Papendrecht f&liedrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Papendrecht f&liedrecht"

Transcriptie

1 r% MPGPD BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD T E nfotaobop.nl Podermoen TH Papendrecht F Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht Postbus AA PAPENDRECHT KvK: Rabobank nr Datum Behandeld Kenmerk nderwerp 29 me 2012 M. Beke 2012/1443 jaarverslag Geachte leden van de raad, Bjgaand treft u het jaarverslag van de Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht- Sledrecht aan. Het verslag s voorzen van een goedkeurende accountantsverklarng. Het bestuur heeft op 9 me jl. met dt verslag ngestemd. Volgens artkel 48 van de WP dent vervolgens de gemeenteraad met dt jaarverslag en deze jaarrekenng n te stemmen, alvorens het bestuur het verslag defntef kan vaststellen. Met vrendeljke groet, namens het bestuur M.L.C. Beke-Huskes, Bestuursmanager Bjlage: jaarverslag

2 Stchtng penbaar P Papendrecht-Sledrecht te Papendrecht JAARVERSLAG Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht-Sedrecht Poldermoen TH Papendrecht Telefoon E-mal Datum Ü12

3 NHUDSPGAVE Pagna NLEDNG Aanbedng Fnancële poste Resultaat Kengetallen JAARREKENNG A Grondslagen B Balans per 31 december na resultaatbestemmng C Staat van baten en Jasten over D Kasstroomoverzcht E Toelchtng behorende tot de balans per 31 december F Net ut de balans bljkende verplchtngen G verzcht verbonden partjen H Toelchtsnq D de staat van baten en lasten over Wet penbaarmakng ut Publeke rnldde paave doelsubsdes en g e f n a n cl e r d e! o p n ko m e n s (W P ) JÉa na van oestuurders er cnueuaers

4 AAf^BEDXPG De Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht-Sledrecht te Papendrecht bedt u herbj het jaarverslag over de perode 1 januar tot en met 31 december aan. Het jaarverslag bestaat ut een nhoudeljk verslag en de jaarrekenng. De jaarrekenng bestaat ut een balans per 31 december en een staat van baten en lasten over de perode 1 januar tot en met 31 december, welke bede zjn voorzen van de benodode specfcates en toeüchtlnoen. lens net oebtuur M.L.C. Beke - Huskes

5 Stchtng penbaar Prmar nderwjs Pa pend recht Sled recht JAARVERSLAG Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht-Sledrecht

6 NHUDSPGAVE Voorwoord Algemene nformate JURDSCHE STRUCTUUR EN RGANSATESTRUCTUUR KERNACTVTET EN MAATSCHAPPELJKE NBEDDNG 8 2. Verslag van het toezchthoudend bestuur VERSLAG VAN DE DALG MET NTERN EN EXTERN BELANGHEBBENDEN RLSCBEHEERSNGS- EN CNTRLE SYSTEMEN rgansatorsche ontwkkelngen BVENSCHLS NVEAU SCHLNVEAU nderwjsontwkkelngen VERLP EN BEKSTGNG LEERLNGEN NDERWDSPBRENGSTEN NDERWJSKWALTETEN ZRGBELED BREDE SCHL EN WE BESTEMMNGSBX Personeelsbeled FUNCTEPBUW LEEFTJDSPBUW ZEKTEVERZUM 17 S Husvestng ALGEMENE NLEDNG...,,..., =» BALANS EN KENGETALLEN RESULTAAT ADMNSTRATE NKPBELED NVESTERNGSBELED Samenvattng toekomstge ontwkke- en speerpunten DE TEZCHTHUDER BVENSCHLS BESTUURLJK BELED NDERWJS EN RGANSATE FNANCËN, HUSVESTNG EN BEHEER 26

7 Voorwoord Herbj treft u het jaarverslag van de Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht-Sledrecht over het jaar aan. n dt jaarverslag wordt op stchtngsnveau verslag gedaan over de belangrjkste actvteten van het afgelopen jaar. Dt betreffen de volgende onderdelen: Algemene nformate rgansatorsche ontwkkelngen nderwjs ontwkkelngen Personeelsbeled Husvestng, fnancën en beheer Per onderdeel worden beledsontwkkelngen en actvteten beschreven de n hebben plaatsgevonden.

8 1. Algemene nformate 1.1 Jurdsche structuur en organsatestructuur Snds 1 januar 2010 heeft Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht haar naam gewjzgd n Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht- Sledrecht (PPS). Per de datum heeft de gemeenteraad van Sledrecht haar bestuurljke taken overgedragen aan het schoolbestuur. Dt s formeel vastgelegd n de stchtngsstatuten. Er bljft een rapportageplcht bestaan aan de bede [ gemeenten over n de statuten genoemde onderwerpen, waaronder de jaarrekenng en de begrotng. De standplaats van de stchtng s Papendrecht. De stchtng wordt bestuurd door het toezchthoudend stchtngsbestuur. Bestuursleden worden [ benoemd door de bede gemeenteraden op voordracht van ouders (bndend), personeel en de bede gemeenten. Het bestuur bestaat ut: - dhr. H.A. Verhoef, voorztter, benoemd per op voordracht van de gemeenten; - dhr. R. Büscher, secretars, benoemd per op bndende voordracht van de ouders; - dhr. J.G. Troost, benoemd per op voordracht van het personeel; - mw. A. van der Hoek, benoemd per op voordracht van de gemeenten; - dhr. A.P. Fler, benoemd per op bndende voordracht van de ouders; - dhr. CA. skam, benoemd per op voordracht van het personeel. Er s een feteljke schedng tussen bestuur en toezcht. Het toezchthoudend stchtngsbestuur heeft een functonars n de functe van bestuursmanager gemachtgd c.q. gemandateerd haar bestuurstaken ut te voeren. Er s een bovenschools stafbureau met als personele bezettng naast de bestuursmanager een managementassstente en stafmedewerker bedrjfsvoerng. nder Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht-Sledrecht ressorteren per 31 december zes scholen voor reguler bassonderwjs. Ver van de scholen zjn gelegen n de gemeente Papendrecht en twee n de gemeente Sledrecht. Er s een schooldrecte bestaande ut 6 drecteuren. Schooldrecteuren leggen verantwoordng af aan de bestuursmanager. 1.2 Kernactvtet en maatschappeljke nbeddng Kernactvtet Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht-Sledrecht verzorgt prmar onderwjs aan knderen van 4 tot 12/13 jaar n het spredngsgebed Papendrecht en Sledrecht, ongeacht geloof, ras of achtergrond, behalve aan degenen aan we aantoonbaar zorg moet worden besteed de de capactet van onze scholen te boven gaat. De stchtng gelooft n een plurforme samenlevng waar mensen ongeacht hun herkomst samen leven en samen vormgeven aan de samenlevng. Hervoor s wederzjds respect en betrokkenhed op elkaar nodg. Bnnen de samenlevng heeft eder knd recht op goed onderwjs. Goed onderwjs vndt plaats door: te leren van en met elkaar n een utdagende en velge leeromgevng zo dcht mogeljk bj hus én mdden n de samenlevng. Goed onderwjs stelt esen aan knderen, ouders en leerkrachten. nze msse s onze leerlngen voor te bereden op hun maatschappeljk functoneren nu en n de toekomst Al onze scholen zjn gercht op de optmale ontwkkelng van onze leerlngen. Dt realseren zj door een goed pedagogsch klmaat, ut te gaan van de verschllende onderwjsbehoeften van de knderen en zch te rchten op normen en waarden, respect en welbevnden.

9 Ze werken aan zowel de cognteve als de net-cognteve bassvaardgheden en een soepele aanslutng op het voortgezet onderwjs. ns personeel s goed gekwalfceerd, er wordt gewerkt met gevareerde werkvormen en moderne materalen n een velge en utdagende schoolomgevng met dudeljke regels. PPS zet ouders als waardevolle partners n dt proces. Maatschappeljke nbeddng Stchtng penbaar Prmar nderwjs Papendrecht-Sledrecht s een organsate de met bede benen n de samenlevng staat. nder andere dankzj ntensef contact met ouders, andere schoolbesturen (ook voortgezet onderwjs), knderopvang, verengngen en gemeenten. Schematsch weergegeven zet het veld rond leerlngen en ouders er als volgt ut:

10 2. Verslag van het toezchthoudend bestuur Het toezchthoudend bestuur werkt volgens de prncpes van het Polcy Governance model. De vertalng daarvan voor haar egen functoneren staat gedocumenteerd n de notte "beledskader Stchtng penbaar nderwjs Papendrecht-Sledrecht". Hern zjn verwerkt de neuwe code goed bestuur en de mandaat/bevoegdhedsregelng van de bestuursmanager. Het bestuur s aangesloten bj de besturenorgansate VS/ABB en de P-raad. De nvoerng van de wet Goed nderwjs Goed Bestuur heeft net geled tot statutare wjzgngen. Het toezchthoudend bestuur heeft alle zaken aangaande onderwjs gedelegeerd en alle overge zaken gemandateerd. Het managementstatuut wordt n 2012 geëvalueerd op toepasbaarhed n de praktjk van de neuwe bestuursstructuur. Jaarljks evalueert het bestuur haar functoneren n een apart hervoor ngelaste bestuursvergaderng. Feedback over haar functoneren van de bestuursmanager wordt herbj betrokken. Het bestuur treedt 1 x per jaar n gesprek met de schooldrecteuren over actuele onderwerpen én evaluate van de onderlnge relate. 2.1 Verslag van de daloog met ntern en extern belanghebbenden ntern Het bestuur heeft n negen keer vergaderd. nderwerpen de onder andere aan de orde kwamen waren begrotng en jaarrekenng, bestuursformateplan, leerlngaantallen, externe samenwerkng, benoemng neuwe bestuursleden, nvoerng code goed bestuur, toetsng van de governance structuur aan de neuwe wet, dverse husvestngsaangelegenheden, brede school, onderwjsopbrengsten, professonalserng van het fnanceel beled, naamgevng van de stchtng, en dverse bestuurszaken, waaronder evaluate van het bestuurljk functoneren en het rooster van aftreden. Tevens heeft het bestuur met bestuursmanager en drectes een studeochtend gehouden over husvestng, naamgevng van de stchtng en onderlnge postonerng ten aanzen van landeljke polteke tems.; ok s een bezoek gebracht aan alle Sledrechtse scholen van de stchtng en een GMRvergaderng bjgewoond. Daarnaast was er bj aanvang van het neuwe jaar de jaarljkse neuwjaarsrecepte voor het personeel. Dverse bestuursleden hebben ut bestuurljke betrokkenhed utnodgngen voor het bjwonen van feesteljke actvteten van de afzonderljke scholen geaccepteerd. Het strategsch beled voor de komende 5 jaar s vastgesteld. n dt kader s ook veel aandacht utgegaan naar husvestng. Het overleg tussen het bestuur en de gemeente Papendrecht n het kader van horzontale verantwoordng heeft door andere prorteten geen doorgang gevonden. Extern Extern s de aandacht vooral opgeëst door de husvestngsproblematek. Er s over dt onderwerp veelvuldg contact geweest met de gemeente Sledrecht. n het kader van algemene kennsmakng heeft een bestuursdelegate samen met de bestuursmanager alle polteke partjen n Sledrecht bezocht. n verband met de bouw van een brede school en husvestngsproblematek n het algemeen, heeft er ook regelmatg afstemmng en overleg plaats gevonden met het bestuur van de Chrsteljke collega's n Papendrecht zowel als Sledrecht. 10

11 2.2 Rscobeheersngs- en controle systemen Plannng en Control cyclus De gehele plannng en control cyclus s gebaseerd op de ntegrale meerjarenbegrotng. Dt model bedt schooldrecteuren een mddel om de fnancële consequentes van hun plannen door te rekenen. Tevens kunnen schooldrecteuren dageljks de fnancële voortgang volgen. Herbj worden zj ondersteund en gestuurd door de stafmedewerker bedrjfsvoerng. Per kwartaal s er een fnancële rapportage. Met ngang van 2012 zullen de schooldrecteuren aan de hand van hun fnancële rapportage de gang van zaken toelchten aan de bestuursmanager. Er s een start gemaakt om het beheer van de lqudteten te verbeteren. Het meerjarenhusvestnqsonderhoudsplan. Naast de jaarljkse actualsate heeft er per kwartaal een rapportage plaatsgevonden door het bouwkundg advesbureau aan de stafmedewerker bedrjfsvoerng. Tevens s de organsate en montorng van dt bedrjfsonderdeel gestroomljnd. Er s een start gemaakt met verdere beledsontwkkelng. Rscobeheersng Bnnen PPS vndt een ontwkkelng plaats waarbj een passend model wordt nagestreefd om te kunnen reageren en antcperen op belangrjke rsco's. n zjn n dt kader een aantal beledsmaatregelen en processen verder utgewerkt n de handboeken personeel, husvestng en fnancën. Daarnaast zjn er op dverse terrenen actvteten ontplood om concrete rsco's beheersbaar te krjgen. Enkele voorbeelden hervan zjn: de ntroducte van geautomatseerde verzumsgnalerng/-begeledng, opbouwen van een up to date contractenregster, herbeoordelng van de verzekerngsportefeulle, het onderzoek naar de mogeljkhed om egenrscodrager voor de WGA te worden. nderwjskwaltet De onderwjskwaltet wordt op dre maneren gemontord: -Drempelonderzoek vertaald n Ctoscores -Utstroom naar vervolgonderwjs -Tevredenhed van ouders en personeel Meer nformate over dt onderdeel n hoofdstuk 4. 11

12 3. rgansatorsche ontwkkelngen 3.1 Bovenschools nveau p bovenschools nveau partcpeert de bestuursmanager namens de stchtng n dverse overleggen: het besturenoverleg met alle onderwjspartners P/V te Papendrecht. het Bestuurljk verleg Sledrecht met alle onderwjspartners P/V en een gemeenteljke vertegenwoordgng te Sledrecht. het regonaal overleg bovenschools management met alle collega bestuurders en/of drectes openbaar onderwjs ut de rego, n het algemeen bestuur van het samenwerkngsverband; n dverse overleggen met de gemeentes, onder andere n het kader van kennsmakng met de wethouder, brede school, husvestng, (voorberedngscommsse van) een Lokale Educateve Agenda (LEA), de Voor- en Vroegschoolse Educate (WE) en de oprchtng van een Zorgadvesteam (ZAT); overleggen n verband met de brede school met collega-nstellngen voor onderwjs en knderopvang. De bestuursmanager heeft 3 keer vergaderd met de GMR. Bj één overleg was een delegate van het bestuur aanwezg. nderwerpen waren onderwjsresultaten, bestuursformateplan, crtera bestedng reserves, begrotng, strategsch beled, husvestng, naamgevng PPS en dverse personele beledsstukken. De drectes en de bestuursmanager hebben n acht keer vergaderd en 4 studedagen gehouden. Naast de jaarljks terugkerende onderwerpen kwamen ook aan de orde, mobltetsbeled, onderwjsopbrengsten, vervangngsfonds, BHV en werken met hoogbegaafden. Twee studedagen zjn besteed aan husvestng en twee aan opbrengstgercht werken. 3.2 Schoolnveau De schooldrecteuren zjn ntegraal verantwoordeljk voor de ledng van de school. Zj zetten zch n voor het gezamenljke belang van de organsate én voor de van de egen school. n hun egen overlegorgaan, het drecteplatform, worden praktsche schoolse zaken besproken en wordt nden relevant het overleg met de bestuursmanager voorbered. p schoolnveau worden de ouders om hun nzet gevraagd om gezamenljke wensen te realseren. Voorbeelden hervan zjn: verkeersvelge omgevng rond de school, feesten en jublea, hulp bj het groepslezen, knutselactvteten, begeledng tjdens excurses en sportactvteten etc. p alle scholen functoneren medezeggenschapsraden en ouderraden. Twee scholen hebben een leerlngenraad. p schoolnveau heeft PPS zttng n de stuurgroep van het samenwerkngsverband,, zjn er contacten met de pabo's, knderopvangorgansates, wjk- buurt- en welzjnsorgansates, en de afzonderljke gemeenten waar het schoolspecfeke zaken betreft. 12

13 4. nderwjsontwkkelngen 4.1 Verloop en bekostgng leerlngen Het leerlngaantal s de afgelopen dre jaar redeljk stabel gebleven. n onderstaande tabel zjn de aantallen per school weergegeven. Leerlngaantallen per teldatum oktober Knotwlg Vermaster Anne Frank 't Kofschp Totaal Papendrecht De Wlgen Henr Dunant Totaal Sedrecht TTAAL PPS Het marktaandeel s n lcht gestegen; n Papendrecht van 45,20 % naar 45,50 % en n Sledrecht van 29,0% naar 30,3%. Het aannamebeled s conform regelgevng. Er waren geen wachtljsten n. 4.2 nderwjsopbrengsten De stchtng heeft gedefneerd wat zj onder onderwjsopbrengsten voor de bassvaardgheden verstaat en welke normen daarbj horen voor endopbrengsten en tussenopbrengsten. ok de vaardghedsscores op de cognteve vak ken worden centraal gemontord. Endopbrengsten De endopbrengsten worden gemeten va het drempelonderzoek, welke score omgezet wordt n een ctoscore. Voor zjn de endresultaten als volgt: Knotwlg - Moerbe hof Knotwlg - Lelnde* Vermaster Anne Frank 't Kofschp - Zudkl 't Kofschp - de Welen De Wlgen De Wlgen - Roald Dahl Henr Dunant** Drempelonderzoek 537,2 533,9 536,6 535,5 537,9 536,0 535,4 536,6 535,8 * Voor de Lelnde s de cto-ondergrens 533,5 ** Exclusef het vervroegde drempelonderzoek Het landeljk gemddelde lgt op 535,1. Ut deze endscore s net af te lezen of er grote verschllen n een groep ztten of dat er sprake s van een homogene groep. Utstroomcjfers geven herover aanvullende nformate. 13

14 Utstroompercentages : Utstroom VMB B/K/T* HAV/VW n; Vïermaster % Anne Frank % Kofschp % Welen % 42* 58 Moerbehof/ Wïlgenhoek % Lelïnde % Wlgen % Roald Dahl % Henr Dunant % * nclusef LW geen leerlngen naar VS en Praktjkonderwjs Doorstroom percentages 2009 PPS hecht veel waarde aan een goede, stabele doorverwjzng van het voortgezet onderwjs, daarom volgen wj de leerlngen nog 3 jaar na vertrek van de bassschool. Stuate augustus ten opzchte van de doorstroom ut het jaar- 2009: 3 jaarsdoorstroom 2009 Totaal % VS/Pr Totaal % VMB B/K/T Totaal % HAV/ VW Vermaster brugklas 3e jaar Anne Frank 3e brugklas jaar Kofschp Zudkl 3e brugklas jaar de Welen 3e brugklas jaar Lelnde* 3e brugklas jaar brugklas Knotwlg Moerbehof 3e jaar Wlgenhoek 3e brugklas jaar Henr Dunant 3e brugklas jaar Totaal % VS/Pr Totaal % VMB B/K/T Totaal % HAV/ VW (als gevolg van afrondng kunnen optellngen van percentages ets afwjken) *geen groep 8 de Wlgen 3e brugklas jaar Roald Dahl 3e brugklas jaar (van de Sledrechtse scholen zjn over het 3e jaar nog geen gegevens beschkbaar.) 14

15 4.3 nderwjskwaltet en zorgbeled Alle scholen van PPS vallen bnnen het bassarrangement van de nspecte. Dat betekent dat zj aan de bassnormen voldoen de aan een school gesteld mogen worden. p nstellngsnveau s het strategsch beled vastgesteld en bnnen de kaders hebben alle scholen een neuw schoolplan opgesteld voor de komende 4 jaar. Er s gestart met een bovenschools traject opbrengstgercht werken en de nvoerng van de 1- zorgroute s bnnen de beledskaders van het samenwerkngsverband Weer Samen naar School voortgezet. De tevredenhed van ouders van de scholen n Papendrecht s gemeten. uders geven aan voldoende betrokken te worden bj en geïnformeerd te worden over de ontwkkelngen van hun knderen (94%). 4 van de 6 scholen ztten n een overgangsfase naar het geljktrekken van lesuren voor alle schooljaren (naar 950 uur). 4.4 Brede school en WE p alle scholen wordt samengewerkt met knderopvang, peuterspeelzaal of butenschoolse opvang. Alle locates hebben tussenschoolse opvang. Er s n Papendrecht gestart met de organsate van wjkactvteten, n samenwerkng met het Chrsteljk onderwjs en de knderopvang. De samenwerkng met de peuterspeelzaal s daar geïntensveerd, gercht op de kenmerken van een "nulgroep". 4.5 Bestemmïngsbox Een succesvolle beheersng van taal en rekenen vormt voor leerlngen een belangrjke bass voor de schoolcarrère. Vanut de verwachtng dat meer opbrengstgercht werken door scholen ledt tot een structurele verbeterng van deze prestates, zjn bnnen de stchtng n de volgende actvteten utgevoerd: -cursus opbrengstgercht werken voor drectes en ntern begeleders -externe ondersteunng B-overleg -nvoerng van het leerlngvolgsysteem Parnassys 15

16 5. Personeelsbeled Het voor de Stchtng PPS geldende personeelsbeled staat n het personeelshandboek. n het kader van de fuse heeft op een aantal zaken harmonsate van het beled plaatsgevonden. De plenare studedag voor al het personeel s besteed aan de nvoerng van een neuw leerlngvolgsysteem: Parnassys. Wachtgeldbeled. Het beled van PPS s gercht op het voorkomen van wachtgeldverplchtngen. PPS hanteert hervoor vanaf 2010 betrouwbare meerjarenprognoses en daar op geënt meerjarenpersoneelsbeled. Vervolgens wordt va ntern en extern mobltetsbeled dt beled geëffectueerd. ncdenteel, bj onvoorzene stuates, of als gevolg van grote krmp, kan het voorkomen dat tjdeljke denstverbanden net verlengd worden. n 2010 heeft zch één keer zo'n stuate voorgedaan met herut voortvloeend rsco van wachtgeldverplchtngen voor rekenng van het bestuur. Dt rsco heeft echter net geled tot fnancële verplchtngen. Klachten: Eén ouder heeft een klacht ngedend over de besprekng van hun knd. De klacht s gedeponeerd bj de landeljke klachtencommsse en de procedure loopt nog. 5.1 Functeopbouw n onderstaande tabel s weergegeven welke functes per peldatum voorkomen bnnen de stchtng PPS. Functe Leerkracht LA Leerkracht LB Lo Schoonmaakpersoneel Concërge Admnstratef medew. nderwjsassstent Drecteur Adjunct drecteur Staf TTAAL Aantal f te 95,85 14,96 1,50 0,60 3,56 1,40 4,67 5,26 6,23 1,80 135,83 Afgelopen jaar heeft er voor het tweede jaar op rj een dalng plaatsgevonden bj het onderwjzend personeel. Deze dalng s veroorzaakt door bezungngen en afromng van boventallghed en gerealseerd door stopzetten van tjdeljke utbredngen en natuurljk verloop. Wat betreft de nvoerng van de functemx zt PPS net onder de norm van het door het Rjk gewenste quotum. 5.2 Leeftjdsopbouw n onderstaande tabel s het aantal personeelsleden met de gemddelde totale fte-omvang, de verdelng tussen mannen/vrouwen en de verdelng naar leeftjdscategore per school weergegeven (peldatum ) Aantal personeelsleden/ gem. fte omvang *) Verdelng mannen / vrouwen Knotwlg 39-25, Vermaster 29-21, Anne Frank 23-16, Kofschp 37-25, De Wlgen 38-28, Henr Dunant 28-19,

17 Leeftjdscategore n % < 25 jaar aar aar jaar jaar aar Gewogen 46,72 38,95 37,98 41,88 40,96 42,20 gemddelde leeftjd *) pm.n de tabel overzcht functes staat de fte-omvang vermeld per peldatum en n bovenstaand overzcht wordt een jaargemddelde gepresenteerd. Het landeljk gemddelde s 40,26 jaar. p twee na ztten alle scholen boven de grens. De meeste scholen peken n de categore jaar, met De Knotwlg als utscheter. Een aandachtspunt s het lage aantal manneljke personeelsleden (26%, vorg jaar 20%). 5.3 Zekteverzum Het landeljk gemddelde zekteverzumpercentage over de eerste dre kwartalen n het onderwjs over s gemddeld 5,1% (bron: CBS-statlne). De verwachtng s dat dt percentage ende lcht hoger zal zjn. n 2010 was dt 5,1%. Het gemddelde bj PPS was n 7,44% (2010: 7,05%). Het gemddeld aantal zekmeldngen s gedaald van 1,48 n 2010 naar 1,13 n. De gemddelde verzumduur was met 20,90 hoger dan n 2010 (15,94); dt s veroorzaakt doordat er meer langdurg zeken waren. Scholen de sgnfcant hogere verzumcjfers hebben, hadden met langdurg zeken te maken. n februar s n samenwerkng met de ArboUne een neuwe applcate ngezet om het verzumbeled te ondersteunen. 5.4 nderzoek ERD WGA PPS draagt het fnancële rsco van de WGA-nstroom. Er bestaat grote onzekerhed t.a.v. de kosten hervan n de komende jaren. n de tweede helft van s daarom een start gemaakt met het onderzoek naar de mogeljkhed van het egenrsco-dragerschap (ERD). 17

18 6. Husvestng PPS streeft naar toekomstbestendge husvestng van haar scholen. Een aantal scholen voldoet daar aan, een aantal ook net. Voor alle locates geldt als doelstellng dat het onderwjs verantwoord gehusvest s. Het beled, de utvoerng en de communcate op dt gebed s geoptmalseerd. n dt kader s er een aanvang gemaakt voor de samenstellng van een handboek husvestngsonderhoud. Per 1 januar s de overeenkomst met Ben van der Vlst Advesbureau BV voor beheers- en onderhoudsadves voor één jaar verlengd. 6.1 Husvestngsonderhoud Voor het verde jaar op rj heeft de gemeente Papendrecht geen actueel HP. De gemeente werkt met een calamtetenfonds voor de betreffende schoolgebouwen. Dt maakt het voeren van toekomstgercht husvestngsbeled van de stchtng lastg. Dre gebouwen van PPS komen n aanmerkng voor renovate of neuwbouw. m desnvesterng te voorkomen voert het bestuur noodzakeljk doch matg onderhoud. Een aantal scholen heeft extra aandacht opgeëst afgelopen jaar: Bj de Anne Frank heeft de aandacht zch met name gercht op de afwkkelng van de neuwbouw en de aanpak van houtrotproblematek. Voor zowel de neuwbouw alsmede de oudbouw bljft dt laatste onderdeel door de bouwdetallerng een bron van zorg. De gemeenteraad Papendrecht heeft geld utgetrokken voor o.a. de gevelrenovate van het gebouw van 't Kofschp. De renovate s utgevoerd. Daarnaast bestaat nog de zorg m.b.t. de houtrot aan de koppen van de daklggers, hervoor s een oplossng n voorberedng. PPS heeft zorgen dat het budget net toerekend zal zjn om alle noodzakeljke verbeterngen, met name ook ntern, door te voeren. Stchtng PPS handhaaft daarom vooralsnog haar beslut het jurdsch egendom net op zch te nemen. Landeljke bezungngen hebben op gemeenteljk nveau tot neuwe dscusses geled wat betreft de geplande neuwbouw van de locate Moerbehof van De Knotwlg. ok voor dt pand met bjbehorend plen geldt dat tot beslutvormng het onderhoud op bassnveau wordt gehouden. 6.2 Subsde verbeterng bnnenklmaat Voor dre van deze locates n Papendrecht s subsde voor bnnenklmaat aangevraagd. Dt heeft k geled tot een vergoedng voor de aanschaf en montage van 31 C02-meters. Voor dre locates n Sledrecht s subsde verleend voor de aanschaf en montage van 32 C02- meters. p één locate s subsde verleend voor het vervangen van het enkelglas door solateglas en zjn conventonele TL verlchtngsarmaturen vervangen door HF spegeloptekarmaturen. 6.3 nhaalslag achterstallg onderhoud Twee van de dre gebouwen n Sledrecht hebben een lchte onderhoudsachterstand. Hermee s n het kader van de fuse bj de gebouwenoverdracht rekenng gehouden. p één locate s de staat van onderhoud weer op pel gebracht; het onderhoud voor de tweede locate s n voorberedng. 6.4 Butenschoolse opvang en peuterspeelzalen Er s op 4 van de 6 locates n Papendrecht medegebruk van de gebouwen door de Stchtng voor knderopvang Wasko voor butenschoolse opvang (BS). p één locate s er ook een peuterspeelzaal. p de overge locates heeft Wasko een egen voorzenng n hetzelfde gebouw of n de drecte omgevng van de school. n Sledrecht s de butenschoolse opvang gehusvest n egen panden van de knderopvangorgansates. n de locate Roald Dahl s een peuterspeelzaal van de Stchtng Peuterspeelzalen Alblasserwaard gehusvest. Voor alle locates zjn huurcontracten opgesteld. n Papendrecht loopt een bezwarenprocedure van PPS, waarbj zj de huurvorderng aanvecht de de gemeente Papendrecht opest voor nwonng van Wasko n de locate Anne Frank. 18

19 7. Fnancën 7.1 Algemene nledng Begn s een stafmedewerker bedrjfsvoerng aangenomen met als kernopdracht om het fnanceel management verder te optmalseren. Tjdens de nwerkperode lag de focus op de verdere kwaltetsverbeterng van de plannng- en controlcyclus. De meerjarenbegrotng vormt hervan de ruggengraat. De P&C cyclus heeft een bjdrage geleverd aan enerzjds het stellen van doelen (fnanceel beled) en anderzjds bjgedragen aan het volgen en bewaken van mddelennzet (fnanceel beheer). n heeft de nadruk gelegen op het fnanceel beheer. Door onder ander een verdere professonalserng en ondersteunng van de schooldrecteuren op dt gebed en een verbeterde, ntenseve communcate en de samenwerkng met het admnstratekantoor SG Breda. n het kader van het fnanceel beled s gedurende de aandacht zch meer gaan verleggen naar de ntegrale samenhang tussen alle processen: onderwjs, personeelsbeled, husvestng en nvesterngsbeled. Dt proces s n ontwkkelng. Begrotng De begrotngssystematek gaat ut van normateve berekenng van loonkosten en loonsubsde de aan scholen wordt toegekend. p schoolnveau zjn de varabelen: (functe-)schaal, werktjdfactor en perode van benoemng bepalend voor de kosten en de dekkng ut de loonsubsde. Dt zorgt ervoor dat een eenvoudge en betere beheersng mogeljk s van de personele kosten op schoolnveau. Bovenschools worden de werkeljke loonkosten geboekt, waarbj schaalverschllen, utlooptoeslagen e.d. worden utgemddeld. Daarnaast worden bovenschools de kosten voor BAP-verlof en ouderschapsverlof gedragen. De gepresenteerde begrotngsgegevens zjn opgesteld n samenwerkng met het admnstratekantoor SG Breda. De begrotng s verder gebaseerd op de gerealseerde gegevens van het voorafgaande jaar en de prognoses t.a.v. de ontwkkelng van het leerlngaantal. De organsate beschkt ook over een meerjarenbegrotng. n de begrotng wordt geen rekenng gehouden met prjsaanpassngen (ndexerng). Realsate n s volledg gewerkt volgens de methodek van normateve doorbelastng van loonbedragen aan de scholen. Dt betekende dat er meer dudeljkhed, leesbaarhed en begrp ontstond over de gerealseerde cjfers op schoolnveau. Er s een dudeljke bewustwordng en kennsverbeterng bj schooldrecteuren ontstaan op fnanceel gebed. Dt bljft een dudeljk ontwkkelpunt voor Treasury statu ut n s door het bestuur het treasurystatuut voor de stchtng vastgesteld. n samenhang hermee s op grond van de lqudtetsbegrotng een aanvang gemaakt om het beheer van lqudteten nzchteljker te maken en te optmalseren. 19

20 7.2 Balans en kengetallen Zoals bljkt ut het gepresenteerde "vergeljkend balansoverzcht" s het balanstotaal end afgenomen met Heronder volgt een korte toelchtng herop n samenhang met de gepresenteerde kengetallen. Actva De afname van de actva wordt per saldo voornameljk veroorzaakt door: - de mutate n de materele vaste actva ( postef) de gebaseerd s op het saldo van de nvesterngen en de afschrjvngen. Het nvesterngsbedrag s n voor nventars/apparatuur en leermddelen verdubbeld t.o.v Door de stelselwjzgng n de afschrjvngssystematek s de afschrjvngslast aanzenljk lager. - de mutate n de vorderngen (-/ ) wordt hoofdzakeljk beïnvloed door de afwkkelng van de rekenng courant met de gemeente Sledrecht, de tjdeljk hogere vorderng.v.m. huur en de hogere rentevorderng. - de afname van de lqude mddelen (-/ ) bljkt ut het kasstroomoverzcht, waarbj de utgaande kasstroom wordt verklaard door operatonele actvteten (-/-C ) en door de nvesterngsutgaven (-/-C ) Door de afname van de vlottende actva en een mnder sterke afname van de kortlopende schulden, s het kengetal behorende bj de lqudtetsposte voor PPS lcht verbeterd en lgt rum boven de door CW gehanteerde sgnalerngsgrens. Dt weerspegelt een posteve verwachtng voor de korte termjn. Passva Aan passva zjde van de balans wordt de afname met name verklaard door: - de afname van het egen vermogen als gevolg van het negateve explotateresultaat ( ). Dt cjfer wordt sterk postef beïnvloed door de ncdentele bate en een hogere rente ontvangst. - de afname van de kortlopende schulden n doordat de som van de schuld aan de belastngdenst en de schuld aan het ABP actueler zjn dan ende vorg boekjaar.( ) Door deze effecten laten de kengetallen solvabltet een gunstger beeld zen n vergeljkng met vorg boekjaar. Dt schetst een postef beeld van PPS t.a.v. de verplchtngen op lange termjn. CW hanteert hervoor een ondergrens van 20%. Heraan voldoet PPS rumschoots. verge kengetallen Het kengetal rentabltet geeft een weerspegelng van de mate waarn effectef wordt omgegaan met de opbrengsten. Dt kengetal geeft een negateve waarde weer wanneer er een negatef explotateresultaat bestaat. Dt s voor het geval voor PPS. Maar dt kengetal moet n samenhang met het kengetal solvabltet worden beschouwd. Tjdeljke negateve explotateresultaten zjn acceptabel nden er rum voldoende solvabltet bestaat. Bj PPS s dt het geval en ook gegeven het hudge meerjarenperspectef bljft het kengetal de komende perode vooralsnog acceptabel. Het kengetal kaptalsatefactor van PPS laat een lchte afname zen ten opzchte van vorg jaar. Voor de komende jaren wordt op grond van het te voeren beled van PPS een verdere afname van de kaptalsatefactor verwacht. 70,00% kaptalsatefactor 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% \ \. >^ kaptalsatefactor 20,00% 10,00% o,oo%

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v STICHTING Openbaar Prmar Onderwjs HAARLEMMERMEER Aan; de gemeenteraad van Haarlemmermeer Cc; Burgemeester& Wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. wethouder Onderwjs De heer J.C.W. Nederstgt rtpmgente Haarlemmenneer

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

december jaarverslag 2011 augustus juni februari november oktober september juli april januari

december jaarverslag 2011 augustus juni februari november oktober september juli april januari december maart me jaarverslag 2011 augustus oktober aprl jul februar september november januar jun Inhoudsopgave pagna Omzetten 2 Voorwoord 3 Terugblk drecte 4 Marktplaatsontwkkelng 4 Velbedrjf en logstek

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport Bureau of lessenaar Een onderzoek naar de metng van bureaucrate n onderwjsnstellngen Defntef endrapport Opdrachtgever: Mnstere van Onderwjs, Cultuur en Wetenschap ECORYS Arbed & Socaal Beled Jos Blank

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren 04 2014 Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen n Vogelaarwjken Arne van Overmeeren Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont NOVEMBER 2009 - JAARGANG 26 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 3 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Investeren

Nadere informatie

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat:

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: W- -r GEMEENTE Hrn A. Vaststellen functewaarderng functeprfelen Brandweer. Het cllege van burgeeester en wethuders van de geeente Hrn aakt bekend dat: A. het p 17 augustus 20 het vlgende algeeen verbndend

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventenummer: F.01/16/436 Toezchtzaaknummer: NL:TZ:0000007791:F001 Datum utspraak: 30-08-2016 Curator: mr. C.A.M. de Brujn R-C: mr. S.J.O. de Vres Algemeen Gegevens ondernemng Gerechtsdeurwaarderskantoor

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft

Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft Regelng theoretsch solvabltetscrterum levensverzekeraars Wft Regelng van de Mnster van Fnancën van FM aar/0000 M, drecte Fnancële Markten, houdende regels betreffende scenaroanalyses en berekenngswze van

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

Bijlage 11 Rijksauditdienst Ministerie van Finanan. Colofon

Bijlage 11 Rijksauditdienst Ministerie van Finanan. Colofon Ssmenuettnna aodtrapport over de utkomsten tand,, wetteljke taek ten aanzen van begrogngshookstuk 56 Fnancert 20, Mnstere von Fnancen Bjlage Rjksaudtdenst Mnstere van Fnanan Colofon Samenvattend audtrapport

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Keten Economische Statistieken

Centraal Bureau voor de Statistiek Keten Economische Statistieken Centraal Bureau voor de Statstek Keten Economsche Statsteken Aan: Provnces Van: Bureau Kredo Onderwerp: Iv3 plausbltetstoetsen vana 1e kwartaal 2010 Datum: 23 maart 2010 Aanledng Provnces Het CBS toetst

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc Nlj JHJEF NL89C067 NATIONAAL INSTITUUT VOOR KERNFYSICA EN HOGE-ENERGIEFYSICA U.PH. LELY (DHV) RAPPORTEUR P.J.T. BRUINSMA, E. HEINE, G. KOENDERINK, F.B. KROES, L.H. KUIJER, J.G, NOOMEN, J.B. SPELT, A.G.C.

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage

Milieu Effect Rapportage \tlj) -L Mleu Effect Rapportage ngekomen op: Vleesvarkenshouderj 1 8 AUG 2008 Wonen en Ondernemen Aanvrager: T.A. Schutte Brenderweg 2 7451 NV Holten Locate: Russendjk ongenummerd Holten Gemeente Rjssen-Holten

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Beheren onder architectuur

Beheren onder architectuur topc beheerarchtectuur Zonder besturng wordt IT noot een enabler Beheren onder archtectuur Bnnen veel bedrjven s men op drectenveau eager om strategsch te denken als het gaat om (neuwe) producten en densten

Nadere informatie

Building Breda: 'Ruimte voor samen scholen'

Building Breda: 'Ruimte voor samen scholen' FEBRUARI 2009 - JAARGANG 25 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 5 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Buldng Breda:

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015 Verengng van waterbedrjven n Nederland Lobby Agenda 2014-2015 Neuwe Vewn-webste, neuws, standpunten en publcates beter toegankeljk Op 1 september s de neuwe webste van Vewn gelanceerd. De neuwe webste

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie