BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE"

Transcriptie

1 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN LEVERANCIER VAN DE UNIVERSELE DIENST, BPOST, IN 2009 VOOR DE VOORBEHOUDEN PREFERENTIËLE EN CONVENTIONELE DIENSTEN CONFORM ARTIKEL 33 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT TOEPASSING VAN TITEL IV VAN DE WET VAN 21 MAART 1991 BETREFFENDE DE HERVORMING VAN SOMMIGE ECONOMISCHE OVERHEIDSBEDRIJVEN NIET-VERTROUWELIJKE HERZIENE VERSIE Belgisch Istituut voor postdieste e telecommuicatie Ellipse Buildig - Gebouw C - Koig Albert II-laa Brussel Tel Fax

2 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL RETROACTA ANALYSE VAN HET TARIEFVOORSTEL VOOR DE PREFERENTIELE EN CONVENTIONELE TARIEVEN DIE ZIJN VOORBEHOUDEN VOOR DE AANGEWEZEN LEVERANCIER VAN DE UNIVERSELE DIENST WETTELIJKE BASIS Tariefaapassige Voorstellig va het ieuwe prijszettigssysteem 2009 e de gerelateerde e voor de preferetiële e covetioele tarieve i Gemiddelde gewoge Itroductie va ee ieuw prijszettigssysteem voor de covetioele tarieve Overzicht va de recetste tariefaapassige e de aapassige aa het prijszettigssysteem voor de preferetiële e covetioele tarieve ANALYSE Verificatie va de relevate wettelijke basis Aalyse coform de wettelijke verplichtige va artikel 144ter va de wet va 21 maart De tarieve moete betaalbaar zij e va die aard zij dat alle gebruikers toegag hebbe tot de aagebode dieste De tarieve moete op de koste va de uiversele diest gebaseerd zij De tarieve moete trasparat e iet-discrimiered zij De tarieve zij idetiek over het gehele grodgebied va het Rijk, ogeacht de plaats va ophalig e distributie De speciale tarieve TOEPASSING VAN DE PRICE CAP Berekeig va de gemiddelde gewoge tariefaapassige Berekeig va de wegigscoëfficiëte va de formule Berekeig va de price cap-formule CONCLUSIE BEROEPSMOGELIJKHEDEN

3 1. DOEL Dit besluit beoogt de toepassig va artikel 31 e 33 va het KB betreffede de toepassig va titel IV va de wet va 21 maart 1991, amelijk de goedkeurig a posteriori va de e va Bpost i 2009 voor de voorbehoude preferetiële e covetioele dieste. I cocreto betreft het de toepassig va het prijsregulerigssysteem voor de dieste va de tweede korf (preferetiële e covetioele tarieve) steued op artikel 31, 2, va het koiklijk besluit tot toepassig va titel IV va de wet va 21 maart 1991 betreffede de hervormig va sommige ecoomische overheidsbedrijve. Dit prijsregulerigssysteem wordt herhaald i artikel 9 va het vierde beheerscotract. 2. RETROACTA Het BIPT heeft op 9 oktober 2008 ee aalyse uitgevoerd va het ieuwe tariferigsvoorstel 2009 va de aageweze leveracier va de uiversele diest, bpost, voor voorbehoude preferetiële e covetioele tarieve" waar de volgede aspecte werde bekeke: 1 de hoofdlije va het ieuwe tariferigsvoorstel; 2 het historisch overzicht va de recetste tariefaapassige; 3 de juridische aalyse; 4 de aalyse va de preferetiële e covetioele tarieve die zij voorbehoude voor de aageweze leveracier va de uiversele diest, bpost; 5 coclusie. Deze aalyse werd verfijd op 21 ovember 2008, met ame betreffede de volledige covergetie i het jaar 2009 voor de covetioele tarieve. Ee gedetailleerde aalyse werd gemaakt va het ieuwe covergetievoorstel, oder meer va: 1. de situatieschets; 2. het historisch overzicht; 3. het voorstel va bpost betreffede het ieuwe covergetiemodel: 3.1. Algemee voorstellig va het ieuwe covergetievoorstel; 3.2. Argumetatie va bpost voor het ieuwe prijszettigssysteem; 4. BIPT-aalyse va het ieuwe covergetiemodel: 4.1. BIPT-aalyse va het ieuwe covergetiemodel; 4.2. Juridische aalyse; 4.3. BIPT-aalyse va de argumetatie va bpost; 5. de Oxera -studie e de Pricig -studie va bpost: 5.1. Argumetatie Oxera e bpost; 5.2. Aalyse va de studies door het BIPT; 6. coclusie. Op basis va deze aalyse heeft bpost op 26 februari 2009 ee aagepast voorstel overgezode aa het BIPT. Dit ieuwe voorstel werd i detail geaalyseerd door het BIPT op 2 april 2009 met ame: 1. situatieschets; 2. algemee voorstellig va het ieuwe covergetievoorstel; 3. BIPT-aalyse va het aagepaste covergetiemodel. De elemete va deze bovevermelde aalyses make itegraal deel uit va dit besluit. 3

4 Naar aaleidig va het schrijve va bpost va 29 jauari 2010 heeft het BIPT via ee aageteked schrijve va 22 februari gemeld dat we de Excel-file misse die verbode is aa de berekeig va de tweede korf, amelijk de lijst met alle coveties met hu respectieve volumes, omzet e eeheidsprijs. Op 27 april werd bpost met ee tweede schrijve herierd aa os schrijve va 22 februari Op 30 april zod bpost ee elektroische Excel-file toe aa het BIPT als atwoord op os schrijve va 27 april 2010 e 22 februari Het BIPT vroeg op 12 mei 2010 ee aapassig aa te brege i de toegezode Excel-file zodat het omiddellijk de gecosolideerde cijfers ka bekome voor de volumes, de ikomste e de eeheidsprijs voor de vijf tabelle. Op 12 mei werde de aagepaste tabelle elektroisch toegezode. Dit otwerpbesluit is gebaseerd op documete toegezode door bpost aar het BIPT op 29 jauari 2010, 30 april 2010 e 12 mei Op 5 oktober 2010 heeft de Raad va het BIPT ee otwerp besluit goedgekeurd. Dit otwerp besluit werd via ee schrijve va 22 oktober 2010 toegezode aar bpost om a te gaa welke gegeves valle oder de vertrouwelijkheid of oder het zakegeheim. Op 16 ovember 2010 heeft bpost os de elemete die oder de vertrouwelijkheid of het zakegeheim valle aageduid. Op de raadszittig va 14 december 201 werd de iet vertrouwelijke versie goedgekeurd e deze werd op 23 december 2010 op de BIPT-website geplaatst. Op 22 jauari 2011 is de raadplegig over dit besluit zoder resultaat afgeslote. Bijgevolg am de Raad dit defiitief besluit tijdes zij raadszittig va 22 februari ANALYSE VAN HET TARIEFVOORSTEL VOOR DE PREFERENTIELE EN CONVENTIONELE TARIEVEN DIE ZIJN VOORBEHOUDEN VOOR DE AANGEWEZEN LEVERANCIER VAN DE UNIVERSELE DIENST 3.1. Wettelijke basis - Artikel 144ter va de wet va 21 maart 1991 betreffede de hervormig va sommige ecoomische overheidsbedrijve: 1. De tarieve voor elk va de dieste die deel uitmake va de verleig va de uiversele diest worde vastgesteld met iachtemig va de volgede begisele: 1 de prijze moete betaalbaar zij e va die aard dat alle gebruikers toegag hebbe tot de aagebode dieste; 2 de tarieve moete op de koste va de uiversele diest gebaseerd zij; 3 de tarieve moete trasparat e iet-discrimiered zij; 4 de tarieve zij idetiek over het gehele grodgebied va het Rijk, ogeacht de plaats va ophalig e distributie; 5 waeer de leveracier va de uiversele diest speciale tarieve toepast, bijvoorbeeld door dieste voor het bedrijfsleve, aabieders va grote partije post of tussepersoe die post va verschillede klate samevoege, past hij de begisele va doorzichtigheid e o-discrimiatie toe te aazie va zowel de tarieve als de voorwaarde dieaagaade. De tarieve houde rekeig met de vermede koste i vergelijkig met de stadaarddiest die de gehele reeks prestaties bestrijkt welke worde aagebode op het gebied va het ophale, sortere, vervoere e bestelle va afzoderlijke poststukke. De tarieve e de voorwaarde dieaagaade worde steeds op dezelfde wijze 4

5 toegepast zowel tusse derde als tusse derde e de leveracier va de uiversele diest die gelijkwaardige dieste verleet. I voorkomed geval staa deze tarieve ook ter beschikkig va particuliere klate die oder gelijkwaardige omstadighede va de post gebruik make; 6 de subsidiërig va uiversele dieste buite het voorbehoude gebied met ikomste uit dieste die deel uitmake va het voorbehoude gebied, is verbode, behalve idie wordt aagetood dat zulks volstrekt oodzakelijk is om te voldoe aa specifieke verplichtige izake de uiversele dieste die met betrekkig tot het door mededigig gekemerkte gebied zij opgelegd. De maatregele die worde geome ter uitvoerig va het eerste lid, 6, worde, op advies va het Istituut, opgeome i ee koiklijk besluit vastgesteld a overleg i de Miisterraad. 2. Overmiderd 1 moge er idividuele tariefakkoorde worde geslote om rekeig te houde met de omvag e de aard va de respectievelijke verrichtige va de partije. 3. De door De Post gehateerde tarieve voor volgede uiversele postdieste evoluere volges ee formule bepaald bij ee koiklijk besluit vastgesteld a overleg i de Miisterraad, a advies va het Istituut : - de uiversele postdieste opgeome i ee kleigebruikerpakket bepaald bij voormeld koiklijk besluit, geleverd aa het stukposttarief; - de voorbehoude postdieste met uitzoderig va de biekomede gresoverschrijdede post opgesomd i artikel 144octies ogeacht het gebruikte tarifair regime. I geval va wijzigig va de tarieve va vooroemde dieste, worde alle documete met betrekkig tot de kostprijsberekeig meegedeeld aa het Istituut. Het koiklijk besluit betreffede de toepassig va titel IV va de wet va 21 maart 1991 betreffede de hervormig va sommige ecoomische overheidsbedrijve, art. 31 e art. 33; Artikel 9 va het vierde beheerscotract geslote tusse De Post e de Staat Tariefaapassige Voorstellig va het ieuwe prijszettigssysteem 2009 e de gerelateerde e voor de preferetiële e covetioele tarieve i 2009 I 2009 ware er twee aapassige, amelijk tariefaapassige alsook ee ieuw prijszettigssysteem voor de covetioele tarieve. 5

6 Gemiddelde gewoge I 2009 zij de tarieve gemiddeld gewoge gestege met 3,39 %. I oderstaade tabel vidt u de gemiddelde gewoge per diest: Diest Opmerkig 1. Direct Mail-zedige - Preferetiële DM-zedige gemiddelde gewoge - Covetioele DM-zedige gemiddelde gewoge - Routeurs gemiddelde gewoge - Directe klate gemiddelde gewoge 2. ADM-zedige (admiistratieve) - Covetioele ADMzedige gemiddelde gewoge - Routeurs gemiddelde gewoge - Directe klate gemiddelde gewoge Itroductie va ee ieuw prijszettigssysteem voor de covetioele tarieve 2009 I 2008 was er éé type cotract voor de covetioele tarieve maar met twee betaligswijze. Ofwel betaalt me het basistarief waarbij me op het eide va het jaar ee creditota krijgt met ee kortig i fuctie va de afgegeve volumes ofwel betaalt me het verlaagde tarief dat correspodeert met het volume waarvoor me zich geëgageerd heeft. I 2009 heeft bpost ee volledig ieuw cotractueel aabod geïtroduceerd waarbij twee verschillede types va cotracte werde igevoerd: het "committed reveue cotract" is ee cotract voor i hoofdzaak directe klate waarbij de cotractat zich cotractueel verplicht ee bepaald jaarvolume te realisere. Als de cotractat de afgesproke volumes echter iet behaalt, betaalt hij de hogere tarieve va het adere cotract ("deferred rebate cotract") aagevuld met ee fiaciële sactie (± 2%). Verder heeft hij gee recht op grotere volumekortige idie hij meer volumes geereert; het "deferred rebate cotract" is ee cotract toegespitst op tussepersoe waarbij de cotractat gee ekele cotractuele verplichtig aagaat om ee vooraf bepaald jaarvolume te realisere maar ekel ee idicatie geeft va het te realisere volume. Beide overeekomste voorzie i kortige: eerzijds gebaseerd op het overeegekome volume e aderzijds op basis va het aatal stuks per aagifte, datakwaliteit, gebruik va e- masspost e coditioerig. Idie me opteert voor het deferred rebate cotract betaalt me ee hoger basistarief e bekomt me daarebove lagere volumekortige tegevolge va het verschil i egagemet tusse de twee cotracte. Beide cotracte zij i pricipe toegakelijk voor zowel directe klate als tussepersoe. 6

7 Figuur: prijszettigssysteem covetioele tarieve 2009 Deferred Rebatecotract Committed Reveuecotract Lagere prijze Hogere prijze - Vaststaade verbiteis izake ikomste i ee va de 12 klasse va ikomste: - Factuur met boete op eide va referetieperiode idie werkelijke ikomste lager uitvalle da voorspeld - Gee bous - Optie om de klasse va ikomste tijdes de cotractperiode te herzie voor toekomstige volumes - Prijs op huidig iveau behoude voor rechtstreekse klate. - Betere afstemmig tusse klatevoorspellige e itere plaigsbehoefte. Deferred Rebate - cotract - Gee verbiteis izake ikomste vereist: - de correcte prijs wordt bereked op het eide va de referetieperiode e gecorrigeerd via ee creditota (Deferred Rebate) - Het BIPT doet gee uitspraak over het feit of het bovevermelde systeem voldoet aa het postale regelgevigskader Overzicht va de recetste tariefaapassige e de aapassige aa het prijszettigssysteem voor de preferetiële e covetioele tarieve Hieroder vidt u ee summiere samevattig va de recetste aapassige va de preferetiële e covetioele tarieve: Vaaf april 2003 werd ee ieuw covetioeel aabod geïtroduceerd iclusief ee ieuwe prijszettig voor de covetioele tarieve; Vaaf mei 2004 ware er ieuwe preferetiële tarieve; I mei 2005 was er ee tariefaapassig va de covetioele tarieve "routeurs". Sidsdie kue de tussepersoe (of routeurs of mailhadlers) kieze tusse twee systeme: o ee traditioele covetie gebaseerd op preferetiële tarieve met ee o "makelaarsloo" op deze voorkeurtarieve; ee covetie voor de "directe klat" met ee kortig die op termij idetiek zal zij aa de kortig directe klat bij gelijkwaardige volumes; I februari 2006 was er ee prijsverhogig va de preferetiële e covetioele tarieve met 2,5%; Vaaf mei 2007 was er ee totaal ieuw tariferigsvoorstel voor de preferetiële e covetioele dieste aar aaleidig va de operatioele iwerkigtredig va de ieuwe sorteercetra vaaf 1 mei 2007; I 2008 was er ee verhogig va de covetioele e voorkeurtarieve met 3,42%. 7

8 Opmerkig: Figuur: recetste tariefaapassige e aapassige aa het prijszettigssysteem voor de preferetiële e covetioele tarieve 3.3. Aalyse Verificatie va de relevate wettelijke basis Meer specifiek het vierde beheerscotract bepaalt i artikel 9, 2, b) de regels voor de berekeig voor de va de voorkeur- e covetioele tarieve va de voorbehoude uiversele dieste. De secudaire wetgevig e i het bijzoder het koiklijk besluit tot toepassig va titel IV va de wet va 21 maart 1991 betreffede de hervormig va sommige ecoomische overheidsbedrijve schrijft dezelfde berekeig voor i artikel 31, 2. 8

9 Hieroder vidt u de berekeigsregel voor de voorkeur- e covetioele tarieve va de gereserveerde dieste zoals bepaald i artikel 9, 2 va het vierde beheerscotract: DE POST mag de voorkeurtarieve e de covetioele tarieve voor de dieste bedoeld i artikel 9, 1, b) verhoge bie de gres va de stijgig va het idexcijfer va de cosumptieprijze tusse de maad augustus va het voorlaatste jaar e de maad augustus va het jaar dat voorafgaat aa de toepassig va de vermeerderd met tweeëhalf percet (2,5%). N J 1 Wj, 2 * Mj 100, 100* I 1 I I 2 2 2,5 Het detail va de berekeig va de bovestaade formule is uitgewerkt i put 3.4. va dit besluit. De wettelijke pricipes va artikel 144ter, 1 va de wet va 21 maart 1991 die relevat zij voor de tweede korf zij de volgede: 1 de prijze moete betaalbaar zij e va die aard dat alle gebruikers toegag hebbe tot de aagebode dieste; 2 de tarieve moete op de koste va de uiversele diest gebaseerd zij; 3 de tarieve moete trasparat e iet-discrimiered zij; 4 de tarieve zij idetiek over het gehele grodgebied va het Rijk, ogeacht de plaats va ophalig e distributie; 5 de pricipes i verbad met de speciale tarieve. I het oderstaade put worde deze wettelijke verplichtige va artikel 144ter, 1 i detail besproke. De oderstaade aalyse heeft ekel betrekkig op het jaar 2009 e iet op het jaar 2010, waarvoor het BIPT ee afzoderlijk oderzoek is gestart Aalyse coform de wettelijke verplichtige va artikel 144ter va de wet va 21 maart De tarieve moete betaalbaar zij e va die aard zij dat alle gebruikers toegag hebbe tot de aagebode dieste - Preferetiële tarieve Sids 21 mei 2007 zij er gee preferetiële tarieve voor admiistratieve mail meer daar bpost deze tarieve heeft afgeschaft tegevolge va het operatioeel worde va de ieuwe sorteercetra. Zodoede biedt bpost og ekel preferetiële tarieve aa voor direct mail. De preferetiële tarieve voor direct mail stege gemiddeld gewoge met % i Het BIPT blijft va meig dat het weselijk is dat bpost ee eevoudig preferetieel tarief voor admiistratieve mail gebaseerd op volumekortige aabiedt voor gebruikers met middelgrote volumes of gebruikers die occasioeel grote volumes poststukke moete versture. Dit zou zorge voor ee betere toegakelijkheid voor deze gebruikers. I het huidige aabod moete deze klate ofwel het volle tarief betale, ee beroep doe op ee routeur of ee covetie directe klat tekee idie zij echter voldoede volumes hebbe. I het verlede was bpost zelfs wettelijk verplicht deze tarieve aa te biede krachtes artikel 19bis va het koiklijk 9

10 besluit houdede reglemeterig va de postdiest va 12 jauari Dit artikel werd echter opgeheve i de loop va Covetioele tarieve De covetioele tarieve 1 stege gemiddeld gewoge met admiistrative mail e met % voor de DM. % voor Zoals reeds besproke i put heeft bpost ee ieuw voorstel gedaa om de covergetie tusse directe klate e routeurs op te losse via het itroducere va twee soorte cotracte, amelijk het committed reveue -cotract voor i hoofdzaak directe klate e het deferred rebate -cotract voor i hoofdzaak routeurs. - Betaalbaarheid De betaalbaarheid wordt getoetst via de price cap-formule die is opgeome i de secudaire wetgevig e herhaald is i het vierde beheerscotact. Het BlPT zal deze formule toetse i put 3.4 va dit besluit De tarieve moete op de koste va de uiversele diest gebaseerd zij De tarieve moete trasparat e iet-discrimiered zij Het BIPT vraagt ogmaals ee grotere opeheid izake deze speciale tarieve te aazie va de klate De tarieve zij idetiek over het gehele grodgebied va het Rijk, ogeacht de plaats va ophalig e distributie Bpost voldeed aa deze verplichtig i De speciale tarieve 1 Covergetie va de directe klate. 2 Vermede koste Het BIPT stelt bpost iet vrij va de verplichtig om op adequate maier aa te toe dat het vooropgestelde kortigsschema tegemoetkomt aa de bepalige va artikel 144ter, 1, 5 va de wet va 21 maart 1991 betreffede de hervormig va sommige 1 Coveties directe klate worde afgeslote met grote afemers zoals bake, warehuize, postorderbedrijve,.. die frequet grote volumes afgeve voor distributie via het opebare etwerk. 10

11 ecoomische overheidsbedrijve. Dit aspect ko iet geaalyseerd worde op basis va de toegezode documete. 3 Trasparatie e iformatieplicht Het BIPT vraagt om, zoals zelf voorgesteld door bpost, de klate op ee adequate maier te begeleide gedurede deze overgagsfase eerzijds e he volledig te iformere aderzijds. 4 No-discrimiatie tusse zakelijke klate e tussepersoe Het voorstel va bpost ka hieraa slechts tegemoetkome voor zover beide categorieë va klate ook daadwerkelijk toegag tot e iformatie over de 2 cotracttypes krijge TOEPASSING VAN DE PRICE CAP Berekeig va de gemiddelde gewoge tariefaapassige Berekeig va de wegigscoëfficiëte va de formule Berekeig va de price cap-formule De formule moet worde toegepast op basis va de volgede terme (waarbij =2009) N J 1 Wj, 2 * Mj 100, 100* I 1 I I 2 2 2,5 M j,: tariefwijzigig va diest j i jaar (=2009) te opzichte va dezelfde diest het voorgaade jaar, uitgedrukt i % W j,-2: aadeel i de omzet va dezelfde diest j i jaar -2 (=2007), gedeeld door de totale omzet va het pakket i hetzelfde jaar (=2007), uitgedrukt i % N: het aatal i het pakket opgeome dieste : jaar (=2009) waari de wordt toegepast I -1: waarde va het idexcijfer va de cosumptieprijze i augustus va jaar 1 (=2008) dat aa de toepassig va de voorafgaat I -2: waarde va het idexcijfer va de cosumptieprijze i augustus va het voorlaatste jaar 2 (=2007) 11

12 Relatieve aadele (berekeig zie put ): Relatieve e (berekeig zie put ): Idexcijfer: Het idexcijfer va de cosumptieprijze 2 met als referetiebasis 2004 voor de maad augustus va de jare 2008 e 2007 bedraagt respectievelijk 112,18 e 106,44, wat de terme I i de formule oplevert. De verkrege iflatie bedraagt 5,39%. Idexcijfer = 5,39% Formule: Waeer me de formule toepast, krijgt me afgerod 3,39% Er moet opgemerkt worde dat er i tegestellig tot korf 1 ( kleigebruikerspakket ) compesatie is tusse de klate; dat wil zegge dat voor sommige de tarieve meer worde verhoogd da voor adere eerzijds e dat er ook rekeig wordt gehoude met prijsverlagige aderzijds. De gemiddelde gewoge bedraagt 3,39% terwijl de maximale marge 7,89% beloopt. Op basis va de verstrekte gegeves va bpost blijkt dat bpost de berekeigsregel iet overschrijdt. Meer zelfs, me ka stelle dat bpost i 2009 slechts de helft va haar marge heeft gebruikt. Bijgevolg bedraagt de aar volged jaar over te drage marge 4,50%. Ook i 2008 e 2007 was er ee over te drage marge va 0,92% e 0,51%. Niettegestaade het feit dat de bie de wettelijke price cap blijft, heeft het BIPT i zij aalyse (put 3.2 e 3.3) diverse kritische bemerkige geformuleerd over het ieuwe tariferigsvoorstel. Het BIPT verwacht dat bpost rekeig zal houde met de geformuleerde elemete. 2 Bro: website va de FOD Ecoomie 12

13 4. CONCLUSIE De verhogige va de voorbehoude preferetiële e covetioele tarieve voldoe aa de price cap-formule va artikel 9 va het beheerscotract geslote tusse bpost e de Staat, e zij i overeestemmig met de tariefformule va artikel 31, 2 va het koiklijk besluit tot toepassig va titel IV va de wet va 21 maart 1991 betreffede de hervormig va sommige ecoomische overheidsbedrijve. Verder behoudt het BIPT zich het recht voor va dit besluit af te wijke idie ieuwe elemete aa het licht kome bij evetuele verdere oderzoeke of klachte. Deze coclusie is het resultaat va ee sectorspecifieke aalyse waarbij het BIPT gee uitspraak doet over aagelegehede die ressortere oder de bevoegdheid va de mededigigsautoriteite. 5. BEROEPSMOGELIJKHEDEN Overeekomstig de wet va 17 jauari 2003 betreffede de rechtsmiddele e de geschillebehadelig aar aaleidig va de wet va 17 jauari 2003 met betrekkig tot het statuut va de regulator va de Belgische post- e telecommuicatiesector hebt u de mogelijkheid om beroep i te stelle bij het hof va beroep va Brussel, Poelaertplei 1, 1000 Brussel. Het beroep wordt, op straffe va ietigheid die ambtshalve wordt uitgesproke, igesteld door middel va ee oderteked verzoekschrift dat wordt igedied ter griffie va het hof va beroep va Brussel bie ee termij va zestig dage a keisgevig va het besluit of bij gebreke aa ee keisgevig, a publicatie va het besluit of bij gebreke aa ee publicatie, a keisame va het besluit. Het verzoekschrift wordt igedied op de griffie va het gerecht i hoger beroep i zoveel exemplare als er betrokke partije zij. Het verzoekschrift bevat op straffe va ietigheid de vermeldige va artikel 2, 2, va de wet va 17 jauari 2003 betreffede de rechtsmiddele e de geschillebehadelig aar aaleidig va de wet va 17 jauari 2003 met betrekkig tot het statuut va de regulator va de Belgische post- e telecommuicatiesector. Axel Desmedt Lid va de Raad Charles Cuvelliez Lid va de Raad Catherie Rutte Lid va de Raad Luc Hidryckx Voorzitter va de Raad 13

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.10.2013 COM(2013) 692 fial Voorstel voor ee BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffede de beschikbaarstellig va middele uit het Solidariteitsfods va de EU NL

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 26 OKTOBER 2010 BETREFFENDE

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 26 OKTOBER 2010 BETREFFENDE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: Besluit 26-10-2010 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 26 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE MOGELIJKHEID VOOR DE HOUDERS VAN EEN ON3- RADIOAMATEURVERGUNNING

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 12 FEBRUARI 2016 BETREFFENDE DE OPLIJSTING EN INDELING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VERSTREKT DOOR DE UNIVERSELEDIENSTAANBIEDER

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: JVN/003 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 28 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG VAN BELGACOM NV VOOR DE OVERDRACHT VAN HET VOLLEDIGE

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 5 JUNI 2012 MET BETREKKING TOT HET BELGISCHE BELEID INZAKE UITWISSELINGSKANTOREN IN HET BUITENLAND OPENBARE

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: JVN/004 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 28 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG VAN TELENET NV OM DE NUMMERBLOKKEN 016 32, 016

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Deutsche Bak Algemee reglemet der verrichtige APRIL 2015 Deutsche Bak AG is ee kredietistellig aar Duits recht, waarva de zetel is gevestigd te Tauusalage 12, 60325 Frakfurt am Mai, Duitslad. Zij is igeschreve

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Ethiek en gedragscode

Ethiek en gedragscode Ethiek e gedragscode 2015 RELX Group Gedragscode e bedrijfsdeotologie 2 Ihoud Oze toewijdig aa itegriteit Ee bericht va oze Chief Executive Officer Oze bedrijfsfilosofie e waarde Gedragscode e bedrijfsdeotologie

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting.

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting. Stochastische loadflow. eschrijvig model belastig. 95 pmo 5-- Phase to Phase V Utrechtseweg 3 Postbus 68 AC Arhem T: 6 356 38 F: 6 356 36 36 www.phasetophase.l 95 pmo INHOUD Ileidig...3 eschrijvig belastig...

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar.

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar. A 027 B003 B004 B012 B013 B014 Rechtstreeks beroep rechtbak Igagsdatum a afwijzig WW Igetrokke aavrage Legeskoste verblijfsverguig e aturalisatie Vaste laste gedetieerde Reiskoste bezoek gedetieerde Het

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 06 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN B.V.B.A. SECURITY MONITORING CENTRE

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 06 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN B.V.B.A. SECURITY MONITORING CENTRE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: Besluit 06/10/2010 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 06 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN B.V.B.A. SECURITY MONITORING CENTRE

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN XX JUNI 2013 BETREFFENDE

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN XX JUNI 2013 BETREFFENDE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: raadpleging frequenties radioamateurs ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN XX JUNI 2013 BETREFFENDE DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

Convergentie, divergentie en limieten van rijen

Convergentie, divergentie en limieten van rijen Covergetie, divergetie e limiete va rije TI-spire e rije 7N5p GGHM 22-23 Eigeschappe rekekudige rij b = begiwaarde v = verschil tusse twee opeevolgede terme recursieve formule: u = u + v met u = b directe

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 17 DECEMBER 2014 TOT INTREKKING VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VOOR DE FREQUENTIES 10238-10294 / 10588-10644 MHZ VOOR

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging belegge Best Strategy 2012 Het beste sceario voor uw beleggig Gediversifieerde beleggig Eemalige coupo va 0% tot 50% bruto* op vervaldag Korte looptijd: 4,5 jaar 100% kapitaalbeschermig De voordele voor

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 01 MAART 2016 BETREFFENDE

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 01 MAART 2016 BETREFFENDE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: 2015-001484 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 01 MAART 2016 BETREFFENDE DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS TOT DE FREQUENTIEBANDEN 5.351,5-5.366,5

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde Recursievergelijkige va de e orde Rekekudige rije Het voorschrift va ee rekekudige rij ka gegeve wordt met de volgede recursievergelijkig: u = u + b Idie we deze vergelijkig i de vorm u = u u = b otere

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND Werkwijze

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei ber.brys@hoge.be He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

Toepassingsgebied Definities

Toepassingsgebied Definities I. BESCHRIJVING STAD NINOVE, tweede afdelig Ee kapel, gelege Geraardsbergsestraat 160, gekadastreerd volges titel e volges kadastraal uittreksel va dertig jauari tweeduized vijftie sectie B, ummer 1630/d,

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 20/11/2012 BETREFFENDE DE LIJST VAN BOVENGRENZEN DIE DE OPERATOREN AAN HUN KLANTEN MOETEN AANBIEDEN ZOALS BEPAALD

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp:

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: RAADSVOORSTEL Rv.-r.: B e W-besluit d.d.: B e W-besluit r.: Naam programma: Ecoomie e toerisme Oderwerp: Uitvoerigsbesluit De Stal Aaleidig: De Stal is ee horecavoorzieig op het Leide Bio Sciece Park.

Nadere informatie

Kwaliteitszorg & ra/onalisering (boek Een kwarteeuw onderwijs in eigen beheer : hoofdstuk 4 4.3)

Kwaliteitszorg & ra/onalisering (boek Een kwarteeuw onderwijs in eigen beheer : hoofdstuk 4 4.3) Kwaliteitszorg & ratioaliserig Iteratioaliserig SESSIE 4 Kwaliteitszorg & ra/oaliserig (boek Ee kwarteeuw oderwijs i eige beheer : hoofdstuk 4 4.3) 2 Ileidig: Ee korte blik terug 3 1 Situatie voor 1991

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket Bestaade uit: Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Voorwaarde Betaaldieste Particuliere

Nadere informatie