Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017"

Transcriptie

1 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus EA Tilburg Telefoon Fx Contctpersoon C. Suer Telefoon

2 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m

3 Inhoudsopgve DEEL 1 Beleidsbegroting 1 Algemeen Orgnogrm Gemeenschppelijke Regeling Dimnt groep Doelstelling en visie vn de Dimnt groep Smenstelling bestuur Kengetllen Socil beleid Wet en regelgeving Arbeidsmrkt en werkgelegenheid Strtegie vn de Dimnt groep Arbeidsontwikkeling In, door en uitstroom Arbeidsontwikkeling Bedrijfsontwikkeling Mrketingbeleid Innovtie ` Middelenmngement Finncieel beleid Algemeen Weerstndsvermogen Risicoprgrf Toekomstverwchting

4 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 DEEL 2 Finnciële begroting 1. Overzicht vn lsten en bten Meerjrenoverzicht lsten en bten Bedrijfsvoering Medewerkers Middelen Verplichte prgrfen Weerstndvermogen Onderhoud kpitlgoederen Finnciering Rechtmtigheid Verbonden prtijen Bijlgen 1. Reserves en voorzieningen Stt vn vste ctiv Liquiditeitsprognose

5 DEEL 1. Beleidsbegroting 5

6 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m

7 1. Algemeen 1.1 Orgnogrm Gemeenschppelijke Regeling Dimnt groep 7

8 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m Doelstelling en visie vn de Dimnt groep Doelstelling Zoveel mogelijk mensen met een fstnd tot de rbeidsmrkt ontwikkelen en begeleiden nr een zo regulier mogelijke en pssende rbeidsplts Visie De Dimnt groep wil ls breed leerwerkbedrijf een breed pkket n begeleiding, opleiding, trining en werk nbieden, wrdoor de knsen vn mensen met een fstnd op de rbeidsmrkt vergroot worden. Hierbij gt de Dimnt groep llinties n met werkgevers om hen te voorzien vn gekwlificeerde medewerkers, en om de knsen vn deze (toekomstige) medewerkers te vergroten. Drnst orgniseert de Dimnt groep zelf werk om de ontwikkeling vn mensen mogelijk te mken en om pssend werk te bieden. Drnst wordt door de Dimnt groep de smenwerking georgniseerd met de zorgkring (mtschppelijk werk, schuldhulpverlening, GGZ, etc.) en met het onderwijs, met het oog op het vergroten vn de rbeidsmogelijkheden vn medewerkers en klnten. De Dimnt groep doet dit in opdrcht vn de deelnemende gemeenten in de Gemeenschppelijke Regeling. De ontwikkelingen op het gebied vn wet en regelgeving hebben vergnde gevolgen voor de uitvoering vn deze missie en tot een complete heroverweging vn bestnde (business)modellen bij gemeenten en de Dimnt groep. De keten zl opnieuw moeten worden vormgegeven met heldere rol en tkfbkening. 1.3 Smenstelling bestuur Smenstelling bestuur In de loop vn 2012 werd voorzitter J. Hmming benoemd tot burgemeester vn Heusden en moest dientengevolge zijn lidmtschp vn het bestuur vn de Dimnt groep beëindigen. Het college vn burgemeester en wethouders vn Tilburg benoemde vervolgens wethouder A. Bluwbroek ls lid en voorzitter vn de Dimnt groep. In Hilvrenbeek werd B. Roks benoemd tot de nieuwe wethouder socile zken en door het college tevens ngewezen ls bestuurslid voor het bestuur vn de Dimnt groep. Het tijdelijke lidmtschp vn wethouder Hesselmns eindigde hierdoor. 8

9 In 2013 ws de smenstelling vn het bestuur dus ls volgt: Gemeente Tilburg de heer A. Bluwbroek, voorzitter Gemeente Tilburg de heer E. de Ridder Gemeente Goirle de heer J. Sperber (vice voorzitter) Gemeente Hilvrenbeek de heer B. Roks Gemeente Dongen mevrouw M. Strmns Gelijns Gemeente Gilze en Rijen de heer R. Dols Gemeente Alphen Chm de heer A. vn de Heijning Contctmbtenrenoverleg Het contctmbtenrenoverleg bestt uit beleidsvoorbereidende mbtenren vn iedere gemeente en de lgemeen directeur met beleidsmbtenren vn de Dimnt groep. Zij bereidt de vergderingen vn het bestuur voor. De gend vn de bestuursgend wordt doorgenomen. Wr nodig vindt fstemming plts. Iedere contctmbtenr kn vervolgens de eigen bestuurder nog voor de vergdering vn dvies voorzien. 9

10 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m Kengetllen Kerngegevens en kengetllen (Bedrgen x 1.000) Rekening 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Totl lsten Totl bten Exploittiesldo Dimnt groep Exploittiesldo BV 18k Exploittiesldo Stichting L Poubelle Totl exploittie sldo Kernformtie (in fte s) Mobiliteit (personen) Personeelsformtie Wsw Personeel Wsw Begeleid Werken Formtie ID bnen Pltsing met behoud vn uitkering Formtie Wwb dienstverbnd Personeelskosten kernformtie Idem, in% vn totle lsten 15,28 15,07 14,13 Totl boekwrde gectiveerde kpitluitgven per 1 jnuri Investeringen bruto Investeringen netto Afschrijvingen Externe debiteuren

11 2. Socil beleid 2.1 Wet en regelgeving Duidelijkheid rondom de wet en regelgeving die vn belng is voor de Dimnt groep én gemeenten is er hels nog niet. In de fgelopen jren is er veel ontwikkeling geweest op dit terrein. De ontwikkelingen zetten we onderstnd op een rij. N een lnge voorbereidingstijd zou per 1 jnuri 2013 de Wet werken nr vermogen worden ingevoerd. Op de vlreep, met de vl vn het kbinet Rutte is in juni 2012 de Wwnv controversieel verklrd. De prlementire behndeling vn het wetsontwerp werd stopgezet en werd overgelten n het nieuwe kbinet. De plnnen rondom de nieuwe wet stonden drmee voorlopig in de ijskst. Het nieuwe kbinet Rutte zet de Wet Werken nr Vermogen n de knt en komt met de Prticiptiewet. In hoofdlijnen met dezelfde inhoud ls de Wwnv mr met enkele npssingen. De belngrijkste wijzigingen in de nieuwe Prticptiewet ten opzichte vn de Wet Werken nr Vermogen wren de volgende: Werkgevers krijgen een verplichting vi een (geleidelijk in te voeren) quotumregeling om werknemers met rbeidsbeperkingen in dienst te nemen. Uitgegn wordt vn een quotum vn 5% voor werkgevers met meer dn 25 werknemers. Een ingroeipd vn zes jr wordt in het regeerkkoord in verbnd hiermee genoemd. De termijn om efficiencyverbeteringen in de SW brnche te reliseren is verdubbeld vn drie nr zes jr; De gemeenten krijgen zelf de ruimte om beschut werk te orgniseren. De verplichting vervlt voor gemeenten om één op de drie vrijgevllen pltsen in de socile werkvoorziening op te vullen. Bij de invulling vn het instrument loondispenstie zl vermindering vn de bureucrtie hieromheen uitgngspunt zijn. Drnst is de herbeoordeling vn jongeren die een rbeidsongeschiktheidsuitkering (Wjong) hebben vn de bn evenls de verlging vn de uitkering vn deze groep. Enkele mnden leek er een heldere koers te liggen wrmee gemeenten en de SW sector n de slg konden gn! In pril 2013 komt echter het Socil Akkoord tot stnd. In het Socil Akkoord is ook opgenomen hoe de socile prtners willen omgn met de rbeidsprticiptie vn mensen met 11

12 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 een rbeidsbeperking. Terecht wordt geconstteerd dt de rbeidsprticiptie vn deze groep chterblijft en het een cultuuromslg vergt om te zorgen dt het norml wordt dt werkgevers mensen met een rbeidsbeperking in dienst nemen. Socile prtners hebben in het Socil Akkoord voorgesteld om smen met gemeenten Werkbedrijven op te richten. Deze werkbedrijven worden dn een belngrijke drger vn de Prticiptiewet ofwel de schkel tussen de werkgever en de mensen met een rbeidsbeperking. Vijfendertig (35) werkbedrijven zouden er in Nederlnd moeten komen die verntwoordelijk worden voor pltsing vn mensen met een rbeidsbeperking. In deze werkbedrijven zullen gemeenten de led hebben en smenwerken met het UWV en socile prtners. Ook locle werkgevers prticiperen in het bestuur vn de werkbedrijven. Voor de uitwerking vn het Werkbedrijf zijn socile prtners met gemeenten in overleg in de onlngs opgerichte Werkkmer. Het kbinet hecht ern dt er snel een infrstructuur stt voor het begeleiden vn mensen met een beperking nr de rbeidsmrkt. Het streven vn het kbinet is erop gericht om de prlementire behndeling vn de benodigde wetgeving nog dit jr f te ronden. Belngrijke wijziging in het Socil Akkoord ten opzichte vn de eerder voorgestelde Prticiptiewet is het loslten vn de invoering vn de quotumregeling voor werkgevers. Werkgevers hebben zich vi het Akkoord grnt verklrd voor extr bnen in 2014, in 2015 en oplopend met bnen per jr nr extr per jr in In 2026 zou het mximum vn extr werkenden bereikt zijn. Deze fsprk wordt gemonitord en bij relisering vn onvoldoende bnen treedt lsnog de quotumregeling in met dezelfde ntllen. In 2016 wordt de eerste meting uitgevoerd. Voor de huidige Wsw medewerkers verndert er niets door het Socil Akkoord en de Prticptiewet. Wsw ers behouden hun bn en houden dezelfde co. Ook zl het streven er blijvend op gericht zijn om zoveel mogelijk SW medewerkers te pltsen bij reguliere werkgevers. Wt betekent het Socil Akkoord voor het SW bedrijf c.q. de Dimnt groep? Het SW bedrijf moet nog steeds veel bezuinigingen. Het kkoord verndert niet n de bezuinigingen op de lngere termijn, wel zijn de bezuinigingen met een jr uitgesteld. In het kkoord is fgesproken dt er 35 Werkbedrijven komen, ingericht nr de UWV regio s. Of deze Werkbedrijven er echt gn komen? En hoe de Werkbedrijven er uit komen te zien is nog niet duidelijk omdt dit voorl eerst lndelijk en lter regionl uitgewerkt zl moeten gn worden. 12

13 Door het Socil Akkoord zijn de Prticiptiewet en de bezuinigingen uitgesteld met één jr tot 1 jnuri Voor 2014 blijft drmee de bestnde wetgeving SW vn krcht en zullen we drn uitvoering blijven geven. Tot 1 jnuri 2015 kunnen in principe drdoor nog nieuwe mensen instromen in de huidige Wsw. Drn komen nieuwe mensen zols het er nu uitziet! te vllen onder de Prticiptiewet. Ondnks het feit dt het Socil Akkoord op veel punten concretisering en nog ndere uitwerking vergt zijn zowel onze gemeenten ls de Dimnt groep ctief in het vorm en inhoud geven vn de toekomst voor mensen met een fstnd tot de rbeidsmrkt. De gemeente Tilburg heeft drvoor Nieuw Model Ondersteuning Arbeidsmrkt (NOMA) ontwikkeld en gt 2014 gebruiken voor kleinschlige pilots ten behoeve vn de ontwikkeling vn bussinesscses voor lterntieve finncieringsmethoden om klnten uitkeringsonfhnkelijk te mken (de drukventielen ). De inhoud vn het Socil Akkoord sterkt de gemeente Tilburg in de overtuiging dt NOMA de juiste beweging is. Betrokkenheid vn werkgevers is drbij essentieel, de infrstructuur moet zo efficiënt mogelijk ingericht worden en de beperktere middelen vergen een duidelijke focus. Deze focus betekent dt de meest knsrijken zoveel mogelijk op eigen krcht werk moeten vinden mr dt de inzet vn middelen voorl gericht zl worden op die groep die wel werk kn krijgen mr wrvoor ondersteuning een hrde voorwrde is om dt werk ddwerkelijk te krijgen. In ndrukkelijke smenwerking tussen de gemeente Tilburg en de Dimnt groep zl hiern in 2014 uitvoering gegeven gn worden. 2.2 Arbeidsmrkt en werkgelegenheid Hierbij willen we een ntl trends schetsen met betrekking tot de rbeidsmrkt en werkgelegenheid welke voor de doelgroepen n de onderknt vn de rbeidsmrkt relevnt zijn. Hierbij is gebruik gemkt vn de UWV rbeidsmrktprognose , met een doorkijk nr 2018 vn juni Het herstel vn de rbeidsmrkt is voorlopig nog niet in zicht. Het ntl werkzoekenden stijgt en het ntl bnen neemt f. Inmiddels wordt er tot 2020 geen lgemeen tekort op de rbeidsmrkt voorzien. Een ongunstige ontwikkeling voor een ieder die werk zoekt, mr zeker ook voor de groep met een rbeidsbeperking Economische ontwikkelingen De economie ontwikkelt zich in 2013 ongunstig. De Nederlndse economie krimpt in 2013 mr het Centrl Plnbureu verwcht dt dit jr de economie hr pd omhoog weer vindt, voorl door de groei vn de export. De verwchte krimp voor 2013 vn de economie bedrgt 0,5%, voor 2014 is een groei vn 1% geprognosticeerd. 13

14 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m De werkgelegenheid en vctures De vrg nr rbeid door werkgevers neemt door de mtige economische ontwikkelingen in 2013 en 2014 f. Het nbod vn rbeid oftewel het ntl mensen dt een bn zoekt neemt in diezelfde tijd juist toe. Kortom er zijn minder bnen voor meer mensen die willen werken. Het ntl mensen dt werk zoekt neemt in 2013 en 2014 toe met 170 duizend nr 739 duizend eind Voorl in 2013 neemt het ntl werkzoekenden sterk toe (+/+ 22%) en in 2014 is de voorspelling dt de groei enigszins fvlkt (+/+ 6%). In Brbnt worden eind werklozen verwcht De beroepsbevolking De potentiële beroepsbevolking dlt in 2013 en Het deel vn de potentiële beroepsbevolking dt op de rbeidsmrkt prticipeert, groeit echter licht. Per sldo groeit de beroepsbevolking bijn op jrbsis door een toenme vn rbeidsprticiptie vn jongeren, vrouwen en ouderen. Jongeren worden sneller werkloos, mr hebben vervolgens een grote kns om weer n het werk te rken. Ouderen worden minder snel werkloos mr ls ze het eenml zijn dn is hun kns op nder werk nzienlijk geringer Veel concurrentie bij lggeschoold werk Lgopgeleiden ondervinden op de rbeidsmrkt veel concurrentie: lggeschoold werk is niet toegnkelijk voor lg geschoolde werklozen. Hoe komt dit? 80% vn het lggeschoolde werk wordt verricht door beter opgeleide werkenden. De concurrentie voor lgopgeleiden komt voor een deel door beter opgeleiden met een opleidingsrichting wrin geen werk te vinden is. Mr ook vnuit Midden en Oost Europ worden de Nederlndse lg opgeleiden beconcurreerd. Bedrijven lijken in de prktijk ook de voorkeur te geven n deze Moelnders dn voor lggeschoolde Nederlnders. Bovendien is vn het lggeschoolde werk 70% verspreid over vk kleine deeltijdbnen. Deze kleine deeltijdbnen worden vk ook ingevuld met mensen die ndere ctiviteiten combineren met een kleine bn, zols studenten of gepensioneerden met een kleine bijbn. 14

15 2.2.5 Vrg en nbod Bnen verdwijnen komend jr voorl bij de overheid en de finnciële sector, In de zorg blijft er werk beschikbr mr minder dn voorheen, Onder invloed vn bezuinigingen op de ouderenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en kinderopvng is de bnengroei beperkter. Het nbod op de rbeidsmrkt is steeds hoger opgeleid, mr niet steeds mrktconformer qu richting. Met nme de fgenomen belngstelling voor middelbre opleidingen in de techniek brt zorgen. Sectoren moeten smen met (regionle) overheid op zoek nr oplossingen hiervoor. Hier liggen immers knsen voor bnen, zeker gezien het feit dt de komende tien jren veel technische medewerkers zullen uitstromen! 2.3 Strtegie vn de Dimnt groep Algemeen De huidige situtie vrgt een herbezinning op de rol en functie vn de Dimnt groep in de regio. Wt kn de Dimnt groep betekenen voor de burgers met fstnd tot de rbeidsmrkt in reltie tot werk tegen het licht vn de nieuwe wet? Hoe kn de Dimnt groep hr missie: het bieden vn werk n mensen met een fstnd tot de rbeidsmrkt opnieuw vorm en inhoud geven? Ofwel hoe kunnen we onze opgebouwde expertise en infrstructuur inzetten voor de deelnemende gemeenten om ze te ondersteunen in een toenme vn de rbeidsprticiptie vn burgers met rbeidsbeperkingen. De Dimnt groep wil grg de functie vn breed leerwerkbedrijf voor mensen met een fstnd tot de rbeidsmrkt behouden en verwcht dt ze hierin meerdere functies zou kunnen vervullen ten behoeve vn de burgers en gemeenten. Gemeenten streven de mximle economische en socile prticiptie vn hr burgers n met een beperking n socile risico s wt moet leiden tot een gezonde gemeentelijke finnciële huishouding. De vrg vn gemeenten en het nbod vn de Dimnt groep hierin willen we grg bij elkr brengen! In de fgelopen periode is mr ook in de komende tijd zl in overleg met gemeenten en met nme met Tilburg (NOMA trject) besproken worden hoe de orgnistie hiern een effectieve bijdrge kn leveren. Wij voelen ons hierin gesterkt door de wetenschp dt ondnks forse bezuinigingen in de fgelopen jren we l jren een finncieel gezond bedrijf zijn met tevreden klnten en goede resultten. 15

16 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 Het model voor een mogelijk toekomstscenrio voor de Dimnt groep is gebseerd op drie belngrijke pijlers, te weten: 1. Pijler Beschut Werken 2. Pijler Begeleiding, bemiddeling & ondernemersdiensten 3. Pijler Leerwerkbedrijven Dit 3P model (drie pijlermodel) willen we grg nder introduceren. Het model weerspiegelt voorl een orgnische ontwikkeling welke de Dimnt groep de ltste jren heeft doorgemkt vnuit hr drie werkvormen die gebseerd zijn op de individuele ontwikkeling die een medewerker kn doormken: vn Beschut Werken, vi werken op loctie tot individueel detcheren/begeleid werken Pijler Beschut Werken In het kort Het bieden vn een grote diversiteit n Beschut Werkplekken tegen een redelijk kostenniveu ten behoeve vn de huidige doelgroep SW (sterfhuisconstructie), de nieuwe doelgroep met indictie Beschut Werk vnuit de Prticiptiewet en mensen die vi rbeidsmtige dgbesteding invulling willen geven n hun leven. De mbitie Binnen de pijler Beschut Werken richten we ons op drie verschillende doelgroepen. 1. De huidige doelgroep Beschut Werk SW We willen (én moeten) uiterrd ook de komende jren werk blijven bieden n onze huidige 700 SW medewerkers die nu Beschut Werk verrichten binnen Industrie, de Drukkerij, de Kwekerij en Stekbedrijf, Stichting L Poubelle, De Pollepel en het Dierenopvngcentrum (DOC T). Bovendien leert de ervring ons dt door toenme vn beperkingen (en veroudering vn de huidige doelgroep SW) ook SW ers die individueel gedetcheerd zijn of werken op loctie op enig moment ngewezen kunnen zijn op een meer beschutte werkplek en hierop terug moeten kunnen vllen. 2. Nieuwe doelgroep met indictie Beschut Werk in het kder vn de Prticptiewet. In de Prticiptiewet is bepld dt de indictie Beschut Werken mogelijk is voor die doelgroep die minder dn 20% loonwrde heeft en/of een grote begeleidingsbehoefte heeft. Voor deze nieuwe doelgroep willen we uiterrd ook een gevrieerd nbod vn beschutte werkplekken kunnen bieden. 16

17 3. De doelgroep die gebruik mkt vn rbeidsmtige dgbesteding De ervring leert ons dt veel vn onze werkplekken binnen het Beschut Werk zeer geschikt en pssend zijn voor de doelgroep die is ngewezen op rbeidsmtige dgbesteding. Voorl binnen het Dierenopvngcentrum (DOC T), Stichting L Poubelle en de Kwekerij en Stekbedrijf zijn l mensen in het kder vn rbeidsmtige dgbesteding n de slg. De voorstellen om de rbeidsmtige dgbesteding over te hevelen vn de AWBZ nr de WMO en de uitvoering door de gemeenten te lten pltsvinden, kunnen een sterk ppel doen op de smenwerking tussen de nbieders vn rbeidsmtige dgbesteding binnen de regio. Hoe kunnen we op korte en lngere termijn smen met de gemeenten komen tot een meer integrl en divers nbod vn werkplekken voor rbeidsmtige dgbesteding tegen redelijke kosten? De focus De focus binnen deze pijler ligt voorl op het bieden vn werk n mensen met een loonwrde vn minder dn 20% vn het minimumloon en/of mensen met een grote begeleidingsbehoefte. Een gevrieerd nbod vn werkplekken: diversiteit in ctiviteiten en grootte is een must. Het ccent zl voorl liggen op individuele mtwerkbegeleiding in fstemming met de ketenprtners voor de ndere levensgebieden vn de deelnemers. De finnciële opbrengsten vn de ctiviteiten zullen lg zijn en drom zl het verlgen vn de kosten per werkplek hierbij essentieel zijn Pijler Begeleiding, bemiddeling & ondernemersdiensten In het kort Het bieden vn begeleiding en ondersteuning n medewerkers die gedetcheerd of vi Begeleid Werken werkzm zijn bij externe orgnisties (sterfhuisconstructie) en n deelnemers die vnuit de Prticiptiewet werk zoeken op de reguliere rbeidsmrkt. Tevens het bieden vn ondersteuning n werkgevers ofwel het leveren vn ondernemersdiensten. De mbitie Binnen de pijler begeleiding, bemiddeling en ondernemersdiensten richten we ons op drie verschillende doelgroepen. 1. De huidige doelgroep individuele detcheringen en Begeleid Werken SW We willen (én moeten) uiterrd ook de komende jren werk bieden n onze huidige 450 SW medewerkers en 120 Begeleid werkers blijven ondersteunen en begeleiden in hun werk bij reguliere werkgevers in de regio Tilburg. 17

18 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m De nieuwe doelgroep Prticptiewet op zoek nr reguliere bn De ervring opgedn in de bemiddeling, begeleiding en pltsing vn de doelgroep n de onderknt vn de rbeidsmrkt nr duurzm werk of mtschppelijk en persoonlijk zinvolle ctiviteiten is zeker bruikbr ook bij de uitvoering vn de Prticptiewet. Vnuit de visie dt de mogelijkheden centrl stn en niet de beperkingen, gericht op de eigen verntwoordelijkheid vn de deelnemers, er gewerkt wordt n de rbeidsmotivtie en dr wr nodig scholing op zowel vk ls werknemersvrdigheden n bod komt, verwchten we een pssend nbod te hebben voor deze groep. 3. Werkgevers in de regio Flexibel ondernemers bedienen om hun personeelsvrg dequt in te vullen en hen oplossingen te bieden op het gebied vn personele en dministrtieve dienstverlening (zols pyrolling, detchering). Smenwerking met zowel de publieke ls privte prtners in de regio is hierbij essentieel. De focus De focus ligt op die mensen die in stt moeten worden gecht om op de rbeidsmrkt bij reguliere werkgevers n de slg te gn, l dn niet met toepssing vn bijvoorbeeld loondispenstie of loonkostensubsidie. De werkwijze zl gericht zijn op efficiëntie en effectiviteit mr moet voorl ook innovtief zijn. Meedenken met de klnt/opdrchtgever en hun wensen en drbij oplossingen bieden die nsluiten op de mogelijkheden vn de doelgroep, de wensen vn de werkgevers of de specifieke knsen voor een wijk en/of regio Pijler Leerwerkbedrijven In het kort Het bieden vn zo regulier mogelijke (leer)werkplekken voor de doelgroep met enige fstnd tot de rbeidsmrkt die niet in stt is het minimumloon te verdienen. De leerwerkbedrijven bieden werk n de huidige doelgroep SW (sterfhuisconstructie) mr in de nbije toekomst kunnen ook medewerkers vnuit de Prticiptiewet met loonkostensubsidie een goede werkplek vinden bij de leerwerkbedrijven, blijvend en/of tijdelijk. De mbitie Binnen de pijler Leerwerkbedrijven richten we ons op drie verschillende doelgroepen. 1. De huidige doelgroep werken op loctie SW We willen (én moeten) uiterrd ook de komende jren werk blijven bieden n onze huidige 950 SW medewerkers die nu werkzm zijn binnen het groen en grijsonderhoud in de openbre ruimte, de schoonmk, de postbezorging en het beheer vn de fietsenstlling. Kenmerkend vn deze ctiviteiten is dt zij zich zowel in kwliteit vn de uitvoering ls in prijs kunnen meten met commerciële nbieders in de mrkt. 18

19 2. De nieuwe doelgroep vllend onder de Prticiptiewet met loonkostensubsidie De nieuwe doelgroep vllend onder de Prticiptiewet met een loonwrde vn tussen de 20% en 80% vn het minimumloon kn binnen het groenonderhoud, schoonmk, postbezorging of fietsenstllingbeheer een ngenoeg reguliere functie ngeboden worden. De komende jren zl veel gevergd worden vn de opnmecpciteit vn reguliere bedrijven om de grote groep mensen met rbeidsbeperkingen een pssende werkplek n te bieden. Dit proces zl nr verwchting enige tijd in beslg nemen en vereist een cultuurverndering bij veel bedrijven om dit te bewerkstelligen. De Dimnt groep kn vi hr leerwerkbedrijven de tekorten n geschikte werkplekken op de reguliere rbeidsmrkt goed opvngen en drmee een win/win situtie bereiken: werkgelegenheid voor de moeilijke doelgroep uit de regio én tevreden klnten/opdrchtgevers ook in de regio! 3. De nieuwe doelgroep vllend onder de Prticiptiewet De leerwerkbedrijven kunnen ook tijdelijk werk bieden n de doelgroep vllend onder de Prticiptiewet die met betere werknemersvrdigheden, rbeidsritme én recente werkervring opgedn in de leerwerkbedrijven mkkelijker in stt zl zijn om een geschikte werkplek bij een reguliere werkgever te bemchtigen mr voorl ook te behouden. Voor deze doelgroep is het tijdelijk werken binnen de leerwerkbedrijven een springplnk nr een bn bij een reguliere werkgever. De focus Binnen de pijler Leerwerkbedrijven ligt de focus duidelijk op het nbieden vn zo regulier mogelijk werken mr met die npssingen die voor het individueel goed functioneren vn de medewerker noodzkelijk zijn. Werk zl voorl geboden worden n mensen met een loonwrde tussen de 20% en 80% vn het minimumloon. Een doelgroep wrvoor nr verwchting de opnmecpciteit bij reguliere bedrijven nog te lg is. In deze pijler zl het verhogen vn de (individuele) productiviteit centrl stn. Drnst zl door bijvoorbeeld schlvergroting (bijvoorbeeld De Schoonmk Coöpertie en de uitvoeringsentiteit Groen Xtr) ook het kostenniveu verlgd worden 19

20 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m

21 3. Arbeidsontwikkeling 3.1 In, door en uitstroom Instroom Voor 2013 ws er een verlging vn de tkstelling wrdoor de instroom in 2013 gering is in vergelijking met de jren 2011 en De instroom in 2013 tot en met juni is echter hoger dn in Het streven is erop gericht om de tkstelling 2013 volledig te reliseren in de eerste helft vn het jr. Op bsis vn de prognose Cedris 2014 verwchten we dt de tkstelling in 2014 met 9 AJ s zl dlen. De inzet is om eind 2013 op de tkstelling 2014 uit te komen zodt ook in 2014 er slechts sprke zl zijn vn geringe instroom. Bij de instroom houden we rekening met de beperkingen mr voorl ook met de mogelijkheden vn de individuele medewerker. We streven nr het pltsen vn nieuwe medewerkers op een zo regulier mogelijke werkplek. Ondnks dit beleid constteren we de fgelopen jren behoorlijke fluctuties op het beroep wt met nme gedn wordt op beschutte werkplekken en individuele detcheringen. Instroompercentge Werkvorm Instroom 2009 Instroom 2010 Instroom 2011 Instroom 2012 Instroom 2013 (t/m juni) Beschut binnen 23,7% (53) 33% (52) 46,2% (120) 38,1% (40) 46,1% (71) Werken op loctie 46,9% (105) 40,1% (63) 31,2% (81) 36,2% (38) 38,6% (56) Individuele 25% (56) 15,9% (25) 15,4% (40) 15,2% (16) 9,7% (4) detchering Begeleid Werken 4,5% (10) 10,8% (17) 7,3% (19) 10,5% (11) 2,8%(4) Totl (%) 100% (224) 100% (157) 100% (260) 100% (105) 100 (145) Doorstroom (bezetting) We zien de ltste jren een stbilistie in de verdeling nr de werkvormen. Doorstroom vn de beschutte werkvormen nr werken op loctie vindt nog wel plts mr niet in de grotere ntllen zols enkele jren geleden n de orde wren. En ntuurlijk zien we ook dt bijvoorbeeld door verslechtering vn gezondheid en/of functioneren mensen die gedetcheerd 21

22 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 zijn geweest of op loctie gewerkt hebben weer tijdelijk (re integrtie) of blijvend een beroep moeten doen op een beschutte werkplek. De grootste groep vn onze medewerkers werkt op loctie. Binnen het groenonderhoud, de schoonmk, de post en de fietsenstllingen zijn veel vn de medewerkers n de slg. Deze werkzmheden grenzen n regulier werk in ctiviteiten en omstndigheden mr juist de specile omgeving met eigen leidinggevenden en gerichte werkpleknpssingen mken dt dit type werk nsluit bij de mogelijkheden vn een grote groep medewerkers. We verwchten dt ook in de toekomst n invoering vn de Prticiptiewet er grote behoefte zl blijven bestn n dergelijke werkplekken voor mensen die met toepssing vn loonkostensubsidie n de slg kunnen. Bij individuele detcheringen zien we de ltste jren een lichte teruggng in percentge gedetcheerden mr voorl het bsolute ntl gedetcheerden is gedld. Een grote groep vn individueel gedetcheerden vergrijst, de eisen vn werkgevers liggen hoger (met nme de vereiste competenties) en de bezuinigingen in de non profit sector zijn merkbr. Bezetting per werkvorm l (t/m juni) Beschut binnen 36% 34% (815) 31% (738) 30% (739) 30% (689) 30% (739) Werken op loctie 37% 38% (930) 42% (978) 41% 41% (953) 43%(1012) (1020) Individuele 23% 24% (577) 22% (523) 22% (533) 22% (439) 19% (425) detchering Begeleid Werken 4% 4% (99) 5% (112) 5% (127) 5% (122) 5% (113) 100% 100% 100% 100% 100% 100% (2421) (2351) (2419) (2203) (2289) Uitstroom Met de (wrschijnlijke) invoering vn de Prticiptiewet met ingng vn 1 jnuri 2015 treedt een grote verndering in. De huidige popultie SW ers zl blijven mr in de komende jren fbouwen (sterfhuisconstructie). Scenrio s hiervoor zijn in ontwikkeling mr de huidige SW zl gelet op de grote groep medewerkers nog jrenlng blijven bestn. De instroom in een beschutte werkplek zl n invoering vn de nieuwe wet voorbehouden blijven n diegenen die ngewezen zijn op een beschutte werkplek. Gemeenten hebben echter geen verplichting meer om één op de drie vertrekkers in te vullen met een beschut werker. Voor de pltsing vn deze groep is drmee onduidelijkheid zeker gezien de beperkte finnciële middelen die hiervoor bij gemeenten beschikbr zijn. De behoefte n dergelijke beschutte werkplekken zl veel hoger zijn dn wr in kn worden voorzien. 22

23 3.2 Arbeidsontwikkeling Arbeidsontwikkeling is een continu proces wrin de medewerker wordt gestimuleerd en ondersteund om zich te ontwikkelen in en nr rbeid. Het gt hierbij om het verwerven en behouden vn vk en werknemersvrdigheden. Een belngrijke rol hierin ligt bij onze werkleiding en intercedenten die in hun dgelijkse werk integrl vorm en inhoud geven n de rbeidsontwikkeling vn medewerkers. Rondom rbeidsontwikkeling zijn voorts de volgende onderwerpen ls uitvloeisel vn beleid vn belng: Instroom nieuwe medewerkers Bij instroom vn nieuwe medewerkers ligt de focus l enkele jren op het zoveel mogelijk pltsen in een reguliere werksetting. Bij begeleid werken of een individuele detchering ligt de eerste prioriteit. Pltsing in een beschutte werkomgeving bijvoorbeeld binnen Industrie, Drukkerij of de Kwekerij en Stekbedrijf komt lleen n de orde wnneer er geen ndere mogelijkheden zijn. In 2014 zl de instroom echter heel gering zijn. Met de komst vn de Prticiptiewet vnf 1 jnuri 2015 zl er geen sprke meer zijn vn instroom vn SWgeindiceerden zols nu gebruikelijk Doorstroom (en herpltsing) Door middel vn de Individuele Ontwikkelgesprekken (IOP s) en/of specile projecten wordt de doorstroom nr een hogere plek op de werkldder gestimuleerd. Positieve betrokkenheid vn werkleiding en personeelstems is hierbij voorwrde MBO opleidingen Inmiddels kennen we l enkele jren met veel succes de MBO I en II opleidingen binnen lle bedrijfsonderdelen. De medewerkers leren tijdens het werk n de hnd vn prktijkopdrchten onder begeleiding vn een prktijkdocent. Drnst volgen de medewerkers wekelijks groepslessen. In het fgelopen jr zijn er opleidingen geweest in groen, drukkerij, productie, schoonmk, post en vervoer. Op dit moment zijn er de volgende opleidingen: de opleiding fietstechniek, beheerder / conciërge, voorwerkers en telefonistes/receptionistes. Voor medewerkers blijken de opleidingen vn grote wrde: ze kunnen een lndelijk erkend MBO diplom hlen voor een ntl het eerste diplom wt ze in hun leven gehld hebben. 23

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2 de VRIJBRIEF LIBERTARISC TIJDSCRIFT MAANDBLAD 115 SEPTEMBER 1987 Publiciteit Is het u ook opgevllen dt het LIBERTARISME steeds meer in de medi wordt genoemd? Enkele jren geleden gebeurde dt heleml niet,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later.

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later. Finnciële Algebr Het is duidelijk dt geld een (positieve) tijdwrde heeft: een individu verkiest consumptie nu boven een toekomstige consumptie en verwcht een beloning voor de derving vn onmiddellijke consumptie,

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 1 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 12 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie