Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten"

Transcriptie

1 a G Silvesterstraat DW Wijche T E Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de Algemee Voorwaarde va rapolie ( Algemee Voorwaarde ) e zij va toepassig op de Overeekomst tusse rapolie e de cotractat met betrekkig tot het levere va ee Website e of (bijbehorede) dieste e producte. Door de overeekomst aa te gaa verklaart cotractat dat hij keis heeft geome va de AVWP e istemt met de ihoud daarva. Voor zover iet aders bepaald, zij de i deze AVWP met ee hoofdletter geschreve begrippe gedefiieerd i de Algemee Voorwaarde. RapOlie behoudt zich het recht voor deze AVWP te wijzige. Evetuele wijzigige zulle coform artikel 2.7 va de Algemee Voorwaarde via de website beked worde gemaakt. 2. Defiities Itellectuele Eigedomsrechte Alle rechte va e op itellectuele eigedom(me) e daarmee verwate rechte, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, hadelsaamrecht, databakrecht e rechte op keisotwikkelig. I deze AVWP komt aa de met ee hoofdletter geschreve woorde oderstaade betekeis toe. Software: CMS software: Server: Website: RO-Cotet: Cotet: Domeiaam: de CMS software e adere overeegekome websitesoftware (i object code) iclusief alle bijbehorede hadleidige; Cotet Maagemet Systeem software; de server waarop de Website wordt gehost; de door rapolie voor cotractat otwikkelde webdieste, producte, adresse, etalagepagia s e extra webpagia s, iclusief de Software, de door rapolie op de Website geplaatste cotet (iet afkomstig va cotractat), waaroder mede doch iet uitsluited wordt verstaa de vormgevig e stylig, tekste, foto s, filmmateriaal e evetuele adere materiale; de cotet die door Cotractat zelf (dawel op verzoek va Cotractat door rapolie) of door derde op de Website wordt geplaatst, waaroder mede doch iet uitsluited wordt verstaa, tekste, foto s, filmmateriaal e evetuele adere materiale; de domeiaam toegeked aa Website Registry: de orgaisatie waar de Domeiaam is geregistreerd, waaroder mede doch iet uitsluited de Stichtig Iteret Domeiregistratie Nederlad (SIDN). 3 Diestverleig Gedurede de duur va de overeekomst zal rapolie haar uiterste best doe om de webdieste e producte i overeestemmig met de voorwaarde opgeome i de Algemee Voorwaarde e deze AVWP te levere. Idie overeegekome bestaat de Diest met betrekkig tot de Website uit: - Het registrere e/of trasportere va ee Domeiaam: registrere va ieuwe Domeiaam idie de Cotractat deze og iet heeft idie Cotractat wel ee domeiaam heeft geregistreerd: het trasportere va de URL va bestaade provider; of het op aam va Cotractat ee domeiaam registrere. - Het hoste va ee Website op servers. - Het aamake va éé of meerdere adres(se) (webmail) behorede bij de Domeiaam. Idie u ee programma gebruikt, is rapolie iet veratwoordelijk voor de koppelig tusse de webmail e het programma. RapOlie verstrekt istructies via hoe deze koppelig

2 gemaakt ka worde. - Het otwerpe e oplevere va de Website iclusief de CMS software waarmee Cotractat zelf aapassige ka doe aa de cotet. - Idie schriftelijk overeegekome, het levere va oderhoud e support op Website. - Zoekmachieoptimalisatie met 2 zoekwoorde per pagia va Website welke zij afgestemd met de Cotractat. 4. Otwikkelig va de Website 4.1 I het kader va de opleverig va de Website zal rapolie eemalig telefoisch cotact opeme met Cotractat om de beodigde RO-Cotet e Cotractat Cotet door te eme. Aa de had va de door Cotractat verstrekte iformatie, zal rapolie haar uiterste best doe om bie de overeegekome termij ee eerste cocept va de Website op te levere. 4.2 De door rapolie op te levere Website bestaat uit het aatal overeegekome pagia s bij aavag va de opdracht (pagia's kue zoder beperkige i aatal via het geleverde CMS worde aagemaakt), waarop algemee iformatie, foto s e evetuele adere Cotet met betrekkig tot de producte e diestverleig va Cotractat staa. De Website ka zowel RO-Cotet als adere Cotet bevatte. 4.3 De Website bestaat uit specifiek overeegekome fuctioaliteite, welke gedefiieerd worde (e bekrachtigd middels odertekeig va beide partije) i de door Cotractat te otvage e retourere (al da iet digitaal) opdrachtorder. 4.4 Opleverig vidt plaats door per het toezede va ee lik aar de Website. Na de otvagst va deze heeft Cotractat 5 werkdage de tijd om evetuele aapassige door te geve aa rapolie. Tijdes de otwikkelig va de website otvagt Cotractat eveees dezelfde met lik, om de vorderige 'live' te volge. Idie de aapassig redelijk zij, da worde deze geaccepteerd e zal rapolie de aapassige verwerke e de aagepaste Website opieuw oplevere. Na deze aapassigsrode geldt de Website i ieder geval als geaccepteerd. Evetuele ieuwe aapassige ka Cotractat door middel va de CMS software doorvoere. 4.5 De Website wordt geacht te zij geaccepteerd door Cotractat: - idie Cotractat iet bie de termije va 5 werkdage ee verzoek tot aapassig bij rapolie heeft igedied; dawel - idie de Website coform artikel 4.3 a afloop va de aapassigsrode door rapolie wordt opgeleverd. 4.6 Na de acceptatie zal rapolie de Website live zette e koppele aa de overeegekome Domeiaam. Idie de Domeiaam (og) iet beschikbaar is, zal rapolie de Website tijdelijk op ee iet publieke locatie parkere om afwaarderig i zoekmachies uit te sluite. 4.7 RapOlie zal aa de Website ee(tot maximaal vijf bie de stadaardpakkette) accout(s)koppele. Idie Cotractat reeds beschikt over ee bestaad adres, da ka dat adres geplaatst worde op de Website. Op verzoek va Cotractat ka rapolie ee ieuw e- mailadres opzette e Cotractat via de mail uitlegge hoe dat adres geïmplemeteerd ka worde op zij/haar computer. Na afloop (mits zoder coflicte die otstaa zij uit overtredige of het i gebreke blijve bij het akome va de AVWP of de Algemee Voorwaarde) va de overeekomst blijve de adresse e de bijbehorede domeiaam va Cotractat. Verdere alevig va de cotractverplichtige tegeover de domeiregistrat valle daarmee automatisch i volledigheid oder Cotractats veratwoordelijkheid. 5. Domeiaam 5.1 RapOlie zal de Domeiaam aavrage e registrere bij de Registry va de Domeiaam. Cotractat is ermee beked e akkoord dat op de aavraag e de registratie bij de Registry e het gebruik va de Domeiaam de Algemee Voorwaarde e adere regels va de Registry va toepassig zij. Op verzoek va Cotractat zal rapolie deze Algemee Voorwaarde e regels aa Cotractat doe toekome. 5.2 Cotractat is ermee beked dat de Registry de aavrage va domeiame behadelt op volgorde va biekomst. De Registry beslist over de uiteidelijke toekeig va de Domeiaam. RapOlie zal haar uiterste best doe om de Domeiaam voor Cotractat aa te vrage maar ka gee ekele garatie geve op het succesvol registrere va de Domeiaam door rapolie bij de Registry. 5.3 Idie Cotractat (of ee derde i opdracht va Cotractat) voorafgaad aa de Overeekomst reeds ee Domeiaam heeft geregistreerd, welke Cotractat i het kader va de Overeekomst west te gebruike, diet Cotractat er voor zorg te drage dat deze tijdelijk toegakelijk wordt gehoude voor rapolie, te behoeve va de uitvoerig va de services. Zodra de Domeiaam toegakelijk is voor rapolie, zal rapolie er voor zorgdrage dat deze Domeiaam aa de Website e ( )hostig gekoppeld ka worde. I het kader va de overdracht zal Cotractat steeds alle hiervoor beodigde

3 iformatie verschaffe e medewerkig verlee. 5.4 Idie Cotractat zelf ee domeiaam verschaft dawel meeeemt, geeft dit gee recht op kortige of op eigerlei adere wijze recht op compesaties vauit rapolie. Hetzelfde telt voor overige Dieste die door rapolie bie haar pakkette worde aagebode, maar door Cotractat iet worde afgeome. 5.5 Cotractat staat er voor i dat zij gebruik va de Domeiaam gee ibreuk maakt op rechte va derde, waaroder mede doch iet uitsluited de aa derde toekomede merk- e hadelsaamrechte. Idie Cotractat vermoedt dat de Domeiaam ibreuk maakt op rechte va derde zal hij/zij rapolie daarva zo spoedig mogelijk op de hoogte brege. RapOlie is te alle tijde gerechtigd te weigere om ee Domeiaam te registrere, idie zij redelijkerwijs schedige va het merkerecht vermoedt of door Cotractat ibreuk gemaakt wordt op (itellectuele eigedoms)rechte va derde dawel aderszis orechtmatig is jeges derde. Daar waar mogelijk zal rapolie Cotractat voorafgaad schriftelijk op de hoogte brege va haar vermoedes dawel zorge. De weigerig va ee domeiregistratie leidt iet tot ee verplichtig va rapolie tot betalig va ee vergoedig aa Cotractat voor de door hem gemaakte koste of gelede schade. Idie ee derde rapolie aaspreekt i verbad met ee ibreuk op de aa hem toekomede rechte, zal rapolie deze derde doorverwijze aar Cotractat. Cotractat vrijwaart rapolie voor alle koste e schade als gevolg va aasprake va derde dieaagaade. 5.6 Cotractat is gerechtigd om a afloop va de miimale Overeekomst de voor hem geregistreerde Domeiaam kosteloos mee te eme. 6. Gebruiksrecht Software 6.1 Gedurede de duur va de Overeekomst verleet rapolie Cotractat ee iet-exclusieve, beperkte e iet overdraagbare licetie met betrekkig tot de Software. Cotractat is uitsluited gerechtigd de Software te gebruike (via de aa hem toegeked wachtwoord e gebruiksaam) op de Server te behoeve va het gebruik (het wijzige, otwikkele e aapasse daar oder begrepe) va de Website. Cotractat is iet gerechtigd de Software geheel of gedeeltelijk opebaar te make, te verveelvoudige, toegakelijk te make, over te drage aa of op welke wijze da ook beschikbaar te make voor eige derde. Teves is het Cotractat iet toegestaa aapassige of wijzigige i de Software aa te brege, reservekopieë va de Software te make, de Software te decompilere, de code te verveelvoudige of aderszis de Software aa reverse egieerig te oderwerpe. 6.2 Cotractat erket dat alle itellectuele eigedomsrechte met betrekkig tot de Software uitsluited toekome aa rapolie e of haar licetiegevers. Niets uit de Overeekomst strekt tot de overdracht va eige itellectuele eigedomsrechte. 6.3 Het is rapolie toegestaa techische maatregele te eme ter beschermig va de Software, voor zover dit de afgesproke werkig iet adelig beïvloedt. Het is Cotractat iet toegestaa ee dergelijke techische maatregel te verwijdere of te otwijke. 7. Hostig 7.1 Tezij aders overeegekome zal rapolie de Website hoste op ee door haar aa te wijze Server. RapOlie zal zich er voor ispae dat de Website via deze Server bereikbaar is. Zij garadeert echter iet dat de Website ooderbroke zal werke e cotiue beschikbaar zal zij. RapOlie zal zich ispae de hostigdiest coform de overeegekome specificaties te levere, met uitsluitig va evetuele uitdrukkelijke of stilzwijgede garaties of toezeggige. 7.2 RapOlie verbidt zich tot het verzorge e aa de stad der techiek aapasse da wel late aapasse door derde va de beveiligig va de Server e Website e zal haar best doe om obevoegde toegag tot e obevoegd aapasse va de Website te voorkome. 8. Gebruik Website 8.1 Cotractat zal door het gebruik va de Website gee rechte va derde (waaroder mede doch iet uitsluited begrepe derde die eveees va de Websitedieste gebruik make) schede, zich te opzichte va die derde iet owelvoegelijk of orechtmatig gedrage e aa derde gee schade toebrege. I het bijzoder zal Cotractat: - gee spam of grote hoeveelhede s per keer, via de Website versture; - zich gee toegag verschaffe tot computers, computersysteme of websites waarvoor hij iet is geautoriseerd; - iet opzettelijk virusse of adere programma s of gegeves verspreide die schade kue toebrege aa de apparatuur, programmatuur of gegeves va derde. - iet zodaig gebruikmake va de Website dat daardoor de juiste werkig va de computersysteme va rapolie e haar leveraciers of derde wordt verhiderd, dat daardoor klate va rapolie of va de leveraciers va rapolie i het gebruik va hu Website worde

4 gehiderd of dat daardoor het iteretverkeer hider odervidt. 8.2 Cotractat verkrijgt via ee wachtwoord e toegagscode toegag tot de CMS software e de Website. Cotractat diet te alle tijde vertrouwelijk om te gaa met de toegagscodes e de wachtwoorde e draagt er zorg voor dat de CMS Software uitsluited door de bevoegde persoe gebruikt ka worde. Cotractat is volledig aasprakelijk voor alle aapassige i de Website via zij toegag tot de CMS Software. 8.3 RapOlie zal Cotractat ee hadleidig voor het gebruik va de CMS software verstrekke. I aavullig hierop biedt rapolie Cotractat support met betrekkig tot het gebruik va de CMS software, éé e ader i overeestemmig met artikel 13. Cotractat zal de door rapolie verstrekte aawijzige met betrekkig tot maatregele ter voorkomig e beperkig va storige, calamiteite, vermikig of verlies va gegeves steeds auwkeurig opvolge. 8.4 Overmiderd haar overige rechte e zoder schadeplichtig te zij, is rapolie gerechtigd om haar verplichtige uit de Overeekomst op te schorte, waaroder het verwijdere va de Website, idie Cotractat i strijd met dit artikel hadelt. Cotractat vrijwaart rapolie voor aasprake va derde die verbad houde met het hadele va Cotractat i strijd met dit artikel. 9. RO-Cotet 9.1 De Website ka bestaa uit RO-Cotet e Cotet afkomstig va Cotractat. Cotractat is ermee beked e akkoord dat de RO-Cotet iet specifiek voor hem is otwikkeld e dat de RO-Cotet eveees gebruikt ka worde voor de producte va derde. 9.2 Idie overeegekome ka de RO-Cotet bestaa uit ee video va de (activiteite e/of het bedrijf va) Cotractat. RapOlie zal er i dat geval voor zorg drage dat ee filmmaker op het overeegekome tijdstip e adres de video zal make. De video zal tegelijkertijd met de opleverig va de Website worde opgeleverd. Idie door de Cotractat akkoord bevode, zal rapolie deze video op de Website plaatse. De video wordt geleverd as is zoder eige garatie of toezeggig. Op rapolie rust gee verplichtig om de video a de opleverig kosteloos aa te passe. 9.3 Alle itellectuele eigedomsrechte met betrekkig tot de Website (exclusief de Cotractat Cotet) beruste bij rapolie e/of haar licetiegever. Gedurede de duur va de Overeekomst verkrijgt Cotractat ee iet-exclusief recht om de RO-Cotet te gebruike te behoeve va de Website. RapOlie is te alle tijde gerechtigd de RO-Cotet aa te passe of te verwijdere zoder aasprakelijk te zij voor eige schade die daaruit ka voortvloeie. 10. Cotractat Cotet 10.1 Cotractat staat ervoor i dat alle door hem verstrekte e geplaatste Cotet, e alle overige iformatie, juist e volledig is, alsmede dat hij gerechtigd is deze Cotet voor de Website te gebruike Cotractat garadeert dat de Cotet e zij gebruik daarva iet i strijd is met de i Nederlad geldede wet- e regelgevig, gee ibreuk maakt op (itellectuele eigedoms)rechte va derde dawel aders iet orechtmatig is. I het bijzoder garadeert Cotractat dat de Cotet gee porografisch materiaal bevat, iet haatdraged of belediged is e iet aazet tot geweld. Cotractat vrijwaart rapolie volledig tege alle aasprake va derde izake schade of aderszis, op eigerlei wijze otstaa door zij Cotet e het gebruik daarva, dawel door het iet akome va zij verplichtige uit deze Overeekomst of het hadele i strijd daarmee Het make va ee back-up of ee kopie va de Cotet e RO-Cotet maakt gee oderdeel uit va de diest, rapolie is da ook iet aasprakelijk voor het verlies of de beschadigig daarva. Cotractat is zelf veratwoordelijk voor het make va ee kopie of back up va de ihoud va de Website Idie rapolie het vermoede heeft dat de Cotet ibreuk maakt op de aa derde toekomede (itellectuele eigedoms) rechte da wel aderszis orechtmatig is, zal rapolie Cotractat hierva op de hoogte brege e hem ee termij stelle waarbie de Cotet diet te worde aagepast. Idie Cotractat aa dit verzoek gee gehoor geeft, acht rapolie zich gerechtigd de Cotet te verwijdere. Idie aar de meig va rapolie ee adere termij echter iet ka worde afgewacht is zij gerechtigd per direct tot verwijderig over te gaa, zoder gehoude te zij tot eige schadevergoedig. RapOlie is gerechtigd om.zip,.mp3,.jpg e soortgelijke (data)bestade te verwijdere idie deze bestade leide tot ee te grote belastig va de Servers. 11. Olie afsprake tool 11.1 Idie schriftelijk overeegekome wordt de Website opgeleverd met ee afsprake tool. Met behulp va deze afsprake tool ka op de Website afsprake / boekige (met Cotractat) worde igeplad, izage worde gegeve i de ageda s va Cotractat e klatgegeves worde achtergelate De olie afsprake tool verwerkt de afsprake/boekige automatisch i de ageda va Cotractat i Outlook, icall of Google Caleder. Cotractat diet i dit kader er voor zorg te drage dat deze ageda s zij gekoppeld met de CMS Software.

5 11.3 De olie afsprake tool biedt Cotractat de mogelijkheid om s te versture; bijvoorbeeld om de afspraak te bevestige, te verzette of te weigere of om klat te heriere aa de afspraak I de afsprake tool zal stadaard worde opgeome dat de afspraak pas vaststaat op het momet dat Cotractat de afspraak per mail heeft bevestigd. 12. Webshop 12.1 Idie het Website product ee webshop betreft, ka Cotractat via de CMS zelf de producte e overige fuctioaliteite irichte e behere. Cotractat verklaard zich akkoord e volledig geiformeerd dat rapolie allee de irichtig e istallatie va de webshop, software e (bie het pakket vallede e ibegrepe) fuctioaliteite voor haar rekeig eemt. Daaraast zal rapolie 10 tot maximaal 20 demoproducte ivoere, tezij uitdrukkelijk schriftelijk aders overeegekome tusse Cotractat e rapolie De webshop bevat ee koppelig met betaalmodules va derde partije. RapOlie is uitsluited veratwoordelijk voor de verbidig tusse de webshop e de betaalmodule e iet voor het fuctioere va deze betaalmodule zelf. Cotractat diet zelf met de paymet providers ee overeekomst aa te gaa voor het gebruik va de betaligsmodules. Idie Cotractat probleme odervidt met de betaalmodule diet hij zich te wede tot de betreffede paymet provider (bijvoorbeeld Mollie, Paypal of de betreffede bak) Cotractat is zelf aasprakelijk voor het gebruik oftewel de verkoop via de webshop. Hij staat er voor i dat zij gebruik i lij is met de va toepassig zijde wet- e regelgevig. De webshop wordt opgeleverd met stadaard webshop voorwaarde e ee disclaimer. Cotractat diet te alle tijde te cotrolere of deze documete geschikt zij voor zij gebruik va de webshop e diet, idie odig, de documete aa te passe Voor ee Website product i webshop uitvoerig ka ee OpeSSL, SSL of TLS weselijk zij. Cotractat begrijpt dat rapolie gee cotrole heeft over de werkig va deze diest, de uitvoerig erva e i gee ekele vorm ivloed e veratwoordelijkheid ka e zal drage voor de beveiligig e geimpliceerde veiligheid va dit product. Cotractat pleit rapolie da ook volledig e obeperkt vrij va eige aasprakelijkheid die met de OpeSSL, SSL e of TLS service, dieste e producte te make hebbe. 13. Zoekmachieoptimalisatie & zoekmachiemarketig 13.1 Te eide de vidbaarheid va de Website i de zoekmachies te optimalisere zal rapolie de door Cotractat opgegeve zoekterme verwerke, door iedere pagia va de Website met 2 zoekwoorde te optimalisere. Cotractat begrijpt dat de uitwerkig e of resultate va zoekmachie optimalisatie iet zij te garadere e dat behaalde resultate i het verlede gee garatie biede voor de toekomstige resultate Te eide de Website te promote e het webverkeer op de Website te verhoge, biedt rapolie haar klate de service va zoekmachiemarketig aa. Cotractat begrijpt, accepteerd e pleit rapolie vrij va eige aasprakelijkheid als de zoekmachiemarketig iet het geweste resultaat behaald. 14. Persoosgegeves 14.1 Via de Website ka Cotractat persoosgegeves (bijvoorbeeld va zij klate of bezoekers) (late) ivoere e dus verwerke. Cotractat is veratwoordelijke voor deze persoosgegeves, i de zi va de Wet beschermig persoosgegeves ( Wbp ). Cotractat garadeert dat zij gebruik i overeestemmig is met de toepasselijke wet- e regelgevig, waaroder de Wbp e de Telecommuicatiewet) e vrijwaart rapolie voor alle koste e schade dieaagaade RapOlie treedt uitsluited op als bewerker va de persoosgegeves. Zij draagt zorg voor passede techische maatregele om de persoosgegeves te bescherme tege verlies, vermikig, obevoegd gebruik of toegag of ader orechtmatig gebruik. 15. Support 15.1 Na opleverig va de Website levert rapolie support op het gebied va het gebruik va de Website. De support ziet uitsluited toe op: - verstrekke va voorlichtig met betrekkig tot de plaatsig va de Cotet; - advisere op het gebied va zoekterme, marketig e coversie; - het toelichte va de rapportage; - advisere over adere bestaade producte die rapolie aabiedt. a G

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten

Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Novosite diensten van welke aard ook levert aan de

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Internet Today

Algemene voorwaarden Internet Today Algemene voorwaarden Internet Today Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING.

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. Algemene voorwaarden ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. 1.2 Accountgegevens:

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie