DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH"

Transcriptie

1 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede klimaat plaatse Nederlad e zeker ook de provicie Noord-Hollad voor ee gecompliceerde bouwopgave. Allee op basis va iovatieve ruimtelijke oplossige kue ieuwe hoogwaardige bouwlocaties worde otwikkeld die zowel recht doe aa de kerkwaliteite va het ladschap als aa eise op het gebied va klimaat e duurzaamheid. De provicie Noord-Hollad heeft duurzaamheid e iovatie da ook als verbidede elemete i haar collegeprogramma staa. De provicie Noord-Hollad schrijft met het oog op Duurzame Ruimtelijke Otwikkelig Op Maat i Noord-Hollad de ideeëprijsvraag DROOM.NH uit. Lags deze weg kue professioele otwerpers hu bijdrage levere aa de zoektocht aar iovatieve oplossige voor de opgave va Noord-Hollad op het gebied va bouw, ladschap e milieu. Eerder i 2008 werd ee begi gemaakt met de voorbereidig va ee proviciale structuurvisie waari de provicie haar visie op de ruimtelijke ordeig va Noord-Hollad tot 2040 otvouwt (zie De structuurvisie zal de kerkwaliteite va het Noord-Holladse ladschap ader omschrijve. I dit proces is ruimte voor ibreg va Noord-Holladse burgers e maatschappelijke orgaisaties. De ideeëprijsvraag richt zich op ee bredere groep va otwerpers, die ook elders gevestigd kue zij. De woigbehoefte, de mobiliteit, de vrijetijdsbestedig e de otwikkelig va de ecoomie vrage om ee ieuw e hoogwaardig otwerp voor grote dele va de provicie. Ekele jare gelede orgaiseerde de Stichtig Welstadszorg Noord-Hollad oder de aam De logica va de lelijkheid al ee otwerpprijsvraag die de otwikkelig va bedrijveterreie i Noord-Hollad cetraal stelde. Maar het gaat iet allee om bedrijfshuisvestig. Naar verwachtig moete i Noord-Hollad i de periode tot 2040 ook og ruim woige worde bijgebouwd. Dat cijfer teket de omvag va de opgave. Tegelijkertijd groeit de wes om de bijzodere Noord- Holladse ladschappe e hu opeheid, verscheideheid e gaafheid voor de toekomst te beware. I de komede deceia zal ook de klimaatveraderig leide tot ieuwe ruimtelijke vraagstukke, oder meer bij het waterbeheer. Met welke duurzame e klimaatbestedige ruimtelijke plae is het mogelijk om ruimteclaims te hoorere e tegelijkertijd de kerkwaliteite va de Noord-Holladse ladschappe veilig te stelle e te vergrote? Het realisere va dergelijke plae maakt samewerkig op regioale schaal odig. Ook daar moet bij het otwerp rekeig mee worde gehoude. Om het belag va de opgave te oderstrepe, stelt Noord-Hollad ee substatieel prijzegeld beschikbaar waarmee de wiaar i de gelegeheid wordt gesteld om de izedig verder uit te werke. Met het oog op deze vervolgstudie is ervoor gekoze om éé prijswiaar aa te late wijze door ee oafhakelijke jury oder voorzitterschap va Kees Vriesma, die voorzitter is va de Commissie Ruimtelijke Otwikkelig Luchthaves e tal va fucties bekleedde i de private e de publieke sector (oder meer als Algemee Directeur va Staatsbosbeheer e Directeur-Geeraal va de Ruimtelijke Ordeig). De resultate va de prijsvraag kue doorwerke i de structuurvisie e de verdere beleidsotwikkelig va de provicie. I het oderstaade wedstrijdprogramma zij de vraagstellig e alle regels die gelde tijdes deze prijsvraag gespecificeerd. Dit wedstrijdprogramma is bided voor de uitschrijver e de jurylede. De deelemers oderschrijve dit wedstrijdprogramma door het idiee va ee izedig. Het wedstrijdprogramma is opgesteld volges het model-wedstrijdprogramma voor ee prijsvraag, zoals beschreve i het Kompas e geoemd i het Coveat Wedstrijde op het gebied va architectuur, stedebouw e ladschapsarchitectuur.

2 Wedstrijdprogramma Hoofdstuk 1: Opdrachtomschrijvig 1.1 Locatie e opgave De opgave is, oplossige te vide voor de bouw va miimaal 500 woige. De izedig moet betrekkig hebbe op éé of meer door de izeder te kieze locaties bie de huidige greze va de provicie Noord- Hollad. Evetueel mag ee deel va het plagebied i ee aagrezede provicie ligge. Ee vraag die bij de locatiekeuze aa de orde komt is, welke overwegige pleite voor gecocetreerd of juist verspreid bouwe. Ook is de vraag, welke otwikkeligsstrategie gewest is: geleidelijke aapassige of juist radicale igrepe die leide tot ieuwe ladschappe? De oplossige moete ee atwoord biede op de spaig tusse: de grootschalige bouwopgave i Noord-Hollad; de behoefte aa ee hoogwaardige leefomgevig waari ieuwe otwerpe worde gecombieerd met de kerkwaliteite va het ladschapstype; voor Noord-Hollad kue kerkwaliteite bijvoorbeeld zij de opeheid, verscheideheid e gaafheid va ladschappelijke eehede; de oodzaak va ee CO 2 eutrale e klimaatbestedige bouw. Hoe is deze spaig positief te beutte i ee iovatief e duurzaam otwerp? Welke bijdrage moete bestuurders, burgers e adere betrokkee i Noord-Hollad levere om het otwerp te kue realisere? Het idee ka toepasbaar zij op meer gebiede of juist specifiek zij bedoeld voor de gekoze locatie(s). Ee motivatie voor de keuze moet worde opgeome i de toelichtig bij het pla. 1.2 Radvoorwaarde I aavullig op de oder put 1 geoemde eise aa de locatie geldt, dat oplossige die zij gebaseerd op het drooglegge va dele va de Noordzee of het IJsselmeer iet zij toegestaa. Het pla moet bijdrage aa de ruimtelijke kwaliteit e de aatrekkelijkheid va de gekoze regio als vestigigsplaats voor mese e bedrijve. Dit ka zij gebaseerd zij op behoud va ladschappelijke e cultuurhistorische waarde, op toevoegig va ieuwe elemete e op combiaties va beide. Het otwerp moet voldoe aa de verplichte elemete uit het programma va eise. 1.3 Idicaties Niet va toepassig. 1.4 Programma va eise Het pla moet voorzie i de volgede verplichte elemete: de bouw va miimaal 500 woige i ee otwerp dat recht doet aa de kerkwaliteite va het gekoze gebied e dat laat zie hoe het streve aar ee CO 2 eutrale e klimaatbestedige bouw gestalte ka krijge (oder CO 2 eutraal verstaat de provicie, dat etto gee broeigaskasse vrijkome); de locatie(s) moet(e) zo zij gekoze, dat wordt voorzie i de woigbehoefte va meer da éé gemeete over de periode tot Niet verplicht, maar wel gewest is om i te gaa op de parallel met de problematiek va de bedrijveterreie. Hoewel i deze wedstrijd de woigbouwopgave cetraal is gesteld, gelde vergelijkbare omstadighede e mogelijk vergelijkbare oplossige voor de aaleg va ieuwe bedrijfslocaties. Ee tweede iet verplicht programmaput betreft het toepasse va tijdelijke bebouwig als middel om oomkeerbare aatastig va het ladschap te voorkome.

3 Hoofdstuk 2: De wedstrijdregels 2.1 Name e adresse Deze prijsvraag wordt aageduid met de aam DROOM.NH e wordt uitgeschreve door de provicie Noord- Hollad. Names de uitschrijver treedt als cotactpersoo op: Architectuur Lokaal, Maaike va Beusekom Tusse de Boge JB Amsterdam (020) Soort prijsvraag De prijsvraag is ee opebare ideeëprijsvraag. 2.3 Doelstellig Het aagedrage krijge va iovatieve ideeë die aageve hoe de grootschalige (woig)bouwopgave i Noord-Hollad ka worde gecombieerd met de behoefte aa ee hoogwaardige leefomgevig e de oodzaak va ee CO 2 eutrale e klimaatbestedige bouw. Aa deze ideeë is behoefte i het kader va de formulerig va de proviciale structuurvisie. 2.4 Deelemers De wedstrijd wordt uitgeschreve oder professioele otwerpers. De verwachtig is, dat vooral (ladschaps)- architecte e stedebouwkudige i staat zij om met de gevraagde oplossige te kome. Gezie het complexe karakter va de opgave staat deelame ope voor multidiscipliaire teams, mits zij éé vertegewoordiger beoeme als hoofdotwerper. De izeder (of de hoofdotwerper) moet staa igeschreve bij de Stichtig Bureau Architecte register. Uitgeslote va deelame zij de jurylede e hu bureaus eveals degee die op eigerlei wijze betrokke zij geweest bij de voorbereidig va de prijsvraag e medewerkers va de provicie Noord-Hollad. Geïteresseerde die voldoe aa de criteria voor deelame, kue zich aamelde via de website va de prijsvraag ( door middel va het aameldigsformulier. Dit ka tot uiterlijk 28 ovember uur. Aameldige die a dit tijdstip worde otvage worde iet geaccepteerd. 2.5 Izedige Izedige moete uiterlijk zij otvage op 9 jauari 2009 om uur op het adres: Architectuur Lokaal Tusse de Boge JB Amsterdam De izedige moete i de Nederladse taal zij opgesteld e bestaa uit de volgede bescheide: Ee brochure i A4 formaat. De brochure is losbladig, per pagia geummerd e probleemloos te reproducere zoder verlies aa izichtelijkheid of leesbaarheid. De omslag va de brochure vermeldt het motto va de izedig. De brochure moet i zevevoud worde igeleverd. De brochure bevat ee tekst va maximaal

4 1.500 woorde met ee toelichtig op de izedig. I de toelichtig moete i ieder geval de volgede oderwerpe aa de orde kome: a de aapak va regioale samewerkig bij de keus voor verspreid of juist gecocetreerd bouwe; b de relatie va het pla tot het betreffede ladschapstype; c de te volge otwikkeligsstrategie (geleidelijke aapassige versus radicale igrepe) e d de maier waarop de izeder ee CO 2 eutrale bouw dekt te realisere e aticipeert op de gevolge va klimaatveraderig voor de iwoers va Noord-Hollad. Twee verticale paele va A1 formaat. Adere formate zij iet toegestaa. De paele zij licht va gewicht e relatief stijf va structuur. Ze moete op vier hoeke voorzie zij va gaatjes om ze op te kue hage. Paeel 1 is gewijd aa hede e verlede va de gekoze locatie. Paeel 2 schetst het gevraagde toekomstbeeld ao 2040 e de weg om daar te kome. Beide paele bevatte ee kaart va het gebied. Daaraast zij plattegrode, schetse e/of 3D visualisaties toegestaa. Ee cd-rom met daarop de complete izedig iclusief het motto. Alle afbeeldige i jpg-formaat (miimaal 300 dpi per afbeeldig), de volledige tekst als word bestad. Het motto diet ook op de cd-rom e het hoesje daarva te zij vermeld. Prits op A3 formaat va de igediede paele i zevevoud. Materiaal dat iet is gevraagd wordt iet i de beoordelig betrokke. Er moge gee variate worde igedied. De izedige diee aoiem te zij. Alle otwerpe moete worde igezode oder motto, bestaade uit Latijse lettervorme of Arabische da wel Romeise cijfers. Het motto moet voorkome op alle bij de izedig behorede bescheide e de verpakkig daarva. Als ee izeder meer da éé otwerp izedt, da moet voor elk otwerp ee ader motto worde gekoze e elk otwerp afzoderlijk worde verpakt e verzode. Op gee der stukke va de izedig of de verpakkig mag het hadschrift va de otwerper voorkome, och eig teke of lakstempel of iets dergelijks, waaruit de herkomst va het otwerp zou kue worde afgeleid. De izedig diet vergezeld te gaa va twee brieve: ee aambrief, ee geslote eveloppe met buiteop het motto e de vermeldig aambrief e biei: aam e adres va de izeder (i geval va ee gezamelijk otwerp moet duidelijk aagegeve worde wie va het team de hoofdveratwoordelijke is); ee verklarig dat het otwerp het geestelijk eigedom is va de otwerper; ee bewijs va de SBA-registratie va de (hoofd)otwerper; ee bewijs va aameldig. ee adresbrief, ee geslote eveloppe met buiteop het motto e de vermeldig adresbrief e biei ee correspodetieadres, iet zijde het adres va de izeder. De adresbrief diet ertoe om zoodig i cotact te kue trede met de izeder, zoder dat de aoimiteit wordt doorbroke. De jury heeft de bevoegdheid a afrodig va jurerig alle aambrieve te opee e de ame va de izeders beked te make.

5 2.6 Tijdschema va de prijsvraag De prijsvraag verloopt volges het oderstaade tijdschema: 1 oktober 2008 Uitschrijfdatum 22 oktober Eide mogelijkheid om vrage i te diee 28 oktober Defiitief programma met publicatie va atwoorde 28 ovember Sluitig aameldigstermij 9 jauari 2009 Sluitig izedtermij 15 jauari Toetsig izedige gereed 26 jauari - 6 februari Jurerig Tusse 23 e 28 februari Bekedmakig geomieerde e twee kadidaat prijswiaars Tusse 10 e 13 maart Opebaarmakig juryrapport e prijsuitreikig 2.7 Tussetijdse iformatie Schriftelijke vrage met betrekkig tot het wedstrijdprogramma kue worde igedied bij Maaike va Beusekom via het mailadres: Na de vragerode worde alle gestelde vrage met de daarbij behorede atwoorde e relevate iformatie i éé documet op schrift gesteld e op 28 oktober via de website ( aa alle deelemers ter beschikkig gesteld. Dit documet geldt vaaf dat momet als aahagsel va het wedstrijdprogramma e heeft dezelfde bidig. Overleg buite deze procedure is iet toegestaa. 2.8 Jury De izedige worde beoordeeld door ee jury bestaade uit de volgede lede: Kees Vriesma, voorzitter. Vriesma is voorzitter va de Commissie Ruimtelijke Otwikkelig Luchthaves e bekleedde tal va fucties i de private e de publieke sector (oder meer als Algemee Directeur va Staatsbosbeheer e Directeur-Geeraal va de Ruimtelijke Ordeig). Mirada Reitsma, Proviciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Jadirk Hoekstra, ladschapsarchitect Erest Briët, directeur Milieufederatie Noord-Hollad Noud de Vreeze, directeur WZNH, adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Secretaris: Architectuur Lokaal, Dirk Bergvelt (zoder stemrecht) Bij verhiderig va éé der lede va de jury wordt ee reservelid opgeroepe met ee vergelijkbare deskudigheid als het verhiderde lid. De jury is oafhakelijk va de deelemers e doet ee autoome uitspraak die bided is voor uitschrijver e deelemers. 2.9 Beoordeligscriteria De jury beoordeelt of de izedige voldoe aa de gestelde vraag op basis va de oderstaade criteria: Is het pla verieuwed? Is het ee oplossig voor de komede bouwopgave va Noord-Hollad?

6 Levert het ee positieve bijdrage aa de ruimtelijke kwaliteit va het gebied e het ladschapstype? Is aaemelijk gemaakt dat het pla CO 2 eutraal is e is rekeig gehoude met het veraderede klimaat? Is de voorgestelde aapak va regioale samewerkig haalbaar? De volgorde va deze criteria is willekeurig 2.10 Beoordeligsprocedure De beoordeligsprocedure verloopt als volgt: a Toetsigsfase Na het ilevere va de izedige toetst Architectuur Lokaal of is voldaa aa de materiële izedigseise. Vervolges toetst ee ambtelijke commissie of is voldaa aa de radvoorwaarde e de overige wedstrijdregels zoals geoemd i dit wedstrijdprogramma. Het toetsigsrapport wordt ter beschikkig gesteld aa de jury. Izedige die iet aa deze voorwaarde voldoe, worde iet i de beoordelig betrokke. De beslissig hierover wordt geome door de uitschrijver, gehoord de jury. b Beoordeligsfase Tusse 26 jauari e 6 februari 2009 vidt de beoordelig plaats. De jury beoordeelt de wijze waarop de izedige reagere op de opgave, radvoorwaarde e programma va eise, e aalyseert de izedige op de afzoderlijke beoordeligscriteria. De jury selecteert miimaal 10 e maximaal 15 izedige die het best aa het wedstrijdprogramma voldoe als geomieerde. Uit de groep va geomieerde selecteert de jury de twee beste izedige. Vervolges geeft de jury op basis va ee itegrale beoordelig aa welke izedig voor bekroig i aamerkig komt. Daarbij geeft de jury aa, welke elemete va het otwerp speciale aadacht vrage bij de studie die de prijswiaar i het vervolg op de prijsvraag zal uitvoere. Uitschrijver e deelemers zulle zich ovoorwaardelijk aa de uitspraak va de jury oderwerpe. Tusse 23 e 28 februari 2009 wordt beked gemaakt welke izedige zij geomieerd e welke twee izedige de jury als beste beoordeelt. Vervolges worde de aambrieve geoped. Op 10, 11, 12 of 13 maart 2009 maakt de gedeputeerde Ruimtelijke Ordeig voor Noord-Hollad, To Hooijmaijers, beked welke izedig de prijs heeft gewoe. Dat gebeurt op ee bijeekomst va de provicie Noord- Hollad tijdes de MIPIM, de jaarlijkse vastgoedbeurs i Caes, Frakrijk ( Va de (hoofd)- otwerpers va de twee izedige die de jury als beste beoordeelt wordt verwacht dat zij aawezig zij bij de bekedmakig va de wiaar Juryrapport Op de dag va de prijsuitreikig is het rapport va de jury beschikbaar. Het rapport va de jury is schriftelijk e opebaar. Voor de izedige die de laatste beoordeligsrode hebbe gehaald bevat het rapport per otwerp ee overzicht va wat de toetsig aa deze criteria heeft opgeleverd. Bovedie bevat het juryrapport ee evaluatie va de resultate va de prijsvraag e aabevelige aa de uitschrijver.

7 2.12 Prijze Het totale prijsgeld bedraagt , exclusief de door de uitschrijver te vergoede BTW (iclusief BTW , ). De uitschrijver zal het totale prijsgeld uitbetale, e wel uiterlijk twee maade a de uitspraak va de jury. Het prijsgeld wordt toegeked aa éé prijswiaar die het bedrag moet bestede aa ee uitwerkig va de izedig. De wiaar houdt hierbij rekeig met aabevelige va de jury, maar bepaalt verder zelf hoe deze uitwerkig plaatsvidt. De prijs wordt uitgekeerd i de vorm va ee subsidie i de zi va de Algemee Wet Bestuursrecht. Vaaf 1 jauari 2009 geldt hiervoor de Algemee subsidieverordeig Noord-Hollad De (hoofd)otwerpers va de twee izedige die de jury als beste beoordeelt, krijge va de provicie Noord- Hollad de reis aagebode die he i staat stelt om aawezig te zij bij bekedmakig va de eiduitslag i Caes i maart Zij vliege op 10 maart aar Nice e op 13 maart terug. De provicie betaalt de koste va de vliegreis, de trasfers va e aar het hotel e de drie overachtige Vervolg op de prijsvraag De uit deze prijsvraag voortkomede ideeë kue worde gebruikt i de structuurvisie va de provicie Noord-Hollad. Verder zulle ze via diverse vorme va publiciteit oder de aadacht worde gebracht va lokale bestuurders, marktpartije e adere die ivullig zulle moete geve aa de Noord-Holladse bouwopgave Publiciteit, publicaties e tetoostellig Geomieerde izedige worde opgeome i de publicatie, de website ( e de tetoostellig aar aaleidig va de wedstrijd. Izeders diee zich erva bewust te zij, dat de paele allee i verkleide vorm i de publicatie kue worde opgeome. Het is deelemers, jurylede of adere da de projectleider, iet toegestaa i de publiciteit te trede over zake die ihoudelijk samehage met de izedige of de prijsvraag als zodaig, voordat het besluit va de uitschrijver beked is gemaakt Auteursrechte De izedige blijve het geestelijk eigedom va de deelemers Gebruik, verzekerig, eigedom e terugzedig va de igezode bescheide Va de geomieerde izedige blijve alle voor de wedstrijd igezode stukke tot zes maade a de prijsuitreikig ter beschikkig va de opdrachtgever. Gedurede deze periode zij de igezode bescheide iet verzekerd. Na afloop va de periode kue de geomieerde izedige tot uiterlijk 1 ovember 2009 worde opgehaald bij de opdrachtgever. Hierover moet vooraf ee afspraak worde gemaakt met het secretariaat va de sector Ruimtelijke Irichtig va de Provicie Noord-Hollad via telefooummer: (023) De iet-geomieerde izedige kue tusse 2 e 13 maart 2009 worde opgehaald bij Architectuur Lokaal, a telefoische afspraak met Maaike va Beusekom: (020) Gedurede de termij dat de igezode bescheide ter beschikkig staa va de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever het recht de igezode bescheide te publicere of te exposere op de wijze zoals vermeld i dit wedstrijdprogramma, zoder daarvoor de otwerper eige vergoedig schuldig te zij. Voor afbeeldig, publicatie of tetoostellig op adere wijze, is toestemmig va de otwerper vereist. Dit met uitzoderig va de igezode bescheide va het wiede otwerp, die het eigedom va de opdrachtgever worde, waarbij deze ook het recht va publicatie verkrijgt.

8 2.17 Geschille Izeders otvage a afloop ee formeel bericht va de uitslag waari ook ee bezwaarclausule is opgeome Slot Voor deze prijsvraag gelde de voorwaarde zoals vermeld i dit prijsvraagprogramma.

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Streekplan Noord Holland Zuid

Streekplan Noord Holland Zuid P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Partiële herzieig Actualiserig Streekpla Noord Hollad Zuid e streekpla(otwikkeligsbeeld) Noord-Hollad Noord Partiële herzieig Actualiserig Streekpla Noord Hollad

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar.

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar. A 027 B003 B004 B012 B013 B014 Rechtstreeks beroep rechtbak Igagsdatum a afwijzig WW Igetrokke aavrage Legeskoste verblijfsverguig e aturalisatie Vaste laste gedetieerde Reiskoste bezoek gedetieerde Het

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt: Aa de gemeeteraad Registratieummer: GF13.20085 Datum collegebesluit: 5 ovember 2013 Agedaput: Portefeuillehouder: Mevrouw C. va der Laa Behadeled ambteaar: De heer C. Tiemersma Oderwerp: Activerig ivesterig

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Proviciaal Verkeers- e Vervoerpla Actualisatie va het PVVP 2007-2013 Proviciaal Verkeers- e Vervoerpla Actualisatie va het PVVP 2007-2013 Vastgesteld door Proviciale

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket Bestaade uit: Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Voorwaarde Betaaldieste Particuliere

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015 CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 September 2015 Vakbode e de cao Over de afsprake i deze cao oderhadele werkgeversorgaisaties e vakbode met elkaar. Uitzedkrachte kue ook ivloed uitoefee op de cao door

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Wedstrijdreglement t.b.v. de Ontwerpwedstrijd Constructief en creatief met composieten 2014

Wedstrijdreglement t.b.v. de Ontwerpwedstrijd Constructief en creatief met composieten 2014 Wedstrijdreglement t.b.v. de Ontwerpwedstrijd Constructief en creatief met composieten 2014 Uitschrijver : Poly Products BV te Werkendam Editie : 2 Jaar : 2014 Versie reglement : 1.0 Geldig vanaf : 11-03-2014

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2007

Woonmonitor Limburg 2007 Factsheetboek Maasduie 27 Maasduie 8233 Woomoitor Limburg 27 Factsheetboek Maasduie 27 Maastricht, juli 28 Colofo Provicie Limburg Postbus 57 622 MA Maastricht Tel.: +31 ()43 389 99 99 Fax.: +31 ()43 361

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Odergetekede College va Gedeputeerde

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d ONTWERP. Waterplan 2010-2015. Beschermen, Benutten, Beleven en Beheren. Provincie Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d ONTWERP. Waterplan 2010-2015. Beschermen, Benutten, Beleven en Beheren. Provincie Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d ONTWERP Waterpla 2010-2015 Provicie Noord-Hollad Bescherme, Beutte, Beleve e Behere otwerp Waterpla 2010-2015 Provicie Noord-Hollad Bescherme, Beutte, Beleve e Behere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting.

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting. Stochastische loadflow. eschrijvig model belastig. 95 pmo 5-- Phase to Phase V Utrechtseweg 3 Postbus 68 AC Arhem T: 6 356 38 F: 6 356 36 36 www.phasetophase.l 95 pmo INHOUD Ileidig...3 eschrijvig belastig...

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp:

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: RAADSVOORSTEL Rv.-r.: B e W-besluit d.d.: B e W-besluit r.: Naam programma: Ecoomie e toerisme Oderwerp: Uitvoerigsbesluit De Stal Aaleidig: De Stal is ee horecavoorzieig op het Leide Bio Sciece Park.

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2009 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme weer leuk i

Nadere informatie

p r o v i n c i e n o o r d - h o l l a n d Krachtig, in Balans Collegeprogramma 2007-2011

p r o v i n c i e n o o r d - h o l l a n d Krachtig, in Balans Collegeprogramma 2007-2011 p r o v i c i e o o r d h o l l a d Krachtig, i Balas Collegeprogramma 20072011 Krachtig, i Balas Collegeprogramma 20072011 VVD PvdA CDA GroeLiks 5 april 2007 Ihoud 3 Preambule 4 Ruimtelijke irichtig 14

Nadere informatie

Toepassingsgebied Definities

Toepassingsgebied Definities I. BESCHRIJVING STAD NINOVE, tweede afdelig Ee kapel, gelege Geraardsbergsestraat 160, gekadastreerd volges titel e volges kadastraal uittreksel va dertig jauari tweeduized vijftie sectie B, ummer 1630/d,

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2012 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Met vrije software een e-veiling opzetten

Met vrije software een e-veiling opzetten Met vrije software ee e-veilig opzette Mark De Quidt ICT-coördiator e ICT-leerkracht, Koiklijk Atheeum Atwerpe 1. Ileidig 2. Didactische kat va het verhaal va e-veilig 2.1. Doelstellige bie het vakgebied

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015 M+R iterior architecture Provicie Zeelad Abdij va Middelburg otmoetigsruimte, vergaderruimte, bietui maart 2015 iterieurarchitecte opdrachtgever locatie opdracht opleverig Over otmoete i de Abdij Al eeuwelag

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Guide to Doing Business on Bonaire

Guide to Doing Business on Bonaire Guide to Doig Busiess o Boaire Nederlads Voorwoord Graag preseteer ik ames VaEps Kuema VaDoore ee ieuwe versie i oze serie Doig Busiess Guides. Deze uitgave gaat over Boaire, het grootste va de drie

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Ex-echtgeote

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie