december jaarverslag 2011 augustus juni februari november oktober september juli april januari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "december jaarverslag 2011 augustus juni februari november oktober september juli april januari"

Transcriptie

1 december maart me jaarverslag 2011 augustus oktober aprl jul februar september november januar jun

2 Inhoudsopgave pagna Omzetten 2 Voorwoord 3 Terugblk drecte 4 Marktplaatsontwkkelng 4 Velbedrjf en logstek 6 Fnancën 7 Rscobeheer en fnancële nstrumenten 8 ICT 9 Maatschappeljk verantwoord ondernemen 10 Personeel en organsate 11 Voorutblk JAARREKENING Controleverklarng van de onafhankeljke accountant 24 Samenstellng bestuur- en management 25 Ontwkkelngen en kengetallen 26

3 Omzetten n euro's Snjbloemen 61,8 mljoen Kamerplanten 25,4 mljoen Tunplanten 27,5 mljoen Totaal 114,7 mljoen 2

4 Voorwoord Kjkend naar het jaar 2011 overheerst bnnen het bestuur van Planton één gedachte: we hebben met zjn allen n Ede ets moos neergezet. We kunnen er net omheen dat kwekers het moeljk hebben en dat ook veel kopers vechten voor hun bestaan. Maar n haar eerste volledge jaar n Ede heeft Planton hen goed kunnen bedenen met persoonljke denstverlenng, een breed assortment en goede prjsvormng. Ondanks de trend naar steeds meer teelt van monoculturen (mnder dverstet n producten) slaagde Planton er n het aanbod voor de klok te verbreden en daarmee de koopkracht te vergroten. Op maandag, woensdag en vrjdag zat de trbune vol, op dnsdag en donderdag wordt de bezettng steeds beter. Met neuwe ntateven zoals Vroeg Velen gaf Planton bovenden een extra stmulans aan de aanvoer en verkoop van perkgoed. Kwekers waarderen het gunstge effect op de prjsvormng, terwjl kopers n de pekperode vlot met hun handel huswaarts kunnen. Vroeg Velen krjgt dan ook zeker een vervolg. Het bedrjfsonderdeel Bemddelng scoorde goed, onder meer dankzj een aantal neuwe klanten n Scandnavë. Groencentrum Planton was nog zoekende en nvesteerde n productverbredng en neuwe afzetmogeljkheden. Naar verwachtng zal dt n 2012 vruchten gaan afwerpen. Planton manfesteerde zch kortom n 2011 als een levendge, aantrekkeljke marktplaats waar kwekers en kopers graag komen. Onder moeljke economsche omstandgheden en geholpen door het gunstge weersverloop, resulteerde dt n een omzetstjgng van rum 9 procent. Als bestuur kunnen we dan ook net anders dan met grote tevredenhed terugkjken op het afgelopen jaar. We hebben nderdaad ets neergezet en we wllen dt de komende jaren graag verder utbouwen. 3 Wllem Vanen Secretars Planton

5 Terugblk drecte Na de opstartfase van Planton n Ede (2010) s n 2011 een solde bass gelegd voor verdere groe n de toekomst. De ntegrate van de twee omzet met rum 9 procent. Dt was te danken aan een sterke endsprnt, de de moezame maanden voorafgaand grotendeels goedmaakte. Een Marktplaatsontwkkelng voormalge locates (medewerkers, systemen en processen) n één neuw belangrjk aandeel n de groe was weggelegd voor het bedrjfsonderdeel Het jaar 2011 was het jaar waarn Planton het moest laten bedrjf s zo goed als afgerond. Bemddelng, zowel snjbloemen als planten. In een jaar waarn zen. In de eerste maanden s geïnvesteerd n een aantal Dt rustger vaarwater vertaalt zch n enthousasme op de werkvloer. veel tunders het moeljk hadden en kopers te maken hadden met gezamenljke actvteten met belangrjke stakeholders, zoals De medewerkers van Planton hebben hun draa gevonden en bestaande een verzadgde markt, gaf ook de klok een lchte groe te zen. Het Kopersvertegenwoordgng Planton en dverse kwekersgroepen. en neuwe klanten voelen zch thus n Ede. Ondanks moeljke groencentrum zette de eerste stappen n het aanboren van een neuwe Met Groothandelscentrum Planton werden bovenden de krachten economsche omstandgheden s er een posteve sfeer op de trbune en begroet de velngmeester regelmatg neuwe gezchten. Het aantrekken klantenkrng en realseerde eveneens een klene stjgng. Naast het verder ontwkkelen van de verschllende bedrjfsonderdelen s gebundeld n het benaderen van bestaande en neuwe klanten. Dt resulteerde n meer saamhorghed en heeft het beeld van Planton 4 van een Dutse acqustemedewerkster heeft ertoe bjgedragen dat zch Planton n 2011 begonnen om zch samen met Groothandelscentrum als één complete marktplaats versterkt. onder hen ook steeds meer Dutse klanten bevnden. Planton nadrukkeljk als één marktplaats voor bloemen en planten te Met dank aan het zachte weer ontwkkelde de omzet van Planton De stratege voor de klokvelng was en s nog steeds: voelen, zen en ruken. profleren. In dt kader s een presentatebrochure ontwkkeld en zjn zch tot end aprl voorspoedg. Vervolgens kwam er flnk de klad n; Planton s een moderne en complete marktplaats waar aanvoerders succesvolle actvteten samen georganseerd. Voorbeelden hervan zjn Pasen vel laat n het jaar, Konngnnedag was op een zaterdag en de en klanten graag komen, elkaar ontmoeten en kunnen rekenen op de Voor- en Najaarsshow n het groothandelscentrum, twee gezamenljke belangrjke memaand was kouder dan gemddeld. De naweeën van persoonljke en servcegerchte denstverlenng. Herdoor onderschedt acqustedagen n Dutsland en Oost-Nederland, gezamenljke dt slechte voorjaar waren langdurg voelbaar. Het redeljke najaar Planton zch en vormt zj een gewaardeerd, natonaal georënteerd beursdeelname en een zeer druk bezochte open dag n aprl. en de utstekende maand december maakten utendeljk veel goed. alternatef.in ljn met haar functe als fyseke ontmoetngsplaats rcht Ook op andere nveaus trekt Planton de aandacht. Met enge regelmaat Wat de klok betreft, kende 2011 een redeljk postef verloop. Planton zch met de ntroducte van Kopen Op Afstand (KOA) vooral brachten wetenschappers van de Wagenngen Unverstet n 2011 een Tuncentra en bloemsten hadden het moeljk en waren daarom op bestaande klanten, als een extra nkoopfacltet voor de dagen dat ze werkbezoek aan Planton en was er ook vanut de poltek belangstellng. behoudend n de aankoop van producten. Om de verkoop extra net naar Ede komen. In 2011 geïntroduceerd zal KOA n 2012 worden Op verzoek partcpeert Planton bovenden n tal van besturen en te stmuleren, startte Planton begn aprl met het vroeg velen van utgebred en geperfectoneerd, onder meer door toevoegng van actueel werkgroepen zoals Ctymarketng Ede, FoodValley (Wagenngen), tunplanten. Dt pakte goed ut; het zorgde voor een effcënter fotomateraal per partj. Edese Bedrjvenkrng, Greenport Arnhem-Njmegen en Betuwse velproces en een acceptabele doorlooptjd bj de klok. Het was ook Kjkend naar de omzetontwkkelng n 2011 overheerst een gevoel van Bloem. Herdoor profleert Planton zchzelf en behartgt zj de belangen goed voor de prjsvormng, reden om Vroeg Velen voort te zetten tevredenhed. Onder moeljke economsche omstandgheden steeg de van haar aanvoerders en klanten. n >>

6 ,,,,De verhuzng van Planton naar Ede s een postef verhaal. Het aanbod snjbloemen s goed, kamerplanten moet beter. Van Sledrecht naar Ede s ver rjden, maar k doe het graag. We moeten het daar samen doen! Leo Commandeur, Leo s Bloemenwnkel >> Om dregend verles aan expertse tegen te gaan, startte Planton een onderzoek naar mogeljkheden om kenns en kunde over te dragen door senoraanvoerders op jongere generates kwekers. Een eerste bjeenkomst herover (november) werd druk bezocht door kwekers en belangstellenden ut de rego Ede. Een volgende stap wordt het oprchten van een kwekers- kopersplatform, n De bemddelngsactvtet van Planton maakte n 2011 opneuw een stevge groe door. De afdelng snjbloemen slaagde ern haar product breder n de markt te zetten, met neuwe klanten n Scandnavë, Dutsland en Frankrjk. Er s een brede bass gelegd met goede kansen voor de toekomst. Dat s ook nodg, met het oog op onverwachte ontwkkelngen de zch altjd kunnen voordoen. Zo zag bloemenconsortum Agrexco n Israël zch vorg jaar genoodzaakt te stoppen en moest Planton utwjken naar andere aanvoerkanalen. Dt s goed gelukt. De afdelng planten ondervond hnder van het grllge weersverloop n In me verlep de handel n perkgoed daardoor moezaam. Maar ook her werd een aantal neuwe klanten gevonden, wat resulteerde n omzetstjgng en een goed afzetpatroon. Een belangrjke groep aanvoerders s KAN Plant, een samenwerkngsverband van 11 kwekers ut de omgevng van Arnhem en Njmegen. Moezame eerste maanden en een goed najaar leverden Groencentrum Planton utendeljk een omzetstjgng op. Het groencentrum zoekt nadrukkeljk aanslutng bj een neuwe klantenkrng. Met de verhuzng van Planton locate Utrecht s een aantal voormalge klanten net meegegaan naar Ede. Het groencentrum heeft 2011 benut om neuwe afzetmarkten n kaart te brengen, haar assortment aantrekkeljker te presenteren en te werken aan haar naamsbekendhed als Groencentrum Planton. Dt moet n 2012 leden tot een aanwas van klanten, waaronder hoveners ut de rego Ede. 5 Bloemst

7 ,,,, Perfect s veel gezegd, maar het assortment snjbloemen s er n Ede flnk op voorut gegaan. Het meeste koop k n va Kopen Op Afstand, voor de contacten ga k één keer n de week zelf naar Planton. Bloemst Velbedrjf en logstek Joost Wejtens, Bloemserkunst Krayenhoff BV Bnnen het velbedrjf van Planton weten de medewerkers wat er van hen wordt Aan het begn van het jaar werd bj Planton de RFID-tag als dentfcatemddel verwacht. Mede daardoor verlep de pekperode (voorjaar) n 2011 meer geïntroduceerd. Dt s bedoeld om llegale Deense karren ut het crcut te weren. gecontroleerd dan n het jaar van de verhuzng. De komst van een aantal neuwe Planton heeft zch geconformeerd om Denen te controleren en alleen nog legale mensen n vaste denst heeft her ook aan bjgedragen. Zj zjn betrokken en kjken karren n behandelng te nemen. Hervoor werd een scanapparaat aangeschaft, dat frs tegen het bedrjf en het werk aan. later n het jaar bovenden s utgebred met een module voor ngangscontrole. Planton hecht veel waarde aan persoonljke nstellng en zelfredzaamhed. Dt In het verlengde hervan zjn de nterne procedures aangescherpt met als doel: nul fouten vormt de bass voor een proacteve, adequate denstverlenng aan klanten. In 2011 voor de klok. De aanvoernformate moet kloppen met het aangeleverde product. s dt stelselmatg tjdens werkoverleg aan de orde gekomen. Medewerkers kregen De prmare verantwoordeljkhed hervoor lgt bj de aanvoerders. De logsteke complmenten voor wat er goed gng, maar werden ook aangesproken op zaken de medewerkers controleren deze nformate en va de aanvoerbegeleders worden net goed gngen. Zo werkt Planton aan een collecteve mentaltet van klantgercht aanvoerders geïnformeerd over bepaalde tekortkomngen n de aanvoernformate of handelen, waarbnnen edereen zjn of haar verantwoordeljkhed neemt. beladng. De doelstellng om bnnen één uur na het velen het gekochte product bj de Om het logstek proces vanut transporteurs en aanvoerders beter te stroomljnen, klant te hebben, s op enkele ncdenten na gehaald. Het volgende streven s huurde Planton n 2011 van FloraHolland 500 stapelwagens van het type Aalsmeer. om ook de ncdenten erut te halen. Twee studenten hebben de nterne logsteke processen bj Planton n kaart gebracht en aanbevelngen gedaan voor de afdelngen Logsteke Mddelen en Dstrbute. Het onderzoek heeft het werk nzchteljk gemaakt en enkele verbeterpuntjes aan het lcht gebracht. In de verlaadhal zjn de beljnng en de vaknummers defntef aangebracht. In maart werd de velnghal verhuurd voor een grote modelbouwshow. In aprl bezochten duzenden mensen een open dag van Planton. 6

8 ,, De charme van Planton? Het s compact, people busness. De mensen van Bemddelng planten denken net n problemen maar n oplossngen. Ze weten wat we nodg hebben, samen realseren we zoveel mogeljk handel.,, Martjn Tas, Allgreen BV.. Fnancen Met een omzetstjgng van 9 procent heeft Planton de doelstellng voor 2011 (15 procent) net gehaald. Kjkend naar ontwkkelngen en omstandgheden mag toch van een bevredgend resultaat worden gesproken. De recesse onder aanvoerders en klanten sloeg hard toe. Enkele grotere kwekers stopten met hun actvteten. Klokkopers groeden welswaar n aantal, maar kochten per persoon mnder producten dan n Ondanks een lagere omzetstjgng dan verwacht voldeed Planton aan de doelstellng om wnstgevend te zjn en contnuïtet te waarborgen, zonder het kostennveau voor klanten en aanvoerders onacceptabel hoog te maken. Aan het end van het balansjaar was sprake van een utstekende solvabltet. De lqudtetsposte werd met rum 1 mljoen euro verbeterd, waarmee Planton aan de door de bank gestelde crtera voldoet. In het lcht van de ets achterbljvende omzet en de recente realsate van de neuwbouw n Ede, voerde Planton n 2011 een terughoudend beled ten aanzen van neuwe nvesterngen. Er s daardoor geen sprake van neuwe fnancerngsbehoefte. Wel s Planton n 2011 een onderzoek gestart naar de vraag hoe de doelstellng van het gebruken en exploteren van een klmaatneutraal gebouw verder vorm kan krjgen. Met provnce Gelderland en gemeente Ede s gesproken over de mogeljkheden om zonnepanelen n gebruk te nemen. Dt zou een nvesterng van 2 mljoen euro vergen. In 2012 zal herover een beslut worden genomen. 7 Exporteur

9 ,, Door de verhuzng van Planton naar Ede hebben we wel ets meer transportkosten, maar we steunen het want we vnden het perspectef voor de leden belangrjk. De samenwerkng met de afdelng Bemddelng bljft goed! Ron Hubers, Fa. Kw. H.J. Hebers en Zonen,, Rscobeheer en fnancele nstrumenten.. Een aantal maatregelen en fnancële nstrumenten zorgt voor een overeenkomst neutraal afloopt. Ook door automatsche nnng van optmaal beheersbaar rsco. Zo heeft Planton vanut de gesloten tegoeden bljven rsco s beperkt. Openstaande tegoeden worden kredetovereenkomst met de bank het rentersco verzekerd met gedekt door passende verzekerngen of een bankgarante. een fnanceel nstrument dat aan het end van de looptjd van de 8 Kweker

10 ,, Planton s voor ons een belangrjke marktplaats, zowel klok als bemddelng. We hebben onder de kopers een goede naam en dat zorgt voor goede prjzen. Voor de aantallen de wj produceren zjn de natonale velngen toch het beste!,, Marcel Kregtng, Hkw. Kregtng BV ICT Op ICT-gebed heeft Planton n 2011 flnke stappen voorut gezet. Het aantal merkbare storngen voor klanten bleef beperkt tot een absoluut mnmum. Slechts één keer (jun) was er een groter probleem, doordat de netwerkverbndng tussen computers wegvel waardoor automatsche aanvoerberchten net bj de klok aankwamen. ICT-medewerkers hebben een nacht doorgewerkt om de volgende dag weer operatoneel te zjn. Aanslutend werd het rscoprofel nog een keer doorgenomen, en ook zjn alle netwerkverbndngen nagelopen en gedocumenteerd. Dt zorgt ervoor dat als ergens een kabel breekt, onmddelljk dudeljk s om welke kabel het gaat. Om nog meer zekerhed te beden, zal het netwerk n 2012 dubbel worden utgevoerd. Kweker Verder zjn n 2011 het ICT-systeem en de procedures eromheen robuuster gemaakt. Oude hardware s vervangen door neuwe. Neuwe software s geïmplementeerd en verbeterd met neuwe releases. De ICT-organsate s zodang aangepast dat specfeke kenns nu bj verschllende mensen aanwezg s. Daardoor s Planton bj een probleem net meer afhankeljk van één persoon en kan er sneller gehandeld worden. Tot slot s n 2011 gewerkt aan de ntegrate van de ICT-netwerken van Bemmel en Utrecht n één platform. In het voorjaar van 2012 s dt opgeleverd. Al het n- en externe berchtenverkeer verloopt voortaan va één en het zelfde systeem. 9

11 ,, In ten mnuten rjd k naar Groencentrum Planton, maar dat s net het enge. Je wordt er ook keurg behandeld en ze denken goed met je mee. Ik loop meteen ook altjd even bnnen bj het groothandelscentrum voor dagverse producten en leuke dngetjes.,, Mark Pul, Mark Pul Tunen Maatschappeljk verantwoord ondernemen Als groen en mensgercht bedrjf heeft Planton maatschappeljk In de toekomst wl Planton nog sereuzer werk maken van MVO. verantwoord ondernemerschap (MVO) hoog n het vaandel staan. In dt kader zjn onder andere gesprekken gevoerd met Hogeschool De bouw van een duurzaam gebouw dat op termjn klmaatneutraal Ede en met de Natonale Coöperateve Raad voor land- en tunbouw functoneert, s hervan een goed voorbeeld. In 2011 heeft Planton (NCR). Met NCR s gesproken over ondersteunng van een project verder nvullng gegeven aan haar MVO-doestellng door een aantal van Agrterra, een organsate de projecten opzet waarbj Nederlandse regonale ntateven te ondersteunen. Een specale actvtet met veel boeren en tunders kenns en adves overdragen op Afrkaanse collega s. betrokkenhed van medewerkers, aanvoerders, klanten en relates, was n 2011 ook weer de deelname aan de (Pre) Rde for the Roses. 10 Hovener

12 ,, Wj,, Denemarken. Va Planton bemddelng ztten we lekker dcht op de nkoop van verse handel. kopen grootschalg rozen, tulpen, chrysanten en germn s n voor supermarkten n Kan net beter! Erk Chrstensen, Plantas A/S (Denemarken) Personeel en organsate Het begeleden van medewerkers n verband met de verhuzng van In een coöperate als Planton staan het zorgen voor elkaar en het elkaar Planton naar Ede vergde n 2011 veel tjd en aandacht. Verut de zakeljk aanspreken op geleverde prestates soms op gespannen voet. meeste mensen vonden snel hun draa en de ntegrate van de twee In 2011 heeft het complete mddenkader van Planton daarom een personele groepen kwam vlot tot stand. Van een beperkt aantal mensen aanvullende scholng gevolgd n het functoneren en beoordelen van s afsched genomen. Hun plaatsen werden aanvankeljk opgevuld medewerkers. De scholng geeft een extra mpuls aan de ngezette ljn door tjdeljke krachten. In 2011 zjn utzendkrachten echter sneller n naar een meer professonele benaderng. Planton hecht her veel waarde denst getreden en heeft Planton ook weer mensen drect aangenomen. aan, omdat vanut beoordelng kansen ontstaan voor medewerkers op Vooral het personeelsbestand van dstrbute en logstek komt steeds nterne doorgroe. vaker ut Ede en drecte omgevng. In het vormen van één bedrjf speelt ook Personeelsverengng Planton heeft de afgelopen jaren medewerkers n de gelegenhed gesteld Planton een belangrjke rol. De verengng besteedt aandacht aan een erkend dploma van een relevante opledng te behalen. De flosofe emotonele gebeurtenssen zoals geboorten, sterfgevallen, huweljken van Planton s dat mensen het verschl maken n de denstverlenng. en aan specale dagen zoals Valentjnsdag, Pasen en Snterklaas. In Dt mplceert dat medewerkers zchzelf bljven scholen en kenns samenspraak met de drecte organseert de verengng regelmatg een nemen van neuwe ontwkkelngen. Nadat n 2010 de logsteke gezamenljke actvtet. In 2011 zjn bjna alle medewerkers op bass medewerkers hun opledngen hadden afgerond, was dt n 2011 het van vrjwllghed ld van de verengng geworden. geval voor de accountmanagers en de admnstratef medewerkers. Het (langdurg) zekteverzum bnnen Planton dat op eng moment De medewerkers van bnnen- en butendenst zjn n 2011 gestart en tot boven 6 procent was gestegen, s met dank aan de nzet van alle doen n 2012 examen. Na afloop zal 90 procent van alle medewerkers lednggevenden tot 4,33 procent gedaald. van Planton een dploma hebben, ten mnste op MBO-nveau. Dt vergroot hun arbedsperspectef bnnen Planton, en n de toekomst mogeljk daarbuten. Importeur 11

13 ,,,, Ik koop heel veel producten op gevoel. Zoek altjd naar novteten en rarteten, natuurljk tegen een goede prjs. Daarvoor kan k het beste terecht bj Groencentrum Planton. Prma kwaltet en veel verstand van zaken! Herbert van der Zalm, Van der Zalm Tunen Voorutblk 2012 Voorutkjkend naar 2012 s Planton voorzchtg optmstsch. De economsche omstandgheden voor tunders en bloemsten bljven lastg. Voor Planton s het daarom zaak om nog dchter op de markt te ztten; te zorgen voor een breed en goed aanbod met bjzondere aandacht voor ncheproducten en nog meer servce te verlenen door bjvoorbeeld één nschrjfformuler te hanteren voor de hele marktplaats. Maar ook bljft het belangrjk oog en oor te hebben voor ndvduele wensen van elke aanvoerder en klant. Het prmare doel voor 2012 s zorgen voor contnuïtet. Dt betekent dat Planton bljft zoeken naar de goede balans tussen enerzjds het voeren van een gezonde explotate en anderzjds het handhaven van zo scherp mogeljke tareven. Planton zal zch ook de komende jaren presenteren als een complete marktplaats met een dudeljk profel en een egen karakter waarbj steeds meer mensen zch thus voelen. 12 Hovener

14 Coöperate Planton U.A. Jaarrekenng 2011 Ede, aprl 2012 Aan de Algemene Ledenvergaderng van de Coöperate Planton U.A. Dames en heren, Herbj beden wj u de jaarrekenng aan over de verslagperode 2011 van de Coöperate Planton U.A. Mede op grond van de controleverklarng van Ernst & Young Accountants, opgenomen onder de overge gegevens van dt verslag, advseren wj u deze jaarrekenng goed te keuren. Voor wat betreft de bestemmng van het voordelge saldo ad 27 duzend, stellen wj voor om dt saldo toe te voegen aan de overge reserves. 13 Namens het bestuur, J.H.F. Kersten, voorztter. Deze jaarrekenng bestaat ut de volgende onderdelen: - Jaarverslag - Geconsoldeerde balans - Geconsoldeerde wnst- en verlesrekenng - Geconsoldeerd kasstroomoverzcht - Grondslagen van de fnancële verslaggevng - Toelchtng op de geconsoldeerde jaarrekenng - Enkelvoudge balans - Enkelvoudge wnst- en verlesrekenng - Toelchtng op de enkelvoudge jaarrekenng - Overge gegevens

15 Geconsoldeerde balans Coöperate Planton U.A. (n EUR tenzj anders vermeld) Actva 31/12/ /12/2010 I Materële vaste actva Gebouwen en terrenen Installates Overge bedrjfsmddelen Actva n utvoerng Totaal Fnancële vaste actva Totaal - - Voorraden Eenmalg fust en verpakkngen Leenemballage Overge voorraden - 2 Totaal Vorderngen Debteuren Acteve belastnglatente II Overlopende actva III Overge vorderngen Totaal Lqude mddelen Kas 1 2 Totaal 1 2 TOTAAL ACTIVA Passva 31/12/ /12/2010 V Groepsvermogen Egen vermogen Partcpatereserve Resultaat boekjaar Subtotaal* Aandeel derden n groepsmaatschappjen Totaal VI Voorzenngen Vervroegde uttredng werknemers Latente belastngverplchtngen Totaal VII Langlopende schulden Ledenlenng * Aanvoerderslenng * Lenngen Totaal VIII Kortlopende schulden Kredetnstellngen Ledenlenng/aanvoerderslenng/part.res Credteuren Belastngen en premes soc. verz Overlopende passva Overge schulden Totaal TOTAAL PASSIVA * Garantevermogen

16 Geconsoldeerde wnst- en verlesrekenng Coöperate Planton U.A. (n EUR tenzj anders vermeld) Baten Velngprovse Heffngen Inkomsten ut emballage Contrbutes en adm. kosten Verhuur onroerend goed Koelhusactvteten Overge baten Totaal baten Lasten Personeelskosten Salarssen Socale lasten Pensoen- en VUT-premes Overge personeelskosten Totaal Overge bedrjfskosten Algemene kosten Bestuurskosten Afschrjvngskosten Totaal Resultaat voor nterest en belastng Rente Rentelasten Rentebaten 6 7 Totaal Resultaat voor belastngen Belastngen Resultaat na belastngen Aandeel derden Resultaat Geconsoldeerd kasstroomoverzcht Coöperate Planton U.A. (n EUR tenzj anders vermeld) Bedrjfsresultaat na belastng Afschrjvngen Mutate voorzenngen Mutates n werkkaptaal Vorderngen Voorraden Kortlopende schulden Kasstroom ut operatonele actvteten Investerngen n materële vaste actva Desnvesterngen n mat. vaste actva Mutate fnancële vaste actva - 10 Kasstroom ut nvesterngsactvteten Bjschrjvng ledenlenng/aanvoerderslenng Aflossng/utbetalng lenngen Neuwe hypothecare lenng Mutate overge lenngen Kasstroom ut fnancerngsactvteten Mutate kassaldo -1-5 Mutate banksaldo/kredetnstellngen

17 Toelchtng algemeen JURIDISCHE FUSIE Planton Holdng B.V. s per 1 aprl 2008 ontstaan bj de jurdsche fuse overeenkomstg artkel 309 van Boek 2 van het Burgerljk Wetboek tussen VON Holdng B.V. en Serteeltproduktenvelng Velng Vleuten B.V. (BVV). De jurdsche structuur van Planton s als volgt. ALGEMEEN Waarderngsgrondslagen voor de balans Voor zover net anders vermeld, worden de actva en passva gewaardeerd tegen de nomnale waarde. Materële vaste actva Investerngen worden gewaardeerd tegen aanschaffngsprjs nclusef bjkomende kosten, mnus eventueel ontvangen subsdes. Rentekosten worden geactveerd. Eventueel ontvangen subsdes vallen degressef vrj gedurende de levensduur van het bjbehorend actef. Konnkljke Coöperate FloraHolland U.A. 35% Coöperate Planton U.A. 65% Planton Holdng B.V. Fnancële vaste actva Deelnemngen zjn gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. Voor deelnemngen met een negatef vermogen worden voorzenngen gevormd. Lenngen zjn gewaardeerd tegen nomnale waarde, onder aftrek van noodzakeljk geachte voorzenngen wegens onnbaarhed. Planton Groencentrum B.V. Planton Ontwkkelng B.V. Grondslagen van de fnancele verslaggevng Grondslagen van de consoldate 100% 100% 100% 100% Planton Vastgoed B.V. Planton B.V. In de geconsoldeerde overzchten zjn de fnancële gegevens van de Coöperate Planton U.A. en haar dochtermaatschappj Planton Holdng B.V., en haar 100% deelnemngen Planton B.V., Planton Groencentrum B.V., Planton Vastgoed B.V. en Planton Ontwkkelng B.V., allen statutar gevestgd te Ede, samengevoegd. Toepassng artkel 402 BW2 Bj de samenstellng van de vennootschappeljke Wnst- en Verlesrekenng s artkel 402 BW2 toegepast... Voorraden De voorraden eenmalg fust, verpakkng en product zjn gewaardeerd tegen nkoopwaarde. De voorraden leenemballage zjn gewaardeerd tegen stategeldwaarde. Vorderngen De vorderngen zjn gewaardeerd tegen nomnale waarde, onder aftrek van noodzakeljk geachte voorzenngen wegens onnbaarhed. Latente belastngvorderng en/of -schulden In verband met verrekenbare tjdeljke verschllen s een latente belastngvorderng en/of -schuld gevormd. Deze vorderng en/of schuld wordt gewaardeerd tegen nomnale waarde, met n achtnemng van de geldende belastngtareven. Aandeel van derden n groepsmaatschappjen Het aandeel derden wordt gewaardeerd op het evenredg deel van derden n het egen vermogen volgens de balansen van de betreffende groepsmaatschappjen. 16

18 Voorzenng overgangsregelng vut naar prepensoen De contante waarde van de verplchtng s berekend met nachtnemng van een rentefactor van 4% (2010: 4%). Fnancële nstrumenten Planton maakt gebruk van een rente nstrument welke wordt gewaardeerd volgens de prncpes van kostprjs hedge-accountng. Grondslagen voor de resultaatbepalng OPBRENGSTEN Algemeen De baten over de perode 1 januar tot en met 31 december 2011 zjn aan het jaar 2011 toegerekend voor zover de prestates, de tot de opbrengsten leden, n 2011 zjn verrcht. Voor de toerekenng van de lasten s utgegaan van de causale samenhang met de baten. Verlenen van densten Inden het resultaat van een transacte aangaande het verlenen van een denst betrouwbaar kan worden geschat en ontvangst van de opbrengst waarschjnljk s, wordt de opbrengst met betrekkng tot de denst verwerkt naar rato van de verrchtte prestates. KOSTEN Algemeen De kosten worden bepaald met nachtnemng van de hervoor reeds vermelde grondslagen voor waarderng en toegerekend aan het verslagjaar waarop zj betrekkng hebben. (Voorzenbare) verplchtngen en mogeljke verlezen de hun oorsprong vnden voor het ende van het boekjaar worden n acht genomen nden zj voor het opmaken van de jaarrekenng bekend zjn geworden en overgens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzenngen. Rente Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperoden naar rato van de resterende hoofdsom. (Ds)ago en aflossngspremes worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperoden toegerekend zodang dat tezamen met de over de lenng verschuldgde rentevergoedng de effecteve rente n de wnst- en verlesrekenng wordt verwerkt en n de balans de amortsatewaarde van de schuld. Perodeke rentelasten en soortgeljke lasten komen ten laste van het jaar waarover zj verschuldgd worden. Pensoen Planton kent een pensoenregelng. Dt betreft een toegezegd pensoen de s ondergebracht bj een verzekerngsmaatschappj. De aan de pensoenverzekeraar te betalen preme wordt als last n de wnsten verlesrekenng verantwoord. Voor zover de aan de verzekeraar te betalen preme nog net s voldaan, wordt deze als verplchtng op de balans opgenomen. Inden de reeds betaalde premebedragen de aan de pensoenverzekeraar te betalen preme overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actef voor zover sprake zal zjn van terugbetalng door de verzekeraar of van verrekenng met n de toekomst verschuldgde premes. 17 Intercompany-transactes Resultaten ut transactes met en tussen groepsmaatschappjen worden volledg geëlmneerd. Resultaten ut transactes met en tussen deelnemngen de tegen netto-vermogenswaarde gewaardeerd worden, worden proportoneel verantwoord. Resultaten ut transactes met en tussen deelnemngen de tegen kostprjs worden gewaardeerd, worden volledg verantwoord, tenzj zj n wezen net zjn gerealseerd. Belastngen De belastngen worden berekend op bass van het verantwoorde resultaat, rekenng houdend met fscaal vrjgestelde posten.

19 Toelchtng op de geconsoldeerde jaarrekenng Toelchtng op de geconsoldeerde balans I Materële vaste actva De balanswaarde s n 2011 als volgt gemuteerd: x EUR Gebouw/ Instal- Overge Actva n Totaal Totaal terren lates bedrjfs- utvoerng mddelen Boekwaarde begn boekjaar Investerngen Desnvesterngen Afschrjvngen Herwaarderngen Boekwaarde ende boekjaar Cumulateve aanschafwaarden Cumulateve afschrjvngen Boekwaarde ende boekjaar De afschrjvngen ten laste van de wnst- en verlesrekenng worden berekend op bass van de volgende percentages: - Gebouwen en terrenen 0-10% - Installates 6,25-20% - Overge bedrjfsmddelen 10-50% II Overlopende actva 31/12/ /12/2010 Voorutbetaalde kosten Totaal overlopende actva III Overge vorderngen 31/12/ /12/2010 Omzetbelastng Vennootschapsbelastng Dverse vorderngen Totaal overge vorderngen V Groepsvermogen Voor een toelchtng op het egen vermogen wordt verwezen naar de toelchtng op het egen vermogen n de vennootschappeljke balans. VI Voorzenngen Voorzenng overgangsregelng vut naar prepensoen In verband met de n de CAO opgenomen regelng ter zake van de overgangsregelng van vervroegde uttredng naar prepensoen van werknemers wordt n de balans een voorzenng opgebouwd ter egalsate van de lasten. Bj de opbouw van de voorzenng zjn destjds alle werknemers betrokken, de per balansdatum op 8 jul 2002 n vaste denst zjn. Relevante omstandgheden de van nvloed zjn op de mate waarn de verplchtngen zullen moeten worden gehonoreerd, zjn op bass van schattngen n de berekenng van de voorzenng betrokken. Met de nvoerng van de wet VPL (Vut, Prepensoen en Levensloop) per zjn alleen nog de werknemers geboren voor n deze voorzenng meegenomen. In 2011 s voor de hudge voorzenng een rekenrente van 4% gehanteerd (n 2010: 4%). 31/12/ /12/2010 x EUR Saldo per begn boekjaar Vrjval Dotate 9 18 Saldo per ende boekjaar /12/ /12/2010 Latente belastngverplchtngen Saldo per begn boekjaar Aanwendng Saldo latente belastngverplchtngen per ende boekjaar

20 31/12/ /12/2010 Voorzenng groot onderhoud Saldo per begn boekjaar Vrjval.v.m. verkoop onroerend goed Saldo groot onderhoud per ende boekjaar - - TOTAAL VOORZIENINGEN De voorzenngen hebben overwegend een langlopend karakter. VII Langlopende schulden Ledenlenng Volgens de statuten neemt eder ld deel n een ledenlenng. De deelname s beperkt tot een maxmum van 30 duzend. De bedragen de worden bjgeschreven bj de ledenlenng zullen telkens bnnen dre maanden na goedkeurng van de jaarrekenng, betrekkng hebbend op het tende boekjaar volgend op dat waarn de eerdergenoemde bjschrjvng plaatsvond, worden afgelost tenzj het ldmaatschap s beëndgd. De vergoede rente over de ledenlenng bedraagt 3,05% (2010: 3,02%). De lenng s achtergesteld ten opzchte van alle andere credteuren. Conform de statuten bedraagt de lqudtetsbjdrage 1% van de voor de leden verkochte producten. Vrjwllge ledenlenng Met ngang van 2009 bestaat de mogeljkhed als ld deel te nemen aan de vrjwllge ledenlenng. De op de vrjwllge ledenlenng ngelegde bedragen worden na vjf jaar opesbaar. De lenng s achtergesteld ten opzchte van alle andere credteuren. Over het saldo wordt jaarljks een rente vergoed conform de ledenlenng met een bonus van 10%. De vergoede rente over de vrjwllge ledenlenng bedraagt 3,35% (2010: 3,3%). Aanvoerderslenng Met ngang van 2009 wordt de lqudtet van gastleden na afloop van het boekjaar verantwoord als aanvoerderslenng. De bepalngen nzake aflossng, rente etc. zjn overeenkomstg de ledenlenng. Verloopoverzcht langlopende schulden x EUR Ledenlenng Aanvoerders- Totaal 2011 Totaal 2010 lenng Stand per begn boekjaar Aflossngsverplchtng Toevoegng Terugbetalng Aflossngsverpl. < 1jr Stand per ende boekjaar Dt s nclusef het saldo op de vrjwllge ledenlenng ad 25 duzend (2010: 19 duzend) en de lqudtet 2011 ad 225 duzend (2010: 219 duzend). 2 Dt s nclusef de lqudtet 2011 ad 488 duzend (2010: 470 duzend). Hypothecare lenng Betreft de hypothecare lenng op het onroerend goed van Planton te Ede. Rentepercentage fluctueert bnnen bandbreedte van 4,8% tot 6,3%. Voor de stablserng van de rentelasten maakt Planton gebruk van een afzonderljk rente-nstrument. Op de balansdatum bedraagt de reële waarde van dt rente-nstrument crca 4,2 mljoen Euro negatef. Aan het ende van de looptjd zal de waarde neutraal zjn. Jaarljks dent 550 duzend afgelost te worden. Van de schuld op balansdatum ad 20,4 mljoen heeft 18,2 mljoen een resterende looptjd van meer dan 5 jaar. Overge lenngen De lenng betreft een achtergestelde lenng van aandeelhouder FloraHolland. Aflossng bnnen een jaar s 67 (2010: 70). Voor het jaar 2011 bedroeg de rente 2,8% (2010: 3,4%). 19 Langlopend deel leaseverplchtng Dt betreft het langlopende aandeel n de overeengekomen leaseverplchtng.

21 Verloopoverzcht langlopende schulden x EUR Hyp. lenng Lenng 1 Lease-verplchtng Totaal 2011 Totaal 2010 Stand per begn boekjaar Aflossngsverplchtng Toevoegng Aflossng Terugbetalng Aflossngsverpl. < 1jr Stand per ende boekjaar VIII Kortlopende schulden 31/12/ /12/2010 Kredetnstellngen Rekenng courant Kortlopend deel hypothecare lenng Totaal kredetnstellngen De kredetlmet n rekenng courant bedraagt 3,05 mljoen. Belastngen en premes socale verzekerngen Loonheffng en socale verzekerngen Totaal Belastngen en premes socale verzekerngen Overlopende passva Vakantedagen/geld Provseresttute Overg Totaal overlopende passva Overge schulden Lease Productschap Tunbouw Dversen Totaal overge schulden Transactes met verbonden partjen Alle transactes met verbonden partjen hebben plaatsgevonden tegen marktconforme condtes. Dt betreft met name transactes met FloraHolland nzake het gebruk van stapelwagens en denstverlenng. Net ut de balans bljkende verplchtngen Inzake het onroerend goed te Ede zjn de volgende zekerheden verstrekt: het velngcomplex gelegen aan de Wellensekstraat 4 te Ede en verpandng van vorderngen op debteuren, nventars en voorraden. Daarnaast geldt met ngang van 2011 als voorwaarde dat de Debt Servce Coverage Rato maxmaal 1,0 bedraagt voor kwartaal 1 en 2 van 2011, 1,1 voor kwartaal 3 en 1,3 voor kwartaal 4 van Deze rato loopt op tot 1,5 vanaf kwartaal 2 n De totale fnancële verplchtng nzake doorlopende contracten voor lease-auto s bedraagt per 31 december duzend (2010: 507 duzend). Voor 2011 bedraagt deze verplchtng 235 duzend (2010: 231 duzend). 20

22 Toelchtng op de geconsoldeerde wnst- en verlesrekenng Baten De wnst- en verlesrekenng slut met een voordelg saldo van 27 duzend (2010: wnst duzend) over de verslagperode bj een productomzet van 114,7 mljoen (2010: 104,7 mljoen). De tareven zjn n de verslagperode beperkt gewjzgd. Pensoenen De pensoenregelng s gebaseerd op een mddelloonsystematek met voorwaardeljke ndexate. De ndexate s afhankeljk van de dekkngsgraad bj de pensoenverzekeraar. Inden de dekkngsgraad beneden de 105% zt, vndt er geen ndexate plaats. Vanaf een dekkngsgraad van 105% wordt er gedeelteljk of volledg geïndexeerd. End 2011 was de dekkngsgraad crca 92,0%. Het hudge pensoencontract met de verzekeraar loopt af op 1 januar Personeelsgegevens Het gemddelde aantal personeelsleden gedurende de verslagperode bedroeg 150 (2010: 175) Per afdelng: Management 6 6 Commerce Logstek Overhead Totaal Het gemddelde aantal fte s over het boekjaar bedraagt crca 110 (2010: 124). Bezoldgng bestuurders De bezoldgng van de bestuurders bedraagt n de verslagperode 64 duzend (2010: 64 duzend). Vennootschapsbelastng De werkeljke belastngdruk wjkt nauweljks af van de nomnale belastngdruk. Enkelvoudge balans Coöperate Planton U.A. (voor verwerkng bestemmng resultaat) (n EUR tenzj anders vermeld) ACTIVA 31/12/ /12/2010 Gebouw - - Materële vaste actva - - Deelnemngen Fnancële vaste actva Groepsmaatschappjen Vorderngen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Kaptaal Partcpatereserve Overge Reserves Resultaat boekjaar Egen vermogen Ledenkaptaal Langlopende schulden Kredetnstellngen Ledenlenng/aanvoerderslenng/part.res Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA

23 Enkelvoudge wnst- en verlesrekenng Coöperate Planton U.A. (n EUR tenzj anders vermeld) Resultaat na belastng 0 0 Resultaat Planton Holdng B.V Resultaat boekjaar Toelchtng op de enkelvoudge jaarrekenng Toelchtng op de enkelvoudge balans Fnancële vaste actva De fnancële vaste actva zjn n de verslagperode als volgt gemuteerd: 31/12/ /12/2010 Saldo per begn boekjaar Herwaarderngsreserve n deelnemngen Resultaat Planton Holdng B.V Saldo per ende boekjaar Groepsmaatschappjen Onder Groepsmaatschappjen valt een langlopende vorderng voor de fnancerng van actvteten en nvesterngen en een verrekenng voor doorbelaste kosten op Planton Holdng B.V. Partcpatereserve De partcpatereserve s n de verslagperode als volgt gemuteerd: 31/12/ /12/2010 Saldo per begn boekjaar Mutates voorgaande jaren 1 8 Utbetalen n 2012 respecteveljk Saldo per ende boekjaar Overge reserves De overge reserves zjn n de verslagperode als volgt gemuteerd: 31/12/ /12/2010 Saldo per begn boekjaar Ut wnstbestemmng Saldo per ende boekjaar Net ut de balans bljkende verplchtngen Inzake het onroerend goed te Ede zjn de volgende zekerheden verstrekt: het velngcomplex gelegen aan de Wellensekstraat 4 te Ede en verpandng van vorderngen op debteuren, nventars en voorraden. Daarnaast geldt met ngang van 2011 als voorwaarde dat de Debt Servce Coverage Rato maxmaal 1,0 bedraagt voor kwartaal 1 en 2 van 2011, 1,1 voor kwartaal 3 en 1,3 voor kwartaal 4 van Deze rato loopt op tot 1,5 vanaf kwartaal 2 n Coöperate Planton U.A. s hoofdeljk aansprakeljk rchtng de kredetgever. Overge gegevens Statutare bepalngen met betrekkng tot bestemmng saldo In Artkel 27 van de statuten s bepaald dat de algemene ledenvergaderng, bj een voordelg saldo en op voorstel van het bestuur, vaststelt of dt saldo dan wel welk gedeelte daarvan, wordt toegevoegd aan de algemene reserve en welk gedeelte voor utkerng of toevoegng aan benoemde reserve(s) als herna vermeld, beschkbaar s. A. Ut het batg saldo of hetgeen hervan resteert na toepassng van het bepaalde zoals hervoor vermeld kan, als vergoedng aan de partcpatereserve worden toegevoegd een percentage van het bedrag naar de stand per de laatste dag van het betreffende boekjaar voor de verdelng van het resultaat. Het percentage zal net hoger zjn dan de vergoede rente over de ledenlenng. B. Een dan nog batg saldo kan worden toegevoegd aan de partcpatereserve naar verhoudng van de, door eder van hen n het betrokken boekjaar verschuldgd geworden, velngprovse. 22

24 C. Een na toepassng van de vorge leden resterend batg saldo kan de algemene vergaderng op voorstel van het bestuur ten goede doen komen aan de leden en aan degenen wer ldmaatschap n of aan het ende van het betreffende boekjaar endgde, hetzj door utkerng hetzj door bjschrjvng op het tegoed van eders ledenlenng, hetzj deels door utkerng en deels door zodange bjschrjvng. Het aldus aan de (oud-)leden ten goede komende komt aan eder van hen ten goede naar evenredghed van de door hen n het betreffende boekjaar verschuldgd geworden provse. D. Bljkt ut de explotaterekenng een tekort, dan wordt dt tekort, tenzj de algemene vergaderng op voorstel van het bestuur beslut tot een andere wjze van delgng van het tekort, allereerst gedelgd door dt ten laste te brengen van de over het betreffende boekjaar door de coöperate ngehouden lqudtetsbjdragen van de leden. Resteert na toepassng van de vorge zn, dan wel het beslut van de algemene vergaderng krachtens de vorge zn, een tekort, dan stelt de algemene vergaderng, op voorstel van het bestuur, vast welk gedeelte daarvan ten laste wordt gebracht van de algemene reserve en welk gedeelte ten laste van de partcpatereserve. Bestuursvoorstel resultaatbestemmng Het bestuur stelt de volgende bestemmng van het voordelge saldo voor: x EUR A. Partcpatereservevergoedng - B. Partcpatereservevergoedng naar rato provse - C. Ende ldmaatschap - D. Voordelg saldo toevoegen aan de algemene reserve 27 Totaal voordelg saldo 27 Statutare aansprakeljkhed van de leden In artkel 31 van de statuten s bepaald dat mocht er bj een vereffenng van de coöperate een tekort zjn, dan zjn de leden en de oud-leden van de coöperate net aansprakeljk voor dt tekort. 23 Over de verslagperode s een voordelg saldo behaald van 27 duzend. NAMENS HET BESTUUR, J.H.F. Kersten Ede, 20 aprl 2012

25 Controleverklarng van de onafhankeljke accountant Aan: Coöperate Planton U.A. Verklarng betreffende de jaarrekenng Wj hebben de n dt rapport opgenomen jaarrekenng 2011 van Coöperate Planton U.A. te Ede gecontroleerd. Deze jaarrekenng bestaat ut de geconsoldeerde en de enkelvoudge balans per 31 december 2011 en de geconsoldeerde en enkelvoudge wnst-en-verlesrekenng over 2011 met de toelchtng, waarn zjn opgenomen een overzcht van de gehanteerde grondslagen voor fnancële verslaggevng en andere toelchtngen. Verantwoordeljkhed van het bestuur Het bestuur van de enttet s verantwoordeljk voor het opmaken van de jaarrekenng de het vermogen en het resultaat getrouw dent weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, bede n overeenstemmng met Ttel 9 Boek 2 van het n Nederland geldende Burgerljk Wetboek (BW). Het bestuur s tevens verantwoordeljk voor een zodange nterne beheersng als het noodzakeljk acht om het opmaken van de jaarrekenng mogeljk te maken zonder afwjkngen van matereel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordeljkhed van de accountant Onze verantwoordeljkhed s het geven van een oordeel over de jaarrekenng op bass van onze controle. Wj hebben onze controle verrcht n overeenstemmng met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dt verest dat wj voldoen aan de voor ons geldende ethsche voorschrften en dat wj onze controle zodang plannen en utvoeren dat een redeljke mate van zekerhed wordt verkregen dat de jaarrekenng geen afwjkngen van matereel belang bevat. Een controle omvat het utvoeren van werkzaamheden ter verkrjgng van controle-nformate over de bedragen en de toelchtngen n de jaarrekenng. De geselecteerde werkzaamheden zjn afhankeljk van de door de accountant toegepaste oordeelsvormng, met nbegrp van het nschatten van de rsco s dat de jaarrekenng een afwjkng van matereel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bj het maken van deze rsco-nschattngen neemt de accountant de nterne beheersng n aanmerkng de relevant s voor het opmaken van de jaarrekenng en voor het getrouwe beeld daarvan, gercht op het opzetten van controlewerkzaamheden de passend zjn n de omstandgheden. Deze rsco-nschattngen hebben echter net tot doel een oordeel tot utdrukkng te brengen over de effectvtet van de nterne beheersng van de enttet. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschkthed van de gebrukte grondslagen voor fnancële verslaggevng en van de redeljkhed van de door het bestuur van de enttet gemaakte schattngen, alsmede een evaluate van het algehele beeld van de jaarrekenng. Wj zjn van menng dat de door ons verkregen controle-nformate voldoende en geschkt s om een onderbouwng voor ons oordeel te beden. Oordeel betreffende de jaarrekenng Naar ons oordeel geeft de jaarrekenng een getrouw beeld van de grootte en samenstellng van het vermogen van Coöperate Planton U.A. per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 n overeenstemmng met Ttel 9 Boek 2 BW. Verklarng betreffende overge bj of krachtens de wet gestelde esen Ingevolge artkel 2:393 ld 5 onder e en f BW vermelden wj dat ons geen tekortkomngen zjn gebleken naar aanledng van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wj dat kunnen beoordelen, overeenkomstg Ttel 9 Boek 2 BW s opgesteld, en of de n artkel 2:392 ld 1 onder b tot en met h BW vereste gegevens zjn toegevoegd. Tevens vermelden wj dat het jaarverslag, voor zover wj dat kunnen beoordelen, verengbaar s met de jaarrekenng zoals verest n artkel 2:391 ld 4 BW. Endhoven, 20 aprl 2012 Ernst & Young Accountants LLP 24 w.g. J.P. Lemmens RA

26 Samenstellng bestuur- en management Samenstellng bestuur W.M. Vanen, secretars zttng vanaf aprl 2008 J.H.F. Kersten, voorztter zttng vanaf aprl 2008 H.H.W. Bejer zttng vanaf aprl 2008 J.A.G. de Leeuw zttng vanaf aprl 2008 Managementteam A.P. van Krujssen, algemeen drecteur P. Bakker, drecteur operatons G.P.M. van Logtestjn, manager commercële zaken E. van Verseveld-Dujn, manager marketng en communcate M.C. Bloemsma, manager fnancën en ICT G. Rutgers, manager velbedrjf en logstek 25 Raad van Commssarssen Planton Holdng B.V. H.T.J. Vulto (voorztter) zttng vanaf aprl 2008 W.P. Heemskerk zttng vanaf aprl 2008 G.L.M. Madlener zttng vanaf aprl 2008

27 Ontwkkelngen en kengetallen Ontwkkelngen wnst- en verlesrekenng totaal baten resultaat boekjaar balans vaste actva garantevermogen langlopende + kortlopende schulden kengetallen resultaat n % van de baten 0,2% 34,6% 0,8% -0,5% 1,5% 1,4% garantevermogen n % van het balanstotaal 31,3% 30,8% 17,7% 8,8% 14,4% 18,8%

28 27

29 december maart me Colofon Teksten: Bremer Communcate, Arnhem Ontwerp & realsate: Puntwee Vsuele communcate, Elst Drukwerk: DrukMotef, Apeldoorn jun oktober november februar Planton BV Wellensekstraat XZ Ede (Gld) Postbus AC Ede (Gld) T F jul aprl januar augustus september

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

ERNST&YOUNG. [Ind.nr.: I [ Olass nr.: TE REN. DOOF R KOPI E AAN:. - -".)

ERNST&YOUNG. [Ind.nr.: I [ Olass nr.: TE REN. DOOF R KOPI E AAN:. - -.) 1 ERNST&YOUNG Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel.: +31 (0) 88-407 6197 Fax: +31 (0) 88-407 6005 www.ey.nl Het College van Bestuur van Stadsrego Arnhem

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventenummer: F.01/16/436 Toezchtzaaknummer: NL:TZ:0000007791:F001 Datum utspraak: 30-08-2016 Curator: mr. C.A.M. de Brujn R-C: mr. S.J.O. de Vres Algemeen Gegevens ondernemng Gerechtsdeurwaarderskantoor

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft

Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft Regelng theoretsch solvabltetscrterum levensverzekeraars Wft Regelng van de Mnster van Fnancën van FM aar/0000 M, drecte Fnancële Markten, houdende regels betreffende scenaroanalyses en berekenngswze van

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v STICHTING Openbaar Prmar Onderwjs HAARLEMMERMEER Aan; de gemeenteraad van Haarlemmermeer Cc; Burgemeester& Wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. wethouder Onderwjs De heer J.C.W. Nederstgt rtpmgente Haarlemmenneer

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie