',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',"

Transcriptie

1 leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar ^ _ Hekantvenstraat_ Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF brengt u eïke maancfnïeuws over levens- en maatschappjbescïouwïngen aïs het objectvsme en het lbertarsrae. ~" ' «.-. _«._ :^ «. IETS OVER ONZE DOELSTELLINGEN ; Voor zeer velen s dt een van de eerste nummers [van de Vrjbref de zj onder ogen krj~' gen. Voor hen wllen wj graag Onze doelstellngen verdudeljken. De algemene doelstellng van het Lbertarsch Centrum^ en haar orgaan de Vrjbref s het bevorderen van de ndvduele vrjhed van de mens. Deze dpelstellng, trachten wj te verwezenljken' dóór': '. '... ',,', - Het verbreden van de Lbertarsche levensbeschouwng,,,. De Vrjbref brengt maandeljks neuws en opnes met een Lbertarsche strekkng. '. Een perste ndruk.van, onze flosofe geeft, de ] brochure "Hoe vrjlj bent U npg?''> welke, u op verzoek toegezonden wordt voor ƒ 3,-,. Het Lbertarsch Boekcentrum bedt een schat^ aan lteratuur over: ndvduele vrjhed, maatschappeljke strukturen, vrje-markt-ekonome en nog veel meer,. (Lbertarsch Boekcentrum, Postbus 336, 2100 AH Heemstede; vraag de boekenljst.), ', ' ' ','. Er zjn plaatseljke "Krngen", waarvan, de leden maandeljks bjeenkomen om geljkgestemden te ontmoeten, om, zch, te,.verdepen n het t LjLbertjar sme, oa zch te oefenen n het dskussëren, of voor het bespreken -van aktes, ( (, - Het verlenert van' 'steun aan' edere ajctle de' gercht 1 s op 'yèjfgyojg van 'd'e' vrjhed. De Vrjbref, beoogt het brengen van neuws over het streven naar vrj'he'd zowel bnnen als buten Nederland 'en 'Belgë. Zj xvl meldln'g makeü van' alle akt'es 'met 'één n rume zn geljkgercht doel" als 'het önde. TevenS'wl de Vfjbïjef een kommünkatemdd! asjn tussen Lbertarërs, o. a. door het opnemen van rgezohden st'ukken, artkelen 1 en mededelngen, t' ' ' ' - '' ' ', x - Het geven, van voorlchtng over methodes om vrjhed te.b, ehouden of te _Yeggyotett< t j De Vrjbref beoogt te advseren n het ontkomen aan van staatstejje opgelegde dwangmaatregelen en betuttelng. Zj wl trachten n de toekomst meer beleggttgs- en jbelastngadvezen te geven, alsmede.advezen hoe een. crss te doorstaan ("survval"). Het weergeven Van feten de doorgaans onvolledg of_ onjust behandeld gorden n De Vrjbref wl lcht laten schjnen op zaken de door poltc en de publc'tê'tssaeda moedwllg of door onwetendhed verkeerd voorgesteld worden. Dt met het doel l'e&e s n' staat te stellen hun vaak -nog; vage standpunten meer vorm te geven, en met het doel te waarschuwen! voor 1 wat msschen komen gaat n Nederland en Belgë als er geen brede tegen bewegng ontstaat. " üpj zjn n,.een poste om de rchtng voor polteke'veranderng aan te geven omdat wj voorlopen op de massa r terwjl'zowel de lnkse 'als de rechtse partjen achter de massa aan Jopen. " ' '! ',,naa Sd Crane,,, h, ' ',, Prescfentafcandüdaat LP., ' s ' ', ',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t Nederlands Postbus 5747, 1007 AS Amsterdam, tel ; AMR0 Bank rek.nr ^3 t.n'.v.'de Vrjbre; Posttek.nr ; abonnemeataprjs ƒ 40,- pé» jaar. Belgë : Herentalsèbaan ;109, 2100-B Deurne; Bank JlV.Breda rek.nr t.n.v. De Vrjbref; abonnementsprjs BF 600,- per jaar.

2 -2- NATIONAAL COMITÉ VERMINDERING BELASTINGDRUK (NCVB) Enkele maanden geleden s n Harderwjk door de heer G.J. de Hoop opgercht het Natonaal Comté Vermnderng Belastngdruk. Dt comté kreeg onmddelljk veel aandacht n de pers en er kwamen honderden, sympathebetugngen bnnen. Het comté heeft o.a. als doel: - Vermnderng van de belastngdruk, n de breedste zn van het woord. - Vereenvoudgng van het belastngstelsel. - Een humane nnng der lasten. - Het openljk aan de kaak stellen van verspllng van gemeenschapsgelden. - Het openljk aan de kaak stellen van de personen de voor dat verspllen verantwoordeljk zjn. - Het bemddelen bj de belastngdenst bj zeer moeljke zaken door op te treden als konsumentenorgansate op fskaal gebed. - Het belastngsbewustzjn bevorderen door voorlchtng te geven waarover men betaalt, wat men betaalt, en of de belastnggelden besteed worden voor de doelen waarvoor zj geheven worden. De N.C.V.B. heeft veel plannen om deze doelstellngen te verwezenljken. Als belangrjke stap gaat er nu een open bref naar regerng en parlement. Deze ludt als volgt: Aan onze Regerng en leden van de Staten-Generaal f Langs deze weg wllen wj ons graag aan u voorstellen en onze doelstellngen aan u bekend maken:. ' Wj zjn het "Natonaal Comté Vermnderng Belastngdruk". Onze prmare doelstellngen zjn: a. vermnderng van de belastngdruk n de breedste zn-van het woord; b. vereenvoudgng van het belastngstelsel; c. een humane nnng van de lasten, >. ' en erkennng van het Comté als volwaardg gesprekspartner. Onze aktvteten n de afgelopen maanden doen verwachten dat wj bnnen afzenbare tjd tot een der grootste organsates van ons land zullen behoren. Velen zjn het net eens met het,fnancële beled van regerng en parlement en de daarut voortvloeende belastngmaatregelen. ' Ook s ons gebleken dat het hudge' belastngstelsel schandalge methoden heeft om de lasten te nnen, wat tot mensonterende praktjken"ledt, terwjl terugbetalngen ggantsch lange tjden met zch meebrengen, welke als rreëel en oneerljk bj de burger overkomen. Wj zjn ervan overtugd dat onze doelstellngen een posteve bjdrage leveren aan onze samenlevng en de echt zwakkeren een grotere beschermng beden. Het lgt daarom op onze weg op te komen voor 'onze medeburgers/ welke zowel fnanceel als geesteljk gekweld worden door het hudge belastngstelsel. Eén onzer taken zal dan ook zjn het publekeljk aan de kaak stellen van gevallen, zowel n de prvésfeer* als n het bedrjfsleven, welke n deze tjd, anno 1980, de prmare rechten van de mens aantasten: zjn persoonljke vrjhed. Wj wjzen u met klem op het fet dat de grenzen nzake het nnen, utgeven en verspllen van gelden van 's lands ngezetenen reeds ver zjn overschreden. Wj zjn zeer beneuwd hoe herop door we gereageerd gaat worden. Het N.C.V.B. wl onder geen voorwaarde aangemerkt worden als een polteke partj. Zj wl meer, fungeren als een soort konsumentenorgansate. Nou ja, konsumenten!!! Wj hopen dat ook dt streven een grote response krjgt. U kunt met het N,C»V.B. kontakt opnemen va Postbus 125,.Harderwjk,, Holland, én u kunt uw bjdragen storten op AMRO-bank rekenng nr. '41.69, , Hoogachtend, Natonaal Comté Vermnderng Belastngdruk.

3 -3- FILH : HET BEDROG VAN SALT II - (BIJEENKOMST 15 MAART) Op zaterdagmddag 15 maart 1980 om uur zal er n "De Gouden Weken", Schevenngseweg 37 te Den Haag, de flm "THE SALT SYNDROME" vertoond worden. Tevens zal de heer H. BROUWER een nledng houden over de SALT-akkoorden, de Oost/West-verhoudngen m.b.t. mltare sterkte, en de nternatonale bedregng van onze vrjhed. "The SALT Syndrome" belcht de mltare poste van het Westen ten opzchte van het Oostblok, en wat de konsekwentes van SALT zullen zjn voor onze velghed. De beslssng van de Amerkaanse senaat om het SALT-akkoprd (ter wederzjd$e beperkng van strategsche bewapenng) al of net goed te keuren, zal van het allergrootste belang zjn voor de toekomst van ons allen. Ondanks alle aandacht de^de meda aan de SALT-akkoOrden besteden, s het publek net wezenljk voorgelcht over de werkeljke achtergronden. Deze flm echter geeft aan, hoe de Verengde Staten sedert 17 jaar bezg zjn aan eenzjdge ontwapenng, terwjl de Sowjets een spectaculare mltare opbouw tot stand gebracht hebben. In de tjd s de V.S. teruggebracht van een poste van Overtugende superortet naar een van dudeljke nferortet. Goedkeurng van SALT II zou een bestendgng van de poste nhouden - een Amerka dat net verder bewapent tegenover een Oostblok dat vrjwel onkontroleerbaar opbouwt. Onder andere legt SALT II vast, dat Amerka net het vermogen mag ontwkkelen een eerste atoom-raketaanval door de Russen af te slaan, nog vóórdat de Russsche raketten doel treffen. De Russen echter hebben vandaag de dag dt vermogen reeds.' Voorts kunnen de Russen nu reeds 95% van de,, \ Amerkaanse kernraketten utschakelen door ; ze preces n hun slo's te treffen. Met de resterende 5% zouden de Amerkanen noot meer een tegenoffensef durven, ondernemen, en zouden gedwongen zjn te kaptuleren... Na afloop s er gelegenhed tot dskusse. "Dé Gouden Weken" s berekbaar met tram 7 of 8 vanaf bede N.S.-statons. Zaal open vanaf uur.. ' Er s een boekenstand van het Lbertarsch Boekcentrum. "Kokente. onofe"-- 5/U.T 17 " S,POR T. EN POLITIEK Hebben Sport en Poltek met elkaar te maken? Mpgen deze belangen met elkaar verweven v/orden? Deze vragen zjn aktueel geworden door de Olympsche Spelen de dt jaar n Moskou gepland zjn en door de Paralympcs de dt jaar n Arnhem worden gehouden. In het eerste geval"wl men de spelen boycotten omdat Rusland Afghanstan bezet heeft en/of Sacnarov heeft verbannen. In het tweede geval wl men Zudafrkaanse gehandcapten utschakelen van Spelen, omdat men tegen de aparthedspoltek van! de Zudafrkaanse regerng s. Ook al zjn er'gehandcapte negerknderen de graag naar de! Spelen komën. Poltek s n fete de maner waarop t wj mensen met elkaarj omgaan. De polteke regels 'zouden gebaseerd moeten zjn op een 1, ethek. En de ethek' 'zou weer op een goede bassflosofe moeten rusten. U' begrjpt dat dt volgens ons op- objecteve wetenschap gebaseerd moet zjn. Dat s de leer' van het OBJECTIVISME,

4 -.4- In de praktjk ontbreekt daar echter alles aan. De poltek, zowel n dorp of stad als n een land en n de wereld, s volkomen zwevend. Men noemt en aanvaardt poltek als: "De kunst van het haalbare"; d.w.z.: Halen wat je kunt, of het Goed of Kwaad s. Vandaag ze nog emand: "Eerljke poltek bestaat net", en praktsch het gehele gezelschap was het daarmee eens. Dt geeft wel dudeljk aan hoe men over poltek denkt. Erger nog s dat men het aanvaardt en dat men net gaat werken om wel tot een eerljke poltek te komen. In een rado-ntervew met een sportman werd zjn menng gevraagd over wel of net deelname aan de Olympsche Spelen. Ik weet net meer we het was, maar de man antwoordde: "Mjnheer, de poltek de s kompleet verrot." Nou moo.' Hj zegt n fete dat de maner waarop wj mensen n 1980 met elkaar omgaan "kompleet verrot" s. Hj heeft overgens geljk. Van eng menseljk respekt s nauweljks meer sprake. Maar wat doet de mjnheer er aan? Zoekt hj naar de kern? Of s dat te moeljk en gaan we gewoon door met "halen wat we halen kunnen"? En wat doet de sport of doen de sportleden zelf? Bemoeen zj zch ook net met de poltek? Of doen ze dat c-lleen als hun egenbelang daar mee gemoed s? Hoeveel voetbalclubs vragen om subsde? Hoeveel sporthallen, stadons, zwembaden, enz. worden gebouwd met geld van de overhed? Het s de overhed de veel voor de sport betaalt. En degene de betaalt, bemoet zch (terecht) met de ontvangers van dat geld. De sportleden de al de subsdes n dank aanvaard hebben, zjn daarom zelf medeverantwoordeljk voor dé overhedsbemoeens. Ze hebben zelf de overhed n hus gehaald. Sport en poltek zjn thans zo nauw met elkaar verweven, dat het zeer moeljk zal zjn om deze banden te verbreken. Het s aan de sportleden om de band te verbreken. De overhed zal dat noot wllen. De wl uteraard alleen meer nvloed, meer macht. De weg naar het verbreken van de band lgt net dudeljk voor ons. De eerste stap de echter genomen moet worden, 1 s dat sportleden eerst moeten gaan begrjpen dat zj het zelf zjn de de overhed, en dus de poltek, n hus gehaald hebben. ; INTERNATIONALE LIBERTARISCHE BIJEENKOMST IN EUROPA Deze zomer zullen een aantal Amerkaknse Lbertar,ërs een res dóór Europa maken. Zoals nu te voorzen kunhen dat een honderdtal personen zjn. Zj denken erover om dan een toer te maken 'langs alle plaatsen de n de geschedens van de vrjhed van de mens een belangrjke rol gespeeld hebben. Detals hopen wj u een volgende keer te kunnen geven. Dt s een gevolg van de res de Don Ernsberger door Europa gemaakt heeft. Degenen de hem gehoord hebben op d^e avond n Vlaardngen, zullen belangstellend zjn volgende stappen volgen. Gedacht wordt om n deze toer een tweedaags congres op te nemen samen met Europese Lbertarërs. De deeën gaan nu ut naar hét *eekend van 26 en 27 jul, terwjl een plaats n de buurt van Brussel msschen de meest aangewezen S'. Het s een geweldge kans voor ons allen om lbertarërs ut andere Europese landen en ut Amerka te ontmoeten. De Amerkanen kunnen als catalysator optreden. Zj bunnen ons vanut hun langere ervarng leren. Maar msschen s het allerbelangrjkste nog dat wj de lbertarërs ut onze buurlanden ontmoeten, want daar ontbreekt n fete nog alles aan. Wj weten meer over wat er n Amerka gebeurt dan bjvoorbeeld n Dutsland, Frankrjk of Engeland. Het zou een begn kunnen worden van een hele sere fjne gebeurtenssen de het lbertarsme verder kunnen brengen en de onze vrjhed zullen versterken. Alles s nog n een begnstadum, maar de tjd om alles te organseren s zéér krap. Daarom, als u deeën hebt of mee wlt werken, laat ons dat dan nu weten. " Men vraagt mj wel eens of wnst ook werkgelegenhed betekent. Dan antwoord k: Dat weet k n'et preces. Maar het omgekeerde >weet k wél: Als je geen wnst maakt, verdwjnt je werkgelegenhed.' Dan durft nemand -nog een rsko te nemen. " Dr.r. Nco Rodenburg f ' Presdent Phlps, n De Telegraaf van

5 NOG 1000 DAGEN VRIJHEID (MINUS 60 DAGEN) Het artkel "Nog 1000 dagen Vrjhed" n ons december-nummer heeft een geweldge response gehad. Behalve onze egen abonnees hebben ook anderen deze gedachte verder gebracht. De heer Hetnk schreef erover n zjn zeer bekende kolom n de Telegraaf, en alleen daarop kwamen al meer dan 600 reaktes bnnen een paar dagen. Wj hebben geprobeerd om allen de gereageerd hebben snel het volledge december-nummer toe te sturen. Dt s redeljk goed gelukt. Ook O.S.L. (Oud Strjders Legoen) heeft bj ons gegevens opgevraagd en gekregen. Zj zullen n STAVAST het komplete artkel van Dr. Gary North vertaald opnemen en herdrukken ervan beschkbaar stellen. Wat een succes:.' Het s echter ook beangstgend! Bjna ut alle reaktes bleek dat de mensen bang zjn. Ze zjn bang om hun vrjhed te verlezen onder een communstsche (Russsche) dktatuur. Deze angst s gerechtvaardgd. Ut allerle publkates bljkt dat thans Rusland nderdaad sterker s dan Amerka. Rusland schrjft de wet voor n dé wereldpoltek. Kjk alleen eens wat er gebeurt als de Russen Afghanstan bezetten.' Dan gaat het Westen protesteren.' Wat doen dan de Russen? De verbannen Sacharov om daarmee aan het Westen dudeljk te maken dat zj zch van al de protesten nets aantrekken. Wat doet het Westen dan weer? Zj overwegen om dan deze zomer net met de Russen te spelen!i! Onze op één na grootste vjand (het Oosterse Communsme) s al zo sterk, dat het de vraag s of we eï nog wat tegen kunnen doen. Als we zo slap bljven toekjken als nu, dan zal de Russsche Beer ons nderdaad opvreten. Onze grootste yjand (Bg Brother - de Overhed) s ook al zo sterk dat hj heel moeljk n te perken zal zjn. Erger nog, hj heeft het volk n Nederland en Belgë al zover bewerkt, gekondtoneerd, dat de mensen deze stuate als normaal ervaren. Gelukkg zjn er ook posteve tekenen. Dat wj zóveel reaktes kregen, s op zchzelf al moo. Maar we moeten meer.,u moet meer. Wat 'doet ü? Het Lbertarsme s de enge stromng n de wereld de het kwaad echt fundamenteel aanpakt. Daarom moeten we zorgen dat we dt deaal eerst zelf beter begrjpen, en het daarna verder utdragen n onze maatschappj. - Kunt u meedoen aan Krngbjeenkomsten? - Kunt u leden werven? t - Kunt u ons fnanceel steunen? Dan zorgen wj voor verdere verbredng. Hoe dan ook, Doe wat, en als u nét weet wat, neem dan kontakt met ons op en wj zullen zen of we samen wat kunnen doen. KRINGEN De Krng Amsterdam/Heemstede komt thans op gang. Deze Krng s van plan om regelmatg bj elkaar te komen op de eerste maandag van de maand. Natuurljk s de groep nog klen, maar u bent welkom. Op dt moment wl deze Krng zch vooral Objectvstsch opstellen en zet ze een taak n het toetsen van lbertarsche aktes aan het objectvsme. In samenwerkng met de Krng Rotterdam wl men ook her graag werken aan een cursus Objectvsme.! Krngbjeenkomsten zjn normaal op de volgende tjden: - Rotterdam/Vlaardngen: eerste donderdag v,d.m. (volgende op 6 maart, 3 aprl ) uur - Den Haag : laatste maandag v.d.m. (volgende op 25 febr., 31 maart) uur - Amsterdam/Heemstede : eerste maandag v.d.m. (volgende op 3 maart : ) '20.00 uur Als u wlt komen kennsmaken (vrjbljvend) neem dan kontakt met ons op. Krngbjeenkomsten Flm + Lezng Lezngencyclus te Gent AGENDA ; ze onder "Krngen". : zaterdag, 15 maart, ze onder "Flm". ï - donderdag 21 februar, - donderdag 13 maart,

6 DE VRIJE MARKT -6-!- IN EEN ONVRIJE EKONOMIE Vorge maand beschreef k, dat als u recht heeft op uw egen leven, u dan ook recht heeft op de gevolgen van uw aktes. Tevens werd toen verteld waarom "beleggen" n de Vrjbref behandeld wordt: omdat het nameljk een mddel s om uw egen vrjhed én onafhankeljkhed te vergroten. De volgende stap n het vergroten van uw persoonljke vrjhed (dus na ervoor te zorgen dat u zo goed d.w.z. zo velg en wnstgevend mogeljk belegt) s n dt verband om zo mn mogeljk belastng te betalen. Dus als n deze rubrek tps gegeven kunnen worden de u belastng besparen, helpen we mee aan het vergroten van het recht op egen leven. En zowaar, er zjn nog allerle goede bjkomstge dngen als je praat over beleggen en belastng besparen, n.l.: - Beleggen kan extra geld opleveren (daar weten de mensen van mee te praten de op bass van onze advezen vorg jaar februar goud en zlver gekocht hebben). Dat extra geld vergroot het aantal keuzemogeljkheden dat u heeft, dus meer vrjhed. - Belastng besparen levert de overhed mnder geld op. Mnder belastnggeld betekent (laten we voorzchtg zjn) mnder mogeljkheden voor een overhed tot verspllng en tot utbredng. Nu we het toch over de overhed hebben, n fete s zj het de deze rubrek nodg maakt. Als je vroeger wat,geld over had, kocht je wat aandelen plus oblgates en dan kwam het bjna altjd wel goed. De tjd s wel voorgoed voorbj. De gemddelde waarde van aandelen heeft de afgelopen-jaren net eens de nflate bjgehouden. Oblgates waren hele-^ maal een treste beleggng. Rentevoetverhogngen deden de waarde van oblgates vermn-? deren. En de rente de u kreeg werd praktsch wegbelast. De verlezen door nflate komen daar dan nog bj.-,.'...: ;'.;: :;. '. ;" <' ' < v :::. ' :., :.-. ' : Bljkbaar moet naar alternateven gezocht gorden en daar wl k u graag bj helpen. Dus laten we er n deze rubrek op baneren::,:!, : ; ; - vergroot uw persoonljke vrjhed door o.a. fnanceel zo onafhankeljk mogeljk te worden;. : ; : :: ".''. ' -, ''^'/ ' ' '. ' '. ' - - probeer, als het engszns kan, geen of zo weng mogeljk belastng te betalen. Hu weer terug naar de beleggngen en natuurljk eerst de goudmarkt. De eventuele reakte de k u n het januarnummer beloofd had» ;s zo vrendeljk :géweest preces op tjd plaats te vnden. Van $ 850 per ounce tot (eventjes) $ 590 per ounce n 2 dagen. Wj zjn erg gelukkg met deze reakte, want dat geeft weer neuwe kansen om te kopen. Hadden we er bjna noot bezwaar tegen om voor uw vaste portefeulle te kopen; voor de varabele portefeulle hebben we tot nu toe ons k^ut droog gehouden. Stapje voor stapje kan nu ook voor de varabele portefeulles gekocht worden. ' : : Ook s het raadzaam om weer zlver te kopen; meer nog dan goud. Zeker op een termjn van 5 jaar zen wj zlyer procentueel veel meer stjgen dan goud. Met de prjsschom-.',, melngen van de afgelopen dagen s het ondpenljk om specfeke kooplmeten aan te.'jge->. ven. Om u echter toch een dee te geven: $ 630 per ounce voor goud ljkt een redeljke ; bass, maar houdt toch nog rekenng met een spelng van, $ 40 naar boven of naar beneden. Voor zlver s 5J5 33 egszns een bass, maar her geldt zelfs een spelng van $3,' De talloze maneren en mogeljkheden om goud, zlver en platna te kopen heb k her vroeger al eens beschreven. Kopeën,hervan zjn va de redakte van de Vrjbref & f 5,- te verkrjgen. Ik neem aan het verband tussen beleggen en vrjhed voldoende aangestpt te hebben. Uw specfeke vragen ze k gaarne tegemoet. r. L.H.M. Jongen. ' In de grats brochure van Total Investment Servces wordt utgelegd hoe een beleggngsportefeulle n te delen. Tevens wordt daarbj rekenng gehouden met de aard van de belegger. U kunt deze Engelse brochure grats verkrjgen door een kaartje te sturen naar: Total Investment Servces, Hekantvenstraat 39, 2190 Essen, Belgë. Wellcht dat u ook geïnteresseerd bent n een (nog) grats Engels beleggngsbulletn. Ook hervoor geldt: een kaartje naar het genoemde adres s voldoende. th6 VVAt,L STRfcfcT JOUMNAL koog? "

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

De internationale kontekst

De internationale kontekst Aktvtetsverslag 1986 De nternatonale kontekst In de tweede helft van 1985 geven de ontwaardng van de dollar en de neenstortng van de petroleumprjzen de nternatonale kontekst een neuwe wendng, waardoor

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID Academy for Credt Management 2003 - bron van deskundghed opledngen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84 B1 TE 2600 BERCHEM 16DE JAARGANG

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN In 2010 zegde Martjn Arets zjn baan op, leverde zjn lease auto met tankpas n en negeerde alle onzekerheden om zjn droom achterna te gaan. In

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

2 6 OKI. 2001. Daze rubricating is

2 6 OKI. 2001. Daze rubricating is MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. 2 6 OKI. 2001 Daze rubrcatng s 'S-GRAVENHAGE, 16 februar 1961 Stadhoudersplantsoen j; No. : 583.092 Bjl. : 1 Betr.: Maandoverzcht no. 1./ Ik heb de eer Uwe Excellente

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Do SS ier. I Jos Kersten& Tonny van de Pasch. Spirituele zorg

Do SS ier. I Jos Kersten& Tonny van de Pasch. Spirituele zorg Do SS er Jos Kersten& Tonny van de Pasch n Nederland wordt sprtuele zorg n de verplegng belangrjk en relevant geacht, maar het ontbreekt desondanks aan systematsche aandacht ervoor: zowel n het onderwjs

Nadere informatie

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN Manneken, Muur & Mattentaarten GERAARDSBERGEN 3 Manneke, Muur en Mattentaarten De wandelng vertrekt op de markt. Deze bestond reeds bj het bestaan van de stad n 1068. Het s nog steeds de plaats waar er

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

voor f 25,-/BF 375,- per stuk, dus met ƒ 15,-/BF 225,- korting. > '' ',,!.'!

voor f 25,-/BF 375,- per stuk, dus met ƒ 15,-/BF 225,- korting. > '' ',,!.'! leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 29. Oplage: 1000 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H.J. Jongen, Jun 1980_. _ Hekantvenstraat 39_-^2190 Essen - Belgë De VRIJBRIEF

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

Spreekrecht tijdens "Commissie mens en maatschappij van 3 februari 2014".

Spreekrecht tijdens Commissie mens en maatschappij van 3 februari 2014. III III IIIIIIIIIIII 1400604 Dnteloord, 3 februar 2014 Spreekrecht tjdens "Commsse mens en maatschappj van 3 februar 2014". Dank u Voorztter, nderwerp van dt spreekrecht gaat over het volgende: Ernstg

Nadere informatie

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die cultuur Voor mj s het belangrjk te kunnen bezg zjn met de dngen de k graag doe. Ik neem stekjes van lanten en lant o verlant de dan n otten. Mjn dochter en haar vrend hebben mjn koertje voor mj geschlderd

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont NOVEMBER 2009 - JAARGANG 26 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 3 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Investeren

Nadere informatie

GUANOTROFIE IN HET NAARDERMEER P. LEENTVAAR. R.I.V.O.N.. Mededeling nr. 32. Er kan hierbij het volgende worden opgemerkt:

GUANOTROFIE IN HET NAARDERMEER P. LEENTVAAR. R.I.V.O.N.. Mededeling nr. 32. Er kan hierbij het volgende worden opgemerkt: van honger en ontberng omkomen. Waanneer n de lente de sneeuwlaag soms plotselng tot een dkke korst bevrest, kunnen de Renderen net bj het mos komen en velen verhongeren dan. Ook gaan velen aan verstkkng

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

C.I. 31486 Geheim. Centrale Iniichtingendienst Is-Gravenhage 10 Juni 1932.

C.I. 31486 Geheim. Centrale Iniichtingendienst Is-Gravenhage 10 Juni 1932. Centrale nchtngendenst s-gravenhage 10 Jun 1932. C.. 31486 Gehem. Herbj heb k de eer Uwer Excellente een exemplaar aan te beden van de communstsche bedrjfscourant de hntewerker Jun 1932 verspred onder

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Verhuizing. Resultatenkrant. gemeente Rotterdam. Douche-nomade Astrid Madsen. Nomade of niet, ik fiets! Inhoud. Colofon

Verhuizing. Resultatenkrant. gemeente Rotterdam. Douche-nomade Astrid Madsen. Nomade of niet, ik fiets! Inhoud. Colofon februar 2014 Resultatenkrant gemeente Rotterdam Ben jj een fleder? Bjna 80% van de medewerkers van gemeente Rotterdam vndt zchzelf geen fleder. Dt klopt met het relatef lage aandeel van de auto als vervoermddel

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

business anken houden de kredietkraan al tijden stevig dichtgedraaid het aanbod van risicokapitaal

business anken houden de kredietkraan al tijden stevig dichtgedraaid het aanbod van risicokapitaal tekst Annette van Soest fotografe Meke Meesen llustrate *Utterly & Completely* Waar s jouw busness angel? Investeerders vervullen een steeds belangrjkere rol als verschaffer van durfkaptaal, vooral voor

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie Johan Konng freelance journalst & tekstspecalst over Taal, Teken, Tekst, Twtter, Terug, Tegenwoordg, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffe DONDERDAG 2 JANUARI 211 door

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie