Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen"

Transcriptie

1 Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese

2 Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue uitsluited aa de officiële tekste rechte otlee. Dit boekje is gebaseerd op de cao cotractcaterig geldig va 1 april 2013 tot 1 april Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig

3 Voorwoord april 2013 Betere arbeidsvoorwaarde voor jou, dat is oze izet. Daarover make wij afsprake met werkgevers die we vastlegge i de cao cotractcaterig. Veel oderwerpe i de cao zij i juridische taal beschreve e daarom iet altijd eve begrijpelijk. Ook worde sommige oderwerpe op meer da éé plaats geoemd. Ee paar oderwerpe is iet met zoveel woorde i de cao opgeome, maar wel i het Burgerlijk Wetboek. Om duidelijkheid te bevordere heeft CNV Caterig, oderdeel va CNV Vakmese, de meest gestelde vrage, e de atwoorde daarop, verzameld i deze brochure. E om het leesbaar te houde, zij de atwoorde eevoudiger geformuleerd da i de cao. Je kut daarom gee rechte otlee aa deze brochure. Als er ee probleem otstaat over de alevig va de cao, geldt gewoo de officiële tekst va de cao. Uiteraard ku je i zo situatie ook altijd cotact opeme met het regiokatoor bij jou i de buurt, met CNV ifo tel: , of met jouw bestuurder. Ook ku je oze website raadplege Names CNV Vakmese Marieke de Vries - de Hollader oderhadelaar CNV Vakmese Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig 3

4 Caterig Ihoudsopgave Over de cao Arbeidsovereekomst Arbeidsvoorwaarde e medezeggeschap Fuctiegroepe Salaris Arbeidsovereekomst Werktijde e diestrooster Dagvester Weeked e feestdage Overure Ploegediest Reize Vakatiedage ADV Kope e verkope va dage Bijzoder verlof Otslag Ziekte WIA/WGA Reïtegratie Pesioe Veiligheid Scholig Kidere Diverse CNV Vakmese: de complete bod Noodgeval? Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig

5 Over de cao 001. Wat is ee cao? Ee cao is ee collectieve arbeidsovereekomst. Als je erges gaat werke maak je vaak afsprake met de werkgever over de voorwaarde waaroder je dat doet. Je spreekt iets af over loo, vakatiedage, opleidige, werktijde of wat je ook maar belagrijk vidt. Ee werkgever die weiig persoeel heeft ka dit og wel éé-op-éé doe. Maar als er meer werkemers zij, is dat metee ee flike klus. Ook is er da ee risico dat er verschille otstaa tusse werkemers. De ee persoo ka u eemaal beter oderhadele over zij arbeidsvoorwaarde da de ader. Om die rede worde er collectieve arbeidsovereekomste afgesproke. Die gelde voor alle werkemers i de brache Wie make da die collectieve afsprake? Vakbode e vertegewoordigers va de werkgevers oderhadele hierover. De vakbode i de caterig zij, aast CNV Vakmese (Caterig), FNV Caterig e De Uie. Voor de werkgevers zit Vereigig Nederladse Caterigorgaisaties (Veeca) aa tafel. Na raadplegig va hu lede gaa de partije met elkaar oderhadele. Vaak worde collectieve afsprake gevormd door ee aatal caooderhadeligsrode, wat voor alle partije uiteidelijk tot ee cao-resultaat leidt. Alle partije legge dit resultaat vervolges aa de achterba voor. Jij, als lid va CNV Vakmese, ka da (via de of schriftelijk) aageve of je het ees bet met de afsprake e akkoord gaat met het resultaat Wat is ee algemee verbided verklarig? Op verzoek va cao-partije (werkgevers e werkemers) ka de miister va Sociale zake e Werkgelegeheid de cao voor alle werkgevers (bedrijve) e hu werkemers i de sector (bedrijfstak) late gelde. Dit, ogeacht of de betrokke werkgevers of werkemers daari u wel of iet georgaiseerd zij (dat wil zegge: wel of iet lid zij va ee werkgevers- of werkemersorgaisatie). I het geval va de cao cotractcaterig geldt er ook ee algemee verbided verklarig; deze cao is dus voor alle werkgevers e werkemers i de cotractcaterig leided Wat beteket dit (voor mij)? Werkgevers die werke i de cotractcaterig moete de cao toepasse op alle arbeidsovereekomste va hu medewerkers die oder de werkigssfeer (werkigssfeer beteked; hetzelfde werk uitoefee e/of dezelfde producte make) va de caterig cao valle. Dit ogeacht of ze lid zij va Veeca. Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig 5

6 Caterig Arbeidsovereekomst 005. Heb ik ivloed op mij eige cao? Ja, als lid va CNV Vakmese heb je de mogelijkheid om je wese over de ihoud va de cao aa te geve. De voorbereidig va de cao-oderhadelige vidt plaats i de cao-commissie waari kaderlede e de oderhadelaar va de bod de cao-voorstelle vaststelle. De uitkomst va de oderhadelige wordt aa de lede ter goedkeurig voorgelegd. Dit ka schriftelijk, per mail of via ledevergaderige. Via ieuwsbrieve e de iteretsite ( va CNV Horeca word je op de hoogte gehoude va de otwikkelige Wat is ee miimum-cao? De cao voor de caterig is ee miimumcao. Dat wil zegge dat slechtere arbeidsvoorwaarde als i deze cao verbode zij. Arbeidsvoorwaarde die voor de werkemer beter zij, moge wel Moet mij werkgever zich precies aa de cao houde? Het woord miimum geeft het karakter eigelijk al aa. Dit zij de miimale arbeidsvoorwaarde die moete gelde. Ee bedrijf mag hier i positieve zi voor de werkemer va afwijke, als de afspraak beter is da i de cao staat Hoe lag geldt de cao caterig? De cao geldt vaaf 1 april 2013 e loopt door tot e met 31 maart Ruim voor maart 2014 begie da weer de oderhadelige voor ee ieuwe cao. 6 Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig

7 Arbeidsvoorwaarde e medezeggeschap 009. Wat ka ik met ee vraag over arbeidsvoorwaarde of medezeggeschap? Da ku je i ieder geval ee verzoek aa de werkgever doe. Bie vier weke moet hij/zij da reagere. Dit is ee werkgeversplicht Welke huisregels e werkistructies gelde bij mij werkgever? Dat ka per werkgever verschille. Vraag er i ieder geval aar. Het is goed waeer deze op papier staa Waar moet ik op lette als ik uit diest ga? I ieder geval is het je plicht om alle bedrijfseigedomme i te levere. De werkgever ka evetuele koste op je verhale waeer je iet i staat bet om de bedrijfseigedomme i te levere. Zorg dat je weet om welke zake het gaat. Zo sta je (achteraf) iet voor verrassige. Let ook goed op je vakatiesaldo e registratie daarva. Bij ee adere werkgever bestaat recht op opame va vakatiedage va je eerdere baa, als de dage iet uitbetaald zij. Let ook goed op de opzegtermij die je hebt, daara heb je pas recht op evetuele WW (als je iet op eige iitiatief uit diest gaat) Mag mij werkgever bij idiesttredig ee waarborgsom vrage? Dat mag allee als dit i de arbeidsovereekomst is vastgelegd Wat doe ik als ik ee verschil va meig heb met mij werkgever over de cao? Als je met jouw werkgever ee verschil va meig over de cao hebt, meld dit da i ieder geval bij CNV Vakmese, wij kue je da helpe. Op grod va de cao is er ook de mogelijkheid om ee schriftelijk verzoek om advies bij de Vakraad Cotractcaterig te doe Moet ee werkgever elke reorgaisatie melde aa de vakbode? Ja, de werkgever moet de vakbode melde dat er ee fusie e/of overame aa komt. Dit geldt ook voor de sluitig va ee bedrijf of ee reorgaisatie va de oderemig met zeer igrijpede vermiderig va het aatal werkemers. Is het orustig i het bedrijf of heb jij gehoord dat er grote veraderige aa kome? Meld het os metee, eem cotact op met je bestuurder of bel CNV Ifo Vakbod e werkgever overlegge vervolges over de (evetueel) adelige gevolge e de sociale cosequeties (artikel 88, 89 va cao) Is het istelle va ee oderemigsraad verplicht? Voor bedrijve vaaf vijftig werkemers is het istelle va ee oderemigsraad verplicht. Nadere iformatie hierover is te verkrijge bij CNV Ifo: of bij de CNV OR servicelij: Ook ku je oze site raadplege Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig 7

8 Caterig 016. Hoe is het overleg i kleie bedrijve geregeld? Bij bedrijve met mider da vijftig werkemers moet de werkgever meewerke aa het oprichte va ee persoeelsvertegewoordigig (pvt) va te miste drie mese, als de meerderheid (de helft plus éé) va de werkemers hierom vraagt. Pvt-boekjes e reglemete zij bij CNV Ifo op te vrage. Als er gee persoeelsvertegewoordigig is, moet de werkgever twee keer per jaar ee persoeelsvergaderig orgaisere Wat is de rol va de vakbod i de medezeggeschap? De vakbod ka het iitiatief eme bij het istelle va ee oderemigsraad of persoeelsvertegewoordigig. Daaraast ka de vakbod kadidate stelle voor de oderemigsraad. Be jij ames CNV Vakmese lid va ee oderemigsraad of persoeelsvertegewoordigig, da ku je voor odersteuig e advies terecht bij de bod. 8 Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig

9 Fuctiegroepe 018. Hoe wordt mij fuctie igedeeld? Dat gebeurt met behulp va het Hadboek Referetiefucties Cotractcaterig. Daari staa de meest voorkomede fucties i de caterig beschreve. De werkgever is verplicht om op basis va de fuctiebeschrijvig die het beste bij je werk past, je bedrijfsfuctie vast te stelle. Als de fuctie is vastgesteld, ka i de cao worde afgeleze wat het loo is dat bij deze fuctie hoort Wat moet ik doe als ik het iet ees be met de fuctieidelig? Als je het iet ees bet met de idelig va de fuctie, da moet je i eerste istatie probere ee oplossig te vide met jouw direct leidiggevede of met de werkgever. Lukt dat iet, da ku je het probleem voorlegge aa ee itere geschillecommissie va het bedrijf waar je werkt. Is zo commissie er iet, of leidt ook dit iet tot ee op-lossig, da ku je de zaak voorlegge aa de Vakraad Cotractcaterig. Be je lid va CNV Vakmese, da ku jij je altijd late advisere e late bijstaa door éé va de deskudige op het terrei va fuctiewaarderig va de bod Welke relatie is er tusse mij fuctiegroep e mij salarisschaal? Het salaris va de medewerker wordt vastgesteld aa de had va de idelig va de fuctie. Elk jaar heb je automatisch recht op ee periodiek (= fuctiejaar) totdat je het maximumloo i de schaal hebt bereikt. I de vakvolwasse-schale worde de verhogige op grod va de fuctiejare eemaal per jaar toegeked, dit uiterlijk i de betaligsperiode waari ee ieuw fuctiejaar begit, tot het maximum aatal fuctiejare va die schaal is bereikt Mag ee werkgever mij i ee adere fuctie plaatse? Ja, ee werkgever ka je tijdelijk overplaatse aar ee hogere fuctie. Werkemers va 55 jaar e ouder kue ook vrijwillig ee fuctieverlagig acceptere, de pesioerechte op basis va de oorsprokelijke fuctie blijve da behoude. Twijfel je, eem cotact op met de bod e overleg je mogelijkhede Wat moet ik doe als mij fuctiebeschrijvig is verouderd? Da moet je werkgever ee ieuwe fuctiebeschrijvig make. Op dezelfde maier zoals hierbove aagegeve. Je hebt ook dezelfde beroepsmogelijkhede als bij put 19 beschreve. Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig 9

10 Caterig Salaris 023. Hoe weet ik hoeveel ik moet verdiee? I de idividuele arbeidsovereekomst staat i welke fuctie je werkzaam bet. Bij die fuctie hoort éé va de salarisschale die i de cao zij opgeome. Elke schaal is opgebouwd uit ee basisloo e ee eidloo. De werkemer die op 1 jauari miimaal ee kalederjaar i diest is va dezelfde werkgever, heeft telkes recht op ee fuctiejaarverhogig totdat het eidloo va de fuctiegroep is bereikt. De werk-gever mag je meer betale da i de salarisschaal i de cao is vastgelegd. De caterig cao is immers ee miimum-cao. atuurlijk ook ee hoger loo met jou afspreke Moet mij salaris elke maad op ee vast tijdstip worde overgemaakt? De uitbetalig va het salaris moet uiterlijk op de laatste werkdag va de maad, da wel va de vierwekeperiode gebeure. Okostevergoedige, toeslage e overure moete uiterlijk op de laatste werkdag va de volgede maad da wel elke vier weke worde betaald Hoe wordt de fuctiejaarverhogig toegepast? Bij idiesttredig heb je als werkemer i ieder geval recht op het basisloo dat hoort bij de aaloopschaal va de fuctiegroep, voor de maximum duur va ee half jaar. Als je vervolges ee half jaar i diest bet geweest, heb je recht op het cao loo dat voor jouw fuctiegroep va toepassig is. Je hebt ieder jaar recht op ee fuctiejaarverhogig totdat het eidloo va de fuctiegroep is bereikt Als je promotie maakt, begi je da weer bij het basisloo va de ieuwe fuctiegroep? Nee, wat da zou je er i loo op achteruit gaa. E dat is iet toegestaa. Bij promotie wordt gekeke aar de ieuwe salarisschaal die op jou va toepassig is. I die schaal wordt da gekoze voor het bedrag dat miimaal gelijk is aa het huidige salaris. Maar jouw werkgever ka 10 Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig

11 Arbeidsovereekomst 027. Wat moet er i mij arbeidsovereekomst staa? I de bevestigig va aastellig moet i ieder geval staa: a. De datum va idiesttredig: vaaf deze datum otvag je loo. b. De fuctie-idelig: afhakelijk va het werk dat je gaat doe, word je igedeeld i ee fuctie. c. De salarisgroep waari je bet igedeeld. d. De duur va de arbeidsovereekomst. Je mag bij idiesttredig a 1 april 2012 maximaal 3 keer (of 3 jaar) bepaalde tijd cotracte krijge, daara moet je ee cotract voor obepaalde tijd krijge; bij idiesttredig voor 1 april 2012 mag er og maximaal 5 keer (of 5 jaar) bepaalde tijd cotracte gegeve worde. e. Het (bruto) salaris: dit mag meer zij da de bedrage die i de cao staa, maar iet mider. f. De arbeidsduur: het aatal uur dat je (gemiddeld) per week werkt. g. De pesioeregelig: pesioepremie betaal je vaaf het momet dat je 18 jaar bet. h. Welke cao voor jou geldt. i. Geheimhoudigsclausule, medische keurig. I bijlage 1A va de cao staat ee voorbeeld va ee arbeidsovereekomst Hoe lag is mij proeftijd? Ee proeftijd mag iet lager da twee maade zij. Ee kortere proeftijd mag, maar daarover moete schriftelijk afsprake worde gemaakt Als ik ee cotract voor bepaalde tijd heb, heb ik da ook ee proeftijd? Ja, ook bij ee tijdelijk cotract mag de werkgever ee proeftijd met je afspreke Mag ik tijdes mij proeftijd worde otslage? I de proeftijd ka de werkgever jou elke dag otslaa. Maar jij als werkemer hebt ook het recht op elk momet otslag te eme Heb ik altijd ee vaste baa als ik ee cotract heb? Nee, het is ook mogelijk ee arbeidsovereekomst voor bepaalde tijd af te spreke. Het is zelfs mogelijk ee afspraak te make voor ee over-eegekome taak, bijvoorbeeld ee project Ket ee diestverbad ee miimum aatal ure? Nee. Ook ee zogeaamd 0-ure cotract behoort tot de mogelijkhede Ka ik werke zoder dat ik ee schriftelijke arbeidsovereekomst heb? Jouw werkgever is volges artikel 6 va de cao e artikel 7:655 va het Burgerlijk Wetboek verplicht je ee schriftelijke aastellig te geve. Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig 11

12 Caterig 034. Moet mij werkgever mij va tevore late wete dat mij arbeidsovereekomst voor bepaalde tijd eidigt? Nee, de eiddatum is immers beked e staat i de arbeidsovereekomst. Als de arbeidsovereekomst is afgeslote voor ee bepaalde taak, zoder ee eiddatum te oeme, moet de werkgever wél tijdig late wete waeer de taak is beëidigd. Waeer de taak korter da ee half jaar heeft geduurd, moet het eide ee week va tevore beked zij. Waeer de taak lager da ee half jaar heeft geduurd, moet het eide ee maad va tevore beked zij Mag mij werkgever mij vier maal achter elkaar ee cotract voor bepaalde tijd geve? Ja, dat mag als je vóór 1 april 2012 al i diest was op basis va ee tijdelijk cotract. Da ka je og maximaal 5 cotracte of 5 jaar op tijdelijke basis werke. Maar als je a 1 april 2012 i diest bet gekome met ee tijdelijk cotract ka je og maar 3 tijdelijke cotracte krijge e a periode va drie jaar is er automatisch sprake va ee diestverbad voor obepaalde tijd Mag je als werkemer aast je werk ee bijbaatje hebbe? Het is iet toegestaa zoder schriftelijke toestemmig werk voor adere te doe als dat cocurrered is voor de bedrijfstak e/of idie het bedrijfsbelag zich daartege verzet. 12 Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig

13 Werktijde e diestrooster 037. Ka ik zelf aageve waeer ik iet wil werke? We gaa er vauit dat dit, i beider belag, mogelijk moet zij. Je moet hier dus zelf goede afsprake over make Moet ik de gewerkte ure zelf bijhoude? Dat is altijd verstadig. Maar de werkgever moet zelf ook va iedere werkemer ee deugdelijke registratie va de arbeid- e rusttijde bijhoude. Deze registratie moet miimaal de iformatie bevatte die ook i de cao wordt vermeld, zoals het aatal werkdage, de wekelijkse vrije dage e de werkroosters Moet mij werkgever mij ee overzicht geve va het aatal ure dat ik heb gewerkt? Ja. Je werkgever is verplicht om jou ee loospecificatie te geve Wat is de ormale arbeidstijd? De ormale arbeidstijd is uur op jaarbasis. Oftewel: gemiddeld 38 uur per week. Maar je kut over het hele jaar flexibel igezet worde i drukke of rustiger tijde Moet mij werkgever bij de vaststellig va mij diestrooster rekeig houde met mij privéomstadighede, bijvoorbeeld met zorgtake? De cao spreekt over ee diestrooster. Dat is het schema waari jouw werktijd e jouw adv-tijd staa. De werkgever overlegt met de werkemer over het diestrooster e houdt, voor zover redelijk mogelijk, rekeig met jouw omstadighede Hoeveel uur per dag e per week heb ik recht op rust? - Dagelijkse rust: per 24 uur moet er mistes elf uur oafgebroke rust zij. Dit mag eemaal per week worde igekort tot acht uur. - Wekelijkse rust: per 7 x 24 uur moet er 36 uur oafgebroke rust zij of per 9 x 24 uur, 60 uur rust. Dit mag eemaal per 5 weke worde igekort tot 32 uur Hoe vaak heb ik pauze? - Per diest va meer da 5,5 uur heb je recht op ee half uur pauze. - Per diest va meer da 8 uur heb je recht op drie kwartier pauze. - Per diest va meer da 10 uur heb je recht op éé uur pauze. Deze pauzes kue betaald of obetaald zij Mag ik s achts werke? Ja, maar iet meer da vijf achte achter elkaar, met daara ee oafgebroke periode va 48 uur rust. Als de achtdiest eidigt a uur moet er ee miimum rusttijd zij va veertie uur. Ee werkemer mag maximaal 140 achtdieste eidiged a 2.00 i 52 weke, of maximaal 38 ure per aaeegeslote twee weke tusse 0.00 e 6.00 uur draaie. Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig 13

14 Caterig Dagvester 045. Als ik werk va tot uur, krijg ik da extra uitbetaald? Ja, i de cao is ee dagvester afgesproke. Het dagvester loopt va uur tot uur. Voor ure buite het dagvester (avod e acht) geldt ee extra vergoedig Krijg ik dus gee overure betaald als ik tusse e uur werk? Jawel, zodra je meer ure werkt da de ormale arbeidsduur per week (9 uur/per dag), begie de overure te telle Hoeveel geld krijg ik voor de avod- e achture? Werk je tusse uur tot uur, op maadag tot e met vrijdagavod, da heb je recht op 121 procet salaris. Werk je tusse uur e 7.00 uur da krijg je 135 procet uitbetaald. Bij istitutioele caterig gelde adere percetages, deze zij te vide i Bijlage B4b/ B4c va de cao Cotractcaterig. 14 Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig

15 Weeked & feestdage 048. Moet ik werke op zaterdag? Ja, dat is zeker mogelijk. Uiteraard wordt voor de zaterdag volges het oregelmatigheidstarief betaald; dit is 35procet toeslag igaad op vrijdagavod uur tot zaterdag uur. Bij istitutioele caterig gelde adere percetages, deze zij te vide i Bijlage B4b/ B4c va de cao Cotractcaterig Ik wil graag vrij tijdes Diwali of (het Suikerfeest) Eid Curba, ka dat? Ja, i artikel 52 is bepaald dat religieuze feestdage va Hidoestae e Islamiete, het recht geve aa ee werkemer om hier ee vakatiedag voor op te eme Moet ik werke op zodag? Ja, maar de werkemer heeft recht op 22 vrije zodage per jaar volges cao. I ploegediest zij dit 16 vrije zodage per jaar. Daaraast heb je voorafgaad of aasluited op ee vrije zodag, ook recht op ee vrije dag. Op zodag geldt vaak wel ee oregelmatigheidstoeslag va 70 procet (igaad op zaterdagavod uur tot maadagmorge 7.00 uur). Bij istitutioele caterig gelde adere percetages, deze zij te vide i Bijlage B4b/ B4c va de cao Cotractcaterig Op welke dage hoef ik iet te werke? Nieuwjaarsdag, eerste e tweede paasdag, Hemelvaartsdag, eerste e tweede piksterdag, eerste e tweede kerstdag zij atioale erkede feestdage, eveals Koigiedag e 5 mei (mits Koigiedag e 5 mei als atioale feestdag worde gevierd). 5 mei is allee i zogeaamde lustrumjare ee atioale feestdag; valt 5 mei da op ee werkdag, da wordt deze als erkede feestdag gezie. Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig 15

16 Caterig Overure 052. Als ik i deeltijd werk, krijg ik da pas overure waeer ik bove de fulltime werkweek va 38 of 40 uur uitkom? Ja, maar zodra ee deeltijder meer ure maakt da i het diestrooster staat, gaa de meerure i. Overure gaa pas gelde als ee werkemer meer da 40 uur per week werkt Is overwerke verplicht? Ja, overwerke gebeurt i overleg tusse werkemer e werkgever bij oodzaak vauit het bedrijf. Waarbij de werkgever rekeig moet houde met de persoolijke omstadighede va de werkemer. Medewerkers ouder da 50 jaar kue iet worde verplicht tot overwerke Hoeveel krijg ik betaald voor mij overure? De overuretoeslagematrix va de verschillede te oderscheide sectore staat vermeld i de verbijzoderde dele A t/m D va de cao. De algemee regel is dat er a 15 miute extra werktijd, overure uitbetaald worde: doordeweekse ure tusse 7.00 uur e uur: 125 procet, avodure (tusse uur e 7.00 uur) e zaterdag: 150 procet, zo- e feestdage (zaterdag uur tot maadagmorge 7.00 uur) 200 procet. Deze percetages worde bereked per uur De overwerkpercetages omvatte tijd e toeslag. Als ik de overure i tijd (tijd voor tijd) terug wil krijge e de toeslag i geld, hoe bereke ik dat? Als het overwerk i tijd voor tijd wordt geote, diet dit miimaal ee maad voorafgaad aa het overwerk of maximaal 2 maade a het overwerk igeplad te worde. Da geldt 1 uur overwerk is 1 uur vrije tijd. Als de tijd voor tijd a 2 maade igeplad wordt diet de overwerktoeslag uitgekeerd te worde Wie moet mij overure registrere? De werkgever is verplicht ee registratie bij te houde va alle gewerkte (over)ure. Doet de werkgever dit iet, da ku je zelf ee overzicht bijhoude e deze voor akkoord late tekee door de werkgever Mag je zoveel overwerke als je wilt? Ee werkemer va 18 jaar e ouder: - maximaal 12 ure per diest - maximaal 60 ure per week - i elke periode va 13 aaeegeslote weke gemiddeld 40 ure per week Werkemers va 16 e 17 jaar moge iet lager werke da 9 uur per dag e 45 uur per week Krijg ik mij overure betaald of mag ik kieze voor vrije tijd? Aa jou de keus of jij jouw overure e/of de toeslage i vrije tijd terug wilt krijge of laat uitbetale. 16 Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig

17 Ploegediest Vakatiedage 059. Wat is ploegediest? Ploegediest is werke i ee systeem waari de werktijde va twee of meer (groepe) werkemers op elkaar aasluite of uitsluited voor de overdracht va werk elkaar i gerige mate overlappe. Hierbij wissele werkemers regelmatig gedurede lagere termij va diest. Voor ploegediest moet ee toeslag worde betaald. De toeslagematrix va de verschillede te oderscheide sectore staat vermeld i de verbijzoderde dele A t/m D va de cao. Bij het vervalle va de ploegediest is er ee afbouwregelig va toepassig om de adelige fiaciële gevolge op te vage, deze staat i artikel 45 va de cao. Reize 060. Vergoedt de werkgever woowerkverkeer? Het staat de werkgever vrij ee reiskostevergoedig voor zij persoeel te regele, maar deze is (og) iet algemee i de cao vastgesteld. Als je vaaf 1 april 2012 ee reiskostevergoedig otvagt, zal je deze ook behoude bij ee cotractswisselig. Het is ee arbeidsvoorwaarde die je iet meer kwijtraakt bij ee cotractaapassig of wisselig. Dit is ee ieuwe afspraak i de cao. Bij vervoer tusse locaties of ee afwijkede locatie, op verzoek va de werkgever, is er wel sprake va reiskostevergoedig, op basis va 2de klas opebaar vervoer Hoeveel vakatiedage heb ik? Ee werkemer met ee volledige werkweek heeft recht op miimaal 25 dage vakatie per jaar. Als je vakatie of ee sipperdag eemt, wordt het aatal ure afgeboekt die jij volges diestrooster zou werke. Voorbeeld: je werkt maadag tot e met doderdag altijd acht uur e op vrijdag altijd zes uur. Als je op maadag vrij eemt, worde er acht ure afgeboekt (vakatie- of sipperure). Als je op vrijdag vrij eemt, worde zes ure afgeboekt Wat zij de afsprake over het opeme va vakatiedage? Je hebt recht op ee aaeegeslote vakatieperiode. Wel is het zo dat dit i de maade april tot september ka, mits de werkzaamhede dit toelate. Hetzelfde geldt voor de adere vakatiedage of sipperdage. Als je vakatieplae hebt, doe je er dus goed aa eerst toestemmig te vrage aa je werkgever voor de periode dat je weg wilt. Als er belagrijke redee voor zij, ka de werkgever hier vaaf wijke Hoe wordt mij vakatietoeslag bereked? Je vakatiegeld is 8 procet va het loo dat je i het vakatiejaar verdied hebt. Het vakatiejaar loopt va 1 jui tot 1 jui het jaar daaropvolged. Toeslage, evetuele gratificaties e beloig i atura, worde iet bij het loo gereked. Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig 17

18 Caterig ADV 064. Ku je verplicht worde ee sipperdag op te eme? Nee, vaststellig va verlof vidt wel i overleg met de werkgever plaats, mits de werkemer twee dage va te vore verlof aavraagt. De werkgever mag wel 3 adv dage aawijze per jaar Verjare vakatiedage? Wettelijk is de verjarigstermij va de wettelijke vakatiedage (4x de wekelijkse arbeidsduur) gewijzigd. Vaaf 2012 is de verjarigstermij va de wettelijke vakatiedage 1,5 jaar (tot ee half jaar a het opbouwjaar). De bovewettelijke vakatiedage blijve ee verjarigstermij va 5 jaar houde als ook de vakatiedage die voor 2012 opgebouwd zij Hoeveel adv-dage heb ik? Bij ee werkweek va veertig uur heb je i pricipe recht op twee uur adv. Dit ka worde omgezet i vier uur per veertie dage of acht uur per vier weke. I dit laatste geval heb je da dertie adv-dage per jaar Kue adv-dage eezijdig worde vastgesteld? Ja, de werkgever mag 3 dage collectief aawijze per locatie. De overige adv-dage worde i overleg met de werkemer vastgesteld Waeer vervalle adv-dage? Waeer ee werkemer ziek is tijdes igeroosterde adv-tijd vervalt deze adv-tijd pas a ee half jaar arbeidsogeschiktheid. Als de adv-dage iet zij opgeome voor het eide va het jaar, vervalle deze ook, behalve als opame iet mogelijk was door ziekte of door iet aa de werkemer verwijtbare operatioele redee Heb ik ook recht op adv als ik i deeltijd werk? Ja, ook i deeltijd heb je recht op adv, als dit i je arbeidsovereekomst vermeld staat. I de arbeidsovereekomst va ee parttimer moet tot uitdrukkig kome of adv i tijd of i geld wordt uitgekeerd Be ik mij adv-dag kwijt als ik moet werke? Nee, als jij op jouw adv-dag toch werkt, wordt door de werkgever i overleg met de werkemer vervagede adv-tijd vastgesteld. Uiterlijk i het volgede kalederkwartaal moet de vervagede adv-tijd worde geote. 18 Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig

19 Kope e verkope va dage 071. Ik heb te veel vakatiedage. Ka ik die verkope? Ja, alle bovewettelijke vakatiedage ku je verkope. Hiermee wordt bedoeld: de (vijf) vakatiedage bove de twitig wettelijke per jaar, eveals de seioredage. Bij verkope is de waarde va ee uur (e ee dag) hetzelfde als bij kope va dage. Het verkope is gee ovoorwaardelijk recht. Jouw werkgever moet hier ook mee istemme. Aderzijds ka de werkgever jou ooit verplichte tot verkoop va dage. Het zij e blijve jouw vakatiedage Ik wil graag meer advvakatiedage. Ka ik die kope? Ja, je hebt het recht om vakatiedage te kope. Jouw werkgever mag dit iet weigere. Je moet dit wel elk jaar i ovember va het voorgaade jaar aa de werkgever melde. Maar, als jij e de werkgever op ee ader momet i het jaar deze afspraak make, mag dat atuurlijk ook. De waarde va ee uur is 0,45 procet va het loo. Voorbeeld: Ee maadsalaris va 2.000,=. Ee uur is 0,45 procet va 2000,= is 9,00. Ee dag va acht uur kost je da 72, Ik wil graag adv-dage verkope. Mag dat? Ja, als jouw werkgever er mee istemt, mag je ook adv-dage omzette i geld. De waarde va ee dag is hetzelfde als bij (ver)koop va adv-dage Wat gebeurt er als ik dage gekocht of verkocht heb e ik word ziek? Als je dage hebt gekocht e je bet op die dag ziek, wordt a afloop va het kwartaal de ruil ogedaa gemaakt. Je krijgt da het geld terug of kut de dag op ee ader momet opeme. Als je dage hebt verkocht e die dage iet hebt kue werke weges ziekte, worde de dage igehoude of iet uitbetaald Als ik i 2013 dage koop of verkoop, geldt die afspraak ook voor de jare er a? Nee, de ruil geldt steeds voor éé jaar. Als je i 2014 of 2015 opieuw dage wilt kope of verkope, ku je dat vóór 1 ovember va het voorgaade jaar melde bij uw werkgever Ik be ouder da 55 e ik wil liever vrije tijd da loo. Hoe werkt dat? Je kut jouw salaris a overleg met de werkgever omzette i extra vrije tijd. De waarde va ee uur is 0,3 procet va het loo (artikel 57). Je ka da gee gebruik make va de uitruil va adv-dage zoals omschreve i artikel 56. Het is belagrijk dat op jouw salarisstrook staat dat je salaris hebt geruild voor meer vrije tijd. Dit gaat i de vorm va ee bruto kortig, die overeekomt met het deel va de salarisverhogig dat i vrije tijd wordt omgezet. Deze regelig blijft va kracht bij ee cotractwisselig. Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig 19

20 Caterig Bijzoder verlof 077. Waeer heb ik recht op bijzoder verlof? I artikel 59 va de cao staat ee overzicht va de situaties waari je vrij krijgt met behoud va loo. Dit zij de belagrijkste. Bij overlijde va parter, of iwoed kid vier aaeegeslote dage. Bij overlijde va ouders of schooouders twee aaeegeslote dage. Bij bevallig va parter drie aaeegeslote dage, of uitgesteld over het weeked. Huwelijk of parterregistratie va jezelf twee aaeegeslote dage. Je hebt recht op éé dag voor: Huwelijk va aaste familie. Begrafeis va aaste familie. 25-, 40-, 50- e 60-jarig huwelijksfeest va jezelf, va je ouders of schooouders. Dope, heilige commuie, belijdeis va 1 va de kidere. Verhuizig. Vervulle wettelijke of door de overheid opgelegde verplichtige. Je hebt allee recht op dit verlof als éé va bovestaade zake op ee werkdag gebeurt. Je hebt gee recht op dit verlof als het gebeurt op ee adv-dag of tijdes ziekte Waeer ka ik calamiteiteverlof opeme? Je kut calamiteiteverlof opeme i ovoorziee situaties e oodgevalle. Het maakt iet uit of je ee diestverbad voor bepaalde of obepaalde tijd hebt. Ook i jouw proeftijd heb je recht op calamiteiteverlof. De werkgever mag ee redelijk verzoek voor calamiteiteverlof iet weigere. (zie voor meer ifo Wat is kortdured zorgverlof? Kortdured zorgverlof is bedoeld om de oodzakelijke verzorgig te geve aa ee thuiswoed ziek kid, zieke parter, of zieke ouders. Voorwaarde is wel dat jij de eige bet die de zieke op dat momet ka verzorge. Je kut per jaar tie dage kortdured zorgverlof krijge. Werk je i deeltijd da heb je recht op mider dage. I pricipe is kortdured zorgverlof gelijk aa twee maal het aatal ure dat je per week werkt. Je hebt recht op 70 procet va jouw loo. De werkgever mag het verlof weigere als het bedrijf daardoor i erstige probleme komt. De werkgever moet da wel goede argumete hebbe. (zie voor meer ifo Waeer kom ik i aamerkig voor lagdurig verlof? Lagdurig verlof ku je krijge als je ijdelijk hulp biedt aa ee kid, parter of ouder die levesbedreiged ziek is. De regelig geldt iet als het ee schooouder betreft. Per jaar ku je maximaal zes keer jouw wekelijkse arbeidsduur opeme. Dit verlof is obetaald. (zie voor meer ifo Heb ik recht op adoptieverlof? Je hebt recht op maximaal vier aaeegeslote weke adoptieverlof als je ee kid adopteert. Je moet deze vier weke opeme bie zestie weke adat het kid 20 Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig

21 Otslag is geadopteerd. Je otvagt ee uitkerig die gelijk is aa jouw loo. Via de werkgever gaat de aavraag va de uitkerig aar de UWV. (zie voor meer ifo Krijg ik vrij voor bezoek aa ee tadarts, dokter of specialist? Oder doktersbezoek wordt verstaa ee bezoek aa de huisarts, de tadarts, ee specialist of ee therapeut waaraar is verweze. Je moet probere om het doktersbezoek buite werktijd te doe. Als dat iet mogelijk is, da moet je a overleg met de werkgever, het doktersbezoek plae oder werktijd. De werkgever betaalt het salaris door tijdes doktersbezoek i de redelijkheid va de tijd die voor ee bezoek staat. Voor of a het doktersbezoek moet je de resterede ure werke Krijg ik als vakbodskaderlid vrije dage voor vakbodswerk? Je krijgt, met doorbetalig va salaris, verlof voor cursusse e vergaderige va de bodsraad, het vakgroepbestuur e de cao-commissie (maximaal 12 dage per jaar) Ka ik actief worde bie CNV Vakmese? Ja, altijd. We zie graag dat oze lede meedeke e meedoe e de vakbod verder wille opbouwe. Neem cotact op met CNV Vakmese e we vertelle graag het éé e ader 085. Als ik ee adere baa heb, mag ik da mij huidige baa zomaar opzegge? Ja, mits jij jouw opzegtermij i acht eemt. Ook ku je eerder weg als je het hierover ees bet met jouw huidige werkgever. Dit is otslag met wederzijds goedvide. I dit geval mag je met jouw werkgever afspreke dat je afziet va de opzegtermij of va ee deel daarva. Je moet het hier wel same over ees worde, aders zul je gewoo de opzegtermij (va éé maad) i acht moete eme Wat is de opzegtermij va de werkemer? De opzegtermij voor de werkemer is éé maad Mag mij arbeidsovereekomst ook bij de rechter worde beëidigd? Ja, de werkgever ka kieze of hij ee vaststelligsovereekomst met je opmaakt, aar het UWV WERKbedrijf gaat of aar de katorechter (de otbidig va de arbeidsovereekomst gebeurt da op ee door de rechter vastgestelde datum). De WW-uitkerig begit pas a afloop va de opzegtermij, die door het UWV WERKbedrijf wordt gehateerd Wat is otslag op staade voet? I artikel 7:677 e 7:678 va het Burgerlijk Wetboek staat dat er voor ee otslag op staade voet ee drigede rede moet zij. Bijvoorbeeld diefstal, drokeschap, geweld, beledigig of werkweigerig. Bij otslag op staade voet otvagt Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig 21

22 Caterig 22 Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig

23 Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig 23

24 Caterig u gee WW-uitkerig. Bij otslag op staade voet moet u direct cotact opeme met de bod. Er moet direct protest worde aageteked Moet mij werkgever ee otslagverguig aavrage als ik ee cotract voor bepaalde tijd heb? Bij ee arbeidsovereekomst voor bepaalde tijd is gee otslagverguig odig. Jouw cotract loopt automatisch af aa het eid va de afgesproke termij. Als de werkgever de arbeidsovereekomst eerder wil opzegge, da heeft hij wel ee otslagverguig odig Hoe lag is de opzegtermij voor de werkgever? De werkgever moet ee opzegtermij i acht eme va: - mistes éé maad waeer het diestverbad korter da vijf jaar is - mistes twee maade waeer het diestverbad tusse vijf e ege jaar heeft geduurd - mistes drie maade waeer het diestverbad tusse de tie e veertie jaar heeft geduurd - mistes vier maade waeer het diestverbad vijftie jaar of meer heeft geduurd 091. Geldt deze regelig ook voor oudere werkemers? Werkemers, die op 1 jauari 1999 ouder ware da 45 jaar, houde hu rechte op ee lagere opzegtermij, zoals die op 1 jauari 1999 voor he golde. De opzegtermij wordt verlegd met ee week voor elk vol jaar dat de werkemer vaaf zij 45ste jaar bij de werkgever i diest is geweest. Deze verleig is maximaal dertie weke. Voorbeeld: iemad die op 1 jauari jaar was, met ee diestverbad va 22 jaar, heeft dus ee 24 Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig

25 Ziekte opzegtermij va ee half jaar. Toelichtig staat op bladzijde 147 va de CAO Cotractcaterig Heb ik bij het eide va het diestverbad og recht op vakatiedage e vakatiegeld? Ja, bij het eide va het diestverbad moete vakatiedage e vakatiegeld worde afgereked tot de datum waarop jouw diestverbad eidigt. Jouw werkgever moet daarbij ee schriftelijke opgave verstrekke va het aatal uitbetaalde dage, waarmee je jouw ieuwe werkgever kut verzoeke om dat aatal dage obetaald vrij te eme Krijg ik mider salaris als ik ziek be? De eerste drie maade va jouw ziekte otvag je 95 procet salaris. De ege maade daara otvag je 90 procet va jouw salaris. Het tweede ziektejaar otvag je 80 procet va jouw salaris, mits de werkemer meewerkt aa reitegratie, aders otvag je og maar 78,75 procet va jouw salaris Wat krijg ik als ik ziek be e ik wisselede arbeidstijde heb? Als je wisselede arbeidstijde hebt da wordt gekeke aar het gemiddelde aatal ure dat je gewerkt hebt over ee periode va 13 weke voorafgaade aa de eerste ziektedag. Daarbij geldt als miimum het aatal ure dat i je idividuele arbeidsovereekomst staat. Over het aatal ure dat zodoede ka worde vastgesteld, wordt jouw loo tijdes ziekte bereked. Als de periode va 13 weke voorafgaad aa jouw ziekte gee goede maatstaf is om jouw loo tijdes ziekte vast te stelle, da wordt gekeke aar ee heel jaar voorafgaade aa de ziekte. Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig 25

26 Caterig WIA / WGA 095. Mag ik otslage worde als ik ziek be? Nee. De eerste twee jaar ku je iet otslage worde, omdat jouw arbeidsovereekomst gewoo doorloopt. Aa het eide va het tweede jaar word je gekeurd. Na die twee jaar ka de werkgever ee otslagverguig aavrage of de katorechter vrage om otbidig va de arbeidsovereekomst. Overiges, de katorechter ka de arbeidsovereekomst soms wel otbide tijdes ziekte. Het otslagverbod bij ziekte geldt iet als je ziek wordt adat het UWV werkbedrijf ee otslagverguig heeft verleed Moet ee werkgever bijdrage aa uw ziektekosteverzekerig? Vaaf 1 jauari 2006 is het ieuwe zorgstelsel igevoerd. De werkgever is vaaf die datum iet meer verplicht bij te drage. 97. Waeer moet je de WIA-uitkerig aavrage? Je moet de aavraag voor de uitkerig bij het UWV idiee, uiterlijk 21 maade adat je ziek bet geworde. Dat is dus drie maade voordat ee evetuele uitkerig igaat. Eé maad hiervoor, dus a 20 maade, krijg je va het UWV bericht dat je ee aavraag kut idiee. 98. Waeer is ee werkemer arbeidsogeschikt volges de regels va de WIA? Je bet arbeidsogeschikt volges de WIA als je door ziekte of gebreke mider kut verdiee da je verdied zou hebbe als je iet arbeidsogeschikt zou zij. Het gaat dus om verlies va verdiecapaciteit. Voor de WIA is dit miimaal 35 procet. Is het verschil meer da 80 procet e is er op de lage termij ee gerige kas op herstel, da be je volledig e duurzaam arbeidsogeschikt. E kom je i aamerkig voor ee Ikomesvoorzieig Volledig Arbeidsogeschikte (IVA) uitkerig. Is dit verschil meer da 80 procet, maar is er wel kas op herstel of is het verschil tusse 35 procet e 80 procet, da be je slechts gedeeltelijk arbeidsogeschikt e val je oder de WGA. 26 Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig

27 Re-itegratie 99. Krijg ik mider salaris als ik i de WIA kom? Tege het eide va het tweede ziektejaar word je gekeurd. Er zij verschillede keurigsuitslage mogelijk. - Je wordt 80/100 procet arbeidsogeschikt verklaard. Je hebt da recht op ee IVA -uitkerig (IVA beteket Ikomesvoorzieig Volledig Arbeidsogeschikte). Da otvagt je 70 procet va jouw loo. - Je wordt arbeidsogeschikt verklaard voor ee percetage tusse 35 e 80 procet. Da heb je recht op ee WGA -uitkerig (WGA beteket Werkhervattig Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte). Afhakelijk va jouw verdiecapaciteit (wat je kut) otvag je loo va jouw werkgever tot maximaal 80 procet va je vroegere loo. Daaraast otvag je ee loogerelateerde WGA-uitkerig (te vergelijke met ee WW-uitkerig) - Je wordt volledig arbeidsgeschikt verklaard. Da otvag je loo idie je jouw volledige werk bij jouw werkgever (of ee adere werkgever) hervat Ka ik me verzekere tege de ikomesdalig? Ja, door middel va de WGA-hiaat verzekerig. I de cao is afgesproke dat de werkgever verplicht is deze aa te vrage waeer ee werkemer dit wil. De feitelijke premie laste worde door de werkemer betaald Wat houdt de Wet Verbeterig Poortwachter i? Deze wet regelt de rechte e plichte va zieke werkemers, hu werkgever e arbodieste i de eerste twee ziektejare. Zodra het ziekteverzuim lagdurig lijkt te worde, moete zij actie odereme. Als de ziekte lager da zes weke duurt, moet de arbodiest advies uitbrege op basis va ee probleem-aalyse. Hieruit moet blijke wat er te doe is aa de situatie va de zieke werkemer. De medische iformatie mag de arbodiest iet doorgeve aa de werkgever. Als er mogelijkhede zij om het werk te hervatte, moet de werkgever met de werkemer bie twee weke ee pla va aapak opstelle. Hieri moete afsprake staa over werkhervattig. Dit pla va aapak moet herhaaldelijk worde besproke, geëvalueerd e zoodig worde aagepast. De werkgever moet ee reïtegratiedossier bijhoude va de oderome activiteite i het reïtegratietraject Wat beteket dit fiacieel voor de werkemer? I de Wet Verbeterig Poortwachter is iets geregeld op fiacieel gebied. Jouw aavullede rechte staa i de cao Ka ik allee bij mij eige werkgever reïtegrere? Als reïtegratie iet mogelijk is bij jouw eige werkgever, ka dit ook bij ee adere werkgever. Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig 27

28 Caterig 104. Wat is ee secod opiio? De zieke werkemer mag op drie terreie ee secod opiio (deskudigheidsoordeel) aavrage als hij het iet met zij/haar werkgever ees is over zij ziekte of passede arbeid. Zij vraag moet hij eerst bij de arbodiest stelle (first opiio). Ee secod opiio bregt wel koste met zich mee, dit kost gemiddeld 50,- euro per keer. Als blijkt bij de secod opiio dat de werkemer i het gelijk wordt gesteld, worde de koste terugbetaald. De werkemer ka om drie redee ee secod opiio vrage. - De zieke werkemer ka ee secod opiio vrage over het oordeel betreffede de (o)geschiktheid tot werke. - De zieke werkemer ka ee secod opiio vrage als hij betwijfelt of er og passed werk is bij zij werkgever. - De zieke werkemer ka ee secod opiio vrage als hij twijfelt of de werkgever voldoede werk va reïtegratie heeft gemaakt. Uiteraard moet de zieke werkemer er voor zorge dat deze ispaige goed worde vastgelegd i het reïtegratieverslag Wat is passede arbeid i ee reïtegratietraject? De wet verstaat oder passede arbeid alle arbeid die past bij de krachte e bekwaamhede va de werkemer, tezij aavaardig va dit werk vawege lichamelijke, geestelijke of sociale aard iet va de werkemer ka worde geëist. Het moet dus gaa om arbeid die i redelijkheid aa de werkemer ka worde opgedrage, gelet op oder meer het arbeidsverlede, de opleidig, de gezodheidstoestad, de afstad tot het werk, het loo e het gee waartoe de werkemer og i staat is Wat gebeurt er als de zieke werkemer passede arbeid tijdes reïtegratie iet accepteert bij de eige werkgever of ee adere? De werkgever ka de doorbetalig va het loo beëidige, tezij de zieke werkemer voor de eerste keer gebruik maakt va zij wettelijk recht op ee secod opiio. Als de zieke werkemer gebruik maakt va dit recht, zal over de termij va die eerste secod opiio 70 procet va het loo gedurede maximaal vier weke worde betaald. Als de werkemer gelijk krijgt moet de werkgever de resterede 30 procet abetale. I dit geval moet de werkgever ook de koste va de secod opiio betale. Heeft de werkemer ogelijk, da hoeft de werkgever de resterede 10/20/25 procet iet te betale, afhakelijk of je i de eerste drie maade, eerste jaar of tweede jaar va je ziekte zit. De werkemer houdt de al uitgekeerde 70 procet va het loo Wat gebeurt er bij weigerig va ee tweede aabod va passede arbeid? Als je ee tweede aabod va passede arbeid weigert, stopt de loodoorbetalig Ka ik da opieuw ee secod opiio aavrage? Ja, de werkemer ka opieuw gebruik make va zij wettelijk recht op ee secod opiio. Dit kost opieuw 50,-. 28 Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig

29 Pesioe Veiligheid 109. Geldt er voor mij ee pesioeregelig i de caterig? Als je werkt i de caterig e 21 jaar of ouder bet, da be je verplicht deelemer aa het Bedrijfstakpesioefods. Jij e je werkgever betale daarvoor same pesioepremie Is er ee vut-regelig i de caterig? De werkemer die voldoet aa de voorwaarde va de overgagsregelig voor Vrijwillig Vervroegde Uittredig voor de Cotractcaterigbrache ka og gebruik make va de vut-regelig. Dit geldt voor werkemers gebore voor of i 1950, 1951, 1952 of Hoe zit het met mij betaalde premie als ik gewoo tot aa mij pesioe blijf doorwerke? De betaalde premie gaat iet verlore; lager doorwerke beteket ee hoger pesioe Waar ka ik terecht met vrage over de arbeidsomstadighede? Dat hagt va de vrage af. - CNV Vakmese ka jou i de meeste gevalle helpe of de weg wijze om aa iformatie te kome. I ieder geval doe je er goed aa evetuele probleme direct te bespreke met de werkgever. Je kut daaraast ook jouw bod vrage om mee te helpe om de probleme op te losse. CNV Ifo: Als het gaat om erstige situaties, da ku je altijd cotact opeme met de Arbeidsispectie, telefooummer Iteretadres: De Arbeidsispectie va het miisterie voor Sociale Zake e Werkgelegeheid ziet toe op alevig va de Arbowet. Het miisterie heeft ee website waarop iformatie over dit oderwerp is te vide: - Daaraast heeft de SKA (Stichtig Kwaliteit va de Arbeid) ee Arbocatalogus e ee RI&E voor de cotractcaterig brache otwikkeld. Via kut u iformatie opvrage over veiligheid bij u op het werk Mag ik gevaarlijk werk weigere? Volges artikel 38 va de Arbowet mag ee werkemer het werk oderbreke als er volges hem mese gevaar lope e de Arbeidsispectie iet op tijd ka optrede. Je moet da wel omiddellijk de werkgever of zij plaatsvervager waarschuwe. Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig 29

30 Caterig Scholig 114. Als ik ee gevaarlijke situatie op mij werk wil melde, waar moet ik da zij? De Arbeidsispectie heeft ee aatal regioale katore, waar klachte of ogevalle kue worde gemeld. Regio Noord : Regio Oost : Regio Midde : Regio Noord-West : Regio Zuid-West : Regio Zuid : Het algemee ummer voor iformatie is Is de werkgever verplicht de veiligheidsmiddele te betale? Als het werk het gebruik va veiligheidsmiddele oodzakelijk make, moet de werkgever veiligheidsmiddele verstrekke (e dus betale). De werkemer is da ook verplicht deze te gebruike Hoe weet ik welke cursusse e opleidige ik ka volge? De OCC (Opleidigsfods Cotract Caterig) opleidige worde als oodzakelijk gezie e de koste worde voor 100 procet door de werkgever vergoed. De opleidig zal zoveel mogelijk oder werktijd plaatsvide. Moet je de cursus -deelsbuite werktijd volge, da moet je ee basisuurloo als vergoedig krijge. Adere opleidige die zowel door werkgever als werkemer als uttig worde gezie, geldt ee 50 procet vergoedig va de koste, tijd wordt iet vergoed Hoe vaak moet ik ee Persoolijk Otwikkeligspla (POP)-gesprek hebbe? I de cao is afgesproke dat er agestreefd wordt om te miste éé keer per twee jaar ee POP gesprek te houde waari de werkemer zij/haar scholigsbehoefte ka weergeve. 30 Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig

31 Kidere 118. Hoe ziet de zwagerschapsverlofregelig i de caterig eruit? De werkeemster heeft recht op 16 weke verlof; waarva maximaal zes weke e miimaal vier weke voor de vermoedelijke bevalligsdatum e maximaal 12 weke a de bevallig Heb ik als vader ook recht op bevalligs- e kraamverlof? Ja, je hebt als parter heeft recht op 3 dage bevalligsverlof (met behoud va volledig salaris). Deze dage kue ook gedeeltelijk uitgesteld worde. verlof als je lager da ee jaar i diest bet bij jouw werkgever. - De ure die je iet werkt worde iet doorbetaald. Tijdes je ouderschapverlof zal de werkgever de pesioepremie blijft betale, mits je a je verlof miimaal 6 maade i diest blijft Hoe ziet de kideropvagregelig er uit? Deze regelig wordt via de belastigdiest gefiacierd, zie Ka ik gebruik make va ouderschapsverlof? Ja, dit is ee wettelijk recht, ee werkgever mag dit iet weigere. Na afloop va het verlof is de werkgever verplicht je weer i diest te eme voor het oude aatal ure. De regelig werkt als volgt. - Werkemers kue voor ieder kid tot acht jaar eemaal ouderschapsverlof opeme. - Je hebt recht op ouderschapsverlof va zesetwitig maal het aatal ure dat je per week werkt. Ee voorbeeld: als je 36 uur werkt, heb je recht op 26 x 36 uur = 936 uur. - Ouderschapsverlof moet zoder oderbrekig worde opgeome i ee periode va zes maade. Als de werkgever het toestaat, mag het obetaalde verlof uitgesmeerd worde over ee lagere periode. - Als jouw werkgever het goed vidt, is het ook mogelijk om drie maade voltijdsverlof op te eme. - Je kut allee aaspraak make op Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig 31

32 Caterig Diverse 122. Wat is ee cocurretiebedig? I ee arbeidsovereekomst ka ee cocurretiebedig staa. Hieri staat dat je gee gelijksoortige werkzaamhede bij ee cocurret mag verrichte. De regelig ka per geval verschille. Bij oeigheid toetst de katorechter Geldt de cao ook voor uitzedkrachte? Uitzedkrachte hebbe vaaf de eerste dag recht op het salaris, de werktijde, de toeslage, de vakatiedage e adv dage, zoals deze i de cao staa Bestaat de mogelijkheid de vakbodscotributie fiscaal voordelig te behadele? Ja, elke werkemer heeft het recht op ee fiscaal voordelige behadelig va de vakbodscotributie. De werkgever ka de vakbodscotributie aftrekke va de jaarrekeig e hetzelfde bedrag als ee premievrije okostevergoedig uitbetale. Je geeft het bewijs va betalig va de jaarcotributie va het lidmaatschap va de vakbod aa jouw werkgever. De verrekeig vidt i pricipe i december plaats. I elk geval éé keer per jaar. De werkgever mag het verzoek iet afwijze. Gemiddeld geome heb je hier tusse de 30 e 40 procet voordeel va. 32 Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig

33 De complete bod CNV Caterig is oderdeel va CNV Vakmese. Lede va CNV Vakmese kue, waeer ze maar wille, ee beroep doe op hu bod. Vakgroepbestuurders, rechtshulpverleers e adere professioele medewerkers staa klaar om jou va diest te zij. Wat ku jij va CNV Vakmese verwachte? Cao CNV Vakmese sluit jouw cao af met de werkgevers. Alle lede kue ivloed uitoefee op de cao-voorstelle. Als er ee cao is afgeslote krijge alle lede gratis ee cao-boekje met hieri alle afsprake over oder adere loo, verlof, werke i deeltijd, de hoogte va de overuretoeslag e de uitkerig bij ziekte e pesioe. Bedrijfsregelige De vakgroepbestuurders va CNV Vakmese wete waarover ze prate. Ze kee de sector op hu duimpje e zij er ook sel bij als er probleme otstaa. Bijvoorbeeld bij ee cotractwisselig, reorgaisatie, ee fusie of ee faillissemet. CNV Vakmese oderhadelt over ee goed sociaal pla, behoud va werkgelegeheid e zal altijd probere te voorkome dat de werkemers de dupe worde. op de werkplek, arbeidsomstadighede e adere zake. Oze medewerkers helpe je graag e goed met deskudig advies. Verder biedt CNV Vakmese: - Deskudige hulp e advies op het gebied va werk e ikome. - Meeprate over jouw arbeidsvoorwaarde e cao. - Hulp bij het ivulle va je belastigaagifte. - Loopbaabegeleidig. - Flike kortig op collectieve verzekerige zoals ziektekoste e auto. - Iclusief rechtsbijstad, ook voor privé zake. Wijs jouw collega s op deze voordele va het lidmaatschap. E, óg beter, schrijf ze i als lid va de bod die veel voor je doet! Deskudig advies Lid zij va CNV Vakmese heeft meer voordele. Je hebt altijd de mogelijkheid vrage te stelle over jouw loostrook, jouw uitkerig, zwagerschaps- of ouderschapsverlof, fuctiewijzigig of fuctiewaarderig, pesioe, veiligheid Vrage e atwoorde over de cao cotractcaterig 33

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015 CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 September 2015 Vakbode e de cao Over de afsprake i deze cao oderhadele werkgeversorgaisaties e vakbode met elkaar. Uitzedkrachte kue ook ivloed uitoefee op de cao door

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

U moet direct weer aan de slag!

U moet direct weer aan de slag! jaargag 8 > ummer 1 > JANUARI 2010 Opstartprobleme 5 Heffig op u eme 9 Lagere afdracht 22 Foutje, bedakt! 28 Weet u precies wat u allemaal moet doe om dit jaar goed va start te late gaa? Diverse aadachtspute

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Meer zekerheid

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Partij(en) ter andere zijde: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en RMU.

Partij(en) ter andere zijde: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en RMU. 16 december 2011 Staatscourat 2011, 20816 Mode- e Sportdetailhadel 2011/2012 Verbidedverklarig gewijzigde CAO-bepalige MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit va de Miister va Sociale Zake

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Hoeveel

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Werkkosteregelig: ee

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

BovenIJ ziekenhuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, Amsterdam Telefoon : (020) 634 6346

BovenIJ ziekenhuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, Amsterdam Telefoon : (020) 634 6346 118552 107229 BoveIJ ziekehuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statejachtstraat 1, Amsterdam Telefoo : (020) 634 6346 Vragelijst Hoofdpij Hoofdpijpoli BoveIJ Ziekehuis Naam: M/V

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie