Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1"

Transcriptie

1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

2 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Basis prospectus Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Stimulere va e belegge i de productie va duurzame eergie Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

3 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Basis prospectus Itroductie De doelstellig va het Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte is om beleggers de mogelijkheid te biede, via Subfodse, te belegge i duurzame eergieprojecte. Meewid is ee fods va Seawid Capital Parters B.V. Ihoudsopgave 1. Defiities Algemee iformatie Name e adresse va betrokke partije Structuur e fodsomvag Beheerder Bewaarder Beleggigsbeleid Dividedbeleid Risicoprofiel Waarderigsgrodslage, vaststellig itrisieke waarde, uitgifte e ikoop va Participaties e omzettig va Participaties Vergoedige e koste Fiscale aspecte Duur va het Paraplufods, beëidigig e vereffeig Verslaggevig, vergaderige va Participate Iformatie verstrekkig Wijzigig va de voorwaarde Wet op het fiacieel toezicht Overige gegeves Verklarig va de Beheerder Assurace rapport 21 Bijlage I: Overeekomst va Beheer e Bewarig 22 Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 31 Meewid is ee fods va Seawid Capital Parters B.V. 4 5

4 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Basis prospectus 1. Defiities I dit prospectus hebbe de hieroder vermelde, met ee hoofdletter begiede, woorde de volgede betekeis: Aavulled prospectus de bij het Basis prospectus behorede aavullig per Subfods waari oder meer het beleggigsbeleid, de specifieke risico s e de koste zij opgeome va het Subfods; Admiistrateur SGG Fiacial Services B.V.; AIFMD Alterative Ivestmet Fud Maagers Directive e de daarbij horede Uitvoerigsverordeig (Level 2); Basis prospectus dit prospectus, waari de algemee gegeves voor het het gehele Paraplufods zij opgeome; Beheerder degee die belast is met het beheer va Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte, zijde Seawid Capital Parters B.V., als merkaam wordt soms Beheerder Meewid gebruikt; Bewaarder degee die belast is met de uitvoerig va de toezichthoudede e cotrolerede take zoals opgeome i de AIFMD, zijde SGG Depositary B.V.; Bgfo het Besluit Gedragstoezicht fiaciële oderemige Wft; Fods/paraplufods Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte iclusief de Aavullede prospectusse va de Subfodse; Fodsvermoge het totale vermoge va het Fods welke te behoeve va de Participate i alle Subfodse wordt aagehoude; Itrisieke waarde het saldo va alle bezittige mius de schulde, volges de waarderigsgrodslage zoals opgeome i de jaarrekeig va het Fods; Participate de ecoomisch deelgerechtigde i ee Subfods; Prospectus het Basis prospectus va het Fods tezame met de Aavullede prospectusse va de Subfodse e alle bijlage; Stichtig de juridisch eigeaar va de activa va het Paraplufods, zijde Stichtig Juridisch Eigedom Meewid Fods(e); Subfods ee specifiek gedeelte va het Fods waartoe houders va ee bepaalde serie participaties gerechtigd zij met oder meer ee eige beleggigsbeleid, risico s e koste zoals omschreve i het Aavulled prospectus; Subfodsvermoge het vermoge va ee Subfods welke allee te behoeve va de Participate i dat Subfods wordt aagehoude; 6 7

5 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Basis prospectus Defiities (vervolg) 2. Algemee iformatie Toezichthouders de toezichthouders die oder adere belast zij met het toezicht op de Beheerder e het Fods, te wete De Nederladse Bak N.V. e de Stichtig Autoriteit Fiaciële Markte; Voorwaarde va Beheer e Bewarig de i de bijlage I opgeome voorwaarde zoals vastgelegd i de Overeekomst va Beheer e Bewarig; Het Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte is ee beleggigsfods i de vorm va ee fods voor gemee rekeig. Het Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte bestaat uit verschillede eehede, Subfodse geoemd, waari afzoderlijk ka worde belegd. Elk Subfods heeft ee eige beleggigsbeleid, risicoprofiel e kostestructuur wat is vastgelegd i het Aavulled prospectus. Website Wft de Wet op het fiacieel toezicht; Wwft de Wet ter voorkomig va witwasse e fiaciere va terrorisme. Het Prospectus voor het Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte bestaat uit ee Basis prospectus, per Subfods ee Aavulled prospectus e betreffede bijlage. Deze documete zij tezame éé geheel e olosmakelijk met elkaar verbode. Idie ee belegger wil belegge i ee Subfods diet de belegger het Basis prospectus e het relevate Aavullede prospectus geheel te leze. Participate zij aar rato va het aatal door he gehoude Participaties i het Subfods ecoomisch gerechtigd tot het Subfodsvermoge. De voorwaarde die voor participatie i het Subfods gelde zij vastgelegd i de Overeekomst va Beheer e Bewarig, die ee oderdeel vorme va het Basis prospectus e als Bijlage I zij opgeome. Voor elk Subfods is de essetiële beleggersiformatie opgesteld met iformatie over het Subfods, de koste e de risico s. Vraag er om e lees hem voordat u het product koopt. De Subfodse va Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte staa iet ope voor Participate die (1) wooachtig zij i de Vereigde State va Amerika (VS), (2) i het bezit zij va ee Amerikaas paspoort of Greecard, of (3) aderszis belastigplichtig zij i de VS (hiera te oeme US Perso ) i verbad met mogelijke verplichtige die voortvloeie uit de Foreig Accout Tax Compliace Act (FATCA). Het is derhalve uitdrukkelijk verbode om als US Perso direct da wel idirect te belegge i ee va de Subfodse va het Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte. Idie deze situatie i de toekomst wijzigt is de Participat verplicht om zij participatie volledig te verkope aa het Fods. Participate worde verzocht om i het ischrijfformulier formeel te bevestige dat zij iet belastigplichtig zij i de VS. (Potetiële) Participate i de Subfodse va Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte, e haar Participate diee zich erva bewust te zij dat belegge risico s meebregt. De waarde va ee participatie i ee Subfods ka stijge, maar ook dale, waardoor verlies ka worde gelede i die zi dat het mogelijk is dat Participate hu ileg (gedeeltelijk of geheel) kue verlieze. (Potetiële) Participate i het Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte worde er adrukkelijk op geweze dat zij zich bij hu beslissig om te ivestere i Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte uitsluited diee te basere op de iformatie die i dit Basis prospectus e de va toepassig zijde Aavullede prospectusse is opgeome. Klachteprocedure Klachte va Participate die betrekkig hebbe op het Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte of ee va haar Subfodse kue schriftelijk worde igedied bij de Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Kruisweg LC Haarlem. 8 9

6 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Basis prospectus 3. Name e adresse va betrokke partije Beheerder: Seawid Capital Parters B.V., Kruisweg 22-24, 2011 LC Haarlem Bewaarder: SGG Depositary B.V., Claude Debussylaa 24, 1082 MD Amsterdam De take e veratwoordelijkhede va de Bewaarder zij apart opgeome i hoofdstuk 6 va dit Prospectus. Stichtig: Stichtig Juridisch Eigedom Meewid Fods(e), Claude Debussylaa 24, 1082 MD Amsterdam De Stichtig heeft als eig doel het houde va het juridisch eigedom va de activa va de beleggigsfodse beheerd door de Beheerder. Admiistrateur: SGG Fiacial Services B.V., Claude Debussylaa 24, 1082 MD Amsterdam De Admistrateur verzorgt de fiaciële admiistratie va het Paraplufods e haar Subfodse, registreert de mutaties i de participateadmiistratie, bereket periodiek de Itrisieke waarde va de Subfodse e stelt de cocept jaarrekeig e het halfjaarbericht va het Fods op. De verplichtige va de Admiistrateur zij vastgelegd i ee met de Beheerder geslote uitbestedigsovereekomst die voldoet aa de wettelijke eise. Accoutat: KPMG Accoutats N.V., Laa va Lagerhuize 1, 1186 DS Amstelvee De Accoutat verstrekt ee cotroleverklarig bij de jaarrekeig va het Fods e geeft desgevraagd ee verklarig af dat het Prospectus e de Aavullede prospectusse de iformatie bevat die vereist is vauit de geldede wet- e regelgevig. Fiscaal adviseur: KPMG Meijburg & Co Belastigadviseurs, Laa va Lagerhuize 9, 1186 DS Amstelvee De Fiscaal adviseur beoordeelt de fiscale paragraaf i het Prospectus e adviseert de Beheerder bij fiscale vraagstukke. Extere Compliace Officer: A. va der Heide RA Compliace Advies Fiaciële oderemige, Rotodeweg 22, 1261 BG Blaricum De extere Compliace Officer stelt periodiek vast of de Beheerder e het Fods de geldede Wft e Wwft wet- e regelgevig aleve op basis va ee moitorigsprogramma. Over de bevidige rapporteert de Compliace Officer jaarlijks aa de directie va de Beheerder. 4. Structuur e fodsomvag Fods voor gemee rekeig Het Paraplufods is ee fods voor gemee rekeig e heeft derhalve gee rechtspersoolijkheid. Het Paraplufods is gevormd op 14 februari Het juridische eigedom va alle activa va het Paraplufods berust bij de Stichtig. Alle goedere die deel uitmake of deel gaa uitmake va het Paraplufods zij, respectievelijk worde, te titel va bewarig verkrege door de Stichtig te behoeve va de Participate. Verplichtige die deel uitmake of deel gaa uitmake va het Paraplufods zij, respectievelijk worde, aagegaa op aam va de Stichtig. De vermogesbestaddele worde door de Stichtig gehoude voor rekeig e risico va de Participate. Hierdoor is ee goede vermogesscheidig aagebracht tusse het vermoge va de Participate va het Paraplufods e de Beheerder overeekomstig de wettelijke regelig voor fodse voor gemee rekeig. Paraplufods, Subfodse Het Paraplufods heeft ee zogeaamde paraplustructuur, hetgee ihoudt dat het is oderverdeeld i Subfodse. Ee Subfods is ee gedeelte va het Paraplufods waartoe de houders va ee bepaalde serie participaties gerechtigd zij ( Subfods ). Het i ee Subfods te storte of daaraa toe te rekee gedeelte va het Paraplufods wordt afzoderlijk belegd als ee specifieke beleggigsportefeuille va het desbetreffede Subfods. Elk Subfods heeft ee eige beleggigsbeleid e risicoprofiel. Daaraast heeft ieder Subfods zij eige kostestructuur e koersvormig. De toe- e uittredigsmogelijkhede kue verschille per Subfods. Voor elk Subfods wordt ee aparte admiistratie gevoerd, zodat alle aa ee Subfods toe te rekee opbregste e koste per Subfods worde veratwoord. Zowel de positieve als de egatieve waardeveraderige va de participatie va ee Subfods kome te guste, respectievelijk te laste, va de Participat i het desbetreffede Subfods. Dit komt tot uitdrukkig i de Itrisieke waarde va het Subfods. De Itrisieke waarde per participatie wordt bereked door de Itrisieke waarde va het desbetreffede Subfods te dele door het aatal Participaties va de desbetreffede Subfods die op dat momet uitstaa. De waarde va ee Subfods wordt vastgesteld met iachtemig va de waarderigsgrodslage die zij vermeld i paragraaf 10 va dit Basis prospectus. Het Paraplufods heeft ee ogedeeld vermoge Dit beteket dat ee evetueel egatief vermogessaldo SGG Custody B.V. - Beheerder Participate register Stichtig Juridisch eigedom Meewid Fods(e) Beheert de gelde va alle participate STRUCTUUR Fiaciële admiistratie va ee Subfods gevolge ka hebbe voor de adere Subfodse. Met ame geldt dit bij het doe va uitkerige, alsmede i geval va opheffige of vereffeig va ee Subfods, waarbij ee evetueel egatief vermogessaldo wordt omgeslage over de adere Subfodse. Gezie de aard va de beleggige e gezie het feit dat de fiacierig va de beleggige va elk Subfods uitsluited met eige vermoge geschiedt, is ee dergelijke gebeurteis i de praktijk ageoeg uitgeslote. Het Paraplufods is ee fods voor gemee rekeig e heeft de status va fiscale beleggigsistellig i de zi va artikel 28 va de Wet op de Veootschapsbelastig 1969 verkrege. Voor ieder Subfods zal ee bij dit Basis prospectus behored Aavulled prospectus worde opgesteld waari de specifieke kemerke va dat Subfods zij opgeome. Ope-ed Participate i ee Subfods kue i begisel maadelijks itrede tege de Itrisieke waarde per participatie plus ee opslag i verbad met marketig- e admiistratiekoste. Participate i ee Subfods kue i begisel vier maal per jaar uittrede tege de Itrisieke waarde per participatie mius ee afslag (i geval va ikoop va Participaties) i verbad met admiistratiekoste. Participat VBB Ivesterig Subfods Zeewid 1 Marketig SCP Beheerder Beleggigsbeleid 10 11

7 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Basis prospectus Participaties Er worde gee fysieke verhadelbare bewijze va participaties uitgegeve. De Admiistrateur houdt ee register bij, waari de ame e adresse va Participate zij opgeome, oder vermeldig va de aaduidige va hu participaties (i welk Subfods), de datum va verkrijgig va de participaties e het aatal participaties. I het register wordt teves vermeld op welke tegerekeig ee Participat betalige west te otvage. Ee Participat diet de Admiistrateur schriftelijk op de hoogte te stelle va wijzigige va de gegeves va de Participat. 5. Beheerder De Beheerder Het vermoge va het Paraplufods e haar Subfodse wordt beheerd door de Beheerder. De Beheerder is veratwoordelijk voor het bepale e uitvoere va het beleggigsbeleid coform het Aavulled prospectus e het maage va de relevate risico s. Voor het uitvoere va overige beheertake (veelal admiistratief va aard) ka gebruik worde make va dieste va derde. De Beheerder va het Paraplufods is Seawid Capital Parters B.V. (SCP), statutair gevestigd te Haarlem. SCP is igeschreve i het hadelsregister va de Kamer va Koophadel te Amsterdam oder ummer Ee afschrift va het uittreksel uit het hadelsregister is kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder. Ee uittreksel uit de statute va de Beheerder is gepubliceerd op de website. De volledige tekst va de statute is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder. Op 18 oktober 2007 heeft SCP ee verguig va de Autoriteit Fiaciële Markte otvage om als Beheerder va beleggigsistellige actief te zij. Als gevolg va de iwerkigtredig va de AIFMD is deze verguig per 28 juli 2014 va rechtswege omgezet i ee ieuwe verguig door de AFM. Ee afschrift va de verguig va de Beheerder is kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder. De Beheerder is teves beheerder va het beleggigsfods Regioaal Duurzaam 1. Take e bevoegdhede De take e bevoegdhede va de Beheerder blijke uit de Overeekomst va Beheer e Bewarig. De belagrijkste zij: het uitvoere va het beleggigsbeleid coform het Aavulled prospectus; het uitvoere va risicobeheer zoals vastgelegd i het Risico Maagemet Beleid; het voere va de bijbehorede admiistratie va het Paraplufods e haar Subfodse (uitbesteed aa de Admiistrateur); de vaststellig va de Itrisieke waarde per Subfods (uitbesteed aa de Admiistrateur); het zorgdrage dat het Paraplufods e haar Subfodse voldoe aa de toepasselijke regelgevig (uitbesteed aa de extere Compliace Officer); het hadele i het belag va de Participate. Directie Beheerder De directie va SCP bestaat uit de here: W.J. Smelik J. Smelik Eige vermoge Beheerder, jaarrekeig Beheerder Het eige vermoge va SCP bedraagt miimaal verhoogd met 0,01% over het beheerd vermoge per eide boekjaar idie gee bestuurdersaasprakelijkheidsverzekerig is afgeslote die voldoet aa de eise die de AIFMD daaraa stelt (het aasprakelijkheidsrisico is het risico s op verlies of schade die wordt veroorzaakt doordat ee bestuurder of relevat persoo alatig is bij de uitvoerig va werkzaamhede waarvoor de Beheerder wettelijk aasprakelijk is.) Jaarlijks zal uiterlijk bie 6 maade a afloop va het boekjaar de beperkte balas va de Beheerder per het eide va het boekjaar met ee toelichtig daarop ter izage ligge bij de Beheerder (aldaar kosteloos verkrijgbaar) e zal deze teves op de website va de Beheerder zij geplaatst. 6. Bewaarder De Bewaarder houdt toezicht op de activiteite va de Beheerder teeide de Participate i het Paraplufods te bescherme. De Bewaarder hadelt daarbij loyaal, billijk, professioeel, oafhakelijk e i het belag va het Paraplufods e de Participate i de Subfodse va het Paraplufods. I hoofdlije kue de toezichthoudede e cotrolerede take va de Bewaarder als volgt worde samegevat: 1. Cotrole va de geldstrome cotrolere dat geldrekeige op aam va de Stichtig izake het Paraplufods zij gesteld; toezicht op de i- e uitgaade geldstrome va het Paraplufods; cotrolere dat mutaties op de juiste rekeige va de Subfodse worde geboekt. 2. Bewarig verificatie e registratie va eigeaarschap va de beleggige va de Subfodse. 3. Toezicht wordt de itrisieke waarde va de Subfodse bereked coform het Prospectus, de geldede waarderigsprocedure e wet- e regelgevig; is de iame/uitgifte va participaties e de fiaciële afwikkelig va dividedbetalige coform het Prospectus e geldede wet- e regelgevig; wordt er belegd volges het beleggigsbeleid e de geldede beleggigsrestricties zoals vastgelegd i het prospectus e de voorwaarde va beheer e bewarig? Voor de uitvoerig va de bovegeoemde take ka de Bewaarder oder stricte voorwaarde gebruik make va de dieste va derde. Hiervoor is altijd de toestemmig odig va de Beheerder. Als Bewaarder va het Paraplufods treedt op SGG Depositary B.V. gevestigd te Amsterdam. De Bewaarder is igeschreve i het hadelsregister va de Kamer va Koophadel te Amsterdam oder ummer Ee afschrift va het uittreksel uit het hadelsregister is kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder. De directie va de Bewaarder wordt gevormd door de here: H.M. va Dijk A.G.M. Nagelmaker. Overeekomst tusse de Beheerder e de Bewaarder I de overeekomst tusse de Beheerder e de Bewaarder zij de afsprake over oder adere de toezichthoudede e cotrolerede take zoals hiervoor beoemd vastgelegd. De Overeekomst tusse de Beheerder e de Bewaarder maakt oderdeel uit va dit Basis prospectus (zie bijlage 1) e ligt teves ter izage te katore va de Beheerder alwaar ee afschrift kosteloos verkrijgbaar is. De Bewaarder is tegeover het Fods e/ of de Participate aasprakelijk voor het verlies va i bewaaremig geome fiaciële istrumete waeer de Bewaarder of waeer de Stichtig aa wie de bewaaremig volges art. 21 lid 8 sub a) AIFMD is overgedrage, die fiaciële istrumete verliest. I geval va ee dergelijk verlies va ee i bewaaremig geome fiacieel istrumet vergoedt de Bewaarder overwijld ee fiacieel istrumet va hetzelfde type of wordt ee overeestemmed bedrag overgemaakt aar het Fods of de Stichtig. De Bewaarder is iet aasprakelijk idie hij ka aatoe, met toepassig va art. 101 lid 1 va de Uitvoerigsverordeig, dat het verlies het gevolg is va ee extere gebeurteis waarover hij redelijkerwijs gee cotrole heeft e waarva de gevolge overmijdelijk ware, odaks alle ispaige om ze te verhidere. De Bewaarder is jeges het Fods of de Stichtig (voor de Participate) aasprakelijk voor alle adere verlieze die het Fods odervidt doordat de Bewaarder zij verplichtige uit hoofde va de AIFMD met opzet of door alatigheid iet aar behore akomt. Eige vermoge Bewaarder, jaarrekeig Bewaarder Het eige vermoge va de Bewaarder bedraagt miimaal Jaarlijks zal uiterlijk bie 6 maade a afloop va het boekjaar de beperkte balas va de Bewaarder per het eide va het boekjaar met ee toelichtig daarop ter izage ligge bij de Bewaarder (e aldaar kosteloos verkrijgbaar zij) e zal deze teves op de website va beheerder worde geplaatst. 7. Beleggigsbeleid De doelstellig va het Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte is om beleggers de mogelijkheid 12 13

8 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Basis prospectus te biede, via Subfodse, te belegge i duurzame eergie-projecte. Hiermee wordt de productie va duurzame eergie gestimuleerd e wordt ee breed maatschappelijk draagvlak voor duurzame eergie gecreëerd door het bereikbaar make va participatiemogelijkhede voor grote groepe burgers om eige vermoge te verschaffe aa duurzame eergieprojecte. Per Subfods zal ee apart beleggigsbeleid gelde, dat omschreve zal zij i het Aavulled prospectus. De Subfodse zulle gee leverage toepasse, alle beleggige worde gefia-cieerd vauit het bijeegebrachte Fodsvermoge. 8. Dividedbeleid Teeide te voldoe aa de voorwaarde gesteld aa de status va fiscale beleggigsistellig, zal het Paraplufods haar voor uitkerig i aamerkig komede wist, met iachtemig va ee evetueel verrekebaar uitdeligstekort uit eerdere jare bie acht maade a afloop va het boekjaar i cotate uitkere aa de Participate. Op de uit te kere bedrage zal dividedbelastig worde igehoude tezij uitkerige uit de fiscaal vrije herbeleggigsreserve kue plaatsvide. I dat geval is gee dividedbelastig verschuldigd. Het divided ka zowel cotat als i de vorm va stockdivided worde uitbetaald. De betaalbaarstellig va het divided aa Participate, de samestellig va het divided alsmede de wijze va betaalbaarstellig zal beked worde gemaakt aa iedere participat alsmede op de website va de Beheerder. 9. Risicoprofiel Aa het belegge i Participaties zij fiaciële risico s verbode. Ieder Subfods heeft zij eige risicoprofiel, dat zal zij beschreve i het Aavulled prospectus va het betreffede Subfods. De Beheerder heeft ee Risico Maagemet Beleid opgesteld waari is beschreve hoe de vooraf geidetificeerde risico s worde gemoitort e beheerst. Het Paraplufods heeft ee zogeaamde paraplustructuur, hetgee ihoudt dat het is oderverdeeld i Subfodse. Ee Subfods is ee gedeelte va het Paraplufods waartoe de houders va ee bepaalde serie participaties gerechtigd zij. Het Paraplufods heeft ee ogedeeld vermoge. Dit beteket dat ee evetueel egatief vermogessaldo va ee Subfods gevolge ka hebbe voor de adere Subfodse. Met ame geldt dit bij het doe va uitkerige, alsmede i geval va opheffige of vereffeig va ee Subfods, waarbij ee evetueel egatief vermogessaldo wordt omgeslage over de adere Subfodse. Gezie de aard va de beleggige e gezie het feit dat de fiacierig va de beleggige va elk Subfods uitsluited met eige vermoge geschiedt, is ee dergelijke gebeurteis i de praktijk ageoeg uitgeslote. Verdere risico s worde i het Aavulled prospectus per Subfods behadeld. 10. Waarderigsgrodslage, vaststellig itrisieke waarde, uitgifte e ikoop va participaties e omzettig va participaties I begisel zij de waarderigsgrodslage zoals opgeome i de jaarrekeig leided. Algemee Activa e passiva worde opgeome tege omiale waarde, tezij aders vermeld. Activa e passiva i vreemde valuta s worde omgereked tege de per balasdatum geldede wisselkoerse tezij i het Aavulled prospectus aders vermeld. Beleggige De Subfodse belegge i het risicodraged kapitaal (eige e vreemd vermoge) va duurzame eergieprojecte. De waarderig va deze beleggige geschiedt i begisel op reële waarde. I het Aavulled prospectus is ader uiteegezet op welke wijze de Beheerder voor dit specifieke Subfods de beleggige waardeert. Daarbij zal iformatie worde opgeome over het gehateerde itere waarderigsmodel voor de maadelijkse berekeig va de Itrisieke waarde e de jaarlijkse extere taxatie. Vorderige De vorderige worde opgeome tege de omiale waarde, voor zover odig oder aftrek va ee voorzieig weges oibaarheid. Resultaatbepalig De bate e laste worde toegereked aa de verslagperiode waarop zij betrekkig hebbe. De bate zulle bestaa uit positieve resultate uit de eergieprojecte waari wordt belegd e de iterestikomste va og iet i eergieprojecte belegde gelde. De laste hebbe met ame betrekkig op de beheer- e bewaarvergoedig, de overige i rekeig gebrachte koste e evetuele egatieve resultate uit de eergieprojecte. De specifieke koste zulle i het Aavulled prospectus va het betreffede Subfods worde vermeld. Vaststellig va de Itrisieke waarde De Itrisieke waarde va ee participatie i ee Subfods zal op maadbasis door de Beheerder worde vastgesteld coform het bepaalde i het betreffede Aavulled prospectus va het betreffede Subfods e gepubliceerd worde op de Website. Uitgifte va participaties Het Paraplufods zal participaties i Subfodse i begisel uitgeve tege de Nomiale waarde (bij de itroductie va ee ieuw Subfods) da wel tege de Itrisieke waarde per Participatie. Bij de uitgifte is de betreffede Participat boveop de Nomiale waarde/ Itrisieke waarde ee vergoedig i verbad met de emissie verschuldigd, die aa het fods toevalt. Let wel: per Subfods kue hier adere afwijkede regels voor zij opgesteld, deze zij vermeld i het Aavulled prospectus va het betreffede Subfods. Ikoop va participaties De Beheerder zal maximaal 4 maal per jaar participaties i Subfodse ikope tege de Itrisieke waarde per Participatie. De aavrage tot ikope worde op volgorde va otvagst i behadelig geome. Bij ikoop is de betreffede Participat ee vergoedig voor admiistratiekoste verschuldigd. Bijzoderhede zij vermeld i het betreffede Aavulled prospectus. Er zij voldoede waarborge aawezig opdat, behalve igeval wettelijke bepalige dat iet toelate of ikoop is opgeschort, aa de verplichtig om i te kope e daarvoor verschuldigde bedrage te voldoe ka worde voldaa. Overdracht va participaties Het is voor ee Participat mogelijk om tussetijds participaties i ee Subfods over te drage aa ee derde. Voor overdracht is gee toestemmig odig va de overige Participate i ee Subfods. Ee Participat ka ee schriftelijk verzoek idiee bij de Beheerder om Participaties over te drage aa ee derde. De Participaties kue a toestemmig va de Beheerder worde overgedrage. Ee overdrachtsformulier is verkrijgbaar bij de Beheerder. De Bewaarder werkt vervolges het Register va participate bij. Idie door ee vooromschreve overdracht, het Subfods da wel Fods iet (meer) aa éé of meer va de voorwaarde zou voldoe waaraa moet zij voldaa om te kwalificere als fiscale beleggigsistellig, da zal de Beheerder gee goedkeurig geve aa de overdracht. Bij overdracht is de betreffede Participat ee vergoedig voor admiistratiekoste verschuldigd. Bijzoderhede zij vermeld i het betreffede Aavulled prospectus. Opschortig ikoop of uitgifte De Beheerder ka ee verzoek om uitgifte of ikoop va Participaties i ee Subfods weigere i de gevalle voorzie i artikel 11.3 e 11.4 va de Overeekomst va Beheer e Bewarig e zoals evetueel opgeome i het Aavulled prospectus va het betreffede Subfods. De Beheerder zal bij opschortig va de ikoop of uitgifte va Participaties terstod mededelig hierva doe op de Website als ook aa de AFM

9 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Basis prospectus 11. Vergoedige e koste Ee specificatie va de verschillede kosteposte is vermeld i het Aavulled prospectus va het desbetreffede Subfods. Beheerkoste De Beheerder bregt ee vast percetage beheervergoe-dig i rekeig bij de Subfodse va het Paraplufods. Zowel de hoogte va de beheervergoedig als de periodiciteit dat deze beheervergoedig i rekeig wordt gebracht ka per Subfods verschille e zulle i de kosteparagraaf va het Aavulled prospectus va het desbetreffede Subfods worde vermeld. Bewaarkoste, accoutatskoste, toezichtskoste e marketigkoste De Beheerder bregt i begisel ee vaste procetuele vergoedig voor koste va de Bewaarder, de Stichtig, de accoutat, de Toezichthouders e de marketig i rekeig bij de Subfodse va het Paraplufods. De hoogte va deze koste e de soorte i rekeig te brege koste kue per Subfods verschille e zulle i de kosteparagraaf va het Aavulled prospectus va het desbetreffede Subfods worde vermeld. Algemee koste Naast bovestaade koste bregt de Beheerder algemee koste i rekeig bij het betreffede Subfods. Deze algemee koste betreffe rechtstreeks toe te rekee koste voor de Subfodse e zulle i de kosteparagraaf va het Aavulled prospectus va het betreffede Subfods worde vermeld. Op- e afslagkoste De Beheerder ka aa Participate bij toetredig ee opslag i rekeig brege, bij uittredig ee afslag e bij omwisselig va Participaties (switche tusse Subfodse) ee omzettigsvergoedig. De hoogte va deze vergoedige is vermeld i het va toepassig zijde Aavulled prospectus va het betreffede Subfods. 12. Fiscale aspecte Hieroder volgt ee korte behadelig va de meest relevate fiscale aspecte va het participere i het Fods, uitgaade va de huidige stad va zake met betrekkig tot wet- e regelgevig e jurisprudetie, met uitzoderig va bepalige die met terugwerkede kracht worde igevoerd. Deze paragraaf diet iet te worde beschouwd als ee advies. Participate diee derhalve te aazie va voor he va belag zijde fiscale aspecte advies i te wie bij hu belastigadviseur. Het Paraplufods Veootschapsbelastig Het Paraplufods opteert voor de status va fiscale beleggigsistellig ( FBI ) als bedoeld i artikel 28 va de Wet op de veootschapsbelastig Dit heeft tot gevolg dat het resultaat va het Paraplufods is oderworpe aa ee veootschapsbelastigtarief va 0%, mits aa bepaalde voorwaarde wordt voldaa. Zo diee doel e feitelijke werkzaamhede va het Paraplufods te bestaa i het belegge va vermoge. Voorts geldt als voorwaarde dat de voor uitdelig beschikbare wist bie acht maade a afloop va het boekjaar aa de Participate wordt uitgekeerd. Naast de beleggigseis stelt de wetgever ook eise aa de aadeelhouders- e fiacierigsstructuur. Dividedbelastig Het Paraplufods diet over de uit te kere dividede i begisel 15% dividedbelastig i te houde. Idie het Paraplufods op door hem gehoude aadele dividede otvagt, ka hierop dividedbelastig zij igehoude. Deze dividedbelastig ka het Fods uitsluited verrekee met de door hem op zij eige dividedbetalige i te houde e af te drage dividedbelastig ( afdrachtvermiderig ). Idie de te laste va het Fods igehoude dividedbelastig meer bedraagt da de door het Fods af te drage dividedbelastig, ka het meerdere i het volged jaar i aamerkig worde geome. Omzetbelastig Over de door het Paraplufods te betale koste e vergoedige oder adere beheervergoedige uitgezoderd wordt omzetbelastig betaald. De Participate I Nederlad woede atuurlijke persoe Voor i Nederlad woede atuurlijke persoe geldt dat idie de participaties iet tot het vermoge va ee oderemig of werkzaamheid behore (box 1), de participaties iet worde aagehoude i het kader va ee levesloopregelig of bakspaarproduct (box 1) e de Participat gee zogeoemd aamerkelijk belag i het Fods heeft (box 2), de participaties tot het vermoge i box 3 worde gereked (ikome uit spare e belegge). I box 3 wordt het vermoge belast op basis va de zogeoemde vermogesredemetsheffig. Er wordt ee forfaitair redemet va 4% over het vermoge per 1 jauari va het belastigjaar verodersteld, dat tege ee tarief va 30% wordt belast. Per saldo wordt dus 1,2% belastig geheve over de waarde va het vermoge, zijde het positieve saldo va de i box 3 i aamerkig te eme bezittige e schulde, mius ee heffigvrij vermoge. Dit heffigvrij vermoge bedraagt per persoo (2014). Voor fiscale parters geldt ee gezamelijke vrijstellig va (2014). De door het Fods op divideduitkerige igehoude dividedbelastig, ka door de Participat met de over de ikomste uit box 1, box 2 e box 3 i totaal verschuldigde ikomstebelastig worde verreked, mits de Participat de zogeoemde uiteidelijke gerechtigde tot het divided is. Voor zover de igehoude dividedbelastig meer bedraagt da de verschuldigde ikomstebelastig, wordt het meerdere uitgekeerd aa de Participat. I Nederlad gevestigde veootschapsbelastigplichtige Participate Voor i Nederlad gevestigde veootschaps-belastigplichtige Participate, alsmede beperkt veootschapsbelastigplichtige Participate die de Participaties tot hu oderemigsvermoge diee te rekee, geldt dat het resultaat op de Participaties oderdeel vormt va de belastbare wist. Voor wist tot e met geldt ee tarief va 20% e voor wist vaaf geldt ee tarief va 25% (2014). Het aahoude va ee belag i het Fods kwalificeert iet voor de zogeoemde deelemigsvrijstellig. Dit beteket dat otvage dividede (behoudes idie e voor zover sprake is va meegekocht divided) e wist behaald bij verkoop va de Participaties belastbaar zij e dat verlieze te laste va de fiscale wist kue worde gebracht. De door het fods op divideduitkerig igehoude dividedbelastig ka door de veootschapsbelastigplichtige Participat worde verreked, mits deze de zogeoemde uiteidelijke gerechtigde tot de opbregst is. Niet i Nederlad woede of gevestigde Participate Natuurlijke persoe e lichame die gee iwoer zij of worde geacht te zij va Nederlad, zij gee ikomstebelastig respectievelijk veootschapsbelastig verschuldigd over het resultaat (dividede e verkoopwiste) op de Participaties: mits de participaties iet behore tot ee bielads oderemigsvermoge of werkzaamheid; e mits de aadeelhouder gee aamerkelijk belag i (ee Subfods va) het Paraplufods heeft. De door het Fods igehoude dividedbelastig ka door deze Participate iet i Nederlad worde verreked. Bepaalde i het buitelad gevestigde, va wistbelastig vrijgestelde lichame die iet de fuctie va beleggigssistellig vervulle kue oder voorwaarde de te laste va he igehoude dividedbelastig terugvrage va de Nederladse fiscus. 13. Duur va het Paraplufods, beëidigig e vereffeig Het Paraplufods is aagegaa voor obepaalde tijd, ee Subfods ka voor ee bepaalde tijd i het leve worde geroepe. Het Paraplufods of ee Subfods ka worde otbode respectievelijk opgeheve bij ee 16 17

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Dit prospectus is van toepassing met ingang van 1 mei 2015 (actualisering van het prospectus van 22 juli 2014) Zie ook de Overgangsregeling voor Participaties uitgegeven

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 versie december 2014 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch

Nadere informatie

Prospectus. Mn Services Levensloop Fonds

Prospectus. Mn Services Levensloop Fonds Prospectus Mn Services Levensloop Fonds 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 7 2. Definities 8 3. Belangrijke informatie 10 4. Algemene informatie 12 4.1. Het Fonds 12 4.2. Algemene beschrijving Levensloopregeling

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel bij (basis) Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel 3 december 2007 Inlegvel 1 oktober 2007 Wijzigingen ten aanzien van Bijlage

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Prospectus... 3 1.3 Oprichting, structuur en uitgifte... 4 1.4 Vergunning op grond van de Wet op het financieel

Nadere informatie

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen.

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. Prospectus SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. 1 Dit Prospectus geeft u als belegger essentiële informatie over de beleggingsfondsen die vallen onder SynVest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

HEK AMERICAN VALUE FUND

HEK AMERICAN VALUE FUND prospectus HEK AMERICAN VALUE FUND een open-end beleggingsfonds gevestigd te s Gravenhage 30-9-2013-1 - INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 6 1

Nadere informatie

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF Kliiek Psychiatrie NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ihoud Ileidig 3 Uit Psychiatrie 4 De medewerkers 6 De opame 9 Het basisprogramma 12 Het otslag 15 Regels va de afdelig 16 Algemee voorzieige 20 Rechte e

Nadere informatie

Verřenddalum 12 maart 2015

Verřenddalum 12 maart 2015 coceu Potbu 797, 230 AT Hoofddorp Gemeete erge T.a.v. het College va &W Potbu 75 I860 AD Alkmaar behadeld daar telefoo o kemerk uw kemerk brjlůge() G.G.J. Schipper 023 556 34 00 dív. Verředdalum 2 maa

Nadere informatie