Toekomstbeeld AWBZ Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?"

Transcriptie

1 Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012

2 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ Procesmodel 7 Schema: Het procesmodel va de AWBZ Doel e resultaat 9 3 Zorgikoop Algemee beschrijvig 11 Detail procesoverzichte: Zorgikoop Uitgagspute Take e veratwoordelijkhede 17 4 Registratie e bemiddelig Algemee beschrijvig Uitgagspute 21 Detail procesoverzichte: Registratie e bemiddelig Take e veratwoordelijkhede 23 5 Declaratie e betalig Algemee beschrijvig Uitgagspute 27 Detail procesoverzichte: Declaratie e betalig Take e veratwoordelijkhede 29 2

3 Toekomstbeeld AWBZ 2013 Voorwoord Het regeerakkoord i 2010 bracht duidelijkheid over de toekomstige uitvoerig va de AWBZ. Die blijft als publieke verzekerig bestaa, maar de uitvoerig komt i hade va de zorgverzekeraars. Hiermee houde de zorgkatore op te bestaa. De wet- e regelgevig moet hiervoor og wel worde aagepast. De wettekst ligt op het momet va verschije va dit Toekomstbeeld ter adviserig voor bij de Raad va State. s zij verheugd de AWBZ te kue uitvoere voor hu eige verzekerde. I dit ieuwe systeem krijge è pakke zorgverzekeraars ee belagrijke sturede rol. Door de AWBZ voor eige verzekerde te gaa uitvoere kue zorgverzekeraars meer toegevoegde waarde e maatwerk biede aa cliëte die lagdurig behoefte hebbe aa zorg e odersteuig. s zie kase om de kwaliteit e doelmatigheid va AWBZ-zorg te verbetere te behoeve va hu cliëte, door cotracte te sluite met die zorgverleers die aatoe dat ze kwaliteit levere e iovere. Deze zorgaabieders worde door de zorgverzekeraars belood voor de kwaliteit, omdat op die maier uiteidelijk de koste betaalbaar blijve. Omdat zorgverzekeraars gee wistoogmerk hebbe, wordt het bespaarde geld opieuw geïvesteerd i die kwaliteit. Op deze maier levere zorgverzekeraars ee belagrijke bijdrage aa de kwaliteit e betaalbaarheid va de lagdurige zorg, u e i de toekomst. Niet allee voor de cliëte, maar zeker ook voor de zorgsector e de zorgverzekeraars zelf heeft de structurele herzieig va de AWBZ-zorg grote impact. Same met de zorgverzekeraars heeft ZN ee programma opgezet om deze veraderige i goede bae te leide. Dit Toekomstbeeld 2013 beschrijft hoe de uitvoerig va de AWBZ door zorgverzekeraars er per 1 jauari 2013 gaat uitzie. Hiermee otstaa eeduidige kaders voor de zorgverzekeraars e het zorgveld. Ieder hoofdstuk beschrijft de uitgagspute, take e veratwoordelijkhede bij de verschillede processe waari de uitvoerig uiteevalt: zorgikoop, registratie e bemiddelig e declaratie e betalig. Pieter Hasekamp Algemee directeur s Nederlad 3

4 1 Ileidig De lagdurige zorg wordt structureel herzie. Mometeel voere zorgkatore de AWBZ (Algemee Wet Bijzodere Ziektekoste) uit voor elke AWBZ-cliët i ee bepaalde regio, ogeacht bij welke verzekeraar zij zorgverzekerig loopt. Vaaf 2013 gaa zorgverzekeraars ee belagrijk deel va de AWBZ voor hu eige verzekerde uitvoere. Verder zulle begeleidig e jeugdzorg worde overgeheveld va de AWBZ aar de WMO (Wet Maatschappelijke Odersteuig) e zulle deze fucties oder de veratwoordelijkheid kome te valle va gemeete. Overheid bepaalt de kaders De AWBZ blijft als volksverzekerig ogewijzigd bestaa. De overheid bepaalt de wettelijke kaders: de aasprake, het budget e de toegag. Bij de uitvoerig va de AWBZ is og wel de vraag i welke mate e oder welke voorwaarde de zorgverzekeraars risicodraged kue zij. Hierover wordt i de huidige kabietsperiode gee besluit geome. Ook het PGB e de vergoedigsregelig valle oder de scope va de overhevelig AWBZ. Te tijde va de otwikkelig va dit Toekomstbeeld was de staatssecretaris deze regelige og aa het vormgeve e borge. Vadaar dat de regelige i deze versie og iet zij odergebracht i het procesmodel. Cliët cetraal s wille aast de Zorgverzekerigswet (Zvw) ook de AWBZ uitvoere, omdat het overgrote deel va de zorg i beide goed verzekerbaar is. Dit past bij de doelstellig va de zorgverzekeraars om de cliët i de uitvoerig meer cetraal te stelle. Door de uitvoerig va de AWBZ ter had eme, komt er ee stevigere bidig tusse cliët e zorgverzekeraar. De uitvoerig wordt beter e simpeler omdat cliëte bij éé loket terecht kue voor al hu verzekerde zorg. Nu moete ze aakloppe bij het (vaak aoieme) zorgkatoor voor de AWBZ e bij de zorgverzekeraar voor de Zorgverzekerigswet (Zvw). Cliëte krijge verder meer ispraak omdat zorgverzekeraars direct aaspreekbaar zij e er bovedie va zorgverzekeraar gewisseld ka worde. Tot slot zie zorgverzekeraars belagrijke mogelijkhede om de kwaliteit e doelmatigheid va AWBZ-zorg te verbetere te behoeve va hu cliëte. Projectregie bij ZN Dit complexe proces vidt voor ee belagrijk deel plaats oder de regie va s Nederlad (ZN). ZN is same met de zorgverzekeraars, partije i het veld e de politiek al 4

5 Toekomstbeeld AWBZ 2013 geruime tijd bezig om deze veraderige i samehag vorm te geve e i goede bae te leide. Daartoe is het project Uitvoerig AWBZ door s (project UAZ) opgezet. Het project ket ee meerjarig karakter met meerdere plateaus. Per plateau worde de doelstellige bepaald. Eid 2011 werd de voorbereidede fase afgerod. Per 1 jauari 2012 is fase 2 va start gegaa: de trasitiefase. Deze duurt tot 31 december Per 1 jauari 2013 start fase 3: de daadwerkelijke uitvoerig. I dat jaar verdwije de zorgkatore e gaa zorgverzekeraars daadwerkelijk de AWBZ voor hu eige verzekerde uitvoere. Doel va het project is het voor de zorgverzekeraars mogelijk te make om de AWBZ vaaf 2013 zoder risico uit te voere voor hu eige verzekerde, waarbij: Zorg probleemloos doorgag vidt voor de cliët; relevate cliëtgegeves tusse zorgverzekeraars zij overgedrage; iformatie voor zorgservice e bemiddelig voor zorgverzekeraars beschikbaar is; met cliëte e zorgaabieders voldoede e correct is gecommuiceerd; over de uitvoerig uiforme afsprake zij gemaakt; ketepartije (iclusief overheid, beleidsmakers e toezichthouders) de oodzakelijke radvoorwaarde hebbe gerealiseerd, waaroder wet- e regelgevig; fiaciële beheersig is igeregeld; zorg door zorgverzekeraars is igekocht; gemeeschappelijke (ICT-)voorzieige zij gerealiseerd (idie odig); admiistratieve processe door zorgverzekeraars zij igericht; zorgaabieders op declaratiebasis worde betaald. Same met het zorgveld De overhevelig va de AWBZ aar de zorgverzekeraars is ee omvagrijk e complex gebeure waar vrijwel het hele zorgveld bij betrokke is. De zorgverzekeraars hebbe het adrukkelijke doel dit proces met itesieve betrokkeheid va het zorgveld vorm te geve. Dit Toekomstbeeld is da ook voor het gehele zorgveld geschreve: de zorgbraches, de zorgaabieders, de zorgverzekeraars e huidige zorgkatore. Dit Toekomstbeeld 2013 beschrijft hoe de uitvoerig va de AWBZ door zorgverzekeraars er per 1 jauari 2013 uit gaat zie, vooropgesteld dat de Tweede e Eerste Kamer er hu goedkeurig aa geve. Het documet vormt de verdere detailivullig va voorwerk op hoofdlije dat i goede samespraak met het miisterie va VWS is verricht. Hiermee otstaa eeduidige kaders voor de zorgverzekeraars e het zorgveld. Dit documet moet worde gezie als ee tussestatio. Fietuig erva i samespraak met de veldpartije is odig, e ZN zal daari het voortouw eme. Het documet wordt voorjaar 2012 aagepast aa de laatste stad va zake. Versie: jauari

6 6

7 Toekomstbeeld AWBZ Het procesmodel AWBZ 2013 Het procesmodel va de AWBZ is opgezet aar aalogie va de Zorgverzekerigswet. Er zij vier primaire processe oderscheide: zorgikoop, registratie e bemiddelig, declaratie e betalig zorg e marketig e productotwikkelig. Ieder proces wordt uitgebreid beschreve i ee apart hoofdstuk. Daarbij kome de volgede oderdele aa bod: Algemee beschrijvig; Uitgagspute; Take e veratwoordelijkhede. Het procesblok marketig e productotwikkelig valt buite de scope va de procesbeschrijvig omdat deze activiteit idividueel door de zorgverzekeraars wordt igevuld. De odersteuede processe worde eveees buite de beschrijvig va deze versie va het Toekomstbeeld 2013 gelate, maar zulle wel deel uitmake va de volgede versie. I dit hoofdstuk wordt eerst het procesmodel besproke, waarbij voor ieder oderdeel het doel e resultaat i algemee terme wordt beschreve. 2.1 Procesmodel Het procesmodel va de AWBZ is opgezet i avolgig va de Zorgverzekerigswet. Er zij vier processe te oderscheide: 1. Zorgikoop 2. Registratie e bemiddelig 3. Declaratie e betalig 4. Marketig e productotwikkelig Het procesmodel is chroologisch opgebouwd. Na afrodig va het proces marketig e productotwikkelig begit de cyclus weer vooraa bij ikoop. Het procesblok marketig e productotwikkelig wordt idividueel door de zorgverzekeraars igevuld e daarom hier iet verder beschreve. De odersteuede processe worde biekort aagevuld. 7

8 Toekomstbeeld AWBZ 2013 Het procesmodel va de AWBZ Primair proces Zorgikoop Registratie e bemiddelig Declaratie e betalig Marketig Defiiëre ikoopbeleid Cotractere zorg Ischrijve verzekerde Iformere verzekerde Bemiddele zorg Behadele declaraties Beheerse budget Moitore kwaliteit PGB Marketig e productotwikkelig Odersteuede processe Materieel cotrolere Oderzoeke fraude Veratwoorde: Statistisch e weteschappelijk oderzoek Geschille Overige odersteuede processe: Klachte e bezware, Buitelad, Fiacië, Plaig e cotrole 8

9 2.2 Doel e resultaat Hieroder staa de doele e resultate per procesblok verder uitgeschreve. Zorgikoop Het proces va zorgikoop is de eerste stap i het proces e heeft betrekkig op het bepale va het zorgikoopbeleid va de zorgverzekeraar e het cotractere va zorg bij zorgaabieders. Voor 2013 wordt op basis va represetatie igekocht. Doel Het vaststelle va het regioale ikoopbeleid bie de ladelijke kaders, coform de wettelijke eise va de ikoopprocedure (trasparatie, objectiviteit e o-discrimiatie). Het ikope va doelmatige zorg (i kwaliteit e prijs) voor verzekerde i de regio, teeide de regioale beschikbaarheid e cotiuïteit va zorg te waarborge, waarbij de zorg bie de cotracteerruimte (het regiobudget) moet zij igekocht. Resultaat Voor iedere regio ee, met de represetate afgestemd, ikoopdocumet waarmee afsprake met zorgaabieders kue worde gemaakt over prijs, kwaliteit e volume va de te cotractere zorg. Ee geformaliseerde productieafspraak per zorgaabieder (NZa-beschikkig omzetplafod) die vawege het represetatiemodel voor alle zorgverzekeraars va toepassig is. Registratie e bemiddelig Vervolges start het proces va registratie e bemiddelig. Dit procesblok heeft betrekkig op het ischrijve e iformere va verzekerde e het bemiddele bij zorgvrage va deze verzekerde. Doel Het ischrijve va de verzekerde i de admiistratie va de rechtspersoo opgericht voor de fiacieel-ecoomische afhadelig va de AWBZ-uitvoerder, zodat verzekerde aaspraak kue make op AWBZ-zorg. Het beschikke over actuele AWBZ-gegeves va de verzekerde, zodat de ieuwe zorgverzekeraar zorg ka drage voor cotiuerig va geleverde zorg of ivulle va de zorgvraag. Het iformere va de verzekerde zodat hij ee juiste beslissig ka make of hij bij de betreffede verzekeraar igeschreve wil staa. Het iformere va de verzekerde zodat hij ee juiste keuze voor zorgaabieders ka make. Het odersteue va de verzekerde om bie de geweste tijdspae de gevraagde e geïdiceerde zorg door zorgaabieders geleverd te krijge. 9

10 Toekomstbeeld AWBZ 2013 Resultaat Igeschreve verzekerde met, idie aawezig, actuele AWBZ-gegeves die aaleidig kue geve tot actie om zorgbemiddelig op te starte. Verzekerde die geïformeerd zij over het door de verzekeraar gecotracteerde zorgaabod e over algemee aspecte waaroder wachttijde. Tevrede verzekerde, omdat zij door de zorgverzekeraar goed zij geholpe bij het verkrijge va de zorg. Declaratie e betalig Het proces va declaratie e betalig bestaat uit het behadele va de declaraties, het beheerse va het budget e het moitore va de kwaliteit va zorg. Doel Verwerke (otvage, cotrolere, uitbetale) va de declaraties va de zorgaabieder opdat de zorgaabieder voor de daadwerkelijk geleverde zorg, bie de greze va de idicatie, betaald krijgt. Het beheerse va het totale budget va de istellig e de regio opdat deze respectievelijk bie het istelligsbudget (omzetplafod) e het regiobudget blijft. Het moitore va de kwaliteit va de istellig, waaroder het moitore of de istellig de gemaakte afsprake akomt met betrekkig tot leverig va zorg e verbetertrajecte. Resultaat De declaratie va de zorgaabieder is gecotroleerd, goed bevode, retourbericht verzode e de declaratie is uitbetaald. De uitgave va de istellig passe bie het istelligsbudget (omzetplafod) of de istellig krijgt va de NZa op basis va het herschikkigsvoorstel va het zorgkatoor ee bijstellig va het istelligsbudget. Izicht i de otwikkelige i de kwaliteit va de istellig e evetuele maatregele zoals het bijstelle va het tarief voor hetzelfde of volgede kalederjaar. I de volgede hoofdstukke wordt meer gedetailleerd igegaa op de afzoderlijke procesblokke: zorgikoop, registratie e bemiddelig e declaratie e betalig. 10

11 3. Zorgikoop Het proces va zorgikoop is de eerste stap i het proces e heeft betrekkig op het bepale va het zorgikoopbeleid va de zorgverzekeraar e het cotractere va zorg bij zorgaabieders. I dit hoofdstuk wordt de specifieke ivullig va het proces zorgikoop voor 2013 uitgewerkt, waarbij ee aatal oderwerpe expliciet wordt toegelicht. De adere detaillerig va zorgikoop voor 2013 leidt tot ee aatal uitgagspute, welke i paragraaf 3.3 worde beschreve. Teslotte staa i paragraaf 3.4 de verdelig va de take e de veratwoordelijkhede va de betrokke partije beschreve. Zorgikoop Defiiëre ikoopbeleid Cotractere zorg 3.1 Algemee beschrijvig Represetatie s kope zorg i voor 2013 via represetatie. Dit beteket dat twee of drie verzekeraars gezamelijk de zorgikoop verzorge ames alle verzekeraars. Hiervoor wordt het coveat Represetatiemodel o-cocurretiële deelmarkte AWBZ door de zorgverzekeraars opgesteld. Het represetatiemodel wordt toegepast voor zowel huidige als ieuwe zorgaabieders. Het gebruik is tijdelijk. De zorgverzekeraars wille zo sel mogelijk het represetatiemodel vervage door ikoop door idividuele zorgverzekeraars voor eige verzekerde. De selheid va het vervage ka per sector verschille. Er wordt gewerkt met ee regio-idelig. De volgede represetate worde aageweze: het huidige zorgkatoor wordt de 1ste represetat, de marktleider va de zorgkatoorregio (of 2de marktleider als 1ste marktleider het zorgkatoor is) wordt de 2de represetat. Hierbij wordt het marktleiderschap bepaald op basis va het aatal verzekerde i deze regio (iclusief volmachte), de 3de represetat is op istelligsiveau, e allee als de zorgverzekeraar hier behoefte aa heeft. 11

12 12 Toekomstbeeld AWBZ 2013

13 Vauit de zorgverzekeraars worde bij zorgikoop maximaal drie represetate betrokke, waarbij de 1ste represetat het primaire aaspreekput voor de zorgaabieder is. Bij de afschaffig va het represetatiemodel wordt cotiuïteit va zorg aa verzekerde ee belagrijk aadachtsput voor zorgverzekeraars Regio s e budgette De NZa is veratwoordelijk voor de verdelig va het macrobudget va VWS aar regio. Op basis va de regioale cotracteerruimte make de represeterede zorgverzekeraars afsprake met zorgaabieders per regio e diee productieafsprake i bij de NZa. Deze ka bij overschrijdig va de regioale cotracteerruimte ee geerieke kortig toepasse. De NZa stelt op basis va de productieafspraak ee omzetplafod voor de zorgaabieder vast. Overschrijdt ee zorgaabieder het omzetplafod met betaalde declaraties, da vordert de NZa op basis va de aagepaste Wet Marktordeig Gezodheidszorg (WMG) het te veel betaalde bedrag op istelligsiveau terug. De huidige kelputeprocedure blijft bestaa. De regioale cotracteerruimte e vaststellig va omzetplafods door de NZa is ee tijdelijke oplossig. Op termij wordt de regioale cotracteerruimte vervage door ee cotracteerruimte per verzekeraar. Om ee betrouwbaar cotracteerruimte per verzekeraar vast te stelle, is behoefte aa izicht va zorgkoste op cliëtiveau. Op basis hierva e i combiatie met idicatiegegeves ka de NZa vervolges ee verzekeraarsbudget opstelle. Zorgkoste worde echter pas sids 2010 via de extere itegratiestadaard gestructureerd verzameld, waardoor ee beperkte historie beschikbaar is. De cotracteerruimte per verzekeraar is daarom i eerste istatie allee bedoeld voor het opdoe va ervarige, zodat op termij ee betrouwbare cotracteerruimte per verzekeraar ka worde opgesteld Ikoopbeleid Ladelijk worde kaders vastgesteld voor het tijdspad, algemee voorwaarde, hoofdlije va kwaliteitsbeleid, ladelijke speerpute (de huidige ikoopgids). De eerste represetat stelt i overleg met de overige represetate bie deze kaders het ikoopbeleid op voor alle zorgaabieders i de regio. Hierbij wordt zelfstadig ivullig gegeve aa het hatere va kavels, ikoopcriteria e de prijs va geleverde prestaties. Het vastgestelde regioale ikoopbeleid geldt voor alle zorgverzekeraars i de regio. Er moet altijd ee prijs per prestatie op cliëtiveau worde vastgesteld om te declarere. Uitzoderig zij de kapitaallaste. Zorgaabieders otvage de gegaradeerde kapitaallaste via ee beschikbaarheidsbijdrage. De NZa heeft ee overgagsregelig va zes jaar opgesteld voor de overgag aar volledig itegrale tarieve. 13

14 Toekomstbeeld AWBZ 2013 Tariefsaapassige gedurede het kalederjaar worde beperkt. Om admiistratieve laste voor alle partije te voorkome leide wijzigige va prijs- e volumeafsprake ooit tot herzieig va declaratieregels. Aapassige ligge altijd i de toekomst. Ee zorgverzekeraar ka bij ee zorgaabieder wel ee volumewijzigig met terugwerkede kracht doorvoere (verhogig of verlagig va het totale jaarvolume), op basis va het ikoopbeleid. De represetate kue gee eige prestaties defiiëre, met uitzoderig va de mogelijkhede va de beleidsregel Iovatie. De formele herschikkig blijft jaarlijks op 1 ovember. I overleg met de NZa moet worde bepaald of tariefsaapassig i acalculatie mogelijk is. Voor overbruggigszorg wordt het Voorschrift Zorgtoewijzig opgesteld. Hiermee wordt ee ladelijk proces gerealiseerd, waarbij ruimte is voor ee specifieke ivullig per verzekeraar. De zorgverzekeraar iformeert de eerste represetat als de specifieke oplossig grote budgettaire effecte heeft. Voor ZZP-ers moete beleidsmatig ladelijke kaders e uitgagspute voor ikoop worde opgesteld. Daaraast is bepalig va de impact op het cotractere va ZZP-ers op de uitvoerig oodzakelijk Ikoopcotracte Voor vastlegge va ikoopafsprake met zorgaabieders gebruike zorgverzekeraars de WMG-overeekomst. De overeekomst bestaat uit ee algemee, regioaal e ee istelligsgebode deel. I het algemee deel zij ladelijke afsprake vastgelegd. Bijvoorbeeld de eise die worde gesteld aa leverig va zorg, iformatievoorzieig aa verzekerde, AZR berichteverkeer, declarere, fiacierig e sacties. Het regioale deel beschrijft afsprake voortkomed uit het regioale ikoopbeleid. I het istelligsgebode deel worde idividuele afsprake opgeome. Het gaat hierbij om specifieke afsprake zoals verbetertrajecte, extra kwaliteitsafsprake, badbreedte of afsprake die voortkome uit materiële cotroles. De bijlage bij de WMG overeekomst bevat oder adere het declaratieprotocol 2013, het door de NZa goedgekeurde budgetformulier e het AGB-formulier (welke AGB-codes worde gebruikt). I represetatie is uitwisselig va de gecotracteerde zorg (prestaties e tarieve) oodzakelijk. s levere deze iformatie aa Vektis, zodat per AGB gecotracteerde prestaties e tarieve (per tijdseeheid) voor alle zorgverzekeraars beschikbaar zij (TOG). 14

15 Toekomstbeeld AWBZ 2013 Detail procesoverzichte: Zorgikoop Defiiëre ikoopbeleid Cotractere zorg Gezamelijke zorgverzekeraars Represetat NZa NZa NZa Represetat Represetat Represetat Represetat Vaststelle ladelijke kaders e ikoopgids Verzamele data ikoop Opstelle macrobudget Verdele macrobudget over represetate (regiobudget) Verdele macrobudget over verzekeraars (verz. budget) Bepale ikoopstrategie e visie Afstemme 1 met 2e, 3e represetat Bepale ikoopbeleid Publicere ikoopbeleid Defiiëre ikoopbeleid Cotractere zorg Zorgaabieder Represetat Represetat Represetat Represetat Represetat NZa Vektis Idiee offertes Voorselectere zorgaabieders Cotractere zorgaabieder Oderhadele met zorgaabieder Afstemme 1 met 2e, 3e represetat Idiee productieafspraak (ovt-1) Toetse productieafspraak e vastelle rekestaat 2 Beschikbaar stelle cotractafsprake 1 Wijze va afstemme wordt ader uitgewerkt. 2 Vastgestelde rekestaat is het omzetplafod. 15

16 3.2 Uitgagspute Samevatted leidt bovestaade beschrijvig tot de volgede uitgagspute: s gebruike het represetatiemodel voor de zorgikoop voor alle AWBZzorg. Het gebruik va dit model is va tijdelijke aard gedurede de overgagsperiode. Istelligsbudgette blijve met het oog op fiaciële beheersbaarheid bestaa i de overgagsperiode vaaf De overgagsperiode vaaf 2013 wordt beut voor het vulle va ee betrouwbaar verzekeraarsbudget per zorgverzekeraar. Vaaf 1 jauari 2013 zij itegrale tarieve voor de AWBZ-zorg beschikbaar. Idie gee itegrale tarieve voorhade zij, worde afsprake gemaakt over de wijze va betale va deze zorg. Het istelligsbudget is het omzetplafod dat door de NZa op basis va het budgetformulier (per regio) wordt vastgesteld. Het istelligsbudget is ee optellig va alle afgesproke, itegrale tarieve (iclusief Normatieve HuisvestigsCompoet = NHC) vermeigvuldigd met de afgesproke volumes. Bij het make va de ikoopafsprake zij het prijsmodel (P) e het volumemodel (Q) toegestaa. De represetat is verplicht om het ladelijk vastgestelde Cotractsjabloo AWBZ ( de WMG-overeekomst ) te gebruike. I deel 1 (istelligsgebode deel) va deze overeekomst kue specifieke aavullede afsprake worde opgeome, mits ze iet strijdig zij met ladelijke afsprake rodom uiforme processe (declaraties, zorgtoewijzig e iformatieverstrekkig). De verzekerde (actieve AWBZ-klat) blijft bij de overgag aar uitvoerig voor eige verzekerde dezelfde zorg otvage als voor het momet va overgag aar uitvoerig AWBZ voor eige verzekerde. De verzekerde mag gee hider odervide va de overgag. Voor het crisisprotocol wordt ladelijk ee aatal miimumeise opgesteld waaraa het crisisprotocol diet te voldoe. Dit protocol wordt regioaal opgesteld, maar cetraal beschikbaar gesteld. De ivullig va de crisisopvag vidt regioaal plaats. s werke coform het Voorschrift Zorgtoewijzig, waari ladelijk uiforme procesafsprake worde gemaakt voor overbruggigszorg. Voorkomede casuïstiek ka de zorgverzekeraar zelf ivulle. Maar als dit sigificate budgettaire effecte heeft, is de zorgverzekeraar verplicht hierover de represetat te iformere. I geval va overbruggigszorg treedt de zorgaabieder i overleg met de zorgverzekeraar va de verzekerde om de specifieke overbruggigszorg i te vulle. De zorgverzekeraar stuurt voor de overeegekome zorg ee zorgtoewijzig uit. 16

17 Toekomstbeeld AWBZ 2013 s make voor sector/istelligsvreemde idicaties/zorgtoewijzige ladelijke uiforme procesafsprake. Voor het coördiatiemodel gemeete geldt dat de samewerkig i 2013 gelijk is aa de huidige werkwijze. Het is de ambitie de relatie te itesivere. Als ee zorgkatoor met ee grote zorggroep (die i meerdere regio s zorg levert) voor zij regio ikoopafsprake maakt, da wordt deze werkwijze gecotiueerd. 3.3 Take e veratwoordelijkhede Represetate Represetate zij gezamelijk veratwoordelijk voor de zorgikoop i de regio ames alle zorgverzekeraars. Voordat het regioale ikoopbeleid wordt opgesteld, vidt op iitiatief va de eerste represetat afstemmig plaats tusse alle represetate i de regio. I dit represetatiegesprek kome de volgede oderwerpe aa de orde: Gezamelijke uitgagspute bepale voor het ikoopbeleid. Afsprake over hoe represetatie wordt vormgegeve e de mate va betrokkeheid. De eerste represetat legt de afsprake zoals gemaakt i het represetatieoverleg vast e alle represetate hadele hieraar. Alle represetate va de istellig zette hu hadtekeig op de WMG-overeekomst, budget-, herschikkig- e acalculatieformulier. De eerste represetat is aaspreekput/cotactadres e veratwoordelijk voor het verzede va iformatie aar de overige represetate e idie odig de overige zorgverzekeraars. Overige zorgverzekeraars De zorgverzekeraar is zelf veratwoordelijk voor cotrole of de zorgaabieder op verzekerdeiveau voldoet aa prestatievereiste. De zorgverzekeraar moet de represetat iformere als de specifieke oplossig va overbruggigszorg grote budgettaire effecte heeft. NZa De NZa is veratwoordelijk voor het: Goedkeure va afsprake tusse zorgaabieder e zorgverzekeraar. Terugvordere va teveel betaalde opbregste. 17

18 4 Registratie e bemiddelig Het algemee proces va registratie e bemiddelig heeft betrekkig op het ischrijve e iformere va verzekerde e het bemiddele bij zorgvrage va deze verzekerde. Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop ivullig wordt gegeve aa deze admiistratieve, iformerede e bemiddelede processe voor de AWBZ i de situatie dat de zorgverzekeraar deze uitvoert. Registratie e bemiddelig Ischrijve verzekerde Iformere verzekerde Bemiddele zorg I paragraaf 5.2 wordt beschreve op welke wijze de zorgverzekeraar deze processe gaat uitvoere. De uitwerkig leidt tot ee aatal uitgagspute, welke i paragraaf 5.3 worde behadeld. Teslotte staat i paragraaf 5.4 de verdelig va de take e veratwoordelijkhede va de betrokke partije beschreve. 4.1 Algemee beschrijvig Ischrijve verzekerde De zorgverzekeraar meldt de verzekerde voor ischrijvig aa bij de AWBZ-uitvoerder. Artikel 9 lid 1 va de cocept wettekst bepaalt dat ischrijvig plaatsvidt bij ee aparte rechtspersoo (de AWBZ-uitvoerder), die behoort tot dezelfde groep als bedoeld i artikel 24b va Boek 2 BW. Dit leidt ertoe dat Zvw-verzekerig e ischrijvig voor de AWBZ bij dezelfde verzekerigsgroep zitte. Na ischrijvig otvagt de verzekerde gee polis va de zorgverzekeraar voor het product AWBZ, maar AWBZ mag wel vermeld worde op de Zvw-polis. 18

19 19 Toekomstbeeld AWBZ 2013

20 Als ee verzekerde overstapt aar ee adere zorgverzekeraar, is va belag dat actuele AWBZ-gegeves worde overgedrage aa de ieuwe zorgverzekeraar. Deze moet teslotte op de hoogte zij va de status va de zorg die de verzekerde otvagt. Voor registratie va wabetalers, gemoedsbezwaarde e overzekerde geldt dat admiistratieve verwerkig verder uitgewerkt moet worde, ook i relatie tot de rol va het CVZ. Om te bepale waar ee idicatiebericht aartoe gestuurd moete worde, is het odig dat het CIZ gebruik gaat make va VECOZO Cotrole Op Verzekerig (COV). Hiermee wordt aageslote op gegeves uit de verzekerdeadmiistraties va de zorgverzekeraars. Het CIZ vult vervolges ee idicatiebericht (i AZR) met relevate cliëtgegeves Iformere verzekerde De zorgverzekeraar wil verzekerde goed iformere over AWBZ-zorg. Voor sommige iformatie is dit zelfs ee verplichtig. De iformatieverstrekkig heeft betrekkig op: aasprake op AWBZ-zorg, iclusief het verkrijge erva e alteratieve ZIN/PGB; gecotracteerde zorgaabieders; relatie met gemeete (Wmo) e Zvw. De iformatieverstrekkig gaat zowel over zorg i atura (ZIN) als het PGB. De zorgverzekeraar is verplicht om verzekerde te iformere over het gecotracteerde zorgaabod, zodat hij ee goede afwegig ka make over de zorgverzekeraar (AWBZ-uitvoerder) waarbij hij igeschreve wil zij. De overheid heeft (og) gee specificaties opgesteld met betrekkig tot de iformatievoorzieig. De zorgverzekeraars wille ee volledig beeld va zorgaabieders presetere, waar ook algemee iformatie e kwaliteitsiformatie bij hoort. De beleidsregels schrijve i ieder geval voor dat zorgverzekeraars hu verzekerde moete iformere over de wachttijde bij zorgaabieders. s hebbe gekoze de huidige iformatieverstrekkig ziektekosteverzekeraars e volmachte 2011 ook va toepassig te verklare op de AWBZ. Dit verplicht de zorgverzekeraar iformatie-elemete op de website va de zorgverzekeraar over het gecotracteerd zorgaabod te publicere Bemiddele zorg De zorgverzekeraar is verplicht de verzekerde te odersteue bij het aaspraak make op zorg. Dit ka proactief of reactief. Bij proactief bemiddele eemt de zorgverzekeraar aar aaleidig va berichte of sigale uit de kete zelf actie richtig ee verzekerde. Bij reactief bemiddele wijst de zorgverzekeraar automatisch toe aa de voorkeursaabieder e odereemt pas verdere actie op verzoek va ee verzekerde. 20

21 Toekomstbeeld AWBZ 2013 Voor zorgbemiddelig door de zorgverzekeraar heeft de verzekerde ee idicatie va het CIZ odig. Tijdes de idicatiestellig kiest de verzekerde ee voorkeurszorgaabieder. Deze is verplicht de verzekerde va de toegeweze zorg te voorzie, mits de zorgaabieder gecotracteerd is. De voorkeurszorgaabieder hoeft overiges iet specifiek voor de betreffede zorg gecotracteerd te zij idie hij i overeestemmig met de klat veratwoord passede zorg ka levere. I het voorschrift Zorgtoewijzig wordt dit verder gespecificeerd. De zorgtoewijzig moet volges de met de klat overeegekome passede zorg worde aagepast i AZR. Om te bemiddele heeft de zorgverzekeraar izicht odig i alle ladelijk gecotracteerde zorgaabieders, de algemee iformatie e de bijbehorede wachttijde. Als er sprake is va bemiddelig bij crisiszorg verwijst de zorgverzekeraar door op basis va regioale afsprake met zorgaabieders, waarbij de zorgverzekeraar proactief het proces volgt. 4.2 Uitgagspute Samevatted leidt bovestaade beschrijvig tot de volgede uitgagspute: Ee oafhakelijke idicatiesteller is veratwoordelijk voor de i voor de vaststellig va de idicatie. Dit is altijd ee adere partij da de zorgverzekeraar. Het idicatiebesluit geeft het wettelijk recht op zorg weer va de cliët. Het idicatiebesluit va het CIZ wordt door de zorgverzekeraar aa de zorgaabieder doorgestuurd als zorgtoewijzig, waarmee de zorgaabieder dossierhouder wordt. Het adressere va het idicatiebesluit is de veratwoordelijkheid va het CIZ. Het AWBZ-berichteverkeer wordt zo eevoudig mogelijk igericht, op basis va ladelijke vastgestelde stadaarde. Vektis verzamelt alle zorgregistratie- e schadegegeves cetraal, waarbij rekeig wordt gehoude met mogelijk toekomstige risicodragede uitvoerig. Iedere zorgverzekeraar is veratwoordelijk voor het beschikbaar stelle va iformatie over het gecotracteerde zorgaabod e wachttijde aa cliëte. Het PGB blijft bestaa als mogelijkheid voor de cliët om zelf zorg i te kope. De ieuwe zorgverzekeraar schrijft de aspirat verzekerde uit bij de vorige zorgverzekeraar voor Zvw e AWBZ. Het is voor de ieuwe zorgverzekeraar verplicht om hierbij gebruik te make va de overstapservice va VECOZO. De ieuwe zorgverzekeraar is verplicht de ischrijfgegeves over de AWBZ beschikbaar te stelle voor de Cotrole Op Verzekerig (COV) bij VECOZO, iclusief vermeldig va de rechtspersoo. 21

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 versie december 2014 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Verřenddalum 12 maart 2015

Verřenddalum 12 maart 2015 coceu Potbu 797, 230 AT Hoofddorp Gemeete erge T.a.v. het College va &W Potbu 75 I860 AD Alkmaar behadeld daar telefoo o kemerk uw kemerk brjlůge() G.G.J. Schipper 023 556 34 00 dív. Verředdalum 2 maa

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie