',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',"

Transcriptie

1 leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar ^ _ Hekantvenstraat_ Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF brengt u eïke maancfnïeuws over levens- en maatschappjbescïouwïngen aïs het objectvsme en het lbertarsrae. ~" ' «.-. _«._ :^ «. IETS OVER ONZE DOELSTELLINGEN ; Voor zeer velen s dt een van de eerste nummers [van de Vrjbref de zj onder ogen krj~' gen. Voor hen wllen wj graag Onze doelstellngen verdudeljken. De algemene doelstellng van het Lbertarsch Centrum^ en haar orgaan de Vrjbref s het bevorderen van de ndvduele vrjhed van de mens. Deze dpelstellng, trachten wj te verwezenljken' dóór': '. '... ',,', - Het verbreden van de Lbertarsche levensbeschouwng,,,. De Vrjbref brengt maandeljks neuws en opnes met een Lbertarsche strekkng. '. Een perste ndruk.van, onze flosofe geeft, de ] brochure "Hoe vrjlj bent U npg?''> welke, u op verzoek toegezonden wordt voor ƒ 3,-,. Het Lbertarsch Boekcentrum bedt een schat^ aan lteratuur over: ndvduele vrjhed, maatschappeljke strukturen, vrje-markt-ekonome en nog veel meer,. (Lbertarsch Boekcentrum, Postbus 336, 2100 AH Heemstede; vraag de boekenljst.), ', ' ' ','. Er zjn plaatseljke "Krngen", waarvan, de leden maandeljks bjeenkomen om geljkgestemden te ontmoeten, om, zch, te,.verdepen n het t LjLbertjar sme, oa zch te oefenen n het dskussëren, of voor het bespreken -van aktes, ( (, - Het verlenert van' 'steun aan' edere ajctle de' gercht 1 s op 'yèjfgyojg van 'd'e' vrjhed. De Vrjbref, beoogt het brengen van neuws over het streven naar vrj'he'd zowel bnnen als buten Nederland 'en 'Belgë. Zj xvl meldln'g makeü van' alle akt'es 'met 'één n rume zn geljkgercht doel" als 'het önde. TevenS'wl de Vfjbïjef een kommünkatemdd! asjn tussen Lbertarërs, o. a. door het opnemen van rgezohden st'ukken, artkelen 1 en mededelngen, t' ' ' ' - '' ' ', x - Het geven, van voorlchtng over methodes om vrjhed te.b, ehouden of te _Yeggyotett< t j De Vrjbref beoogt te advseren n het ontkomen aan van staatstejje opgelegde dwangmaatregelen en betuttelng. Zj wl trachten n de toekomst meer beleggttgs- en jbelastngadvezen te geven, alsmede.advezen hoe een. crss te doorstaan ("survval"). Het weergeven Van feten de doorgaans onvolledg of_ onjust behandeld gorden n De Vrjbref wl lcht laten schjnen op zaken de door poltc en de publc'tê'tssaeda moedwllg of door onwetendhed verkeerd voorgesteld worden. Dt met het doel l'e&e s n' staat te stellen hun vaak -nog; vage standpunten meer vorm te geven, en met het doel te waarschuwen! voor 1 wat msschen komen gaat n Nederland en Belgë als er geen brede tegen bewegng ontstaat. " üpj zjn n,.een poste om de rchtng voor polteke'veranderng aan te geven omdat wj voorlopen op de massa r terwjl'zowel de lnkse 'als de rechtse partjen achter de massa aan Jopen. " ' '! ',,naa Sd Crane,,, h, ' ',, Prescfentafcandüdaat LP., ' s ' ', ',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t Nederlands Postbus 5747, 1007 AS Amsterdam, tel ; AMR0 Bank rek.nr ^3 t.n'.v.'de Vrjbre; Posttek.nr ; abonnemeataprjs ƒ 40,- pé» jaar. Belgë : Herentalsèbaan ;109, 2100-B Deurne; Bank JlV.Breda rek.nr t.n.v. De Vrjbref; abonnementsprjs BF 600,- per jaar.

2 -2- NATIONAAL COMITÉ VERMINDERING BELASTINGDRUK (NCVB) Enkele maanden geleden s n Harderwjk door de heer G.J. de Hoop opgercht het Natonaal Comté Vermnderng Belastngdruk. Dt comté kreeg onmddelljk veel aandacht n de pers en er kwamen honderden, sympathebetugngen bnnen. Het comté heeft o.a. als doel: - Vermnderng van de belastngdruk, n de breedste zn van het woord. - Vereenvoudgng van het belastngstelsel. - Een humane nnng der lasten. - Het openljk aan de kaak stellen van verspllng van gemeenschapsgelden. - Het openljk aan de kaak stellen van de personen de voor dat verspllen verantwoordeljk zjn. - Het bemddelen bj de belastngdenst bj zeer moeljke zaken door op te treden als konsumentenorgansate op fskaal gebed. - Het belastngsbewustzjn bevorderen door voorlchtng te geven waarover men betaalt, wat men betaalt, en of de belastnggelden besteed worden voor de doelen waarvoor zj geheven worden. De N.C.V.B. heeft veel plannen om deze doelstellngen te verwezenljken. Als belangrjke stap gaat er nu een open bref naar regerng en parlement. Deze ludt als volgt: Aan onze Regerng en leden van de Staten-Generaal f Langs deze weg wllen wj ons graag aan u voorstellen en onze doelstellngen aan u bekend maken:. ' Wj zjn het "Natonaal Comté Vermnderng Belastngdruk". Onze prmare doelstellngen zjn: a. vermnderng van de belastngdruk n de breedste zn-van het woord; b. vereenvoudgng van het belastngstelsel; c. een humane nnng van de lasten, >. ' en erkennng van het Comté als volwaardg gesprekspartner. Onze aktvteten n de afgelopen maanden doen verwachten dat wj bnnen afzenbare tjd tot een der grootste organsates van ons land zullen behoren. Velen zjn het net eens met het,fnancële beled van regerng en parlement en de daarut voortvloeende belastngmaatregelen. ' Ook s ons gebleken dat het hudge' belastngstelsel schandalge methoden heeft om de lasten te nnen, wat tot mensonterende praktjken"ledt, terwjl terugbetalngen ggantsch lange tjden met zch meebrengen, welke als rreëel en oneerljk bj de burger overkomen. Wj zjn ervan overtugd dat onze doelstellngen een posteve bjdrage leveren aan onze samenlevng en de echt zwakkeren een grotere beschermng beden. Het lgt daarom op onze weg op te komen voor 'onze medeburgers/ welke zowel fnanceel als geesteljk gekweld worden door het hudge belastngstelsel. Eén onzer taken zal dan ook zjn het publekeljk aan de kaak stellen van gevallen, zowel n de prvésfeer* als n het bedrjfsleven, welke n deze tjd, anno 1980, de prmare rechten van de mens aantasten: zjn persoonljke vrjhed. Wj wjzen u met klem op het fet dat de grenzen nzake het nnen, utgeven en verspllen van gelden van 's lands ngezetenen reeds ver zjn overschreden. Wj zjn zeer beneuwd hoe herop door we gereageerd gaat worden. Het N.C.V.B. wl onder geen voorwaarde aangemerkt worden als een polteke partj. Zj wl meer, fungeren als een soort konsumentenorgansate. Nou ja, konsumenten!!! Wj hopen dat ook dt streven een grote response krjgt. U kunt met het N,C»V.B. kontakt opnemen va Postbus 125,.Harderwjk,, Holland, én u kunt uw bjdragen storten op AMRO-bank rekenng nr. '41.69, , Hoogachtend, Natonaal Comté Vermnderng Belastngdruk.

3 -3- FILH : HET BEDROG VAN SALT II - (BIJEENKOMST 15 MAART) Op zaterdagmddag 15 maart 1980 om uur zal er n "De Gouden Weken", Schevenngseweg 37 te Den Haag, de flm "THE SALT SYNDROME" vertoond worden. Tevens zal de heer H. BROUWER een nledng houden over de SALT-akkoorden, de Oost/West-verhoudngen m.b.t. mltare sterkte, en de nternatonale bedregng van onze vrjhed. "The SALT Syndrome" belcht de mltare poste van het Westen ten opzchte van het Oostblok, en wat de konsekwentes van SALT zullen zjn voor onze velghed. De beslssng van de Amerkaanse senaat om het SALT-akkoprd (ter wederzjd$e beperkng van strategsche bewapenng) al of net goed te keuren, zal van het allergrootste belang zjn voor de toekomst van ons allen. Ondanks alle aandacht de^de meda aan de SALT-akkoOrden besteden, s het publek net wezenljk voorgelcht over de werkeljke achtergronden. Deze flm echter geeft aan, hoe de Verengde Staten sedert 17 jaar bezg zjn aan eenzjdge ontwapenng, terwjl de Sowjets een spectaculare mltare opbouw tot stand gebracht hebben. In de tjd s de V.S. teruggebracht van een poste van Overtugende superortet naar een van dudeljke nferortet. Goedkeurng van SALT II zou een bestendgng van de poste nhouden - een Amerka dat net verder bewapent tegenover een Oostblok dat vrjwel onkontroleerbaar opbouwt. Onder andere legt SALT II vast, dat Amerka net het vermogen mag ontwkkelen een eerste atoom-raketaanval door de Russen af te slaan, nog vóórdat de Russsche raketten doel treffen. De Russen echter hebben vandaag de dag dt vermogen reeds.' Voorts kunnen de Russen nu reeds 95% van de,, \ Amerkaanse kernraketten utschakelen door ; ze preces n hun slo's te treffen. Met de resterende 5% zouden de Amerkanen noot meer een tegenoffensef durven, ondernemen, en zouden gedwongen zjn te kaptuleren... Na afloop s er gelegenhed tot dskusse. "Dé Gouden Weken" s berekbaar met tram 7 of 8 vanaf bede N.S.-statons. Zaal open vanaf uur.. ' Er s een boekenstand van het Lbertarsch Boekcentrum. "Kokente. onofe"-- 5/U.T 17 " S,POR T. EN POLITIEK Hebben Sport en Poltek met elkaar te maken? Mpgen deze belangen met elkaar verweven v/orden? Deze vragen zjn aktueel geworden door de Olympsche Spelen de dt jaar n Moskou gepland zjn en door de Paralympcs de dt jaar n Arnhem worden gehouden. In het eerste geval"wl men de spelen boycotten omdat Rusland Afghanstan bezet heeft en/of Sacnarov heeft verbannen. In het tweede geval wl men Zudafrkaanse gehandcapten utschakelen van Spelen, omdat men tegen de aparthedspoltek van! de Zudafrkaanse regerng s. Ook al zjn er'gehandcapte negerknderen de graag naar de! Spelen komën. Poltek s n fete de maner waarop t wj mensen met elkaarj omgaan. De polteke regels 'zouden gebaseerd moeten zjn op een 1, ethek. En de ethek' 'zou weer op een goede bassflosofe moeten rusten. U' begrjpt dat dt volgens ons op- objecteve wetenschap gebaseerd moet zjn. Dat s de leer' van het OBJECTIVISME,

4 -.4- In de praktjk ontbreekt daar echter alles aan. De poltek, zowel n dorp of stad als n een land en n de wereld, s volkomen zwevend. Men noemt en aanvaardt poltek als: "De kunst van het haalbare"; d.w.z.: Halen wat je kunt, of het Goed of Kwaad s. Vandaag ze nog emand: "Eerljke poltek bestaat net", en praktsch het gehele gezelschap was het daarmee eens. Dt geeft wel dudeljk aan hoe men over poltek denkt. Erger nog s dat men het aanvaardt en dat men net gaat werken om wel tot een eerljke poltek te komen. In een rado-ntervew met een sportman werd zjn menng gevraagd over wel of net deelname aan de Olympsche Spelen. Ik weet net meer we het was, maar de man antwoordde: "Mjnheer, de poltek de s kompleet verrot." Nou moo.' Hj zegt n fete dat de maner waarop wj mensen n 1980 met elkaar omgaan "kompleet verrot" s. Hj heeft overgens geljk. Van eng menseljk respekt s nauweljks meer sprake. Maar wat doet de mjnheer er aan? Zoekt hj naar de kern? Of s dat te moeljk en gaan we gewoon door met "halen wat we halen kunnen"? En wat doet de sport of doen de sportleden zelf? Bemoeen zj zch ook net met de poltek? Of doen ze dat c-lleen als hun egenbelang daar mee gemoed s? Hoeveel voetbalclubs vragen om subsde? Hoeveel sporthallen, stadons, zwembaden, enz. worden gebouwd met geld van de overhed? Het s de overhed de veel voor de sport betaalt. En degene de betaalt, bemoet zch (terecht) met de ontvangers van dat geld. De sportleden de al de subsdes n dank aanvaard hebben, zjn daarom zelf medeverantwoordeljk voor dé overhedsbemoeens. Ze hebben zelf de overhed n hus gehaald. Sport en poltek zjn thans zo nauw met elkaar verweven, dat het zeer moeljk zal zjn om deze banden te verbreken. Het s aan de sportleden om de band te verbreken. De overhed zal dat noot wllen. De wl uteraard alleen meer nvloed, meer macht. De weg naar het verbreken van de band lgt net dudeljk voor ons. De eerste stap de echter genomen moet worden, 1 s dat sportleden eerst moeten gaan begrjpen dat zj het zelf zjn de de overhed, en dus de poltek, n hus gehaald hebben. ; INTERNATIONALE LIBERTARISCHE BIJEENKOMST IN EUROPA Deze zomer zullen een aantal Amerkaknse Lbertar,ërs een res dóór Europa maken. Zoals nu te voorzen kunhen dat een honderdtal personen zjn. Zj denken erover om dan een toer te maken 'langs alle plaatsen de n de geschedens van de vrjhed van de mens een belangrjke rol gespeeld hebben. Detals hopen wj u een volgende keer te kunnen geven. Dt s een gevolg van de res de Don Ernsberger door Europa gemaakt heeft. Degenen de hem gehoord hebben op d^e avond n Vlaardngen, zullen belangstellend zjn volgende stappen volgen. Gedacht wordt om n deze toer een tweedaags congres op te nemen samen met Europese Lbertarërs. De deeën gaan nu ut naar hét *eekend van 26 en 27 jul, terwjl een plaats n de buurt van Brussel msschen de meest aangewezen S'. Het s een geweldge kans voor ons allen om lbertarërs ut andere Europese landen en ut Amerka te ontmoeten. De Amerkanen kunnen als catalysator optreden. Zj bunnen ons vanut hun langere ervarng leren. Maar msschen s het allerbelangrjkste nog dat wj de lbertarërs ut onze buurlanden ontmoeten, want daar ontbreekt n fete nog alles aan. Wj weten meer over wat er n Amerka gebeurt dan bjvoorbeeld n Dutsland, Frankrjk of Engeland. Het zou een begn kunnen worden van een hele sere fjne gebeurtenssen de het lbertarsme verder kunnen brengen en de onze vrjhed zullen versterken. Alles s nog n een begnstadum, maar de tjd om alles te organseren s zéér krap. Daarom, als u deeën hebt of mee wlt werken, laat ons dat dan nu weten. " Men vraagt mj wel eens of wnst ook werkgelegenhed betekent. Dan antwoord k: Dat weet k n'et preces. Maar het omgekeerde >weet k wél: Als je geen wnst maakt, verdwjnt je werkgelegenhed.' Dan durft nemand -nog een rsko te nemen. " Dr.r. Nco Rodenburg f ' Presdent Phlps, n De Telegraaf van

5 NOG 1000 DAGEN VRIJHEID (MINUS 60 DAGEN) Het artkel "Nog 1000 dagen Vrjhed" n ons december-nummer heeft een geweldge response gehad. Behalve onze egen abonnees hebben ook anderen deze gedachte verder gebracht. De heer Hetnk schreef erover n zjn zeer bekende kolom n de Telegraaf, en alleen daarop kwamen al meer dan 600 reaktes bnnen een paar dagen. Wj hebben geprobeerd om allen de gereageerd hebben snel het volledge december-nummer toe te sturen. Dt s redeljk goed gelukt. Ook O.S.L. (Oud Strjders Legoen) heeft bj ons gegevens opgevraagd en gekregen. Zj zullen n STAVAST het komplete artkel van Dr. Gary North vertaald opnemen en herdrukken ervan beschkbaar stellen. Wat een succes:.' Het s echter ook beangstgend! Bjna ut alle reaktes bleek dat de mensen bang zjn. Ze zjn bang om hun vrjhed te verlezen onder een communstsche (Russsche) dktatuur. Deze angst s gerechtvaardgd. Ut allerle publkates bljkt dat thans Rusland nderdaad sterker s dan Amerka. Rusland schrjft de wet voor n dé wereldpoltek. Kjk alleen eens wat er gebeurt als de Russen Afghanstan bezetten.' Dan gaat het Westen protesteren.' Wat doen dan de Russen? De verbannen Sacharov om daarmee aan het Westen dudeljk te maken dat zj zch van al de protesten nets aantrekken. Wat doet het Westen dan weer? Zj overwegen om dan deze zomer net met de Russen te spelen!i! Onze op één na grootste vjand (het Oosterse Communsme) s al zo sterk, dat het de vraag s of we eï nog wat tegen kunnen doen. Als we zo slap bljven toekjken als nu, dan zal de Russsche Beer ons nderdaad opvreten. Onze grootste yjand (Bg Brother - de Overhed) s ook al zo sterk dat hj heel moeljk n te perken zal zjn. Erger nog, hj heeft het volk n Nederland en Belgë al zover bewerkt, gekondtoneerd, dat de mensen deze stuate als normaal ervaren. Gelukkg zjn er ook posteve tekenen. Dat wj zóveel reaktes kregen, s op zchzelf al moo. Maar we moeten meer.,u moet meer. Wat 'doet ü? Het Lbertarsme s de enge stromng n de wereld de het kwaad echt fundamenteel aanpakt. Daarom moeten we zorgen dat we dt deaal eerst zelf beter begrjpen, en het daarna verder utdragen n onze maatschappj. - Kunt u meedoen aan Krngbjeenkomsten? - Kunt u leden werven? t - Kunt u ons fnanceel steunen? Dan zorgen wj voor verdere verbredng. Hoe dan ook, Doe wat, en als u nét weet wat, neem dan kontakt met ons op en wj zullen zen of we samen wat kunnen doen. KRINGEN De Krng Amsterdam/Heemstede komt thans op gang. Deze Krng s van plan om regelmatg bj elkaar te komen op de eerste maandag van de maand. Natuurljk s de groep nog klen, maar u bent welkom. Op dt moment wl deze Krng zch vooral Objectvstsch opstellen en zet ze een taak n het toetsen van lbertarsche aktes aan het objectvsme. In samenwerkng met de Krng Rotterdam wl men ook her graag werken aan een cursus Objectvsme.! Krngbjeenkomsten zjn normaal op de volgende tjden: - Rotterdam/Vlaardngen: eerste donderdag v,d.m. (volgende op 6 maart, 3 aprl ) uur - Den Haag : laatste maandag v.d.m. (volgende op 25 febr., 31 maart) uur - Amsterdam/Heemstede : eerste maandag v.d.m. (volgende op 3 maart : ) '20.00 uur Als u wlt komen kennsmaken (vrjbljvend) neem dan kontakt met ons op. Krngbjeenkomsten Flm + Lezng Lezngencyclus te Gent AGENDA ; ze onder "Krngen". : zaterdag, 15 maart, ze onder "Flm". ï - donderdag 21 februar, - donderdag 13 maart,

6 DE VRIJE MARKT -6-!- IN EEN ONVRIJE EKONOMIE Vorge maand beschreef k, dat als u recht heeft op uw egen leven, u dan ook recht heeft op de gevolgen van uw aktes. Tevens werd toen verteld waarom "beleggen" n de Vrjbref behandeld wordt: omdat het nameljk een mddel s om uw egen vrjhed én onafhankeljkhed te vergroten. De volgende stap n het vergroten van uw persoonljke vrjhed (dus na ervoor te zorgen dat u zo goed d.w.z. zo velg en wnstgevend mogeljk belegt) s n dt verband om zo mn mogeljk belastng te betalen. Dus als n deze rubrek tps gegeven kunnen worden de u belastng besparen, helpen we mee aan het vergroten van het recht op egen leven. En zowaar, er zjn nog allerle goede bjkomstge dngen als je praat over beleggen en belastng besparen, n.l.: - Beleggen kan extra geld opleveren (daar weten de mensen van mee te praten de op bass van onze advezen vorg jaar februar goud en zlver gekocht hebben). Dat extra geld vergroot het aantal keuzemogeljkheden dat u heeft, dus meer vrjhed. - Belastng besparen levert de overhed mnder geld op. Mnder belastnggeld betekent (laten we voorzchtg zjn) mnder mogeljkheden voor een overhed tot verspllng en tot utbredng. Nu we het toch over de overhed hebben, n fete s zj het de deze rubrek nodg maakt. Als je vroeger wat,geld over had, kocht je wat aandelen plus oblgates en dan kwam het bjna altjd wel goed. De tjd s wel voorgoed voorbj. De gemddelde waarde van aandelen heeft de afgelopen-jaren net eens de nflate bjgehouden. Oblgates waren hele-^ maal een treste beleggng. Rentevoetverhogngen deden de waarde van oblgates vermn-? deren. En de rente de u kreeg werd praktsch wegbelast. De verlezen door nflate komen daar dan nog bj.-,.'...: ;'.;: :;. '. ;" <' ' < v :::. ' :., :.-. ' : Bljkbaar moet naar alternateven gezocht gorden en daar wl k u graag bj helpen. Dus laten we er n deze rubrek op baneren::,:!, : ; ; - vergroot uw persoonljke vrjhed door o.a. fnanceel zo onafhankeljk mogeljk te worden;. : ; : :: ".''. ' -, ''^'/ ' ' '. ' '. ' - - probeer, als het engszns kan, geen of zo weng mogeljk belastng te betalen. Hu weer terug naar de beleggngen en natuurljk eerst de goudmarkt. De eventuele reakte de k u n het januarnummer beloofd had» ;s zo vrendeljk :géweest preces op tjd plaats te vnden. Van $ 850 per ounce tot (eventjes) $ 590 per ounce n 2 dagen. Wj zjn erg gelukkg met deze reakte, want dat geeft weer neuwe kansen om te kopen. Hadden we er bjna noot bezwaar tegen om voor uw vaste portefeulle te kopen; voor de varabele portefeulle hebben we tot nu toe ons k^ut droog gehouden. Stapje voor stapje kan nu ook voor de varabele portefeulles gekocht worden. ' : : Ook s het raadzaam om weer zlver te kopen; meer nog dan goud. Zeker op een termjn van 5 jaar zen wj zlyer procentueel veel meer stjgen dan goud. Met de prjsschom-.',, melngen van de afgelopen dagen s het ondpenljk om specfeke kooplmeten aan te.'jge->. ven. Om u echter toch een dee te geven: $ 630 per ounce voor goud ljkt een redeljke ; bass, maar houdt toch nog rekenng met een spelng van, $ 40 naar boven of naar beneden. Voor zlver s 5J5 33 egszns een bass, maar her geldt zelfs een spelng van $3,' De talloze maneren en mogeljkheden om goud, zlver en platna te kopen heb k her vroeger al eens beschreven. Kopeën,hervan zjn va de redakte van de Vrjbref & f 5,- te verkrjgen. Ik neem aan het verband tussen beleggen en vrjhed voldoende aangestpt te hebben. Uw specfeke vragen ze k gaarne tegemoet. r. L.H.M. Jongen. ' In de grats brochure van Total Investment Servces wordt utgelegd hoe een beleggngsportefeulle n te delen. Tevens wordt daarbj rekenng gehouden met de aard van de belegger. U kunt deze Engelse brochure grats verkrjgen door een kaartje te sturen naar: Total Investment Servces, Hekantvenstraat 39, 2190 Essen, Belgë. Wellcht dat u ook geïnteresseerd bent n een (nog) grats Engels beleggngsbulletn. Ook hervoor geldt: een kaartje naar het genoemde adres s voldoende. th6 VVAt,L STRfcfcT JOUMNAL koog? "

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 *

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 * de Utlaat personeelsorgaan van de n.v. Konnkljke Paketvaart Maatschappj 12de jaargang no. 11 November 1957 * Alle stukken,de Utlaat" betreffende te adresseren aan.: de Redacte van,de Utlaat" p/a n.v. K.P.M.

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

EN HOE MOET DAT DAN MET,,,,,,?

EN HOE MOET DAT DAN MET,,,,,,? leven, vrijheid, eigendom, absolute rechten van het individu Maandblad No. 39. Oplage: 1000 exemplaren. Verantwoordelijk Uitgever: ir. H,J. Jongen Mei 1981. Heikantvenstraat 39-2190 Essen - België. De

Nadere informatie

DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN

DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN Don Failla 1 VOORWOORD De '45 Seconden" Presentatie is alles wat men hoeft te weten om een grote organisatie op te bouwen. En als iemand deze presentatie

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

U KUNT NOG MEEDOEN!!

U KUNT NOG MEEDOEN!! LEVEN-VRtJHE!D-E)BENOOM ABSOLUTE RECHTEN VAM HET!WD!V!OU Maandblad No. 65/66 Oplage: 1000 exemplaren Verantwoordelijk Uitgever: ir. H.J. Jongen juli/augustus 1983 Heikantvenstraat 39-2190 Essen - België

Nadere informatie

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be Hgh Tech Platform Werkgroep Hgh Tech Hgh Tech Specalsts 2013-2014 www.hghtechplatform.nl www.hghtechplatform.be 3L Solutons 1 Tlburgseweg 164, 4817 BH Breda Contactpersoon: Dhr. L.J. van Drel T 076-5812916

Nadere informatie

Vertrouwd met arbeidszaken

Vertrouwd met arbeidszaken Vertrouwd met arbedszaken De arbedsmarkt n het publeke domen wjzgt zch voortdurend. Dt vraagt om het nnemen van standpunten en het vnden van oplossngen. Het Centrum Arbedsverhoudngen (CAOP) s expert op

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie