige communictievrdigheid en ptiënten met specifieke bijkomende medische, psychische of socile problemen. FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 9

10 4 Communictie. De bchelor of udiology lt zien dt hij in stt voorlichting te geven n groepen ptiënten, verzorgers en nplende werkvelden. Ook is hij in stt productintroducties zols hoorpprtuur en udiologische onderzoekspprtuur te begeleiden De student kn in woord en geschrift communiceren over een ngereikt eenvoudig udiologisch onderwerp voor een nder te beplen doelgroep De student kn in woord en geschrift communiceren op bsis vn een specifieke informtiebehoefte vn een doelgroep De student kn in woord en geschrift zelfstndig een informtievrg vertlen nr voorlichtingsmteril voor specilistische doelgroepen 5 Uitvoeren vn toegepst onderzoek. De bchelor udiologie lt zien dt hij in stt is onderzoeksprojecten binnen het udiologische werkveld op te zetten, uit te voeren, te begeleiden en over de resultten te rpporteren. Verder is hij in stt een bijdrge te leveren n wetenschppelijke publicties en smen te werken met reserchinstellingen, universiteiten en dergelijke. Het toegepst onderzoek is gericht op het verkrijgen vn nieuwe kennis en inzicht en/of creëren vn innovties binnen het udiologisch/koestisch werkveld. De student kn een eenvoudig onderzoek volgens een gegeven pln uitvoeren en hierover mondeling en schriftelijk rpporteren. De student kn een eenvoudig onderzoekspln opzetten volgens ngeboden structuur, in smenwerking met nderen dit onderzoek uitvoeren en hierover mondeling en schriftelijk rpporteren. De student kn een onderzoekspln in multidisciplinir verbnd opzetten, uitvoeren, begeleiden en hierover mondeling en schriftelijk rpporteren. 6 Metingen uitvoeren en udiologisch/koestische dviezen geven m.b.t. Technische udiologie. De bchelor of Audiology lt zien dt hij in stt is metingen op het gebied vn de technische udiologie uit te voeren, te begeleiden en over de resultten te rpporteren. Het betreft koestische- en electro-koestische metingen, en signl processing. Hij kn op genoemde gebieden dviezen geven. De metingen worden verricht ter verbetering vn producten, communictie en leefomgeving, of normen gehld worden, n specificties wordt voldn en voor het opstellen vn normen. De student kn een eenvoudige meting volgens een gegeven pln uitvoeren en hierover mondeling en schriftelijk rpporteren. De student kn een eenvoudig meetpln opzetten volgens ngeboden structuur, in smenwerking met nderen dit meetpln uitvoeren en hierover mondeling en schriftelijk rpporteren. Op bsis vn de meetresultten dvies uitbrengen binnen een voorf gesteld kder. De student kn een meetpln, gebseerd op de wensen vn de opdrchtgever, in multidisciplinir verbnd opzetten, uitvoeren, begeleiden en hierover mondeling en schriftelijk rpporteren. Op bsis vn de meetresultten dvies uitbrengen binnen en drbij het kder zelf vststellen. 7 Orgnistie en Beheer De bchelor of udiology lt zien dt hij in stt is een eigen bedrijf of fdeling op te zetten en te beheren. De student kn een fdelingspln schrijven en uitvoeren binnen een gegeven context De student kn in groepsverbnd een bedrijfspln schrijven en uitvoeren binnen een gegeven context De student kn in groepsverbnd een bedrijfspln schrijven, uitvoeren en evlueren binnen elke willekeurige context en wr nodig npssingen doen in het pln 8 Sturen vn het eigen leeren ontwikkelingsproces De bchelor of udiology lt zien dt hij in stt is mee te groeien met ontwikkelingen die zich voordoen in het werkveld (ntionl en interntionl). Hij geeft vorm n deze groei door middel vn evlutie vn en reflectie op het eigen methodisch hndelen. De student kn n de hnd vn een ngeboden structuur een POP en PAP schrijven voor zijn studieloopbn. De student neemt deel n intervisiebijeenkomsten en kn hierover rpporteren en reflecteren. De student kn onder begeleiding zijn POP en PAP npssen op bsis vn ervringen, reflecties en rndvoorwrden voor zijn studieloopbn. De student kn lle voorkomende rollen binnen een intervisiegroep nnemen en hierin op correcte wijze functioneren en hierover rpporteren en reflecteren. De student kn zelfstndig een POP en PAP mken voor zijn loopbn, dit evlueren en wrnodig npssen De student kn een strtende intervisiegroep begeleiden in de intervisiemethode, verschillende rollen en kn helpen bij het oplossen vn groepsgebonden problemen mbt intervisie FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 10

11 2. Competentiekrten 2.1 Competentie 1: udiologisch onderzoek Competentienm De student kn ptiënt-gebonden udiologisch onderzoek uitvoeren en een functionele dignose stellen Competentiebeschrijving De fgestudeerde bchelor of udiology demonstreert dt hij in stt is ptiënt-gebonden udiologisch onderzoek uit te voeren en een functionele dignose (oorzk, rd en omvng) te stellen. Deze ptiënten kunnen zijn: kinderen, volwssenen, ouderen lsmede (meervoudig) gehndicpten vn lle leeftijdsctegorieën. Hij is in stt om op bsis vn l of niet beschikbre gegevens, de inschtting vn de psychologische en fysieke toestnd vn de ptiënt, eventueel in overleg met betrokken deskundigen de strtegie vn het udiologisch onderzoek vst te stellen. Hij lt zien dt hij in stt is de ptiënt en/of verzorgers te informeren over de rd en het verloop vn het onderzoek. Hij voert het onderzoek zoveel mogelijk volgens vstgestelde protocollen en met behulp vn de geëigende pprtuur uit. N uitvoering vn het onderzoek is hij in stt om l of niet in overleg de functionele dignose te stellen. Competentieniveus Niveu 1 De student kn vereenvoudigd bsisudiologisch 5 onderzoek uitvoeren in een skillslb bij eenvoudige ptiënten 6, onder toezicht en verntwoordelijkheid vn deskundige. Niveu 2 De student kn zelfstndig binnen zijn bevoegdheid - bsisudiologisch onderzoek bij eenvoudige en lg-complexe ptïenten 7 uitvoeren bij KNO-rts, udiologisch centrum en udicien. Presttie-indictoren Niveu 1 De student kn: zijn houding en npk npssen n de ptiënt. de onderzoeksprocedure op begrijpelijke wijze uitleggen. een voor het onderzoek noodzkelijke nmnese en otoscopische inspectie uitvoeren. het onderzoek zoveel mogelijk op voorgeschreven wijze uitvoeren rekening houdend met de gngbre kwliteitscriteri mskering toepssen op een simultie computerprogrmm. de betrouwbrheid vn de onderzoeksresultten beoordelen rekenschp geven vn suboptimle onderzoekscondities en meetpprtuur de verkregen onderzoeksgegevens op eenduidige, nuwkeurige en protocollire wijze vstleggen de mte vn het gehoorverlies vststellen de onderzoeksresultten op de noodzkelijkheid vn vervolgonderzoek beoordelen de onderzoeksresultten op dequte wijze n betrokken deskundige (docent) rpporteren Niveu 2 De student kn: de dossiergegevens correct interpreteren voor wt betreft de intke en nmnese mbt het onderzoek en de functionele dignose de onderzoeksprocedure op begrijpelijke wijze n de ptiënt uitleggen. de juiste strtegie voor het totle udiologische onderzoek kiezen, ngepst n de vrgstelling en indictie vn de ptiënt. Dit houdt in: de nmnese, keuze en volgorde vn benodigde onderzoeken en onderzoeksmethoden en de verslglegging/rpportge op correcte mnier de intke uitvoeren een volwrdige nmnese fnemen mbt het onderzoek en de functionele dignose het onderzoek uitvoeren binnen een bij het onderzoek pssende tijdsduur de onderzoeksresultten beoordelen op volledigheid, betrouwbrheid en reproduceerbrheid. de onderzoeksresultten op de noodzkelijkheid vn vervolgonderzoek en/of behndeling beoordelen de rd en mte vst vn het gehoorverlies mbt de functionele dignose vststellen 5 Bsisudiologisch = toonudiometrie (LG, BG), sprkudiometrie en tympnometrie, screenings impedntie 6 eenvoudige ptiënten = zie indeling ptiënten 7 lg-complexe ptiënten = zie indeling ptiënten FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 11

12 Niveu 3 De student kn de volledige testbtterij bij lle types ptiënten, zelfstndig uitvoeren binnen lle udiologische werkdomeinen. De student is een volwrdige deelnemer n multidisciplinire dignostiek. Niveu 3 De student kn: wr mogelijk en nodig nieuwe wetenschppelijke inzichten op het vkgebied toepssen. op heldere wijze de udiologische onderzoeksresultten communiceren in een multidisciplinir tem. inspelen op situties wrbij de stndrdprocedures niet vn toepssing zijn. Indeling ptiënten: Eenvoudige ptiënten Lgcomplexe ptiënten Hoogcomplexe ptiënten meewerkende volwssenen en oudere kinderen zonder bijkomende medische, psychische of socile problemen meewerkende kinderen (5 tot 16), niet dementerende ouderen en licht verstndelijk gehndicpten kinderen zonder bijkomende medische, psychische of socile problemen jonge kinderen zwrder verstndelijk gehndicpten meervoudig gehndicpten dementerende ouderen niet-meewerkende ptiënten (incl. simulnten en grvnten) ptiënten met een gebrekkige communictievrdigheid in het Nederlnds ptiënten met specifieke bijkomende niet otologische medische, psychische of socile problemen. FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 12

13 Tien generieke kernkwlificties koppeling comp 1 Koppeling Argumenttie 1 Brede professionlisering ) kennis vn recente wetenschppelijke inzichten, concepten etc b) interntionle ontwikkelingen binnen het beroepsveld c) zelfstndig uitvoeren vn de beroepstk d) professionlisering vn de eigen beroepsontwikkeling c.q het beroep 2 (Wetenschppelijke) toepssing ) het toepssen vn relevnte (wetenschppelijke) inzichten, theorieën, concepten en vrgstukken A,b,c,d Zelfstndig udiologisch onderzoek uitvoeren wrbij hij rekening houdt met nieuwe inzichten ntionl en interntionl. Is op de hoogte vn nieuwe ontwikkelingen en pst deze toe in zijn hndelen op het gebied vn udiologisch onderzoek 3 Multidisciplinire integrtie ) Integrtie vn kennis, inzicht, houding en vrdigheid vn verschillende vkdisciplines 4 Trnsfer en brede inzetbrheid ) inzetbrheid in uiteenlopende beroepssituties Op het gebied vn udiologisch onderzoek en revlidtie prticipeert de bchelor in multidisciplinire tems bestnde uit psychologen, kno rtsen, klinisch fysici udiologen, logopedisten en mtschppelijk werkers Inzetbr bij o.. udiologische centr, ziekenhuizen, udicienbedrijven,fbriknten 5 Cretiviteit en complexiteit in hndelen ) omgn met vrgstukken in de beroepsprktijk wrop stndrdprocedures niet vn toepssing zijn 6 Probleemgericht werken ) het definiëren en nlyseren vn complexe probleem situties b) het ontwikkelen en toepssen vn oplossingsstrtegieën c) het beoordelen vn de effectiviteit hiervn 7 Methodisch en reflectief denken en hndelen. ) het stellen vn relistische doelen b) het plnmtig werken c) reflecteren op beroepsmtig hndelen 8 Socilcommunictieve bekwmheid. ) multicultureel b) multidisciplinir c) interntionl d) prticiptie in rbeidsorgnistie 9 Bsiskwlificering voor mngementfuncties ) Uitvoeren vn eenvoudige leidinggevende mngementtken 10 Besef vn mtschppelijk verntwoordelijkheid ) betrokkenheid bij ethische, normtieve en mtschppelijke vrgen smenhngend met de beroepsprktijk A,b,c A,b,c A,b,c,d Audiologische onderzoeken uitvoeren die fwijken vn stndrdprocedures, wrbij de betrouwbrheid vn het onderzoek niet uit het oog verloren wordt. (denk ook n complexe ptiënten) Klinisch udiologisch onderzoek is probleemgericht werken. Anmnese, onderzoeken vn de ptient, zoeken nr mogelijkheden voor revlidtie en het evlueren Bij udiologisch onderzoek is methodisch en reflectief denken en hndelen een integrl onderdeel vn proces. Het beoordelen vn de dignose en de betrouwbrheid vn het onderzoek spelen hier een grote rol in Krijgt te mken met lle typen ptienten en pst dit ook toepssen in een rbeidsorgnistie zols een udiologisch centrum of een udicienbedrijf Slechthorendheid is volksziekte nummer 2 en in die hoednigheid is udiologisch onderzoek onderdeel vn een mtschppelijke verntwoordelijkheid FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 13

14 2.2 Competentie 2: Revlidtie Competentienm (Mee)werken n de revlidtie vn ptiënt Competentiebeschrijving De bchelor of udiology is in stt de ptiënt te begeleiden in het proces vn de revlidtie eventueel in smenwerking met betrokken hulpverleners/behndelrs (multidisciplinir tem). Drbij zoekt hij nr een zo optiml mogelijke oplossing voor het gehoorprobleem en de psychosocile gevolgen drvn, rekeninghoudend met de wensen en de psychosocile mogelijkheden vn de ptiënt en met de middelen en mogelijkheden vn de revlidtie. Hij is in stt op zijn udiologisch domein met inbegrip vn de psychosomtische specten een revlidtiepln op te stellen, uit te voeren of de uitvoering te begeleiden, te evlueren zo nodig het pln bij te stellen Competentieniveus Niveu 1 De student kn zich n hnd vn csussen bij eenvoudige ptiënten een beeld vormen vn de onderliggende udiologische en koepedische problemtiek en een mogelijk trject voor revlidtie ngeven en theoretisch onderbouwen. Presttie-indictoren Niveu 1 De student: Interpreteert de functionliteit vn de gevonden gehoorverliezen in de woon-/werksitutie met het oog op de udiologische en koepedische revlidtie. Kn een gegeven revlidtiepln op volledigheid, smenhng en evenwichtigheid beoordelen. Kn eenvoudige defecten (bijv. btterij, reinigen, etc ) n technisch udiologische hulpmiddelen dignostiseren. Bezit de juiste ttitude tov de ptiënt, blijkend uit geduld en empthie Kn een fdruk mken bij eenvoudige ptiënten met een norml uitwendige oor Kn correcties mken n bestnde oorstukjes in skillslb Kn onder begeleiding een geschikt hoortoestel volgens protocol npssen op bsis vn ngeboden udiologische gegevens. Kn onder toezicht instructie geven over het gebruik vn stndrd udiologische hulpmiddelen. FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 14

15 Niveu 2 De student kn voor eenvoudige ptiënten zelfstndig een revlidtiepln opstellen. In een multidisciplinir tem of met betrokken deskundige moet de student kunnen prticiperen n het totle revlidtieproces voor eenvoudige en lg-complexe ptiënten met betrekking tot de udiologische en koepedische specten. Hij kn lle hndelingen bij stndrd technischudiologische hulpmiddelen binnen het betrokken revlidtieproces uitvoeren.. Niveu 2 De student: In het kder vn het voorstel is hij in stt onder begeleiding een eenvoudige technischudiologische revlidtie uit te voeren Kn zelfstndig het udiologisch revlidtieproces plnmtig opstellen voor eenvoudige ptiënten en in overleg voor lgcomplexe ptiënten. Werkt op dequte wijze smen met de betrokken hulpverleners/behndelrs c.q. temleden vn het multidisciplinir tem Beoordeelt de beschikbre udiologische gegevens correct m.b.t. de technisch udiologische revlidtie. Is in stt een indictie te stellen tot het gebruiken vn hoorpprtuur (rekening houdend met de socil mtschppelijke sttus vn de ptiënt) Overlegt met de ptiënt en/of zijn omgeving over de strtegie (incl. mogelijkheden en duur revlidtie) vn de udiologische en koepedische revlidtie. Adviseert over een geschikt hoortoestel en pst dit hoortoestel volgens protocol n op bsis vn de beschikbre gegevens. Kn een fdruk mken bij oren met verminderde normle fysiologie bij eenvoudige en lgcomplexe ptiënten Adviseert over het type oorstukje en de koestische eigenschppen ervn Is in stt de effectiviteit vn een oorstukje te beoordelen. Kn correcties mken n bestnde oorstukjes vn ptiënten Geeft zelfstndig instructie over het gebruik vn udiologische hulpmiddelen Kn de werking vn udiologische hulpmiddelen (stndrd hoortoestellen en hulppprtuur) dignosticeren en indien mogelijk kleine problemen oplossen. Kn de ptiënt dditieve koepedische en udiologische dviezen (hoortrining, sprkfzienlessen, hulppprtuur) geven Kn ptiënten bij tegenslgen bemoedigen is in stt de objectieve en subjectieve resultten vn de technisch-udiologische volgens protocol te beoordelen Evlueert eventueel in overleg met betrokkenen hulpverleners/behndelrs het revlidtieproces. Drgt zorg voor de verslglegging vn zijn deel vn het revlidtieproces volgens geldende regels Kn eventueel n overleg met betrokkenen hulpverleners/behndelrs en begeleiders een ndere koers met betrekking tot de udiologische en koepedische specten vren Verzorgt de verslglegging vn zijn ndeel in het revlidtieproces volgens geldende regels. Verzorgt de dministrtieve fhndeling (nvrgen, finnciële fhndeling etc.) volgens de geldende regelingen vn de npssing. Informeert de ptiënt fdoend over klchtenprocedure. FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 15

16 Niveu 3 De student kn volwrdig prticiperen n het totle revlidtieproces voor ieder type ptient met betrekking tot de klinische udiologie met inbegrip vn koepedische en drmee smenhngende psychosomtische specten. Hij kn lle hndelingen mbt lle technisch udiologische hulpmiddelen uitvoeren voor lle typen ptiënten. Niveu 3 De student kn: Zelfstndig het udiologisch revlidtieproces plnmtig opstellen voor lgcomplexe ptiënten. het complete revlidtieproces plnmtig opzetten voor hoogcomplexe ptiënten smen met een multidisciplinir tem met betrekking tot de udiologische specten Meewerken n de evlutie vn het revlidtieproces en eventueel n overleg met betrokkenen hulpverleners/behndelrs en begeleiders een ndere koers vren met betrekking tot de udiologische koepedische specten en de revlidtie eventueel beëindigen dviezen geven m.b.t. dditieve udiologische hulppprtuur bij ieder type ptiënt koepedische dviezen (koestiek, liplezen etc.)geven bij ieder type ptient complexe udiologische hulpmiddelen npssen (bijvoorbeeld proefstimulties vn CI, BAHA). de werking vn de gevnceerde udiologische hulpmiddelen (BAHA, CI, solo pprtuur, etc. ) dignosticeren en corrigeren (instellen) fdrukken mken bij oren met complexe fysiologie bij lle typen ptiënten. de effectiviteit beoordelen vn een oorstukje voor ptiënten met complexe fysiologie vn het uitwendig oor Tken Benodigde kennis, vrdigheden, houding Context. Betreft udiologische revlidtie. Bij bijvoorbeeld een AC zijn diverse disciplines betrokken bij de udiologische revlidtie zols psychologen, logopedisten. Het npssen vn hulpmiddelen wordt gedefinieerd ls technisch udiologische specten vn de revlidtie. FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 16

17 Tien generieke kernkwlificties koppeling comp 2 Koppeling Argumenttie 1 Brede professionlisering ) kennis vn recente wetenschppelijke inzichten, concepten etc b) interntionle ontwikkelingen binnen het beroepsveld c) zelfstndig uitvoeren vn de beroepstk d) professionlisering vn de eigen beroepsontwikkeling c.q het beroep 2 (Wetenschppelijke) toepssing ) het toepssen vn relevnte (wetenschppelijke) inzichten, theorieën, concepten en vrgstukken A,b,c,d Inititieren en begeleiden vn het revlidtieproces vn ptiënten n de hnd vn de ltste ontwikkelingen Strt het revlidtieproces op bsis vn de ltste inzichten. 3 Multidisciplinire integrtie ) Integrtie vn kennis, inzicht, houding en vrdigheid vn verschillende vkdisciplines Overleg en communictie met o..kno, udiciens, udiologische centr, fbriknten 4 Trnsfer en brede inzetbrheid ) inzetbrheid in uiteenlopende beroepssituties Inzetbr in de klinische udiologie en de technische udiologie 5 Cretiviteit en complexiteit in hndelen ) omgn met vrgstukken in de beroepsprktijk wrop stndrdprocedures niet vn toepssing zijn 6 Probleemgericht werken ) het definiëren en nlyseren vn complexe probleem situties b) het ontwikkelen en toepssen vn oplossingsstrtegieën c) het beoordelen vn de effectiviteit hiervn 7 Methodisch en reflectief denken en hndelen. ) het stellen vn relistische doelen b) het plnmtig werken c) reflecteren op beroepsmtig hndelen 8 Socilcommunictieve bekwmheid. ) multicultureel b) multidisciplinir c) interntionl d) prticiptie in rbeidsorgnistie 9 Bsiskwlificering voor mngementfuncties ) Uitvoeren vn eenvoudige leidinggevende mngementtken 10 Besef vn mtschppelijk verntwoordelijkheid ) betrokkenheid bij ethische, normtieve en mtschppelijke vrgen smenhngend met de beroepsprktijk A,b,c A,b,c Pst nr eigen inzicht procedures n. Is flexibel in zijn hndelen in het revlidtieproces vn de ptient. Heeft te mken met complexe ptienten Revlideren vn een slechthorende is probleemgericht werken. Anmnese, zoeken nr mogelijkheden voor revlidtie en het evlueren In het revlidtieproces is het methodisch en reflectie denken en hndelen een integrl onderdeel vn proces Krijgt te mken met lle typen ptienten en pst dit ook toepssen in een rbeidsorgnistie zols een udiologisch centrum of een udicienbedrijf Met nme in udicienbedrijven leiding geven n de vkbekwme udiciens Slechthorendheid is volksziekte nummer 2 en in die hoednigheid is revlidtie onderdeel vn een mtschppelijke verntwoordelijkheid FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 17

18 2.3 Competentie 3: Preventie Competentienm Preventie Competentiebeschrijving De bchelor of udiology is in stt voorlichting in het kder vn preventie te geven n individuen en/of de volgende doelgroepen: gezins- en bejrdenverzorgers, verpleegkundigen, huisrtsen etc. De bchelor of udiology kn, in het kder vn de preventie, een screeningsprogrmm udiometrie te orgniseren en uit te (lten) voeren voor zowel zuigelingen, peuters en jonge schoolkinderen, l of niet in smenwerking met consulttiebureurtsen, schoolrtsen, et ceter. De bchelor of udiology lt zien dt hij in stt is bij werknemers - die mogelijk in een voor het gehoor schdelijk lwiniveu werken - een udiometrisch onderzoek te doen en tevens een nlyse vn het lwiniveu met behulp vn dequte pprtuur te kunnen mken en zo nodig gehoorbeschermingsprogrmm s op te stellen en dviezen inzke de optimlistie vn de hoor- en luistersitutie te geven. Competentieniveus Niveu 1 De student kn een gegeven preventieprogrmm mede uitvoeren onder begeleiding vn een deskundige Niveu 2 De student kn zelfstndig een VOG-progrmm coördineren, uitvoeren en conclusies trekken uit de gegevens. De student kn geluidsmetingen in eenvoudige koestische situties uitvoeren t.b.v. een gegeven eenvoudig gehoorbeschermingsprogrmm. De student kn gegeven gehoorbeschermingsprogrmm s lezen en interpreteren. Bij individuele werknemers kn hij persoonsgerichte gehoorbeschermingsdviezen geven. Niveu 3 De student kn een gehoorbeschermingsprogrmm opstellen, uitvoeren, evlueren en dvies geven op zelfstndige bsis voor iedere opdrchtgever Presttie-indictoren Niveu 1 De student kn: Een preventie progrmm, volgens een gegeven pln, toegespitst op kinderen vn ong. 9 mnden, smenwerkend met drvoor ngewezen deskundigen middels de Ewing-test of CAPAS-test, uitvoeren, conclusies trekken en doorverwijzen wr nodig. Niveu 2 De student kn: Zelfstndig het VOG progrmm uitvoeren volgens de richtlijnen vn het lndelijke progrmm niet-udiologische medewerkers die het onderzoek uitvoeren, instrueren en nsturen Zelfstndig geluidsmetingen in eenvoudige koestische situties uitvoeren volgens geldende protocollen of regels de smenhng tussen verschillende elementen vn het eenvoudige gehoorbeschermingsprogrmm s beoordelen. een screeningsudiometrie uitvoeren toegepst op de individuele werknemer volgens gngbre methodes. persoonsgerichte gehoorbeschermingssdviezen geven conform de wettelijke kders. Niveu 3 De student kn: smenwerken met koestische dviseurs en ndere betrokkenen FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 18

19 Tken Benodigd kennis, vrdigheden, houding Kennis: Vn inrichting vn vroegtijdige opsporing gehoorstoornissen (VOG) Vn mogelijke uitslgen en moment vn doorverwijzen Vrdigheden: uitvoeren Ewing- en CAPAS-testen (inclusief voorlichting en instructie n ouders) Houding: Tien generieke kernkwlificties koppeling comp 3 Koppeling Argumenttie 1 Brede professionlisering ) kennis vn recente wetenschppelijke inzichten, concepten etc b) interntionle ontwikkelingen binnen het beroepsveld c) zelfstndig uitvoeren vn de beroepstk d) professionlisering vn de eigen beroepsontwikkeling c.q het beroep 2 (Wetenschppelijke) toepssing ) het toepssen vn relevnte (wetenschppelijke) inzichten, theorieën, concepten en vrgstukken 3 Multidisciplinire integrtie ) Integrtie vn kennis, inzicht, houding en vrdigheid vn verschillende vkdisciplines 4 Trnsfer en brede inzetbrheid ) inzetbrheid in uiteenlopende beroepssituties 5 Cretiviteit en complexiteit in hndelen ) omgn met vrgstukken in de beroepsprktijk wrop stndrdprocedures niet vn toepssing zijn 6 Probleemgericht werken ) het definiëren en nlyseren vn complexe probleem situties b) het ontwikkelen en toepssen vn oplossingsstrtegieën c) het beoordelen vn de effectiviteit hiervn 7 Methodisch en reflectief denken en hndelen. ) het stellen vn relistische doelen b) het plnmtig werken c) reflecteren op beroepsmtig hndelen 8 Socilcommunictieve bekwmheid. ) multicultureel b) multidisciplinir c) interntionl d) prticiptie in rbeidsorgnistie 9 Bsiskwlificering voor mngementfuncties ) Uitvoeren vn eenvoudige leidinggevende mngementtken 10 Besef vn mtschppelijk verntwoordelijkheid ) betrokkenheid bij ethische, normtieve en mtschppelijke vrgen smenhngend met de beroepsprktijk A,b,c,d A,b,c A,b,c A,b,c,d Gehoorbeschermingsprogrmm opstellen, uitvoeren, evlueren en dvies geven op zelfstndige bsis voor iedere opdrchtgever dus zowel ntionl en interntionl. Is op de hoogte vn de ltste ontwikkelingen op dit gebied Kn op het gebied vn preventie nieuw inzichten integreren in zijn hndelen. Integrtie vn technische en klinische udiolgie in het kder vn preventie Onderzoeken en dviezen geven op complexe vrgstukken op het gebied vn preventie. Hierbij hoort ook de nzorg of het dvies het gewenste effect heeft Methodisch hndelen is een integrl onderdeel vn prevemtie Preventie speelt zich f op lle terreinen. Neemt de context mee in het opstellen vn een preventiepln FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 19

20 2.4 Competentie 4: Communictie Competentienm Communictie Competentiebeschrijving De bchelor of udiology lt zien dt hij in stt voorlichting te geven n groepen ptiënten, verzorgers en nplende werkvelden. Ook is hij in stt productintroducties zols hoorpprtuur en udiologische onderzoekspprtuur te begeleiden. Competentieniveus Niveu 1 De student kn in woord en geschrift communiceren over een ngereikt eenvoudig udiologisch onderwerp voor een nder te beplen doelgroep Presttie-indictoren Niveu 1 De student kn: relevnte informtie selecteren voor de doelgroep. deze informtie verwoorden op een ntrekkelijke wijze en deze verwerken in een presenttie hiervoor geëigende udiovisuele middelen inzetten en bsis presenttievrdigheden toepssen (logische opbouw, volledigheid) de informtie fstemmen op de belevingswereld en niveu vn deskundigheid vn de doelgroep relevnte bronnen rdplegen en hiernr op juiste wijze verwijzen (litertuur, fbriknten, deskundigen) Niveu 2 De student kn in woord en geschrift communiceren op bsis vn een specifieke informtiebehoefte vn een doelgroep Niveu 2 De student kn: een specifieke informtiebehoefte vertlen nr een communictiemiddel (voordrcht, folder, poster, kort rtikel, stnd op studiekeuzebeurs, voorlichtingsmteril voor relevnte verwijzers zols huisrtsen, verpleeghuizen scholen, GGD's etc) de informtie fstemmen op de belevingswereld en het deskundigheidsniveu vn de doelgroep rekening houden met normtieve, ethische en mtschppelijke vrgen in de smenleving het vkjrgon vertlen in correct Nederlnds, nsluitend bij de doelgroep Niveu 3 De student kn in woord en geschrift zelfstndig een informtievrg vertlen nr voorlichtingsmteril voor specilistische doelgroepen Niveu 3 De student kn: een informtievrg herkennen een pln vn npk schrijven om in de informtiebehoefte te voorzien kn relevnte bronnen rdplegen en hiernr op juiste wijze verwijzen (litertuur, fbriknten, deskundigen) een pln vn npk uitvoeren (ontwikkelen vn cursusmteril, lezingen voor NVVS, geven vn triningen n colleg's, communictie triningen voor slechthorende ptiënten, reders, folders, presentties etc) zijn pln en product evlueren en een verbeterpln opstellen. een eigen presenttiestijl ontwikkelen. FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 20

21 Tken Benodigde kennis, vrdigheden, houding Kennis: Vn verschillende presenttievormen (folder, poster, rtikel, presenttie) Vn het effect vn mogelijke communictiemiddelen op de verschillende doelgroepen Vn ICT toepssingen en udiovisuele middelen zols PowerPoint, Word, Photoshop etc) Vrdigheden: In het rdplegen vn bronnen om eigen tlgebruik, communictiemiddel en inhoud f te stemmen op de doelgroep In het rdplegen vn bronnen om lcunes in kennis over het onderwerp n te vullen of de informtie te verdiepen In het omgn met ICT toepssingen Houding: is zich bewust vn eigen stem en tlgebruik en het effect drvn op nderen is zich bewust vn de mogelijkheid vn de doelgroep om informtie op te nemen en te verwerken geeft rekenschp vn mtschppelijke, ethische en normtieve vrgstukken FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 21

22 Tien generieke kernkwlificties koppeling comp 4 Koppeling Argumenttie 1 Brede professionlisering ) kennis vn recente wetenschppelijke inzichten, concepten etc b) interntionle ontwikkelingen binnen het beroepsveld c) zelfstndig uitvoeren vn de beroepstk d) professionlisering vn de eigen beroepsontwikkeling c.q het beroep 2 (Wetenschppelijke) toepssing ) het toepssen vn relevnte (wetenschppelijke) inzichten, theorieën, concepten en vrgstukken d het ontwikkelen vn cursusmteril voor colleg's 3 Multidisciplinire integrtie ) Integrtie vn kennis, inzicht, houding en vrdigheid vn verschillende vkdisciplines voorlichting PR n diverse doelgroepen 4 Trnsfer en brede inzetbrheid ) inzetbrheid in uiteenlopende beroepssituties nsluiting bij de belevingswereld vn de doelgroep 5 Cretiviteit en complexiteit in hndelen ) omgn met vrgstukken in de beroepsprktijk wrop stndrdprocedures niet vn toepssing zijn 6 Probleemgericht werken ) het definiëren en nlyseren vn complexe probleem situties b) het ontwikkelen en toepssen vn oplossingsstrtegieën c) het beoordelen vn de effectiviteit hiervn 7 Methodisch en reflectief denken en hndelen. ) het stellen vn relistische doelen b) het plnmtig werken c) reflecteren op beroepsmtig hndelen 8 Socilcommunictieve bekwmheid. ) multicultureel b) multidisciplinir c) interntionl d) prticiptie in rbeidsorgnistie 9 Bsiskwlificering voor mngementfuncties ) Uitvoeren vn eenvoudige leidinggevende mngementtken 10 Besef vn mtschppelijk verntwoordelijkheid ) betrokkenheid bij ethische, normtieve en mtschppelijke vrgen smenhngend met de beroepsprktijk, b Kn in woord en geschrift communiceren met diverse doelgroepen voorlichting en PR fgestemd op ethische normtieve en mtschppelijke vrgstukken FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 22

23 2.5 Competentie 5: Toegepst onderzoek Competentienm Uitvoeren vn toegepst onderzoek. Competentiebeschrijving De bchelor udiologie lt zien dt hij in stt is onderzoeksprojecten binnen het udiologische werkveld op te zetten, uit te voeren, te begeleiden en over de resultten te rpporteren. Verder is hij in stt een bijdrge te leveren n wetenschppelijke publicties en smen te werken met reserchinstellingen, universiteiten en dergelijke. Het toegepst onderzoek is gericht op het verkrijgen vn nieuwe kennis en inzicht en/of creëren vn innovties binnen het udiologisch/koestisch werkveld. Competentieniveus Niveu 1 De student kn een eenvoudig onderzoek volgens een gegeven pln uitvoeren en hierover mondeling en schriftelijk rpporteren. Presttie-indictoren Niveu 1 De student kn: onderzoek uitvoeren in de gestelde tijd. de nuwkeurigheid vn resultten ngeven. een testopstelling opzetten en metingen uitvoeren volgens een ngeleverd protocol. Interpreterenof resultten relistisch zijn. de resultten schriftelijk rpporteren. de resultten relteren n relevnte litertuur. mondeling de resultten rpporteren volgens gegeven richtlijnen n een groep medestudenten. Niveu 2 De student kn een eenvoudig onderzoekspln opzetten volgens ngeboden structuur, in smenwerking met nderen dit onderzoek uitvoeren en hierover mondeling en schriftelijk rpporteren. Niveu 2 De student kn: een eenvoudig onderzoekspln opzetten volgens een ngeboden structuur, gebseerd op: Probleemstelling, Formuleren vn deelvrgen, Relevntie, Onderzoeksmethoden, Hlbrheid, Tijdsplnning. de betrouwbrheid vn resultten ngeven. een testopstelling opzetten en metingen uitvoeren volgens bestnd protocol (zelf zoeken). de resultten schriftelijk rpporteren volgens gegeven (wetenschppelijke) richtlijnen. de resultten onderbouwen met relevnte litertuur. Conclusies trekken uit de resultten en nbevelingen doen voor verder onderzoek. mondeling rpporteren middels een presenttie volgens gegeven richtlijnen n de jrgroep. FPH / Hbo-bchelor opleiding Audiogie 23

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Onderzoek laagfrequent geluid. (casus: Noord Groningen) drs. T.A. van Veen (NLR) NSG bijeenkomst laagfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer

Onderzoek laagfrequent geluid. (casus: Noord Groningen) drs. T.A. van Veen (NLR) NSG bijeenkomst laagfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer Onderzoek lgfrequent geluid (csus: Noord Groningen) drs. T.A. vn Veen (NLR) NSG bijeenkomst lgfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer Ntionl Lucht- en Ruimtevrtlbortorium Ntionl Aerospce Lbortory NLR Bron

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

hss rrlholland * 7--õ::t- g

hss rrlholland * 7--õ::t- g Smenwerki n gsovereen komst Ken n is- en Ontwi kkel prog rmm lnnovtieagend Duurzme Lndbouw Smen voor een Flinke Sprong e'i"fr$horrlln hss rrlhollnd * 7--õ::t- g WAI ENIN6ÉN VOORAF; Ambitie duurzme lndbouw

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing 2015/6606 Ruimtelijke onderbouwing Ten behoeve vn het besluit tot fwijken vn het bestemmingspln krchtens rtikel 2.12, lid 1, sub, onder vn de Wet lgemene beplingen omgevingsrecht (Wbo) voor het uitbreiden

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie B-Professional (niveau 3)

Toetsplan van de kwalificatie B-Professional (niveau 3) Toetspln vn de kwlifictie B-Professionl (niveu 3) Dit toetspln en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vstgesteld door de toetsingscommissie op 16 juni 2008. Deelkwlificties Geven vn lessen (KSS 3.1)

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Progrmmmnger KRW/DHZ Ms Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Provincie Noord-Brbnt Brbntln 1 5216TV 's-hertogenbosch Contctpersoon Ss Terpstr

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Michël Geerdink en Normn ten Pierik Trends, nlyses en ideeën over de betekenis vn huisvesting vn hogescholen De toekomst vn de hogescholen vrgt om vergnde mtregelen

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -í Onderwerp Volgnr. Cors kenmerk EnergieAgend Woudrichem -2018 2014-061 14.0012925/2014Z02786 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Portefeuillehouder Ambtenr Afdeling Dtum voorstel Opiniërende

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Werken aan netwerken tegen armoede Hoe één plus één drie kan worden

Werken aan netwerken tegen armoede Hoe één plus één drie kan worden Werken n netwerken tegen rmoede Hoe één plus één drie kn worden PETER RAEYMAECKERS De grote diversiteit n expertises is tegelijk de krcht én struikelsteen vn netwerken. De term netwerken lijkt het nieuwe

Nadere informatie

december 2008 februari 2009

december 2008 februari 2009 december 2008 februri 2009 Voor verdere informtie: Investor Reltions: Crlo Scheken, Vice President Investor Reltions Telefoon (077) 359 2240, e-mil investor@oce.com Pers: Jn Hol, Senior Vice President

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk

Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk BIJLAGEN De ondersteuning vn Wmo-nvrgers Een onderzoek onder nvrgers en hun mntelzorgers Mirjm de Klerk Ann Mri Mrngos Mrth Dijkgrf Alice de Boer Bijlge bij hoofdstuk 2... 3 Bijlge bij hoofdstuk 3... 7

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013 Congres FACEBOOK MARKETING 6 JUNI 2013 WORD óók SPONSOR! Op donderdg 6 juni 2013 orgniseren Entopic en Likeconomics de eerste editie vn Congres Fcebook Mrketing. Een event wrbij de inzet vn Fcebook voor

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" 1 februri 212 Voorontwerp Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" Conept Inhoud: TLICHTING PLANRGLS VRBLDING Plnnummer: NL.IMR.1621.BP15

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Boom Veiligheid Controleur Kenmerk nbesteding 9570415 Gegevens nbestedende dienst Gemeente Hrlemmermeer Rdhuisplein 1 2132TZ Hoorddorp Contctpersoon Richrd

Nadere informatie

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING notitie vn Twickelostrt 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefx 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie opgemkt door luchtkwliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/kkr/027

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B (pilot) Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015.

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015. PRESTATIEAFSPRAKEN 2 0 15 per stdsdee Kerkrde, 6 m 2015. Gemeente Kerkrde PRESTATIEAFSPRAKEN 2015 PER STADSDEEL PARTIJEN: Woningcorportie HEEMwonen Woningstichting Wonen Limburg Woningstichting Wonen Zuid

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing Volledige sbestinventristie t.b.v. sloop/verbouwing Voormlige pnden meubel- en houtwrenbedrijf n de Grotebrugse Grintweg 108 te Tiel Definitief Opdrchtgever: Coen Hgedoorn Ontwikkeling bv Postbus 190 1270

Nadere informatie

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a Op weg nr een betrouwbre beoordeling Een eerlijke beoordeling vn cll center gents Cll center-gents worden vk mede beoordeeld op ACT en AHT. Met nme het beoordelen op ACT is niet redelijk, omdt toevl hierin

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis.

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis. 29 Erfgoedhuis Zuid-Hollnd: - MuseuTYicoTisulentschp Monumentenwcht«Provincil Steunpunt voor Monumentenzorg en Archeologie Provincil Historisch Ceritmm Erfgoedeductie * Erfgoedprojecten An de leden vn

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Primitieve en integraal

Primitieve en integraal Wiskunde voor kunstmtige intelligentie, 2003 Hoofdstuk II. Clculus Les 4 Primitieve en integrl Een motivtie om nr de fgeleide vn een functie f te kijken is het beplen vn de richtingscoëfficiënt vn de rklijn

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg 3 Snijpunten Verkennen Meetkunde Snijpunten Inleiding Verkennen Bentwoord de vrgen bij Verkennen. Mk ook de constructie in GeoGebr. Gebruik eventueel het progrmm om de snijpunten voor je te berekenen ls

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting Roermond. NPI/IJO/0482lsrp010 DEFINITIEF

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting Roermond. NPI/IJO/0482lsrp010 DEFINITIEF nbroek choemn dviseurs project 0482 Rechtbnk imburg betreft Business cse huisvesting Roermond rpport NPI/IJO/ dtum ttus DEFINITIEF bouwmngemt, vstgoedmngemt huisvesting & orgnistie opdrchtgever Rd voor

Nadere informatie

PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN

PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN Ingekomen 8-10-2015 1 3 OKT 2015 Provincie Noord-Brbnt 3873644 DIV STAN BW5U& deei( 2./Z BIJLAGE 2 PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN Smen werken n een ZorgSmen Buurt 16 september 2015 I Mrion Verleg, Piet vn den

Nadere informatie

september 2008 november 2008

september 2008 november 2008 september 2008 november 2008 Dit is een Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de voorlopige resultten over het vierde kwrtl / boekjr 2008. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie

Artikel 06b Maatregelen bij tijdelijke bouwuitritten

Artikel 06b Maatregelen bij tijdelijke bouwuitritten Bron: Titel: CROW Artikel 06b Mtregelen bij bouwten Inhoud: 1. Inleiding De CROW-publictie 96b wordt vk ook gerdpleegd voor de uitwerking vn mtregelen bij (bouw)ten. In de publictie wordt echter niet uitgebreid

Nadere informatie

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Nee heb je, j kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES René Bekkers ICS/Sociologie Universiteit Utrecht R.Bekkers@fss.uu.nl INLEIDING

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Medewerker vstgoedbeheer Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Provincie Noord-Brbnt Brbntln 1 5216TV 's-hertogenbosch Contctpersoon Mrco Visser

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Factsheet. 0-meting Zoetermeer. Inleiding

Factsheet. 0-meting Zoetermeer. Inleiding Inleiding Fctsheet 0-meting De Rekenkmer heeft het Centrl Bureu voor de Sttistiek (CBS) gevrgd een 0-meting op te zetten die ls bsis kn dienen om ontwikkelingen in het socil domein te monitoren. Hiertoe

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

2012/6 D/2012/3241/256

2012/6 D/2012/3241/256 2012/6 D/2012/3241/256 Volgens MIRA (2012), het milieurpport voor Vlnderen, is tijdens het ltste decennium de milieudruk stelselmtig fgenomen en zijn sommige specten vn de milieutoestnd zij het iets trger

Nadere informatie

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs ReserchNed v Toernooiveld 216 6525 EC Nijmegen Postus 31162 6503 CD Nijmegen t 024 350 62 52 f 024 350 62 53 e info@reserchned.nl kvk 09159322 Bron vrgenlijst: Bewerkt door: In opdrcht vn: HBO-Monitor

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

TAALOPDRACHTEN - INTAKE

TAALOPDRACHTEN - INTAKE TAALOPDRACHTEN - INTAKE Nm deelnemer: Orgnistie: Dtum: 1/1 COLOFON De Tlopdrchten zijn een uitgve vn Stichting Lezen & Schrijven. Deze uitgve is ontwikkeld in smenwerking met Cinop. Verschillende prtners

Nadere informatie

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos ord kwrtier lijk Primir Onderuijs CH RISTELIJKE BASISSCHOOL ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos 'smen school zijn' I I I I I 'woor de toekomst vndog beginf I Ju r 2015 INHOUD Deel l: Onze school binnen

Nadere informatie