DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED"

Transcriptie

1 DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België als i vele lade va de wereld dezelfde methodes voor de waardebepalig va vastgoed. Deze methodes die we de klassieke methodes zulle oeme zij gebaseerd op drie oderscheide ivalshoeke. Ee eerste methode betreft ee aalytische methode, dikwijls ook de methode va de itrisieke waarde geoemd. Deze schattigstechiek gaat uit va ee aalyse va het oroered goed, waarbij ee decompositie gebeurt va het perceel, het gebouw e haar omgevig. Va het gebouw wordt op basis va haar structurele kemerke ee ieuwbouwwaarde bepaald, waara a aftrek va ee procetuele slijtage de dagwaarde va het gebouw wordt afgeleid. De veale waarde va het oroered goed wordt bekome door bij de dagwaarde va het gebouw de waarde va het perceel te voege e rekeig te houde met de buurt e omgevigsfactore, e hierop ee vealiteitspercetage i rekeig te brege. De ruimtelijke e iet ruimtelijke gegeves met betrekkig tot de milieu-, de buurt-, de omgevig-, de bereikbaarheidskemerke va het vastgoed worde ekel als beoordeligselemete i rekeig gebracht. Deze methode wordt gehateerd waeer de waarde va ee pad met ee beperkte vetusteit moet worde begroot. De tweede methode wordt de methode der ikomstebeaderig geoemd. Het betreft ee techiek die uitgaat va het ecoomische redemet die uit de verhurig va ee oroered goed ka gehaald worde e vidt zij toepassige bij waardebepalig va oroerede goedere zoals appartemete, opbregsthuize, katore,.

2 De derde klassieke schattigsmethode, toegepast bij de waardebepalig va oudere pade, wordt de methode va de vergelijkigspute geoemd. Hierbij diet de schatter ee vergelijk te make met de aakoop e verkoopprijze die werde gerealiseerd bij vergelijkbaar vastgoed. De schatter vergelijkt met mistes 3 vergelijkigspute. Deze vergelijkigspute moete zeer oordeelkudig gekoze worde, e moete vastgoed betreffe die gelijkwaardige of idetieke kemerke vertoe. Gewoolijk worde door de schatter de resultate bekome uit de drie schattigsmethode te opzichte va elkaar afgewoge. Het feit dat schatters de drie klassieke methodes gewoolijk aast elkaar gebruike, toot aa dat elke methode op zich haar beperkige heeft. Er is gee weteschappelijke theorie die aatoot welke methode voor de waardebepalig va ee gegeve goed de meest geschikte is. Naast deze methodes die door schatters worde gebruikt, probere statistici uit geregistreerde verkoopprijze va verkocht oroered goed de waarde voor idividueel oroered goed af te leide of prijsidexe te bepale. Deze werkwijze levert wel ee goed globaal beeld over de vastgoedmarkt of over de evolutie erva, maar odermeer door de heterogeiteit e de segmetatie va de vastgoedmarkt, het otbreke va ee i-situ oderzoek, e omdat bovedie op ovoldoede wijze rekeig gehoude wordt met de structurele kemerke va het vastgoed ka met deze werkwijze gee betrouwbare schattig va ee idividueel oroered goed worde bekome. I België, och Europa zij studies gevoerd om op systematische maier kwatitatieve gegeves met betrekkig tot de waarde va de beoordeligselemete uit weteschappelijk oderzoek te bepale. De kwatitatieve aaames die i sommige aagebode software pakkette worde opgeome voor deze beoordeligselemete, zij, hoe bewodereswaardig het ook is om ze aar voor te brege, iet door kwatitatief oderzoek bepaald. Bovedie blijkt uit buiteladse studies dat de beoordeligselemete i het algemee, e omgevig-, buurt-, milieu- e bereikbaarheidsfactore i het bijzoder, aast og adere steeds meer ivloed uitoefee op de waarde va het vastgoed.

3 2. De hedoische prijsbepalig. De hedoische prijsmethode heeft als uitgagsput dat ee oroered goed op te vatte is als ee budelig va kemerke e dat voor elk kemerk ee impliciete waarderig bestaat. De prijs va ee oroered goed is het resultaat va de som va de prijze va alle kemerke va het oroered goed, hoewel de meeste kemerke zelde rechtstreeks i aamerkig worde geome bij eigedomstrasacties. De prijs die ee koper voor ee goed betaalt, gaat iet ekel uit voor de eigelijke waarde va het goed op zich, maar weerspiegelt teves de waarderig va odermeer de verschillede liggig-, buurt-, omgevig- e milieukemerke. Het bovestaade houdt i dat de hedoische prijsfuctie spatial depedece is. Bovedie draagt het i zich het market clearig proces. Er bestaat ee correlatie i de karakteristieke die bepaled zij voor de waardebepalig. De rede hiervoor is te vide i het feit dat huize met ogeveer dezelfde karakteristieke i dezelfde buurt ligge. De verkoopprijs zal dus afhage va de huize i de abije omgevig. Ook de prijze va woige zelf zij ruimtelijk gecorreleerd. Zo zulle duurdere woige dikwijls i dezelfde buurt ligge. Adere effecte die ee rol spele zij etwerkeffecte. Daaroder verstaa we dat de waarde va ee huis beïvloed wordt door de buurt. Zo zal het feit dat ee huis gelege is i ee goede buurt ee positieve ivloed kue hebbe op de prijs. Reeds gevoerde oderzoeke (Bret Day) wijze uit dat de markt gesegmeteerd is. Deze ka dus opgedeeld worde i verschillede submarkte. Op deze maier wordt rekeig gehoude met de spatial depedecy. Elke submarkt heeft da ee hedoische prijsfuctie, uiek voor deze markt. Er moet aadacht besteed worde aa het feit dat de data die gebruikt wordt om de hedoische fuctie te bepale voor ee bepaalde submarkt tot die bepaalde submarkt toebehoort. Ee voordeel va de hedosiche methode is de betrouwbaarheid erva. De aalyses zij cotroleerbaar e herhaalbaar. De uitkomste zij gebaseerd op harde data, zoals de verkoopsprijze.

4 De hedoische methode laat toe de waarde va iet verhadelbare goedere af te leide uit de waarde va goedere die wel verhadelbaar zij e die de iet verhadelbare goedere als eigeschap i zich berge. Het grootste adeel va de hedoische methode is de omvagrijke databehoefte. Hedoische prijsmodelle op basis va liggigskemerke late toe om de impact va bijvoorbeeld locatieattribute op de veale waarde va oroerede goedere te schatte. Algemee wordt de prijs va oroerede goedere volges de hedoische prijsbepalig door meerdere groepe factore bepaald. Het betreffe: structurele variabele, toegakelijkheidsvariabele, buurtvariabele (socio- ecoomische, demografische), omgevigsvariabele e leefmilieuvariabele. Het theoretisch aspect va de hedoische beaderig vereist het verzamele va data betreffede alle factore die de grod of vastgoedprijze bepale. Ee belagrijk aspect hierbij is het verzamele va de geweste data e het codere va deze data aagezie ee grote verscheideheid aa structurele e ruimtelijke data vereist is. Igeval va ovolledige liggigs- e adere ruimtelijke of iet ruimtelijke data ka dit model tot obeduidede resultate leide. Om aa deze probleme te verhelpe is het gebruik va GIS ee aageweze omgevig. 3. Regressie e multiple regressie aalyse. Het hedoisch prijsmodel wordt dikwijls gerealiseerd op basis va de regressieaalyse. Het gebruik va deze regressieaalyse stelt ee aatal voorwaarde aa de gebruikte data: - alle oafhakelijke variabele (b.v. structurele e omgevigskemerke) die ee relatie hebbe met afhakelijke variabele (b.v. verkoopsprijs) moete opgeome worde. - de oafhakelijke variabele moge iet oderlig samehage (multicollieariteit); - de residue moete ormaal verdeeld zij. (homoskedasticiteit); - de residue moete oafhakelijk va elkaar zij (gee auto-correlatie). Betere resultate worde bekome met ee meervoudige regressie-aalyse. Hierbij ka het verbad gezocht worde tusse ee oafhakelijke x e ee afhakelijke Y (de

5 verkoopprijs va de woig). Ee multipleregressieaalyse maakt het mogelijk de relatie va ee oafhakelijke x op ee afhakelijke Y te late zie. De basisvorm va de hedoische prijsaalyse ka lieair, semi-loglieair, loglieair of lieair zij. Ee voorbeeld va ee semi-logaritmisch model wordt hiera gegeve. Het regressiemodel geeft de veroderstellige weer te aazie va de relatie tusse de te verklare variabele, l Y, e de verschillede verklarede variabele, l x1,l x2,...,l x I e l d1,l d2,...,l d J i de populatie. Deze relatie wordt voor ieder object i de populatie beschreve met ee logaritmische getrasformeerde lieaire meervoudige regressiemodel die er als volgt uitziet (Samir Marghich,2005): I l Y = + α l( x ) + β d + ε (1) met: µ i i i= 1 j= 1 J j j Y : -de observatie va de te verklare afhakelijke variabele uit vector Y µ : costate α i : i-de coëfficiët uit vector α x i : -de observatie va de i-de ratiovariabele uit matrix x β j : j-de coëfficiët uit vector β d j : -de observatie va de j-de dummyvariabele uit matrix d : 2 ε -de storigsterm uit vector ε, ε N ( 0, σ ) waarbij i=1,,i;j=1,,j; =1,,N. Ee egatief put va de regressievergelijkig is het groot aatal oafhakelijke variabele die worde opgeome. Dit bemoeilijkt de iterpretatie va de resultate. Vooraleer de hedoische methode ka worde toegepast moete de verschillede gegeves over de oroerede goedere verzameld worde. Om gegeveskemerke te verzamele ka gebruik gemaakt worde va ee GIS omgevig.

6 4. Ee GIS als hulpmiddel. Algemee biedt GIS ee ideale oderzoeksomgevig voor de verwerkig e aalyse va liggigsdata va oroerede goedere. Krachtige bevragigstechieke kue bijdrage tot ee betere bepalig va de liggigskemerke. GIS is aldus ee zeer goed istrumet bij de hedoische prijsaalyse e ka gebruikt worde om processe e otwikkelige op te volge e om mogelijke otwikkelige te simulere e te teste. Het gebruik va ee GIS laat i de hedoische studie toe om de structurele, toegakelijkheids-, buurt- e leefmilieuvariabele te bepale die gerelateerd zij aa idividuele eigedomme. Door het gebruik va ee GIS ka daarbij ee dataset geproduceerd worde met ekele mogelijk verklarede variabele die vereevoudigd wordt door gebruik va ee hoofdcompoeteaalyse. Als de aalyses zulle uitgevoerd worde op grote gebiede is het hierbij aageweze om clustertechieke te gebruike. Wijke of buurte kue omgezet worde i grote homogee etiteite. Clusterig ka uitgevoerd worde waeer ee klei deel va de stad dezelfde socio-ecoomische aspecte e dieste bezit. Er moet wel worde agegaa of de clusterig va oroerede goedere i buurte wel uttig of weselijk is, daar door clusterig uttige iformatie ka verlore gaa. Er ka gebruik gemaakt worde va twee soorte clustertechieke. Ee eerste op basis va attribute die de eigedomme kemerke e ee tweede op basis va de socioecomische samestellig. Er werde i het buitelad verschillede studies met de hedoische methode op basis va ee GIS uitgevoerd. Maar de oderzoekers beperke zich veelal tot éé liggigskemerk e gaa a hoe dit kemerk de waarde va het oroered goed beïvloedt. Zo zij er bijvoorbeeld studies over de impact va de aawezigheid va ee metrostatio i de abijheid va het oroered goed. Er bestaa studies over de ivloed va het omligged grodgebruik e over de ivloed va het grodgebruik bij geplade residetiële otwikkelige. Veel gebruikte aalyses i ee GIS zij het berekee va kortste afstade e selste weg gekoppeld aar aawezigheid va dichtbij gelege faciliteite zoals recreatie, wikelcetra,.

7 Meestal wordt bij toepassig va de prijsaalyse ee gradiëtaalyse uitgevoerd. Dit is ee efficiëte aalyse die patroe e processe ka like. De gradiëtaalyse is ee eerste stap voor het aalysere va sociologische e socio-ecoomische fucties va stedelijke groee ruimte. De stedelijke groee ruimte ka i categorieë worde oderverdeeld. Zo zij er bijvoorbeeld groee ruimtes bij idustrie of bij commerciële cetra, residetiële groee ruimtes, algemee toegakelijke groee ruimtes, groee bufferzoes, bosse, welke uiteraard ee adere ivloed op de waarde va het oroered goed zulle hebbe. De vereiste waaraa GIS-software moet voldoe zij vooral aalyses toelate op grote hoeveelheid data. Vauit ee GIS-omgevig kue meer gesofistikeerde e meer verklarede data worde voortgebracht, te eide meer izicht te scheppe bij prijsvariabele va oroerede goedere. Tot besluit ka gesteld worde dat GIS ee bijzoder iteressate omgevig is voor de uitvoerig va ee waardebepalig va vastgoed volges ee hedoisch model.

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 versie december 2014 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie