Verřenddalum 12 maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verřenddalum 12 maart 2015"

Transcriptie

1 coceu Potbu 797, 230 AT Hoofddorp Gemeete erge T.a.v. het College va &W Potbu 75 I860 AD Alkmaar behadeld daar telefoo o kemerk uw kemerk brjlůge() G.G.J. Schipper dív. Verředdalum 2 maa 205 oderwerp Aabiedig Jaarverlag Coceu 204 Geachte College, Hierbij bied īk u het Jaarverlag 204 va de gemeechappelijke regelig Coceu aa. Het Jaarverlag 204 i vatgeteld i de vergaderig va het Algemee etuur va Coceu op maa 205. Daarbij heeft het Algemee etuur ook ee vooel voor de verrekeig va het teko op de jaarrekeig vatgeteld, hetgee zij aa uw College wil voorlegge. U otvagt: a. Ee gewaarmerkt exemplaar Jaarverlag Coceu 204 b. Vooel verrekeig teko 204 c. Verlag va bevidige Veratwoordig deelemede gemeete boekjaar 204 gemeete erge d. Cotroleverkiarig va de oafhakelijke accoutat gemeete erge e. Geceificeerd model va veratwoordig uitvoerede werkzaamhede t.b.v. de gemeete erge Hoogachted, George Schipper Dírecteur Coceu Coceu i ee gemeechappelijke regelig {GRJ va de gemeete Alkmaar, erge, everwijk, De Helder, Haarlem. Haarlemmermeer, Heerhugowaard, HiHegom, Lagedijk, Ũotzaa e Wormerlad,. I deze GR zij de uitvoer igţwerkza am hede i het kader va de Wet waarderig oroerede zake ļwet WZ) e de heffig e ivorderig va divere gemeetelijke belatige odergebracht. CQCeSUS Coceu i IS geceificeerd 900:2008).

2 Gemeete erge miim 5ip /03/205 Potbu:- ZAAKNUMMER: coceu Jaarverlag 204 Gemeechappelijke regelig T0 Idtilfteafte!-LİİIdig a uottļ ļļļļfcįį ļwļ Jaarverlag 204 GR Coceu

3 Ihoudopgave Jaarverlag. Algemee. ileidig.2 rgaiatie.3 Koe terugblik op 204 e ieuwe otwikkelige edrijfvoerĩg 2 HRM 2.2 Fiacië 2.3 Facilitair 2.4 ICT 2.5 KAM 2.6 eleid 2.7 Plaig 8t Cotrol 2.8 Social retur Uitvoerig betatige twikkeľmge per afdelig 4. Afdelig Ivorderig 4.2 Afdelig WZ 4.3 Afdelig Heffige 8i ezwaar 4.4 Afdelig Gegeve S Applicatiebeheer 4.5 Staf S edrijfbureau S.Peroeet Weeadvermoge Fiacierigparagraaf 28 Jaarrekeig 30 S.Fiacieef Jaarverlag 8. verzicht va bate e late 8.2 egrotigrechtmatigheid 8.3 ala 8.4 Grodlage voor waarderig e reultaatbepalig 8.5 Toelichtig bedrijfreultaat 8.6 Toelichtig op de bala Co trote verklarig 45 lq.ijiage: Staat va Activa Ter idetificatie Jaarverlag 204 GR Coceu Z p&eia 2 E Ã YouVĄccoiìtat LLP ř * v ļí* V uildup ŭwtl«

4 . Algemee.. Ileidig Voor u ligt de achtte jaarrekeig va de gemeechappelijke regelig Coceu. Coceu i op 5 december 2006 opgericht met al belagrijkte taak alle uitvoerede werkzaamhede op het gebied va gemeetelijke belatige voor de gemeete Haarlem e Haarlemmermeer te verrichte. p mei 2009 i de gemeete Hillegom toegetrede tot Coceu, per jauari 200 de gemeete everwijk, per jauari 202 de gemeete Wormerlad e otzaa e per jauari 204 de gemeete Alkmaar, Heerhugowaard, erge, Lagedíjk, Graft-de Rijp e Scherme Per jauari 205 treedt de gemeete De Helder toe tot de GR Coceu. Zoal reed bíj de laatte begrotigwijzigig 204 i aagekodigd luit de exploitatie va Coceu over 204 met ee teko. Dít teko wordt met ame veroorzaakt door het feit, dat de alarilate al gevolg va het ieuwe CAakkoord 204 meer zíj getege, da wa voorzie i de begrotig 204 va Coceu. Uiteidelijk i het teko uitgekome op C Dit i iet gutiger da het teko dat wa begroot (C ). Heî jaar 204 heeft met ame i het teke getaa va het opdoe va ervarige met de tweede vetigig va Coceu i de gemeete Alkmaar e het daaraa gekoppelde Níeuwe Werke. I dat kader ka gecotateerd worde dat de verwachtige zij uitgekome. Zowel wat betreft de beheerig va de exploitatie va Coceu al de gerealieerde productiviteit. Al gevolg va de gemeeteraadverkiezige í 204 i er ee groot aatal ieuwe betuurder aageteld bij de deelemede gemeete e derhalve ook bie het algemee e dagelijk betuur va Coceu. I de vergaderig va jui 204 i belote om het voorzitterchap va de GR te belegge bíj de veegewoordiged wethouder va de gemeete Haarlem. I het laatte kwaaal va 204 zíj de oodzakelijke voorbereidige getroffe voor de toetredig va de gemeete De Helder tot de gemeechappelijke regelig per jauari 205. r -: r'. r wtxlfl Jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 3

5 .2. rgaiatie Coceu i ee gemeechappelijke regelig op het iveau va de gemeetelijke college va &W. Coceu i op jauari 2007 formeel va ta gegaa e richt zich daarbij op het verzorge va werkzaamhede i het kader va de Wet WQZ e de heffig e ivorderig va gemeetelijke belatige e rechte, dit icluief de afhadelig va bezware, beroepe e kwijtcheldìgverzoeke. I de periode vaaf jauari 2007 tot e met medio 2009 zij deze werkzaamhede verzorgt voor de gemeete Haarlem e Haarlemmermeer, de oprichter va Coceu. Medio 2009 i de gemeete Hillegom toegetrede, met igag va ĩ jauari 200 de gemeete everwijk, met igag va jauari 202 de gemeete Wormerlad e oîzaa e met igag va jauari 204 de gemeete Alkmaar, erge, Graft De Rijp, Heerhugowaard, Lagedijk e Schermer, Met igag va jauari 205 i de gemeete De Helder toegetrede tot de gemeechappelijke regelig. De gemeete Schermer e Graft de Rijp zij i het kader va de gemeetelijke heridelig opgeheve e toegevoegd aa de gemeete Alkmaar. De gemeechappelijke regelig betaat daarmee per jauari 205 uít gemeete. Coceu heeft ee Algemee e ee Dagelijk betuur. Algemee etuur e Dagelijk betuur per jauari 205 Algemee betuur: afgevaardigde per gemeete.. Haarlem 2. Haarlemmermeer 3. Hillegom 4. everwijk 5. otzaa 6. Wormerlad 7. Alkmaar 8. Heerhugowaard 9. erge 0. Lagedijk. De Helder Jeroe va Spijk (voorzitter) Derk Reema (vice voorzitter) Ae de Jog Jaquelie Dorebo Marco 0 ij Jo eemterboer Peter de aat Leo Dīckhoff Rob Zeema Japer Nieuwehuize Geu Vier Dagelijk betuur: Haarlem Haarlemmermeer Alkmaar everwijk Lagedijk Jeroe va Spijk (voorzitter) Derk Reema (vice voorzitter) Peter de aat Jaquelie Dorebo Japer Nieuwehuize Jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 4

6 Het orgaiatiemodel va Coceu ziet er al volgt uit: Algemee auui I dagelijk ļ i-- i i JI ivireftle taf Afdelig uidh e Applicatie beheer I I t r Af de lig maager I maager I maager! Heffige I woz IV z Ivorderig t&vaai I Ivorderig verzicht formatie Coceu Afdelig Toegetae Formatie 204 Directie S Staf 5,67 edrijfbureau 8,3 WZ 39,39 Gegeve 8t Applicatiebeheer 20,44 Heffige a ezwaar 23,77 Ivorderig 25,2 Totaal 22,70 ^ aéfttifkariť Figuur : toegetae formatie per 3 December ļāwiiļitpww' tv Jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 5

7 .3- Koe terugblik op 204 e ieuwe otwikkelige De belagrijkte otwikkelige i 204 betreft eerzijd de ibeddig va de depedace í Alkmaar e aderzijd de voorbereidige voor de toetredig va de gemeete De Helder. I 204 zij gemeeteraadverkiezige gehoude. Deze hebbe er toe geleid dat ee groot deel va het betuur va Coceu i veríeuwd. Allee de wethouder va de gemeete everwijk, Heerhugowaard e Alkmaar zij aagebleve al wethouder e betuurder va Coceu. I 204 i de implemetatie va ee ieuw waarderigyteem gerealieerd e i ee aavag gemaakt met de implemetatie va de verieuwde beiatïgapplicatŕe (Gouw7). Verder zij i 204 de procedure geta voor zowel de Europee aabetedig va de pritervice al voor de accoutatdiete. Daaraat i het uitbetedigcotract gericht op het ICT beheer opgezegd e heeft hiervoor iourcig plaatgevode. I de procedure va de Europee aabetedig va de pritervice i er door ee iet gekoze paij ee ko gedig aagepae tege Coceu, elagrijkte rede voor het ko gedig i dat me de voorkeur keuze va Coceu betwit omdat deze i de oge va de dagede paij ee orechtmatige koig i haar aabiedig zou hebbe verleed. Coceu heeft deze koig oderked e hier ook avraag aar gedaa tijde het zogeaamde verįficatiegeprek. Er i verder gee aaleidig om gee gebruik te make va de goedkopere offee. p 2 februari '5 heeft de rechtbak Noord Hollad uitpraak gedaa í de ko gedig procedure izake de aabetedigprocedure 'pritervice'. De uitpraak i tweeledig. De ei om de (voorlopige) guig ogeldig te verklare i afgeweze. Wel i Coceu gelat om de afwijzig i deze aabetedigprocedure aa de kogedigpaij ader te motivere. Deze ī bíe de daarvoor getelde termij i week 0 verzode. I 2009 i de IS ceif ice rig voor het maagemet e kwaliteityteem va Coceu behaald. Het yteem i medio 204 voor de zede maal door de Dekra getoett. Deze toetig i uccevol verlope e de ceificerig i daarmee behoude. Aa het eid va 204 zij er ee tweetal coverie i de belatigapplicatie doorgevoerd. De eee betrof de aaluitig va de gemeete De Helder. De tweede coverie betrof de fuie va de belatigadmiitratie va de gemeete Alkmaar e de voormalige gemeete Graft de Rijp e Schermer. MtfflcMte Et : L ľclq a ū«ľ Jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 6

8 2. edrijfvoerig 2.. HRM Project De Helder Voor de toetredig va de gemeete De Helder met igag va jauari 205 toegetrede zij er de laatte maade va 204 actie igezet om de 9 betrokke medewerker va De Helder te plaate bij Coceu. Na de vergelijkig va de arbeidvoorwaarde heeft ee keimakiggeprek met betrokke medewerker plaatgevode. p bai va kei, competetie, evetuele wee e de beodigde formatie i begi ovember ee plaatigvooel aar de Plaatìgadvìecommiie getuurd. De betrokke medewerker hebbe medio ovember hu voorgeome plaatig te hore gekrege e i december 204 hu defiitieve aatelligbeluit otvage. Mede werker Te vredeh eido derzo ek I het laatte kwaaal va 204 heeft ee Medewerker Tevredeheidoderzoek (MT) plaatgevode. Va de 33 medewerker hebbe 04 medewerker het oderzoek igevuld. De uitkomte va de gehele orgaiatie zij gepubliceerd op itraet. De afdelìgcore va het MT e evetuele verbeterajecte zij i december per afdelig doorgeome e beproke, Vervo erregelig I 204 ì i overleg met de deremigraad de vervoerregelig aagepat op de huidige ituatie, I de oude vervoerregelig wa iet bechreve over het reize tue twee vetigige e er werd i de regelig ook gee rekeig gehoude met Het Nieuwe Werke (HNW), eide zake zij u i geoemde regelig traparat bechreve, hetgee oder meer beteket dat medewerker op tructurele thuiwerkdage gee reikote woo werkverkeer otvage. pleidige De eee weke va 204 tode voor de ieuwe medewerker op de vetigig i Alkmaar i het licht va traiìg o the job. Eerzijd omdat zij te make krege met adere applicatie c.q. werkprocee, aderzijd omdat de werkplekke op de vetigig i Alkmaar ader igericht zij da de medewerker gewed ware; gee eige werkplek meer maar flex plekke, ee laptop die dagelijk aagelote moet worde e belle via Lvc, De opleidige voor de applicatie werde deel gegeve door eige medewerker. Extere hebbe de medewerker begeleid bij de ieuwe verie va utlook. ok de medewerker op de vetigig í Hoofddorp hebbe traiig gekrege voor wat betreft utlook e de ieuwe maier va telefoere. I tegetellig tot wat uace i bíe Coceu zij i februari 204 gee themadage georgaieerd door de Academíe Lokale elatige. De rede hiervoor i dat bij de itroductiedage i december 203 al ee aatal thema' beproke ware. Wel zij i het derde kwaaal va 204 door de Academie workhop gegeve over bijvoorbeeld actualiteite objectafbakeig, foree be latig e de afhadelig va WZ bezware. Deze i compav traiige zij door zowel medewerker va de afdelige WZ, Heffige e ezwaar al Gegeve e Applicatiebeheer bijgewood. Jaarverlag 204 GR Coceu j ř v«"'tragirik 7 D J ļ ī ' 7 aimig«, jiti. 4 I IMfM cc 0

9 Gezie de grootte va de afdelige id de uitbreidig met de ze (6) gemeete, heeft iedere afdelig temite éé of twee coördiatore. De coördiatore zij veratwoordelijk voor de dagelijke leidig va de afdelig. Hiervoor heeft ee aatal, voor wie deze fuctie ieuw wa, ee leidiggevede opleidig gevolgd bij de aak of va Hae 8t Ligma, teeide geoeg bagage te krijge om deze fuctie goed te kue vervulle. ok Ivolo heeft i 204 weer ee aatal i compay traíige gegeve. Voor alle "ieuwe" ivorderigmedewerker i ee traiig kwijtcheldig georgaieerd. Daaraat í voor alle ivorderigmedewerker ee traiig beroepchrifte geregeld, zodat het chrijve va beroepchrifte breder i de afdelig opgepakt ka worde. ok i ee tweetal medewerker de opleidig Ivorm H va Ivolo gaa volge, ee opleidig die Coceu e Ivolo ame hebbe otwikkeld. "pleidige" bij de afdelig WZ tode, zoal ook i voorgaade jare, veelal i het licht va herceificerig e pecialiatie WZ waarderig. Daaraat hebbe veel medewerker idividuele opleidige gevolgd. Ee aatal voorbeelde hierva i, peroolijke coachig, H fiaciële admiitratie, ee SVMNivo opleidig e opleidig WZtaxateur. dak het feit dat i 204 vier (4) medewerker met peioe zij gegaa (twee medewerker formeel jauari 205) heeft lecht éé () medewerker gebruik gemaakt va ee Peioe Izicht Curu, I totaal ī ca. C 84,433 uitgegeve aa opleidige, traiige e tudie. G Coceu Eveal i 203 hebbe er op het gebied va de arbeidvoorwaarde gee wijzigige plaatgevode e i i overleg met de deremigraad belote om í 204 gee overleg te plae met het G e het Dagelijk etuur. der emi graod I 204 hebbe ze (6) reguliere overlegvergaderige plaatgevode. Tijde alle overlegvergaderige vod er ee goede iformatiewielig plaat tue de betuurder e de lede va de deremigraad waardoor advie e itemmigaavrage ee oepel verloop hadde. De deremigraad heeft haar itemmig gegeve voor twee collectieve verlofdage i 205 e de wijzigig vervoerregelig. Ee poitief advie heeft de betuurder otvage voor de uitbreidig va de Gemeechappelijke Regelig met de gemeete De Helder., Qötifīťâttē 2.2. Fiacië C ouu ļctūuiaŗ". i..- iiitfq Ľ?t;. Riicomaagemet l " Wrug ' ÏÍ m ^ ij Coceu í ee praktich yteem va riicomaagemet geïmplemeteerd met daaraa gekoppeld ee cotrolepla. De riico' zij i kaa gebracht e er ka vooijdig bijgetuurd worde. m tot ee cotrolepla te kome i er aagehaakt op de procebechrijvìge die zij gemaakt te behoeve va de IS ceificerig, I het kader va het riicomaagemet vidt periodiek ee actualiatie plaat e Jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 8

10 worde de riico' e beheermaatregele elk kwaaal beproke i het MT\ vatgelegde riico' e beheermaatregele meegeome e getoett í de itere audit. Daaraat worde de Jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 9

11 Stelelmatig worde de volgede zake vatgelegd, periodiek beoordeeld e waar odig geactualieerd:» het beoemde riico;» de aaduidig of het riico fiacieel of iet fiacieel i;» de omvag va het riico, de ka dat het riico zich voordoet e de impact va het riico met daarbíj idie mogelijk e va toepaig ee fiaciële idicatie; * de beheermaatregele gericht op het vermijde da wel het beperke va het riico;» de wijze waarop gecotroleerd wordt op het toepae va de beheermaatregele. Het behere va het cotrolepla wordt tot lot ook meegeome ì de werkplae. Wet Normerig topikome Per jauari 203 i de Wet ormerig bezoldigig topfuctioarie publieke e emipublieke ector (WNT) va kracht. Deze wet verplicht igevolge paragraaf 4 va die wet oder meer tot jaarlijke publicatie va de daari geoemde fiaciële arbeidvoorwaarde va topfuctioarie va de gemeete. De WNT ì ook va toepaig op gemeechappelijke regelige die oder de reikwijdte va die wet valle. Deze gemeechappelijke regelige diee i hu eige jaarrekeig te voldoe aa de publicaīieplícht igevolge de WNT. De bezoldigig va topfuctioarie wordt getoett aa de voor 204 vatgetelde maximale bezoldigigorm va C 230,474,, Het Algemee betuur e Dagelijk betuur betaa uit wethouder va de deelemede gemeete, deze betuurder otvage gee bezoldigig voor de werkzaamhede bij Coceu. I hoofdtuk i 8 i ee pecifiek WNT overzicht opgeome. verig der regie va oze kwaliteitmedewerker heeft ter behoud va de i 2009 verkrege IS ceificerig het verdere oderhoud e actueel houde va de bechreve werkprocee plaatgevode. Aa de had va het auditpla 204 heeft ee aatal itere audit plaatgevode e zíj de producte behorede bij het kwaliīeitmaagemetyteem verder otwikkeld. De Dekra heeft i 204 ee audit ter behoud va de IS ceificerig uitgevoerd welke met ee poitief oordeel i afgelote. De itere cotrole va ee aatal werkprocee i bie KAM odergebracht. Hierbij wordt aa de had va ee Iter Cotrolepla op ee oafhakelijke wijze cotrole uitgevoerd op: Fiacië, met ame gericht op betaalde ota' icluief de beodigde aawezigheid va AGV' (verplrchtigeadmiĩtratie), de behadelig va verzoeke om kwijtcheldig e de behadelig va bezwaarchrifte. Verder i hierbij de cotrole op de digitaal te archivere producte betrokke. I 204 i ter odeeuig va de cotrole op het oderdeel fiacië ee verplichtige e betellige module aagechaft e geïmplemeteerd. Hŕlflli J. Uilíïl.,í virr'i Jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 0

12 2.3. Facilitair Naat het verzorge va alle reguliere take op facilitair gebied peelt met ame de digitale verwerkig va ikomede pottrome ee belagrijke rol. Door middel va het cae wordt ikomede pot i de werkbakke va de divere afdelige voor verdere verwerkig geplaatt. Verder wordt vauit Facilitaire zake aa de had va Topüek meidige de odeeuig/ dietverleig verleed. Met hulp va Stichtig Rijk i het ikoopbeleid voor de periode geactualieerd. Met toepaig va dit ikoopbeleid zij ee tweetal pecifieke aabetedigprojecte geta, te wete de aabetedig va de pritervice e de aabetedig va de accoutatdiet. I beide gevalle betreft dit ee Europee aabetedig. Zoal al eerder gemeld i dit jaarverlag diet er i jauari ee ko gedig over de guig va de aabetedig va de pritervice. Verder i i 204 ee ta gemaakt om aa de had va de cotracte bak ee Ikoopactiepla op te telle, waarbij per activiteit aagegeve wordt welke ikoopvorm hierbij toegepat moet worde. Daarbij worde teve de relevate ikoopactivīteite e de oderliggede activiteite bechreve e vatgelegd. I 204 hebbe de bedrijfhulpverleer (HV'er) het praktijkexame e de theoretiche toet gedaa. Alle kadidate zij hiervoor gelaagd ICT I 204 zij divere ipaige verricht teeide de i 203 gekoze oploige gericht op de irichtig va de tweede vetigig va Coceu i Alkmaar, de verdere otwikkelig va flexwerke (HNW) e met ame de ieuwe vorm va telefoie goed te late fuctioere. Daaraat zij de effecte vauit de verdere otwikkelig va de Gouw applicatie (de overgag aar Gouw7) i kaa gebracht e heeft de beodigde aapaig/aavullig va de İCT omgevig i de twee rekecetra plaatgevode, I 204 heeft oderzoek plaatgevode gericht op de mogelijkhede va het gaa iource va het ìct beheer. p bai va de oderzoekreultate i voor deze oploig gekoze e heeft de beodigde wervig plaatgevode. Daarbij i ervoor gekoze om het ICĩ beheer oder te brege bie de afdelig Gegeve 8t Applicatiebeheer teeide er mede voor te kue zorge dat applicatiebeheerder ook op dit terrei werkzaamhede kue verzorge. Daarmee wordt ee bredere borgig gerealieerd KAM De werkzaamhede hebbe zich met ame gericht op het actueel houde va de divere procechema' e de verdere uitwerkig va de werkzaamhede i werkitructie. I dit kader i ook de voorbereidig e begeleidig va de jaarlijke audit door de Dekra te behoeve va de ISceificerig vauit KAM verzorgt. Jaarlijk worde de belatìgverordeige va de deelemede gemeete getoett e al cocepte aageleverd. Gericht op het 'ieuwe' belatigjaar zij cript va vrage/atwoorde aa de deelemer geleverd e worde traiige te behoeve va KCCmedewerker aagebode. De beatwoordig va divere belatigvraagtukke7 ot«kkelige Ŭ otwil zij. jaarverlag 204 GR Coceu Pagia īī ļ i Jľūf Lj u out jï «.rwiwīirir.

13 vauit KAM voorbereid. Verder zij werkzaamhede uitgevoerd gericht op de digitale archiverig vauit de primaire procee, klachtecoördiatie e het verzorge va Itere cotrole eleid Al gevolg va de toetredig va de gemeete De Helder i ee ieuwe 'Gemeechappelijke regelig Coceu 205' vatgeteld. ij deze ieuwe GR i teve igepeeld op de fuie igaade 205 va de gemeete Alkmaar, Graft De Rijp e 5cherme Verder zij door alle deelemer, du i het totaal, ook de bij deze GR Coceu 205 behorede Matelovereekomīe e Dietverleigovereekomte vatgeteld. Vauit Coceu zij deze beluitvormigtrajecte begeleid. Daaraat zij i 204 alle belaîlgverordeige voor 205 va de deelemede gemeete getoett e geactualieerd aageleverd. Hierbij i ee extra ipaig geleverd gericht op de verordeige va de toetredede gemeete De Helder, waarbij aat het actualiere vooral de beodigde ychroiatiemogelijkhede aagereikt zij. Al deze cocepte zij rod de zomer ter bechikkig geteld voor verdere behadelig c.q. beluitvormig Plaig ä Cotrol Met igag va 204 i aa het edrijfbureau het oderdeel Plaig StCotrol (P&C) toegevoegd. De werkzaamhede va P&C hebbe zich i eee itatie gericht op de maadelijke verwerkig va de jouralierig e leverig aa de deelemede gemeete. De reultate va de jouralierig zij maadelijk per gemeete bijgewerkt i ee veratwoordigmodel. Dit veratwoordigmodel i verder igericht te behoeve va het verzorge va de periodieke voogagrappoage die per gemeete worde verekt [mei augutu december) e worde beut bij de accoutatcotrole gericht op de belatigveraīwoordig. P&C cotrolee verder de vauit de divere afdelige geleverde iput va de voogagrappoage voordat deze aa de gemeete verekt worde. Daaraat wordt aaluited i dezelfde cyclu ee etuurrappoage vauit P&C amegeteld. Verder verzorgt P&C periodiek de aftemmig met de budgethouder gericht op de otwikkelig va de werkbegrotige. Igaade 205 moete alle ikope vooraf bie Purchae to Pay (de betel e verplichtigemodule) geboekt worde waardoor de beodigde budgette op voorhad gereerveerd worde. I 205 gaa de werkzaamhede va P&C verder uitbreide met oder meer het verzorge va de begrotigwerkzaamhede, dit icluief de Meerjarebegrotig, Vauit de begrotig va Coceu worde de werkbegrotige per afdelig i cocept bechikbaar geteld e deze verder op bai va iput vauit de budgethouder oderhoude Social retur De GR Coceu beteedt op ee aatal maiere aadacht aa doelgroepe, die het i de regel moeilijker hebbe op de arbeidmarkt, I de periode maa april worde gedurede 2 maade twee tot drie medewerker igehuurd voor facilitaire dietverleig. I deze periode et a het grote belatigkohier komt er ee^rfrote pottroom bíe (bezware, kwijtcheldigverzoeke). i deze piekperiode moei avdeze pot Įaarverlag 204 CR Coceu «.., -... Pagia 2

14 worde igeboekt e gedigitalieerd (gecad). Wij hure hier altijd medewerker i va de AM-groep. Dat i het werkvoorzíeigchap i de regio Haarlemmermeer. Daaraat biede wij aa werkvoorzieigchappe tageplaate om werkervarig op te doe. Dit i iet altijd makkelijk, wat het vraagt om werkplekbegeleidig va zowel het werkvoorzieigchap al va Coceu, maar heeft toch i de afgelope drie jaar geleid tot ee tweetal tage; éé op gebied va facilitaire dietverleig e éé op gebied va ICT-beheer. eide tage hadde ee doorlooptijd va 4 maade. Same met de gemeete Haarlemmermeer e het werkvoorzieigchap i op iitiatief va Coceu ee pilot opgeta om mee va het chap te betrekke bij hadhavig i het kader va belatige. Het gaat da met ame om leegtadcotrole. Coceu leve ee lijt va leegtad e medewerker va de werkvoorzieig hebbe deze adree agelope. Niet elk hui i rechtmatig leeg e dat beteket, dat er bijvoorbeeld afvaltoffeheffig betaald diet te worde. Ter ivullig hebbe wij bedacht, dat deze cotrole i de witer plaat diet te vide, zodat impel gecotroleerd ka worde of het licht brad e het hui bewood wordt. Dit voorkomt latige chermutelige aa de deur. De reultate va ovember zij et bie e i ee wijk va Haarlemmermeer zij 75 adree gecotateerd, die wel bewood worde. Dat leve voor de gemeete aat het feomee va rechtvaardigheid ook belatigopbregte op, waardoor deze pilot per aldo meer opleve da hij kot. I het pad i de gemeete Alkmaar worde alle odeeuede diete (receptie, caterig e choomaak) afgeome va het Werkvoorzieigchap Noord-Keemerlad (WNK). ok voor bijzodere vierige (jubilea, receptie) wordt ee beroep gedaa op het WNK. I het peroeelbetad va Coceu (2 fte) zij er twee mee werkzaam met ee WIA-uítkerig. Deze peroeellede zij overgeome va toetredede gemeete e bie Coceu omgechoold aar ee paede fuctie. Voor de irichtig va de ieuwe vetigig i Alkmaar op het gebied va kut zij ee tweetal opdrachte uitgezet bij cetra voor kutziige vormig door mee met ee beperkig. Het betreft atelier de Voordam ì Alkmaar e Cetrum 3 i Heerhugowaard. - -,ī if* ü AÉpļ J HM Jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 3

15 lér.ť tita* Jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 4

16 3. Uitvoerig belatige 204 WZ De herwaarderig voor het belatigjaar 205 wa dit jaar ee uitdagig. De overgag aar ee ieuw taxatieyteem heeft 'veel voete i aarde gehad, zoal dat heet. Toch ka geteld worde dat de herwaarderig goed i afgerod De procee om de bezware te verwerke zíj í 204 verder vereevoudigd e geheel gedigitalieerd. Dít kwam de verwerkigtijd erg te goede. De Waarderigkamer heeft het afgelope jaar veel oderzoeke bij Coceu uitgevoerd waarva de meete met ee goed reultaat zij afgelote. Waar we ee opmerkig krege had dit vaak te make met de wijze waarop Coceu met ieuwbouw omgaat: de waarde bepale a afrodig va de ieuwbouw e iet tuetijd waardere op bai va halfproducte. Daaraat i mede op aageve va de Waarderigkamer het proce va vraagprijze i de loop va 204 aagepat aar ee methode waarbij de kemerke va te koop taade objecte ytematich gecotroleerd worde. Het proce va opvrage huurcotracte iet woige i i 204 terk verbeterd. Met ame via iteret wordt veel iformatie gevode over ieuwe huurder, waara direct ee aachrijvig plaat vidt. Dit heeft gereulteerd i ee groot aatai huurcotracte die eetieel zij voor de herwaarderig va iet woige. De TIX waarderig (vervagigwaarde voor icourate objecte) ĩ dĩt jaar, a aapaig va de odige data, wederom zeer goed verlope voor alle bij Coceu aagelote gemeete. De overgag aar het ieuwe taxatievteem heeft geleid tot de aapaig va vrijwel alle procebechrijvige op het gebied va waardere/taxere. Het geweigproce va de medewerker aa het ieuwe yteem i iet altijd e voor iederee eve gemakkelijk verlope. Hulp va de leveracier e vooral de oderlige hulp bracht hier vaak uitkomt. Ivorderig Voor het belatigjaar 20Ĩ4 zij, voor wat betreft de i februari opgelegde aalage, i mei, jui e juli de aamaige e de daaruit voovloeiede dwagbevele verzode. Aaluited hebbe maadelijk productie aamaige e dwagbevele plaatgevode. ok i 205 zulle i pricipe maadelijk productie te behoeve va aamaige e dwagbevele plaatvide. I 204 heeft de verdere implemetatie plaatgevode va "de elagmodule", waardoor het mogelijk i om op geautomatieerde wijze het proce va de dwagivorderig te plite i het ivorderigproce va de "Niet Natuurlijke Peroe" ("bedrijve") e de "Natuurlijke Peroe". Door deze verdere implemetatie kue de divere ivorderigtappe met ^^-^^ġļįķ^g^ļ^ producte op geheel of gedeeltelijke wijze geautomatieerd periodiek plaatvide, atvide. Jaarverlag 204 GR Coceu i ÍU -- v Pagia"5 I İ

17 I 205 zal gezamelijk meî de oftwareleveracier deze ivorderigmodule verder otwikkeld worde, met het doel het ivorderigproce verder te automatiere e i te pele op de ladelijke otwikkelige (o,a, Suwiet-ilee I pilot kwijtcheldig Ilichtigebureau). I het kalederjaar 204 i het totaal aatal verzode aamaige e dwagbevele met ruim 26^o getege te opzichte va het kalederjaar 203, Aamaige e dwagbevele i kalederjaar Aamaige m Dwagbevele De toeame va de dwagivorderig i vooramelijk te verklare door de uitbreidig va Coceu per jauari 204 H maar ook voor ee deel door de effecte va de ecoomiche crii. Het percetage dwagbevele te opzichte va het aatal verzode aamaige i procetueel lícht afgeome (va 47,48% aar 44,6^). De afdelig heeft zích op het gebied va ivorderig verder otwikkeld i 204 op het gebied va het digitaal belag legge op oroerede zake. Daaraat i voor de dwagivorderig de igebruikame va piapparatuur door de deurwaarder igevoerd. I 204 i ruim ë 00,000 geïcaeerd door gebruikmakig va de piapparatuur. SE PA De implemetatie va SEPA heeft i auwe amewerkig met de oftwareleveracier plaatgevode. í het vierde kwaaal va 203 zíj alle opdrachtgever gefaeerd overgegaa aar SEPA, I het l e kwaaal 204 i het gehele project afgerod e zij de werkzaamhede opgeome bie de reguliere procee va het betaligverkeer. De otwikkelige op het gebied va SEPA worde auwletted gevolgd e waar odig zal hier direct op worde geaticipeerd. De verwachtig i dat i de 2 C helft 205 de digitale machtigig (E-madate) zal worde igevoerd. itotffteatff H J JrHfç, ^ ļ ì jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 6

18 Kwijtcheldig I 204 i i amewerkig met het Ilichtigebureau wederom gebruik gemaakt va de geautomatieerde kwijtcheldig voor alle opdrachtgever. Va alle belatigchuldige die vooraf toetemmig hadde verleed voor de geautomatieerde toetig, i uiteidelijk rod SS 0 á kwijtcheldig verleed. Verder vait op te merke dat het Ilichtigebureau i de 2e helft va 20Ĩ3 geta i met ee pilot om het proce va kwijtcheldig verder te optimaliere. Aa deze pilot heeft Coceu ook i 204 actief deelgeome. De ladelijke uitrol va deze pilot i helaa eig veraagd (eee plaig wa opleverig mei 204), waarbij olag de verwachtig door het Ilichtigebureau i uitgeproke dat deze iet voor eid februari 205 zal gaa plaatvide. Al met al ee grote tegevaller gezie de admiitratieve lateverlichtig die voor zowel de burger al de overheid met dit product te behale i. Coceu zal de otwikkelige op het gebied va de geautomatieerde kwijtcheldig auwgezet blijve volge e waar mogelijk ee actieve bijdrage blijve levere. Met betrekkig tot de afhadelig va de iet geautomatieerde kwijîcheldigaavrage wa eid 204 ruim 95?^ va alle kwijtcheldìgaavrage afgedaa. De og te behadele verzoeke zij igedied i het laatte kwaaal va 204 aar aaleidig va o.a. aalagbiljette die i het laatte kwaaal va 204 zij opgelegd. Te aazie va het belatigjaar 204 zij i totaal feitelijke verzoeke om kwijtcheldig otvage e zij 6.60 geautomatieerde verzoeke om kwijtcheldig verwerkt, per aldo tuk. Te opzichte va het belatigjaar 203 i hierbij ee tijgig te cotatere va 37 %. Deze tijgig wordt grotedeel veroorzaakt door de uitbreidíg va Coceu per jauari 204. Idie we corrigere voor de groei va Coceu per jauari 204 da i er i algemee zi prake va ee lichte tijgig va het totaal aatal verzoeke om kwijtcheldig met ruim 2 V*. Vauit ee vergelijk met eerdere belatigjare valt op te merke dat het aatal toegekede verzoeke om kwijtcheldig toeeemt (oder toegekede ve^oeke om kwijtcheldig wordt veaa de gedeeltelijk e gehele kwijtcheldig e de verleede kwijtcheldig d.r.v. de geautomatieerde kwijtcheldig). Deze tijgig valt o.a. te verklare door het teed beter bereike va oze doelgroep (voorlichtig), de verruimig va het kwijtcheldigbeleid e de fiaciële ituatie waari oze doelgroep zich bevidt. PKK - jích ą! ŭ*e' HAM *-ari- ~~' -r I ļ jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 7

19 Het totaal aatal otvage hadmatige verzoeke om kwijtcheldig i het kalederjaar 204 i getege met ruim 3 % t.o.v. het kalederjaar 203. Deze tijgig i uiteraard ook te verklare door de uitbreidig va Coceu per jauari 204, Hadmatige verzoeke om kwijtcheldig i kalederjaar I 204 i voor de afhadelig va kwijtcheldĩgverzoeke og beperkt gebruik gemaakt va extere ihuur. Eerzijd heeft deze ihuur plaatgevode ter compeatie va ee vate medewerkter va Coceu die gedurede het gehele jaar 204 gedetacheerd i geweet bij de gemeete Nijmege e aderzijd ter odeeuig va het kwijtcheldigproce. I het 4 e kwaaal 204 i er i amewerkig met Ivolo ee workhop admiitratieve beroepchrifte georgaieerd. Deze workhop i door de deelemer al zeer uccevol ervare met het uiteidelijke reultaat dat de kwetbaarheid va de afdelig verder i afgeome. ezwaarchrifte Met betrekkig tot het belatigjaar 204 zij er i totaal bezware e 40 beroepe afgedaa. Daaraat zij er voor de belatigjare 202 e 203 ook og ee bezwaardoier e 2 beroepe behadeld. p 3 december 204 tode er i totaal og.34 doier met betrekkig tot belatigjaar 204 ter verwerkig ope (40 WZ e 733 heffige). De heffigbezware hebbe hoofdzakelijk betrekkig op aalage die aa het eid va 204 zij opgelegd. Daaraat heeft ee deel va de opetaade WZ bezware betrekkig op WZ bechikkige/aalage welke aa het eid va 204 zij opgelegd, of hebbe betrekkig op WZ bechikkige/aalage waarbij og overleg plaatvidt met belatigplichtige. -.. :- I K jaarverlag 204 GR Coceu Pagia 8

20 Gegeve e Applicatiebeheer I 204 zij de ieuwe medewerker va de vetigig Alkmaar igewerkt e zij de werkprocee waar odig aagepat. De procee va het ìcídetmaagemeī va applicatiebeheer zij verder uitgerold e de applicatiebeheerder zij gekoppeld aa ee vakafdelig. Zo heeft elke afdelig ee 'eige' applicatiebeheerder waarmee zij kue overlegge over de lopede zake, ieuwe otwikkelige e iovatie. Het jaar 204 tod voo voor ee groot deel i het teke va opchoe va data uit de coverie va de betade e de belatiggegeve va de gemeete die per jauari 204 toetrade tot Coceu, Daaraat i er veel aadacht beteed aa de volledigheid va de belatiggrodlage. 4. twikkelige per Afdelig 4.. Afdelig Ivorderig Peroeel I 204 i door de uitbreidig va Coceu de tructuur va de afdelig gewijzigd, mede door de toevoegig va de coördiatore die zorgdrage voor de aaturig va de dagelijke werkzaamhede. De overige afdelige hebbe het afgelope jaar de afdelig Ivorderig odeeud bij divere werkprocee (ikomede telefoogeprekke/proce kwijtcheldig/overige ivorderigactiviteite). Voor wat betreft de afhadelig va de ikomede telefoogeprekke i i 204 gekome tot ee vate tructuur qua vormig va ee flexibele chil. I 205 zal verder worde oderzocht hoe Coceu op de divere werkprocee flexibele peroele izet ka realiere. Procee ok i 204 zij de werkprocee va de afdelig Ivorderig ader tege het licht gehoude teeide te oderkee waar evetueel og efficiecylage kue worde gemaakt. De huidige procee zij grotedeel voorzie va werkitructie. Deze werkitructie zij va toegevoegde waarde bij het iwerke va de ieuwe medewerker va Coceu, I 205 zulle de procee wederom tege het licht worde gehoude gelet alle otwikkelige die we op dit momet doormake (o,a. verdere otwikkelig elagmodule, pilot kwijtcheldig, Suwiet ilee). Teve zal i 205 ee ta gemaakt worde om de betaade werkitructie te gaa koppele met de huidige procee Afdelig WZ Peroeel De afdelig had i 204 te kampe met relatief veel ziekteverzuim, e met ame lagdurig ziekteverzuim door ziekte e door ee ogeval va ee medewerker. Het verzuim wa iet werkgerelateerd. Door het relatief lage aatal bezware i er beperkt gebruik gemaakt va vervagede ihuur. [aarverlag 204 GR Coceu Pagia 9

heronderzoeksformulier WWB

heronderzoeksformulier WWB bijtadcategorie: gehuwde/geregitreerde parter alleetaade ouder alleetaade cliëtummer: datum vorig oderzoek: datum otvagt: 1a heroderzoekformulier WWB belagrijk: peroogegeve lee deze algemee toelichtig

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

B O V E N D E U R B V

B O V E N D E U R B V A A d m t e k a t e k a Stchtg De Leefabrek De betuurder Patrjzehof 51 3815 AW AMERSFOORT Jaarrekeg 2012 A A d m t e k a t e k a Stchtg De Leefabrek De betuurder Patrjzehof 51 3815 AW AMERSFOORT Jaarrekeg

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt: Aa de gemeeteraad Registratieummer: GF13.20085 Datum collegebesluit: 5 ovember 2013 Agedaput: Portefeuillehouder: Mevrouw C. va der Laa Behadeled ambteaar: De heer C. Tiemersma Oderwerp: Activerig ivesterig

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015 Jaarpla 2016 Vastgesteld door het Algemee Bestuur op 16 ov 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 2. Terugblik 2015 3. Speerpute voor 2016 4. Fiacië I. uitgagspute e aaames II. operatioele koste MA.l 2016 III. liquiditeit/fiacierig

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

Activiteitenplan GMR Leerrijk! 2014

Activiteitenplan GMR Leerrijk! 2014 Activiteitepla Leerrijk! jaua ri Aalevere erede tukke Verlag ARBO-evaluatie P&O IR, WMS art. 10e vattelle betuu r Fiacieel beleid e beheer Normkader Meerjarebegrotig Betuurformatiepla Hulpverleig door

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar.

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar. A 027 B003 B004 B012 B013 B014 Rechtstreeks beroep rechtbak Igagsdatum a afwijzig WW Igetrokke aavrage Legeskoste verblijfsverguig e aturalisatie Vaste laste gedetieerde Reiskoste bezoek gedetieerde Het

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4 Datum: 4 april 2017 Reteotwikkelige 3,2 3 Hypotheekrete variabel, 5, 10, 20 e 30 jaar vast met NHG 3,10 2,8 0,1 g e 0-0,1 e ta -0,2 e rc p -0,3 te -0,4 re -0,5 Geldmarktrete 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-0,33

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Odergetekede College va Gedeputeerde

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2007

Woonmonitor Limburg 2007 Factsheetboek Maasduie 27 Maasduie 8233 Woomoitor Limburg 27 Factsheetboek Maasduie 27 Maastricht, juli 28 Colofo Provicie Limburg Postbus 57 622 MA Maastricht Tel.: +31 ()43 389 99 99 Fax.: +31 ()43 361

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2009 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme weer leuk i

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp:

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: RAADSVOORSTEL Rv.-r.: B e W-besluit d.d.: B e W-besluit r.: Naam programma: Ecoomie e toerisme Oderwerp: Uitvoerigsbesluit De Stal Aaleidig: De Stal is ee horecavoorzieig op het Leide Bio Sciece Park.

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Werkkosteregelig: ee

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2006 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie