Papendrecht f&liedrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Papendrecht f&liedrecht"

Transcriptie

1 r% MPGPD BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD T E nfotaobop.nl Podermoen TH Papendrecht F Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht Postbus AA PAPENDRECHT KvK: Rabobank nr Datum Behandeld Kenmerk nderwerp 29 me 2012 M. Beke 2012/1443 jaarverslag Geachte leden van de raad, Bjgaand treft u het jaarverslag van de Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht- Sledrecht aan. Het verslag s voorzen van een goedkeurende accountantsverklarng. Het bestuur heeft op 9 me jl. met dt verslag ngestemd. Volgens artkel 48 van de WP dent vervolgens de gemeenteraad met dt jaarverslag en deze jaarrekenng n te stemmen, alvorens het bestuur het verslag defntef kan vaststellen. Met vrendeljke groet, namens het bestuur M.L.C. Beke-Huskes, Bestuursmanager Bjlage: jaarverslag

2 Stchtng penbaar P Papendrecht-Sledrecht te Papendrecht JAARVERSLAG Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht-Sedrecht Poldermoen TH Papendrecht Telefoon E-mal Datum Ü12

3 NHUDSPGAVE Pagna NLEDNG Aanbedng Fnancële poste Resultaat Kengetallen JAARREKENNG A Grondslagen B Balans per 31 december na resultaatbestemmng C Staat van baten en Jasten over D Kasstroomoverzcht E Toelchtng behorende tot de balans per 31 december F Net ut de balans bljkende verplchtngen G verzcht verbonden partjen H Toelchtsnq D de staat van baten en lasten over Wet penbaarmakng ut Publeke rnldde paave doelsubsdes en g e f n a n cl e r d e! o p n ko m e n s (W P ) JÉa na van oestuurders er cnueuaers

4 AAf^BEDXPG De Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht-Sledrecht te Papendrecht bedt u herbj het jaarverslag over de perode 1 januar tot en met 31 december aan. Het jaarverslag bestaat ut een nhoudeljk verslag en de jaarrekenng. De jaarrekenng bestaat ut een balans per 31 december en een staat van baten en lasten over de perode 1 januar tot en met 31 december, welke bede zjn voorzen van de benodode specfcates en toeüchtlnoen. lens net oebtuur M.L.C. Beke - Huskes

5 Stchtng penbaar Prmar nderwjs Pa pend recht Sled recht JAARVERSLAG Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht-Sledrecht

6 NHUDSPGAVE Voorwoord Algemene nformate JURDSCHE STRUCTUUR EN RGANSATESTRUCTUUR KERNACTVTET EN MAATSCHAPPELJKE NBEDDNG 8 2. Verslag van het toezchthoudend bestuur VERSLAG VAN DE DALG MET NTERN EN EXTERN BELANGHEBBENDEN RLSCBEHEERSNGS- EN CNTRLE SYSTEMEN rgansatorsche ontwkkelngen BVENSCHLS NVEAU SCHLNVEAU nderwjsontwkkelngen VERLP EN BEKSTGNG LEERLNGEN NDERWDSPBRENGSTEN NDERWJSKWALTETEN ZRGBELED BREDE SCHL EN WE BESTEMMNGSBX Personeelsbeled FUNCTEPBUW LEEFTJDSPBUW ZEKTEVERZUM 17 S Husvestng ALGEMENE NLEDNG...,,..., =» BALANS EN KENGETALLEN RESULTAAT ADMNSTRATE NKPBELED NVESTERNGSBELED Samenvattng toekomstge ontwkke- en speerpunten DE TEZCHTHUDER BVENSCHLS BESTUURLJK BELED NDERWJS EN RGANSATE FNANCËN, HUSVESTNG EN BEHEER 26

7 Voorwoord Herbj treft u het jaarverslag van de Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht-Sledrecht over het jaar aan. n dt jaarverslag wordt op stchtngsnveau verslag gedaan over de belangrjkste actvteten van het afgelopen jaar. Dt betreffen de volgende onderdelen: Algemene nformate rgansatorsche ontwkkelngen nderwjs ontwkkelngen Personeelsbeled Husvestng, fnancën en beheer Per onderdeel worden beledsontwkkelngen en actvteten beschreven de n hebben plaatsgevonden.

8 1. Algemene nformate 1.1 Jurdsche structuur en organsatestructuur Snds 1 januar 2010 heeft Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht haar naam gewjzgd n Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht- Sledrecht (PPS). Per de datum heeft de gemeenteraad van Sledrecht haar bestuurljke taken overgedragen aan het schoolbestuur. Dt s formeel vastgelegd n de stchtngsstatuten. Er bljft een rapportageplcht bestaan aan de bede [ gemeenten over n de statuten genoemde onderwerpen, waaronder de jaarrekenng en de begrotng. De standplaats van de stchtng s Papendrecht. De stchtng wordt bestuurd door het toezchthoudend stchtngsbestuur. Bestuursleden worden [ benoemd door de bede gemeenteraden op voordracht van ouders (bndend), personeel en de bede gemeenten. Het bestuur bestaat ut: - dhr. H.A. Verhoef, voorztter, benoemd per op voordracht van de gemeenten; - dhr. R. Büscher, secretars, benoemd per op bndende voordracht van de ouders; - dhr. J.G. Troost, benoemd per op voordracht van het personeel; - mw. A. van der Hoek, benoemd per op voordracht van de gemeenten; - dhr. A.P. Fler, benoemd per op bndende voordracht van de ouders; - dhr. CA. skam, benoemd per op voordracht van het personeel. Er s een feteljke schedng tussen bestuur en toezcht. Het toezchthoudend stchtngsbestuur heeft een functonars n de functe van bestuursmanager gemachtgd c.q. gemandateerd haar bestuurstaken ut te voeren. Er s een bovenschools stafbureau met als personele bezettng naast de bestuursmanager een managementassstente en stafmedewerker bedrjfsvoerng. nder Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht-Sledrecht ressorteren per 31 december zes scholen voor reguler bassonderwjs. Ver van de scholen zjn gelegen n de gemeente Papendrecht en twee n de gemeente Sledrecht. Er s een schooldrecte bestaande ut 6 drecteuren. Schooldrecteuren leggen verantwoordng af aan de bestuursmanager. 1.2 Kernactvtet en maatschappeljke nbeddng Kernactvtet Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht-Sledrecht verzorgt prmar onderwjs aan knderen van 4 tot 12/13 jaar n het spredngsgebed Papendrecht en Sledrecht, ongeacht geloof, ras of achtergrond, behalve aan degenen aan we aantoonbaar zorg moet worden besteed de de capactet van onze scholen te boven gaat. De stchtng gelooft n een plurforme samenlevng waar mensen ongeacht hun herkomst samen leven en samen vormgeven aan de samenlevng. Hervoor s wederzjds respect en betrokkenhed op elkaar nodg. Bnnen de samenlevng heeft eder knd recht op goed onderwjs. Goed onderwjs vndt plaats door: te leren van en met elkaar n een utdagende en velge leeromgevng zo dcht mogeljk bj hus én mdden n de samenlevng. Goed onderwjs stelt esen aan knderen, ouders en leerkrachten. nze msse s onze leerlngen voor te bereden op hun maatschappeljk functoneren nu en n de toekomst Al onze scholen zjn gercht op de optmale ontwkkelng van onze leerlngen. Dt realseren zj door een goed pedagogsch klmaat, ut te gaan van de verschllende onderwjsbehoeften van de knderen en zch te rchten op normen en waarden, respect en welbevnden.

9 Ze werken aan zowel de cognteve als de net-cognteve bassvaardgheden en een soepele aanslutng op het voortgezet onderwjs. ns personeel s goed gekwalfceerd, er wordt gewerkt met gevareerde werkvormen en moderne materalen n een velge en utdagende schoolomgevng met dudeljke regels. PPS zet ouders als waardevolle partners n dt proces. Maatschappeljke nbeddng Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht-Sledrecht s een organsate de met bede benen n de samenlevng staat. nder andere dankzj ntensef contact met ouders, andere schoolbesturen (ook voortgezet onderwjs), knderopvang, verengngen en gemeenten. Schematsch weergegeven zet het veld rond leerlngen en ouders er als volgt ut:

10 2. Verslag van het toezchthoudend bestuur Het toezchthoudend bestuur werkt volgens de prncpes van het Polcy Governance model. De vertalng daarvan voor haar egen functoneren staat gedocumenteerd n de notte "beledskader Stchtng penbaar nderwjs Papendrecht-Sledrecht". Hern zjn verwerkt de neuwe code goed bestuur en de mandaat/bevoegdhedsregelng van de bestuursmanager. Het bestuur s aangesloten bj de besturenorgansate VS/ABB en de P-raad. De nvoerng van de wet Goed nderwjs Goed Bestuur heeft net geled tot statutare wjzgngen. Het toezchthoudend bestuur heeft alle zaken aangaande onderwjs gedelegeerd en alle overge zaken gemandateerd. Het managementstatuut wordt n 2012 geëvalueerd op toepasbaarhed n de praktjk van de neuwe bestuursstructuur. Jaarljks evalueert het bestuur haar functoneren n een apart hervoor ngelaste bestuursvergaderng. Feedback over haar functoneren van de bestuursmanager wordt herbj betrokken. Het bestuur treedt 1 x per jaar n gesprek met de schooldrecteuren over actuele onderwerpen én evaluate van de onderlnge relate. 2.1 Verslag van de daloog met ntern en extern belanghebbenden ntern Het bestuur heeft n negen keer vergaderd. nderwerpen de onder andere aan de orde kwamen waren begrotng en jaarrekenng, bestuursformateplan, leerlngaantallen, externe samenwerkng, benoemng neuwe bestuursleden, nvoerng code goed bestuur, toetsng van de governance structuur aan de neuwe wet, dverse husvestngsaangelegenheden, brede school, onderwjsopbrengsten, professonalserng van het fnanceel beled, naamgevng van de stchtng, en dverse bestuurszaken, waaronder evaluate van het bestuurljk functoneren en het rooster van aftreden. Tevens heeft het bestuur met bestuursmanager en drectes een studeochtend gehouden over husvestng, naamgevng van de stchtng en onderlnge postonerng ten aanzen van landeljke polteke tems.; ok s een bezoek gebracht aan alle Sledrechtse scholen van de stchtng en een GMRvergaderng bjgewoond. Daarnaast was er bj aanvang van het neuwe jaar de jaarljkse neuwjaarsrecepte voor het personeel. Dverse bestuursleden hebben ut bestuurljke betrokkenhed utnodgngen voor het bjwonen van feesteljke actvteten van de afzonderljke scholen geaccepteerd. Het strategsch beled voor de komende 5 jaar s vastgesteld. n dt kader s ook veel aandacht utgegaan naar husvestng. Het overleg tussen het bestuur en de gemeente Papendrecht n het kader van horzontale verantwoordng heeft door andere prorteten geen doorgang gevonden. Extern Extern s de aandacht vooral opgeëst door de husvestngsproblematek. Er s over dt onderwerp veelvuldg contact geweest met de gemeente Sledrecht. n het kader van algemene kennsmakng heeft een bestuursdelegate samen met de bestuursmanager alle polteke partjen n Sledrecht bezocht. n verband met de bouw van een brede school en husvestngsproblematek n het algemeen, heeft er ook regelmatg afstemmng en overleg plaats gevonden met het bestuur van de Chrsteljke collega's n Papendrecht zowel als Sledrecht. 10

11 2.2 Rscobeheersngs- en controle systemen Plannng en Control cyclus De gehele plannng en control cyclus s gebaseerd op de ntegrale meerjarenbegrotng. Dt model bedt schooldrecteuren een mddel om de fnancële consequentes van hun plannen door te rekenen. Tevens kunnen schooldrecteuren dageljks de fnancële voortgang volgen. Herbj worden zj ondersteund en gestuurd door de stafmedewerker bedrjfsvoerng. Per kwartaal s er een fnancële rapportage. Met ngang van 2012 zullen de schooldrecteuren aan de hand van hun fnancële rapportage de gang van zaken toelchten aan de bestuursmanager. Er s een start gemaakt om het beheer van de lqudteten te verbeteren. Het meerjarenhusvestnqsonderhoudsplan. Naast de jaarljkse actualsate heeft er per kwartaal een rapportage plaatsgevonden door het bouwkundg advesbureau aan de stafmedewerker bedrjfsvoerng. Tevens s de organsate en montorng van dt bedrjfsonderdeel gestroomljnd. Er s een start gemaakt met verdere beledsontwkkelng. Rscobeheersng Bnnen PPS vndt een ontwkkelng plaats waarbj een passend model wordt nagestreefd om te kunnen reageren en antcperen op belangrjke rsco's. n zjn n dt kader een aantal beledsmaatregelen en processen verder utgewerkt n de handboeken personeel, husvestng en fnancën. Daarnaast zjn er op dverse terrenen actvteten ontplood om concrete rsco's beheersbaar te krjgen. Enkele voorbeelden hervan zjn: de ntroducte van geautomatseerde verzumsgnalerng/-begeledng, opbouwen van een up to date contractenregster, herbeoordelng van de verzekerngsportefeulle, het onderzoek naar de mogeljkhed om egenrscodrager voor de WGA te worden. nderwjskwaltet De onderwjskwaltet wordt op dre maneren gemontord: -Drempelonderzoek vertaald n Ctoscores -Utstroom naar vervolgonderwjs -Tevredenhed van ouders en personeel Meer nformate over dt onderdeel n hoofdstuk 4. 11

12 3. rgansatorsche ontwkkelngen 3.1 Bovenschools nveau p bovenschools nveau partcpeert de bestuursmanager namens de stchtng n dverse overleggen: het besturenoverleg met alle onderwjspartners P/V te Papendrecht. het Bestuurljk verleg Sledrecht met alle onderwjspartners P/V en een gemeenteljke vertegenwoordgng te Sledrecht. het regonaal overleg bovenschools management met alle collega bestuurders en/of drectes openbaar onderwjs ut de rego, n het algemeen bestuur van het samenwerkngsverband; n dverse overleggen met de gemeentes, onder andere n het kader van kennsmakng met de wethouder, brede school, husvestng, (voorberedngscommsse van) een Lokale Educateve Agenda (LEA), de Voor- en Vroegschoolse Educate (WE) en de oprchtng van een Zorgadvesteam (ZAT); overleggen n verband met de brede school met collega-nstellngen voor onderwjs en knderopvang. De bestuursmanager heeft 3 keer vergaderd met de GMR. Bj één overleg was een delegate van het bestuur aanwezg. nderwerpen waren onderwjsresultaten, bestuursformateplan, crtera bestedng reserves, begrotng, strategsch beled, husvestng, naamgevng PPS en dverse personele beledsstukken. De drectes en de bestuursmanager hebben n acht keer vergaderd en 4 studedagen gehouden. Naast de jaarljks terugkerende onderwerpen kwamen ook aan de orde, mobltetsbeled, onderwjsopbrengsten, vervangngsfonds, BHV en werken met hoogbegaafden. Twee studedagen zjn besteed aan husvestng en twee aan opbrengstgercht werken. 3.2 Schoolnveau De schooldrecteuren zjn ntegraal verantwoordeljk voor de ledng van de school. Zj zetten zch n voor het gezamenljke belang van de organsate én voor de van de egen school. n hun egen overlegorgaan, het drecteplatform, worden praktsche schoolse zaken besproken en wordt nden relevant het overleg met de bestuursmanager voorbered. p schoolnveau worden de ouders om hun nzet gevraagd om gezamenljke wensen te realseren. Voorbeelden hervan zjn: verkeersvelge omgevng rond de school, feesten en jublea, hulp bj het groepslezen, knutselactvteten, begeledng tjdens excurses en sportactvteten etc. p alle scholen functoneren medezeggenschapsraden en ouderraden. Twee scholen hebben een leerlngenraad. p schoolnveau heeft PPS zttng n de stuurgroep van het samenwerkngsverband,, zjn er contacten met de pabo's, knderopvangorgansates, wjk- buurt- en welzjnsorgansates, en de afzonderljke gemeenten waar het schoolspecfeke zaken betreft. 12

13 4. nderwjsontwkkelngen 4.1 Verloop en bekostgng leerlngen Het leerlngaantal s de afgelopen dre jaar redeljk stabel gebleven. n onderstaande tabel zjn de aantallen per school weergegeven. Leerlngaantallen per teldatum oktober Knotwlg Vermaster Anne Frank 't Kofschp Totaal Papendrecht De Wlgen Henr Dunant Totaal Sedrecht TTAAL PPS Het marktaandeel s n lcht gestegen; n Papendrecht van 45,20 % naar 45,50 % en n Sledrecht van 29,0% naar 30,3%. Het aannamebeled s conform regelgevng. Er waren geen wachtljsten n. 4.2 nderwjsopbrengsten De stchtng heeft gedefneerd wat zj onder onderwjsopbrengsten voor de bassvaardgheden verstaat en welke normen daarbj horen voor endopbrengsten en tussenopbrengsten. ok de vaardghedsscores op de cognteve vak ken worden centraal gemontord. Endopbrengsten De endopbrengsten worden gemeten va het drempelonderzoek, welke score omgezet wordt n een ctoscore. Voor zjn de endresultaten als volgt: Knotwlg - Moerbe hof Knotwlg - Lelnde* Vermaster Anne Frank 't Kofschp - Zudkl 't Kofschp - de Welen De Wlgen De Wlgen - Roald Dahl Henr Dunant** Drempelonderzoek 537,2 533,9 536,6 535,5 537,9 536,0 535,4 536,6 535,8 * Voor de Lelnde s de cto-ondergrens 533,5 ** Exclusef het vervroegde drempelonderzoek Het landeljk gemddelde lgt op 535,1. Ut deze endscore s net af te lezen of er grote verschllen n een groep ztten of dat er sprake s van een homogene groep. Utstroomcjfers geven herover aanvullende nformate. 13

14 Utstroompercentages : Utstroom VMB B/K/T* HAV/VW n; Vïermaster % Anne Frank % Kofschp % Welen % 42* 58 Moerbehof/ Wïlgenhoek % Lelïnde % Wlgen % Roald Dahl % Henr Dunant % * nclusef LW geen leerlngen naar VS en Praktjkonderwjs Doorstroom percentages 2009 PPS hecht veel waarde aan een goede, stabele doorverwjzng van het voortgezet onderwjs, daarom volgen wj de leerlngen nog 3 jaar na vertrek van de bassschool. Stuate augustus ten opzchte van de doorstroom ut het jaar- 2009: 3 jaarsdoorstroom 2009 Totaal % VS/Pr Totaal % VMB B/K/T Totaal % HAV/ VW Vermaster brugklas 3e jaar Anne Frank 3e brugklas jaar Kofschp Zudkl 3e brugklas jaar de Welen 3e brugklas jaar Lelnde* 3e brugklas jaar brugklas Knotwlg Moerbehof 3e jaar Wlgenhoek 3e brugklas jaar Henr Dunant 3e brugklas jaar Totaal % VS/Pr Totaal % VMB B/K/T Totaal % HAV/ VW (als gevolg van afrondng kunnen optellngen van percentages ets afwjken) *geen groep 8 de Wlgen 3e brugklas jaar Roald Dahl 3e brugklas jaar (van de Sledrechtse scholen zjn over het 3e jaar nog geen gegevens beschkbaar.) 14

15 4.3 nderwjskwaltet en zorgbeled Alle scholen van PPS vallen bnnen het bassarrangement van de nspecte. Dat betekent dat zj aan de bassnormen voldoen de aan een school gesteld mogen worden. p nstellngsnveau s het strategsch beled vastgesteld en bnnen de kaders hebben alle scholen een neuw schoolplan opgesteld voor de komende 4 jaar. Er s gestart met een bovenschools traject opbrengstgercht werken en de nvoerng van de 1- zorgroute s bnnen de beledskaders van het samenwerkngsverband Weer Samen naar School voortgezet. De tevredenhed van ouders van de scholen n Papendrecht s gemeten. uders geven aan voldoende betrokken te worden bj en geïnformeerd te worden over de ontwkkelngen van hun knderen (94%). 4 van de 6 scholen ztten n een overgangsfase naar het geljktrekken van lesuren voor alle schooljaren (naar 950 uur). 4.4 Brede school en WE p alle scholen wordt samengewerkt met knderopvang, peuterspeelzaal of butenschoolse opvang. Alle locates hebben tussenschoolse opvang. Er s n Papendrecht gestart met de organsate van wjkactvteten, n samenwerkng met het Chrsteljk onderwjs en de knderopvang. De samenwerkng met de peuterspeelzaal s daar geïntensveerd, gercht op de kenmerken van een "nulgroep". 4.5 Bestemmïngsbox Een succesvolle beheersng van taal en rekenen vormt voor leerlngen een belangrjke bass voor de schoolcarrère. Vanut de verwachtng dat meer opbrengstgercht werken door scholen ledt tot een structurele verbeterng van deze prestates, zjn bnnen de stchtng n de volgende actvteten utgevoerd: -cursus opbrengstgercht werken voor drectes en ntern begeleders -externe ondersteunng B-overleg -nvoerng van het leerlngvolgsysteem Parnassys 15

16 5. Personeelsbeled Het voor de Stchtng PPS geldende personeelsbeled staat n het personeelshandboek. n het kader van de fuse heeft op een aantal zaken harmonsate van het beled plaatsgevonden. De plenare studedag voor al het personeel s besteed aan de nvoerng van een neuw leerlngvolgsysteem: Parnassys. Wachtgeldbeled. Het beled van PPS s gercht op het voorkomen van wachtgeldverplchtngen. PPS hanteert hervoor vanaf 2010 betrouwbare meerjarenprognoses en daar op geënt meerjarenpersoneelsbeled. Vervolgens wordt va ntern en extern mobltetsbeled dt beled geëffectueerd. ncdenteel, bj onvoorzene stuates, of als gevolg van grote krmp, kan het voorkomen dat tjdeljke denstverbanden net verlengd worden. n 2010 heeft zch één keer zo'n stuate voorgedaan met herut voortvloeend rsco van wachtgeldverplchtngen voor rekenng van het bestuur. Dt rsco heeft echter net geled tot fnancële verplchtngen. Klachten: Eén ouder heeft een klacht ngedend over de besprekng van hun knd. De klacht s gedeponeerd bj de landeljke klachtencommsse en de procedure loopt nog. 5.1 Functeopbouw n onderstaande tabel s weergegeven welke functes per peldatum voorkomen bnnen de stchtng PPS. Functe Leerkracht LA Leerkracht LB Lo Schoonmaakpersoneel Concërge Admnstratef medew. nderwjsassstent Drecteur Adjunct drecteur Staf TTAAL Aantal f te 95,85 14,96 1,50 0,60 3,56 1,40 4,67 5,26 6,23 1,80 135,83 Afgelopen jaar heeft er voor het tweede jaar op rj een dalng plaatsgevonden bj het onderwjzend personeel. Deze dalng s veroorzaakt door bezungngen en afromng van boventallghed en gerealseerd door stopzetten van tjdeljke utbredngen en natuurljk verloop. Wat betreft de nvoerng van de functemx zt PPS net onder de norm van het door het Rjk gewenste quotum. 5.2 Leeftjdsopbouw n onderstaande tabel s het aantal personeelsleden met de gemddelde totale fte-omvang, de verdelng tussen mannen/vrouwen en de verdelng naar leeftjdscategore per school weergegeven (peldatum ) Aantal personeelsleden/ gem. fte omvang *) Verdelng mannen / vrouwen Knotwlg 39-25, Vermaster 29-21, Anne Frank 23-16, Kofschp 37-25, De Wlgen 38-28, Henr Dunant 28-19,

17 Leeftjdscategore n % < 25 jaar aar aar jaar jaar aar Gewogen 46,72 38,95 37,98 41,88 40,96 42,20 gemddelde leeftjd *) pm.n de tabel overzcht functes staat de fte-omvang vermeld per peldatum en n bovenstaand overzcht wordt een jaargemddelde gepresenteerd. Het landeljk gemddelde s 40,26 jaar. p twee na ztten alle scholen boven de grens. De meeste scholen peken n de categore jaar, met De Knotwlg als utscheter. Een aandachtspunt s het lage aantal manneljke personeelsleden (26%, vorg jaar 20%). 5.3 Zekteverzum Het landeljk gemddelde zekteverzumpercentage over de eerste dre kwartalen n het onderwjs over s gemddeld 5,1% (bron: CBS-statlne). De verwachtng s dat dt percentage ende lcht hoger zal zjn. n 2010 was dt 5,1%. Het gemddelde bj PPS was n 7,44% (2010: 7,05%). Het gemddeld aantal zekmeldngen s gedaald van 1,48 n 2010 naar 1,13 n. De gemddelde verzumduur was met 20,90 hoger dan n 2010 (15,94); dt s veroorzaakt doordat er meer langdurg zeken waren. Scholen de sgnfcant hogere verzumcjfers hebben, hadden met langdurg zeken te maken. n februar s n samenwerkng met de ArboUne een neuwe applcate ngezet om het verzumbeled te ondersteunen. 5.4 nderzoek ERD WGA PPS draagt het fnancële rsco van de WGA-nstroom. Er bestaat grote onzekerhed t.a.v. de kosten hervan n de komende jaren. n de tweede helft van s daarom een start gemaakt met het onderzoek naar de mogeljkhed van het egenrsco-dragerschap (ERD). 17

18 6. Husvestng PPS streeft naar toekomstbestendge husvestng van haar scholen. Een aantal scholen voldoet daar aan, een aantal ook net. Voor alle locates geldt als doelstellng dat het onderwjs verantwoord gehusvest s. Het beled, de utvoerng en de communcate op dt gebed s geoptmalseerd. n dt kader s er een aanvang gemaakt voor de samenstellng van een handboek husvestngsonderhoud. Per 1 januar s de overeenkomst met Ben van der Vlst Advesbureau BV voor beheers- en onderhoudsadves voor één jaar verlengd. 6.1 Husvestngsonderhoud Voor het verde jaar op rj heeft de gemeente Papendrecht geen actueel HP. De gemeente werkt met een calamtetenfonds voor de betreffende schoolgebouwen. Dt maakt het voeren van toekomstgercht husvestngsbeled van de stchtng lastg. Dre gebouwen van PPS komen n aanmerkng voor renovate of neuwbouw. m desnvesterng te voorkomen voert het bestuur noodzakeljk doch matg onderhoud. Een aantal scholen heeft extra aandacht opgeëst afgelopen jaar: Bj de Anne Frank heeft de aandacht zch met name gercht op de afwkkelng van de neuwbouw en de aanpak van houtrotproblematek. Voor zowel de neuwbouw alsmede de oudbouw bljft dt laatste onderdeel door de bouwdetallerng een bron van zorg. De gemeenteraad Papendrecht heeft geld utgetrokken voor o.a. de gevelrenovate van het gebouw van 't Kofschp. De renovate s utgevoerd. Daarnaast bestaat nog de zorg m.b.t. de houtrot aan de koppen van de daklggers, hervoor s een oplossng n voorberedng. PPS heeft zorgen dat het budget net toerekend zal zjn om alle noodzakeljke verbeterngen, met name ook ntern, door te voeren. Stchtng PPS handhaaft daarom vooralsnog haar beslut het jurdsch egendom net op zch te nemen. Landeljke bezungngen hebben op gemeenteljk nveau tot neuwe dscusses geled wat betreft de geplande neuwbouw van de locate Moerbehof van De Knotwlg. ok voor dt pand met bjbehorend plen geldt dat tot beslutvormng het onderhoud op bassnveau wordt gehouden. 6.2 Subsde verbeterng bnnenklmaat Voor dre van deze locates n Papendrecht s subsde voor bnnenklmaat aangevraagd. Dt heeft k geled tot een vergoedng voor de aanschaf en montage van 31 C02-meters. Voor dre locates n Sledrecht s subsde verleend voor de aanschaf en montage van 32 C02- meters. p één locate s subsde verleend voor het vervangen van het enkelglas door solateglas en zjn conventonele TL verlchtngsarmaturen vervangen door HF spegeloptekarmaturen. 6.3 nhaalslag achterstallg onderhoud Twee van de dre gebouwen n Sledrecht hebben een lchte onderhoudsachterstand. Hermee s n het kader van de fuse bj de gebouwenoverdracht rekenng gehouden. p één locate s de staat van onderhoud weer op pel gebracht; het onderhoud voor de tweede locate s n voorberedng. 6.4 Butenschoolse opvang en peuterspeelzalen Er s op 4 van de 6 locates n Papendrecht medegebruk van de gebouwen door de Stchtng voor knderopvang Wasko voor butenschoolse opvang (BS). p één locate s er ook een peuterspeelzaal. p de overge locates heeft Wasko een egen voorzenng n hetzelfde gebouw of n de drecte omgevng van de school. n Sledrecht s de butenschoolse opvang gehusvest n egen panden van de knderopvangorgansates. n de locate Roald Dahl s een peuterspeelzaal van de Stchtng Peuterspeelzalen Alblasserwaard gehusvest. Voor alle locates zjn huurcontracten opgesteld. n Papendrecht loopt een bezwarenprocedure van PPS, waarbj zj de huurvorderng aanvecht de de gemeente Papendrecht opest voor nwonng van Wasko n de locate Anne Frank. 18

19 7. Fnancën 7.1 Algemene nledng Begn s een stafmedewerker bedrjfsvoerng aangenomen met als kernopdracht om het fnanceel management verder te optmalseren. Tjdens de nwerkperode lag de focus op de verdere kwaltetsverbeterng van de plannng- en controlcyclus. De meerjarenbegrotng vormt hervan de ruggengraat. De P&C cyclus heeft een bjdrage geleverd aan enerzjds het stellen van doelen (fnanceel beled) en anderzjds bjgedragen aan het volgen en bewaken van mddelennzet (fnanceel beheer). n heeft de nadruk gelegen op het fnanceel beheer. Door onder ander een verdere professonalserng en ondersteunng van de schooldrecteuren op dt gebed en een verbeterde, ntenseve communcate en de samenwerkng met het admnstratekantoor SG Breda. n het kader van het fnanceel beled s gedurende de aandacht zch meer gaan verleggen naar de ntegrale samenhang tussen alle processen: onderwjs, personeelsbeled, husvestng en nvesterngsbeled. Dt proces s n ontwkkelng. Begrotng De begrotngssystematek gaat ut van normateve berekenng van loonkosten en loonsubsde de aan scholen wordt toegekend. p schoolnveau zjn de varabelen: (functe-)schaal, werktjdfactor en perode van benoemng bepalend voor de kosten en de dekkng ut de loonsubsde. Dt zorgt ervoor dat een eenvoudge en betere beheersng mogeljk s van de personele kosten op schoolnveau. Bovenschools worden de werkeljke loonkosten geboekt, waarbj schaalverschllen, utlooptoeslagen e.d. worden utgemddeld. Daarnaast worden bovenschools de kosten voor BAP-verlof en ouderschapsverlof gedragen. De gepresenteerde begrotngsgegevens zjn opgesteld n samenwerkng met het admnstratekantoor SG Breda. De begrotng s verder gebaseerd op de gerealseerde gegevens van het voorafgaande jaar en de prognoses t.a.v. de ontwkkelng van het leerlngaantal. De organsate beschkt ook over een meerjarenbegrotng. n de begrotng wordt geen rekenng gehouden met prjsaanpassngen (ndexerng). Realsate n s volledg gewerkt volgens de methodek van normateve doorbelastng van loonbedragen aan de scholen. Dt betekende dat er meer dudeljkhed, leesbaarhed en begrp ontstond over de gerealseerde cjfers op schoolnveau. Er s een dudeljke bewustwordng en kennsverbeterng bj schooldrecteuren ontstaan op fnanceel gebed. Dt bljft een dudeljk ontwkkelpunt voor Treasury statu ut n s door het bestuur het treasurystatuut voor de stchtng vastgesteld. n samenhang hermee s op grond van de lqudtetsbegrotng een aanvang gemaakt om het beheer van lqudteten nzchteljker te maken en te optmalseren. 19

20 7.2 Balans en kengetallen Zoals bljkt ut het gepresenteerde "vergeljkend balansoverzcht" s het balanstotaal end afgenomen met Heronder volgt een korte toelchtng herop n samenhang met de gepresenteerde kengetallen. Actva De afname van de actva wordt per saldo voornameljk veroorzaakt door: - de mutate n de materele vaste actva ( postef) de gebaseerd s op het saldo van de nvesterngen en de afschrjvngen. Het nvesterngsbedrag s n voor nventars/apparatuur en leermddelen verdubbeld t.o.v Door de stelselwjzgng n de afschrjvngssystematek s de afschrjvngslast aanzenljk lager. - de mutate n de vorderngen (-/ ) wordt hoofdzakeljk beïnvloed door de afwkkelng van de rekenng courant met de gemeente Sledrecht, de tjdeljk hogere vorderng.v.m. huur en de hogere rentevorderng. - de afname van de lqude mddelen (-/ ) bljkt ut het kasstroomoverzcht, waarbj de utgaande kasstroom wordt verklaard door operatonele actvteten (-/-C ) en door de nvesterngsutgaven (-/-C ) Door de afname van de vlottende actva en een mnder sterke afname van de kortlopende schulden, s het kengetal behorende bj de lqudtetsposte voor PPS lcht verbeterd en lgt rum boven de door CW gehanteerde sgnalerngsgrens. Dt weerspegelt een posteve verwachtng voor de korte termjn. Passva Aan passva zjde van de balans wordt de afname met name verklaard door: - de afname van het egen vermogen als gevolg van het negateve explotateresultaat ( ). Dt cjfer wordt sterk postef beïnvloed door de ncdentele bate en een hogere rente ontvangst. - de afname van de kortlopende schulden n doordat de som van de schuld aan de belastngdenst en de schuld aan het ABP actueler zjn dan ende vorg boekjaar.( ) Door deze effecten laten de kengetallen solvabltet een gunstger beeld zen n vergeljkng met vorg boekjaar. Dt schetst een postef beeld van PPS t.a.v. de verplchtngen op lange termjn. CW hanteert hervoor een ondergrens van 20%. Heraan voldoet PPS rumschoots. verge kengetallen Het kengetal rentabltet geeft een weerspegelng van de mate waarn effectef wordt omgegaan met de opbrengsten. Dt kengetal geeft een negateve waarde weer wanneer er een negatef explotateresultaat bestaat. Dt s voor het geval voor PPS. Maar dt kengetal moet n samenhang met het kengetal solvabltet worden beschouwd. Tjdeljke negateve explotateresultaten zjn acceptabel nden er rum voldoende solvabltet bestaat. Bj PPS s dt het geval en ook gegeven het hudge meerjarenperspectef bljft het kengetal de komende perode vooralsnog acceptabel. Het kengetal kaptalsatefactor van PPS laat een lchte afname zen ten opzchte van vorg jaar. Voor de komende jaren wordt op grond van het te voeren beled van PPS een verdere afname van de kaptalsatefactor verwacht. 70,00% kaptalsatefactor 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% \ \. >^ kaptalsatefactor 20,00% 10,00% o,oo%

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be Hgh Tech Platform Werkgroep Hgh Tech Hgh Tech Specalsts 2013-2014 www.hghtechplatform.nl www.hghtechplatform.be 3L Solutons 1 Tlburgseweg 164, 4817 BH Breda Contactpersoon: Dhr. L.J. van Drel T 076-5812916

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN

BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN m BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN GEMEENTE DORDRECHT Utrecht, september 2005 29848 BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN GEMEENTE DORDRECHT INHOUD Blz. INLEIDING I.I AANLEIDING 1.2 LEESWIJZER ONDERZOEKSOPZET

Nadere informatie

Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft

Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft Regelng teoretsc solvabltetscrterum levensverzekeraars Wft Regelng van de Mnster van Fnancën van FM aar/0000 M, drecte Fnancële Markten, oudende regels betreffende scenaroanalyses en berekenngswze van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 *

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 * de Utlaat personeelsorgaan van de n.v. Konnkljke Paketvaart Maatschappj 12de jaargang no. 11 November 1957 * Alle stukken,de Utlaat" betreffende te adresseren aan.: de Redacte van,de Utlaat" p/a n.v. K.P.M.

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad,

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad, Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011 Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2011 van Stichting OPOS. Via dit jaarverslag krijgt

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie