DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934"

Transcriptie

1 ao 1934 Per telefax vooraf: Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse B Gem.STEENBERGEN 7 MRT Kopie aa: Vertrouwelijk Mr A.A. de Hollader MrG.J. Heimig Mr J. va Groige Mr W.M. Bijloo Mr A.P. Corelisse Mr J.M. va der Wulp Mw Mr N. Robij-Meijer Mr A. Buth Mw Mr M. Trouwborst Mw Mr M.I.J. Tooders Mr A.C. Teeuw Adviseur: Mr LJ. de Hollader Oostelijke Achterweg 82 Postbus AB Middelharis Telefoo Telefax Website: Rabobak derdegelde Izake Uw ref. Oze ref. Va Merriëboer I gemeete Steeberge Geachte raad, Bij brief va 20 februari jogstlede heb ik ames Va Merriëboer Costructie B.V., Brugweg 3 i (4756 SM) Kruislad, pro forma ee zieswijze igedied tege het otwerpbestemmigspla "Kom Kruislad 2013". U heeft mij imiddels tot 7 maart 2013 de gelegeheid gebode deze zieswijze aa te vulle. De oderbouwig va de zieswijze treft u hieroder aa. Ik geef echter eerst ee kort overzicht va de belagrijkste feite. 1. Feite Va Merriëboer Costructie B.V. is gevestigd aa de Brugweg lc - 5 i Kruislad. I het bedrijf worde ladbouwmachies vervaardigd e gerepareerd. Het bedrijf is al vele jare aa de Brugweg gevestigd e is uitgegroeid tot ee bedrijf met ee productieoppervlakte va i totaal ogeveer m 2. I het geldede bestemmigspla "Kom Kruislad eerste herzieig" is het bedrijf positief bestemd. Deze regelig is vooral het gevolg va twee eerdere succesvolle De Hollader Advocate is de hadelsaam va de beslote veootschap met beperkte aasprakelijkheid De Hollader Advocate B.V., statutair gevestigd te Middelharis e igeschreve i het Hadelsregister oder r Alle werkzaamhede worde verricht krachtes overeekomst, geslote met De Hollader Advocate B.V. Daarop zij va toepassig de aa de ommezijde vermelde algemee voorwaarde, waari ee beperkig va aasprakelijkheid is opgeome, Nederlads recht va toepassig is verklaard e de rechtbak te Rotterdam exclusief als bevoegde rechter is aageweze. Deze voorwaarde zij ook i te zie e te verkrijge op OFFICIAL PARTNER OF ERASMUS SCHOOL OF LAW I HOI ILK QAM

2 - 2 va 4 - Izake: Va Merriëboer I gemeete Steeberge beroepe tege het moederpla "Kom Kruislad" 1. Mometeel rust op de grode zodoede ee bedrijfsbestemmig, voorzie va ee specifieke subbestemmig die op de bedrijfsactiviteite is toegesede. I het ieuwe otwerpbestemmigspla wordt het bedrijf wederom positief bestemd. Uit de verbeeldig e de bijbehorede regels leid ik af dat op het bedrijfsperceel de bestemmig "bedrijf" wordt vastgelegd, die voor ee deel is voorzie va de fuctieaaduidig voor het costructiebedrijf va cliëte. Nadere bestuderig va de verbeeldig e de regels wijst evewel uit dat diverse oderdele va het bestemmigspla i de oge va cliëte behore te worde aagepast. Daarmee heb ik de aaleidig voor deze zieswijze gegeve. 2. Grode De zieswijze richt zich tege drie oderdele va het otwerpbestemmigspla. Ik zal deze oderdele i aparte paragrafe uitwerke. 2.1 Fuctieaaduidig op de verbeeldig Op de verbeeldig is voor ee gedeelte va het bedrijfsterrei de fuctieaaduidig "specifieke vorm va bedrijf - costructie e reparatie te behoeve va ladbouw" igeteked. De fuctieaaduidig omvat echter iet meer da ogeveer ee derde va het totale bestemmigsvlak. Feitelijk is echter ee veel groter gedeelte va het terrei voor de specifieke bedrijfsvorm va cliëte i gebruik. Op de bijgevoegde kopie va de verbeeldig va het otwerpbestemmigspla heb ik deze feitelijke situatie aagegeve (productie 1). Ik merk als toelichtig daarover het volgede op. Allereerst is oostelijk va het vlak met de fuctieaaduidig het obebouwde bedrijfsterrei gelege. Dit terrei wordt al jarelag feitelijk voor opslagdoeleide gebruikt. Otsluitig vidt plaats vaaf de Brugweg. Het feitelijke gebruik vidt plaats aa weerszijde va de bomerij die ogeveer i het midde va het obebouwde perceelsgedeelte staat. Op dit perceelsgedeelte wordt materiaal opgeslage e staa met regelmaat machies gestald. Ik wijs er op dat hier sprake is va bestaad legaal gebruik. Ook i het geldede bestemmigspla is dit perceelsgedeelte voor bedrijfsdoeleide bestemd. Bestaad legaal gebruik mag volges vaste rechtspraak allee da oder het overgagsrecht 1 Zie de uitsprake va de Afdelig bestuursrechtspraak va de Raad va State va 3 augustus 2005 (procedureummer /1) e va 24 mei 2006 (procedureummer /2).

3 - 3 va 4 - Izake: Va Merriëboer I gemeete Steeberge worde gebracht, als vast staat dat het gebruik i de komede plaperiode wordt beëidigd. Dat is hier iet het geval. Bij de vaststellig behoort het vlak met de fuctieaaduidig da ook overeekomstig de bijgevoegde tekeig te worde vergroot. Ook westelijk va het bewuste vlak met de fuctieaaduidig heeft het college va burgemeester e wethouders de begrezig iet correct igeteked. Ogeveer de helft va dit perceelsgedeelte is feitelijk bebouwd met ee bedrijfshal e maakt voor het overige ook deel uit va het bedrijf va cliëte. Ook hier behoort het vlak met de fuctieaaduidig zodoede te worde vergroot. 2.2 Bedrijfswoige I artikel oder b is bepaald dat cliëte op haar bouwperceel maximaal éé bedrijfswoig mag oprichte. De aaduidig die het mogelijk maakt twee bedrijfswoige toe te late, is op de verbeeldig iet opgeome. Dit is voor cliëte iet aavaardbaar. Cliëte beschikt al jare over twee bedrijfswoige, amelijk de woige Brugweg 3 e Brugweg 5. I het geldede bestemmigspla zij deze woige ook als zodaig bestemd. Ook hier is zodoede sprake va bestaad, legaal gebruik. Ik verzoek u ames cliëte bij de vaststellig de verbeeldig da wel de plaregels zodaig aa te passe dat beide bedrijfswoige zij toegelate. Dit ligt te meer voor de had u het bestemmigspla erop gericht is i hoofdzaak de bestaade situatie te cosolidere. 2.3 Katoorruimte I artikel 4.1 heeft het college de bestemmigsomschrijvig va de bestemmig "bedrijf" vastgelegd. Behalve de specifieke aaduidige voor bedrijve e het aatal bedrijfswoige is daaraast geregeld dat bijbehorede bouwwerke, bouwwerke gee gebouwe zijde e dergelijke, zij toegestaa. I deze omschrijvig otbreekt evewel de aaduidig voor ozelfstadige katoorruimte. Cliëte beschikt op haar bouwperceel daadwerkelijk over ozelfstadige katoorruimte, die deel uitmaakt va de woig Brugweg 3. Zie ik het goed, da is dit gebruik i artikel wegbestemd. Gebruik als ozelfstadig katoor is evemi i de specifieke

4 - 4 va 4 - Izake: Va Merriëboer I gemeete Steeberge gebruiksregels toegelate. Aagezie het ook hier om bestaad legaal gebruik gaat, behoort bij de vaststellig het bestemmigspla ook i zoverre te worde aagepast. 3. Coclusies Ik verzoek u bij de vaststellig de aapassige op te eme die ik i deze zieswijze heb geoemd. Ik verzoek u mij tot slot ook te zijer tijd va de vaststellig va het bestemmigspla e daarmee va de beoordelig va deze zieswijze op de hoogte te brege, zodat ik zo odig beroep bij de Afdelig bestuursrechtspraak va de Raad va State ka idiee. Ik zed u deze zieswijze vooraf per telefax toe. Omwille va de leesbaarheid heb ik de bijlage iet aagehecht. Deze bijlage is uiteraard wel opgeome bij het origieel va deze zieswijze, die ik vadaag ook per aagetekede post aa u heb verstuurd. \

5 1 r r 7 I ť i! i 6 8 Há s s t H E lil ff! Įilfflil : :

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF Kliiek Psychiatrie NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ihoud Ileidig 3 Uit Psychiatrie 4 De medewerkers 6 De opame 9 Het basisprogramma 12 Het otslag 15 Regels va de afdelig 16 Algemee voorzieige 20 Rechte e

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag INHOUDSOPGAVE Ileidig Aapak project Dieste die geleverd kue worde met eergieopslag systeme Scearioaalyse e ecoomische aalyse

Nadere informatie

Bij besluit van 17 december 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "buitengebied" vastgesteld.

Bij besluit van 17 december 2009 heeft de raad het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Print deze uitspraak pagina 1 van 24 Uitspraken ZAAKNUMMER 201001950/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 23 november 2011 TEGEN de raad van de gemeente abcoude, thans gemeente de Ronde Venen PROCEDURESOORT

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

CRM metingen metaalanalyses. Overzicht van de meetresultaten van gecertificeerde referentiematerialen bij de afdeling IMLA-metalen van het RIZA.

CRM metingen metaalanalyses. Overzicht van de meetresultaten van gecertificeerde referentiematerialen bij de afdeling IMLA-metalen van het RIZA. CRM metige metaalaalyses Overzicht va de meetresultate va gecertificeerde referetiemateriale bij de afdelig IMLA-metale va het RIZA. aalysetechieke: - grafietove-aas - vlam-aas - ICP-AES - Hydridegeeratie-AAS

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89 Bevolkigsevolutie e prijsevolutie: rije e de TI-89 Joha Deprez, EHSAL Brussel - K.U. Leuve. Ileidig Deze tekst is bedoeld als keismakig met de symbolische rekemachie TI-89 va Texas Istrumets. We geve gee

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie