Toekomstbeeld AWBZ Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?"

Transcriptie

1 Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012

2 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ Procesmodel 7 Schema: Het procesmodel va de AWBZ Doel e resultaat 9 3 Zorgikoop Algemee beschrijvig 11 Detail procesoverzichte: Zorgikoop Uitgagspute Take e veratwoordelijkhede 17 4 Registratie e bemiddelig Algemee beschrijvig Uitgagspute 21 Detail procesoverzichte: Registratie e bemiddelig Take e veratwoordelijkhede 23 5 Declaratie e betalig Algemee beschrijvig Uitgagspute 27 Detail procesoverzichte: Declaratie e betalig Take e veratwoordelijkhede 29 2

3 Toekomstbeeld AWBZ 2013 Voorwoord Het regeerakkoord i 2010 bracht duidelijkheid over de toekomstige uitvoerig va de AWBZ. Die blijft als publieke verzekerig bestaa, maar de uitvoerig komt i hade va de zorgverzekeraars. Hiermee houde de zorgkatore op te bestaa. De wet- e regelgevig moet hiervoor og wel worde aagepast. De wettekst ligt op het momet va verschije va dit Toekomstbeeld ter adviserig voor bij de Raad va State. s zij verheugd de AWBZ te kue uitvoere voor hu eige verzekerde. I dit ieuwe systeem krijge è pakke zorgverzekeraars ee belagrijke sturede rol. Door de AWBZ voor eige verzekerde te gaa uitvoere kue zorgverzekeraars meer toegevoegde waarde e maatwerk biede aa cliëte die lagdurig behoefte hebbe aa zorg e odersteuig. s zie kase om de kwaliteit e doelmatigheid va AWBZ-zorg te verbetere te behoeve va hu cliëte, door cotracte te sluite met die zorgverleers die aatoe dat ze kwaliteit levere e iovere. Deze zorgaabieders worde door de zorgverzekeraars belood voor de kwaliteit, omdat op die maier uiteidelijk de koste betaalbaar blijve. Omdat zorgverzekeraars gee wistoogmerk hebbe, wordt het bespaarde geld opieuw geïvesteerd i die kwaliteit. Op deze maier levere zorgverzekeraars ee belagrijke bijdrage aa de kwaliteit e betaalbaarheid va de lagdurige zorg, u e i de toekomst. Niet allee voor de cliëte, maar zeker ook voor de zorgsector e de zorgverzekeraars zelf heeft de structurele herzieig va de AWBZ-zorg grote impact. Same met de zorgverzekeraars heeft ZN ee programma opgezet om deze veraderige i goede bae te leide. Dit Toekomstbeeld 2013 beschrijft hoe de uitvoerig va de AWBZ door zorgverzekeraars er per 1 jauari 2013 gaat uitzie. Hiermee otstaa eeduidige kaders voor de zorgverzekeraars e het zorgveld. Ieder hoofdstuk beschrijft de uitgagspute, take e veratwoordelijkhede bij de verschillede processe waari de uitvoerig uiteevalt: zorgikoop, registratie e bemiddelig e declaratie e betalig. Pieter Hasekamp Algemee directeur s Nederlad 3

4 1 Ileidig De lagdurige zorg wordt structureel herzie. Mometeel voere zorgkatore de AWBZ (Algemee Wet Bijzodere Ziektekoste) uit voor elke AWBZ-cliët i ee bepaalde regio, ogeacht bij welke verzekeraar zij zorgverzekerig loopt. Vaaf 2013 gaa zorgverzekeraars ee belagrijk deel va de AWBZ voor hu eige verzekerde uitvoere. Verder zulle begeleidig e jeugdzorg worde overgeheveld va de AWBZ aar de WMO (Wet Maatschappelijke Odersteuig) e zulle deze fucties oder de veratwoordelijkheid kome te valle va gemeete. Overheid bepaalt de kaders De AWBZ blijft als volksverzekerig ogewijzigd bestaa. De overheid bepaalt de wettelijke kaders: de aasprake, het budget e de toegag. Bij de uitvoerig va de AWBZ is og wel de vraag i welke mate e oder welke voorwaarde de zorgverzekeraars risicodraged kue zij. Hierover wordt i de huidige kabietsperiode gee besluit geome. Ook het PGB e de vergoedigsregelig valle oder de scope va de overhevelig AWBZ. Te tijde va de otwikkelig va dit Toekomstbeeld was de staatssecretaris deze regelige og aa het vormgeve e borge. Vadaar dat de regelige i deze versie og iet zij odergebracht i het procesmodel. Cliët cetraal s wille aast de Zorgverzekerigswet (Zvw) ook de AWBZ uitvoere, omdat het overgrote deel va de zorg i beide goed verzekerbaar is. Dit past bij de doelstellig va de zorgverzekeraars om de cliët i de uitvoerig meer cetraal te stelle. Door de uitvoerig va de AWBZ ter had eme, komt er ee stevigere bidig tusse cliët e zorgverzekeraar. De uitvoerig wordt beter e simpeler omdat cliëte bij éé loket terecht kue voor al hu verzekerde zorg. Nu moete ze aakloppe bij het (vaak aoieme) zorgkatoor voor de AWBZ e bij de zorgverzekeraar voor de Zorgverzekerigswet (Zvw). Cliëte krijge verder meer ispraak omdat zorgverzekeraars direct aaspreekbaar zij e er bovedie va zorgverzekeraar gewisseld ka worde. Tot slot zie zorgverzekeraars belagrijke mogelijkhede om de kwaliteit e doelmatigheid va AWBZ-zorg te verbetere te behoeve va hu cliëte. Projectregie bij ZN Dit complexe proces vidt voor ee belagrijk deel plaats oder de regie va s Nederlad (ZN). ZN is same met de zorgverzekeraars, partije i het veld e de politiek al 4

5 Toekomstbeeld AWBZ 2013 geruime tijd bezig om deze veraderige i samehag vorm te geve e i goede bae te leide. Daartoe is het project Uitvoerig AWBZ door s (project UAZ) opgezet. Het project ket ee meerjarig karakter met meerdere plateaus. Per plateau worde de doelstellige bepaald. Eid 2011 werd de voorbereidede fase afgerod. Per 1 jauari 2012 is fase 2 va start gegaa: de trasitiefase. Deze duurt tot 31 december Per 1 jauari 2013 start fase 3: de daadwerkelijke uitvoerig. I dat jaar verdwije de zorgkatore e gaa zorgverzekeraars daadwerkelijk de AWBZ voor hu eige verzekerde uitvoere. Doel va het project is het voor de zorgverzekeraars mogelijk te make om de AWBZ vaaf 2013 zoder risico uit te voere voor hu eige verzekerde, waarbij: Zorg probleemloos doorgag vidt voor de cliët; relevate cliëtgegeves tusse zorgverzekeraars zij overgedrage; iformatie voor zorgservice e bemiddelig voor zorgverzekeraars beschikbaar is; met cliëte e zorgaabieders voldoede e correct is gecommuiceerd; over de uitvoerig uiforme afsprake zij gemaakt; ketepartije (iclusief overheid, beleidsmakers e toezichthouders) de oodzakelijke radvoorwaarde hebbe gerealiseerd, waaroder wet- e regelgevig; fiaciële beheersig is igeregeld; zorg door zorgverzekeraars is igekocht; gemeeschappelijke (ICT-)voorzieige zij gerealiseerd (idie odig); admiistratieve processe door zorgverzekeraars zij igericht; zorgaabieders op declaratiebasis worde betaald. Same met het zorgveld De overhevelig va de AWBZ aar de zorgverzekeraars is ee omvagrijk e complex gebeure waar vrijwel het hele zorgveld bij betrokke is. De zorgverzekeraars hebbe het adrukkelijke doel dit proces met itesieve betrokkeheid va het zorgveld vorm te geve. Dit Toekomstbeeld is da ook voor het gehele zorgveld geschreve: de zorgbraches, de zorgaabieders, de zorgverzekeraars e huidige zorgkatore. Dit Toekomstbeeld 2013 beschrijft hoe de uitvoerig va de AWBZ door zorgverzekeraars er per 1 jauari 2013 uit gaat zie, vooropgesteld dat de Tweede e Eerste Kamer er hu goedkeurig aa geve. Het documet vormt de verdere detailivullig va voorwerk op hoofdlije dat i goede samespraak met het miisterie va VWS is verricht. Hiermee otstaa eeduidige kaders voor de zorgverzekeraars e het zorgveld. Dit documet moet worde gezie als ee tussestatio. Fietuig erva i samespraak met de veldpartije is odig, e ZN zal daari het voortouw eme. Het documet wordt voorjaar 2012 aagepast aa de laatste stad va zake. Versie: jauari

6 6

7 Toekomstbeeld AWBZ Het procesmodel AWBZ 2013 Het procesmodel va de AWBZ is opgezet aar aalogie va de Zorgverzekerigswet. Er zij vier primaire processe oderscheide: zorgikoop, registratie e bemiddelig, declaratie e betalig zorg e marketig e productotwikkelig. Ieder proces wordt uitgebreid beschreve i ee apart hoofdstuk. Daarbij kome de volgede oderdele aa bod: Algemee beschrijvig; Uitgagspute; Take e veratwoordelijkhede. Het procesblok marketig e productotwikkelig valt buite de scope va de procesbeschrijvig omdat deze activiteit idividueel door de zorgverzekeraars wordt igevuld. De odersteuede processe worde eveees buite de beschrijvig va deze versie va het Toekomstbeeld 2013 gelate, maar zulle wel deel uitmake va de volgede versie. I dit hoofdstuk wordt eerst het procesmodel besproke, waarbij voor ieder oderdeel het doel e resultaat i algemee terme wordt beschreve. 2.1 Procesmodel Het procesmodel va de AWBZ is opgezet i avolgig va de Zorgverzekerigswet. Er zij vier processe te oderscheide: 1. Zorgikoop 2. Registratie e bemiddelig 3. Declaratie e betalig 4. Marketig e productotwikkelig Het procesmodel is chroologisch opgebouwd. Na afrodig va het proces marketig e productotwikkelig begit de cyclus weer vooraa bij ikoop. Het procesblok marketig e productotwikkelig wordt idividueel door de zorgverzekeraars igevuld e daarom hier iet verder beschreve. De odersteuede processe worde biekort aagevuld. 7

8 Toekomstbeeld AWBZ 2013 Het procesmodel va de AWBZ Primair proces Zorgikoop Registratie e bemiddelig Declaratie e betalig Marketig Defiiëre ikoopbeleid Cotractere zorg Ischrijve verzekerde Iformere verzekerde Bemiddele zorg Behadele declaraties Beheerse budget Moitore kwaliteit PGB Marketig e productotwikkelig Odersteuede processe Materieel cotrolere Oderzoeke fraude Veratwoorde: Statistisch e weteschappelijk oderzoek Geschille Overige odersteuede processe: Klachte e bezware, Buitelad, Fiacië, Plaig e cotrole 8

9 2.2 Doel e resultaat Hieroder staa de doele e resultate per procesblok verder uitgeschreve. Zorgikoop Het proces va zorgikoop is de eerste stap i het proces e heeft betrekkig op het bepale va het zorgikoopbeleid va de zorgverzekeraar e het cotractere va zorg bij zorgaabieders. Voor 2013 wordt op basis va represetatie igekocht. Doel Het vaststelle va het regioale ikoopbeleid bie de ladelijke kaders, coform de wettelijke eise va de ikoopprocedure (trasparatie, objectiviteit e o-discrimiatie). Het ikope va doelmatige zorg (i kwaliteit e prijs) voor verzekerde i de regio, teeide de regioale beschikbaarheid e cotiuïteit va zorg te waarborge, waarbij de zorg bie de cotracteerruimte (het regiobudget) moet zij igekocht. Resultaat Voor iedere regio ee, met de represetate afgestemd, ikoopdocumet waarmee afsprake met zorgaabieders kue worde gemaakt over prijs, kwaliteit e volume va de te cotractere zorg. Ee geformaliseerde productieafspraak per zorgaabieder (NZa-beschikkig omzetplafod) die vawege het represetatiemodel voor alle zorgverzekeraars va toepassig is. Registratie e bemiddelig Vervolges start het proces va registratie e bemiddelig. Dit procesblok heeft betrekkig op het ischrijve e iformere va verzekerde e het bemiddele bij zorgvrage va deze verzekerde. Doel Het ischrijve va de verzekerde i de admiistratie va de rechtspersoo opgericht voor de fiacieel-ecoomische afhadelig va de AWBZ-uitvoerder, zodat verzekerde aaspraak kue make op AWBZ-zorg. Het beschikke over actuele AWBZ-gegeves va de verzekerde, zodat de ieuwe zorgverzekeraar zorg ka drage voor cotiuerig va geleverde zorg of ivulle va de zorgvraag. Het iformere va de verzekerde zodat hij ee juiste beslissig ka make of hij bij de betreffede verzekeraar igeschreve wil staa. Het iformere va de verzekerde zodat hij ee juiste keuze voor zorgaabieders ka make. Het odersteue va de verzekerde om bie de geweste tijdspae de gevraagde e geïdiceerde zorg door zorgaabieders geleverd te krijge. 9

10 Toekomstbeeld AWBZ 2013 Resultaat Igeschreve verzekerde met, idie aawezig, actuele AWBZ-gegeves die aaleidig kue geve tot actie om zorgbemiddelig op te starte. Verzekerde die geïformeerd zij over het door de verzekeraar gecotracteerde zorgaabod e over algemee aspecte waaroder wachttijde. Tevrede verzekerde, omdat zij door de zorgverzekeraar goed zij geholpe bij het verkrijge va de zorg. Declaratie e betalig Het proces va declaratie e betalig bestaat uit het behadele va de declaraties, het beheerse va het budget e het moitore va de kwaliteit va zorg. Doel Verwerke (otvage, cotrolere, uitbetale) va de declaraties va de zorgaabieder opdat de zorgaabieder voor de daadwerkelijk geleverde zorg, bie de greze va de idicatie, betaald krijgt. Het beheerse va het totale budget va de istellig e de regio opdat deze respectievelijk bie het istelligsbudget (omzetplafod) e het regiobudget blijft. Het moitore va de kwaliteit va de istellig, waaroder het moitore of de istellig de gemaakte afsprake akomt met betrekkig tot leverig va zorg e verbetertrajecte. Resultaat De declaratie va de zorgaabieder is gecotroleerd, goed bevode, retourbericht verzode e de declaratie is uitbetaald. De uitgave va de istellig passe bie het istelligsbudget (omzetplafod) of de istellig krijgt va de NZa op basis va het herschikkigsvoorstel va het zorgkatoor ee bijstellig va het istelligsbudget. Izicht i de otwikkelige i de kwaliteit va de istellig e evetuele maatregele zoals het bijstelle va het tarief voor hetzelfde of volgede kalederjaar. I de volgede hoofdstukke wordt meer gedetailleerd igegaa op de afzoderlijke procesblokke: zorgikoop, registratie e bemiddelig e declaratie e betalig. 10

11 3. Zorgikoop Het proces va zorgikoop is de eerste stap i het proces e heeft betrekkig op het bepale va het zorgikoopbeleid va de zorgverzekeraar e het cotractere va zorg bij zorgaabieders. I dit hoofdstuk wordt de specifieke ivullig va het proces zorgikoop voor 2013 uitgewerkt, waarbij ee aatal oderwerpe expliciet wordt toegelicht. De adere detaillerig va zorgikoop voor 2013 leidt tot ee aatal uitgagspute, welke i paragraaf 3.3 worde beschreve. Teslotte staa i paragraaf 3.4 de verdelig va de take e de veratwoordelijkhede va de betrokke partije beschreve. Zorgikoop Defiiëre ikoopbeleid Cotractere zorg 3.1 Algemee beschrijvig Represetatie s kope zorg i voor 2013 via represetatie. Dit beteket dat twee of drie verzekeraars gezamelijk de zorgikoop verzorge ames alle verzekeraars. Hiervoor wordt het coveat Represetatiemodel o-cocurretiële deelmarkte AWBZ door de zorgverzekeraars opgesteld. Het represetatiemodel wordt toegepast voor zowel huidige als ieuwe zorgaabieders. Het gebruik is tijdelijk. De zorgverzekeraars wille zo sel mogelijk het represetatiemodel vervage door ikoop door idividuele zorgverzekeraars voor eige verzekerde. De selheid va het vervage ka per sector verschille. Er wordt gewerkt met ee regio-idelig. De volgede represetate worde aageweze: het huidige zorgkatoor wordt de 1ste represetat, de marktleider va de zorgkatoorregio (of 2de marktleider als 1ste marktleider het zorgkatoor is) wordt de 2de represetat. Hierbij wordt het marktleiderschap bepaald op basis va het aatal verzekerde i deze regio (iclusief volmachte), de 3de represetat is op istelligsiveau, e allee als de zorgverzekeraar hier behoefte aa heeft. 11

12 12 Toekomstbeeld AWBZ 2013

13 Vauit de zorgverzekeraars worde bij zorgikoop maximaal drie represetate betrokke, waarbij de 1ste represetat het primaire aaspreekput voor de zorgaabieder is. Bij de afschaffig va het represetatiemodel wordt cotiuïteit va zorg aa verzekerde ee belagrijk aadachtsput voor zorgverzekeraars Regio s e budgette De NZa is veratwoordelijk voor de verdelig va het macrobudget va VWS aar regio. Op basis va de regioale cotracteerruimte make de represeterede zorgverzekeraars afsprake met zorgaabieders per regio e diee productieafsprake i bij de NZa. Deze ka bij overschrijdig va de regioale cotracteerruimte ee geerieke kortig toepasse. De NZa stelt op basis va de productieafspraak ee omzetplafod voor de zorgaabieder vast. Overschrijdt ee zorgaabieder het omzetplafod met betaalde declaraties, da vordert de NZa op basis va de aagepaste Wet Marktordeig Gezodheidszorg (WMG) het te veel betaalde bedrag op istelligsiveau terug. De huidige kelputeprocedure blijft bestaa. De regioale cotracteerruimte e vaststellig va omzetplafods door de NZa is ee tijdelijke oplossig. Op termij wordt de regioale cotracteerruimte vervage door ee cotracteerruimte per verzekeraar. Om ee betrouwbaar cotracteerruimte per verzekeraar vast te stelle, is behoefte aa izicht va zorgkoste op cliëtiveau. Op basis hierva e i combiatie met idicatiegegeves ka de NZa vervolges ee verzekeraarsbudget opstelle. Zorgkoste worde echter pas sids 2010 via de extere itegratiestadaard gestructureerd verzameld, waardoor ee beperkte historie beschikbaar is. De cotracteerruimte per verzekeraar is daarom i eerste istatie allee bedoeld voor het opdoe va ervarige, zodat op termij ee betrouwbare cotracteerruimte per verzekeraar ka worde opgesteld Ikoopbeleid Ladelijk worde kaders vastgesteld voor het tijdspad, algemee voorwaarde, hoofdlije va kwaliteitsbeleid, ladelijke speerpute (de huidige ikoopgids). De eerste represetat stelt i overleg met de overige represetate bie deze kaders het ikoopbeleid op voor alle zorgaabieders i de regio. Hierbij wordt zelfstadig ivullig gegeve aa het hatere va kavels, ikoopcriteria e de prijs va geleverde prestaties. Het vastgestelde regioale ikoopbeleid geldt voor alle zorgverzekeraars i de regio. Er moet altijd ee prijs per prestatie op cliëtiveau worde vastgesteld om te declarere. Uitzoderig zij de kapitaallaste. Zorgaabieders otvage de gegaradeerde kapitaallaste via ee beschikbaarheidsbijdrage. De NZa heeft ee overgagsregelig va zes jaar opgesteld voor de overgag aar volledig itegrale tarieve. 13

14 Toekomstbeeld AWBZ 2013 Tariefsaapassige gedurede het kalederjaar worde beperkt. Om admiistratieve laste voor alle partije te voorkome leide wijzigige va prijs- e volumeafsprake ooit tot herzieig va declaratieregels. Aapassige ligge altijd i de toekomst. Ee zorgverzekeraar ka bij ee zorgaabieder wel ee volumewijzigig met terugwerkede kracht doorvoere (verhogig of verlagig va het totale jaarvolume), op basis va het ikoopbeleid. De represetate kue gee eige prestaties defiiëre, met uitzoderig va de mogelijkhede va de beleidsregel Iovatie. De formele herschikkig blijft jaarlijks op 1 ovember. I overleg met de NZa moet worde bepaald of tariefsaapassig i acalculatie mogelijk is. Voor overbruggigszorg wordt het Voorschrift Zorgtoewijzig opgesteld. Hiermee wordt ee ladelijk proces gerealiseerd, waarbij ruimte is voor ee specifieke ivullig per verzekeraar. De zorgverzekeraar iformeert de eerste represetat als de specifieke oplossig grote budgettaire effecte heeft. Voor ZZP-ers moete beleidsmatig ladelijke kaders e uitgagspute voor ikoop worde opgesteld. Daaraast is bepalig va de impact op het cotractere va ZZP-ers op de uitvoerig oodzakelijk Ikoopcotracte Voor vastlegge va ikoopafsprake met zorgaabieders gebruike zorgverzekeraars de WMG-overeekomst. De overeekomst bestaat uit ee algemee, regioaal e ee istelligsgebode deel. I het algemee deel zij ladelijke afsprake vastgelegd. Bijvoorbeeld de eise die worde gesteld aa leverig va zorg, iformatievoorzieig aa verzekerde, AZR berichteverkeer, declarere, fiacierig e sacties. Het regioale deel beschrijft afsprake voortkomed uit het regioale ikoopbeleid. I het istelligsgebode deel worde idividuele afsprake opgeome. Het gaat hierbij om specifieke afsprake zoals verbetertrajecte, extra kwaliteitsafsprake, badbreedte of afsprake die voortkome uit materiële cotroles. De bijlage bij de WMG overeekomst bevat oder adere het declaratieprotocol 2013, het door de NZa goedgekeurde budgetformulier e het AGB-formulier (welke AGB-codes worde gebruikt). I represetatie is uitwisselig va de gecotracteerde zorg (prestaties e tarieve) oodzakelijk. s levere deze iformatie aa Vektis, zodat per AGB gecotracteerde prestaties e tarieve (per tijdseeheid) voor alle zorgverzekeraars beschikbaar zij (TOG). 14

15 Toekomstbeeld AWBZ 2013 Detail procesoverzichte: Zorgikoop Defiiëre ikoopbeleid Cotractere zorg Gezamelijke zorgverzekeraars Represetat NZa NZa NZa Represetat Represetat Represetat Represetat Vaststelle ladelijke kaders e ikoopgids Verzamele data ikoop Opstelle macrobudget Verdele macrobudget over represetate (regiobudget) Verdele macrobudget over verzekeraars (verz. budget) Bepale ikoopstrategie e visie Afstemme 1 met 2e, 3e represetat Bepale ikoopbeleid Publicere ikoopbeleid Defiiëre ikoopbeleid Cotractere zorg Zorgaabieder Represetat Represetat Represetat Represetat Represetat NZa Vektis Idiee offertes Voorselectere zorgaabieders Cotractere zorgaabieder Oderhadele met zorgaabieder Afstemme 1 met 2e, 3e represetat Idiee productieafspraak (ovt-1) Toetse productieafspraak e vastelle rekestaat 2 Beschikbaar stelle cotractafsprake 1 Wijze va afstemme wordt ader uitgewerkt. 2 Vastgestelde rekestaat is het omzetplafod. 15

16 3.2 Uitgagspute Samevatted leidt bovestaade beschrijvig tot de volgede uitgagspute: s gebruike het represetatiemodel voor de zorgikoop voor alle AWBZzorg. Het gebruik va dit model is va tijdelijke aard gedurede de overgagsperiode. Istelligsbudgette blijve met het oog op fiaciële beheersbaarheid bestaa i de overgagsperiode vaaf De overgagsperiode vaaf 2013 wordt beut voor het vulle va ee betrouwbaar verzekeraarsbudget per zorgverzekeraar. Vaaf 1 jauari 2013 zij itegrale tarieve voor de AWBZ-zorg beschikbaar. Idie gee itegrale tarieve voorhade zij, worde afsprake gemaakt over de wijze va betale va deze zorg. Het istelligsbudget is het omzetplafod dat door de NZa op basis va het budgetformulier (per regio) wordt vastgesteld. Het istelligsbudget is ee optellig va alle afgesproke, itegrale tarieve (iclusief Normatieve HuisvestigsCompoet = NHC) vermeigvuldigd met de afgesproke volumes. Bij het make va de ikoopafsprake zij het prijsmodel (P) e het volumemodel (Q) toegestaa. De represetat is verplicht om het ladelijk vastgestelde Cotractsjabloo AWBZ ( de WMG-overeekomst ) te gebruike. I deel 1 (istelligsgebode deel) va deze overeekomst kue specifieke aavullede afsprake worde opgeome, mits ze iet strijdig zij met ladelijke afsprake rodom uiforme processe (declaraties, zorgtoewijzig e iformatieverstrekkig). De verzekerde (actieve AWBZ-klat) blijft bij de overgag aar uitvoerig voor eige verzekerde dezelfde zorg otvage als voor het momet va overgag aar uitvoerig AWBZ voor eige verzekerde. De verzekerde mag gee hider odervide va de overgag. Voor het crisisprotocol wordt ladelijk ee aatal miimumeise opgesteld waaraa het crisisprotocol diet te voldoe. Dit protocol wordt regioaal opgesteld, maar cetraal beschikbaar gesteld. De ivullig va de crisisopvag vidt regioaal plaats. s werke coform het Voorschrift Zorgtoewijzig, waari ladelijk uiforme procesafsprake worde gemaakt voor overbruggigszorg. Voorkomede casuïstiek ka de zorgverzekeraar zelf ivulle. Maar als dit sigificate budgettaire effecte heeft, is de zorgverzekeraar verplicht hierover de represetat te iformere. I geval va overbruggigszorg treedt de zorgaabieder i overleg met de zorgverzekeraar va de verzekerde om de specifieke overbruggigszorg i te vulle. De zorgverzekeraar stuurt voor de overeegekome zorg ee zorgtoewijzig uit. 16

17 Toekomstbeeld AWBZ 2013 s make voor sector/istelligsvreemde idicaties/zorgtoewijzige ladelijke uiforme procesafsprake. Voor het coördiatiemodel gemeete geldt dat de samewerkig i 2013 gelijk is aa de huidige werkwijze. Het is de ambitie de relatie te itesivere. Als ee zorgkatoor met ee grote zorggroep (die i meerdere regio s zorg levert) voor zij regio ikoopafsprake maakt, da wordt deze werkwijze gecotiueerd. 3.3 Take e veratwoordelijkhede Represetate Represetate zij gezamelijk veratwoordelijk voor de zorgikoop i de regio ames alle zorgverzekeraars. Voordat het regioale ikoopbeleid wordt opgesteld, vidt op iitiatief va de eerste represetat afstemmig plaats tusse alle represetate i de regio. I dit represetatiegesprek kome de volgede oderwerpe aa de orde: Gezamelijke uitgagspute bepale voor het ikoopbeleid. Afsprake over hoe represetatie wordt vormgegeve e de mate va betrokkeheid. De eerste represetat legt de afsprake zoals gemaakt i het represetatieoverleg vast e alle represetate hadele hieraar. Alle represetate va de istellig zette hu hadtekeig op de WMG-overeekomst, budget-, herschikkig- e acalculatieformulier. De eerste represetat is aaspreekput/cotactadres e veratwoordelijk voor het verzede va iformatie aar de overige represetate e idie odig de overige zorgverzekeraars. Overige zorgverzekeraars De zorgverzekeraar is zelf veratwoordelijk voor cotrole of de zorgaabieder op verzekerdeiveau voldoet aa prestatievereiste. De zorgverzekeraar moet de represetat iformere als de specifieke oplossig va overbruggigszorg grote budgettaire effecte heeft. NZa De NZa is veratwoordelijk voor het: Goedkeure va afsprake tusse zorgaabieder e zorgverzekeraar. Terugvordere va teveel betaalde opbregste. 17

18 4 Registratie e bemiddelig Het algemee proces va registratie e bemiddelig heeft betrekkig op het ischrijve e iformere va verzekerde e het bemiddele bij zorgvrage va deze verzekerde. Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop ivullig wordt gegeve aa deze admiistratieve, iformerede e bemiddelede processe voor de AWBZ i de situatie dat de zorgverzekeraar deze uitvoert. Registratie e bemiddelig Ischrijve verzekerde Iformere verzekerde Bemiddele zorg I paragraaf 5.2 wordt beschreve op welke wijze de zorgverzekeraar deze processe gaat uitvoere. De uitwerkig leidt tot ee aatal uitgagspute, welke i paragraaf 5.3 worde behadeld. Teslotte staat i paragraaf 5.4 de verdelig va de take e veratwoordelijkhede va de betrokke partije beschreve. 4.1 Algemee beschrijvig Ischrijve verzekerde De zorgverzekeraar meldt de verzekerde voor ischrijvig aa bij de AWBZ-uitvoerder. Artikel 9 lid 1 va de cocept wettekst bepaalt dat ischrijvig plaatsvidt bij ee aparte rechtspersoo (de AWBZ-uitvoerder), die behoort tot dezelfde groep als bedoeld i artikel 24b va Boek 2 BW. Dit leidt ertoe dat Zvw-verzekerig e ischrijvig voor de AWBZ bij dezelfde verzekerigsgroep zitte. Na ischrijvig otvagt de verzekerde gee polis va de zorgverzekeraar voor het product AWBZ, maar AWBZ mag wel vermeld worde op de Zvw-polis. 18

19 19 Toekomstbeeld AWBZ 2013

20 Als ee verzekerde overstapt aar ee adere zorgverzekeraar, is va belag dat actuele AWBZ-gegeves worde overgedrage aa de ieuwe zorgverzekeraar. Deze moet teslotte op de hoogte zij va de status va de zorg die de verzekerde otvagt. Voor registratie va wabetalers, gemoedsbezwaarde e overzekerde geldt dat admiistratieve verwerkig verder uitgewerkt moet worde, ook i relatie tot de rol va het CVZ. Om te bepale waar ee idicatiebericht aartoe gestuurd moete worde, is het odig dat het CIZ gebruik gaat make va VECOZO Cotrole Op Verzekerig (COV). Hiermee wordt aageslote op gegeves uit de verzekerdeadmiistraties va de zorgverzekeraars. Het CIZ vult vervolges ee idicatiebericht (i AZR) met relevate cliëtgegeves Iformere verzekerde De zorgverzekeraar wil verzekerde goed iformere over AWBZ-zorg. Voor sommige iformatie is dit zelfs ee verplichtig. De iformatieverstrekkig heeft betrekkig op: aasprake op AWBZ-zorg, iclusief het verkrijge erva e alteratieve ZIN/PGB; gecotracteerde zorgaabieders; relatie met gemeete (Wmo) e Zvw. De iformatieverstrekkig gaat zowel over zorg i atura (ZIN) als het PGB. De zorgverzekeraar is verplicht om verzekerde te iformere over het gecotracteerde zorgaabod, zodat hij ee goede afwegig ka make over de zorgverzekeraar (AWBZ-uitvoerder) waarbij hij igeschreve wil zij. De overheid heeft (og) gee specificaties opgesteld met betrekkig tot de iformatievoorzieig. De zorgverzekeraars wille ee volledig beeld va zorgaabieders presetere, waar ook algemee iformatie e kwaliteitsiformatie bij hoort. De beleidsregels schrijve i ieder geval voor dat zorgverzekeraars hu verzekerde moete iformere over de wachttijde bij zorgaabieders. s hebbe gekoze de huidige iformatieverstrekkig ziektekosteverzekeraars e volmachte 2011 ook va toepassig te verklare op de AWBZ. Dit verplicht de zorgverzekeraar iformatie-elemete op de website va de zorgverzekeraar over het gecotracteerd zorgaabod te publicere Bemiddele zorg De zorgverzekeraar is verplicht de verzekerde te odersteue bij het aaspraak make op zorg. Dit ka proactief of reactief. Bij proactief bemiddele eemt de zorgverzekeraar aar aaleidig va berichte of sigale uit de kete zelf actie richtig ee verzekerde. Bij reactief bemiddele wijst de zorgverzekeraar automatisch toe aa de voorkeursaabieder e odereemt pas verdere actie op verzoek va ee verzekerde. 20

21 Toekomstbeeld AWBZ 2013 Voor zorgbemiddelig door de zorgverzekeraar heeft de verzekerde ee idicatie va het CIZ odig. Tijdes de idicatiestellig kiest de verzekerde ee voorkeurszorgaabieder. Deze is verplicht de verzekerde va de toegeweze zorg te voorzie, mits de zorgaabieder gecotracteerd is. De voorkeurszorgaabieder hoeft overiges iet specifiek voor de betreffede zorg gecotracteerd te zij idie hij i overeestemmig met de klat veratwoord passede zorg ka levere. I het voorschrift Zorgtoewijzig wordt dit verder gespecificeerd. De zorgtoewijzig moet volges de met de klat overeegekome passede zorg worde aagepast i AZR. Om te bemiddele heeft de zorgverzekeraar izicht odig i alle ladelijk gecotracteerde zorgaabieders, de algemee iformatie e de bijbehorede wachttijde. Als er sprake is va bemiddelig bij crisiszorg verwijst de zorgverzekeraar door op basis va regioale afsprake met zorgaabieders, waarbij de zorgverzekeraar proactief het proces volgt. 4.2 Uitgagspute Samevatted leidt bovestaade beschrijvig tot de volgede uitgagspute: Ee oafhakelijke idicatiesteller is veratwoordelijk voor de i voor de vaststellig va de idicatie. Dit is altijd ee adere partij da de zorgverzekeraar. Het idicatiebesluit geeft het wettelijk recht op zorg weer va de cliët. Het idicatiebesluit va het CIZ wordt door de zorgverzekeraar aa de zorgaabieder doorgestuurd als zorgtoewijzig, waarmee de zorgaabieder dossierhouder wordt. Het adressere va het idicatiebesluit is de veratwoordelijkheid va het CIZ. Het AWBZ-berichteverkeer wordt zo eevoudig mogelijk igericht, op basis va ladelijke vastgestelde stadaarde. Vektis verzamelt alle zorgregistratie- e schadegegeves cetraal, waarbij rekeig wordt gehoude met mogelijk toekomstige risicodragede uitvoerig. Iedere zorgverzekeraar is veratwoordelijk voor het beschikbaar stelle va iformatie over het gecotracteerde zorgaabod e wachttijde aa cliëte. Het PGB blijft bestaa als mogelijkheid voor de cliët om zelf zorg i te kope. De ieuwe zorgverzekeraar schrijft de aspirat verzekerde uit bij de vorige zorgverzekeraar voor Zvw e AWBZ. Het is voor de ieuwe zorgverzekeraar verplicht om hierbij gebruik te make va de overstapservice va VECOZO. De ieuwe zorgverzekeraar is verplicht de ischrijfgegeves over de AWBZ beschikbaar te stelle voor de Cotrole Op Verzekerig (COV) bij VECOZO, iclusief vermeldig va de rechtspersoo. 21

Toekomstbeeld AWBZ Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Odergetekede College va Gedeputeerde

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015 Jaarpla 2016 Vastgesteld door het Algemee Bestuur op 16 ov 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 2. Terugblik 2015 3. Speerpute voor 2016 4. Fiacië I. uitgagspute e aaames II. operatioele koste MA.l 2016 III. liquiditeit/fiacierig

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Voetbedden (inlays) Individuele voetbedden geven steun op maat

Voetbedden (inlays) Individuele voetbedden geven steun op maat Voetbedde (ilays) Idividuele voetbedde geve steu op maat Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Huisartse Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket Bestaade uit: Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Voorwaarde Betaaldieste Particuliere

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt: Aa de gemeeteraad Registratieummer: GF13.20085 Datum collegebesluit: 5 ovember 2013 Agedaput: Portefeuillehouder: Mevrouw C. va der Laa Behadeled ambteaar: De heer C. Tiemersma Oderwerp: Activerig ivesterig

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Streekplan Noord Holland Zuid

Streekplan Noord Holland Zuid P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Partiële herzieig Actualiserig Streekpla Noord Hollad Zuid e streekpla(otwikkeligsbeeld) Noord-Hollad Noord Partiële herzieig Actualiserig Streekpla Noord Hollad

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Orthopedische maatschoenen (OSA)

Orthopedische maatschoenen (OSA) Orthopedische maatschoee, ee wereld va verschil Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ Verpleeghuisartse*

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting.

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting. Stochastische loadflow. eschrijvig model belastig. 95 pmo 5-- Phase to Phase V Utrechtseweg 3 Postbus 68 AC Arhem T: 6 356 38 F: 6 356 36 36 www.phasetophase.l 95 pmo INHOUD Ileidig...3 eschrijvig belastig...

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Meer zekerheid

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Hoeveel

Nadere informatie

U moet direct weer aan de slag!

U moet direct weer aan de slag! jaargag 8 > ummer 1 > JANUARI 2010 Opstartprobleme 5 Heffig op u eme 9 Lagere afdracht 22 Foutje, bedakt! 28 Weet u precies wat u allemaal moet doe om dit jaar goed va start te late gaa? Diverse aadachtspute

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie