Verřenddalum 12 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verřenddalum 12 maart 2015"

Transcriptie

1 coceu Potbu 797, 230 AT Hoofddorp Gemeete erge T.a.v. het College va &W Potbu 75 I860 AD Alkmaar behadeld daar telefoo o kemerk uw kemerk brjlůge() G.G.J. Schipper dív. Verředdalum 2 maa 205 oderwerp Aabiedig Jaarverlag Coceu 204 Geachte College, Hierbij bied īk u het Jaarverlag 204 va de gemeechappelijke regelig Coceu aa. Het Jaarverlag 204 i vatgeteld i de vergaderig va het Algemee etuur va Coceu op maa 205. Daarbij heeft het Algemee etuur ook ee vooel voor de verrekeig va het teko op de jaarrekeig vatgeteld, hetgee zij aa uw College wil voorlegge. U otvagt: a. Ee gewaarmerkt exemplaar Jaarverlag Coceu 204 b. Vooel verrekeig teko 204 c. Verlag va bevidige Veratwoordig deelemede gemeete boekjaar 204 gemeete erge d. Cotroleverkiarig va de oafhakelijke accoutat gemeete erge e. Geceificeerd model va veratwoordig uitvoerede werkzaamhede t.b.v. de gemeete erge Hoogachted, George Schipper Dírecteur Coceu Coceu i ee gemeechappelijke regelig {GRJ va de gemeete Alkmaar, erge, everwijk, De Helder, Haarlem. Haarlemmermeer, Heerhugowaard, HiHegom, Lagedijk, Ũotzaa e Wormerlad,. I deze GR zij de uitvoer igţwerkza am hede i het kader va de Wet waarderig oroerede zake ļwet WZ) e de heffig e ivorderig va divere gemeetelijke belatige odergebracht. CQCeSUS Coceu i IS geceificeerd 900:2008).

2 Gemeete erge miim 5ip /03/205 Potbu:- ZAAKNUMMER: coceu Jaarverlag 204 Gemeechappelijke regelig T0 Idtilfteafte!-LİİIdig a uottļ ļļļļfcįį ļwļ Jaarverlag 204 GR Coceu

3 Ihoudopgave Jaarverlag. Algemee. ileidig.2 rgaiatie.3 Koe terugblik op 204 e ieuwe otwikkelige edrijfvoerĩg 2 HRM 2.2 Fiacië 2.3 Facilitair 2.4 ICT 2.5 KAM 2.6 eleid 2.7 Plaig 8t Cotrol 2.8 Social retur Uitvoerig betatige twikkeľmge per afdelig 4. Afdelig Ivorderig 4.2 Afdelig WZ 4.3 Afdelig Heffige 8i ezwaar 4.4 Afdelig Gegeve S Applicatiebeheer 4.5 Staf S edrijfbureau S.Peroeet Weeadvermoge Fiacierigparagraaf 28 Jaarrekeig 30 S.Fiacieef Jaarverlag 8. verzicht va bate e late 8.2 egrotigrechtmatigheid 8.3 ala 8.4 Grodlage voor waarderig e reultaatbepalig 8.5 Toelichtig bedrijfreultaat 8.6 Toelichtig op de bala Co trote verklarig 45 lq.ijiage: Staat va Activa Ter idetificatie Jaarverlag 204 GR Coceu Z p&eia 2 E Ã YouVĄccoiìtat LLP ř * v ļí* V uildup ŭwtl«

4 . Algemee.. Ileidig Voor u ligt de achtte jaarrekeig va de gemeechappelijke regelig Coceu. Coceu i op 5 december 2006 opgericht met al belagrijkte taak alle uitvoerede werkzaamhede op het gebied va gemeetelijke belatige voor de gemeete Haarlem e Haarlemmermeer te verrichte. p mei 2009 i de gemeete Hillegom toegetrede tot Coceu, per jauari 200 de gemeete everwijk, per jauari 202 de gemeete Wormerlad e otzaa e per jauari 204 de gemeete Alkmaar, Heerhugowaard, erge, Lagedíjk, Graft-de Rijp e Scherme Per jauari 205 treedt de gemeete De Helder toe tot de GR Coceu. Zoal reed bíj de laatte begrotigwijzigig 204 i aagekodigd luit de exploitatie va Coceu over 204 met ee teko. Dít teko wordt met ame veroorzaakt door het feit, dat de alarilate al gevolg va het ieuwe CAakkoord 204 meer zíj getege, da wa voorzie i de begrotig 204 va Coceu. Uiteidelijk i het teko uitgekome op C Dit i iet gutiger da het teko dat wa begroot (C ). Heî jaar 204 heeft met ame i het teke getaa va het opdoe va ervarige met de tweede vetigig va Coceu i de gemeete Alkmaar e het daaraa gekoppelde Níeuwe Werke. I dat kader ka gecotateerd worde dat de verwachtige zij uitgekome. Zowel wat betreft de beheerig va de exploitatie va Coceu al de gerealieerde productiviteit. Al gevolg va de gemeeteraadverkiezige í 204 i er ee groot aatal ieuwe betuurder aageteld bij de deelemede gemeete e derhalve ook bie het algemee e dagelijk betuur va Coceu. I de vergaderig va jui 204 i belote om het voorzitterchap va de GR te belegge bíj de veegewoordiged wethouder va de gemeete Haarlem. I het laatte kwaaal va 204 zíj de oodzakelijke voorbereidige getroffe voor de toetredig va de gemeete De Helder tot de gemeechappelijke regelig per jauari 205. r -: r'. r wtxlfl Jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 3

5 .2. rgaiatie Coceu i ee gemeechappelijke regelig op het iveau va de gemeetelijke college va &W. Coceu i op jauari 2007 formeel va ta gegaa e richt zich daarbij op het verzorge va werkzaamhede i het kader va de Wet WQZ e de heffig e ivorderig va gemeetelijke belatige e rechte, dit icluief de afhadelig va bezware, beroepe e kwijtcheldìgverzoeke. I de periode vaaf jauari 2007 tot e met medio 2009 zij deze werkzaamhede verzorgt voor de gemeete Haarlem e Haarlemmermeer, de oprichter va Coceu. Medio 2009 i de gemeete Hillegom toegetrede, met igag va ĩ jauari 200 de gemeete everwijk, met igag va jauari 202 de gemeete Wormerlad e oîzaa e met igag va jauari 204 de gemeete Alkmaar, erge, Graft De Rijp, Heerhugowaard, Lagedijk e Schermer, Met igag va jauari 205 i de gemeete De Helder toegetrede tot de gemeechappelijke regelig. De gemeete Schermer e Graft de Rijp zij i het kader va de gemeetelijke heridelig opgeheve e toegevoegd aa de gemeete Alkmaar. De gemeechappelijke regelig betaat daarmee per jauari 205 uít gemeete. Coceu heeft ee Algemee e ee Dagelijk betuur. Algemee etuur e Dagelijk betuur per jauari 205 Algemee betuur: afgevaardigde per gemeete.. Haarlem 2. Haarlemmermeer 3. Hillegom 4. everwijk 5. otzaa 6. Wormerlad 7. Alkmaar 8. Heerhugowaard 9. erge 0. Lagedijk. De Helder Jeroe va Spijk (voorzitter) Derk Reema (vice voorzitter) Ae de Jog Jaquelie Dorebo Marco 0 ij Jo eemterboer Peter de aat Leo Dīckhoff Rob Zeema Japer Nieuwehuize Geu Vier Dagelijk betuur: Haarlem Haarlemmermeer Alkmaar everwijk Lagedijk Jeroe va Spijk (voorzitter) Derk Reema (vice voorzitter) Peter de aat Jaquelie Dorebo Japer Nieuwehuize Jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 4

6 Het orgaiatiemodel va Coceu ziet er al volgt uit: Algemee auui I dagelijk ļ i-- i i JI ivireftle taf Afdelig uidh e Applicatie beheer I I t r Af de lig maager I maager I maager! Heffige I woz IV z Ivorderig t&vaai I Ivorderig verzicht formatie Coceu Afdelig Toegetae Formatie 204 Directie S Staf 5,67 edrijfbureau 8,3 WZ 39,39 Gegeve 8t Applicatiebeheer 20,44 Heffige a ezwaar 23,77 Ivorderig 25,2 Totaal 22,70 ^ aéfttifkariť Figuur : toegetae formatie per 3 December ļāwiiļitpww' tv Jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 5

7 .3- Koe terugblik op 204 e ieuwe otwikkelige De belagrijkte otwikkelige i 204 betreft eerzijd de ibeddig va de depedace í Alkmaar e aderzijd de voorbereidige voor de toetredig va de gemeete De Helder. I 204 zij gemeeteraadverkiezige gehoude. Deze hebbe er toe geleid dat ee groot deel va het betuur va Coceu i veríeuwd. Allee de wethouder va de gemeete everwijk, Heerhugowaard e Alkmaar zij aagebleve al wethouder e betuurder va Coceu. I 204 i de implemetatie va ee ieuw waarderigyteem gerealieerd e i ee aavag gemaakt met de implemetatie va de verieuwde beiatïgapplicatŕe (Gouw7). Verder zij i 204 de procedure geta voor zowel de Europee aabetedig va de pritervice al voor de accoutatdiete. Daaraat i het uitbetedigcotract gericht op het ICT beheer opgezegd e heeft hiervoor iourcig plaatgevode. I de procedure va de Europee aabetedig va de pritervice i er door ee iet gekoze paij ee ko gedig aagepae tege Coceu, elagrijkte rede voor het ko gedig i dat me de voorkeur keuze va Coceu betwit omdat deze i de oge va de dagede paij ee orechtmatige koig i haar aabiedig zou hebbe verleed. Coceu heeft deze koig oderked e hier ook avraag aar gedaa tijde het zogeaamde verįficatiegeprek. Er i verder gee aaleidig om gee gebruik te make va de goedkopere offee. p 2 februari '5 heeft de rechtbak Noord Hollad uitpraak gedaa í de ko gedig procedure izake de aabetedigprocedure 'pritervice'. De uitpraak i tweeledig. De ei om de (voorlopige) guig ogeldig te verklare i afgeweze. Wel i Coceu gelat om de afwijzig i deze aabetedigprocedure aa de kogedigpaij ader te motivere. Deze ī bíe de daarvoor getelde termij i week 0 verzode. I 2009 i de IS ceif ice rig voor het maagemet e kwaliteityteem va Coceu behaald. Het yteem i medio 204 voor de zede maal door de Dekra getoett. Deze toetig i uccevol verlope e de ceificerig i daarmee behoude. Aa het eid va 204 zij er ee tweetal coverie i de belatigapplicatie doorgevoerd. De eee betrof de aaluitig va de gemeete De Helder. De tweede coverie betrof de fuie va de belatigadmiitratie va de gemeete Alkmaar e de voormalige gemeete Graft de Rijp e Schermer. MtfflcMte Et : L ľclq a ū«ľ Jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 6

8 2. edrijfvoerig 2.. HRM Project De Helder Voor de toetredig va de gemeete De Helder met igag va jauari 205 toegetrede zij er de laatte maade va 204 actie igezet om de 9 betrokke medewerker va De Helder te plaate bij Coceu. Na de vergelijkig va de arbeidvoorwaarde heeft ee keimakiggeprek met betrokke medewerker plaatgevode. p bai va kei, competetie, evetuele wee e de beodigde formatie i begi ovember ee plaatigvooel aar de Plaatìgadvìecommiie getuurd. De betrokke medewerker hebbe medio ovember hu voorgeome plaatig te hore gekrege e i december 204 hu defiitieve aatelligbeluit otvage. Mede werker Te vredeh eido derzo ek I het laatte kwaaal va 204 heeft ee Medewerker Tevredeheidoderzoek (MT) plaatgevode. Va de 33 medewerker hebbe 04 medewerker het oderzoek igevuld. De uitkomte va de gehele orgaiatie zij gepubliceerd op itraet. De afdelìgcore va het MT e evetuele verbeterajecte zij i december per afdelig doorgeome e beproke, Vervo erregelig I 204 ì i overleg met de deremigraad de vervoerregelig aagepat op de huidige ituatie, I de oude vervoerregelig wa iet bechreve over het reize tue twee vetigige e er werd i de regelig ook gee rekeig gehoude met Het Nieuwe Werke (HNW), eide zake zij u i geoemde regelig traparat bechreve, hetgee oder meer beteket dat medewerker op tructurele thuiwerkdage gee reikote woo werkverkeer otvage. pleidige De eee weke va 204 tode voor de ieuwe medewerker op de vetigig i Alkmaar i het licht va traiìg o the job. Eerzijd omdat zij te make krege met adere applicatie c.q. werkprocee, aderzijd omdat de werkplekke op de vetigig i Alkmaar ader igericht zij da de medewerker gewed ware; gee eige werkplek meer maar flex plekke, ee laptop die dagelijk aagelote moet worde e belle via Lvc, De opleidige voor de applicatie werde deel gegeve door eige medewerker. Extere hebbe de medewerker begeleid bij de ieuwe verie va utlook. ok de medewerker op de vetigig í Hoofddorp hebbe traiig gekrege voor wat betreft utlook e de ieuwe maier va telefoere. I tegetellig tot wat uace i bíe Coceu zij i februari 204 gee themadage georgaieerd door de Academíe Lokale elatige. De rede hiervoor i dat bij de itroductiedage i december 203 al ee aatal thema' beproke ware. Wel zij i het derde kwaaal va 204 door de Academie workhop gegeve over bijvoorbeeld actualiteite objectafbakeig, foree be latig e de afhadelig va WZ bezware. Deze i compav traiige zij door zowel medewerker va de afdelige WZ, Heffige e ezwaar al Gegeve e Applicatiebeheer bijgewood. Jaarverlag 204 GR Coceu j ř v«"'tragirik 7 D J ļ ī ' 7 aimig«, jiti. 4 I IMfM cc 0

9 Gezie de grootte va de afdelige id de uitbreidig met de ze (6) gemeete, heeft iedere afdelig temite éé of twee coördiatore. De coördiatore zij veratwoordelijk voor de dagelijke leidig va de afdelig. Hiervoor heeft ee aatal, voor wie deze fuctie ieuw wa, ee leidiggevede opleidig gevolgd bij de aak of va Hae 8t Ligma, teeide geoeg bagage te krijge om deze fuctie goed te kue vervulle. ok Ivolo heeft i 204 weer ee aatal i compay traíige gegeve. Voor alle "ieuwe" ivorderigmedewerker i ee traiig kwijtcheldig georgaieerd. Daaraat í voor alle ivorderigmedewerker ee traiig beroepchrifte geregeld, zodat het chrijve va beroepchrifte breder i de afdelig opgepakt ka worde. ok i ee tweetal medewerker de opleidig Ivorm H va Ivolo gaa volge, ee opleidig die Coceu e Ivolo ame hebbe otwikkeld. "pleidige" bij de afdelig WZ tode, zoal ook i voorgaade jare, veelal i het licht va herceificerig e pecialiatie WZ waarderig. Daaraat hebbe veel medewerker idividuele opleidige gevolgd. Ee aatal voorbeelde hierva i, peroolijke coachig, H fiaciële admiitratie, ee SVMNivo opleidig e opleidig WZtaxateur. dak het feit dat i 204 vier (4) medewerker met peioe zij gegaa (twee medewerker formeel jauari 205) heeft lecht éé () medewerker gebruik gemaakt va ee Peioe Izicht Curu, I totaal ī ca. C 84,433 uitgegeve aa opleidige, traiige e tudie. G Coceu Eveal i 203 hebbe er op het gebied va de arbeidvoorwaarde gee wijzigige plaatgevode e i i overleg met de deremigraad belote om í 204 gee overleg te plae met het G e het Dagelijk etuur. der emi graod I 204 hebbe ze (6) reguliere overlegvergaderige plaatgevode. Tijde alle overlegvergaderige vod er ee goede iformatiewielig plaat tue de betuurder e de lede va de deremigraad waardoor advie e itemmigaavrage ee oepel verloop hadde. De deremigraad heeft haar itemmig gegeve voor twee collectieve verlofdage i 205 e de wijzigig vervoerregelig. Ee poitief advie heeft de betuurder otvage voor de uitbreidig va de Gemeechappelijke Regelig met de gemeete De Helder., Qötifīťâttē 2.2. Fiacië C ouu ļctūuiaŗ". i..- iiitfq Ľ?t;. Riicomaagemet l " Wrug ' ÏÍ m ^ ij Coceu í ee praktich yteem va riicomaagemet geïmplemeteerd met daaraa gekoppeld ee cotrolepla. De riico' zij i kaa gebracht e er ka vooijdig bijgetuurd worde. m tot ee cotrolepla te kome i er aagehaakt op de procebechrijvìge die zij gemaakt te behoeve va de IS ceificerig, I het kader va het riicomaagemet vidt periodiek ee actualiatie plaat e Jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 8

10 worde de riico' e beheermaatregele elk kwaaal beproke i het MT\ vatgelegde riico' e beheermaatregele meegeome e getoett í de itere audit. Daaraat worde de Jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 9

11 Stelelmatig worde de volgede zake vatgelegd, periodiek beoordeeld e waar odig geactualieerd:» het beoemde riico;» de aaduidig of het riico fiacieel of iet fiacieel i;» de omvag va het riico, de ka dat het riico zich voordoet e de impact va het riico met daarbíj idie mogelijk e va toepaig ee fiaciële idicatie; * de beheermaatregele gericht op het vermijde da wel het beperke va het riico;» de wijze waarop gecotroleerd wordt op het toepae va de beheermaatregele. Het behere va het cotrolepla wordt tot lot ook meegeome ì de werkplae. Wet Normerig topikome Per jauari 203 i de Wet ormerig bezoldigig topfuctioarie publieke e emipublieke ector (WNT) va kracht. Deze wet verplicht igevolge paragraaf 4 va die wet oder meer tot jaarlijke publicatie va de daari geoemde fiaciële arbeidvoorwaarde va topfuctioarie va de gemeete. De WNT ì ook va toepaig op gemeechappelijke regelige die oder de reikwijdte va die wet valle. Deze gemeechappelijke regelige diee i hu eige jaarrekeig te voldoe aa de publicaīieplícht igevolge de WNT. De bezoldigig va topfuctioarie wordt getoett aa de voor 204 vatgetelde maximale bezoldigigorm va C 230,474,, Het Algemee betuur e Dagelijk betuur betaa uit wethouder va de deelemede gemeete, deze betuurder otvage gee bezoldigig voor de werkzaamhede bij Coceu. I hoofdtuk i 8 i ee pecifiek WNT overzicht opgeome. verig der regie va oze kwaliteitmedewerker heeft ter behoud va de i 2009 verkrege IS ceificerig het verdere oderhoud e actueel houde va de bechreve werkprocee plaatgevode. Aa de had va het auditpla 204 heeft ee aatal itere audit plaatgevode e zíj de producte behorede bij het kwaliīeitmaagemetyteem verder otwikkeld. De Dekra heeft i 204 ee audit ter behoud va de IS ceificerig uitgevoerd welke met ee poitief oordeel i afgelote. De itere cotrole va ee aatal werkprocee i bie KAM odergebracht. Hierbij wordt aa de had va ee Iter Cotrolepla op ee oafhakelijke wijze cotrole uitgevoerd op: Fiacië, met ame gericht op betaalde ota' icluief de beodigde aawezigheid va AGV' (verplrchtigeadmiĩtratie), de behadelig va verzoeke om kwijtcheldig e de behadelig va bezwaarchrifte. Verder i hierbij de cotrole op de digitaal te archivere producte betrokke. I 204 i ter odeeuig va de cotrole op het oderdeel fiacië ee verplichtige e betellige module aagechaft e geïmplemeteerd. Hŕlflli J. Uilíïl.,í virr'i Jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 0

12 2.3. Facilitair Naat het verzorge va alle reguliere take op facilitair gebied peelt met ame de digitale verwerkig va ikomede pottrome ee belagrijke rol. Door middel va het cae wordt ikomede pot i de werkbakke va de divere afdelige voor verdere verwerkig geplaatt. Verder wordt vauit Facilitaire zake aa de had va Topüek meidige de odeeuig/ dietverleig verleed. Met hulp va Stichtig Rijk i het ikoopbeleid voor de periode geactualieerd. Met toepaig va dit ikoopbeleid zij ee tweetal pecifieke aabetedigprojecte geta, te wete de aabetedig va de pritervice e de aabetedig va de accoutatdiet. I beide gevalle betreft dit ee Europee aabetedig. Zoal al eerder gemeld i dit jaarverlag diet er i jauari ee ko gedig over de guig va de aabetedig va de pritervice. Verder i i 204 ee ta gemaakt om aa de had va de cotracte bak ee Ikoopactiepla op te telle, waarbij per activiteit aagegeve wordt welke ikoopvorm hierbij toegepat moet worde. Daarbij worde teve de relevate ikoopactivīteite e de oderliggede activiteite bechreve e vatgelegd. I 204 hebbe de bedrijfhulpverleer (HV'er) het praktijkexame e de theoretiche toet gedaa. Alle kadidate zij hiervoor gelaagd ICT I 204 zij divere ipaige verricht teeide de i 203 gekoze oploige gericht op de irichtig va de tweede vetigig va Coceu i Alkmaar, de verdere otwikkelig va flexwerke (HNW) e met ame de ieuwe vorm va telefoie goed te late fuctioere. Daaraat zij de effecte vauit de verdere otwikkelig va de Gouw applicatie (de overgag aar Gouw7) i kaa gebracht e heeft de beodigde aapaig/aavullig va de İCT omgevig i de twee rekecetra plaatgevode, I 204 heeft oderzoek plaatgevode gericht op de mogelijkhede va het gaa iource va het ìct beheer. p bai va de oderzoekreultate i voor deze oploig gekoze e heeft de beodigde wervig plaatgevode. Daarbij i ervoor gekoze om het ICĩ beheer oder te brege bie de afdelig Gegeve 8t Applicatiebeheer teeide er mede voor te kue zorge dat applicatiebeheerder ook op dit terrei werkzaamhede kue verzorge. Daarmee wordt ee bredere borgig gerealieerd KAM De werkzaamhede hebbe zich met ame gericht op het actueel houde va de divere procechema' e de verdere uitwerkig va de werkzaamhede i werkitructie. I dit kader i ook de voorbereidig e begeleidig va de jaarlijke audit door de Dekra te behoeve va de ISceificerig vauit KAM verzorgt. Jaarlijk worde de belatìgverordeige va de deelemede gemeete getoett e al cocepte aageleverd. Gericht op het 'ieuwe' belatigjaar zij cript va vrage/atwoorde aa de deelemer geleverd e worde traiige te behoeve va KCCmedewerker aagebode. De beatwoordig va divere belatigvraagtukke7 ot«kkelige Ŭ otwil zij. jaarverlag 204 GR Coceu Pagia īī ļ i Jľūf Lj u out jï «.rwiwīirir.

13 vauit KAM voorbereid. Verder zij werkzaamhede uitgevoerd gericht op de digitale archiverig vauit de primaire procee, klachtecoördiatie e het verzorge va Itere cotrole eleid Al gevolg va de toetredig va de gemeete De Helder i ee ieuwe 'Gemeechappelijke regelig Coceu 205' vatgeteld. ij deze ieuwe GR i teve igepeeld op de fuie igaade 205 va de gemeete Alkmaar, Graft De Rijp e 5cherme Verder zij door alle deelemer, du i het totaal, ook de bij deze GR Coceu 205 behorede Matelovereekomīe e Dietverleigovereekomte vatgeteld. Vauit Coceu zij deze beluitvormigtrajecte begeleid. Daaraat zij i 204 alle belaîlgverordeige voor 205 va de deelemede gemeete getoett e geactualieerd aageleverd. Hierbij i ee extra ipaig geleverd gericht op de verordeige va de toetredede gemeete De Helder, waarbij aat het actualiere vooral de beodigde ychroiatiemogelijkhede aagereikt zij. Al deze cocepte zij rod de zomer ter bechikkig geteld voor verdere behadelig c.q. beluitvormig Plaig ä Cotrol Met igag va 204 i aa het edrijfbureau het oderdeel Plaig StCotrol (P&C) toegevoegd. De werkzaamhede va P&C hebbe zich i eee itatie gericht op de maadelijke verwerkig va de jouralierig e leverig aa de deelemede gemeete. De reultate va de jouralierig zij maadelijk per gemeete bijgewerkt i ee veratwoordigmodel. Dit veratwoordigmodel i verder igericht te behoeve va het verzorge va de periodieke voogagrappoage die per gemeete worde verekt [mei augutu december) e worde beut bij de accoutatcotrole gericht op de belatigveraīwoordig. P&C cotrolee verder de vauit de divere afdelige geleverde iput va de voogagrappoage voordat deze aa de gemeete verekt worde. Daaraat wordt aaluited i dezelfde cyclu ee etuurrappoage vauit P&C amegeteld. Verder verzorgt P&C periodiek de aftemmig met de budgethouder gericht op de otwikkelig va de werkbegrotige. Igaade 205 moete alle ikope vooraf bie Purchae to Pay (de betel e verplichtigemodule) geboekt worde waardoor de beodigde budgette op voorhad gereerveerd worde. I 205 gaa de werkzaamhede va P&C verder uitbreide met oder meer het verzorge va de begrotigwerkzaamhede, dit icluief de Meerjarebegrotig, Vauit de begrotig va Coceu worde de werkbegrotige per afdelig i cocept bechikbaar geteld e deze verder op bai va iput vauit de budgethouder oderhoude Social retur De GR Coceu beteedt op ee aatal maiere aadacht aa doelgroepe, die het i de regel moeilijker hebbe op de arbeidmarkt, I de periode maa april worde gedurede 2 maade twee tot drie medewerker igehuurd voor facilitaire dietverleig. I deze periode et a het grote belatigkohier komt er ee^rfrote pottroom bíe (bezware, kwijtcheldigverzoeke). i deze piekperiode moei avdeze pot Įaarverlag 204 CR Coceu «.., -... Pagia 2

14 worde igeboekt e gedigitalieerd (gecad). Wij hure hier altijd medewerker i va de AM-groep. Dat i het werkvoorzíeigchap i de regio Haarlemmermeer. Daaraat biede wij aa werkvoorzieigchappe tageplaate om werkervarig op te doe. Dit i iet altijd makkelijk, wat het vraagt om werkplekbegeleidig va zowel het werkvoorzieigchap al va Coceu, maar heeft toch i de afgelope drie jaar geleid tot ee tweetal tage; éé op gebied va facilitaire dietverleig e éé op gebied va ICT-beheer. eide tage hadde ee doorlooptijd va 4 maade. Same met de gemeete Haarlemmermeer e het werkvoorzieigchap i op iitiatief va Coceu ee pilot opgeta om mee va het chap te betrekke bij hadhavig i het kader va belatige. Het gaat da met ame om leegtadcotrole. Coceu leve ee lijt va leegtad e medewerker va de werkvoorzieig hebbe deze adree agelope. Niet elk hui i rechtmatig leeg e dat beteket, dat er bijvoorbeeld afvaltoffeheffig betaald diet te worde. Ter ivullig hebbe wij bedacht, dat deze cotrole i de witer plaat diet te vide, zodat impel gecotroleerd ka worde of het licht brad e het hui bewood wordt. Dit voorkomt latige chermutelige aa de deur. De reultate va ovember zij et bie e i ee wijk va Haarlemmermeer zij 75 adree gecotateerd, die wel bewood worde. Dat leve voor de gemeete aat het feomee va rechtvaardigheid ook belatigopbregte op, waardoor deze pilot per aldo meer opleve da hij kot. I het pad i de gemeete Alkmaar worde alle odeeuede diete (receptie, caterig e choomaak) afgeome va het Werkvoorzieigchap Noord-Keemerlad (WNK). ok voor bijzodere vierige (jubilea, receptie) wordt ee beroep gedaa op het WNK. I het peroeelbetad va Coceu (2 fte) zij er twee mee werkzaam met ee WIA-uítkerig. Deze peroeellede zij overgeome va toetredede gemeete e bie Coceu omgechoold aar ee paede fuctie. Voor de irichtig va de ieuwe vetigig i Alkmaar op het gebied va kut zij ee tweetal opdrachte uitgezet bij cetra voor kutziige vormig door mee met ee beperkig. Het betreft atelier de Voordam ì Alkmaar e Cetrum 3 i Heerhugowaard. - -,ī if* ü AÉpļ J HM Jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 3

15 lér.ť tita* Jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 4

16 3. Uitvoerig belatige 204 WZ De herwaarderig voor het belatigjaar 205 wa dit jaar ee uitdagig. De overgag aar ee ieuw taxatieyteem heeft 'veel voete i aarde gehad, zoal dat heet. Toch ka geteld worde dat de herwaarderig goed i afgerod De procee om de bezware te verwerke zíj í 204 verder vereevoudigd e geheel gedigitalieerd. Dít kwam de verwerkigtijd erg te goede. De Waarderigkamer heeft het afgelope jaar veel oderzoeke bij Coceu uitgevoerd waarva de meete met ee goed reultaat zij afgelote. Waar we ee opmerkig krege had dit vaak te make met de wijze waarop Coceu met ieuwbouw omgaat: de waarde bepale a afrodig va de ieuwbouw e iet tuetijd waardere op bai va halfproducte. Daaraat i mede op aageve va de Waarderigkamer het proce va vraagprijze i de loop va 204 aagepat aar ee methode waarbij de kemerke va te koop taade objecte ytematich gecotroleerd worde. Het proce va opvrage huurcotracte iet woige i i 204 terk verbeterd. Met ame via iteret wordt veel iformatie gevode over ieuwe huurder, waara direct ee aachrijvig plaat vidt. Dit heeft gereulteerd i ee groot aatai huurcotracte die eetieel zij voor de herwaarderig va iet woige. De TIX waarderig (vervagigwaarde voor icourate objecte) ĩ dĩt jaar, a aapaig va de odige data, wederom zeer goed verlope voor alle bij Coceu aagelote gemeete. De overgag aar het ieuwe taxatievteem heeft geleid tot de aapaig va vrijwel alle procebechrijvige op het gebied va waardere/taxere. Het geweigproce va de medewerker aa het ieuwe yteem i iet altijd e voor iederee eve gemakkelijk verlope. Hulp va de leveracier e vooral de oderlige hulp bracht hier vaak uitkomt. Ivorderig Voor het belatigjaar 20Ĩ4 zij, voor wat betreft de i februari opgelegde aalage, i mei, jui e juli de aamaige e de daaruit voovloeiede dwagbevele verzode. Aaluited hebbe maadelijk productie aamaige e dwagbevele plaatgevode. ok i 205 zulle i pricipe maadelijk productie te behoeve va aamaige e dwagbevele plaatvide. I 204 heeft de verdere implemetatie plaatgevode va "de elagmodule", waardoor het mogelijk i om op geautomatieerde wijze het proce va de dwagivorderig te plite i het ivorderigproce va de "Niet Natuurlijke Peroe" ("bedrijve") e de "Natuurlijke Peroe". Door deze verdere implemetatie kue de divere ivorderigtappe met ^^-^^ġļįķ^g^ļ^ producte op geheel of gedeeltelijke wijze geautomatieerd periodiek plaatvide, atvide. Jaarverlag 204 GR Coceu i ÍU -- v Pagia"5 I İ

17 I 205 zal gezamelijk meî de oftwareleveracier deze ivorderigmodule verder otwikkeld worde, met het doel het ivorderigproce verder te automatiere e i te pele op de ladelijke otwikkelige (o,a, Suwiet-ilee I pilot kwijtcheldig Ilichtigebureau). I het kalederjaar 204 i het totaal aatal verzode aamaige e dwagbevele met ruim 26^o getege te opzichte va het kalederjaar 203, Aamaige e dwagbevele i kalederjaar Aamaige m Dwagbevele De toeame va de dwagivorderig i vooramelijk te verklare door de uitbreidig va Coceu per jauari 204 H maar ook voor ee deel door de effecte va de ecoomiche crii. Het percetage dwagbevele te opzichte va het aatal verzode aamaige i procetueel lícht afgeome (va 47,48% aar 44,6^). De afdelig heeft zích op het gebied va ivorderig verder otwikkeld i 204 op het gebied va het digitaal belag legge op oroerede zake. Daaraat i voor de dwagivorderig de igebruikame va piapparatuur door de deurwaarder igevoerd. I 204 i ruim ë 00,000 geïcaeerd door gebruikmakig va de piapparatuur. SE PA De implemetatie va SEPA heeft i auwe amewerkig met de oftwareleveracier plaatgevode. í het vierde kwaaal va 203 zíj alle opdrachtgever gefaeerd overgegaa aar SEPA, I het l e kwaaal 204 i het gehele project afgerod e zij de werkzaamhede opgeome bie de reguliere procee va het betaligverkeer. De otwikkelige op het gebied va SEPA worde auwletted gevolgd e waar odig zal hier direct op worde geaticipeerd. De verwachtig i dat i de 2 C helft 205 de digitale machtigig (E-madate) zal worde igevoerd. itotffteatff H J JrHfç, ^ ļ ì jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 6

18 Kwijtcheldig I 204 i i amewerkig met het Ilichtigebureau wederom gebruik gemaakt va de geautomatieerde kwijtcheldig voor alle opdrachtgever. Va alle belatigchuldige die vooraf toetemmig hadde verleed voor de geautomatieerde toetig, i uiteidelijk rod SS 0 á kwijtcheldig verleed. Verder vait op te merke dat het Ilichtigebureau i de 2e helft va 20Ĩ3 geta i met ee pilot om het proce va kwijtcheldig verder te optimaliere. Aa deze pilot heeft Coceu ook i 204 actief deelgeome. De ladelijke uitrol va deze pilot i helaa eig veraagd (eee plaig wa opleverig mei 204), waarbij olag de verwachtig door het Ilichtigebureau i uitgeproke dat deze iet voor eid februari 205 zal gaa plaatvide. Al met al ee grote tegevaller gezie de admiitratieve lateverlichtig die voor zowel de burger al de overheid met dit product te behale i. Coceu zal de otwikkelige op het gebied va de geautomatieerde kwijtcheldig auwgezet blijve volge e waar mogelijk ee actieve bijdrage blijve levere. Met betrekkig tot de afhadelig va de iet geautomatieerde kwijîcheldigaavrage wa eid 204 ruim 95?^ va alle kwijtcheldìgaavrage afgedaa. De og te behadele verzoeke zij igedied i het laatte kwaaal va 204 aar aaleidig va o.a. aalagbiljette die i het laatte kwaaal va 204 zij opgelegd. Te aazie va het belatigjaar 204 zij i totaal feitelijke verzoeke om kwijtcheldig otvage e zij 6.60 geautomatieerde verzoeke om kwijtcheldig verwerkt, per aldo tuk. Te opzichte va het belatigjaar 203 i hierbij ee tijgig te cotatere va 37 %. Deze tijgig wordt grotedeel veroorzaakt door de uitbreidíg va Coceu per jauari 204. Idie we corrigere voor de groei va Coceu per jauari 204 da i er i algemee zi prake va ee lichte tijgig va het totaal aatal verzoeke om kwijtcheldig met ruim 2 V*. Vauit ee vergelijk met eerdere belatigjare valt op te merke dat het aatal toegekede verzoeke om kwijtcheldig toeeemt (oder toegekede ve^oeke om kwijtcheldig wordt veaa de gedeeltelijk e gehele kwijtcheldig e de verleede kwijtcheldig d.r.v. de geautomatieerde kwijtcheldig). Deze tijgig valt o.a. te verklare door het teed beter bereike va oze doelgroep (voorlichtig), de verruimig va het kwijtcheldigbeleid e de fiaciële ituatie waari oze doelgroep zich bevidt. PKK - jích ą! ŭ*e' HAM *-ari- ~~' -r I ļ jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 7

19 Het totaal aatal otvage hadmatige verzoeke om kwijtcheldig i het kalederjaar 204 i getege met ruim 3 % t.o.v. het kalederjaar 203. Deze tijgig i uiteraard ook te verklare door de uitbreidig va Coceu per jauari 204, Hadmatige verzoeke om kwijtcheldig i kalederjaar I 204 i voor de afhadelig va kwijtcheldĩgverzoeke og beperkt gebruik gemaakt va extere ihuur. Eerzijd heeft deze ihuur plaatgevode ter compeatie va ee vate medewerkter va Coceu die gedurede het gehele jaar 204 gedetacheerd i geweet bij de gemeete Nijmege e aderzijd ter odeeuig va het kwijtcheldigproce. I het 4 e kwaaal 204 i er i amewerkig met Ivolo ee workhop admiitratieve beroepchrifte georgaieerd. Deze workhop i door de deelemer al zeer uccevol ervare met het uiteidelijke reultaat dat de kwetbaarheid va de afdelig verder i afgeome. ezwaarchrifte Met betrekkig tot het belatigjaar 204 zij er i totaal bezware e 40 beroepe afgedaa. Daaraat zij er voor de belatigjare 202 e 203 ook og ee bezwaardoier e 2 beroepe behadeld. p 3 december 204 tode er i totaal og.34 doier met betrekkig tot belatigjaar 204 ter verwerkig ope (40 WZ e 733 heffige). De heffigbezware hebbe hoofdzakelijk betrekkig op aalage die aa het eid va 204 zij opgelegd. Daaraat heeft ee deel va de opetaade WZ bezware betrekkig op WZ bechikkige/aalage welke aa het eid va 204 zij opgelegd, of hebbe betrekkig op WZ bechikkige/aalage waarbij og overleg plaatvidt met belatigplichtige. -.. :- I K jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 8

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 versie december 2014 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie