Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017"

Transcriptie

1 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte Uitgave juli 2015

2 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem Fase A Fase B Fase C Oderbrekigsregels Overgagsregelig fase B Overgagsregelig oderbrekigsregels 8 3. Beëidigig va de uitzedovereekomst Beëidigig va de uitzedovereekomst met uitzedbedig (fase A) Beëidigig va de detacherigsovereekomst voor bepaalde tijd i fase A of B Beëidigig va de detacherigsovereekomst voor obepaalde tijd (fase C) Opvolged werkgeverschap Trasitievergoedig Beloig (ileersbeloig e ABU-beloig) De ileersbeloig De ABU-beloig Er is tijdelijk gee werk Er is tijdelijk gee of mider werk i fase A Er is tijdelijk gee of mider werk i fase B Geheel of gedeeltelijk wegvalle va uitzedarbeid i fase C Passede arbeid e aapassig feitelijk loo Aapassig feitelijk loo bij passede arbeid bij toepassig va de ileersbeloig Aapassig feitelijk loo bij passede arbeid bij toepassig va de ABU-beloig Vakatie e verlof Admiistratieve zake Tijdveratwoordig De loostrook Schriftelijke bevestigig type beloig 21 SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

3 11. Ziekte Fase-A-uitzedovereekomst met uitzedbedig Detacherigsovereekomst i fase A, B e C Pesioe Bijzodere regelige Uitzedkrachte iet permaet wooachtig i Nederlad Klachte e geschille Fuctieclassificatiecommissie 23 Slot 23 4 SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

4 Leeswijzer: Deze Samevattig CAO voor Uitzedkrachte geeft ee overzicht va het type uitzedovereekomste die de cao ket. Daarbij wordt het zogeaamde fasesysteem behadeld. Vervolges kome ook adere arbeidsvoorwaarde uit de cao i de samevattig aa de orde. 1. Ileidig Als uitzedkracht val je oder de CAO voor Uitzedkrachte (hiera: cao) e be je steeds werkzaam op basis va ee uitzedovereekomst. De uitzedovereekomst is de arbeidsovereekomst op grod waarva je voor de opdrachtgever werkt. De leidig e het toezicht ligge bij de opdrachtgever. Dat beteket dat de opdrachtgever de (werk)istructies op de werkvloer geeft e vertelt wat je moet doe. I de cao kee we drie soorte uitzedovereekomste die de uitzedoderemig met jou ka sluite. Dat zij: 1. de uitzedovereekomst met uitzedbedig; 2. de detacherigsovereekomst voor bepaalde tijd; 3. de detacherigsovereekomst voor obepaalde tijd. Ad 1 De uitzedovereekomst met uitzedbedig De uitzedovereekomst met uitzedbedig wil zegge dat de uitzedovereekomst automatisch eidigt waeer de opdrachtgever aageeft dat de opdracht is geëidigd. Ad 2 De detacherigsovereekomst voor bepaalde tijd De detacherigsovereekomst is ee uitzedovereekomst die voor bepaalde tijd is aagegaa. De overeekomst eidigt automatisch op de laatste dag va deze periode. Meestal is er ee datum opgeome i deze overeekomst, maar er ka bijvoorbeeld ook ee project zij omschreve. Ad 3 De detacherigsovereekomst voor obepaalde tijd De detacherigsovereekomst voor obepaalde tijd is ee uitzedovereekomst die is aagegaa voor obepaalde tijd, dus zoder eiddatum. 2. Fasesysteem De cao ket ee zogeaamd fasesysteem. Dit systeem bepaalt op welk soort uitzedovereekomst je recht hebt e te dele op welke arbeidsvoorwaarde. Het fasesysteem bestaat uit drie fase: fase A, B e C. Hoe verder je i het fasesysteem zit, hoe meer rechte je krijgt. De uitzedoderemig ka precies vertelle i welke fase jij zit. Hieroder volgt meer uitleg over de drie fase. SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

5 2.1 Fase A Je start bij aavag va je diestverbad bij de uitzedoderemig i fase A. Fase A duurt 78 gewerkte weke. Dat beteket dat je steeds werkzaam bet i fase A zolag je og iet i meer da 78 weke hebt gewerkt. Elke week waari je hebt gewerkt, telt mee voor de opbouw va fase A. Het aatal ure dat je i ee week werkt, is daarbij iet va belag. Ook maakt het iet uit bij hoeveel verschillede opdrachtgevers je werkt, als je steeds voor dezelfde uitzedoderemig werkt. Je werkt i fase A op basis va ee uitzedovereekomst met uitzedbedig, tezij er sprake is va ee detacherigsovereekomst. I fase A is de uitzedoderemig allee loo verschuldigd over de daadwerkelijk door jou gewerkte ure. Als je iet werkt, otvag je dus gee loo, tezij de uitzedoderemig met jou schriftelijk adere afsprake heeft gemaakt. 2.2 Fase B Je bet werkzaam i fase B als het diestverbad bie ee periode va zes maade a afloop va fase A wordt voortgezet. De duur va fase B is vier jaar. Je bet i fase B steeds werkzaam op basis va ee detacherigsovereekomst voor bepaalde tijd, tezij je adrukkelijk aders met de uitzedoderemig bet overeegekome. I fase B moge maximaal zes detacherigsovereekomste voor bepaalde tijd worde geslote. Daarbij ka de duur per detacherigsovereekomst verschille. Bij ee zevede detacherigsovereekomst of als je lager da vier jaar werkt i fase B, ga je automatisch door aar fase C. I fase B ka het uitzedbedig iet meer worde toegepast. Voorbeelde fase B Aja heeft 78 weke gewerkt voor dezelfde uitzedoderemig. Waeer zij aasluited blijft werke voor dezelfde uitzedoderemig, komt zij i fase B terecht e heeft zij recht op ee detacherigsovereekomst voor bepaalde tijd. Waeer Aja i fase B zes detacherigsovereekomste va acht maade achter elkaar krijgt bij dezelfde uitzedoderemig, duurt fase B vier jaar. Als Aja zes detacherigsovereekomste va twee maade achter elkaar krijgt bij dezelfde uitzedoderemig, duurt fase B maar twaalf maade. 2.3 Fase C Je bet werkzaam i fase C waeer het diestverbad bie ee periode va zes maade a voltooiig va fase B wordt voortgezet. I fase C be je steeds werkzaam op basis va ee detacherigsovereekomst voor obepaalde tijd. Voorbeelde fase C Peter is i fase B werkzaam geweest op basis va zes elkaar opvolgede detacherigsovereekomste. Bij de volgede detacherigsovereekomst komt hij i fase C terecht. Hij heeft hierdoor recht op ee detacherigsovereekomst voor obepaalde tijd. Soja is al lagere tijd werkzaam i fase B voor dezelfde uitzedoderemig. Waeer zij i haar derde detacherigsovereekomst i fase B zit, overschrijdt ze de termij va vier jaar die geldt voor fase B. Hierdoor komt ze i fase C terecht. Ze heeft da recht op ee detacherigsovereekomst voor obepaalde tijd. 6 SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

6 Samegevat zie de drie fase uit het fasesysteem er als volgt uit. Fase A Fase B Fase C 78 gewerkte weke vier jaar e/of zes detacherigs- obepaalde tijd overeekomste voor bepaalde tijd 2.4 Oderbrekigsregels Er geldt ee vaste oderbrekigstermij va zes maade bie het fasesysteem. Dit beteket dat bij ee oderbrekig va zes maade of mider tusse twee uitzedovereekomste, altijd wordt doorgeteld i het fasesysteem. Daarbij telle de oderbrekigsperiodes i fase A iet mee voor de duur va de fase, maar i fase B wel. Als er sprake is va ee oderbrekig va meer da zes maade tusse twee uitzedovereekomste, start je altijd weer aa het begi va fase A. Waeer je a ee rechtsgeldige beëidigig va je detacherigsovereekomst voor obepaalde tijd i fase C bie zes maade weer voor dezelfde uitzedoderemig aa de slag gaat, ga je iet meer verder i fase C. I dat geval start je aa het begi va fase B. Als je pas a ee oderbrekig va meer da zes maade weer voor dezelfde uitzedoderemig gaat werke, start je aa het begi va fase A. De detacherigsovereekomst ka oder adere rechtsgeldig worde beëidigd met toestemmig va UWV of door otbidig door de rechter. Hieroder staa de oderbrekigsregels per fase schematisch weergegeve: Fase Oderbrekig Gevolg A zes maade of mider doortelle i het fasesysteem, de oderbrekigsperiode wordt iet meegeteld. meer da zes maade terug aar het begi va fase A, tellig begit opieuw. B zes maade of mider doortelle i het fasesysteem, de oderbrekigsperiode wordt meegeteld. meer da zes maade terug aar het begi va fase A, tellig begit opieuw. C zes maade of mider terug aar het begi va fase B, vaaf daar start de tellig opieuw. meer da zes maade terug aar het begi va fase A, tellig begit opieuw. Voorbeelde fase A Ja heeft 46 weke gewerkt voor de uitzedoderemig e gaat twee maade met vakatie aar Duitslad. Na twee maade gaat hij weer via dezelfde uitzedoderemig aa het werk. Doordat de oderbrekig mider da zes maade heeft geduurd, hoeft Ja og maar 32 weke te werke voordat fase A is voltooid. Pim heeft 28 weke gewerkt voor de uitzedoderemig. Hij werkt vervolges zeve maade iet. Doordat de oderbrekig meer da zes maade heeft geduurd, gaat Pim terug aar het begi va fase A als hij weer voor dezelfde uitzedoderemig gaat werke. SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

7 Voorbeelde fase B Ahmed heeft 78 weke gewerkt voor de uitzedoderemig e gaat drie maade uit diest. Fase A is door 78 weke werke voltooid. Doordat de oderbrekig mider da zes maade heeft geduurd, begit Ahmed als hij terugkomt bij dezelfde uitzedoderemig i fase B. Lioel heeft ege maade op basis va ee eerste detacherigsovereekomst i fase B gewerkt voor de uitzedoderemig. Als zij cotract afloopt, besluit hij twee maade aar Spaje te gaa. Als hij terugkomt, gaat hij weer via dezelfde uitzedoderemig aa de slag. Fase B loopt u door, omdat er gee oderbrekig va meer da zes maade is geweest. De oderbrekigsperiode va twee maade telt bovedie mee voor de totale duur va vier jaar die fase B mag dure. Lioel start aa het begi va de twaalfde maad i fase B. Ae werkt achttie maade i fase B. Haar cotract loopt af e de uitzedoderemig heeft da voor zeve maade gee werk. Na deze zeve maade begit zij weer te werke voor dezelfde uitzedoderemig. De oderbrekig is lager da zes maade, dus ze start weer aa het begi va fase A. Voorbeelde fase C Laura werkt vier jaar i fase B als haar detacherigsovereekomst afloopt. Ze gaat vervolges 2,5 maad met vakatie. Na deze 2,5 maad begit zij weer met werke voor dezelfde uitzedoderemig. Ze heeft u recht op ee detacherigsovereekomst i fase C voor obepaalde tijd. De opgebouwde duur va fase B blijft amelijk zes maade staa. Ashley is werkzaam i fase C. Haar diestverbad wordt beëidigd met toestemmig va UWV, omdat de uitzedoderemig gee opdracht meer voor haar heeft. Tie maade a beëidigig va het diestverbad is er toch weer werk e gaat ze aa de slag via dezelfde uitzedoderemig. Er is u sprake va ee oderbrekig va meer da zes maade. Hierdoor start Ashley weer aa het begi va fase A. Waeer Ashley al a vier maade a beëidigig va het diestverbad weer voor de uitzedoderemig aa de slag gaat, start zij aa het begi va fase B. Er is da amelijk sprake va ee oderbrekig va zes maade of mider. 2.5 Overgagsregelig fase B De regels voor het aatal overeekomste e de duur va fase B zoals hiervoor zij beschreve, gelde met igag va 1 juli Tot 1 juli 2015 duurde fase B twee jaar e mochte i fase B maximaal acht detacherigsovereekomste voor bepaalde tijd worde geslote. Het is mogelijk dat je op 1 juli 2015 werkzaam bet op basis va ee zevede of achtste detacherigsovereekomst voor bepaalde tijd i fase B. Deze overeekomst eidigt (op grod va het overgagsrecht uit de cao) automatisch op de i de detacherigsovereekomst geoemde eiddatum, mits deze datum is gelege voor 1 juli Overgagsregelig oderbrekigsregels De oderbrekigstermij va zes maade, zoals hiervoor is vermeld, geldt met igag va 1 juli Daarvoor ware er adere oderbrekigsregels va toepassig. Waeer je voor 1 juli 2015 voor de uitzedoderemig hebt gewerkt e je uitzedovereekomst voor 1 juli 2015 is geëidigd, e je 8 SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

8 op of a 1 juli 2015 ee ieuwe overeekomst met dezelfde uitzedoderemig sluit, geldt op dat momet de ieuwe oderbrekigstermij va zes maade. 3. Beëidigig va de uitzedovereekomst Voor de beëidigig va de uitzedovereekomst met uitzedbedig e de detacherigsovereekomst voor bepaalde of obepaalde tijd gelde aparte regels. 3.1 Beëidigig va de uitzedovereekomst met uitzedbedig (fase A) Eide door eide opdracht De uitzedovereekomst met uitzedbedig eidigt automatisch waeer de opdracht waarop je werkzaam bet bij de opdrachtgever door de opdrachtgever wordt beëidigd. De uitzedoderemig moet je hierover wel tijdig iformere, zodat je hier rekeig mee kut houde. Hoe lager de opdracht heeft geduurd, des te lager va tevore de uitzedoderemig je moet melde dat de opdracht, e daarmee de uitzedovereekomst, eidigt. Hieroder zie je het aatal kalederdage dat de uitzedoderemig i dat geval i acht moet eme. Dit heet de termij va keisgevig. Duur va de opdracht i weke Termij va keisgevig i kalederdage 0 tot tot tot tot e met Als de uitzedoderemig zich iet aa de termij va keisgevig houdt, da stopt weliswaar de uitzedovereekomst, maar heb je wel recht op loo over de dage dat de uitzedoderemig zich iet aa de termij va keisgevig heeft gehoude. Je moet je da wel gedurede die dage beschikbaar houde voor adere werkzaamhede (zie paragraaf 7 Er is tijdelijk gee werk). Eide door ziekte De uitzedovereekomst met uitzedbedig eidigt ook automatisch als je ziek bet. I dat geval wordt erva uitgegaa dat de uitzedovereekomst per direct op verzoek va de opdrachtgever is geëidigd. Er is da gee termij va keisgevig va toepassig. Bereike AOW-gerechtigde leeftijd Waeer je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, eidigt de uitzedovereekomst met uitzedbedig automatisch op de dag waarop je deze leeftijd bereikt, behalve als je met de uitzedoderemig adere afsprake hebt gemaakt. Zelf stoppe Waeer je ee uitzedovereekomst met uitzedbedig hebt, beteket dit dat je op elk momet kut aageve dat je wilt stoppe met werke. Je moet dit wel uiterlijk éé werkdag voor de geweste beëidigig melde bij de uitzedoderemig. SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

9 3.2 Beëidigig va de detacherigsovereekomst voor bepaalde tijd i fase A of B De detacherigsovereekomst voor bepaalde tijd ka op elke werkdag tussetijds worde opgezegd met iachtemig va de geldede opzegtermij, behalve als i de overeekomst staat dat tussetijdse opzeggig iet is toegestaa. Is er i de detacherigsovereekomst gee mogelijkheid opgeome om tussetijds op te zegge, da kue jij e de uitzedoderemig de detacherigsovereekomst gedurede de looptijd va de overeekomst iet beëidige. Dit ka overiges allee worde afgesproke bij ee detacherigsovereekomst va drie maade of lager. Als tussetijdse opzeggig mogelijk is, geldt voor de uitzedoderemig ee opzegtermij va ee maad. Voor jou geldt ee opzegtermij va tusse de zeve e 28 kalederdage. Dat is afhakelijk va de duur va de overeekomst. I oderstaad overzicht staa de geldede opzegtermije. Legte detacherigs- Opzegtermij Opzegtermij overeekomst bepaalde tijd uitzedkracht uitzedoderemig 3 maade 7 kalederdage 1 maad > 3 maade < 6 maade 14 kalederdage 1 maad 6 maade of lager 28 kalederdage 1 maad Ee detacherigsovereekomst i fase B loopt altijd automatisch af als de eiddatum is bereikt. Da is het iet odig dat jij of de uitzedoderemig ee opzegtermij i acht eemt. Wel geldt evetueel voor de uitzedoderemig de verplichtig uiterlijk éé maad voordat de detacherigsovereekomst afloopt je te iformere over het al da iet voortzette daarva. Deze zogeaamde aazegverplichtig geldt allee voor detacherigsovereekomste die zij aagegaa voor zes maade of lager. Beëidigig door de uitzedoderemig De uitzedoderemig heeft voor tussetijdse beëidigig va de detacherigsovereekomst meestal toestemmig odig va UWV of moet de katorechter om otbidig vrage. Je ka ook same met je uitzedoderemig besluite om de overeekomst met wederzijds goedvide te beeidige. Dit wordt vastgelegd i ee zogeaamde vaststelligsovereekomst. Daaraast ka de uitzedoderemig de detacherigsovereekomst opzegge met jouw istemmig. I dat geval hoeft de uitzedoderemig iet aar UWV of de katorechter voor beëidigig/otbidig va de detacherigsovereekomst. Je hebt a de beëidigig met wederzijds goedvide of de istemmig ee bedektermij va veertie dage waarbij je ka terugkome op je eerder geome besluit. Bereike AOW-gerechtigde leeftijd Waeer je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, eidigt de detacherigsovereekomst voor bepaalde tijd automatisch op de dag waarop je deze leeftijd bereikt, tezij je met de uitzedoderemig adere afsprake hebt gemaakt. 3.3 Beëidigig va de detacherigsovereekomst voor obepaalde tijd (fase C) Waeer er gee werk meer voor je is, zal er ee herplaatsigsgesprek met je plaatsvide. I dit 10 SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

10 gesprek wordt besproke wat de wese e mogelijkhede va jou e de uitzedoderemig zij. Waeer dit iet leidt tot ee ieuwe opdracht bie ee redelijke termij, ka de uitzedoderemig aa UWV toestemmig vrage om de detacherigsovereekomst op te zegge. I de cao ka je terugvide hoe lag die redelijke termij i jouw geval duurt. Ee detacherigsovereekomst voor obepaalde tijd ka op elke werkdag door zowel jou als de uitzedoderemig worde opgezegd, uiteraard wel met iachtemig va de geldede opzegtermij. De opzegtermij bedraagt éé maad voor beide partije, tezij ee adere termij is afgesproke. Als er ee lagere opzegtermij geldt, da is deze voor jullie beide gelijk. Beëidigig door de uitzedoderemig De uitzedoderemig heeft voor beëidigig va de detacherigsovereekomst voor obepaalde tijd meestal toestemmig odig va UWV of diet de katorechter om otbidig te vrage. Je ka ook same met je uitzedoderemig besluite om de overeekomst met wederzijds goedvide te beëidige. Dit wordt vastgelegd i ee zogeaamde vaststelligsovereekomst. Ook ka de uitzedoderemig jouw detacherigsovereekomst opzegge met jouw istemmig. I dat geval hoeft de uitzedoderemig iet aar UWV of katorechter. Je hebt bij beëidigig met wederzijds goedvide of istemmig ee bedektermij va veertie dage. Bereike AOW-gerechtigde leeftijd Als je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, eidigt de detacherigsovereekomst voor obepaalde tijd automatisch op de dag waarop je deze leeftijd bereikt, tezij hier i jouw detacherigsovereekomst adere afsprake over zij gemaakt. 4. Opvolged werkgeverschap De weke die je telt i het fasesysteem, tel je per uitzedoderemig. Dit beteket dat als je bij ee uitzedoderemig al rechte hebt opgebouwd e je daara aar ee adere uitzedoderemig gaat, je daar opieuw begit met telle. De opgebouwde tijd i het fasesysteem ka iet va de ee aar de adere uitzedoderemig worde meegeome. Dit ligt aders bij opvolged werkgeverschap. Va opvolged werkgeverschap is sprake als je achtereevolges bij verschillede werkgevers i diest bet die redelijkerwijs geacht kue worde te aazie va de verrichte arbeid elkaars opvolger te zij. Dit is bijvoorbeeld het geval als je eerst via de ee uitzedoderemig bij de opdrachtgever werkt e later (bie zes maade) via ee adere uitzedoderemig waarbij de werkzaamhede ogewijzigd blijve. Ook is er sprake va opvolged werkgeverschap waeer je eerst i diest va de opdrachtgever werkte e later (bie zes maade) via de uitzedoderemig weer bij de opdrachtgever werkzaamhede gaat verrichte. Als er sprake is va opvolged werkgeverschap, da moet de ieuwe uitzedoderemig (de opvolged werkgever) de weke die je eerder al bij de opdrachtgever hebt gewerkt meetelle voor het bepale va je rechtspositie i het fasesysteem. SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

11 5. Trasitievergoedig Met igag va 1 juli 2015 heb je op grod va de Wet werk e zekerheid aa het eide va het diestverbad recht op ee trasitievergoedig als het diestverbad te miste 24 maade heeft geduurd é de uitzedovereekomst: door de uitzedoderemig is opgezegd; op verzoek va de uitzedoderemig is otbode; a het automatisch aflope op iitiatief va de uitzedoderemig iet is voortgezet; als gevolg va erstig verwijtbaar hadele of alate va de uitzedoderemig door jou is opgezegd; als gevolg va erstig verwijtbaar hadele of alate va de uitzedoderemig op jouw verzoek is otbode door de rechter; of als gevolg va erstig verwijtbaar hadele of alate va de uitzedoderemig a het automatisch aflope op jouw iitiatief iet is voortgezet. De trasitievergoedig bedraagt gedurede de eerste tie jaar va het diestverbad 1/6 bruto maadsalaris voor elk halfjaar dat je i diest bet geweest e voor de periode daara ee 1/4 bruto maadsalaris per halfjaar diestverbad. De trasitievergoedig bedraagt maximaal ,- bruto, of maximaal het brutosalaris over twaalf maade als dat hoger is. Niet i alle gevalle is de uitzedoderemig ee trasitievergoedig verschuldigd. Zo is de uitzedoderemig (i ieder geval) gee trasitievergoedig verschuldigd waeer de uitzedovereekomst: door jou is opgezegd om ee adere rede da als gevolg va erstig verwijtbaar hadele of alate va de uitzedoderemig; op jouw verzoek is otbode door de rechter om ee adere rede da als gevolg va erstig verwijtbaar hadele of alate va de uitzedoderemig; a het automatisch aflope op jouw iitiatief iet is voortgezet om ee adere rede da als gevolg va erstig verwijtbaar hadele of alate va de uitzedoderemig; eidigt of iet wordt voortgezet omdat je (rechtstreeks) voor de opdrachtgever gaat werke. Dit ka op basis va ee diestverbad, maar ook als zzp er; eidigt of iet wordt voortgezet, omdat de opdracht waarop je bij de opdrachtgever werkzaam was aa ee adere uitzedoderemig wordt gegud a ee aabestedig e jij i diest treedt bij die adere uitzedoderemig; eidigt of iet wordt voortgezet voordat je achttie jaar wordt e je gemiddeld maximaal twaalf uur per week hebt gewerkt; eidigt of iet wordt voortgezet i verbad met of a het bereike va de AOW-gerechtigde leeftijd of ee adere leeftijd waarop voor jou recht op pesioe otstaat; eidigt of iet wordt voortgezet als gevolg va erstig verwijtbaar hadele of alate va jouw kat. 12 SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

12 Als opvolged werkgever is de uitzedoderemig ook ee trasitievergoedig verschuldigd over het arbeidsverlede bij je vorige werkgever. Waeer je vorige werkgever al ee trasitievergoedig heeft betaald, mag deze met de uit te betale trasitievergoedig worde verreked. I verbad hiermee ka de uitzedoderemig je bij jouw ischrijvig vrage of je vorige werkgever ee trasitievergoedig heeft betaald. Je bet op grod va de cao verplicht deze iformatie te verstrekke. Er is overgagsrecht va toepassig op de trasitievergoedig. Voor cotracte tot 1 juli 2012 geldt dat er gee sprake is va opvolgede overeekomste waeer er meer da drie maade tusse twee overeekomste heeft gezete. Voor cotracte vaaf 1 juli 2015 geldt dat er gee sprake is va opvolgede overeekomste waeer er meer da zes maade tusse twee overeekomste heeft gezete. Voor cotracte tusse 1 juli 2012 e 1 juli 2015 geldt i pricipe ee oderbrekigstermij va meer da zes maade. Als je éé keer ee cotract voor obepaalde tijd hebt gehad, da geldt ee oderbrekigstermij va meer da drie maade. Dit ka je dus allee a beëidigig va je diestverbad beoordele. Mocht jouw werkgever vóór het eide va jouw tijdelijke arbeidsovereekomst ee ieuwe arbeidsovereekomst (die tussetijds opzegbaar is) met je aagaa die bie zes maade igaat, da hoeft je werkgever i de tussetijd gee trasitievergoedig te betale. 6. Beloig (ileersbeloig e ABU-beloig) Met igag va 30 maart 2015 zij de beloigsregels uit de cao gewijzigd. Uitgagsput is dat elke uitzedkracht recht heeft op de ileersbeloig vaaf de eerste werkdag bij de opdrachtgever, behalve waeer hij tot ee va de uitzoderigsgroepe behoort die i de cao worde geoemd. 6.1 De ileersbeloig Toepassig va de ileersbeloig beteket dat je dezelfde beloig otvagt als de werkemer die werkzaam is i ee gelijke of gelijkwaardige fuctie i diest va de opdrachtgever. De ileersbeloig bestaat uit zes compoete. Het is dus iet zo dat de hele cao of arbeidsvoorwaarderegelig va de opdrachtgever ook voor jou geldt. De zes elemete va de ileersbeloig bestaa uit: 1. het uurloo (geldede periodeloo i de schaal); 2. de va toepassig zijde arbeidsduurverkortig. De uitzedoderemig ka deze toekee i tijd e/of geld; 3. toeslage voor overwerk, verschove ure, oregelmatigheid (waaroder feestdagetoeslag) e ploegetoeslag; 4. iitiële loosverhogig, waarva de hoogte e het tijdstip door de opdrachtgever worde bepaald; 5. kostevergoedige (voor zover de uitzedoderemig deze vrij va looheffig e premies ka uitbetale); e 6. periodieke, waarva de hoogte e het tijdstip door de opdrachtgever worde bepaald. SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

13 De ileersbeloig wordt per opdracht vastgesteld. De fuctie die je bij de opdrachtgever gaat uitoefee wordt igedeeld i de bij de opdrachtgever geldede fuctiegroep e aa de had daarva wordt de ileersbeloig vastgesteld. Hierbij gaat de uitzedoderemig uit va de iformatie die hij krijgt va de opdrachtgever De ABU-beloig Waeer je tot ee va de uitzoderigsgroepe behoort, ka de uitzedoderemig er voor kieze om de ABU-beloig toe te passe i plaats va de ileersbeloig. Er zij vier groepe waarvoor de ABU-beloig ka worde toegepast. Uitzedkrachte behored tot de allocatiegroep Hieroder valt de uitzedkracht met ee afstad tot de arbeidsmarkt. Dek bijvoorbeeld aa: schoolverlaters; werkzoekede i het kader va de Participatiewet; heritreders; re-itegratiedoelgroepers; lagdurig werkloze; uitzedkrachte zoder startkwalificatie (gee diploma op miimaal mbo-iveau 2 of havo- of vwo-iveau) die ee kwalificerede opleidig volge; uitzedkrachte die ee opleidig op beroeps kwalificered assistet iveau 1 volge; vakatiewerkers. Als je tot de allocatiegroep behoort, mag de uitzedoderemig maximaal 52 gewerkte weke de ABU-beloig toepasse. Na het verstrijke va deze periode, otvag je de ileersbeloig. I sommige gevalle ka de termij va 52 gewerkte weke worde verlegd aar maximaal 104 gewerkte weke (zie het cao-boekje). Uitzedkrachte behored tot de trasitiegroep Hieroder valt de uitzedkracht die va-werk-aar-werk wordt begeleid. Dit beteket dat je vauit je bestaade baa aar ieuw werk wordt begeleid via de uitzedoderemig. Als de uitzedoderemig je vervolges plaatst bij ee opdrachtgever, mag de ABU-beloig worde toegepast. Voorwaarde is wel dat dit i ee sociaal pla of cao va de oude werkgever staat. De uitzedoderemig mag gedurede maximaal 52 gewerkte weke de ABU-beloig toepasse. Daara moet je, als je og aa het werk bet voor de uitzedoderemig, worde belood op grod va de ileersbeloig. Uitzedkrachte die iet ideelbaar zij Hieroder valt de uitzedkracht die iet ka worde igedeeld i het fuctiegebouw bij de opdrachtgever waar hij werkt, waardoor de ileersbeloig iet ka worde toegepast. 14 SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

14 De ABU-beloig ka allee worde toegepast, zolag je bij de opdrachtgever werkt, i wies fuctiegebouw je iet ka worde igedeeld. Waeer je va fuctie veradert bij de opdrachtgever e je ieuwe fuctie wel ka worde igedeeld i het fuctiegebouw, da heb je vaaf dat momet recht op de ileersbeloig. Uitzedkrachte met ee detacherigsovereekomst voor obepaalde tijd i fase C Hieroder valt de uitzedkracht die werkzaam is op basis va ee detacherigsovereekomst voor obepaalde tijd i fase C. De uitzedoderemig mag voor deze uitzedkracht de ABU-beloig toepasse i plaats va de ileersbeloig. De uitzedoderemig kiest bij het aagaa va de detacherigsovereekomst voor obepaalde tijd welke beloig va toepassig is e ka tussetijds iet wissele. Als je op 30 maart 2015 i fase C zat, is op dat momet de keuze gemaakt voor de ileersbeloig of de ABU-beloig. Als je op dat momet i de leegloop zat, wordt/is de keuze uitgesteld tot het momet waarop je weer gaat/bet gaa werke. Je zit i de leegloop als je eve iet i ee opdracht aa het werk bet bij ee ileer. Bij de vaststellig va de hoogte va de ABU-beloig, heb je te miste recht op het gemiddelde loo dat je gedurede de afgelope twaalf maade i fase B hebt otvage. Hoe dit loo precies moet worde bereked, ku je terugleze i de cao. Toepassig va de ABU-beloig I de cao vid je terug waaruit de ABU-beloig bestaat. Voor de toepassig va de ABU-beloig word je igedeeld i ee fuctiegroep zoals i de cao is bepaald. Er zij tie fuctiegroepe waari je kut worde igedeeld. Je fuctie wordt aa de had va de formele beslisregels uit de cao igedeeld. Hierbij spele de aard va het werk, het iveau va de vereiste keis e de mate va zelfstadigheid ee rol. Jouw fuctie bepaalt dus i welke fuctiegroep je wordt igedeeld. Nadat je fuctie is vastgesteld, wordt het loo vastgesteld op basis va de salaristabel uit de cao, op basis va de specifieke uitzoderigsgroep waartoe je behoort e de fuctiegroep waari je bet igedeeld. De salaristabel bestaat uit meerdere kolomme met daarbij per kolom het uurloo per fuctiegroep. De beloig voor de uitzedkracht die behoort tot de allocatiegroep is opgeome i kolom I. I kolom II vid je de beloig voor de uitzedkracht die behoort tot de trasitiegroep of de groep iet-ideelbaar e teves voor de uitzedkracht met ee detacherigsovereekomst voor obepaalde tijd i fase C. De tabelle kee ee begi- e ee eidsalaris die overeekome met de tie fuctiegroepe. De tabelle worde doorgaas jaarlijks aagepast. De meest actuele versie va de salaristabel vid je terug i de cao. ABU-periodieke Als je i 52 weke voor dezelfde uitzedoderemig de ABU-beloig hebt otvage, krijg je (meestal) ee periodiek, tezij je overgaat op de ileersbeloig of oder ee va de uitzoderige valt. Per jaar zij er twee peilmomete om te kijke of je 52 weke voor dezelfde uitzedo- SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

15 deremig hebt gewerkt. Is dit het geval, da krijg je ee periodiek totdat je het eidsalaris va je fuctieschaal hebt bereikt. De peilmomete zij op de eerste maadag va jauari e de eerste maadag va juli. De hoogte va je periodiek is afhakelijk va de fuctiegroep waari je bet igedeeld e varieert va 2,1% tot 3,0%. Na toekeig va de periodiek begit de tellig va 52 weke opieuw. Als er ee oderbrekig is geweest va 26 weke of lager, begit de tellig voor de periodiek opieuw. Afwijkede afsprake bouw Als je werkzaam bet i de bouw kue voor jou afwijkede beloigsregels gelde. Deze regels gaa bove de ileersbeloig e de ABU-beloig. Dat beteket dat altijd de afwijkede beloigsregels voor de bouw moete worde toegepast als je voldoet aa de voorwaarde uit de cao. Opgeroepe, verschee, maar er is gee werk Je bet zoals afgesproke met de uitzedoderemig op het werk bij de opdrachtgever aagekome, maar het blijkt dat je er toch iet ka werke. I dit geval heb je recht op ee vergoedig va drie keer het feitelijk uurloo dat je zou hebbe gekrege als je gewoo aa het werk had kue gaa. 7. Er is tijdelijk gee werk Het ka zij dat de opdracht bij de opdrachtgever eidigt e de uitzedoderemig iet direct ee ieuwe opdracht voor je heeft. Ook is het mogelijk dat het aatal ure waarvoor je bij de opdrachtgever werkt, veradert e de uitzedoderemig iet direct voor de vrijgevalle ure ader werk voor je heeft. Waar heb je i dat geval recht op? 7.1 Er is tijdelijk gee of mider werk i fase A Als uitzedkracht i fase A krijg je allee betaald over de ure die je echt werkt. Waeer je iet werkt, heb je dus gee recht op loo. Dit heet de uitsluitig loodoorbetalig. Het maakt daarbij iet uit of je werkzaam bet op basis va ee uitzedovereekomst met uitzedbedig of ee detacherigsovereekomst. I de detacherigsovereekomst i fase A ka worde overeegekome dat de uitsluitig loodoorbetalig iet voor jou geldt. I dat geval heb je recht op het terugvalloo bij het (geheel of gedeeltelijk) wegvalle va het aatal ure dat i de detacherigsovereekomst is vastgelegd. Voorwaarde is wel dat je je beschikbaar houdt voor het verrichte va passede arbeid (zie paragraaf 8). Het terugvalloo is 90% va het feitelijk loo dat je verdiede i de opdracht waarop je voor het laatst werkte, e bedraagt te miste het miimumloo. Het feitelijk loo is het zogeaamde kale loo. Dit is het brutoloo exclusief vakatiebijslag, toeslage, vergoedige, overure, compesatieure etc. 16 SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

16 Voorbeeld Willem heeft ee uitzedovereekomst met uitzedbedig i fase A. De opdrachtgever zegt de opdracht waarop hij werkt op. Hierdoor eidigt de uitzedovereekomst. Willem heeft daardoor gee recht meer op loo. Simo heeft ee detacherigsovereekomst i fase A met uitsluitig loodoorbetalig. Twee weke voordat de detacherigsovereekomst afloopt, eidigt zij werk bij de opdrachtgever. Zolag de uitzedoderemig gee ieuw werk heeft, heeft Simo gee recht op loo. Simo ka, idie hij daar recht op heeft, ee WW-uitkerig aavrage bij UWV. 7.2 Er is tijdelijk gee of mider werk i fase B I fase B heb je recht op het terugvalloo bij het (geheel of gedeeltelijk) wegvalle va het aatal ure dat je i de detacherigsovereekomst bet overeegekome (voor de defiitie va terugvalloo zie paragraaf 7.1). Voorwaarde is wel dat je je beschikbaar houdt voor het verrichte va passede arbeid (zie paragraaf 8) voor het totaal aatal ure dat i de detacherigsovereekomst is opgeome. Voorbeeld Kees heeft fase A volledig doorlope e werkt u op ee detacherigsovereekomst i fase B va zes maade als boekhouder. Na twee maade valt de opdracht weg. De uitzedoderemig moet u op zoek aar passed werk voor Kees. Zolag de uitzedoderemig dit iet gevode heeft, heeft hij recht op het terugvalloo. 7.3 Geheel of gedeeltelijk wegvalle uitzedarbeid i fase C I fase C heb je et als i fase B recht op het terugvalloo bij het (geheel of gedeeltelijk) wegvalle va het aatal ure dat je i de detacherigsovereekomst bet overeegekome (voor de defiitie va terugvalloo zie paragraaf 7.1). Voorwaarde is ook hier dat je je beschikbaar moet houde voor het verrichte va passede arbeid voor het totaal aatal ure dat i de detacherigsovereekomst is opgeome (zie paragraaf 8). De uitzedoderemig mag i fase C iet obeperkt het terugvalloo toepasse. De uitzedoderemig mag amelijk je loo i fase C maximaal tweemaal met 10% late terugvalle als er gee werk voor je is. Meer iformatie hierover ku je vide i de cao. 8. Passede arbeid e aapassig feitelijk loo Als de opdracht is weggevalle e je detacherigsovereekomst og doorloopt, zal de uitzedoderemig passede arbeid voor je moete zoeke. Zolag de uitzedoderemig og gee passede arbeid voor je heeft gevode, moet je uiteraard voor de afgesproke ure, zoals opgeome i je detacherigsovereekomst, beschikbaar blijve voor arbeid. Om te bepale welke arbeid voor jou passed is, wordt gekeke aar je laatste fuctie. Als de ileersbeloig op je va toepassig was, word je op grod va je laatste fuctie igedeeld i het ABUfuctieraster. Als de ABU-beloig op jou va toepassig was, wordt gekeke aar de fuctiegroep waari je voor het laatst werkzaam was. SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

17 Va passede arbeid is sprake als de fuctie iet meer da twee fuctiegroepe lager ligt da de laatste fuctie die je hebt uitgeoefed (zoals igedeeld i het ABU-fuctieraster). Daaraast moet het aatal ure dat je gaat werke passed zij. Hierva is sprake als je eveveel ure gaat werke als i de detacherigsovereekomst staat. Waeer je mider ure gaat werke da dat i je detacherigsovereekomst staat, da moet de uitzedoderemig over de iet gewerkte ure het terugvalloo betale i fase B (tezij je fase A iet volledig hebt doorlope) e C. Voor fase A geldt dit allee als je dit hebt afgesproke. Als je meer ure gaat werke da eerder was afgesproke, da ka dit maximaal vier uur per week meer zij. Tezij je zelf meer wilt werke. Als de uitzedoderemig passed werk voor je gevode heeft, maar je weigert dit, da vervalt je recht op vervaged werk é je (evetuele) recht op loodoorbetalig. 8.1 Aapassig feitelijk loo bij passede arbeid bij toepassig va de ileersbeloig Als je ee detacherigsovereekomst i fase A, B of C hebt e passede arbeid gaat verrichte, met toepassig va de ileersbeloig, word je op grod va je ieuwe fuctie igedeeld i het fuctiegebouw bij je ieuwe opdrachtgever e wordt je ieuwe loo vastgesteld. Als je voor mider ure gaat werke da het aatal ure dat i je detacherigsovereekomst staat, wordt het loo over de gewerkte ure vastgesteld zoals hiervoor is weergegeve. Te aazie va de ure die je iet werkt, geldt hetgee is bepaald i paragraaf 7. Detacherigsovereekomst fase C Als je ee detacherigsovereekomst voor obepaalde tijd i fase C hebt, diet het loo tijdes je ieuwe opdracht miimaal het terugvalloo te bedrage. De uitzedoderemig mag maximaal éémaal het terugvalloo toepasse waeer je passede arbeid gaat verrichte. Dit beteket dat je loo meestal maar maximaal éé keer met 10% ka dale bij het verrichte va passede arbeid. Als het ieuwe loo lager is da je loo bij de vorige opdracht, heb je gedurede de eerste dertie weke va ee volgede opdracht recht op ee aavullig op je loo tot 100% va je laatstverdiede loo. I je cao-boekje vid je hier ee duidelijke uitleg over. Voorbeeld Ali heeft ee detacherigsovereekomst i fase C e werkt als losser. Na twee maade valt de opdracht weg. De uitzedoderemig moet u op zoek aar passed werk voor Ali. Zolag dit iet gevode is, moet de uitzedoderemig het terugvalloo doorbetale. Na éé maad heeft de uitzedoderemig weer werk voor Ali als postkamermedewerker, maar dat werk wordt éé fuctiegroep lager igeschaald da zij werk als losser. Ali verdiet u miimaal 90% va zij oorsprokelijke loo. Omdat Ali i fase C aa het werk was, heeft hij de eerste dertie weke dat hij werkt als postkamermedewerker recht op aavullig tot 100% va zij oude loo. Na die dertie weke moet zij loo miimaal gelijk zij aa het terugvalloo. 18 SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

18 8.2 Aapassig feitelijk loo bij passede arbeid bij toepassig va de ABU-beloig Fase A Als je ee lopede detacherigsovereekomst i fase A hebt e passede arbeid gaat verrichte, waarvoor de ABU-beloig geldt, word je op grod va je ieuwe fuctie igedeeld i het ABUfuctieraster e wordt op basis daarva je ieuwe loo vastgesteld. Als je voor mider ure gaat werke da het aatal ure dat i je detacherigsovereekomst staat, wordt het loo over de gewerkte ure vastgesteld zoals hiervoor weergegeve. Te aazie va de ure die je iet werkt, geldt hetgee is bepaald i paragraaf 7. Fase B Waeer je ee lopede detacherigsovereekomst i fase B hebt e passede arbeid gaat verrichte met toepassig va de ABU-beloig, word je ook opieuw igedeeld i het ABU-fuctieraster. Op grod hierva wordt je loo vastgesteld. Daarbij moet het ieuwe feitelijk loo te miste gelijk zij aa het feitelijk loo zoals je dat kreeg i je laatste opdracht. Als je voor mider ure gaat werke da het aatal ure dat i je detacherigsovereekomst staat, wordt het loo over de gewerkte ure vastgesteld zoals hiervoor weergegeve. Te aazie va de ure die je iet werkt, geldt hetgee is bepaald i paragraaf 7. Fase C Als je i fase C zit e passede arbeid gaat verrichte waarbij de ABU-beloig wordt toegepast, word je - et als i fase A e B - opieuw igedeeld i het ABU-fuctieraster. Daarbij wordt je ieuwe loo vastgesteld op grod va je ieuwe fuctie-idelig. Het ieuwe feitelijk loo moet u te miste het terugvalloo bedrage. De uitzedoderemig mag maximaal éémaal het terugvalloo toepasse waeer je passede arbeid gaat verrichte. Dit beteket dat je loo meestal maar maximaal éé keer met 10% ka dale bij het verrichte va passede arbeid. Als je voor mider ure gaat werke da het aatal ure dat i je detacherigsovereekomst staat, wordt het loo over de gewerkte ure vastgesteld zoals hiervoor weergegeve. Te aazie va de ure die je iet werkt, geldt hetgee is bepaald i paragraaf 7. Als het ieuwe loo lager is da je loo bij de vorige opdracht, heb je gedurede de eerste dertie weke va ee volgede opdracht recht op ee aavullig op je loo tot 100% va je laatst verdiede loo. I je cao-boekje vid je hier ee duidelijke uitleg over (zie het voorbeeld va Ali i paragraaf 8.1). Waeer je weer aa het werk gaat i ee fuctie die i dezelfde fuctiegroep valt als waar je bij het aagaa va je detacherigsovereekomst voor obepaalde tijd i werd igedeeld, heb je weer recht op het daarbij behorede loo. SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

19 9. Vakatie e verlof Vakatie Als je ee fulltime diestverbad hebt, heb je recht op 16 uur vakatie per maad. Dit komt eer op 24 vakatiedage per jaar. Als je mider werkt, otvag je hier ee everedig deel va. Waeer je met vakatie wilt gaa, ku je de beodigde vakatiedage opeme voor zover je deze hebt opgebouwd. Daaraast otvag je i de eerste week va jui 8% vakatiebijslag. Buitegewoo verlof / kort verzuim I de cao is verder omschreve waeer je buitegewoo verlof of kort verzuim kut opeme. Je moet hierbij deke aa verlof vawege bijvoorbeeld ee huwelijk of overlijde va ee familielid. Feestdage I de cao is opgeome welke dage als algemee erkede feestdage worde beschouwd. Ook is geregeld op welk loo je tijdes deze feestdag evetueel recht hebt, als je vawege deze feestdag iet ka werke. De uitzedoderemig laat va tevore aa je wete of je wordt doorbetaald bij feestdage of dat je hiervoor ee reserverig opbouwt als je werkzaam bet i fase A. Reserverige Als je i fase A ee uitzedovereekomst met uitzedbedig hebt, bouw je per gewerkt uur reserverige op. Deze reserverige zij bedoeld voor de doorbetalig tijdes vakatie, kort verzuim, buitegewoo verlof e feestdage (als is overeegekome dat voor de feestdage wordt gereserveerd). Je kut op je loostrook de hoogte va deze reserverige per week terugvide. Daaraast ku je i de artikele 55 tot e met 58 va de cao aleze wat er allemaal wordt gereserveerd e hoe je daarover kut beschikke. I artikel 60 va de cao staat hoe e waeer de reserverige worde uitbetaald. Fase A, B e C Detacherigsovereekomst voor bepaalde of obetaalde tijd Als uitzedkracht met ee detacherigsovereekomst i fase A, B of C wordt je loo tijdes vakatie, kort verzuim, buitegewoo verlof e feestdage doorbetaald. 10. Admiistratieve zake 10.1 Tijdveratwoordig Voordat je aa het werk gaat bij de opdrachtgever, krijg je va de uitzedoderemig te hore hoe je de door jou gewerkte ure moet doorgeve. Uitgagsput is dat je aa het eide va elke week het aatal ure ivult dat je hebt gewerkt. Ook de toeslag- e overwerkure moet je hierbij ivulle. Nadat je de tijdveratwoordig - aar waarheid - hebt igevuld, moet je deze late tekee door de opdrachtgever e ilevere bij de uitzedoderemig. De tijdveratwoordig vormt de basis voor je looafrekeig. 20 SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

20 Het ka zo zij dat de opdrachtgever de tijdveratwoordig al voor jou ivult of automatisch de door jou gewerkte ure aa de uitzedoderemig doorgeeft. Jij hebt da recht om de door jou gewerkte ure i te zie of om ee kopie te krijge. De beloig is altijd gebaseerd op het aatal gewerkte ure (e is dus gee stukloo) De loostrook Je krijgt va de uitzedoderemig te miste éé maal per maad ee digitale of schriftelijke looafrekeig, ook wel loostrook geoemd. Op deze loostrook vid je ee aatal zake terug, oder adere: het loobedrag; het bruto-uurloo; het aatal gewerkte ure; de ihoudige die op het loo zij gedaa; toeslage per toeslagsoort i percetages e i euro s. Bovedie vid je op de loostrook terug hoeveel reserverige je hebt opgebouwd Schriftelijke bevestigig type beloig Voordat je aa het werk gaat bij de opdrachtgever, laat jouw uitzedoderemig schriftelijk aa je wete of je betaald wordt volges de ileersbeloig (zie paragraaf 6.1) of volges de ABU-beloig (zie paragraaf 6.2). Dit ka ook per of via de gepersoaliseerde, beveiligde portal gebeure. 11. Ziekte Waeer je ziek wordt, be je verplicht om dit op de eerste ziektedag zo sel mogelijk e uiterlijk vóór uur te melde aa de uitzedoderemig é aa de opdrachtgever. Waeer je op dat momet iet op je huisadres verblijft, die je bij de ziekmeldig je verpleegadres door te geve Fase A uitzedovereekomst met uitzedbedig De eerste twee dage dat je ziek bet, otvag je gee loo. Om de obetaalde tweede ziektedag te compesere, otvag je ieder uur dat je werkt ee opslag op je loo. Deze opslag otvag je iedere week als je loo wordt betaald e dus iet ook og als je ziek bet. Voor de obetaalde eerste ziektedag otvag je gee compesatie. De uitzedovereekomst met uitzedbedig eidigt automatisch bij ziekte. I dat geval wordt erva uitgegaa dat de uitzedovereekomst per direct op verzoek va de opdrachtgever is geëidigd. Ga je a de ziekte opieuw voor de uitzedoderemig (bij dezelfde opdrachtgever) werke, da komt er ee ieuwe uitzedovereekomst tot stad. Nadat je uitzedovereekomst met uitzedbedig door je ziekte is geëidigd, heb je vaaf de derde ziektedag recht op ee uitkerig va de Ziektewet. De ziektewetuitkerig bedraagt 70% va het SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

21 uitkerigsdagloo e ka maximaal twee jaar dure. De uitzedoderemig is verplicht om deze ziektewetuitkerig gedurede het eerste jaar va ziekte aa te vulle tot 91% va het uitkerigsdagloo. I het tweede ziektejaar is dat 80% va het uitkerigsdagloo. Het uitkerigsdagloo wordt bepaald door UWV e is het gemiddelde loo voorafgaad aa je ziekte Detacherigsovereekomst i fase A, B e C Waeer je op basis va ee detacherigsovereekomst werkt, is de uitzedoderemig, zolag je detacherigsovereekomst doorloopt, verplicht om je gedurede het eerste ziektejaar 91% va je loo door te betale e gedurede het tweede ziektejaar 80% va je loo. Er geldt éé wachtdag, hetgee beteket dat je loo pas vaaf de tweede ziektedag (gedeeltelijk) wordt doorbetaald. De detacherigsovereekomst loopt gedurede de ziekte gewoo door e eidigt i fase A e B allee op de overeegekome eiddatum. Waeer je og ziek bet op de datum dat de detacherigsovereekomst eidigt, heb je mogelijk recht op ee ziektewetuitkerig. 12. Pesioe Meestal zal het pesioe geregeld zij via StiPP. Dit staat voor Stichtig Pesioefods voor Persoeelsdieste. Afhakelijk va het aatal gewerkte weke voor de uitzedoderemig kom je i aamerkig voor de Basisregelig of de Plusregelig. Op vid je meer iformatie over de pesioeregelige. Uiteraard ka ook je uitzedoderemig hier meer over vertelle. 13. Bijzodere regelige 13.1 Uitzedkrachte iet permaet wooachtig i Nederlad Be je buite Nederlad geworve om i Nederlad (tijdelijk) te werke als uitzedkracht, da zij aast de algemee bepalige uit de cao ook ekele specifieke bepalige op jou va toepassig. De bijzodere arbeidsvoorwaarde gaa oder adere over huisvestigsorme, veiligheid, voorlichtig e sociale begeleidig. De details va deze voorwaarde ku je aleze i de artikele 64 t/m 67 e bijlage VII va de cao Klachte e geschille Als je ee geschil hebt met je uitzedoderemig over de uitleg va de cao, bespreek dat da eerst met de vestigigsmaager va de uitzedoderemig waar je voor werkt. Die zal probere met jou ee oplossig te vide. I de meeste gevalle zal dit voldoede zij. Mocht je er same iet uitkome, da ku je ee klacht idiee bij de Geschillecommissie voor de Uitzedbrache. Dat is ee speciale commissie waari de vakbode e de ABU gezamelijk kijke aar ee oplossig. Jouw klacht ka i het Nederlads of Egels worde igedied. Zowel jij als de uitzedoderemig kue ee uitspraak vrage va de Geschillecommissie. Als jij e de uitzedoderemig vooraf besluite dat beide zich zulle houde aa wat de Geschillecommissie bepaalt, is het vois va de Geschillecommissie bided, et als ee uitspraak va de rechter. 22 SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

22 Degee die de commissie om ee uitspraak vraagt, moet 49 euro (exclusief btw) griffierechte betale. Het reglemet va de Geschillecommissie is verkrijgbaar bij de ABU. De Geschillecommissie voor de Uitzedbrache ka per post worde bereikt op Postbus 144, 1170 AC Badhoevedorp e per op 13.3 Fuctieclassificatiecommissie Waeer je het iet ees bet met de idelig va je fuctie, ku je dat bie drie weke adat je begoe bet i deze fuctie melde bij de itercedet(e) die je i die fuctie heeft igedeeld. Als je op dat momet je idelig og iet weet, gaat de termij va drie weke lope adat je va de idelig op de hoogte bet gesteld. De itercedet(e) moet jou vervolges bie zes weke per brief of per late wete waarop de fuctie-idelig is gebaseerd e hoe jij evetueel per brief of per bezwaar kut make bij de directie va de uitzedoderemig. Voor dit bezwaar e de reactie hierop va de directie gelde weer termije va drie weke. Tege de beslissig va de directie va de uitzedoderemig ku je i beroep gaa bij de Fuctieclassificatiecommissie. Deze commissie bestaat uit ee vertegewoordiger ames de werkemers (vakbode) e ee vertegewoordiger ames de werkgevers (ABU) e doet bie drie maade uitspraak. Als de Fuctieclassificatiecommissie jou i het gelijk stelt, moet de uitzedoderemig het loo dat bij de juiste fuctie-idelig hoort, met terugwerkede kracht uitbetale. De Fuctieclassificatiecommissie ka per post worde bereikt op Postbus 144, 1170 AC Badhoevedorp e per op Slot Deze Samevattig CAO voor Uitzedkrachte geeft je ee overzicht va de belagrijkste bepalige. Uiteraard geldt er og meer regelgevig. Aa deze samevattig kue gee rechte worde otleed. Hoe alles precies i elkaar zit, ka je terugvide i de volledige cao-tekst. Je ka ook vrage stelle aa de vakbode FNV Flex, CNV, De Uie of de LBV, of aa de itercedet(e) va je uitzedoderemig. Deze brochure gaat over de CAO voor Uitzedkrachte. Je kut op de website va de ABU of je vakbod akijke of jij de meest recete versie va de cao i je bezit hebt. SAMENVATTING CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

23 Werkemersorgaisaties FNV Flex Postbus GE UTRECHT Tel: (088 FNV0FNV) De Uie Postbus AK CULEMBORG Tel: CNV Diestebod Postbus KC HOOFDDORP Tel: LBV Strevelsweg 700/ AS ROTTERDAM Tel: Werkgeversorgaisatie ABU Postbus AC BADHOEVEDORP

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015 CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 September 2015 Vakbode e de cao Over de afsprake i deze cao oderhadele werkgeversorgaisaties e vakbode met elkaar. Uitzedkrachte kue ook ivloed uitoefee op de cao door

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Uitgave juli 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Fasensysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Onderbrekingsregels 7 2.5 Overgangsregeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 Uitgave november 2011 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2009 2014 Uitgave november 2011 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 Uitgave maart 2009 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2009 2014 Uitgave maart 2009 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase A 3

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Uitgave januari 2008 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Uitgave januari 2008 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Partij(en) ter andere zijde: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en RMU.

Partij(en) ter andere zijde: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en RMU. 16 december 2011 Staatscourat 2011, 20816 Mode- e Sportdetailhadel 2011/2012 Verbidedverklarig gewijzigde CAO-bepalige MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit va de Miister va Sociale Zake

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Uitgave Januari 2007 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase A 3 Fase B 5 Fase C

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Uitgave november 2012 Inhoudsopgave 1 Rechtspositie 1.1 Fase A 2 1.1.1 Uitzendovereenkomst met uitzendbeding in fase A 3 1.1.2 Uitzendovereenkomst

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket Bestaade uit: Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Voorwaarde Betaaldieste Particuliere

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Jaarlijkse huurverhoging - verzoekschrift

Jaarlijkse huurverhoging - verzoekschrift arlijkse huurverhogig - verzoekschrift voor huurders Waarom dit formulier? U bet het iet ees met de huurverhogig waarover u ee herierigsbrief heeft gekrege va de verhuurder. Met dit formulier vraagt u

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

U moet direct weer aan de slag!

U moet direct weer aan de slag! jaargag 8 > ummer 1 > JANUARI 2010 Opstartprobleme 5 Heffig op u eme 9 Lagere afdracht 22 Foutje, bedakt! 28 Weet u precies wat u allemaal moet doe om dit jaar goed va start te late gaa? Diverse aadachtspute

Nadere informatie

Wennen op Avonturijn

Wennen op Avonturijn WWW.AVONTURIJN.NL Wee op Avoturij 2 3 Weprocedure Kideropvag Avoturij Kideropvag Avoturij hateert bij plaatsig va de kidere ee weprocedure: ee oderdeel va het Kwaliteitshadboek va Avoturij. De wijze waarop

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Meer zekerheid

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Gegevensverstrekking. aan gemeenten. Toestemmingsverklaring, informatieblad en toelichting

Gegevensverstrekking. aan gemeenten. Toestemmingsverklaring, informatieblad en toelichting Gegevesverstrekkig aa gemeete Toestemmigsverklarig, iformatieblad e toelichtig Toestemmigsverklarig voor gegevesverstrekkig Ik vraag odersteuig va de gemeete bij de voorbereidig op mij terugkeer i de

Nadere informatie

Rijen. 6N5p

Rijen. 6N5p Rije 6N5p 0-03 Rije Ileidig I de wiskude werke we vaak met formules e/of fucties die elke mogelijke waarde aa kue eme. Als bijvoorbeeld f( x) = 5x + 5x 3, da ku je voor x (bija) elke waarde ivulle e ka

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift

Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift arafrekeig servicekoste e utsvoorzieige - verzoekschrift voor huurders Waarom dit formulier? U bet het iet ees met de jaarafrekeig va de verhuurder. Het ka ook zij dat u gee jaarafrekeig va uw verhuurder

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Uitgave november 2012 Inhoudsopgave 1 Rechtspositie 1.1 Fase A 2 1.1.1 Uitzendovereenkomst met uitzendbeding in fase A 3 1.1.2 Uitzendovereenkomst

Nadere informatie

Van de Tuchtcommissie van de Koninklijke Nederiandsche Schaatsenrijders Bond in de zaak van: aangeklaagde.

Van de Tuchtcommissie van de Koninklijke Nederiandsche Schaatsenrijders Bond in de zaak van: aangeklaagde. k.ïtób Schriftelijke uitspraak d.d. 1 maart 2019 Va de Tuchtcommissie va de Koiklijke Nederiadsche Schaatserijders Bod i de zaak va: De Koiklijke Nederiadsche Schaatserijders Bod, gevestigd te Amersfoort,

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Hoeveel

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009

CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Een samenvatting Uitgave maart 2004 Een CAO is een arbeidsovereenkomst die is afgesloten voor een groep van uitzendkrachten (de werknemers) en een groep van uitzendondernemingen

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF Bloedtrasfusie NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Biekort odergaat u of uw kid ee behadelig, waarbij de kas bestaat dat u of uw kid bloed toegedied moet krijge (bloedtrasfusie). Ieder jaar otvage zo

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Uitwerkingen toets 11 juni 2011

Uitwerkingen toets 11 juni 2011 Uitwerkige toets 11 jui 2011 Opgave 1. Laat 2 e k 1 gehele getalle zij. I ee lad zij stede e tusse elk paar stede is ee busverbidig i twee richtige. Laat A e B twee verschillede stede zij. Bewijs dat het

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar.

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar. A 027 B003 B004 B012 B013 B014 Rechtstreeks beroep rechtbak Igagsdatum a afwijzig WW Igetrokke aavrage Legeskoste verblijfsverguig e aturalisatie Vaste laste gedetieerde Reiskoste bezoek gedetieerde Het

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie