Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013

2 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting op de staat van baten en lasten 8 Overige gegevens 9 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 10 1

3 Verslag van het Bestuur Algemeen Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL is op 22 augustus 2008 opgericht als Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. Op 21 november 2011 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden, waarbij de Stichting haar huidige naam heeft gekregen. De Stichting heeft ten doel het optreden als bewaarder voor beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en als zodanig activa bewaren en goederen waar de Beleggingsinstelling in belegt, administreren. Dit doet zij voor de Fondsen voor Gemene Rekening van BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. De Stichting treedt op als bewaarder van de navolgende beleggingsfondsen: ABN Amro Beleggingsmodel Fondsen ABN Amro Beleggingsmodel Fonds 1 ABN Amro Beleggingsmodel Fonds 2 ABN Amro Beleggingsmodel Fonds 3 ABN Amro Beleggingsmodel Fonds 4 ABN Amro Beleggingsmodel Fonds 5 ABN Amro Beleggingsmodel Fonds 6 ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 2 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 3 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 4 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 5 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 6 BNP Paribas Fund IV BNP Paribas Garantie Klik Fonds 80% BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Groen Fonds (tot 31 mei 2013) Alternative Investments Fund Managers Directive (AIFMD) Sinds 22 juli 2013 is de AIFMD van toepassing op Nederlandse beleggingsfondsen die zich niet als UCITS kenmerken. Na een overgangsjaar van 22 juli 2013 tot en met 22 juli 2014 zal de huidige vergunning van de Beheerder, BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V., voor alle bovengenoemde fondsen automatisch omgezet worden in een AIFMD vergunning. Daarnee zal een groot aantal van de huidige taken van de Bewaarder, zoals bijvoorbeeld toezicht op de Beheerder op naleving van het prospectus, komen te vervallen voor de Bewaarder en dientengevolge worden overgedragen aan de door de Beheerder aan te stellen AIFMD Depositary. Vanaf 22 juli 2014 zal dan de Bewaarder slechts nog het juridisch eigendom registreren van de beleggingen van de fondsen. Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor het business model van de Bewaarder en daarmee op de organisatie en structuur van de Bewaarder. Het Bestuur is voornemens om dit in de eerste helft van 2014 verder te inventariseren en vervolgens beslissingen te nemen over de toekomst. Bestuur Het Bestuur wordt sinds 21 november 2011 gevormd door de heer J. van der Sluis en de heer mr. O.A. Rusticus. 2

4 Administratie In 2011 is BNP Paribas Securities Services aangesteld als administrateur voor de beleggingsinstellingen waarvoor de Stichting optreedt als bewaarder. Het Bestuur ziet de verdere ontwikkeling in de financiële wereld en de daaruit voortvloeiende rol voor de Stichting met vertrouwen tegemoet. Amsterdam, 25 april 2014 Het Bestuur J. van der Sluis mr. O.A. Rusticus 3

5 Balans (na winstbestemming) Actief Passief Vorde ringen en ove rlope nde activa Eige n ve rmogen Te vorderen BTW - - Stichtingskapitaal 112, ,500 Overige activa 50,820 57,324 Algemene reserve - - Liquide middele n Kortlopende schulde n Kapitaal rekening 112, ,500 Te betalen BTW 6,090 6,196 Rekening courant 45,498 51,782 Crediteuren - - Overige passiva 90, , , , , ,606 4

6 Staat van Baten en Lasten Lasten Baten Kosten AFM - 14 Omzet 86,505 95,662 Accountantskosten 3,000 3,000 Operationele kosten 74,498 82,624 Belastingen resultaat uit Administratiekosten 8,917 10,000 gewone bedrijfsuitoefening - - Kosten KvK - 24 Bankkosten 90 - Resultaat na belastingen ,505 95,662 86,505 95,662 5

7 Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat Algemeen De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving volgens Titel 9 Boek 2 BW. Daarnaast voldoet de jaarrekening aan het gestelde in de Wft. Algemene grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat De volgende grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat zijn gehanteerd bij het opmaken van de jaarrekening. Algemeen Tenzij anders vermeld zijn de in jaarrekening opgenomen posten gewaardeerd tegen nominale waarde. Het economisch eigendom van de beleggingen van de beleggingsfondsen berust bij de participanten van de respectievelijke beleggingsfondsen; om die reden zijn de beleggingen niet opgenomen in de balans en de daarmee behaalde resultaten niet in de Staat van Baten en Lasten opgenomen. Staat van Baten en Lasten De opbrengsten en kosten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. 6

8 Toelichting op de balans Vorderingen en overlopende activa Overige activa heeft betrekking op nog te factureren omzet voor bewaardiensten aan BNP Paribas Investment Partners Nederland N.V.. Eigen Vermogen De Stichting heeft een eigen vermogen van EUR 112,500. Hiermee wordt voldaan aan de vereisten met betrekking tot het minimum eigen vermogen zoals bedoeld in artikel 3:53 Wet op het financieel toezicht. Kortlopende schulden De overige passiva hebbben betrekking op nog niet gefactureerde kosten. Overige passiva Accountantskosten 3,630 3,630 Operationele kosten 74,498 86,041 Administratiekosten 12,100 13,239 90, ,910 7

9 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten Omzet Als bewaarder van beleggingsinstellingen is de Stichting gerechtigd tot een bewaarvergoeding. Kosten De Stichting heeft enkele diensten contractueel uitbesteed en vergoedt de gemaakte kosten voor deze diensten. De bewaarder en de uitvoerder (BNP Paribas Securities Services) zijn overeengekomen dat een vaste vergoeding betaald wordt van EUR voor het uitvoeren van de bewaardiensten. Daarnaast wordt er een variabele fee betaald aan de uitvoerder als dekking voor exceptionele kosten. De bewaarder heeft dit als volgt geïnterpreteerd en verwerkt in de jaarrekening: alle resterende positieve resultaten in de bewaarder aan het eind van een bepaald jaar zullen volledig doorbelast worden aan BNP Paribas Securities Services die dienen als de variabele vergoeding voor de door hun verleende diensten en zullen derhalve verantwoord worden als operationele kosten. 8

10 Overige gegevens Werknemers Gedurende het boekjaar 2013 had de Stichting geen personeel in dienst. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan met een materiële invloed op het resultaat over 2013 en het vermogen per 31 december

11 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op het financieel toezicht. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de Stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h 10

12 BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amsterdam, 30 april 2014 Ernst & Young Accountants LLP w.g. J.C.J. Preijde RA 11

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV TKP lnvestments BV 2 TKP Investments BV Inhoudsopgave 1 Verslag van directie 3 1.1 Woord vooraf 3 1.2 Over TKP Investments 4 1.3 Mijlpalen 2013 4 1.4 Risicomanagement 8 1.5 Vooruitblik 11 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2012 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, opgericht door de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) en de Stichting Pensioenfonds SER

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 Datum: 16 juni 2014 17 JUNI zm (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoelsinden: 17 JUNI

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie