Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten"

Transcriptie

1 a G Silvesterstraat DW Wijche T E Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de Algemee Voorwaarde va rapolie ( Algemee Voorwaarde ) e zij va toepassig op de Overeekomst tusse rapolie e de cotractat met betrekkig tot het levere va ee Website e of (bijbehorede) dieste e producte. Door de overeekomst aa te gaa verklaart cotractat dat hij keis heeft geome va de AVWP e istemt met de ihoud daarva. Voor zover iet aders bepaald, zij de i deze AVWP met ee hoofdletter geschreve begrippe gedefiieerd i de Algemee Voorwaarde. RapOlie behoudt zich het recht voor deze AVWP te wijzige. Evetuele wijzigige zulle coform artikel 2.7 va de Algemee Voorwaarde via de website beked worde gemaakt. 2. Defiities Itellectuele Eigedomsrechte Alle rechte va e op itellectuele eigedom(me) e daarmee verwate rechte, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, hadelsaamrecht, databakrecht e rechte op keisotwikkelig. I deze AVWP komt aa de met ee hoofdletter geschreve woorde oderstaade betekeis toe. Software: CMS software: Server: Website: RO-Cotet: Cotet: Domeiaam: de CMS software e adere overeegekome websitesoftware (i object code) iclusief alle bijbehorede hadleidige; Cotet Maagemet Systeem software; de server waarop de Website wordt gehost; de door rapolie voor cotractat otwikkelde webdieste, producte, adresse, etalagepagia s e extra webpagia s, iclusief de Software, de door rapolie op de Website geplaatste cotet (iet afkomstig va cotractat), waaroder mede doch iet uitsluited wordt verstaa de vormgevig e stylig, tekste, foto s, filmmateriaal e evetuele adere materiale; de cotet die door Cotractat zelf (dawel op verzoek va Cotractat door rapolie) of door derde op de Website wordt geplaatst, waaroder mede doch iet uitsluited wordt verstaa, tekste, foto s, filmmateriaal e evetuele adere materiale; de domeiaam toegeked aa Website Registry: de orgaisatie waar de Domeiaam is geregistreerd, waaroder mede doch iet uitsluited de Stichtig Iteret Domeiregistratie Nederlad (SIDN). 3 Diestverleig Gedurede de duur va de overeekomst zal rapolie haar uiterste best doe om de webdieste e producte i overeestemmig met de voorwaarde opgeome i de Algemee Voorwaarde e deze AVWP te levere. Idie overeegekome bestaat de Diest met betrekkig tot de Website uit: - Het registrere e/of trasportere va ee Domeiaam: registrere va ieuwe Domeiaam idie de Cotractat deze og iet heeft idie Cotractat wel ee domeiaam heeft geregistreerd: het trasportere va de URL va bestaade provider; of het op aam va Cotractat ee domeiaam registrere. - Het hoste va ee Website op servers. - Het aamake va éé of meerdere adres(se) (webmail) behorede bij de Domeiaam. Idie u ee programma gebruikt, is rapolie iet veratwoordelijk voor de koppelig tusse de webmail e het programma. RapOlie verstrekt istructies via hoe deze koppelig

2 gemaakt ka worde. - Het otwerpe e oplevere va de Website iclusief de CMS software waarmee Cotractat zelf aapassige ka doe aa de cotet. - Idie schriftelijk overeegekome, het levere va oderhoud e support op Website. - Zoekmachieoptimalisatie met 2 zoekwoorde per pagia va Website welke zij afgestemd met de Cotractat. 4. Otwikkelig va de Website 4.1 I het kader va de opleverig va de Website zal rapolie eemalig telefoisch cotact opeme met Cotractat om de beodigde RO-Cotet e Cotractat Cotet door te eme. Aa de had va de door Cotractat verstrekte iformatie, zal rapolie haar uiterste best doe om bie de overeegekome termij ee eerste cocept va de Website op te levere. 4.2 De door rapolie op te levere Website bestaat uit het aatal overeegekome pagia s bij aavag va de opdracht (pagia's kue zoder beperkige i aatal via het geleverde CMS worde aagemaakt), waarop algemee iformatie, foto s e evetuele adere Cotet met betrekkig tot de producte e diestverleig va Cotractat staa. De Website ka zowel RO-Cotet als adere Cotet bevatte. 4.3 De Website bestaat uit specifiek overeegekome fuctioaliteite, welke gedefiieerd worde (e bekrachtigd middels odertekeig va beide partije) i de door Cotractat te otvage e retourere (al da iet digitaal) opdrachtorder. 4.4 Opleverig vidt plaats door per het toezede va ee lik aar de Website. Na de otvagst va deze heeft Cotractat 5 werkdage de tijd om evetuele aapassige door te geve aa rapolie. Tijdes de otwikkelig va de website otvagt Cotractat eveees dezelfde met lik, om de vorderige 'live' te volge. Idie de aapassig redelijk zij, da worde deze geaccepteerd e zal rapolie de aapassige verwerke e de aagepaste Website opieuw oplevere. Na deze aapassigsrode geldt de Website i ieder geval als geaccepteerd. Evetuele ieuwe aapassige ka Cotractat door middel va de CMS software doorvoere. 4.5 De Website wordt geacht te zij geaccepteerd door Cotractat: - idie Cotractat iet bie de termije va 5 werkdage ee verzoek tot aapassig bij rapolie heeft igedied; dawel - idie de Website coform artikel 4.3 a afloop va de aapassigsrode door rapolie wordt opgeleverd. 4.6 Na de acceptatie zal rapolie de Website live zette e koppele aa de overeegekome Domeiaam. Idie de Domeiaam (og) iet beschikbaar is, zal rapolie de Website tijdelijk op ee iet publieke locatie parkere om afwaarderig i zoekmachies uit te sluite. 4.7 RapOlie zal aa de Website ee(tot maximaal vijf bie de stadaardpakkette) accout(s)koppele. Idie Cotractat reeds beschikt over ee bestaad adres, da ka dat adres geplaatst worde op de Website. Op verzoek va Cotractat ka rapolie ee ieuw e- mailadres opzette e Cotractat via de mail uitlegge hoe dat adres geïmplemeteerd ka worde op zij/haar computer. Na afloop (mits zoder coflicte die otstaa zij uit overtredige of het i gebreke blijve bij het akome va de AVWP of de Algemee Voorwaarde) va de overeekomst blijve de adresse e de bijbehorede domeiaam va Cotractat. Verdere alevig va de cotractverplichtige tegeover de domeiregistrat valle daarmee automatisch i volledigheid oder Cotractats veratwoordelijkheid. 5. Domeiaam 5.1 RapOlie zal de Domeiaam aavrage e registrere bij de Registry va de Domeiaam. Cotractat is ermee beked e akkoord dat op de aavraag e de registratie bij de Registry e het gebruik va de Domeiaam de Algemee Voorwaarde e adere regels va de Registry va toepassig zij. Op verzoek va Cotractat zal rapolie deze Algemee Voorwaarde e regels aa Cotractat doe toekome. 5.2 Cotractat is ermee beked dat de Registry de aavrage va domeiame behadelt op volgorde va biekomst. De Registry beslist over de uiteidelijke toekeig va de Domeiaam. RapOlie zal haar uiterste best doe om de Domeiaam voor Cotractat aa te vrage maar ka gee ekele garatie geve op het succesvol registrere va de Domeiaam door rapolie bij de Registry. 5.3 Idie Cotractat (of ee derde i opdracht va Cotractat) voorafgaad aa de Overeekomst reeds ee Domeiaam heeft geregistreerd, welke Cotractat i het kader va de Overeekomst west te gebruike, diet Cotractat er voor zorg te drage dat deze tijdelijk toegakelijk wordt gehoude voor rapolie, te behoeve va de uitvoerig va de services. Zodra de Domeiaam toegakelijk is voor rapolie, zal rapolie er voor zorgdrage dat deze Domeiaam aa de Website e ( )hostig gekoppeld ka worde. I het kader va de overdracht zal Cotractat steeds alle hiervoor beodigde

3 iformatie verschaffe e medewerkig verlee. 5.4 Idie Cotractat zelf ee domeiaam verschaft dawel meeeemt, geeft dit gee recht op kortige of op eigerlei adere wijze recht op compesaties vauit rapolie. Hetzelfde telt voor overige Dieste die door rapolie bie haar pakkette worde aagebode, maar door Cotractat iet worde afgeome. 5.5 Cotractat staat er voor i dat zij gebruik va de Domeiaam gee ibreuk maakt op rechte va derde, waaroder mede doch iet uitsluited de aa derde toekomede merk- e hadelsaamrechte. Idie Cotractat vermoedt dat de Domeiaam ibreuk maakt op rechte va derde zal hij/zij rapolie daarva zo spoedig mogelijk op de hoogte brege. RapOlie is te alle tijde gerechtigd te weigere om ee Domeiaam te registrere, idie zij redelijkerwijs schedige va het merkerecht vermoedt of door Cotractat ibreuk gemaakt wordt op (itellectuele eigedoms)rechte va derde dawel aderszis orechtmatig is jeges derde. Daar waar mogelijk zal rapolie Cotractat voorafgaad schriftelijk op de hoogte brege va haar vermoedes dawel zorge. De weigerig va ee domeiregistratie leidt iet tot ee verplichtig va rapolie tot betalig va ee vergoedig aa Cotractat voor de door hem gemaakte koste of gelede schade. Idie ee derde rapolie aaspreekt i verbad met ee ibreuk op de aa hem toekomede rechte, zal rapolie deze derde doorverwijze aar Cotractat. Cotractat vrijwaart rapolie voor alle koste e schade als gevolg va aasprake va derde dieaagaade. 5.6 Cotractat is gerechtigd om a afloop va de miimale Overeekomst de voor hem geregistreerde Domeiaam kosteloos mee te eme. 6. Gebruiksrecht Software 6.1 Gedurede de duur va de Overeekomst verleet rapolie Cotractat ee iet-exclusieve, beperkte e iet overdraagbare licetie met betrekkig tot de Software. Cotractat is uitsluited gerechtigd de Software te gebruike (via de aa hem toegeked wachtwoord e gebruiksaam) op de Server te behoeve va het gebruik (het wijzige, otwikkele e aapasse daar oder begrepe) va de Website. Cotractat is iet gerechtigd de Software geheel of gedeeltelijk opebaar te make, te verveelvoudige, toegakelijk te make, over te drage aa of op welke wijze da ook beschikbaar te make voor eige derde. Teves is het Cotractat iet toegestaa aapassige of wijzigige i de Software aa te brege, reservekopieë va de Software te make, de Software te decompilere, de code te verveelvoudige of aderszis de Software aa reverse egieerig te oderwerpe. 6.2 Cotractat erket dat alle itellectuele eigedomsrechte met betrekkig tot de Software uitsluited toekome aa rapolie e of haar licetiegevers. Niets uit de Overeekomst strekt tot de overdracht va eige itellectuele eigedomsrechte. 6.3 Het is rapolie toegestaa techische maatregele te eme ter beschermig va de Software, voor zover dit de afgesproke werkig iet adelig beïvloedt. Het is Cotractat iet toegestaa ee dergelijke techische maatregel te verwijdere of te otwijke. 7. Hostig 7.1 Tezij aders overeegekome zal rapolie de Website hoste op ee door haar aa te wijze Server. RapOlie zal zich er voor ispae dat de Website via deze Server bereikbaar is. Zij garadeert echter iet dat de Website ooderbroke zal werke e cotiue beschikbaar zal zij. RapOlie zal zich ispae de hostigdiest coform de overeegekome specificaties te levere, met uitsluitig va evetuele uitdrukkelijke of stilzwijgede garaties of toezeggige. 7.2 RapOlie verbidt zich tot het verzorge e aa de stad der techiek aapasse da wel late aapasse door derde va de beveiligig va de Server e Website e zal haar best doe om obevoegde toegag tot e obevoegd aapasse va de Website te voorkome. 8. Gebruik Website 8.1 Cotractat zal door het gebruik va de Website gee rechte va derde (waaroder mede doch iet uitsluited begrepe derde die eveees va de Websitedieste gebruik make) schede, zich te opzichte va die derde iet owelvoegelijk of orechtmatig gedrage e aa derde gee schade toebrege. I het bijzoder zal Cotractat: - gee spam of grote hoeveelhede s per keer, via de Website versture; - zich gee toegag verschaffe tot computers, computersysteme of websites waarvoor hij iet is geautoriseerd; - iet opzettelijk virusse of adere programma s of gegeves verspreide die schade kue toebrege aa de apparatuur, programmatuur of gegeves va derde. - iet zodaig gebruikmake va de Website dat daardoor de juiste werkig va de computersysteme va rapolie e haar leveraciers of derde wordt verhiderd, dat daardoor klate va rapolie of va de leveraciers va rapolie i het gebruik va hu Website worde

4 gehiderd of dat daardoor het iteretverkeer hider odervidt. 8.2 Cotractat verkrijgt via ee wachtwoord e toegagscode toegag tot de CMS software e de Website. Cotractat diet te alle tijde vertrouwelijk om te gaa met de toegagscodes e de wachtwoorde e draagt er zorg voor dat de CMS Software uitsluited door de bevoegde persoe gebruikt ka worde. Cotractat is volledig aasprakelijk voor alle aapassige i de Website via zij toegag tot de CMS Software. 8.3 RapOlie zal Cotractat ee hadleidig voor het gebruik va de CMS software verstrekke. I aavullig hierop biedt rapolie Cotractat support met betrekkig tot het gebruik va de CMS software, éé e ader i overeestemmig met artikel 13. Cotractat zal de door rapolie verstrekte aawijzige met betrekkig tot maatregele ter voorkomig e beperkig va storige, calamiteite, vermikig of verlies va gegeves steeds auwkeurig opvolge. 8.4 Overmiderd haar overige rechte e zoder schadeplichtig te zij, is rapolie gerechtigd om haar verplichtige uit de Overeekomst op te schorte, waaroder het verwijdere va de Website, idie Cotractat i strijd met dit artikel hadelt. Cotractat vrijwaart rapolie voor aasprake va derde die verbad houde met het hadele va Cotractat i strijd met dit artikel. 9. RO-Cotet 9.1 De Website ka bestaa uit RO-Cotet e Cotet afkomstig va Cotractat. Cotractat is ermee beked e akkoord dat de RO-Cotet iet specifiek voor hem is otwikkeld e dat de RO-Cotet eveees gebruikt ka worde voor de producte va derde. 9.2 Idie overeegekome ka de RO-Cotet bestaa uit ee video va de (activiteite e/of het bedrijf va) Cotractat. RapOlie zal er i dat geval voor zorg drage dat ee filmmaker op het overeegekome tijdstip e adres de video zal make. De video zal tegelijkertijd met de opleverig va de Website worde opgeleverd. Idie door de Cotractat akkoord bevode, zal rapolie deze video op de Website plaatse. De video wordt geleverd as is zoder eige garatie of toezeggig. Op rapolie rust gee verplichtig om de video a de opleverig kosteloos aa te passe. 9.3 Alle itellectuele eigedomsrechte met betrekkig tot de Website (exclusief de Cotractat Cotet) beruste bij rapolie e/of haar licetiegever. Gedurede de duur va de Overeekomst verkrijgt Cotractat ee iet-exclusief recht om de RO-Cotet te gebruike te behoeve va de Website. RapOlie is te alle tijde gerechtigd de RO-Cotet aa te passe of te verwijdere zoder aasprakelijk te zij voor eige schade die daaruit ka voortvloeie. 10. Cotractat Cotet 10.1 Cotractat staat ervoor i dat alle door hem verstrekte e geplaatste Cotet, e alle overige iformatie, juist e volledig is, alsmede dat hij gerechtigd is deze Cotet voor de Website te gebruike Cotractat garadeert dat de Cotet e zij gebruik daarva iet i strijd is met de i Nederlad geldede wet- e regelgevig, gee ibreuk maakt op (itellectuele eigedoms)rechte va derde dawel aders iet orechtmatig is. I het bijzoder garadeert Cotractat dat de Cotet gee porografisch materiaal bevat, iet haatdraged of belediged is e iet aazet tot geweld. Cotractat vrijwaart rapolie volledig tege alle aasprake va derde izake schade of aderszis, op eigerlei wijze otstaa door zij Cotet e het gebruik daarva, dawel door het iet akome va zij verplichtige uit deze Overeekomst of het hadele i strijd daarmee Het make va ee back-up of ee kopie va de Cotet e RO-Cotet maakt gee oderdeel uit va de diest, rapolie is da ook iet aasprakelijk voor het verlies of de beschadigig daarva. Cotractat is zelf veratwoordelijk voor het make va ee kopie of back up va de ihoud va de Website Idie rapolie het vermoede heeft dat de Cotet ibreuk maakt op de aa derde toekomede (itellectuele eigedoms) rechte da wel aderszis orechtmatig is, zal rapolie Cotractat hierva op de hoogte brege e hem ee termij stelle waarbie de Cotet diet te worde aagepast. Idie Cotractat aa dit verzoek gee gehoor geeft, acht rapolie zich gerechtigd de Cotet te verwijdere. Idie aar de meig va rapolie ee adere termij echter iet ka worde afgewacht is zij gerechtigd per direct tot verwijderig over te gaa, zoder gehoude te zij tot eige schadevergoedig. RapOlie is gerechtigd om.zip,.mp3,.jpg e soortgelijke (data)bestade te verwijdere idie deze bestade leide tot ee te grote belastig va de Servers. 11. Olie afsprake tool 11.1 Idie schriftelijk overeegekome wordt de Website opgeleverd met ee afsprake tool. Met behulp va deze afsprake tool ka op de Website afsprake / boekige (met Cotractat) worde igeplad, izage worde gegeve i de ageda s va Cotractat e klatgegeves worde achtergelate De olie afsprake tool verwerkt de afsprake/boekige automatisch i de ageda va Cotractat i Outlook, icall of Google Caleder. Cotractat diet i dit kader er voor zorg te drage dat deze ageda s zij gekoppeld met de CMS Software.

5 11.3 De olie afsprake tool biedt Cotractat de mogelijkheid om s te versture; bijvoorbeeld om de afspraak te bevestige, te verzette of te weigere of om klat te heriere aa de afspraak I de afsprake tool zal stadaard worde opgeome dat de afspraak pas vaststaat op het momet dat Cotractat de afspraak per mail heeft bevestigd. 12. Webshop 12.1 Idie het Website product ee webshop betreft, ka Cotractat via de CMS zelf de producte e overige fuctioaliteite irichte e behere. Cotractat verklaard zich akkoord e volledig geiformeerd dat rapolie allee de irichtig e istallatie va de webshop, software e (bie het pakket vallede e ibegrepe) fuctioaliteite voor haar rekeig eemt. Daaraast zal rapolie 10 tot maximaal 20 demoproducte ivoere, tezij uitdrukkelijk schriftelijk aders overeegekome tusse Cotractat e rapolie De webshop bevat ee koppelig met betaalmodules va derde partije. RapOlie is uitsluited veratwoordelijk voor de verbidig tusse de webshop e de betaalmodule e iet voor het fuctioere va deze betaalmodule zelf. Cotractat diet zelf met de paymet providers ee overeekomst aa te gaa voor het gebruik va de betaligsmodules. Idie Cotractat probleme odervidt met de betaalmodule diet hij zich te wede tot de betreffede paymet provider (bijvoorbeeld Mollie, Paypal of de betreffede bak) Cotractat is zelf aasprakelijk voor het gebruik oftewel de verkoop via de webshop. Hij staat er voor i dat zij gebruik i lij is met de va toepassig zijde wet- e regelgevig. De webshop wordt opgeleverd met stadaard webshop voorwaarde e ee disclaimer. Cotractat diet te alle tijde te cotrolere of deze documete geschikt zij voor zij gebruik va de webshop e diet, idie odig, de documete aa te passe Voor ee Website product i webshop uitvoerig ka ee OpeSSL, SSL of TLS weselijk zij. Cotractat begrijpt dat rapolie gee cotrole heeft over de werkig va deze diest, de uitvoerig erva e i gee ekele vorm ivloed e veratwoordelijkheid ka e zal drage voor de beveiligig e geimpliceerde veiligheid va dit product. Cotractat pleit rapolie da ook volledig e obeperkt vrij va eige aasprakelijkheid die met de OpeSSL, SSL e of TLS service, dieste e producte te make hebbe. 13. Zoekmachieoptimalisatie & zoekmachiemarketig 13.1 Te eide de vidbaarheid va de Website i de zoekmachies te optimalisere zal rapolie de door Cotractat opgegeve zoekterme verwerke, door iedere pagia va de Website met 2 zoekwoorde te optimalisere. Cotractat begrijpt dat de uitwerkig e of resultate va zoekmachie optimalisatie iet zij te garadere e dat behaalde resultate i het verlede gee garatie biede voor de toekomstige resultate Te eide de Website te promote e het webverkeer op de Website te verhoge, biedt rapolie haar klate de service va zoekmachiemarketig aa. Cotractat begrijpt, accepteerd e pleit rapolie vrij va eige aasprakelijkheid als de zoekmachiemarketig iet het geweste resultaat behaald. 14. Persoosgegeves 14.1 Via de Website ka Cotractat persoosgegeves (bijvoorbeeld va zij klate of bezoekers) (late) ivoere e dus verwerke. Cotractat is veratwoordelijke voor deze persoosgegeves, i de zi va de Wet beschermig persoosgegeves ( Wbp ). Cotractat garadeert dat zij gebruik i overeestemmig is met de toepasselijke wet- e regelgevig, waaroder de Wbp e de Telecommuicatiewet) e vrijwaart rapolie voor alle koste e schade dieaagaade RapOlie treedt uitsluited op als bewerker va de persoosgegeves. Zij draagt zorg voor passede techische maatregele om de persoosgegeves te bescherme tege verlies, vermikig, obevoegd gebruik of toegag of ader orechtmatig gebruik. 15. Support 15.1 Na opleverig va de Website levert rapolie support op het gebied va het gebruik va de Website. De support ziet uitsluited toe op: - verstrekke va voorlichtig met betrekkig tot de plaatsig va de Cotet; - advisere op het gebied va zoekterme, marketig e coversie; - het toelichte va de rapportage; - advisere over adere bestaade producte die rapolie aabiedt. a G

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Vuewer ( Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Richtlijn van We Build Your Website

Algemene Voorwaarden en Richtlijn van We Build Your Website Algemene Voorwaarden en Richtlijn van We Build Your Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vormen de Algemene Voorwaarden van We Build Your Website

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving websites WasabiWeb.nl.

Richtlijnen en dienstbeschrijving websites WasabiWeb.nl. Richtlijnen en dienstbeschrijving websites. 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van (hierna te noemen WW

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket Bestaade uit: Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Voorwaarde Betaaldieste Particuliere

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services Schweizerlaan 60 1187 JD Amstelveen (the Netherlands) tel. +31 (0)629272770 email: info@archidion.com Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik Hadleidig Art.r. 43-09217 Soudmodule voor de statioaire ibouw tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Werkig...6 4. Techische gegeves...8 5. Bedieigselemete...9 6. Aasluitige...10

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Release Notes: IPROX-modules 4.1300.1340 en 4.1300.1344

Release Notes: IPROX-modules 4.1300.1340 en 4.1300.1344 Release Notes: IPROX-modules 4.1300.1340 e 4.1300.1344 (oktober 2013) Ileidig IPROX-module-releases 4.1300.1340 e 4.1300.1344 bette elk ee aatal verieuwige voor de cofigureerbare stijlset. Daaraast is

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores Jaloezieaadrijvig: GEGER-GJ56..e met elektroische eiduitschakelig Voor jaloezieë e rastores DE EN CZ NO Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

Ethiek en gedragscode

Ethiek en gedragscode Ethiek e gedragscode 2015 RELX Group Gedragscode e bedrijfsdeotologie 2 Ihoud Oze toewijdig aa itegriteit Ee bericht va oze Chief Executive Officer Oze bedrijfsfilosofie e waarde Gedragscode e bedrijfsdeotologie

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Deutsche Bak Algemee reglemet der verrichtige APRIL 2015 Deutsche Bak AG is ee kredietistellig aar Duits recht, waarva de zetel is gevestigd te Tauusalage 12, 60325 Frakfurt am Mai, Duitslad. Zij is igeschreve

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015 CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 September 2015 Vakbode e de cao Over de afsprake i deze cao oderhadele werkgeversorgaisaties e vakbode met elkaar. Uitzedkrachte kue ook ivloed uitoefee op de cao door

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woig aapasse? 2 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Ihoud AANPASSINGEN AAN UW HUURWONING Aapassige aa uw 2 huurwoig Voorwaarde 3 Oderhoud 3 Verhuizig

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015 Jaarpla 2016 Vastgesteld door het Algemee Bestuur op 16 ov 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 2. Terugblik 2015 3. Speerpute voor 2016 4. Fiacië I. uitgagspute e aaames II. operatioele koste MA.l 2016 III. liquiditeit/fiacierig

Nadere informatie

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl Moolithische gote Zekerheid, stabiliteit e hoge fuctioaliteit ACO Drai Moolithische gote. www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie op het gebied

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Toepassingsgebied Definities

Toepassingsgebied Definities I. BESCHRIJVING STAD NINOVE, tweede afdelig Ee kapel, gelege Geraardsbergsestraat 160, gekadastreerd volges titel e volges kadastraal uittreksel va dertig jauari tweeduized vijftie sectie B, ummer 1630/d,

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF Kliiek Psychiatrie NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ihoud Ileidig 3 Uit Psychiatrie 4 De medewerkers 6 De opame 9 Het basisprogramma 12 Het otslag 15 Regels va de afdelig 16 Algemee voorzieige 20 Rechte e

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

Nummer Activiteit Risico Preventiemaatregel

Nummer Activiteit Risico Preventiemaatregel 1. ALGEMENE BEPALINGEN (WERFINSTALLATIE - OPSTART) Nummer Activiteit Risico Prevetiemaatregel 1.1 Plaatsig werfkete Val persoe op begae grod: - tijdes de plaatsig 1.2 Uitrustig e toegag werf(kete) Val

Nadere informatie

Goed gewaardeerd vastgoed

Goed gewaardeerd vastgoed Good Practices: voorbeelde voor de praktijk Goed gewaardeerd vastgoed 28 Aabevelige voor taxere e taxatierapporte Platform Taxateurs e Accoutats Jui 2014 Voorwoord Het Platform Taxateurs e Accoutats (PTA)

Nadere informatie

Guide to Doing Business on Bonaire

Guide to Doing Business on Bonaire Guide to Doig Busiess o Boaire Nederlads Voorwoord Graag preseteer ik ames VaEps Kuema VaDoore ee ieuwe versie i oze serie Doig Busiess Guides. Deze uitgave gaat over Boaire, het grootste va de drie

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Toepassingsgebied Definities

Toepassingsgebied Definities I. BESCHRIJVING STAD NINOVE - vierde afdelig - GEMEENTE MEERBEKE Ee woohuis alle aahorighede op e grod e tui, gelege aa de Edigsesteeweg 59, gekadastreerd volges titel sectie A, deel va ummers 410/b e

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Release Notes: IPROX-CMS 4.2

Release Notes: IPROX-CMS 4.2 Release Notes: IPROX-CMS 4.2 (april 2011) Ileidig IPROX-CMS 4.2 bet circa 50 wijzigige e fixes waar ee aatal omgrijk zij e ee grote impact hebbe op de implemetatie. Door IfoProjects zij moduletests, systeemtests,

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie