Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1"

Transcriptie

1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

2 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Basis prospectus Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Stimulere va e belegge i de productie va duurzame eergie Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

3 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Basis prospectus Itroductie De doelstellig va het Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte is om beleggers de mogelijkheid te biede, via Subfodse, te belegge i duurzame eergieprojecte. Meewid is ee fods va Seawid Capital Parters B.V. Ihoudsopgave 1. Defiities Algemee iformatie Name e adresse va betrokke partije Structuur e fodsomvag Beheerder Bewaarder Beleggigsbeleid Dividedbeleid Risicoprofiel Waarderigsgrodslage, vaststellig itrisieke waarde, uitgifte e ikoop va Participaties e omzettig va Participaties Vergoedige e koste Fiscale aspecte Duur va het Paraplufods, beëidigig e vereffeig Verslaggevig, vergaderige va Participate Iformatie verstrekkig Wijzigig va de voorwaarde Wet op het fiacieel toezicht Overige gegeves Verklarig va de Beheerder Assurace rapport 21 Bijlage I: Overeekomst va Beheer e Bewarig 22 Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 31 Meewid is ee fods va Seawid Capital Parters B.V. 4 5

4 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Basis prospectus 1. Defiities I dit prospectus hebbe de hieroder vermelde, met ee hoofdletter begiede, woorde de volgede betekeis: Aavulled prospectus de bij het Basis prospectus behorede aavullig per Subfods waari oder meer het beleggigsbeleid, de specifieke risico s e de koste zij opgeome va het Subfods; Admiistrateur SGG Fiacial Services B.V.; AIFMD Alterative Ivestmet Fud Maagers Directive e de daarbij horede Uitvoerigsverordeig (Level 2); Basis prospectus dit prospectus, waari de algemee gegeves voor het het gehele Paraplufods zij opgeome; Beheerder degee die belast is met het beheer va Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte, zijde Seawid Capital Parters B.V., als merkaam wordt soms Beheerder Meewid gebruikt; Bewaarder degee die belast is met de uitvoerig va de toezichthoudede e cotrolerede take zoals opgeome i de AIFMD, zijde SGG Depositary B.V.; Bgfo het Besluit Gedragstoezicht fiaciële oderemige Wft; Fods/paraplufods Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte iclusief de Aavullede prospectusse va de Subfodse; Fodsvermoge het totale vermoge va het Fods welke te behoeve va de Participate i alle Subfodse wordt aagehoude; Itrisieke waarde het saldo va alle bezittige mius de schulde, volges de waarderigsgrodslage zoals opgeome i de jaarrekeig va het Fods; Participate de ecoomisch deelgerechtigde i ee Subfods; Prospectus het Basis prospectus va het Fods tezame met de Aavullede prospectusse va de Subfodse e alle bijlage; Stichtig de juridisch eigeaar va de activa va het Paraplufods, zijde Stichtig Juridisch Eigedom Meewid Fods(e); Subfods ee specifiek gedeelte va het Fods waartoe houders va ee bepaalde serie participaties gerechtigd zij met oder meer ee eige beleggigsbeleid, risico s e koste zoals omschreve i het Aavulled prospectus; Subfodsvermoge het vermoge va ee Subfods welke allee te behoeve va de Participate i dat Subfods wordt aagehoude; 6 7

5 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Basis prospectus Defiities (vervolg) 2. Algemee iformatie Toezichthouders de toezichthouders die oder adere belast zij met het toezicht op de Beheerder e het Fods, te wete De Nederladse Bak N.V. e de Stichtig Autoriteit Fiaciële Markte; Voorwaarde va Beheer e Bewarig de i de bijlage I opgeome voorwaarde zoals vastgelegd i de Overeekomst va Beheer e Bewarig; Het Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte is ee beleggigsfods i de vorm va ee fods voor gemee rekeig. Het Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte bestaat uit verschillede eehede, Subfodse geoemd, waari afzoderlijk ka worde belegd. Elk Subfods heeft ee eige beleggigsbeleid, risicoprofiel e kostestructuur wat is vastgelegd i het Aavulled prospectus. Website Wft de Wet op het fiacieel toezicht; Wwft de Wet ter voorkomig va witwasse e fiaciere va terrorisme. Het Prospectus voor het Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte bestaat uit ee Basis prospectus, per Subfods ee Aavulled prospectus e betreffede bijlage. Deze documete zij tezame éé geheel e olosmakelijk met elkaar verbode. Idie ee belegger wil belegge i ee Subfods diet de belegger het Basis prospectus e het relevate Aavullede prospectus geheel te leze. Participate zij aar rato va het aatal door he gehoude Participaties i het Subfods ecoomisch gerechtigd tot het Subfodsvermoge. De voorwaarde die voor participatie i het Subfods gelde zij vastgelegd i de Overeekomst va Beheer e Bewarig, die ee oderdeel vorme va het Basis prospectus e als Bijlage I zij opgeome. Voor elk Subfods is de essetiële beleggersiformatie opgesteld met iformatie over het Subfods, de koste e de risico s. Vraag er om e lees hem voordat u het product koopt. De Subfodse va Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte staa iet ope voor Participate die (1) wooachtig zij i de Vereigde State va Amerika (VS), (2) i het bezit zij va ee Amerikaas paspoort of Greecard, of (3) aderszis belastigplichtig zij i de VS (hiera te oeme US Perso ) i verbad met mogelijke verplichtige die voortvloeie uit de Foreig Accout Tax Compliace Act (FATCA). Het is derhalve uitdrukkelijk verbode om als US Perso direct da wel idirect te belegge i ee va de Subfodse va het Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte. Idie deze situatie i de toekomst wijzigt is de Participat verplicht om zij participatie volledig te verkope aa het Fods. Participate worde verzocht om i het ischrijfformulier formeel te bevestige dat zij iet belastigplichtig zij i de VS. (Potetiële) Participate i de Subfodse va Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte, e haar Participate diee zich erva bewust te zij dat belegge risico s meebregt. De waarde va ee participatie i ee Subfods ka stijge, maar ook dale, waardoor verlies ka worde gelede i die zi dat het mogelijk is dat Participate hu ileg (gedeeltelijk of geheel) kue verlieze. (Potetiële) Participate i het Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte worde er adrukkelijk op geweze dat zij zich bij hu beslissig om te ivestere i Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte uitsluited diee te basere op de iformatie die i dit Basis prospectus e de va toepassig zijde Aavullede prospectusse is opgeome. Klachteprocedure Klachte va Participate die betrekkig hebbe op het Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte of ee va haar Subfodse kue schriftelijk worde igedied bij de Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Kruisweg LC Haarlem. 8 9

6 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Basis prospectus 3. Name e adresse va betrokke partije Beheerder: Seawid Capital Parters B.V., Kruisweg 22-24, 2011 LC Haarlem Bewaarder: SGG Depositary B.V., Claude Debussylaa 24, 1082 MD Amsterdam De take e veratwoordelijkhede va de Bewaarder zij apart opgeome i hoofdstuk 6 va dit Prospectus. Stichtig: Stichtig Juridisch Eigedom Meewid Fods(e), Claude Debussylaa 24, 1082 MD Amsterdam De Stichtig heeft als eig doel het houde va het juridisch eigedom va de activa va de beleggigsfodse beheerd door de Beheerder. Admiistrateur: SGG Fiacial Services B.V., Claude Debussylaa 24, 1082 MD Amsterdam De Admistrateur verzorgt de fiaciële admiistratie va het Paraplufods e haar Subfodse, registreert de mutaties i de participateadmiistratie, bereket periodiek de Itrisieke waarde va de Subfodse e stelt de cocept jaarrekeig e het halfjaarbericht va het Fods op. De verplichtige va de Admiistrateur zij vastgelegd i ee met de Beheerder geslote uitbestedigsovereekomst die voldoet aa de wettelijke eise. Accoutat: KPMG Accoutats N.V., Laa va Lagerhuize 1, 1186 DS Amstelvee De Accoutat verstrekt ee cotroleverklarig bij de jaarrekeig va het Fods e geeft desgevraagd ee verklarig af dat het Prospectus e de Aavullede prospectusse de iformatie bevat die vereist is vauit de geldede wet- e regelgevig. Fiscaal adviseur: KPMG Meijburg & Co Belastigadviseurs, Laa va Lagerhuize 9, 1186 DS Amstelvee De Fiscaal adviseur beoordeelt de fiscale paragraaf i het Prospectus e adviseert de Beheerder bij fiscale vraagstukke. Extere Compliace Officer: A. va der Heide RA Compliace Advies Fiaciële oderemige, Rotodeweg 22, 1261 BG Blaricum De extere Compliace Officer stelt periodiek vast of de Beheerder e het Fods de geldede Wft e Wwft wet- e regelgevig aleve op basis va ee moitorigsprogramma. Over de bevidige rapporteert de Compliace Officer jaarlijks aa de directie va de Beheerder. 4. Structuur e fodsomvag Fods voor gemee rekeig Het Paraplufods is ee fods voor gemee rekeig e heeft derhalve gee rechtspersoolijkheid. Het Paraplufods is gevormd op 14 februari Het juridische eigedom va alle activa va het Paraplufods berust bij de Stichtig. Alle goedere die deel uitmake of deel gaa uitmake va het Paraplufods zij, respectievelijk worde, te titel va bewarig verkrege door de Stichtig te behoeve va de Participate. Verplichtige die deel uitmake of deel gaa uitmake va het Paraplufods zij, respectievelijk worde, aagegaa op aam va de Stichtig. De vermogesbestaddele worde door de Stichtig gehoude voor rekeig e risico va de Participate. Hierdoor is ee goede vermogesscheidig aagebracht tusse het vermoge va de Participate va het Paraplufods e de Beheerder overeekomstig de wettelijke regelig voor fodse voor gemee rekeig. Paraplufods, Subfodse Het Paraplufods heeft ee zogeaamde paraplustructuur, hetgee ihoudt dat het is oderverdeeld i Subfodse. Ee Subfods is ee gedeelte va het Paraplufods waartoe de houders va ee bepaalde serie participaties gerechtigd zij ( Subfods ). Het i ee Subfods te storte of daaraa toe te rekee gedeelte va het Paraplufods wordt afzoderlijk belegd als ee specifieke beleggigsportefeuille va het desbetreffede Subfods. Elk Subfods heeft ee eige beleggigsbeleid e risicoprofiel. Daaraast heeft ieder Subfods zij eige kostestructuur e koersvormig. De toe- e uittredigsmogelijkhede kue verschille per Subfods. Voor elk Subfods wordt ee aparte admiistratie gevoerd, zodat alle aa ee Subfods toe te rekee opbregste e koste per Subfods worde veratwoord. Zowel de positieve als de egatieve waardeveraderige va de participatie va ee Subfods kome te guste, respectievelijk te laste, va de Participat i het desbetreffede Subfods. Dit komt tot uitdrukkig i de Itrisieke waarde va het Subfods. De Itrisieke waarde per participatie wordt bereked door de Itrisieke waarde va het desbetreffede Subfods te dele door het aatal Participaties va de desbetreffede Subfods die op dat momet uitstaa. De waarde va ee Subfods wordt vastgesteld met iachtemig va de waarderigsgrodslage die zij vermeld i paragraaf 10 va dit Basis prospectus. Het Paraplufods heeft ee ogedeeld vermoge Dit beteket dat ee evetueel egatief vermogessaldo SGG Custody B.V. - Beheerder Participate register Stichtig Juridisch eigedom Meewid Fods(e) Beheert de gelde va alle participate STRUCTUUR Fiaciële admiistratie va ee Subfods gevolge ka hebbe voor de adere Subfodse. Met ame geldt dit bij het doe va uitkerige, alsmede i geval va opheffige of vereffeig va ee Subfods, waarbij ee evetueel egatief vermogessaldo wordt omgeslage over de adere Subfodse. Gezie de aard va de beleggige e gezie het feit dat de fiacierig va de beleggige va elk Subfods uitsluited met eige vermoge geschiedt, is ee dergelijke gebeurteis i de praktijk ageoeg uitgeslote. Het Paraplufods is ee fods voor gemee rekeig e heeft de status va fiscale beleggigsistellig i de zi va artikel 28 va de Wet op de Veootschapsbelastig 1969 verkrege. Voor ieder Subfods zal ee bij dit Basis prospectus behored Aavulled prospectus worde opgesteld waari de specifieke kemerke va dat Subfods zij opgeome. Ope-ed Participate i ee Subfods kue i begisel maadelijks itrede tege de Itrisieke waarde per participatie plus ee opslag i verbad met marketig- e admiistratiekoste. Participate i ee Subfods kue i begisel vier maal per jaar uittrede tege de Itrisieke waarde per participatie mius ee afslag (i geval va ikoop va Participaties) i verbad met admiistratiekoste. Participat VBB Ivesterig Subfods Zeewid 1 Marketig SCP Beheerder Beleggigsbeleid 10 11

7 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Basis prospectus Participaties Er worde gee fysieke verhadelbare bewijze va participaties uitgegeve. De Admiistrateur houdt ee register bij, waari de ame e adresse va Participate zij opgeome, oder vermeldig va de aaduidige va hu participaties (i welk Subfods), de datum va verkrijgig va de participaties e het aatal participaties. I het register wordt teves vermeld op welke tegerekeig ee Participat betalige west te otvage. Ee Participat diet de Admiistrateur schriftelijk op de hoogte te stelle va wijzigige va de gegeves va de Participat. 5. Beheerder De Beheerder Het vermoge va het Paraplufods e haar Subfodse wordt beheerd door de Beheerder. De Beheerder is veratwoordelijk voor het bepale e uitvoere va het beleggigsbeleid coform het Aavulled prospectus e het maage va de relevate risico s. Voor het uitvoere va overige beheertake (veelal admiistratief va aard) ka gebruik worde make va dieste va derde. De Beheerder va het Paraplufods is Seawid Capital Parters B.V. (SCP), statutair gevestigd te Haarlem. SCP is igeschreve i het hadelsregister va de Kamer va Koophadel te Amsterdam oder ummer Ee afschrift va het uittreksel uit het hadelsregister is kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder. Ee uittreksel uit de statute va de Beheerder is gepubliceerd op de website. De volledige tekst va de statute is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder. Op 18 oktober 2007 heeft SCP ee verguig va de Autoriteit Fiaciële Markte otvage om als Beheerder va beleggigsistellige actief te zij. Als gevolg va de iwerkigtredig va de AIFMD is deze verguig per 28 juli 2014 va rechtswege omgezet i ee ieuwe verguig door de AFM. Ee afschrift va de verguig va de Beheerder is kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder. De Beheerder is teves beheerder va het beleggigsfods Regioaal Duurzaam 1. Take e bevoegdhede De take e bevoegdhede va de Beheerder blijke uit de Overeekomst va Beheer e Bewarig. De belagrijkste zij: het uitvoere va het beleggigsbeleid coform het Aavulled prospectus; het uitvoere va risicobeheer zoals vastgelegd i het Risico Maagemet Beleid; het voere va de bijbehorede admiistratie va het Paraplufods e haar Subfodse (uitbesteed aa de Admiistrateur); de vaststellig va de Itrisieke waarde per Subfods (uitbesteed aa de Admiistrateur); het zorgdrage dat het Paraplufods e haar Subfodse voldoe aa de toepasselijke regelgevig (uitbesteed aa de extere Compliace Officer); het hadele i het belag va de Participate. Directie Beheerder De directie va SCP bestaat uit de here: W.J. Smelik J. Smelik Eige vermoge Beheerder, jaarrekeig Beheerder Het eige vermoge va SCP bedraagt miimaal verhoogd met 0,01% over het beheerd vermoge per eide boekjaar idie gee bestuurdersaasprakelijkheidsverzekerig is afgeslote die voldoet aa de eise die de AIFMD daaraa stelt (het aasprakelijkheidsrisico is het risico s op verlies of schade die wordt veroorzaakt doordat ee bestuurder of relevat persoo alatig is bij de uitvoerig va werkzaamhede waarvoor de Beheerder wettelijk aasprakelijk is.) Jaarlijks zal uiterlijk bie 6 maade a afloop va het boekjaar de beperkte balas va de Beheerder per het eide va het boekjaar met ee toelichtig daarop ter izage ligge bij de Beheerder (aldaar kosteloos verkrijgbaar) e zal deze teves op de website va de Beheerder zij geplaatst. 6. Bewaarder De Bewaarder houdt toezicht op de activiteite va de Beheerder teeide de Participate i het Paraplufods te bescherme. De Bewaarder hadelt daarbij loyaal, billijk, professioeel, oafhakelijk e i het belag va het Paraplufods e de Participate i de Subfodse va het Paraplufods. I hoofdlije kue de toezichthoudede e cotrolerede take va de Bewaarder als volgt worde samegevat: 1. Cotrole va de geldstrome cotrolere dat geldrekeige op aam va de Stichtig izake het Paraplufods zij gesteld; toezicht op de i- e uitgaade geldstrome va het Paraplufods; cotrolere dat mutaties op de juiste rekeige va de Subfodse worde geboekt. 2. Bewarig verificatie e registratie va eigeaarschap va de beleggige va de Subfodse. 3. Toezicht wordt de itrisieke waarde va de Subfodse bereked coform het Prospectus, de geldede waarderigsprocedure e wet- e regelgevig; is de iame/uitgifte va participaties e de fiaciële afwikkelig va dividedbetalige coform het Prospectus e geldede wet- e regelgevig; wordt er belegd volges het beleggigsbeleid e de geldede beleggigsrestricties zoals vastgelegd i het prospectus e de voorwaarde va beheer e bewarig? Voor de uitvoerig va de bovegeoemde take ka de Bewaarder oder stricte voorwaarde gebruik make va de dieste va derde. Hiervoor is altijd de toestemmig odig va de Beheerder. Als Bewaarder va het Paraplufods treedt op SGG Depositary B.V. gevestigd te Amsterdam. De Bewaarder is igeschreve i het hadelsregister va de Kamer va Koophadel te Amsterdam oder ummer Ee afschrift va het uittreksel uit het hadelsregister is kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder. De directie va de Bewaarder wordt gevormd door de here: H.M. va Dijk A.G.M. Nagelmaker. Overeekomst tusse de Beheerder e de Bewaarder I de overeekomst tusse de Beheerder e de Bewaarder zij de afsprake over oder adere de toezichthoudede e cotrolerede take zoals hiervoor beoemd vastgelegd. De Overeekomst tusse de Beheerder e de Bewaarder maakt oderdeel uit va dit Basis prospectus (zie bijlage 1) e ligt teves ter izage te katore va de Beheerder alwaar ee afschrift kosteloos verkrijgbaar is. De Bewaarder is tegeover het Fods e/ of de Participate aasprakelijk voor het verlies va i bewaaremig geome fiaciële istrumete waeer de Bewaarder of waeer de Stichtig aa wie de bewaaremig volges art. 21 lid 8 sub a) AIFMD is overgedrage, die fiaciële istrumete verliest. I geval va ee dergelijk verlies va ee i bewaaremig geome fiacieel istrumet vergoedt de Bewaarder overwijld ee fiacieel istrumet va hetzelfde type of wordt ee overeestemmed bedrag overgemaakt aar het Fods of de Stichtig. De Bewaarder is iet aasprakelijk idie hij ka aatoe, met toepassig va art. 101 lid 1 va de Uitvoerigsverordeig, dat het verlies het gevolg is va ee extere gebeurteis waarover hij redelijkerwijs gee cotrole heeft e waarva de gevolge overmijdelijk ware, odaks alle ispaige om ze te verhidere. De Bewaarder is jeges het Fods of de Stichtig (voor de Participate) aasprakelijk voor alle adere verlieze die het Fods odervidt doordat de Bewaarder zij verplichtige uit hoofde va de AIFMD met opzet of door alatigheid iet aar behore akomt. Eige vermoge Bewaarder, jaarrekeig Bewaarder Het eige vermoge va de Bewaarder bedraagt miimaal Jaarlijks zal uiterlijk bie 6 maade a afloop va het boekjaar de beperkte balas va de Bewaarder per het eide va het boekjaar met ee toelichtig daarop ter izage ligge bij de Bewaarder (e aldaar kosteloos verkrijgbaar zij) e zal deze teves op de website va beheerder worde geplaatst. 7. Beleggigsbeleid De doelstellig va het Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte is om beleggers de mogelijkheid 12 13

8 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Basis prospectus te biede, via Subfodse, te belegge i duurzame eergie-projecte. Hiermee wordt de productie va duurzame eergie gestimuleerd e wordt ee breed maatschappelijk draagvlak voor duurzame eergie gecreëerd door het bereikbaar make va participatiemogelijkhede voor grote groepe burgers om eige vermoge te verschaffe aa duurzame eergieprojecte. Per Subfods zal ee apart beleggigsbeleid gelde, dat omschreve zal zij i het Aavulled prospectus. De Subfodse zulle gee leverage toepasse, alle beleggige worde gefia-cieerd vauit het bijeegebrachte Fodsvermoge. 8. Dividedbeleid Teeide te voldoe aa de voorwaarde gesteld aa de status va fiscale beleggigsistellig, zal het Paraplufods haar voor uitkerig i aamerkig komede wist, met iachtemig va ee evetueel verrekebaar uitdeligstekort uit eerdere jare bie acht maade a afloop va het boekjaar i cotate uitkere aa de Participate. Op de uit te kere bedrage zal dividedbelastig worde igehoude tezij uitkerige uit de fiscaal vrije herbeleggigsreserve kue plaatsvide. I dat geval is gee dividedbelastig verschuldigd. Het divided ka zowel cotat als i de vorm va stockdivided worde uitbetaald. De betaalbaarstellig va het divided aa Participate, de samestellig va het divided alsmede de wijze va betaalbaarstellig zal beked worde gemaakt aa iedere participat alsmede op de website va de Beheerder. 9. Risicoprofiel Aa het belegge i Participaties zij fiaciële risico s verbode. Ieder Subfods heeft zij eige risicoprofiel, dat zal zij beschreve i het Aavulled prospectus va het betreffede Subfods. De Beheerder heeft ee Risico Maagemet Beleid opgesteld waari is beschreve hoe de vooraf geidetificeerde risico s worde gemoitort e beheerst. Het Paraplufods heeft ee zogeaamde paraplustructuur, hetgee ihoudt dat het is oderverdeeld i Subfodse. Ee Subfods is ee gedeelte va het Paraplufods waartoe de houders va ee bepaalde serie participaties gerechtigd zij. Het Paraplufods heeft ee ogedeeld vermoge. Dit beteket dat ee evetueel egatief vermogessaldo va ee Subfods gevolge ka hebbe voor de adere Subfodse. Met ame geldt dit bij het doe va uitkerige, alsmede i geval va opheffige of vereffeig va ee Subfods, waarbij ee evetueel egatief vermogessaldo wordt omgeslage over de adere Subfodse. Gezie de aard va de beleggige e gezie het feit dat de fiacierig va de beleggige va elk Subfods uitsluited met eige vermoge geschiedt, is ee dergelijke gebeurteis i de praktijk ageoeg uitgeslote. Verdere risico s worde i het Aavulled prospectus per Subfods behadeld. 10. Waarderigsgrodslage, vaststellig itrisieke waarde, uitgifte e ikoop va participaties e omzettig va participaties I begisel zij de waarderigsgrodslage zoals opgeome i de jaarrekeig leided. Algemee Activa e passiva worde opgeome tege omiale waarde, tezij aders vermeld. Activa e passiva i vreemde valuta s worde omgereked tege de per balasdatum geldede wisselkoerse tezij i het Aavulled prospectus aders vermeld. Beleggige De Subfodse belegge i het risicodraged kapitaal (eige e vreemd vermoge) va duurzame eergieprojecte. De waarderig va deze beleggige geschiedt i begisel op reële waarde. I het Aavulled prospectus is ader uiteegezet op welke wijze de Beheerder voor dit specifieke Subfods de beleggige waardeert. Daarbij zal iformatie worde opgeome over het gehateerde itere waarderigsmodel voor de maadelijkse berekeig va de Itrisieke waarde e de jaarlijkse extere taxatie. Vorderige De vorderige worde opgeome tege de omiale waarde, voor zover odig oder aftrek va ee voorzieig weges oibaarheid. Resultaatbepalig De bate e laste worde toegereked aa de verslagperiode waarop zij betrekkig hebbe. De bate zulle bestaa uit positieve resultate uit de eergieprojecte waari wordt belegd e de iterestikomste va og iet i eergieprojecte belegde gelde. De laste hebbe met ame betrekkig op de beheer- e bewaarvergoedig, de overige i rekeig gebrachte koste e evetuele egatieve resultate uit de eergieprojecte. De specifieke koste zulle i het Aavulled prospectus va het betreffede Subfods worde vermeld. Vaststellig va de Itrisieke waarde De Itrisieke waarde va ee participatie i ee Subfods zal op maadbasis door de Beheerder worde vastgesteld coform het bepaalde i het betreffede Aavulled prospectus va het betreffede Subfods e gepubliceerd worde op de Website. Uitgifte va participaties Het Paraplufods zal participaties i Subfodse i begisel uitgeve tege de Nomiale waarde (bij de itroductie va ee ieuw Subfods) da wel tege de Itrisieke waarde per Participatie. Bij de uitgifte is de betreffede Participat boveop de Nomiale waarde/ Itrisieke waarde ee vergoedig i verbad met de emissie verschuldigd, die aa het fods toevalt. Let wel: per Subfods kue hier adere afwijkede regels voor zij opgesteld, deze zij vermeld i het Aavulled prospectus va het betreffede Subfods. Ikoop va participaties De Beheerder zal maximaal 4 maal per jaar participaties i Subfodse ikope tege de Itrisieke waarde per Participatie. De aavrage tot ikope worde op volgorde va otvagst i behadelig geome. Bij ikoop is de betreffede Participat ee vergoedig voor admiistratiekoste verschuldigd. Bijzoderhede zij vermeld i het betreffede Aavulled prospectus. Er zij voldoede waarborge aawezig opdat, behalve igeval wettelijke bepalige dat iet toelate of ikoop is opgeschort, aa de verplichtig om i te kope e daarvoor verschuldigde bedrage te voldoe ka worde voldaa. Overdracht va participaties Het is voor ee Participat mogelijk om tussetijds participaties i ee Subfods over te drage aa ee derde. Voor overdracht is gee toestemmig odig va de overige Participate i ee Subfods. Ee Participat ka ee schriftelijk verzoek idiee bij de Beheerder om Participaties over te drage aa ee derde. De Participaties kue a toestemmig va de Beheerder worde overgedrage. Ee overdrachtsformulier is verkrijgbaar bij de Beheerder. De Bewaarder werkt vervolges het Register va participate bij. Idie door ee vooromschreve overdracht, het Subfods da wel Fods iet (meer) aa éé of meer va de voorwaarde zou voldoe waaraa moet zij voldaa om te kwalificere als fiscale beleggigsistellig, da zal de Beheerder gee goedkeurig geve aa de overdracht. Bij overdracht is de betreffede Participat ee vergoedig voor admiistratiekoste verschuldigd. Bijzoderhede zij vermeld i het betreffede Aavulled prospectus. Opschortig ikoop of uitgifte De Beheerder ka ee verzoek om uitgifte of ikoop va Participaties i ee Subfods weigere i de gevalle voorzie i artikel 11.3 e 11.4 va de Overeekomst va Beheer e Bewarig e zoals evetueel opgeome i het Aavulled prospectus va het betreffede Subfods. De Beheerder zal bij opschortig va de ikoop of uitgifte va Participaties terstod mededelig hierva doe op de Website als ook aa de AFM

9 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Basis prospectus 11. Vergoedige e koste Ee specificatie va de verschillede kosteposte is vermeld i het Aavulled prospectus va het desbetreffede Subfods. Beheerkoste De Beheerder bregt ee vast percetage beheervergoe-dig i rekeig bij de Subfodse va het Paraplufods. Zowel de hoogte va de beheervergoedig als de periodiciteit dat deze beheervergoedig i rekeig wordt gebracht ka per Subfods verschille e zulle i de kosteparagraaf va het Aavulled prospectus va het desbetreffede Subfods worde vermeld. Bewaarkoste, accoutatskoste, toezichtskoste e marketigkoste De Beheerder bregt i begisel ee vaste procetuele vergoedig voor koste va de Bewaarder, de Stichtig, de accoutat, de Toezichthouders e de marketig i rekeig bij de Subfodse va het Paraplufods. De hoogte va deze koste e de soorte i rekeig te brege koste kue per Subfods verschille e zulle i de kosteparagraaf va het Aavulled prospectus va het desbetreffede Subfods worde vermeld. Algemee koste Naast bovestaade koste bregt de Beheerder algemee koste i rekeig bij het betreffede Subfods. Deze algemee koste betreffe rechtstreeks toe te rekee koste voor de Subfodse e zulle i de kosteparagraaf va het Aavulled prospectus va het betreffede Subfods worde vermeld. Op- e afslagkoste De Beheerder ka aa Participate bij toetredig ee opslag i rekeig brege, bij uittredig ee afslag e bij omwisselig va Participaties (switche tusse Subfodse) ee omzettigsvergoedig. De hoogte va deze vergoedige is vermeld i het va toepassig zijde Aavulled prospectus va het betreffede Subfods. 12. Fiscale aspecte Hieroder volgt ee korte behadelig va de meest relevate fiscale aspecte va het participere i het Fods, uitgaade va de huidige stad va zake met betrekkig tot wet- e regelgevig e jurisprudetie, met uitzoderig va bepalige die met terugwerkede kracht worde igevoerd. Deze paragraaf diet iet te worde beschouwd als ee advies. Participate diee derhalve te aazie va voor he va belag zijde fiscale aspecte advies i te wie bij hu belastigadviseur. Het Paraplufods Veootschapsbelastig Het Paraplufods opteert voor de status va fiscale beleggigsistellig ( FBI ) als bedoeld i artikel 28 va de Wet op de veootschapsbelastig Dit heeft tot gevolg dat het resultaat va het Paraplufods is oderworpe aa ee veootschapsbelastigtarief va 0%, mits aa bepaalde voorwaarde wordt voldaa. Zo diee doel e feitelijke werkzaamhede va het Paraplufods te bestaa i het belegge va vermoge. Voorts geldt als voorwaarde dat de voor uitdelig beschikbare wist bie acht maade a afloop va het boekjaar aa de Participate wordt uitgekeerd. Naast de beleggigseis stelt de wetgever ook eise aa de aadeelhouders- e fiacierigsstructuur. Dividedbelastig Het Paraplufods diet over de uit te kere dividede i begisel 15% dividedbelastig i te houde. Idie het Paraplufods op door hem gehoude aadele dividede otvagt, ka hierop dividedbelastig zij igehoude. Deze dividedbelastig ka het Fods uitsluited verrekee met de door hem op zij eige dividedbetalige i te houde e af te drage dividedbelastig ( afdrachtvermiderig ). Idie de te laste va het Fods igehoude dividedbelastig meer bedraagt da de door het Fods af te drage dividedbelastig, ka het meerdere i het volged jaar i aamerkig worde geome. Omzetbelastig Over de door het Paraplufods te betale koste e vergoedige oder adere beheervergoedige uitgezoderd wordt omzetbelastig betaald. De Participate I Nederlad woede atuurlijke persoe Voor i Nederlad woede atuurlijke persoe geldt dat idie de participaties iet tot het vermoge va ee oderemig of werkzaamheid behore (box 1), de participaties iet worde aagehoude i het kader va ee levesloopregelig of bakspaarproduct (box 1) e de Participat gee zogeoemd aamerkelijk belag i het Fods heeft (box 2), de participaties tot het vermoge i box 3 worde gereked (ikome uit spare e belegge). I box 3 wordt het vermoge belast op basis va de zogeoemde vermogesredemetsheffig. Er wordt ee forfaitair redemet va 4% over het vermoge per 1 jauari va het belastigjaar verodersteld, dat tege ee tarief va 30% wordt belast. Per saldo wordt dus 1,2% belastig geheve over de waarde va het vermoge, zijde het positieve saldo va de i box 3 i aamerkig te eme bezittige e schulde, mius ee heffigvrij vermoge. Dit heffigvrij vermoge bedraagt per persoo (2014). Voor fiscale parters geldt ee gezamelijke vrijstellig va (2014). De door het Fods op divideduitkerige igehoude dividedbelastig, ka door de Participat met de over de ikomste uit box 1, box 2 e box 3 i totaal verschuldigde ikomstebelastig worde verreked, mits de Participat de zogeoemde uiteidelijke gerechtigde tot het divided is. Voor zover de igehoude dividedbelastig meer bedraagt da de verschuldigde ikomstebelastig, wordt het meerdere uitgekeerd aa de Participat. I Nederlad gevestigde veootschapsbelastigplichtige Participate Voor i Nederlad gevestigde veootschaps-belastigplichtige Participate, alsmede beperkt veootschapsbelastigplichtige Participate die de Participaties tot hu oderemigsvermoge diee te rekee, geldt dat het resultaat op de Participaties oderdeel vormt va de belastbare wist. Voor wist tot e met geldt ee tarief va 20% e voor wist vaaf geldt ee tarief va 25% (2014). Het aahoude va ee belag i het Fods kwalificeert iet voor de zogeoemde deelemigsvrijstellig. Dit beteket dat otvage dividede (behoudes idie e voor zover sprake is va meegekocht divided) e wist behaald bij verkoop va de Participaties belastbaar zij e dat verlieze te laste va de fiscale wist kue worde gebracht. De door het fods op divideduitkerig igehoude dividedbelastig ka door de veootschapsbelastigplichtige Participat worde verreked, mits deze de zogeoemde uiteidelijke gerechtigde tot de opbregst is. Niet i Nederlad woede of gevestigde Participate Natuurlijke persoe e lichame die gee iwoer zij of worde geacht te zij va Nederlad, zij gee ikomstebelastig respectievelijk veootschapsbelastig verschuldigd over het resultaat (dividede e verkoopwiste) op de Participaties: mits de participaties iet behore tot ee bielads oderemigsvermoge of werkzaamheid; e mits de aadeelhouder gee aamerkelijk belag i (ee Subfods va) het Paraplufods heeft. De door het Fods igehoude dividedbelastig ka door deze Participate iet i Nederlad worde verreked. Bepaalde i het buitelad gevestigde, va wistbelastig vrijgestelde lichame die iet de fuctie va beleggigssistellig vervulle kue oder voorwaarde de te laste va he igehoude dividedbelastig terugvrage va de Nederladse fiscus. 13. Duur va het Paraplufods, beëidigig e vereffeig Het Paraplufods is aagegaa voor obepaalde tijd, ee Subfods ka voor ee bepaalde tijd i het leve worde geroepe. Het Paraplufods of ee Subfods ka worde otbode respectievelijk opgeheve bij ee 16 17

10 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Basis prospectus gezamelijk besluit va de Beheerder e de Bewaarder. Het liquidatiesaldo va ee Subfods komt toe aa de Participate daari, aar rato va het aatal gehoude Participaties. De Beheerder draagt zorg voor de vereffeig va het Subfods e legt daarva rekeig e veratwoordig af aa de Participate daari, alvores tot uitkerig over te gaa. Voor meer bijzoderhede wordt verweze aar artikel 15 va de Overeekomst va Beheer e Bewarig. 14. Verslaggevig, vergaderige va Participate Jaarstukke Het boekjaar va het Paraplufods valt same met het kalederjaar. De jaarstukke bestaa uit het jaarverslag, de jaarrekeig e de overige gegeves. De jaarstukke zulle bie zes maade a afloop va het boekjaar worde gepubliceerd. De jaarrekeig bestaat uit ee balas, ee resultaterekeig, alsmede ee toelichtig op de balas e de resultaterekeig. I de toelichtig worde te miste opgeome ee overzicht va het verloop gedurede het boekjaar va de Itrisieke waarde va elk Subfods, het aatal uitstaade participaties i elk Subfods, de waarde va ee participatie i elk Subfods e ee overzicht va de beleggige e de samestellig va de beleggige per Subfods per het eide va het boekjaar. De jaarrekeig zal door ee registeraccoutat worde gecotroleerd. De jaarstukke zulle op verzoek aa de Participate worde toegestuurd, zulle ter izage ligge bij de Beheerder e zulle alsmede op de Website worde geplaatst. De meest recet gepubliceerde jaarstukke va het Paraplufods worde geacht deel uit te make va dit Basis prospectus e va het Aavulled prospectus va het betreffede Subfods. Halfjaarverslag Er wordt a afloop va de eerste helft va het boekjaar ee halfjaarverslag opgesteld, dat uiterlijk 9 weke a afloop va de eerste helft va het boekjaar opebaar gemaakt wordt. I de toelichtig wordt temiste opgeome: de Itrisieke waarde va het Subfods waartoe ee Participat gerechtigd is e het aatal uitstaade participaties i dat Subfods. Het halfjaarverslag zal op verzoek aa de Participate worde toegestuurd, zal ter izage ligge bij de Beheerder e zal op de Website worde geplaatst. De gepubliceerde halfjaarverslage worde geacht deel uit te make va het Basis prospectus e va het Aavulled prospectus va het betreffede Subfods. Vergaderige va Participate Ee Vergaderig va Participate zal worde gehoude waeer de Overeekomst va Beheer e Bewarig dit voorschrijve of waeer de Beheerder e/of de Bewaarder dit i het belag va de Participate weselijk acht. I de Overeekomst va Beheer e Bewarig zij de regelige voor het oproepe tot de Vergaderig va Participate e de wijze va stemmig uiteegezet. Ee vergaderig diet temiste vijftie dage voor de aavag daarva, via mededelig aa het ( )adres va de Participate e via de Website bijee te worde geroepe. De vergaderig wordt geleid door ee door de Beheerder aa te wijze voorzitter. Voor de regelige voor het oproepe va vergaderige e de wijze waarop stemrecht is geregeld wordt verder verweze aar artikel 13 va de Overeekomst va Beheer e Bewarig. 15. Iformatie verstrekkig Website Op de Website zal coform de wettelijke vereiste i ieder geval de volgede iformatie vermeld zij: het Basis prospectus e de Aavulled prospectusse de Overeekomst va Beheer e Bewarig voorgeome wijzigige va de voorwaarde va het Paraplufods (met ee toelichtig daarop door de Beheerder); besluite tot wijzigige va de voorwaarde va het Paraplufods (met ee toelichtig daarop door de Beheerder); besluit om de ikoop of uitgifte va Participaties op te schorte; de drie meest recete halfjaarverslage e jaarstukke va het Paraplufods; de door de AFM aa de Beheerder verleede verguig; betaalbaarstellig va uitkerige aa Participate; oproepe voor de vergaderige va Participate; de drie meest recete jaarstukke va de Beheerder e de Bewaarder; evetuele bijzodere regelige die va ivloed zij op de liquiditeit va de beleggige va ee Subfods da wel het beheer daarva door de Beheerder; de risicobeheersysteme waarmee de Beheerder de materiële risico s va de beleggige bie de Subfodse moitort e beheerst. Mededelige aa het adres va de Participate De volgede oderwerpe zulle iet allee op de Website te vide zij maar ook aa het adres va iedere Participat i ee bepaald Subfods worde medegedeeld: betaalbaarstellig va uitkerige, de samestellig daarva e de wijze va betaalstellig; oproepe voor vergaderige va Participate; voorgeome wijzigige va de voorwaarde (Basis prospectus, Aavulled prospectus e Overeekomst va Beheer e Bewarig, waaroder begrepe voorgeome wijzigige va het beleggigsbeleid); besluite tot wijzigig va de voorwaarde (Prospectus, Aavulled prospectus e Overeekomst va Beheer e Bewarig waaroder begrepe voorgeome wijzigige va het beleggigsbeleid). Iformatie die ter izage ligt bij de Beheerder De volgede iformatie ligt ter izage bij de Beheerder (e daarva ka aldaar kosteloos afschrift worde gekrege): alle jaarstukke e halfjaarverslage va het Paraplufods; het Prospectus (waari opgeome de Overeekomst va Beheer e Bewarig) e het Aavulled prospectus va ieder Subfods; de verguig va de Beheerder; de iformatie over het Paraplufods, de Subfodse, de Beheerder e de Bewaarder die igevolge eig wettelijk voorschrift i het Hadelsregister opgeome diet te worde; de AO/IB va de Bewaarder; ee evetueel igevolge artikel 2:67b vijfde lid va de Wft door de AFM met betrekkig tot het Paraplufods of ee Subfods geome beslissig (besluit dat iet aa bepaalde bij of krachtes de Wft gestelde voorwaarde voldaa hoeft te worde); per Subfods de opgave als bedoeld i artikel 50 lid 2 va het Bgfo (maadelijkse) opgave met toelichtig va de totale waarde va de beleggige va dat Subfods, overzicht va de samestellig va de beleggige, aatal uitstaade participaties, Itrisieke waarde per participatie); Voor de gecotroleerde jaarrekeig, jaarverslag e statute va de Bewaarder wordt verweze aar de website va Seawid Capital Parters B.V. ( Gelieerde partije Per verschijigsdatum va dit Prospectus is gee sprake va trasacties tusse de Beheerder da wel het Paraplufods e gelieerde partije. De evetuele toekomstige door ee Subfods of het Paraplufods aa de Beheerder, de Bewaarder e adere gelieerde etiteite betaalde vergoedige zulle marktcoform zij tezij aders vermeld i het Aavulled prospectus. Er bestaat de mogelijkheid dat Subfodse va het Paraplufods i elkaar kue belegge. Daaraast is het mogelijk dat i adere beleggigsfodse va de Beheerder wordt belegd. I beide gevalle zal gee sprake zij va dubbele beheerfees; de beheerder zal voor het deel dat wordt belegd i ee ader (Sub)fods gee beheerfee i rekeig brege bij het Subfods. Voor actuele iformatie over gelieerde partije wordt verweze aar de halfjaarverslage e jaarstukke va het Paraplufods

11 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Basis prospectus 16. Wijzigig va de voorwaarde Door het verkrijge va ee Participatie oderwerpt ee Participat zich aa de bepalige va het Basis prospectus, de Overeekomst va Beheer e Bewarig e de bepalige va het Aavulled prospectus waari hij ee Participatie verkrijgt. De Overeekomst va Beheer e Bewarig, het Basis prospectus e ee Aavulled prospectus kue door de Beheerder e de Bewaarder tezame worde gewijzigd. De voorgeome wijzigig e het besluit tot wijzigig worde door de Beheerder tezame met de Bewaarder beked gemaakt op de Website oder vermeldig va de aard va de wijzigig. Voor zover door de wijzigige rechte of zekerhede va Participate worde vermiderd of laste aa he worde opgelegd, of sprake is va ee wijzigig va de beleggigsstrategie e/ of beleggigsbeleid, worde deze pas va kracht op de eerste werkdag adat éé maad is verstreke sids de wijzigige aa de Participate zij medegedeeld e op de Website zij geplaatst. Gedurede deze periode kue Participate oder de gebruikelijke voorwaarde uittrede. Evetuele wijzigige i het beleggigsbeleid zulle pas éé maad adat de voorgeome wijzigige beked zij gemaakt op de Website worde igevoerd. Gedurede deze periode kue Participate oder de gebruikelijke voorwaarde uittrede. De Beheerder zal ee wijzigig va de voorwaarde of ee wijzigig va de beleggigsstrategie e/ of het beleggigsbeleid op de Website plaatse alsmede ee toelichtig op deze wijzigig. 17. Wet op het fiacieel toezicht Verguig Igaade 18 oktober 2007 is door de AFM aa de Beheerder ee verguig verleed als bedoeld i artikel 2:65 va de Wft. Als gevolg va de iwerkigtredig va de AIFMD is deze verguig per 28 juli 2014 va rechtswege omgezet i ee ieuwe verguig door de AFM. Het Paraplufods e de Subfodse valle oder de werkig va deze verguig. Toezicht AFM De Beheerder staat oder toezicht va de AFM krachtes de toepasselijke bepalige va de Wft. I het belag va ee adequate werkig va de fiaciële markte e de positie va beleggers diee beleggigsistellige te voldoe aa eise met betrekkig tot deskudigheid e betrouwbaarheid va de bestuurders, fiaciële waarborge, bedrijfsvoerig e de iformatieverschaffig aa de deelemers, publiek e de Toezichthouders. Itrekkig verguig op verzoek Beheerder Idie de Beheerder zou besluite tot ee verzoek aa de AFM tot itrekkig va de verguig zal hierva mededelig worde gedaa aa het adres va iedere Participat e op de Website. 18. Overige gegeves Bedrijfsvoerig De Beheerder, de Bewaarder e het Paraplufods beschikke over ee beschrijvig va de bedrijfsvoerig als bedoeld i artikel 4:14 va de Wft die voldoet aa de eise va de AIFMD, Wft e het Bgfo. 19. Verklarig va de Beheerder De Beheerder va het Paraplufods is veratwoordelijk voor de ihoud va het Prospectus, zowel Basis prospectus als Aavulled prospectus. De i het Prospectus opgeome gegeves zij, voor zover aa de Beheerder redelijkerwijs beked hadde kue zij, i overeestemmig met de werkelijkheid. Gee gegeves zij weggelate waarva de meldig de strekkig va het Prospectus zou wijzige. Verder verklaart de Beheerder dat hijzelf, het Paraplufods e de Bewaarder voldoe aa de bij of krachtes de AIFMD e Wft gestelde regels e dat het Prospectus voldoet aa de bij of krachtes de AIFMD, het Bgfo e de Nadere regelig gedragstoezicht fiaciële oderemige Wft gestelde regels. Haarlem 28 juli 2014 Seawid Capital Parters B.V. 20. Assurace rapport Het zogeoemde Assuracerapport bij ihoud prospectus beleggigsistellig (ex 4:37l lid 4 e 4:37p lid 1 va de Wft) is per Subfods opgeome i het betreffede Aavullede prospectus. I het Assurace rapport wordt verweze aar dit Basis prospectus (iclusief de datum), dat gebruikt is voor de werkzaamhede va de Assurace-opdracht. Bijlage I: Overeekomst va Beheer e Bewarig va het Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte 20 21

12 Overeekomst va Beheer e Bewarig Bijlage I Overeekomst va Beheer e Bewarig izake: Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte De odergetekede: 1. Seawid Capital Parters B.V., eveees operered oder de hadelsaam Beheerder Meewid, ee beslote veootschap met beperkte aasprakelijkheid, statutair gevestigd te Heemstede, katoorhouded te Haarlem (2011 LC) aa de Kruisweg 22-24, hadeled als Beheerder va het Meewid paraplufods (hiera te oeme het Fods), ee beleggigsistellig als bedoeld i artikel 1:1 va de Wet op het fiacieel toezicht, hiera te oeme de Beheerder, e 2. SGG Depositary B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, katoorhouded te Amsterdam (1082 MD) aa de Claude Debussylaa 24, bestuurd door A.G.M. Nagelmaker e H.M. va Dijk hadeled als Bewaarder va het Fods, hiera te oeme de Bewaarder, e 3. Stichtig Juridisch Eigedom Meewid Fods(e), statutair gevestigd te Amsterdam, katoorhouded te Amsterdam (1082 MD) aa de Claude Debussylaa 24, bestuurd door SGG Custody B.V., hadeled als de juridisch eigeaar va de activa va het Fods, hiera te oeme de Stichtig; i aamerkig emede dat: I. Beheerder zal optrede als beheerder i de zi va de Wet op het fiacieel toezicht va het Fods; II. Bewaarder zal optrede als bewaarder i de zi va de Wet op het fiacieel toezicht va het Fods; III. Beheerder e Bewaarder de Voorwaarde va Beheer e Bewarig zij aagegaa waarbij de voorwaarde va beheer e bewarig va het Fods op 28 juli 2014 zij vastgesteld (hiera te oeme de Voorwaarde). Partije kome overee als volgt: Artikel 1 Defiities: 1.1. I deze Voorwaarde hebbe de volgede begrippe de hiera omschreve betekeis: Aavulled prospectus de bij het Basis prospectus behorede aavullig per Subfods waari oder meer het beleggigsbeleid, de specifieke risico s e de koste zij opgeome va het Subfods; AIFMD Alterative Ivestmet Fud Maagers Directive e de daarbij horede Uitvoerigsverordeig (Level 2); Basis prospectus Dit prospectus, waari de algemee gegeves voor het het gehele Paraplufods zij opgeome. Beheerder degee die belast is met het beheer va Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte, zijde Seawid Capital Parters B.V., als merkaam wordt soms Beheerder Meewid gebruikt; Bewaarder degee die belast is met de uitvoerig va de toezichthoudede e cotrolerede take zoals opgeome i de AIFMD, zijde SGG Depositary B.V.; Fods het vermoge oder de aam Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte waari ter collectieve beleggig gevraagde of verkrege gelde of adere zake e vermogesrechte zij of worde opgeome teeide de Participate i de opbregst daarva te doe dele, gestructureerd als paraplufods voor gemee rekeig; Fodsvermoge het totale vermoge va het Fods welke te behoeve va de Participate i alle Subfodse wordt aagehoude; Participate de ecoomisch deelgerechtigde i ee Subfods; Prospectus het Basis prospectus va het Fods, te same met de Aavullede prospectusse va de Subfodse e alle bijlage; Stichtig de juridisch eigeaar va de activa va het Paraplufods, zijde Stichtig Juridisch Eigedom Meewid Fods(e); Subfods ee specifiek gedeelte va het Fods waartoe houders va ee bepaalde serie participaties gerechtigd zij met oder meer ee eige beleggigsbeleid, risico s e koste zoals omschreve i het Aavulled prospectus; Subfodsvermoge het vermoge va ee Subfods welke allee te behoeve va de Participate i dat Subfods wordt aagehoude; Toezichthouders de toezichthouders die oder adere belast zij met het toezicht op de Beheerder e het Fods, te wete De Nederladse Bak NV e de Stichtig Autoriteit Fiaciële Markte; Voorwaarde de voorwaarde va beheer e bewarig zoals opgeome i deze Overeekomst va Beheer e Bewarig izake Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte; Wft Wet op het fiacieel toezicht Tezij uitdrukkelijk aders is aagegeve, heeft ee begrip dat i het eerste lid is omschreve i het meervoud, met dieovereekomstige aapassig va de vermelde omschrijvig, i het ekelvoud dezelfde betekeis. Artikel 2 Naam e duur: 2.1 Het Fods draagt de aam: Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte. 2.2 Het Fods is gevormd voor obepaalde tijd. 2.3 Het Fods wordt geacht te zij gevestigd te katore va de Beheerder. Artikel 3 Aard, doel, fiscale status va het Fods: 3.1 De doelstellig va het Fods is het per Subfods afzoderlijk, collectief belegge, direct e/ of idirect, i projecte welke ivestere i duurzame eergie voor rekeig e risico va de Participate i het Subfods teeide de Participate i de opbregst va de beleggige te doe dele. Het beleggigsbeleid va elk Subfods is omschreve i het desbetreffede Aavulled prospectus bij het Basis prospectus. 3.2 Het is het Fods, afgezie va het verrichte va de i artikel 3, eerste lid va deze Voorwaarde geoemde activiteite, toegestaa alle activiteite te verrichte, die -i ruime zi- verbad houde met e/of bevorderlijk zij voor het bereike va de i artikel 3 eerste lid va deze Voorwaarde geformuleerde doelstellig. 3.3 Het beheer e de bewarig va het Fods geschiede oder de i deze overeekomst eergelegde Voorwaarde. Deze Voorwaarde zij va toepassig op de rechtsverhoudig tusse de Beheerder, de Bewaarder, de Stichtig e de Participat

13 Overeekomst va Beheer e Bewarig Bijlage I 3.4 Het Fods is aagemerkt als fiscale beleggigsistellig (fbi) als bedoeld i artikel 28 Wet op de veootschapsbelastig Artikel 4 Eigedom: 4.1 De Stichtig is juridisch eigeaar va of juridisch gerechtigd tot alle activa die tot het Fods behore. 4.2 Alle activa die deel uitmake of deel gaa uitmake va het Fods zij, respectievelijk worde, te titel va juridisch eigedom verkrege door de Stichtig te behoeve va het Fods. 4.3 Over de activa die tot het Fods behore, zal de Stichtig allee tezame met de Beheerder beschikke. 4.4 De Stichtig zal de activa die tot het Fods behoort slechts afgeve tege otvagst va ee verklarig va de Beheerder waaruit blijkt dat de afgifte wordt verlagd i verbad met de regelmatige uitoefeig va de beheersfuctie. 4.5 Verplichtige die deel uitmake of deel gaa uitmake va het Fods zij respectievelijk worde aagegaa op aam va de Stichtig izake het Fods, waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de Stichtig optreedt i zij hoedaigheid va de juridisch eigeaar va de activa va het Fods. De Bewaarder ka de Participate iet vertegewoordige. Artikel 5 Admiistratie e bewarig: 5.1 De Bewaarder zal bij de vervullig va haar take loyaal, billijk, professioeel, oafhakelijk e i het belag va het Fods e de Participate optrede. 5.2 De Bewaarder is belast met de bewarig va de activa zoals bedoeld i artikel 21 AIFMD e de artikele 83 tot e met 102 va de Uitvoerigsverordeig AIFMD. 5.3 De cotrolerede e toezichthoudede take va de Bewaarder zij opgeome i de AO/IB va de Bewaarder (d.d. juli 2014) e ligt ter izage voor Participate te katore va de Beheerder. 5.4 De take va de Bewaarder bestaa temiste uit: a. het moitore (cotrole e recociliatie) va de kasstrome va het Fods; b. het cotrolere dat alle betalige door of ames Participate bij de ischrijvig op Participaties otvage zij e dat alle cotate va het Fods geboekt worde op kasgeldrekeige op aam va de Stichtig izake het Fods; c. het vaststelle dat de uitgifte e de ikoop va Participaties i overeestemmig is met de AIFMD, de Wft, het Prospectus e de Voorwaarde; d. Vast te stelle dat het Fods eigeaar is va de activa (1) door cotrole va de registratie va fiaciële istrumete, e (2) voor de overige activa ee register aa te legge betreffede die overige activa waaruit het eigeaarschap va het Fods blijkt.; e. het vaststelle dat de waarde va de Participaties i de Fods worde bereked overeekomstig de AIFMD, de Wft, het Prospectus, de Voorwaarde e de i artikel 19 AIFMD vastgelegde procedures; f. het zich erva vergewisse dat bij trasacties met betrekkig tot de activa va het Fods de tegewaarde bie de gebruikelijke termije wordt overgemaakt aa het Fods; g. het zich erva vergewisse dat de opbregste va het Fods ee bestemmig krijge die i overeestemmig is met de Wft, het Prospectus e de Voorwaarde; 5.5 De Bewaarder zal de aawijzige va de Beheerder uitvoere, tezij deze i strijd zij met de AIFMD, de Wft, het Prospectus e/of de Voorwaarde. 5.6 De Beheerder e de Bewaarder vergadere temiste 4 keer per jaar. 5.7 De Bewaarder is gerechtigd haar fuctie eer te legge adat alle take va de Bewaarder zoals geoemd i artikel 21 AIFMD aar volle tevredeheid va de Beheerder zij overgedrage aa ee ieuw aagestelde e door de Toezichthouders goedgekeurde Bewaarder. 5.8 De Bewaarder is jeges het Fods of de Participate aasprakelijk voor het verlies va i bewaaremig geome fiaciële istrumete waeer de Bewaarder of waeer de Stichtig aa wie de bewaaremig volges art. 21 lid 8 sub a) AIFMD is overgedrage, die fiaciële istrumete verliest. I geval va ee dergelijk verlies va ee i bewaaremig geome fiacieel istrumet vergoedt de Bewaarder overwijld ee fiacieel istrumet va hetzelfde type of wordt ee overeestemmed bedrag overgemaakt aar het Fods of de Stichtig. De Bewaarder is iet aasprakelijk idie hij ka aatoe, met toepassig va art. 101 lid 1 va de Uitvoerigsverordeig, dat het verlies het gevolg is va ee extere gebeurteis waarover hij redelijkerwijs gee cotrole heeft e waarva de gevolge overmijdelijk ware, odaks alle ispaige om ze te verhidere. De Bewaarder is jeges het Fods of de Stichtig (voor de Participatiehouders) aasprakelijk voor alle adere verlieze die het Fods odervidt doordat de Bewaarder zij verplichtige uit hoofde va de AIFMD met opzet of door alatigheid iet aar behore akomt. 5.9 Idie de Bewaarder bij uitoefeig va de take als bedoeld i lid 4 costateert dat iet coform het bepaalde i het Prospectus e of de Voorwaarde va Beheer e Bewarig is gehadeld, ka de Bewaarder de Beheerder verzoeke, met het oog op het behartige va de belage va de Participate, de trasactie(s) ogedaa te make op kosteeutrale basis voor het Fods. Artikel 6 Beheer e beleggige: 6.1 De Beheerder is belast met het beheer va het Fods, waaroder is begrepe het belegge va de fodswaarde, het maage va de risico s, het aagaa va verplichtige te laste va het Fods e het verrichte va alle overige hadelige te aazie va het Fods, alles met iachtemig va het bepaalde i artikel 3, eerste lid, artikel 4 e hetgee overiges i deze Voorwaarde is bepaald. De Beheerder treedt bij het behere uitsluited i het belag va de Participate op. De Beheerder ka de Participate iet vertegewoordige. 6.2 De Stichtig verstrekt hierbij aa de Beheerder ee volmacht voor het verrichte va de i lid 1 bedoelde hadelige. 6.3 De Beheerder zal te miste maadelijks aa de Bewaarder rapportere over het verrichte beheer. De Bewaarder zal de Beheerder kue verplichte om trasacties betreffede het beheer die a rapportage iet door de Bewaarder worde goedgekeurd, idie e voor zover mogelijk, ogedaa te make, zoder dat daarmee verbad houdede koste te laste va het Fods kome. 6.4 De Beheerder gaat bij de uitoefeig va de werkzaamhede billijk, loyaal e met de odige bekwaamheid, zorgvuldigheid, toewijdig te werk e treedt i het belag va het Fods e de Participate op. 6.5 De Beheerder heeft recht op ee vergoedig te laste va het Fods zoals omschreve i het Prospectus. 6.6 De Beheerder is jeges de Participate slechts aasprakelijk voor de door he gelede schade, voor zover de schade het gevolg is va opzet of grove schuld va de Beheerder. Artikel 7 Het Fods e de Subfodse: 7.1 Het Fods wordt gevormd door stortige ter verkrijgig va participaties i de Subfodse, door beleggigsresulte, door opbregste mius koste va de Subfodse, door vormig e toeemig va de schulde e door toepassig va evetuele voorzieige e reserverige. 7.2 De iet belegde Subfodswaarde die behore tot het Subfods zulle worde aagehoude op ee bakrekeig i Nederlad op aam va de Stichtig izake het betreffede Subfods

14 Overeekomst va Beheer e Bewarig Bijlage I 7.3 Het vermoge va het Fods is oderverdeeld i ee of meer Subfodse. Voor elk Subfods wordt ee separate fiaciële admiistratie gevoerd waardoor alle aa ee Subfods toe te rekee activa e passiva alsmede opbregste e koste per Subfods worde veratwoord. 7.4 Nieuwe Subfodse worde op iitiatief va de Beheerder geïtroduceerd. Voorafgaad aa die itroductie stelle de Beheerder e de Bewaarder de adere specificaties voor dat Subfods vast e legge dit vast i het Aavulled prospectus. I geval va tegestrijdigheid tusse het Basis prospectus va het Fods, waaroder begrepe deze Voorwaarde, e het Aavulled prospectus va ee Subfods prevaleert het Aavulled prospectus. Artikel 8 Rechte e verplichtige va de Participate: 8.1 De Participat va ee Subfods is ecoomisch gerechtigd tot het Subfodsvermoge aar verhoudig va het aatal participaties dat ee Participat houdt. 8.2 Alle voor- e adele, ecoomisch aa de eigedom va de activa va het Subfods verbode, zij te guste respectievelijk te laste va de Participate i de verhoudig, omschreve i het vorige lid. 8.3 Participate zij iet aasprakelijk voor de verplichtige va de Beheerder e de Bewaarder e drage iet verder i de verlieze va het Subfods da tot het bedrag dat i het Subfods is igebracht als tegeprestatie voor de participaties die door ee Participat worde gehoude. Artikel 9 Participaties e vaststellig waarde va de participaties: 9.1 Per Subfods zulle verschillede series Participaties worde uitgegeve waardoor zij per Subfods va elkaar kue worde oderscheide. Elke serie Participaties vertegewoordigt de gerechtigdheid tot het vermoge va ee bepaald Subfods zoals omschreve i het Basis prospectus e het Aavulled prospectus. 9.2 De Participaties staa op aam. Op alle participaties per Subfods zij dezelfde voorwaarde va toepassig, tezij aders vermeld. Participatiebewijze zulle iet worde uitgegeve. 9.3 Toekeig va participaties heeft plaats door de Admiistrateur als gevolmachtigde va de Beheerder i deze. 9.4 De vaststellig va de itrisieke waarde va participaties geschiedt door het Subfodsvermoge, bestaade uit de respectieve vermogesbestaddele, vermiderd met de verplichtige va het Subfods, te dele door het aatal uitstaade participaties va het Subfods. Artikel 10 Deeleme i ee Subfods: 10.1 Ee Participat treedt toe tot ee Subfods door ivullig e odertekeig va het daarvoor bestemde ischrijfformulier (hiera ook te oeme het Ischrijfformulier ) e betalig va het op de uitgifte va de Participaties te storte bedrag op ee rekeigummer te ame Stichtig Bewaarder Juridisch Eigedom Meewid Fods(e) izake Meewid oder vermeldig va het betreffede Subfods. De betalig diet uiterlijk 3 werkdage voor de datum va toetredig te zij otvage op deze bakrekeig. De uitgifteprijs, die ee Participat bij toetredig tot ee Subfods betaalt wordt vermeerderd met ee opslag voor emissiekoste welke te guste va het Fods kome ter dekkig va marketigkoste Door odertekeig va het Aavraagformulier: gaat de Participat akkoord met deze Voorwaarde; verklaart de Participat dat hij aa deze Voorwaarde ook a evetuele wijzigige erva met iachtemig va artikel 18 gebode is; verklaart de Participat keis te hebbe geome va het i het kader va het Fods uitgegeve Basis prospectus e het Aavulled prospectus; wordt de Participat geacht keis te drage va e zich te oderwerpe aa de bepalige va de Voorwaarde De Admiistrateur houdt ee register, waari de ame e adresse va alle Participate zij opgeome, oder vermeldig va de aaduidige va hu participaties, de datum va verkrijgig va de participaties e het bedrag of de waarde va hetgee is igebracht door Participat. De Participat zal iedere wijzigig i de hiervoor bedoelde gegeves omiddellijk aa de Beheerder opgeve, die hieromtret de Bewaarder iformeert Het register va Participate wordt regelmatig bijgehoude. Iedere Participat otvagt i de eerste week va de maad a de ischrijvig of ee wijzigig daari ee door de Bewaarder getekede bevestigig va toekeig va het juiste aatal participaties i het Subfods Het register ligt te katore va de Admiistrateur ter izage va iedere Participat, doch uitsluited voor zover het zij eige ischrijvig betreft De Beheerder is te alle tijde bevoegd de deelgerechtigheid tot ee Subfods va ee Participat te beëidige idie aar het uitsluited oordeel va de Beheerder de bestedigig va de relatie met de Participat iet i het belag is va het Subfods of het Fods. Bij beëidigig is de Participat verplicht zij participaties aa te biede aa het Subfods. Artikel 11 Ikoop va participaties: 11.1 Verzoeke tot uitgifte e ikoop va Participaties diee schriftelijk bij de Beheerder te worde igedied De Beheerder zal als gevolmachtigde va de Stichtig participaties te titel va koop verkrijge. De Beheerder is iet verplicht ee verzoek tot uitgifte of ikoop i te willige De Beheerder ka verzoeke tot ikoop va participaties weigere waeer, de ikoop zou leide tot verlies va de status va fiscale beleggigsistellig. I dat geval zal ikoop maximaal 1 kwartaal opgeschort moge worde of zoveel lager als odig is om het Fods zoder fiscaal adelige gevolge voor de Participate op te heffe Ikoop va participaties vide iet plaats gedurede de periode dat deze door de Beheerder is opgeschort i verbad met bijzodere omstadighede, zulks ter beoordelig door de Beheerder De prijs, die het Fods bij ikoop va participaties betaalt, is de itrisieke waarde per participatie, vermiderd met ee afslag. De afslag komt te guste va het Fods, mede ter dekkig va de aa de ikoop verbode koste (waaroder admiistratiekoste). Artikel 12 Overdracht va participaties: 12.1 Participaties kue uitsluited worde overgedrage aa ee derde, a voorafgaade toestemmig va Beheerder Leverig geschiedt door ee daartoe bestemde akte e mededelig va de overdracht aa de Admiistrateur e ischrijvig erva i het register De participaties kue iet met eig beperkt recht worde belast. Artikel 13 Vergaderige va Participate: 13.1 Zo dikwijls als de Beheerder dit i het belag va de Participate odig acht, roept de Beheerder 26 27

15 Overeekomst va Beheer e Bewarig Bijlage I ee vergaderig va Participate bijee De oproepig voor de vergaderig va Participate wordt gericht aa de Participate e wordt per gedaa, als mede ee aakodigig op de website te miste vijftie dage vóór de dag va de vergaderig, de dag va de oproepig e die va de vergaderig iet meegereked I de oproepig zulle de plaats waar e het tijdstip waarop de vergaderig zal worde gehoude, zij aagegeve. I de oproepig wordt meldig gemaakt va het bij artikel 13, vijfde lijd hiera gestelde vereiste. Teves zal daari worde opgeome de ihoud va de ageda e va alle stukke waarva keisemig voor de Participate va belag is, da wel de plaats of de plaatse waar de ageda e bedoelde stukke, vaaf de dag va de oproepig kosteloos voor de Participate verkrijgbaar zij Toegag tot de vergaderig va Participate hebbe de Participate, de Beheerder, de Bewaarder, de Stichtig alsmede degee die door de voorzitter tot de vergaderig worde toegelate De Participate die de vergaderig wese bij te woe, diee de Beheerder te miste vijf dage vóór de dag va de vergaderig va hu vooreme daartoe per i keis te stelle De vergaderig va Participate wordt voorgezete door ee daartoe door de Beheerder aageweze persoo De Participate, de Beheerder, de Bewaarder, alsmede degee te aazie va wie de voorzitter va de vergaderig dat toestaat, hebbe het recht tijdes de vergaderig het woord te voere Voor elke participatie ka éé stem worde uitgebracht. Besluite va de vergaderig va Participate worde geome met volstrekte meerderheid va de geldig uitgebrachte stemme De voorzitter wijst éé va de aawezige aa voor het houde va de otule e stelt met deze secretaris de otule vast, te blijke waarva hij deze met de secretaris oderteket. Idie va het verhadelde ter vergaderig ee otarieel procesverbaal wordt opgemaakt, behoeve gee otule te worde gehoude e is odertekeig va het procesverbaal door de otaris voldoede. Artikel 14 Verslagleggig: 14.1 Het boekjaar va het Fods is gelijk aa het kalederjaar. I bepaalde gevalle ka het eerste boekjaar ee verlegd boekjaar zij Jaarlijks bie zes maade a afloop va het boekjaar va het Fods maakt de Beheerder ee jaarrekeig op, bestaade uit ee balas e ee wist- e verliesrekeig met ee toelichtig Jaarlijks bie ege weke a afloop va de eerste helft va het boekjaar maakt de Beheerder voor het Fods halfjaarcijfers op over de eerste helft va het desbetreffede boekjaar, bestaade uit, te miste, ee balas e ee wist- e verliesrekeig De jaarrekeig va het Fods wordt oderzocht door ee door de Beheerder, ames de vergaderig va Participate, aa te wijze Wta-register accoutat, die va dit oderzoek verslag uitbregt aa de Beheerder e de Bewaarder. De over dit oderzoek afgelegde accoutatsverklarig wordt bij de jaarrekeig gevoegd De jaarrekeig e de halfjaarcijfers va het Fods worde vastgesteld door de Beheerder e de Bewaarder gezamelijk. Artikel 15 Defugere va of vervagig va de Beheerder e de Bewaarder: 15.1 De Beheerder zal als zodaig defugere: op het tijdstip va otbidig va de Beheerder; door vrijwillig defugere; doordat zij faillissemet oherroepelijk wordt, hij op eigerlei wijze het vrije beheer over zij vermoge verliest, daaroder begrepe aa hem verleede surséace va betalig; door otslag door de vergaderig va Participate De Bewaarder zal als zodaig defugere: op het tijdstip va otbidig va de Bewaarder; door vrijwillig defugere met iachtemig va het bepaalde i artikel 5 lid 7; doordat zij faillissemet oherroepelijk wordt, hij op eigerlei wijze het vrije beheer over zij vermoge verliest, daaroder begrepe aa hem verleede surséace va betalig; door otslag door de vergaderig va Participate Ee besluit va de vergaderig va Participate tot otslag va de Beheerder of de Bewaarder ka slechts worde geome met temiste twee derde va de stemme verbode aa alle uitgegeve participaties Idie de Beheerder of de Bewaarder zij fuctie als Beheerder respectievelijk Bewaarder op grod va het i dit artikel bepaalde wil of moet beëidige, zal bie vier weke adat dit is gebleke ee vergaderig va Participate worde gehoude ter beoemig va ee opvolged Beheerder respectievelijk Bewaarder Va de vervagig wordt aa alle Participate mededelig gedaa op de website va de Beheerder Idie iet bie tie weke adat is gebleke dat de Beheerder of de Bewaarder zij fuctie wil of moet beëidige ee opvolgede Beheerder of Bewaarder is beoemd, is het Fods otbode e wordt het vereffed overeekomstig het bepaalde i artikel 15, tezij de vergaderig va Participate besluit tot verlegig va de bedoelde termij. Artikel 16 Otbidig: 16.1 Ee besluit tot opheffig va het Fods of Subfods ka uitsluited worde geome door de Beheerder e de Bewaarder gezamelijk Va het besluit tot opheffig wordt mededelig gedaa aa het adres va iedere (betrokke) Participat alsmede op de website va de Beheerder De Beheerder draagt zorg voor de vereffeig va ee Subfods e legt daarva aa de Participate rekeig e veratwoordig af alvores tot eige uitkerig aa de Participate over te gaa De opbregst, vermiderd met evetueel og resterede schulde die te laste va het Subfods kome, wordt bie twee weke a beëidigig va de vereffeig uitgekeerd aa de Participate aar everedigheid va het aatal door ieder va he gehoude Participaties Gedurede de vereffeig blijve de Voorwaarde zoveel mogelijk va toepassig. Artikel 17 Koste: 17.1 Koste gemaakt i de uitoefeig va de bewaarfuctie worde door de Bewaarder i rekeig gebracht bij het Fods Koste gemaakt voor het vervulle va de bestuursfuctie va de Stichtig worde i rekeig gebracht bij het Fods De bestuurslede va de Bewaarder otvage gee vergoedig va de Beheerder. Artikel 18 Wijzigig va de Voorwaarde: 18.1 De Beheerder e de Bewaarder zij, a raadplegig va de vergaderig va Participate gezamelijk bevoegd om deze Voorwaarde te wijzige, voor zover deze wijzigig iet i strijd is met het bepaalde i de Voorwaarde of het Prospectus Voor zover door de i het voorgaade lid bedoelde wijzigige rechte of zekerhede va Participate worde vermiderd of laste aa he worde opgelegd, of sprake is va ee wijzigig va de beleggigsstrategie e/ of beleggigsbeleid, worde deze eerst va kracht op de eerste werkdag adat éé maad is verstreke sids de bekedmakig aa Participate va 28 29

16 Overeekomst va Beheer e Bewarig Subfods Zeewid 1 - beleggig i offshore widpark deze wijzigige op de website va de Beheerder. Participate kue, idie zij dat wese, gedurede deze maad hu participaties tege de gebruikelijke voorwaarde royere. De Beheerder doet aa de Participate mededelig va de tekst va de vastgestelde wijzigig door publicatie op de website va de Beheerder. Artikel 19 Toepasselijk recht: 19.1 Op deze Voorwaarde is uitsluited Nederlads recht va toepassig Alle geschille die i verbad met deze Voorwaarde otstaa, geschille over het bestaa e de geldigheid daarva daaroder begrepe, zulle worde beslecht door de bevoegde Nederladse rechter te Amsterdam Is of worde deze Voorwaarde gedeeltelijk ogeldig of overbided, da blijve de partije aa het overblijvede gedeelte gebode. De partije zulle het ogeldige of overbidede gedeelte vervage door bedige die wel geldig e verbided zij e waarva de gevolge, gelet op de ihoud e strekkig va deze Voorwaarde, zo veel mogelijk overeestemme met die va het ogeldige of overbidede gedeelte Deze Voorwaarde kue allee schriftelijk worde gewijzigd of aagevuld. Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Aavullig op Basis prospectus va Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Stimulere va e belegge i de productie va duurzame eergie Seawid Capital Parters B.V. Door: W.J. Smelik Door: J. Smelik Titel: directeur Titel: directeur Datum: 28 juli 2014 Datum: 28 juli 2014 Plaats: Haarlem Plaats: Haarlem SGG Depositary B.V. Door: A.G.M. Nagelmaker Door: H.M. va Dijk Titel: directeur Titel: directeur Datum: 28 juli 2014 Datum: 28 juli 2014 Plaats: Amsterdam Plaats: Amsterdam 30 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

17 Subfods Zeewid 1 - beleggig i offshore widpark Aavulled prospectus Itroductie Dit is het Aavulled prospectus betreffede Subfods Zeewid 1, ter aavullig op het Basis prospectus va Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte (hiera Basis prospectus ). Het Aavulled prospectus e het Basis prospectus vorme ee itegraal éé geheel e diee door ee belegger i het Subfods Zeewid 1 gezamelijk e geheel geleze te worde. Het Prospectus voor het Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte als geheel bestaat uit ee Basis prospectus, per Subfods ee Aavulled prospectus e betreffede bijlage bij Basis prospectus ee Aavulled prospectusse. Deze documete zij tezame éé geheel e olosmakelijk met elkaar verbode. Ihoudsopgave 1. Defiities Samevattig va de kergegeves Adviseurs betrokke bij Subfods Zeewid 1 offshore widpark Algemee iformatie Meewid e Subfods Zeewid Doelstellig e beleid Redemet e otwikkelig, Itrisieke waarde Risicoprofiel Belagrijke voorwaarde Zeewid Vergoedige e koste Vaststellig itrisieke waarde, fiaciële verslaggevig Overige Assurace rapport 49 Datum: 28 juli 2014 Meewid is ee Fods va Seawid Capital Parters B.V

18 Subfods Zeewid 1 - beleggig i offshore widpark Aavulled prospectus 1. Defiities I dit Aavulled prospectus hebbe de hieroder vermelde, met ee hoofdletter begiede, woorde de volgede betekeis: Aavulled prospectus dit aavullede prospectus voor het Subfods Zeewid 1; Admiistrateur SGG Fiacial Services B.V.; AIFMD Alterative Ivestmet Fud Maagers Directive e de daarbij horede Uitvoerigsverordeig (Level 2); Basis prospectus het Basis prospectus, waari de algemee gegeves voor het het gehele Paraplufods zij opgeome; Beheerder degee die belast is met het beheer va Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte, zijde Seawid Capital Parters B.V., als merkaam wordt soms Beheerder Meewid gebruikt; Bewaarder degee die belast is met de uitvoerig va de toezichthoudede e cotrolerede take zoals opgeome i de AIFMD, zijde SGG Depository B.V. Bgfo het Besluit Gedragstoezicht fiaciële oderemige Wft; Fiscale Beleggigsistellig/FBI Beleggigsistellig als bedoeld i artikel 28 va de Wet op de veootschapsbelastig 1969; Fods/Paraplufods Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte; Fodsvermoge het totale vermoge va het Fods welke te behoeve va de Participate i alle Subfodse wordt aagehoude; Itrisieke waarde het saldo va alle bezittige mius de schulde e aagegae verplichtige, volges de waarderigsgrodslage zoals opgeome i de jaarrekeig va het Fods i euro s. Hierbij wordt aageteked dat activa e passiva slechts gewaardeerd worde als dit volges de geldede grodslage voor verslaggevig mogelijk is; Netto rete-ikomste het batige saldo va de retebate e retelaste; Participate de ecoomisch deelgerechtigde i ee Subfods; Prospectus het Basis prospectus va het Fods tezame met de Aavullede prospectusse va de Subfodse e alle bijlage; Stichtig de juridisch eigeaar va de activa va het Paraplufods, zijde Stichtig Bewaarder Juridisch Eigedom Meewid, Fods(e); Subfods het specifiek gedeelte va het Fods, zoals beschreve i dit Aavulled prospectus waartoe houders va ee bepaalde serie participaties gerechtigd zij met oder meer ee eige beleggigsbeleid, risico s e koste zoals omschreve i het Aavulled prospectus; Subfodsvermoge het vermoge va dit Subfods welke allee te behoeve va de Participate i dat Subfods wordt aagehoude; 34 35

19 Subfods Zeewid 1 - beleggig i offshore widpark Aavulled prospectus Uitbetalig bij ikoop het bedrag dat wordt betaald idie de aadele va het Subfods worde igekocht door het Fods. Dit bedrag ka per fase verschille e wordt per fase specifiek toegelicht i de tabel i paragraaf 4; Voorwaarde va Beheer e Bewarig de i de bijlage I bij het Prospectus opgeome voorwaarde zoals vastgelegd i de Overeekomst va Beheer e Bewarig; Voor uitkerig beschikbare wist het resultaat va het Subfods dat jaarlijks voor uitkerig beschikbaar is, waarbij is voldaa aa de voorwaarde waaroder dat de status va FBI wordt behoude e de cotiuïteit va het Subfods tot aa de eiddatum is gewaarborgd; Website Wft de Wet op het fiacieel toezicht; Wwft De Wet ter voorkomig va witwasse e fiaciere va terrorisme. 2. Samevattig va de kergegeves Zeewid 1 Kergegeves Belegge i offshore widpark op de Noordzee; Streve aar ee fodsredemet a koste beheer e bewarig dat vergelijkbaar is met belegge i ifrastructuurprojecte, derhalve 7-10% geprogosticeerd redemet per jaar (bereked over omiale ileg); Jaarlijkse uitkerig va voor uitdelig beschikbare wist; Nomiale waarde participaties Emissiekoste: 3%; Op- e afslagkoste bedrage 25 (excl. BTW) per participat/per mutatie; Vaste beheervergoedig va 0,1% per maad over het igelegde vermoge ultimo maad; Participaties kue op kwartaalbasis door de Beheerder worde igekocht; Participaties zij doorloped verhadelbaar oder de voorwaarde dat voorafgaad toestemmig va de Beheerder wordt verkrege; Doorlopede uitgifte va participaties op maadbasis tege omiale waarde tot ader te bepale datum; 3. Derde betrokke bij Subfods Zeewid 1 offshore widpark Naast de derde partije zoals geoemd i het Basis prospectus (zie hoofdstuk 3) zij de volgede derde betrokke bij Subfods Zeewid 1. Waarderig activa Zeewid 1 (widparke): Gree Giraffe Eergy Bakers B.V. Gree Giraffe Eergy Bakers B.V. verricht, als specialist op het gebied va waarderig va widmoleparke, de waarderig va de activa va de widparke. Deze waarderig wordt door Zeewid 1 gebruikt als basis voor de berekeig va de Itrisieke waarde. 4. Algemee iformatie De participaties i het Subfods Zeewid 1 worde uitgegeve door de Beheerder va Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte. De Beheerder wil met dit Subfods specifiek de productie va duurzame eergie uit zeewid bevordere, ee regioale oafhakelijke eergievoorzieig realisere e de Participate late profitere va ee aatrekkelijk redemet. Het Subfodsvermoge wordt voor rekeig e risico va de Participate belegd i ee offshore widpark, overeekomstig de beleggigsstrategie vastgelegd i dit Aavulled prospectus. Het fodsmaagemet over Meewid wordt gevoerd door de Beheerder Seawid Capital Parters B.V. De participaties worde geadmiistreerd i het Register va participate door de Admiistrateur. De voorwaarde va beheer e bewarig zij vastgelegd i de Overeekomst va Beheer e Bewarig. Deze vorme ee oderdeel va het Basis prospectus e zij als Bijlage I va het Basis prospectus va het Paraplufods opgeome. Alle activa (zoals de beleggige e de bakrekeige) va Zeewid 1 staa op aam gesteld va de Stichtig, zijde de juridisch eigeaar va de activa. I de voorwaarde va beheer e bewarig is odermeer bepaald dat de Participate, aar rato va het aatal door he gehoude participaties, te volle ecoomisch gerechtigd zij tot beleggige va Zeewid 1. Elke participatie i Zeewid 1 geeft recht op ee everedig aadeel i het vermoge va Zeewid 1 voor zover dit aa de Participate toekomt. De omiale waarde va ee participatie is Idie de tekste va het Basis prospectus, de Overeekomst va Beheer e Bewarig e het Aavulled prospectus iet geheel met elkaar i overeestemmig zij prevaleert de tekst va het Aavulled prospectus. Wij rade de potetiële belegger aa goede keis te eme va paragraaf 6 met daari beschreve risico s met betrekkig tot Zeewid Meewid e Subfods Zeewid 1 Zeewid 1 is ee Subfods va Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte. De doelstellig va Zeewid 1 is het voor rekeig e risico va de Participate belegge va het igelegd vermoge i projecte welke ivestere i duurzame eergie coform het i dit Aavulled prospectus vermelde beleggigsbeleid. De doelstellig staat vermeld i artikel 3.1 va de Overeekomst va Beheer e Bewarig, die als bijlage I is opgeome i het Basis prospectus va het Paraplufods. 6. Doelstellig e beleid Algemee De doelstellig va Zeewid 1 is om het grote publiek te betrekke bij de fiacierig va offshore widparke op de Noordzee om daarmee ee maatschappelijk draagvlak voor de otwikkelig va duurzame eergie te bewerkstellige e burgers de mogelijkheid te biede mee te profitere va de otwikkelige i de offshore widsector. Op de verschijigsdatum va dit Prospectus is het Fodsvermoge belegd i de widparke Belwid e Northwid. I de toekomst ka ook i adere offshore widparke worde belegd. De eerste fase va het offshore widpark Belwid is sedert 2011 volledig operatioeel. De voorbereidig voor de tweede fase Belwid is i 2013 gestart e het park is volledig vergud, de fiacial close is medio 2015 geplad. De exploitatie va de eerste fase va widpark Belwid eidigt a de exploitatietermij va 20 jaar, waara de door de overheid verleede cocessie ophoudt e de widturbies moete worde verwijderd. I de exploitatie is ee voorzieig opgeome voor de sloopkoste. Mogelijk ka de cocessie met 10 jaar verlegd worde. Teslotte is door middel va het beschikbaar stelle va achtergesteld vermoge belegd i het aagrezede widpark Northwid. Het park is sedert jui 2014 volledig operatioeel. De exportkabel wordt gezamelijk met de tweede fase va Belwid geexploiteerd. Beleggigsbeleid De beleggig betreft ee deelame i het risicodraged kapitaal of achtergesteld vermoge va offshore widparke. Er vidt uitsluited ee positieve 36 37

20 Subfods Zeewid 1 - beleggig i offshore widpark Aavulled prospectus beleggigsbeslissig plaats idie voldaa wordt aa de beleggigscriteria, zoals hiera uiteegezet. Het redemetsstreve va ee beleggig i ee offshore widpark is vergelijkbaar met belegge i ifrastructuurprojecte, derhalve 9-12% per jaar (exclusief fodskoste). Het geprogosticeerde redemet voor ee participat (fodsredemet a koste) is 7-10% per jaar. Idie Zeewid 1 de mogelijkheid heeft om al da iet op termij ee (aavulled) belag i het risicodraged kapitaal of achtergesteld vermoge va ee widpark te verkrijge, e het beodigd kapitaal iet direct beschikbaar is, ka dit kapitaal worde opgehaald uit de markt waarbij de extra marketig ispaige te laste va de aakoopsom worde betaald met ee maximum va 5% va het ivesterigsbedrag. Voorwaarde is dat de beleggig per saldo voldoet aa de beleggigsrestricties e het redemets-streve va 9-12% per jaar. I uitzoderigssituaties ka Zeewid 1 i het adere fods va de Beheerder Regioaal Duurzaam 1 worde belegd. Deze situatie ka zich voordoe idie iet op korte termij ka worde belegd of herbelegd i ieuwe offshore widprojecte. Idie i Regioaal Duurzaam 1 wordt belegd zal tege de da geldede Schema 1 Fase 1 Omschrijvig Fiacial close fase Dit is de fase vaaf de Subsidie toekeig tot aa ee mogelijke fiacial close. I deze fase worde alle (bouw)cotracte, verzekerige, garaties e dergelijke afgeslote die beodigd zij voor de bouw va het park. Aa het eide va deze fase zal Zeewid 1 besluite of het redemet op het project voldoede is om tot beleggig over te gaa. Idie het redemet iet voldoet aa de criteria wordt afgezie va beleggig e ka het project verkocht worde aa ee derde partij i de staat waari het project da verkeert*. Uitkerig itrisieke waarde worde deelgeome e zal over dit geïvestereerde bedrag gee beheerfee i rekeig worde gebracht bij Zeewid 1. Hierdoor wordt ee dubbele beheerfee voorkome. Het Fods Regioaal Duurzaam 1 of de Beheerder zal gee emissiekoste i rekeig brege bij ee beleggig. De beleggig i Regioaal Duurzaam 1 zal ee tijdelijk karakter hebbe; omdat de retevergoedig op ee bak of depositorekeig te laag is e overige trasacties tot extra koste leide heeft de Beheerder voor dit alteratief gekoze i het belag va de Participate. Beleggigscriteria Zeewid 1 zal uitsluited belegge i de otwikkelig bouw e exploitatie va offshore widparke op de Noordzee, die aa de redemetsdoelstellig voldoe. I de praktijk beteket dit dat subsidie e verguig toegeweze moet zij. Teeide beoogde redemetsdoelstellige te realisere zal ee beperkte ivesterig i de otwikkeligskoste voor het verkrijge va ieuwe verguige e de voorbereidig voor de fiacial close oodzakelijk zij. Daaraast wordt allee belegd i ee widpark, waarva de totale fiacierig Gee tezij opbregst uit verkoop. Uitbetalig bij ikoop Uitbetalig geschiedt aar rato va het aadeel i het saldo va de kasmiddele mius de og iet voldae schulde e verplichtige. Schema 1 (vervolg) Fase Omschrijvig Bouwfase Dit is de fase vaaf de fiacial close tot aa de start va daadwerkelijke exploitatie. I deze fase wordt het park i zee aagelegd. Exploitatiefase I deze fase wordt het park gedurede miimaal 20 jaar geëxploiteerd. Met ee optie voor verlegig va 10 jaar. Otmateligsfase I deze fase wordt het park otmateld e wordt het Fods vereffed. (equity & debt) veratwoord gerealiseerd wordt. I de praktijk beteket dit dat voor de gerealiseerde projectfiacierig de aawezigheid va betrouwbare equity parters, die miimaal 51% va het eige vermoge verschaffe aast de beleggig va Zeewid 1. Let op: Zeewid 1 als Subfods zal gee vreemd vermoge aatrekke. Tijdschema I de tabel op pagia 38 e 39 worde de verschillede fases i ee offshore widproject beschreve. Uitkerige De basis va de itrisieke waarde va Zeewid 1 is de waarde va de beleggig i de offshore widparke. De itrisieke waarde zal maadelijks bepaald worde. Aagezie Zeewid 1 i ee beperkt aatal parke belegt waarva de waarde gedurede de jare door oder adere afschrijvige vermidert, zal de waarde va ee widpark aar het eide va de looptijd aar ul gaa. Zeewid 1 zal vrijgekome gelde (uit de aflossig va verstrekt achtergesteld vermoge of terugbetalige va belegd risicodraged vermoge) herivestere i adere widparke die voldoe aa het beleggigsbeleid e de gestelde beleggigscriteria. Uitkerig Alle voor uitkerig beschikbare wiste e aflossige. Miimaal 0. Uitbetalig bij ikoop Uitbetalig geschiedt aar rato va participatie. Uitbetalig geschiedt aar rato va het aadeel i de vereffeigsresultate. Slechts de uitkerig va behaalde resultate is aa te merke als divideduitkerig. Jaarlijks zal de Beheerder ee opgave verstrekke waari wordt aageve wat de fiscale status va de uitkerige is. Uitbetalig bij ikoop De Uitbetalig bij ikoop geschiedt volges de hierbove beschreve procedure. De achterliggede rede is eerzijds dat i sommige gevalle bepaalde ecoomische rechte da wel activa iet of zeer moeilijk te waardere zij oder de vigerede grodslage voor verslaggevig voor Zeewid Redemet, otwikkelig e itrisieke waarde De gehateerde redemetsverwachtige voor ivesterige i offshore wid zij otleed aa de i 38 39

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Bestaande Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Bestaande Parken Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid Bestaade Parke Exploitatie Datum 18 december 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket Bestaade uit: Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Voorwaarde Betaaldieste Particuliere

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Guide to Doing Business on Bonaire

Guide to Doing Business on Bonaire Guide to Doig Busiess o Boaire Nederlads Voorwoord Graag preseteer ik ames VaEps Kuema VaDoore ee ieuwe versie i oze serie Doig Busiess Guides. Deze uitgave gaat over Boaire, het grootste va de drie

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015 CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 September 2015 Vakbode e de cao Over de afsprake i deze cao oderhadele werkgeversorgaisaties e vakbode met elkaar. Uitzedkrachte kue ook ivloed uitoefee op de cao door

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Fonds Regionaal Duurzaam 1

Fonds Regionaal Duurzaam 1 Meewid fods duurzame eergieprojecte Fods Regioaal Duurzaam 1 Voor beleggige i regioaal duurzame eergieproductie Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging belegge Best Strategy 2012 Het beste sceario voor uw beleggig Gediversifieerde beleggig Eemalige coupo va 0% tot 50% bruto* op vervaldag Korte looptijd: 4,5 jaar 100% kapitaalbeschermig De voordele voor

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt: Aa de gemeeteraad Registratieummer: GF13.20085 Datum collegebesluit: 5 ovember 2013 Agedaput: Portefeuillehouder: Mevrouw C. va der Laa Behadeled ambteaar: De heer C. Tiemersma Oderwerp: Activerig ivesterig

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar.

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar. A 027 B003 B004 B012 B013 B014 Rechtstreeks beroep rechtbak Igagsdatum a afwijzig WW Igetrokke aavrage Legeskoste verblijfsverguig e aturalisatie Vaste laste gedetieerde Reiskoste bezoek gedetieerde Het

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Deutsche Bak Algemee reglemet der verrichtige APRIL 2015 Deutsche Bak AG is ee kredietistellig aar Duits recht, waarva de zetel is gevestigd te Tauusalage 12, 60325 Frakfurt am Mai, Duitslad. Zij is igeschreve

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015 Jaarpla 2016 Vastgesteld door het Algemee Bestuur op 16 ov 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 2. Terugblik 2015 3. Speerpute voor 2016 4. Fiacië I. uitgagspute e aaames II. operatioele koste MA.l 2016 III. liquiditeit/fiacierig

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Goed gewaardeerd vastgoed

Goed gewaardeerd vastgoed Good Practices: voorbeelde voor de praktijk Goed gewaardeerd vastgoed 28 Aabevelige voor taxere e taxatierapporte Platform Taxateurs e Accoutats Jui 2014 Voorwoord Het Platform Taxateurs e Accoutats (PTA)

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

heronderzoeksformulier WWB

heronderzoeksformulier WWB bijtadcategorie: gehuwde/geregitreerde parter alleetaade ouder alleetaade cliëtummer: datum vorig oderzoek: datum otvagt: 1a heroderzoekformulier WWB belagrijk: peroogegeve lee deze algemee toelichtig

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 DATUM 14 FEBRUARI 2008 Beheerder: Seawind Capital Partners BV Bewaarder: Vereenigd

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.10.2013 COM(2013) 692 fial Voorstel voor ee BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffede de beschikbaarstellig va middele uit het Solidariteitsfods va de EU NL

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2009 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme weer leuk i

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Meer zekerheid

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer va ivesterigsaftrek

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

Ethiek en gedragscode

Ethiek en gedragscode Ethiek e gedragscode 2015 RELX Group Gedragscode e bedrijfsdeotologie 2 Ihoud Oze toewijdig aa itegriteit Ee bericht va oze Chief Executive Officer Oze bedrijfsfilosofie e waarde Gedragscode e bedrijfsdeotologie

Nadere informatie

Toepassingsgebied Definities

Toepassingsgebied Definities I. BESCHRIJVING STAD NINOVE, tweede afdelig Ee kapel, gelege Geraardsbergsestraat 160, gekadastreerd volges titel e volges kadastraal uittreksel va dertig jauari tweeduized vijftie sectie B, ummer 1630/d,

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Bestaande Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Bestaande Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Bestaande Parken Exploitatie Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital Partners

Nadere informatie

Corporate Governance in Nederland: Een Onderzoek naar de Stand van Zaken in het Boekjaar 2012 en de Ontwikkelingen ten opzichte van het Boekjaar 2011

Corporate Governance in Nederland: Een Onderzoek naar de Stand van Zaken in het Boekjaar 2012 en de Ontwikkelingen ten opzichte van het Boekjaar 2011 Corporate Goverace i ederlad: Ee Oderzoek aar de Stad va Zake i het Boekjaar 2012 e de Otwikkelige te opzichte va het Boekjaar 2011 School of Ecoomics ad Maagemet Departmet of Orgaizatio ad Strategy 12

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering NPV / 00-0-9) MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit e Veiligheid ------------------------ Afdelig Metrologie ------------- Metrologische Diest Metrologische Reglemeterig Koiklijk besluit va

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik Hadleidig Art.r. 43-09217 Soudmodule voor de statioaire ibouw tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Werkig...6 4. Techische gegeves...8 5. Bedieigselemete...9 6. Aasluitige...10

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Toepassingsgebied Definities

Toepassingsgebied Definities I. BESCHRIJVING STAD NINOVE - vierde afdelig - GEMEENTE MEERBEKE Ee woohuis alle aahorighede op e grod e tui, gelege aa de Edigsesteeweg 59, gekadastreerd volges titel sectie A, deel va ummers 410/b e

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Hoeveel

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Werkkosteregelig: ee

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie