Werken aan netwerken tegen armoede Hoe één plus één drie kan worden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan netwerken tegen armoede Hoe één plus één drie kan worden"

Transcriptie

1 Werken n netwerken tegen rmoede Hoe één plus één drie kn worden PETER RAEYMAECKERS De grote diversiteit n expertises is tegelijk de krcht én struikelsteen vn netwerken. De term netwerken lijkt het nieuwe modewoord. Iedereen heeft het erover: op Fcebook, Twitter, een receptie of de sportclub. Netwerken brengen je in verbinding met ndere mensen, met relevnte informtie of met interessnte hulpbronnen zols een nieuwe job, geld of tips over nieuwe en interessnte muziekgroepen. Ook in de dgelijkse prktijk vn socil werkers blijken netwerken zeer populir te zijn. Zo worden in de context vn rmoedebestrijding netwerken vk verbonden met een inclusieve of integrle npk. Smen stn we sterker lijkt het motto te zijn vn diverse inititieven die op het lokle niveu in een netwerk vn hulpverleningsorgnisties de strijd ngn tegen rmoede, kinderrmoede de wereld uithelpen of socil innovtieve projecten uit de grond willen stmpen. Al deze inititieven moeten vertrekken vnuit een goed begrip vn netwerken. Dt is niet vnzelfsprekend wnt er bestt veel verwrring over dit hippe onderwerp. Wt zijn netwerken? Hoe werken ze? Wnneer zijn ze succesvol? Deze bijdrge bentwoordt enkele crucile vrgen. HISTORISCHE ROOTS Tijdens de herfst vn 1932 wordt het Hudson internt voor meisjes in Upstte New York geconfronteerd met een groot ntl weglopende studentes. Het meisjesinternt wil dit probleem npkken mr vindt geen fdoende verklring voor het fenomeen. De directie spreekt een psychiter n om een ntwoord te vinden op de vrg wrom de studentes zich niet meer goed voelen in de school en deze stelselmtig willen verlten. De psychiter verzet zich tegen een l te individulistische verklring en stelt dt het wegloopgedrg vn de meisjes niets te mken heeft met hun individuele motivtie. Hij brengt op bsis vn een voor die tijd zeer revolutionire techniek, de sociometrie, de relties tussen de studentes in krt en toont n dt het wegloopgedrg voornmelijk te mken heeft met hun socile relties. Deze studie betekende voor velen het begin vn een nieuwe methodologie (Freemn, 2004). Netwerken worden hierbij gedefinieerd ls een set vn relties tussen een gedefinieerde set vn ctoren, meestl individuen. De relties hebben betrekking op bijvoorbeeld vriendschpsrelties, dviesrelties en informtieuitwisseling. POW ALERT JAARGANG 39 NUMMER 4 OKTOBER

2 RUBRIEK WERKEN AAN NETWERKEN TEGEN ARMOEDE Er bestt grote consensus over het belng vn deze relties. Mensen ondervinden diverse voordelen ls ze verbonden zijn met ndere individuen. Dit blijkt uit de bekende en vk geciteerde studie vn Grnovetter (1973). Grnovetter toont n dt mensen mkkelijker n een job gerken ls ze zich kunnen beroepen op relties met mensen die niet tot hun directe kennissenkring behoren. De betekenis vn een netwerk ls een set vn relties tussen een set vn individuen wordt l snel uitgebreid nr orgnisties en krijgt drom voor hulpverleningsorgnisties een belngrijke relevntie. Ook zij enggeren zich in een netwerk met ndere orgnisties. Hulpverleningsorgnisties worden geconfronteerd met de complexe hulpvrgen vn zeer kwetsbre doelgroepen. Ze ontwikkelen netwerken om een ntwoord te bieden op deze complexe problemen. WAT ZIJN NETWERKEN? Een belngrijk kenmerk vn netwerken tussen hulpverleningsorgnisties is dt er telkens een resultt moet behld worden. Netwerken bestn niet enkel uit vrijblijvende intercties tussen hulpverleningsorgnisties. Netwerken moeten iets bereiken. Het volstt niet om gezellig smen te zijn. Een netwerk is geen prtbrk. Of, zols in de Angelsksische litertuur vk bendrukt wordt: Here, networks re used to get something done, such s service delivery (Isett e.., 2011, 61). Netwerken tussen hulpverleningsorgnisties worden bekeken in het licht vn deze gezmenlijke doelstelling. Algemeen gezien kunnen we deze netwerken definiëren ls een set vn drie of meer hulpverleningsorgnisties die smenwerken met het oog op het bereiken vn een gemeenschppelijke doelstelling (Provn e.., 2007). De ultieme doelstelling vn netwerken wordt drbij steeds geformuleerd in termen vn een kwetsbre doelgroep, zols mensen in rmoede. Een netwerk vn hulpverleningsorgnisties wil een hulpverlening bieden die op integrle wijze nsluit bij de complexe noden vn zeer kwetsbre doelgroepen. Mensen ondervinden diverse voordelen ls ze verbonden zijn met ndere individuen. Netwerken vn hulpverleningsorgnisties zijn in stt om een hulpverlening te voorzien die een integrle kijk op een rmoedeprobleem mogelijk mkt. Een netwerk zoekt drom nr de nodige fstemming tussen de ngesloten hulpverleningsorgnisties en wil een ntwoord formuleren op de diverse hulpvrgen die de cliënt ervrt op een kluwen vn probleemdomeinen. TALRIJK AANWEZIG In Vlnderen, en bij uitbreiding in België, vinden we verschillende voorbeelden vn zo n netwerken. Zo kunnen de diverse lokle en regionle vormen vn welzijnsoverleg gekenmerkt worden ls een netwerk. Een welzijnsoverleg is een netwerk vn hulpverleningsorgnisties dt op een zeer lokl niveu zols de buurt, district of gemeente, de smenwerking tussen de nwezige ctoren probeert te verbeteren. Het welzijnsoverleg hnteert informtie-uitwisseling tussen diverse ctoren ls belngrijkste doelstelling. Men gt ervn uit dt de diverse regionle hulpverleningsorgnisties elkr moeten leren kennen zodt er een betere smenwerking kn ontstn. Indien er voldoende informtie-uitwisseling gereliseerd wordt, dn zl dt de responsiviteit vn de hulpverlening nr kwetsbre doelgroepen versterken. Verder ontstn er diverse inititieven die door een netwerk vn orgnisties op het lokle niveu worden genomen ter bestrijding vn kinderrmoede. Een interessnt voorbeeld wordt beschreven in Vn Dijck & Reymeckers (2012). Zo wil het OCMW vn Boom de hulpverlening n gezinnen met jonge kinderen in rmoede beter fstemmen op de noden vn de doelgroep door een ruilwinkel te orgniseren. Die winkel biedt n de doelgroep de kns om vi een toegnkelijk ruilsysteem bbykledij n te schffen. Drnst is er ook een ruimte die ls ontmoetingsruimte kn dienen, mr wr ook diverse ctiviteiten en cursussen georgniseerd worden. Het project streeft ook een doorverwijzingsfunctie n en wil de doelgroep vnuit de 24

3 ruilwinkel op een zeer lgdrempelige mnier de weg wijzen nr het uitgebreide lokle hulpverleningsnbod in de gemeente. Dit project komt tot stnd in een netwerk vn negen verschillende orgnisties. Deze orgnisties werken smen om één zeer concrete doelstelling te behlen: de oprichting vn een ruilwinkel met ontmoetingsruimte om de dienstverlening nr jonge kinderen in rmoede beter f te stemmen. Ook in de geestelijke gezondheidszorg vinden we netwerken terug. Een interessnte cse wordt beschreven in Vermeiren (2013). Zij evlueert de werking vn een netwerk, het Kruispunt. Dit project is ontstn om het tekort n voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg op te vngen in de werkingsregio Klmthout, Essen, Wuustwezel, Brecht, Stbroek en Kpellen. Vier prtnerorgnisties (Algemeen Ziekenhuis Klin, DBC Openluchtopvoeding, CAW De Terp en CGG Andnte) sln de hnden in elkr en richten een multidisciplinir tem op om een geïntegreerde hulpverlening n te bieden. Meer specifiek biedt Het Kruispunt hulp bij eerste- en tweedelijnshulpvrgen bij emotionele, reltionele, psychische en psychitrische problemen. Grijpen we terug nr de geformuleerde definitie, dn vllen deze drie voorbeelden dr netjes onder. Telkens gt het over smenwerkingsverbnden tussen diverse ctoren met het oog op het bieden vn een hulpverlening op diverse levensgebieden voor een complexe en zeer kwetsbre doelgroep. Men streeft een betere fstemming n vn de individuele inspnningen vn de ngesloten leden en trcht een hulpverlening te verzekeren die tegemoet komt n de diverse noden vn een kwetsbre doelgroep. Er zijn verschillende vormen vn netwerkcoördintie mogelijk. HOE NETWERKEN WERKEN Een volgende crucile vrg die moet bentwoord worden: hoe werken netwerken? Hoe trchten de orgnisties hun gezmenlijke doelstelling te bereiken? Belngrijk drbij is de coördintie vn het netwerk. Indien een netwerk een beplde doelstelling wil bereiken, dn moet er een coördintiemechnisme bestn. Net zols de term netwerk de nodige gevoeligheden oproept, bestt er ook veel verwrring over de term coördintie. In deze bijdrge is het onmogelijk om die discussie volledig weer te geven. We beperken ons door te stellen dt coördintie verwijst nr die instrumenten, inspnningen en concrete cties die ondernomen worden om de doelstelling vn het netwerk te bewerkstelligen. Coördintie wordt gedefinieerd ls de doelbewuste centrle sturing of onderlinge fstemming vn de ctiviteiten vn verschillende orgnistorische entiteiten vn eenzelfde coördintiecluster met ls bedoeling een gemeenschppelijk resultt op de gewenste mnier te bereiken. Coördintie heeft ls doel orde te brengen in de onderlinge relties binnen de cluster. (Bouckert e.., 2001, 20) Deze definitie wordt ook door de Vereniging vn Steden en Gemeenten ondersteund en toegepst (VVSG, 2007). Hierbij wordt vk een onderscheid gemkt tussen coördintie, interne en externe regie (Sels, 2007). Interne regie verwijst dn nr de wijze wrop de verschillende interne fdelingen of componenten vn een lokl bestuur (of hulpverleningsorgnistie) op elkr fgestemd worden. Externe regie wordt gebruikt indien de smenwerking tussen de lokle besturen en ndere (externe) prtners op het lokle terrein belicht wordt. In deze bijdrge focussen we op het ltste, extern type vn regie. In onderstnde prgrfen gebruiken we drvoor steeds de term coördintie. WIE STUURT? Er zijn verschillende vormen vn netwerkcoördintie mogelijk, fhnkelijk vn wie de sturende rol opneemt. Zo onderscheiden Provn & Kenis (2008) drie verschillende netwerken: een zelfregulerend netwerk, een leidende orgnistie en een netwerk dministrtieve orgnistie. An het ene uiterste pltsen zij het zelfregulerend netwerk of een shred governnce network. Dr wordt er gewerkt Hoe één plus één drie kn worden POW ALERT JAARGANG 39 NUMMER 4 OKTOBER

4 WERKEN AAN NETWERKEN TEGEN ARMOEDE met een gedeelde besluitvorming. In dit type netwerk is er geen coördinerende instntie nwezig. De netwerkprticipnten beplen zelf de prioriteiten wr het netwerk op moet inspelen en nemen zelf de nodige beslissingen over de mnier wrop knelpunten ngepkt moeten worden. Er kn een stuurgroep opgericht worden om de logistieke en prktische knt vn het netwerk te coördineren. Bij een leidende orgnistie wordt de verntwoordelijkheid vn de netwerksturing gelegd bij één enkele orgnistie die ook deel uitmkt vn het netwerk. Deze leidende orgnistie of led orgniztion governnce coördineert en neemt het voortouw om de belngrijkste inititieven vn het netwerk vorm te geven. Deze ctor beheert de finnciële middelen, verdeelt de tken en zorgt ervoor dt het functioneren vn het netwerk voldoende vlot verloopt. Belngrijk bij dit type netwerk is dt de leidende orgnistie zelf ook een vorm vn hulpverlening verstrekt. Een ltste type vn netwerkcoördintie is de netwerk dministrtieve orgnistie of network dministrtive orgniztion. Het netwerk wordt gecoördineerd door deze dministrtieve orgnistie. Een belngrijk verschil met de leidende orgnistie is dt de dministrtieve orgnistie opgericht wordt ls een zelfstndige entiteit met ls enige doelstelling de coördintie vn het netwerk. In tegenstelling tot de leidende orgnistie biedt de dministrtieve orgnistie geen hulpverlening n de doelgroep die het netwerk beoogt. Deze vormen vn coördintie worden overzichtelijk weergegeven in de figuur hiernst. IN DE PRAKTIJK Op het eerst zicht is deze typologie bstrct. Toch vinden we deze netwerkvormen terug in verschillende prktijkvoorbeelden. Nemen we bijvoorbeeld het eerder beschreven welzijnsoverleg. In steden ls Antwerpen en Gent wordt een welzijnsoverleg opgericht op het districts- of buurtniveu om de smenwerking tussen de nwezige orgnisties te verbeteren. In de meeste gevllen is een dergelijk netwerk ontstn vnuit een zelfregulerende vorm vn coördintie. Enkele orgni- Figuur 1: Drie types vn netwerkcoördintie (Kennis & Provn, 2009, 447) : Shred governnce network b: Led orgniztion network Led Orgniztion c: Network dministrtive orgniztion network Network Administrtive Orgniztion 26

5 sties steken de koppen bij elkr om een dergelijk netwerk op te richten. In het onderzoek vn Reymeckers (2013) worden deze netwerken onder de loep genomen. Zo worden de netwerken in vier Antwerpse districten genlyseerd: Deurne, Berchem, Borgerhout en Antwerpen-Noord. Uit de resultten blijkt dt in drie vn de vier netwerken een welzijnsoverleg opgericht wordt om de informtie-uitwisseling tussen de orgnisties te bevorderen en structurele signlen vnuit de Antwerpse districten n te krten. Zo ontstt er in het district Deurne een stuurgroep die de logistieke werking vn de netwerken op zich neemt, de gend beplt en de uitnodigingen verstuurt. Men probeert zo democrtisch mogelijk te werk te gn en een voldoende prticiptie vn de diverse netwerkctoren te verwezenlijken. We vinden in de voorbeelden ook een netwerk terug dt georgniseerd wordt door een leidende orgnistie. Het project dt in het kder vn kinderrmoede een ruilwinkel wil reliseren, is een voorbeeld vn zo n netwerk. Dit netwerk wordt gecoördineerd door het OCMW vn Boom dt optreedt ls een leidende orgnistie. Het OCMW orgniseert de prktische werking vn de ruilwinkel, stelt een coördintor n en brengt de netwerkctoren smen in de vorm vn een stuurgroep. De ndere netwerkctoren zols een socile tewerkstellingsdienst, Kind & Gezin, de welzijnsschkel en Kind en Preventie vzw brengen hun expertise in het netwerk en orgniseren verschillende ctiviteiten in de ontmoetingsruimte. Op deze mnier kn de ruilwinkel ten volle profiteren vn de brede expertise die wordt gedrgen door de prtners in het netwerk. Hierbij stt de leidende rol vn het OCMW centrl. Het derde voorbeeld dt we beschreven, het Kruispunt in Klmthout, is dn weer een treffend voorbeeld vn een netwerk dt gecoördineerd wordt vnuit een dministrtieve orgnistie. Het Kruispunt werd opgericht door vier prtnerorgnisties. Indien een netwerk een beplde doelstelling wil bereiken, dn moet er een coördintiemechnisme bestn. Dit inititief wordt gefinncierd vnuit een bijdrge vn deze vier orgnisties en bestt uit een multidisciplinir tem dt gecoördineerd wordt door een temcoördintor. Geen enkele vn de orgnisties stelt zich op ls een leidende orgnistie. Het netwerk komt smen in het Kruispunt, dt ls een fzonderlijke entiteit het netwerk vorm geeft. Verder bestt het Kruispunt uit diverse hulpverleners die worden ngeleverd door de verschillende netwerkprtners. Een temcoördintor leidt de werkzmheden in goede bnen. WANNEER ZIJN NETWERKEN SUCCESVOL? Levert een netwerk ook iets op? Welke fctoren beplen het succes vn een netwerk? Deze vrgen benieuwen elke beleidsmker, hulpverlener, netwerkmnger of ndere belnghebbende in het kder vn rmoedebestrijding. Voorleer we deze vrgen bentwoorden, is het belngrijk om de stkeholders die belng hebben bij het netwerk goed f te bkenen. Provn & Milwrd (2001) zijn hier zeer duidelijk over: de effectiviteit vn een netwerk kn enkel gemeten worden ls men bij evlutie verschillende stkeholders betrekt. De effectiviteit vn een netwerk moet fgetoetst worden bij zowel de politieke belnghebbenden, beleidsmkers, de coördinerende orgnisties, de ngesloten prtners en ntuurlijk ook de doelgroep die beoogd wordt door het netwerk. Een netwerk verenigt zeer diverse stkeholders en de effectiviteit moet drom ook op diverse niveus fgetoetst worden. In deze bijdrge kiezen we er voor om ons tot één mogelijke vorm vn succes te beperken, nmelijk de integrtie vn het netwerk. We opperen de stelling dt een netwerk tussen hulpverleningsorgnisties de complexe noden vn een kwetsbre doelgroep enkel kn bentwoorden indien het netwerk een zekere mte vn integrtie bereikt. Het belng vn een geïntegreerd netwerk wordt sinds de jren 1990 nr voren geschoven in de bestuurskundige litertuur. Een effectief netwerk Hoe één plus één drie kn worden POW ALERT JAARGANG 39 NUMMER 4 OKTOBER

6 WERKEN AAN NETWERKEN TEGEN ARMOEDE tussen hulpverleningsorgnisties moet een grote mte vn integrtie nstreven (Rosenheck e.., 1998; Provn & Milwrd, 1995). Drbij wordt vertrokken vnuit het gegeven dt elk netwerk bestt uit een grote differentitie n orgnisties. Een netwerk moet zoveel mogelijk expertises bundelen vn een zo groot mogelijke verscheidenheid n orgnisties. Elke orgnistie biedt een eigen hulpverlening, heeft eigen specifieke kennis en drgt zo vnuit de eigen speciliteit bij tot het succes vn het netwerk. De grote diversiteit n expertises is tegelijk de krcht én struikelsteen vn het netwerk. Wnt elke orgnistie heeft een eigen idee over hoe de doelgroep moet geholpen worden, heeft eigen procedures en heeft een eigen werking uitgebouwd. Deze verschillen tussen de netwerkprtners zorgen vk voor problemen indien er nr een smenwerking gestreefd wordt in het netwerk. Een integrtie vn een grote diversiteit n netwerkctoren is drom noodzkelijk. Wnt hoe meer geïntegreerd een netwerk vn hulpverleningsorgnisties, hoe beter de toegng vn cliënten tot een brede wier vn verschillende vormen vn hulpverlening, hoe beter de outcome op het cliëntniveu en hoe groter de continuïteit vn de hulpverlening (Rosenheck, 1998). In een geïntegreerd netwerk profiteren de orgnisties vn lle hulpbronnen die nwezig zijn in het netwerk, is er een voldoende toestroom vn informtie en wordt de smenwerking tussen de orgnisties in het kder vn individuele cliënten gegrndeerd. Mr hoe komen we te weten of een netwerk een hoge mte vn integrtie kn nstreven? INTEGRATIE METEN Om de integrtie vn het netwerk te meten, pssen verschillende uteurs een socile netwerknlyse toe. In een eerdere bijdrge in ALERT bendrukt ook Steyert (2012) het belng vn dit begrip in het kder vn netwerknlyse. Volgens hem kn een netwerk in beeld gebrcht worden door de metfoor vn een spinnenweb. De relties tussen De effectiviteit vn een netwerk kn enkel gemeten worden ls men bij evlutie verschillende stkeholders betrekt. mensen en orgnisties worden in beeld gebrcht door de drden die voor de verbindingen zorgen in het spinnenweb dt het netwerk voorstelt. De socile netwerknlyse lt toe om de smenwerkingsrelties tussen de diverse orgnisties in krt te brengen en om zo het spinnenweb vn het netwerk te nlyseren. Een belngrijk voordeel vn deze techniek is dt het de socil werker, de beleidsmker en de diverse netwerkprtners een vogelperspectief biedt op het netwerk. De netwerktekening geeft een beeld vn het volledige netwerk dt de individuele positie vn elk vn de netwerkprtners overstijgt. In de meeste gevllen bekijkt men in welke mte orgnisties in het netwerk informtie uitwisselen, cliënten doorverwijzen en n cseoverleg doen. Deze bevrging leidt tot een tekening vn het netwerk wrbij de relties tussen lle orgnisties worden weergegeven. Indien er losse, gefrgmenteerde clusters vn orgnisties worden teruggevonden, dn wordt er lgemeen nvrd dt het netwerk in mindere mte integrtie kn nstreven, en drdoor in mindere mte effectief is. Een interessnt voorbeeld vn zo n netwerknlyse vinden we terug in de llereerste studie vn Morrissey e.. (1985). Deze studie brengt de relties tussen orgnisties in krt die hulpverlening bieden n de doelgroep die zij definiëren ls mensen met een chronisch mentle ndoening. Figuur 2 toont het resultt vn een socile netwerknlyse nr de relties tussen verschillende clusters vn orgnisties. De uteurs stellen vst dt het netwerk een grote mte vn desintegrtie vertoont. Het netwerk is gefrgmenteerd in twee groepen: een institutionele mentl helth region en een community bsed services region. De eerste groep bestt voornmelijk uit institutionele diensten. De tweede groep bestt uit gemeenschpsorgnisties die eerder vn onderuit opgericht zijn. Een verklring voor dit gefrgmenteerd netwerk vinden de uteurs voornmelijk in het gebrek n coördintie. Het netwerk wordt niet gecoördineerd, wrdoor het 28

7 Figuur 2: Een voorbeeld vn een socile netwerknlyse vn netwerken tussen hulpverleningsorgnisties (Morrissey e.., 1985, 713) SYRACUSE = Clients b = Plnning/Coordintion c = Resources b 4 7 c 13 b c 8 14 b c INSTITUTIONAL MENTAL HEALTH REGION 3 c b 10 b 9 COMMUNITY-BASED SERVICES REGION Hoe één plus één drie kn worden uit elkr vlt en er geen integrerende krcht nwezig is. Deze studie toont n dt de netwerkcoördintie, volgens één vn de eerder besproken types vn Provn & Kenis (2008) noodzkelijk is om de smenwerkingsrelties tussen de orgnisties te structureren nr een geïntegreerd netwerk. GEEN TOVERFORMULE Hoe kunnen we de noodzkelijke integrtie reliseren? En welk type vn netwerkcoördintie oefent de meest positieve invloed uit op de integrtie vn het netwerk? We zoeken ntwoorden in de cses die we hierboven reeds beschreven. Het welzijnsoverleg is, zols l gezegd, een netwerk vn orgnisties met ls voornmste doelstelling de informtie uitwisseling tussen orgnisties en het bespreken vn structurele problemen die zich stellen op het lokle niveu. Het is duidelijk dt dit type netwerk moet berusten op een groot drgvlk tussen de diverse hulpverleningsorgnisties op het lokle niveu. We kunnen drom ook stellen dt een zelfregulerende vorm vn netwerkcoördintie, zonder een leidende of dministrtieve orgnistie die een structuur of werkwijze vn bovenuit oplegt, een belngrijke meerwrde biedt (Reymeckers, 2013). Een welzijnsoverleg kn een belngrijk effect genereren op de integrtie vn het netwerk indien men ndcht besteedt n de individuele noden vn de ngesloten leden en de gendsetting fstemt op hun behoeften. Meer specifiek is het belngrijk dt een welzijnsoverleg niet lleen gericht is op de informtie-uitwisseling tussen de individuele orgnisties mr ook beplde structurele problemen in het fgebkende gebied nkrt en bespreekt. Enkel ls n deze voorwrden voldn wordt, blijkt het netwerk een groot drgvlk te verwezenlijken. Dit blijkt uit Reymeckers (2013) wr socile netwerknlyse wordt gebruikt om de integrtie vn zelfregulerende netwerken te nlyseren. In het gevl vn het netwerk te Boom blijkt de integrtie verwezenlijkt te worden door de leidende positie vn het OCMW. Dt OCMW stelt een coördintor vn de ruilwinkel n en orgniseert een stuurgroep wrin de verschillende prtners op diverse tijdstippen het netwerk kunnen evlueren en belngrijke problemen kunnen bespreken. De POW ALERT JAARGANG 39 NUMMER 4 OKTOBER

8 WERKEN AAN NETWERKEN TEGEN ARMOEDE fciliterende rol vn het OCMW is hierbij crucil (Vn Dijck & Reymeckers, 2012). Het OCMW fciliteert de beslissingsvorming, mr lt voldoende ruimte voor de ndere prtners om in voldoende mte hun expertise in het netwerk in te brengen. Zo krijgen de prtners in het netwerk voldoende insprk en zeggingskrcht. Het netwerk vn het Kruispunt blijkt geïntegreerd te zijn door de nwezigheid vn de dministrtieve orgnistie. Hierbij spelen de temcoördintor en het multidisciplinire tem vn verschillende hulpverleners een belngrijke rol. Verdere nlyses moeten echter uitwijzen of zowel in Boom ls bij het Kruispunt de leidende of de dministrtieve orgnistie ddwerkelijk een geïntegreerd netwerk kunnen verwezenlijken. De methode vn de socile netwerknlyse kn hierbij een belngrijke rol spelen. NADENKEN GEBLAZEN De integrtie vn het netwerk kn dus op verschillende mnieren verwezenlijkt worden. Er bestt geen universeel tovermiddel op bsis wrvn een succesvol netwerk kn opgericht worden. Het is wel belngrijk dt lokle besturen, hulpverleningsorgnisties en ndere ctoren bij het oprichten vn het netwerk op een voldoende en gegronde wijze over de verschillende keuzes ndenken. Hierbij is het noodzkelijk dt men zich bseert op de noden vn de doelgroep en de diverse ctoren die bt hebben bij het netwerk. De oprichting vn een zelfregulerend netwerk, een leidende orgnistie of een dministrtieve orgnistie moet ondersteund worden door een voldoende drgvlk bij zowel de netwerkprtners ls de doelgroep. Zonder dit drgvlk zl bij de netwerkprtners de motivtie ontbreken om hun expertise in het netwerk te brengen en zullen de gezmenlijke inspnningen gedoemd zijn om te mislukken. Tot op vndg bestt er een grote verwrring over de betekenis vn netwerken, hoe ze werken en wnneer ze succesvol zijn. In deze bijdrge probeerden De socile netwerknlyse lt toe om de smenwerkingsrelties tussen de diverse orgnisties in krt te brengen. we meer helderheid te creëren in het complexe, mr zeer interessnte debt over netwerken. De beschreven inzichten zijn gebseerd op de prktijk en kunnen beleidsmkers, socil werkers en mngers vnuit diverse uithoeken vn het socil werk de nodige hndvtten nreiken om n zo n onderneming te beginnen. Ze leiden tot vier nbevelingen voor beleid en prktijk. FORMULEER SAMEN DOELSTELLINGEN Elk netwerk wordt opgericht om een doelstelling te reliseren. Hierbij moet je een onderscheid mken tussen doelstellingen op korte en lnge termijn. Een doelstelling op lnge termijn moet gebseerd zijn op de noden vn de doelgroep. Elk netwerk vn hulpverleningsorgnisties wil een verbetering bekomen vn de levensomstndigheden vn de kwetsbre doelgroep. Enkele voorbeelden zijn het bestrijden vn de rmoedesitutie op het buurt- of het districtsniveu, het wegwerken vn de precire situtie vn kinderen in rme gezinnen of het verbeteren vn hulpverlening voor psychitrische ptiënten. De doelstelling op korte termijn verwijst nr de mnier wrop men de cliëntgerichte doelstelling wil bekomen. Zo kiest men in het welzijnsoverleg voor een formule wrbij men informtie-uitwisseling wil verbeteren. In het netwerk te Boom trcht men door het oprichten vn een ruilwinkel en een ontmoetingsruimte de hulpverlening nr jonge kinderen in rmoede te verbeteren. Het is echter noodzkelijk dt men deze doelstellingen smen met de netwerkprtners vstlegt. Hierdoor verkrijgt het netwerk vn bij de strt een voldoende drgvlk en legitimiteit. VERZAMEL RELEVANTE PARTNERS Het succes vn een netwerk stt of vlt met de prtners die ngetrokken worden. De smenstelling vn het netwerk is fhnkelijk vn de geformuleerde doelstelling en de expertise die nodig is om die te verwezenlijken. Het is noodzkelijk dt men een fweging mkt vn de drgkrcht vn 30

9 het netwerk. Hoe meer prtners het netwerk telt, hoe moeilijker het wordt om een consensus te bereiken over bijvoorbeeld het opstrten vn een ruilwinkel of een nder socil innovtief project. Wt betreft het voorbeeld vn een welzijnsoverleg is het noodzkelijk dt men lle mogelijke prtners binnen de buurt, het district, de std of de gemeente kn bereiken. COÖRDINATIEVORM SLUIT AAN BIJ NODEN In bovenstnde prgrfen vermeldden we de typologie vn Provn & Kenis (2008) ls mogelijke vormen vn netwerkcoördintie. Het is belngrijk dt de keuze voor één vn de drie types gebseerd wordt op de noden vn het netwerk. We vermeldden reeds dt ls informtieverstrekking de belngrijkste doelstelling is vn het netwerk, een zelfregulerende vorm vn coördintie een goede keuze is. Echter, indien er belngrijke keuzes moeten gemkt worden in verbnd met de nkoop vn gebouwen, de concrete orgnistie vn een project zols een ruilwinkel of het Kruispunt, dn is het n te rden dt één ( leidende of dministrtieve) orgnistie het voortouw neemt. Indien geen enkele prtner beslissingsbevoegdheid heeft, bestt de kns dt het netwerk uiteenvlt door een gebrek n slgkrcht. Het belng vn zo n trekker merken we zelfs in zelfregulerende netwerken zols het welzijnsoverleg. In het voorbeeld vn Antwerpen blijkt telkens een stuurgroep nwezig te zijn die de logistieke orgnistie vn het netwerk Een doelstelling op lnge termijn moet gebseerd zijn op de noden vn de doelgroep. op zich neemt. Hierdoor krijgt het netwerk een dynmiek die telkens nieuw leven in de gezmenlijke inspnningen blst. EVALUEER Evlutie is crucil. Het netwerk moet op gepste tijden geëvlueerd worden. De verrichte inspnningen moeten steeds in het teken stn vn het bereiken vn een doelstelling op zowel een korte ls lnge termijn. Deze evlutie is niet lleen belngrijk om het effect vn het netwerk te bekijken. Een evlutie zorgt ook voor een moment vn insprk en prticiptie vn de netwerkprtners en de doelgroep. In deze bijdrge werd de techniek vn socile netwerknlyse ngereikt ls een belngrijk evlutie instrument. Dergelijke nlyse biedt de socil werker, mnger, temcoördintor of beleidsverntwoordelijke inzichten in de structuur vn het volledige netwerk, de integrtie die wordt bereikt, de positie vn de eigen orgnistie en over mogelijkheden wr het netwerk nog kn versterkt worden. Peter Reymeckers is ls doctor-ssistent verbonden n OASES, een onderzoekscentrum n de Universiteit Antwerpen ( Hij verdedigde recent en succesvol een doctorl proefschrift rond dit them (Reymeckers, 2013). Hij werkt verder deeltijds ls lector socil werk n de HUBrussel. Regeren kn vi Hoe één plus één drie kn worden Verwijzingen Bouckert, G., Verhoest, K. & Legrin A. (2001), Over smenwerking en fstemming. Instrumenten voor een optimle beleids- en beheerscoördintie in de publieke sector, Gent, Acdemi Press. Freemn, L.C. (2004), The Development of Socil Network Anlysis, Vncouver, Empiricl Press. Grnovetter (1973), 'The strength of wek ties, Americn Journl of Sociology, 78(6), Isett, K.R., Mergel, I.A., LeRoux, K., Mischen, P.A. & Rethemeyer, R.K. (2011), 'Networks in Public Administrtion Scholrship: Understnding Where We Are nd Where We Need to Go', Journl of Public Administrtion Reserch nd Theory, 21, I157-I173. POW ALERT JAARGANG 39 NUMMER 4 OKTOBER

10 WERKEN AAN NETWERKEN TEGEN ARMOEDE Kenis, P. & Provn, K.G. (2009), 'Towrds n exogenous theory of public network performnce, Public Administrtion, 87(3), Morrissey, J.P., Tusig, M. & Lindsey, M.L. (1985), 'Community mentl-helth delivery systems network perspective, Americn Behviorl Scientist, 28(5), Provn, K.G. & Kenis, P. (2008), 'Modes of network governnce: Structure, mngement, nd effectiveness', Journl of Public Administrtion Reserch nd Theory. Provn, K.G. & Milwrd, H.B. (2001), 'Do networks relly work? A frmework for evluting public-sector orgniztionl networks', Public Administrtion Review, 61(4), Provn, K.G., Fish, A. & Sydow, J. (2007), 'Interorgniztionl networks t the network level: A review of the empiricl literture on whole networks', Journl of Mngement, 33(3), Reymeckers, P., (2013), Tussen centrum en periferie: een mixed methods onderzoek nr de integrtie vn netwerken tussen hulpverleningsorgnisties (Doctorl Proefschrift), Universiteit Antwerpen, fculteit politieke en socile wetenschppen. Sels, P. (2007), 'Regie en coördintie door lokle besturen', in Vn Grsse, S. (ed.), Verzelfstndiging en smenwerking op lokl vlk, Brussel, Politei/VVSG. Vermeiren, C. (2013), Smenwerking bij Kruispunt: een orgnistie voor socile en psychische problemen (Scriptie voorgelegd met het oog op het behlen vn de grd vn Mster Sociologie), Universiteit Antwerpen. Steyert, J. (2012), Socil werk en socile netwerken. Hoog tijd voor nieuwe verbindingen, Alert, 38(3), Vn Dijck L. & Reymeckers, P., Over netwerken en socile innovtie: de krcht vn een lokl bestuur, in Dierckx, D. e.. (red.), Armoede en socile uitsluiting: jrboek 2012, Leuven, Acco, 2012, Vlmse Vereniging Steden en Gemeente (2007), Regie en coördintie door lokle besturen, Brussel, VVSG. 32

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Michël Geerdink en Normn ten Pierik Trends, nlyses en ideeën over de betekenis vn huisvesting vn hogescholen De toekomst vn de hogescholen vrgt om vergnde mtregelen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Nee heb je, j kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES René Bekkers ICS/Sociologie Universiteit Utrecht R.Bekkers@fss.uu.nl INLEIDING

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN ELEMENTAIR ALGEBRAÏSCH REKENEN Een zelfhulpgids voor letterrekenen Rekenregels Uitgewerkte voorbeelden

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan w o l l e Y r i F r e p p y D n n B 2,34 Euro. Zoveel denkt de Belg te moeten betlen voor 1 kilogrm bnnen in de supermrkt 1. De reliteit toont echter iets nders. Je hoeft niet veel moeite te doen om bnnen

Nadere informatie

PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN

PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN Ingekomen 8-10-2015 1 3 OKT 2015 Provincie Noord-Brbnt 3873644 DIV STAN BW5U& deei( 2./Z BIJLAGE 2 PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN Smen werken n een ZorgSmen Buurt 16 september 2015 I Mrion Verleg, Piet vn den

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos ord kwrtier lijk Primir Onderuijs CH RISTELIJKE BASISSCHOOL ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos 'smen school zijn' I I I I I 'woor de toekomst vndog beginf I Ju r 2015 INHOUD Deel l: Onze school binnen

Nadere informatie

VLAAMSERAAD BELEIDSBRIEF. Letteren VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur uitgebracht door de heer J. De Bremaeker

VLAAMSERAAD BELEIDSBRIEF. Letteren VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur uitgebracht door de heer J. De Bremaeker Stuk 290 (19921993) Nr. 2 LAAMSERAAD ZITTING 19931994 29 DECEMBER 1993 BELEIDSBRIEF Letteren ERSLAG nmens de Commissie voor Cultuur uitgebrcht door de heer J. De Bremeker Smenstelling vn de commissie :

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 25 mei uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 25 mei uur wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013 Congres FACEBOOK MARKETING 6 JUNI 2013 WORD óók SPONSOR! Op donderdg 6 juni 2013 orgniseren Entopic en Likeconomics de eerste editie vn Congres Fcebook Mrketing. Een event wrbij de inzet vn Fcebook voor

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde. 1 Vlmse Wiskunde Olymide 1985-1986: Tweede Ronde De tweede ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen Het quoteringssysteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 unten Per goed ntwoord krijgt hij of zij 4

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding Smenwerkingsovereenkomst Socile Huisvesting Boxmeer De gemeente Boxmeer, Stichting Mooilnd, Stichting Bewonersrd Boxmeer Wonen Vierlingsbeek en het Huurderspltform Vierlingsbeek, verder te noemen 'prtijen',

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

hss rrlholland * 7--õ::t- g

hss rrlholland * 7--õ::t- g Smenwerki n gsovereen komst Ken n is- en Ontwi kkel prog rmm lnnovtieagend Duurzme Lndbouw Smen voor een Flinke Sprong e'i"fr$horrlln hss rrlhollnd * 7--õ::t- g WAI ENIN6ÉN VOORAF; Ambitie duurzme lndbouw

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad,

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad, oz )2 CE NTRU IS TA D Uittreksel uit het register vn de gemeenterdszittingen Gemeenterd 26 jnuri 2015 Welzijn OCMW kennisneming. npssing meerjrenpln 2014-2019 budget 2015 nwez g Odette VAN HAMME, voozitter

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)²

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)² Merkwrdig producten: Het kwdrt vn een tweeterm + (+)² Even herhlen Wnneer een getl of een lettervorm met zichzelf vermenigvuldigd wordt, dn duid je dt n door dt getl of die lettervorm één keer te schrijven

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde. Vlmse Wiskunde Olmpide 994 995 : Eerste Ronde De eerste ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen, opgemkt door de jur vn VWO Het quoteringsssteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 punten Per goed ntwoord

Nadere informatie

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1 Hbo-bcheloropleiding Audiologie Fontys Hogescholen Competentieprofiel Eindhoven mrt 2007 Versie 3.1 Inhoud Inleiding...4 1. Uitgngspunten OCM...5 1.1 Opzet OCM...5 1.2 Visie op het beroep en leren...5

Nadere informatie

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid.

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid. Lesopzet De door ons gemkte lessencyclus wordt in drie opeenvolgende rekenlessen gegeven. Les is iets korter dn les en, wrdoor er eventueel extr herhling vnuit les ingepst kn worden.. Les Deze les krijgen

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Kansrekening en dynamica als basis voor breed wiskundeonderwijs 2

Kansrekening en dynamica als basis voor breed wiskundeonderwijs 2 Knsrekening en dynmic ls bsis voor breed wiskundeonderwijs Joost Hulshof en Ronld Meester c Reproductie lleen in overleg met de uteurs. Alle rechten voorbehouden. 1 Voorwoord In de eerste cursus hebben

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

als slaap je sloopt wat te doen bij slaapstoornissen?

als slaap je sloopt wat te doen bij slaapstoornissen? ls slp je sloopt wt te doen bij slpstoornissen De nc vordert lngzm. Slpen lukt niet. En terwijl de wekker u nstrt, tikken de minuten voorbij. Slpeloosheid - of insomni - is een veel voorkomend probleem.

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Examen VWO 2012. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO 2012. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exmen VWO 2012 tijdvk 1 woensdg 16 mei 13.30-16.30 uur wiskunde B Bij dit exmen hoort een uitwerkbijlge. Dit exmen bestt uit 17 vrgen. Voor dit exmen zijn mximl 78 punten te behlen. Voor elk vrgnummer

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

2012/6 D/2012/3241/256

2012/6 D/2012/3241/256 2012/6 D/2012/3241/256 Volgens MIRA (2012), het milieurpport voor Vlnderen, is tijdens het ltste decennium de milieudruk stelselmtig fgenomen en zijn sommige specten vn de milieutoestnd zij het iets trger

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg 3 Snijpunten Verkennen Meetkunde Snijpunten Inleiding Verkennen Bentwoord de vrgen bij Verkennen. Mk ook de constructie in GeoGebr. Gebruik eventueel het progrmm om de snijpunten voor je te berekenen ls

Nadere informatie

SELECTIE EN REKRUTERING

SELECTIE EN REKRUTERING SELECTIE EN REKRUTERING KENGETALLEN kengetl omschrijving 2001 2002 verhouding interne / externe rekrutering het ntl intern ingevulde vctures (mobiliteit + promotie) t.o.v. het ntl 208 / 854 163 / 678 (1)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Emen VW 20 tijdvk woensdg 8 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B Bij dit emen hoort een uitwerkbijlge. chter het correctievoorschrift is een nvulling opgenomen. Dit emen bestt uit 8 vrgen. Voor dit emen zijn miml

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie