OV-Taxi Noord-Holland Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OV-Taxi Noord-Holland Noord"

Transcriptie

1 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006

2

3 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007

4 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

5 Ihoudsopgave 5 1 Ileidig 7 2 Gebruik va de ov-taxi 2.1 Otwikkelig aatal reizigers 2.2 Otwikkelig aatal ritte 2.3 Wvg-vervoer per gemeete 2.4 Aadeel Wvg- e OV-reizigers 2.5 Overige vervoerskarakteristieke 11 3 Uitvoerigskwaliteit 3.1 Stiptheid 3.2 Klachte e suggesties 3.3 Telefoische bereikbaarheid 15 4 Fiacie j a a r v e r s l a g o v - T A X I N O O R D - H O L L A N D N O O R D

6 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

7 1 Ileidig Sids 1 jui 2000 rijdt i Noord-Hollad Noord de OV-Taxi als aavullig op het bestaade opebaar vervoer. Het gaat om collectief vraagafhakelijk vervoer dat zoder vaste haltes e diestregelig rijdt (deur tot deur-vervoer). De routes worde flexibel igevuld op basis va de actuele vraag. Het systeem is vraagafhakelijk; de klate moete zich va tevore aamelde (miimaal ee uur). Waar mogelijk worde de ritte va verschillede passagiers gecombieerd. De passagiers kue OV-reizigers zij of mese die valle oder de Wet voorzieige gehadicapte 1) (Wvg). Het vervoer va Wvg-geïdiceerde vidt plaats i opdracht va de de gemeete: Alkmaar, Adijk, Berge, Castricum, Drechterlad, Ekhuize, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Hoor, Lagedijk, Medemblik, Noorder-Koggelad, Obdam, Opmeer, Schermer, Stede Broec, Wervershoof, Wester-Koggelad e Wogum. Naast de eige bijdrage va de passagiers wordt de OV-Taxi bekostigd vauit het Wvg-budget va bovegeoemde deelemede gemeete, het opebaar vervoersbudget va de provicie Noord- Hollad e het opebaar vervoersbudget va de gemeete Alkmaar. De provicie Noord-Hollad e de gemeete Alkmaar zij de opdrachtgevers va de OV-Taxi Noord-Hollad Noord. te kue stelle i hoeverre de vervoerder deze afsprake akomt, volge de provicie e de gemeete de otwikkelige rod de OV-Taxi op de voet. Het jaarverslag doet hierva verslag. Achtereevolges kome de volgede oderwerpe met betrekkig tot de OV-Taxi aa de orde: het gebruik; de uitvoerigskwaliteit; de fiaciële aspecte. Dit jaarverslag gaat over de periode 1 jauari 2006 tot e met 31 december 2006 e geeft daar waar mogelijk vergelijkige met voorgaade jare. Voor het jaarverslag worde maagemetgegeves gebruikt die afkomstig zij va de vervoerder, de oafhakelijke klachtelij, e eige gegeves. Coexxio voert sids jui 2000 de exploitatie va de OV-Taxi Noord-Hollad Noord uit. I de overeekomst met de vervoerder is ee aatal afsprake vastgelegd omtret de kwaliteit. Om vast 1) Per 1 jauari 2007 is de Wvg opgegaa i de Wet Maatschappelijke Odersteuig (Wmo). I dit jaarverslag gebruike wij og de term Wvg. j a a r v e r s l a g o v - T A X I N O O R D - H O L L A N D N O O R D

8 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

9 2 Gebruik va de OV-Taxi 2.1 Otwikkelig aatal reizigers Figuur 1 Otwikkelig aatal reizigers I 2006 vervoerde de OV-Taxi i totaal reizigers 2), waarva i opdracht va de gemeete Alkmaar. Het aatal reizigers is gedaald met te opzicht va 2005 (-4,3%) e daarmee is de stijgede tred i het aatal reizigers va de laatste jare doorbroke. Figuur 1 e tabel 1 geve de otwikkelig i het aa tal reizigers weer. Tabel 1 Aatal reizigers per maad jauari februari maart april mei jui juli augustus september oktober ovember december totaal Otwikkelig aatal ritte Om tot ee efficiëtere exploitatie te kome, mag Coexxio de ritte va verschillede reizigers combiere. Hierdoor ligt het aatal verschillede ritte dat met de OV-Taxi gerede wordt per defiitie lager da het aatal vervoerde reizigers. I de praktijk blijkt de combiatiegraad, gedefiieerd als het gemiddelde aatal reizigers per rit, met 1,1 echter beperkt. I 2006 voerde Coexxio i totaal ritte (-5,7%) met de OV-Taxi i Noord-Hollad Noord uit. Figuur 2 Otwikkelig aatal ritte per maad ja feb mrt apr mei ju jul aug sep okt ov dec ) Dit betreft het aatal reizigers iclusief begeleiders (zie ook paragraaf 2.5). j a a r v e r s l a g o v - T A X I N O O R D - H O L L A N D N O O R D

10 Tabel 2 Aatal ritte per maad jauari februari maart april mei jui juli augustus september oktober ovember december totaal Aadeel Wvg- e OVreizigers Figuur 3 Otwikkelig aadeel va de reizigersgroepe I 2006 reisde 67,8% va alle OV-Taxireizigers op ee Wvg-pas. Dit is procetueel gezie ee lichte dalig va het aadeel va deze groep te opzichte va 2005 (69,6%) e wordt veroorzaakt door ee afame va het aatal Wvg-ritte ( ). Het aatal reizigers OV-voltarief is gestege ( ), terwijl het aatal reizigers OV-reductietarief is gedaald (-3.653). 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% OV-vol OV-reductie Wvg-reizigers Tabel 3 Aatal OV-vol-, OV-reductie- e Wvg-reizigers jauari februari maart april mei jui juli augustus september oktober ovember december totaal OV-vol OV reductie Wvg P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

11 2.4 Wvg-vervoer per gemeete Het aatal vervoerde Wvg-reizigers is i 2006 met 6,8% gedaald te opzichte va I Alkmaar zij i Wvg-reizigers vervoerd. 25,2% va het totaal aatal Wvg-reizigers i Noord-Hollad Noord. De otwikkelig per gemeete wordt i figuur 4 e tabel 5 geschetst. De stijgig va het aatal Wvg-reizigers i Drechterlad ka verklaard worde doordat de gemeete Vehuize vaaf 2006 deel is gaa uitmake va Drechterlad, Figuur 4 Otwikkelig aatal Wvg-reizigers per gemeete Alkmaar Adijk Berge Castricum Drechterlad Ekhuize Graft-de Rijp Heerhugowaard Heiloo Hoor Lagedijk Medemblik Noorder-Koggelad Obdam Opmeer Schermer Stede Broec Vehuize Wervershoof Wester-Koggelad Wogum x Tabel 5 Aatal Wvg-reizigers per gemeete i ja. febr. maart april mei jui juli aug. sept. okt. ov. dec. totaal t.o.v Alkmaar ,2% Alkmaar ,3% Adijk ,1% Berge ,7% Castricum ,8% Drechterlad ,3% Ekhuize ,1% Graft-de Rijp ,5% Heerhugowaard ,4% Heiloo ,1% Hoor ,0% Lagedijk ,8% Medemblik ,2% Noorder-Koggelad ,4% Obdam ,3% Opmeer ,1% Schermer ,1% Stede Broec ,5% Wervershoof ,5% Wester-Koggelad ,8% Wogum ,3% Totaal j a a r v e r s l a g o v - T A X I N O O R D - H O L L A N D N O O R D

12 2.5 Overige vervoerskarakteristieke Voor Wvg-geïdiceerde met ee begeleideridicatie is het mogelijk om éé gratis begeleider mee te eme i de OV-Taxi. I 2006 werde Wvg-reizigers tijdes ritte daadwerkelijk vergezeld door ee begeleider (=10,9% va alle ritte gemaakt door Wvg-reizigers). Te opzichte va 2005 is sprake va ee dalig met 16,5%. Verder werde i ritte gemaakt door Wvg-reizigers i ee rolstoel (= 11,3% va alle ritte gemaakt door Wvg-reizigers). Te opzichte va 2005 ee stijgig va 1%). Tabel 6 Aadeel Wvg-reizigers met rolstoel e/of begeleider i jauari februari maart april mei jui juli augustus september oktober ovember december totaal Wvg Rolstoele Begeleidig Ook ee deel va de reizigers die tege OV-voltarief of OV-reductietarief met de OV-Taxi i Noord- Hollad Noord reize hebbe de mogelijkheid om ee begeleider mee te eme (bijvoorbeeld Wvggeïdiceerde wooachtig i gemeete die iet i de OV-Taxi participere). I 2006 gebeurde dit tijdes 4,8% va alle door deze groepe reizigers gemaakte ritte (=7.957 begeleidede reizigers). Verder was i 4% va de gevalle sprake va rolstoelvervoer (=6.626 reizigers). Tabel 7 Aadeel OV-vol- e reductiereizigers met rolstoel e/of begeleider jauari februari maart april mei jui juli augustus september oktober ovember december totaal Vol + reductie rolstoele begeleidig P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

13 3 Uitvoerigskwaliteit 3.1 Stiptheid Reizigers diee bie ee kwartier voor of ee kwartier a de door de klat geweste tijd (productformule) opgehaald te worde. I 2006 werd 89,8% ( ,1%) va de reizigers bie dit tijdsiterval opgehaald, waarva 39,5% exact op de geweste tijd. I 2005 werd 40,3% va de reizigers exact op het geweste vertrektijdstip opgehaald. De vervoerder wordt voor de bous/malusregelig beoordeeld op ee zestal pute e het stiptheidspercetage vormt de basis voor deze berekeig. I dit percetage is rekeig gehoude met het feit dat ee substatieel deel va de reizigers (50%) het iet hiderlijk vidt waeer de OV-Taxi maximaal 15 miute te vroeg bij het vertrekadres arriveert. Verder is rekeig gehoude met de vertragige die otstaa door vele lagdurige wegwerkzaamhede i e abij Alkmaar e de N242 (Alkmaar- Heerhugowaard). Deze wegwerkzaamhede e het tekort aa chauffeurs door de gewijzigde wetgevig hebbe er i de eerste maade va 2006 toe geleid dat de prestaties achter zij gebleve bij het gestelde. Elke maad wordt het maadscorigspercetage bepaald. Aa de had va deze scorigspercetages ka het jaarscorigspercetage bepaald worde, zijde het gemiddelde va de maadscorigspercetages. Vastgesteld is, dat over de periode va 1 jauari 2006 tot e met 31 december 2006 op de oderdele stiptheid algemee, omrijtijd bij combiatieritte e de telefoische bereikbaarheid beede de odergreze is gepresteerd. Op de oderdele klachte afhadelig e terugbelservice is bove de odergreze gepresteerd. Daarmee voldeed i 2006 Coexxio iet aa haar cotractuele verplichtige 3). Het va A aar B vervoere va persoe wordt sterk beïvloed door veel extere, e auwelijks te beïvloede factore. Dek hierbij aa spitsure, de opbrekige e afzettige va dele va stede e wege, geslote verklarige i de biestad e het hebbe va voldoede geschoold persoeel eerzijds e aderzijds het gedrag va de te vervoere persoe. Hierbij staat voorop dat rekeig moet worde gehoude diet te worde met de beperkige va de vervoerde persoe, maar dat va deze persoe ook verwacht mag worde dat zij zorgvuldig hu ritte boeke e plae e dat zij, voor zover mogelijk is, rekeig houde met spitsure e opbrekige i e om de stad. Op deze wijze ka wederzijdse ilevig i elkaars mogelijk- e omogelijkhede ook zorge voor ee betere kwaliteit va het vervoer. De provicie Noord-Hollad heeft igevolge de bous/malus regelig e met iachtemig va artikel 19 va de vervoersovereekomst Coexxio ee bous/malus toegepast over de periode 1 jauari 2006 tot e met 31 december 2006 va ,. 3) De vervoerder is cotractueel verplicht 92% va de uit te voere ritte bie de marge va 15 miute voor e a de geweste ophaaltijd. Ook i 2006 heeft de opdrachtgever de vervoerder maadelijks op de prestaties aagesproke e deze heeft waar odig e mogelijk maatregele geome om de vervoersprestaties te verbetere. j a a r v e r s l a g o v - T A X I N O O R D - H O L L A N D N O O R D

14 Figuur 5 Stiptheid > 30 miute te laat 3,8% miute te laat 4,6% 5-15 miute later bie marge 30,3% miute te vroeg 30 0,2% miute te vroeg 2,5% 5-15 miute vroeger bie marge 19% op geweste tijd, mider da 5 miute te laat of te vroeg 39,6% Tabel 8 Stiptheid Aatal % 1 >30 miute te vroeg 979 0,2% miute te vroeg ,5% miute vroeger, bie marge ,0% 4 op geweste tijd, mider da 5 miute te laat of te vroeg ,6% miute later, bie marge ,3% miute te laat ,6% 7 >30 miute te laat ,8% Totaal Klachte e suggesties I 2006 is maal cotact gezocht met de oafhakelijke klachtelij va de OV-Taxi Noord-Hollad Noord e de klateservice va Coexxio. Va de klachte e suggesties i 2006 hadde 824 klachte direct betrekkig op de stiptheid va het vervoer (zie ook tabel 10). Bij ee totaal aatal vervoerder reizigers va komt dit overee met ee percetage va 0,48 % (was 0,56% i 2005). Drieëtwitig klachte kode iet i behadelig worde geome omdat de klager weigerde zij/ haar NAW-gegeves te geve. De resterede klachte (2.451) zij door Coexxio afgehadeld. De gemiddelde afhadeligtermij bedroeg 8 dage. 12 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

15 Tabel 9 Aatal e aard va de afgehadelde klachte i Aard va de afgehadelde klachte ja. febr. maart april mei jui juli aug. sept. okt. ov. dec. totaal #N/B (Kwitatie)bo iet otvage Boekigsfout Combiatie va ritte Diverse Fout ophaal/bestemmigsadres Gedrag aget Gedrag adere medewerker Gedrag chauffeur Gee klacht; iformatievraag Iformatievoorzieig va de aget Klachtafhadelig Ophaal- of aakomsttijd Reistijd Rijgedrag Ritprijs/ Betalig Spelregels Staat e soort voertuig Taxi iet geweest Telefoische bereikbaarheid Terugbelservice Veilig vervoer klat Verwerkig pasaavraag Verwerkig wijzigig rit of route Totaal Naast de geregistreerde klachte die Coexxio heeft otvage via de klachte- e suggestielij zij er i 2006 ook og klachte rechtstreeks bij Coexxio biegekome. De meerderheid va de klachte (33,6%) heeft betrekkig op de stiptheid va de OV-Taxi, 12,3% op de diestverleig door het persoeel, 0,9% gaat over de vervoerbewijze, waaroder de tariferig, 2,2% over de bereikbaarheid va de Klateservice/ Taxicetrale e 0,3% had betrekkig op de terugbelservice. 3.3 Telefoische bereikbaarheid I 2006 zij er belpogige geweest, waarva er daadwerkelijk tot ee gesprek hebbe geleid. De meeste belpogige die iet tot ee gesprek hebbe geleid, betroffe bellers die bij het hore va de tariefmeldig de verbidig hebbe verbroke. (6.727 oproepe = 1,6%) I de overige gevalle (6.714 oproepe) was er sprake va oderbezettig of overbelastig va de telefoocetrale waardoor de oproep iet tijdig ko worde beatwoord. De gemiddelde duur va de gesprekke die hebbe plaatsgevode was i :25 miute. j a a r v e r s l a g o v - T A X I N O O R D - H O L L A N D N O O R D

16 14 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

17 4 Fiacië I 2006 hebbe de betrokke overhede, te wete de provicie Noord-Hollad, de gemeete Alkmaar e egetie deelemede gemeete i Noord- Hollad Noord, i totaal , bijgedrage i de exploitatiekoste va de OV-Taxi Noord-Hollad Noord. I 2004 bedroege de totale koste 7,6 miljoe euro e i ,1 miljoe euro. Daarmee zij de totale koste voor de exploitatie i 2006 afgeome. Deze afame wordt veroorzaakt door ee dalig va de exploitatiekoste voor Wvg-vervoer ( ). De koste voor de provicie Noord- Hollad (OV-vol + OV-reductie) zij i 2006 te opzichte va 2005 echter met (is 9,6%) gestege. De reizigersbijdrage bedroeg i ,. Figuur 8 geeft de otwikkelig i de verdelig va de overheidsbijdrage aa de OV-Taxi Noord-Hollad Noord weer. Daarbij is ee oderscheid gemaakt tusse het bedrag dat de provicie Noord-Hollad e het bedrag dat de deelemede gemeete bijdrage voor het vervoer va Wvg-geïdiceerde (tabel 12). Tabel 10 Koste OV-vol, OV-reductie e Wvg (icl. reizigersbijdrage). jauari februari maart april mei jui juli augustus september oktober ovember december totaal OV-vol OV-reductie WVG Totaal Va de totale bijdrage aa de OV-Taxi is 74,5% gerelateerd aa de Wvg-fuctie e 25,5% gerelateerd aa de OV-fuctie (vol- e reductietarief).sids de itroductie va de OV-Taxi zij de koste voor de Wvggemeete ieder jaar toegeome. I 2006 zij de koste met 4,7% gedaald te opzichte va Figuur 6 Kosteverdelig OV-vol, OVreductie e Wvg (i miljoee euro s) Wvg OV-reductie OV-vol j a a r v e r s l a g o v - T A X I N O O R D - H O L L A N D N O O R D

18 Tabel 11 Bijdrage Provicie e gemeete aa de OV-Taxi i 2006 (excl. Reizigersbijdrage). ja. febr. maart april mei jui juli aug. sept. okt. ov. dec. totaal Provicie OV Alkmaar OV Alkmaar Adijk Berge Castricum Drechterlad Ekhuize Graft-de Rijp Heerhugowaard Heiloo Hoor Lagedijk Medemblik N-Koggelad Obdam Opmeer Schermer Stede Broec Wervershoof W-Koggelad Wogum Totaal P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

19

20 Colofo Uitgave Provicie Noord-Hollad Postbus MD Haarlem Tel.: (023) Fax: (023) Iteretadres: adres: Eidredactie Provicie Noord-Hollad Directie Beleid Sector Verkeer e Vervoer Grafische verzorgig Thieme GrafiMedia Groep Papier Hello matt, houtvrij MC Oplage 250 exemplare Haarlem, september 2007

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2006 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4 Datum: 4 april 2017 Reteotwikkelige 3,2 3 Hypotheekrete variabel, 5, 10, 20 e 30 jaar vast met NHG 3,10 2,8 0,1 g e 0-0,1 e ta -0,2 e rc p -0,3 te -0,4 re -0,5 Geldmarktrete 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-0,33

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Emme 2016 C. Beye MSc M. Tuider MSc B. va Dale MSc het PON, keis i uitvoerig Tilburg, maart 2017 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2007

Woonmonitor Limburg 2007 Factsheetboek Maasduie 27 Maasduie 8233 Woomoitor Limburg 27 Factsheetboek Maasduie 27 Maastricht, juli 28 Colofo Provicie Limburg Postbus 57 622 MA Maastricht Tel.: +31 ()43 389 99 99 Fax.: +31 ()43 361

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

De standaardafwijking die deze verdeling bepaalt is gegeven door

De standaardafwijking die deze verdeling bepaalt is gegeven door RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE VWO CM T311-VCM-H911 Voor elk oderdeel is aagegeve hoeveel pute kue worde behaald. Atwoorde moete altijd zij voorzie va ee berekeig, toelichtig of argumetatie. MAX:

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency SYSTEM Dowloadig % 99 % 25 Dowloadig % 71 Dowloadig % 25 % 16 % 88 % 06 Dowloadig % 34 ST T STAR % 29 Dowloadig % 23 % 16 % 48 % 65 Dowloadig % 75 Dowloadig % 23 MAN TeleMatics Verhoog uw efficiecy ma ka.

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen. Jaarverslag 2012

Commissie Benchmarking Vlaanderen. Jaarverslag 2012 Commissie Bechmarkig Vlaadere Commissie Bechmarkig Vlaadere Jaarverslag 2012 Goedgekeurd door de Commissie Bechmarkig op 05/11/2013 Roderveldlaa 5/1, B-2600 Berchem Tel. 03 286 74 30 Fax. 03 286 74 39

Nadere informatie

Kansrekenen [B-KUL-G0W66A]

Kansrekenen [B-KUL-G0W66A] KU Leuve Kasrekee [B-KUL-G0W66A] Notities Tom Sydey Kerckhove Gestart 8 februari 2015 Gecompileerd 9 februari 2015 Docet: Prof. Tim Verdock Ihoudsopgave 1 Combiatoriek 2 1.1 Variaties..........................................

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp vaststelling grondexploitatie en kredietaanvraag Europawijk Zuid

Nota van B&W. Onderwerp vaststelling grondexploitatie en kredietaanvraag Europawijk Zuid Nota va B&W Oderwerp vaststellig grodexploitatie e kredietaavraag pawijk Zuid Portefeuille J. Nieuweburg Auteur Dhr. W.J.S. va Dijk Telefoo 53693 E-mail: w.v.dijk@haarlem.l SO/PM Reg.r. so/pm/2006/48 Te

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt: Aa de gemeeteraad Registratieummer: GF13.20085 Datum collegebesluit: 5 ovember 2013 Agedaput: Portefeuillehouder: Mevrouw C. va der Laa Behadeled ambteaar: De heer C. Tiemersma Oderwerp: Activerig ivesterig

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet Nieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Full Pack Vast belle, mobiel belle e iteret i éé I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Psychiatrisch Verzorgingstehuis Zoete Nood Gods. n Campus Nieuwemeers. n Campus Leilinde. n Campus Zoete Nood Gods

Jaarverslag 2012. Psychiatrisch Verzorgingstehuis Zoete Nood Gods. n Campus Nieuwemeers. n Campus Leilinde. n Campus Zoete Nood Gods Jaarverslag 2012 Psychiatrisch Verzorgigstehuis Zoete Nood Gods Campus Nieuwemeers Campus Leilide Campus Zoete Nood Gods Ihoudsopgave 1 Ileidig 3 2 Historiek 4 3 Visie 6 4 Raad va Bestuur 8 5 Officiële

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Landelijke handhavingstrategie

Landelijke handhavingstrategie Ladelijke hadhavigstrategie Werkwijze e praktijk Schakeldag 26 jui 2014 Ihoud Naar de itervetiematrix Wat dede we? De itervetiematrix Wat doe we? Positioerig Hoe werke we? Aadachtspute Waar op te lette?

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen. Jaarverslag 2011

Commissie Benchmarking Vlaanderen. Jaarverslag 2011 Commissie Bechmarkig Vlaadere Commissie Bechmarkig Vlaadere Jaarverslag 2011 Goedgekeurd door de Commissie Bechmarkig op 06/11/2012 Roderveldlaa 5/1, B-2600 Berchem Tel. 03 286 74 30 Fax. 03 286 74 39

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Energieleverende monumentale binnenstad

Energieleverende monumentale binnenstad Eergieleverede moumetale biestad Bestaade gebouwe iet zomaar afbreke, maar hergebruike e ipasse i ieuwe plae, dát is de ieuwe tred. Ee logische keuze: het is kapitaalverietigig om oude gebouwe af te breke

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie